Reglement Rally lydighed god. 1 af 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement Rally lydighed god. 1 af 16"

Transkript

1 god 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2017

2 REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2017 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne og afgør tvivlsspørgsmål, som forelægges prøveledelsen. Prøvedeltagerne skal efterkomme prøveledelsens anvisninger! Eventuelle klager skal rettes til prøve-/konkurrenceledelsen på prøvedagen! Ved indendørsprøver skal underlaget godkendes af dommeren, og det oplyses ved anmeldelse af stævnet til DKK samt på tilmeldingsblanketten til deltagerne. Foregår prøven på et hal-gulv, skal der være lagt tæppe på hele arealet hvor rallybanen er. B) Deltagerberettigede Alle hunde kan deltage i Rally - hvad enten de er stambogsførte eller ikke. Dansk opdrættede, ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 kan ikke gå til prøve. Samme bestemmelse gælder for hunde født i andre lande, hvor ørekupering er forbudt. Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke gå til prøve, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner. Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Boston Terrier, Bouvier des Flandres, Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d atura Catala, Jack Russell Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk Hyrdehund, Mudi, Old English Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Vizsla og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun dele af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan der med ikke deltage. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Danskejede, stambogsførte hunde skal være stambogsført af DKK. Importerede hunde, hvis stambogspapirer er til registrering hos DKK, kan - såfremt den udenlandske stambog er godkendt af DKK, derfra få en midlertidig kvittering, der skal tages med til enhver autoriseret prøve indtil DKK-stambogen foreligger. Alle deltagende hunde skal have en lydighedsresultatbog udstedt af DKK eller anden FCI anerkendt kennelklub. Resultatbogen skal medbringes til Rally! I modsat fald kan prøveaflæggelse nægtes! Resultatbøger kan købes hos DKK. For at kunne deltage i en DKK-prøve, må deltageren (ejeren/føreren) ikke være medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK! Personer, der af DKK er udelukket fra deltagelse i udstillinger eller prøver, må ikke fungere som officials eller hundeførere! 2 af 16

3 C) Vaccination, sundhedskrav og ansvarsforsikring. Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på prøveområdet. Drægtige tæver kan ikke deltage i prøver de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage. Hunde, som skal til Rally skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage, såfremt den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette. For at deltage skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Førstegangsvaccinationer skal være foretaget senest 14 dage før arrangementsdagen. En positiv titermåling, der viser at hunden er beskyttet mod hundesyge og parvovirus, sidestilles med en vaccination. Dokumentation for vaccination/titermåling skal medbringes på udstillingen. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. Hunde, der befinder sig på prøveområdet, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade, hans/hendes hund eventuelt måtte forvolde. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de eventuelle skader, som hans/hendes hund har forårsaget, til eget forsikringsselskab. Neutraliserede hundes deltagelse Kirurgisk kastrerede hanhunde, samt hanhunde der er kryptorchide (dvs. at den ene eller begge testikler ikke er til stede i pungen) må gerne deltage. Kemisk kastration er omfattet af DKK s dopingreglement. Hanhunde, der er kemisk kastrerede, må derfor ikke deltage, så længe de er under påvirkning af behandlingen. DKK kan dispensere fra dopingreglerne under forudsætning af at der nedlægges frivilligt avlsforbud på hanhunden (gælder kun DKK registrerede hunde). Proceduren for ansøgning om dispensation er beskrevet på Steriliserede tæver må gerne deltage Det er forbudt at behandle hunde med stoffer der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping). Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangementsledelse eller dommere) af en hund skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til arrangementsledelsen på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr , der fortabes, såfremt testen er negativ. Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af arrangøren af det pågældende arrangement. Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledelsen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler arrangementsledelsen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvabeprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Arrangementsledelsen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser, der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK s sundhedsudvalg afgørelse om, 3 af 16

4 hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse tilstilles DKK s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. D) Tilbagebetaling af gebyr Efter anmeldelsesfristens udløb kan anmeldt deltagelse ikke annulleres. Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af autoriseret dyrlægeattest senest 3 dage efter, prøven er blevet afholdt. E) Ankomst - indgangskontrol - mødetider Kun anmeldte hunde har adgang til et arrangement. Der skal medbringes stambog/resultatbog, vaccinationsattest, kvittering for anmeldelse og nummerskilt. Endvidere drikke- og madskål. Rent vand fås ved prøvepladsen. Dyrlægekontrol kan etableres ved stikprøvekontrol af enkelte hunde. Dyrlægens afgørelse er inappellabel! Finder dyrlægen en hund uegnet til at deltage i et arrangement, tilbagebetales deltagergebyr ikke. Der kan ved indgangen være anden nødvendig kontrol, f.eks. tatoverings- og vaccinationskontrol. En hund, der har passeret indgangskontrollen, må ikke trækkes tilbage fra bedømmelse, medmindre særlige forhold gør sig gældende, hvilket afgøres af prøveledelsen. Anmodning om ID-kontrol af hunde skal på prøvedagen indleveres skriftligt til prøveledelsen sammen med en begrundelse herfor. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på 200,- kr. der fortabes såfremt kontrollen viser sig uberettiget. Enhver hund deltager for ejerens regning og risiko, og uheld er prøvearrangøren uvedkommende. Hundene skal føres i line på prøveområdet, når de ikke er til bedømmelse. Det er ikke tilladt at anbringe opslag af nogen art på prøveområdet eller foretage anden form for reklamering uden prøveledelsens tilladelse. Evt. medbragte bure, borde, m.m. må ikke placeres nærmere end 2 m fra ringsiderne. (ringafmærkningerne). På udendørs prøver er opslag af telte kun tilladt efter arrangørens anvisninger. 4 af 16

5 F) EN HUND KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES - A) -hvis den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition B) fysiske eller psykiske handicaps C) aggressivitet over for dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller deres førere m.fl. på eller udenfor prøvebanen! D) udpræget nervøsitet - eller E) hvis udførelse af øvelserne / gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden. G) EN HUNDEFØRER KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES - - hvis føreren A) - ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne. B) - udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden. C) - forstyrrer en konkurrent/prøvedeltager eller dennes hund, der er under prøveaflæggelse. D) - udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller ved ringen. E) - afstraffer hunden i eller ved ringen (ryk i halsbånd betragtes ikke som straf, mens spark, slag og enhver anden form for fysisk/psykisk afstraffelse ikke er tilladt) I tvivlstilfælde skal dommeren tilkalde prøveledelsen, som har den endelige afgørelse. H) Opførsel Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøveledelsen. Prøveledelsen kan indberette hændelsen til DKK s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinærnævnet til behandling i henhold til DKK s love. På prøver arrangeret af kredse eller specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til kredsen/ specialklubbens bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen betragtes som afsluttet, eller om den skal videresendes til DKK s bestyrelse med en indstilling om behandling i DKK s disciplinærnævn. Såfremt en hund eller dens fører udelukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmieringer, og deltagergebyret tilbagebetales ikke. Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden eller prøvekarakteren 0. En hund, som to gange får 0 pga. temperamentet, kan af DKK s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m. v. Hvis en hund bliver diskvalificeres på grund af aggressivitet kan DKK`s rally-udvalg indstille til DKK`s bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 6 mdr. Dette gælder ved førstegangsindberetninger. 5 af 16

6 DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABLE! I) Vedr. prøvereglerne Prøvedeltagerne (hundeførerne) har pligt til at kende prøvereglerne! Arrangører af enhver prøve har pligt til at sørge for, at prøvereglerne kan fås på prøveområdet! 1. Rally godkendt af DKK kan foruden af DKK kun afholdes af DKK-kredse og anerkendte specialklubber/ samarbejdende klubber. Registrering af Rally resultater forudsætter, at arrangørerne senest to (2) måneder før afholdelse skriftligt, på de af DKK udleverede ansøgningsskemaer, har ansøgt DKK om tilladelse til afholdelse af prøverne. Det skal samtidig meddeles, hvilke(n) dommere (e) der er inviteret. DKK s godkendelse af Rally prøven forudsætter, at hundene bedømmes af en Rallydommer autoriseret af DKK. Alle prøver, der oprettes som officiel DKK prøve, skal være med tilmelding via Hundeweb, og ikke med tilmelding på arrangørens egen hjemmeside. 2. Deltagelse Hundene skal være mindst 10 måneder gamle, og have en resultatbog udstedt af DKK enten med hundens stambogsnummer eller, for ikke DKK-stambogsførte hunde, et Rally eller startnummer. Hunden må kun være iført halsbånd og/eller sele, line (i begynderklassen) samt løbetidsbukser (løbske tæver indendørs) i ringen. Anti-trækseler er adfærdsregulerende; har hunden sele på, skal det være en sele der bliver fæstet med karabin på ryggen, ikke på brystet (begynderklassen). Det er tilladt at hunden bruger dækken, som skal bæres under hele prøven. Der må ikke bæres adfærdsregulerende dækken eller lign. Dækkenet forudsætter dommerens godkendelse. Sko, sokker og forbindinger er ikke tilladt på hundens poter eller ben (Der kan ikke dispenseres fra dette) Godbidder og legetøj i ringen er tilladt, så længe det ikke er synligt, og der IKKE belønnes før fører og hund er uden for ringen. Mavetaske er IKKE tilladt. Der kan af DKK gives tilladelse til afholdelse af 2 prøver på samme dag men med 2 forskellige dommere. En hund med højst stille op i 4 klasser pr. dag (officielle og uofficielle). Resultatbogen kan købes på/rekvireres fra DKK s kontor, hvorfra også reglerne, som deltagerne selv må holde sig bekendt med, kan rekvireres. Løbske tæver kan deltage i prøverne, men skal føres til prøve efter juniorklassen. Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til - uden at medbringe tæven - at meddele ringsekretæren om en tæve er løbsk før samtlige prøver begynder. Undladelse heraf kan medføre diskvalifikation! Løbske tæver må først føres frem til ringen umiddelbart før de skal til prøve!. Indendørs skal tæver i løbetid, bære løbetidsbukser. Udendørs må løbske tæver ikke bære løbetidsbukser. Det er tilladt, at flere førere går med samme hund ved forskellige prøver med brug af samme resultatbog. Det er førerens ansvar at melde til med korrekt førernavn, og i tilfælde af anden fører, end der står i kataloget, skal der sendes dokumentation til DKK - for hvem, der har gået med hunden til prøven. 3. Dommere Rally-dommere skal være autoriseret af deres hjemlands kennelklub. I tilfælde af dommerdubleringer eller dommerændringer tilbagebetales prøvegebyret ikke. Ingen ved prøven fungerende dommer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til prøve i den ring han/hun selv dømmer på den pågældende prøve. Ingen ved prøven fungerende 6 af 16

7 dommer må dømme en hund, som vedkommende eller dennes aktuelle husstand har ejet indenfor de sidste 6 måneder. 4. Ved ringen Førere, der har tilmeldt hund(e) til både Rally, agility, lydighed og eksteriørbedømmelse på samme udstilling, skal i god tid før bedømmelserne begynder, meddele dette til ringsekretæren. Hvis tidspunktet for eksteriørbedømmelserne tillader det, skal hunde, der også skal eksteriørbedømmes, føres til Rally først og som de første uanset katalogrækkefølgen. Dette aftales i ringen med ringsekretæren. (Undtaget herfra er løbske tæver samt visse racer, hvis pelssoignering kan blive bragt i uorden, såfremt hunden(e) føres til Rally først). Føreren afgør i sådanne tilfælde selv, hvor hunden først ønskes bedømt! Hvis eksteriør- og Rally bedømmelserne iflg. kataloget tidsmæssigt falder sammen, føres hunden(e) først til eksteriørbedømmelse, men så snart hunden(e) (det vil sige ikke hele racen) er færdigbedømt i eksteriør, har føreren pligt til hurtigst muligt at føre hunden tilbage til Rally-ringen og melde sig prøveklar hos ringsekretæren (Undtaget herfra er kun løbske tæver!). Hvis en hundefører ikke når tilbage til rallyringen inden klassen er færdigbedømt kan dommeren afvise hunden. Undlader en fører dette, og derved forårsager, at dommeren og/eller bedømmelserne af andre hunde forsinkes unødigt, er dommeren berettiget til at afvise en sådan fører og hund fra bedømmelse den dag!. Dommeren er endvidere berettiget til at afvise førere, der ikke er til stede ved ringen med deres hunde når der kaldes til prøve medmindre der forinden er meddelt ringsekretæren en begrundelse for forsinkelsen. 7 af 16

8 Reglement for Rally Lydighed. Indhold - Kapitel 1. Generelle retningslinjer for prøver i Rally Lydighed. - Kapitel 2. Generelle procedurer. - Kapitel 3. Klasser og titler. - Retningslinjer for dommere. - Retningslinjer for ringsekretærer. Rally introduktion. Rally er en sport hvor hund og fører gennemfører en bane som er designet af en rally dommer. Dommeren beder føreren starte, hvorefter hund og fører i deres eget tempo gennemfører en bane med bestemte momenter (10-20 stk. afhængig af niveauet). Et hvert af disse momenter er angivet med et skilt, der angiver hvilken øvelse der skal vises. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver. Teamet, der består af hund og fører, bevæger sig fortløbende i et raskt, men normalt, tempo med hunden under kontrol og indenfor en afstand af ½ meter fra førerens venstre side. Der bliver lagt vægt på samarbejdet mellem hund og fører både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en perfekt plads position. Efter at dommeren har kommanderet fremad skal teamet selvstændigt gennemføre hele den nummererede bane korrekt. Den ubegrænsede kommunikation fra føreren til hunden skal fremmes og ikke straffes. Det er tilladt føreren at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder eller på låret og bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring, hvis der ikke tydeligt er angivet andet i disse regler. Flere kommandoer og/eller tavsesignaler hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. Højlydte eller truende kommandoer eller skræmmende adfærd vil blive straffet til enhver tid. Alle rallytitler følger hunden. Kapitel 1. Generelle retningslinjer for prøver i Rally Lydighed. a. Ansøgning om afholdelse af en prøve i Rally Lydighed. Arrangører der lever op til de generelle krav til DKK prøvearrangører kan ligeledes ansøge om tilladelse til at afholde en prøve i Rally Lydighed. b. Præmieliste og katalog. Der skal udarbejdes et katalog- og en resultatliste for en prøve i Rally Lydighed. Det kan være særskilt eller en del af oversigterne for øvrige prøver eller udstillinger. Resultatlisten skal indsendes til DKK senest 7 dage efter prøveafholdelsen. c. Før prøven Føreren skal i god tid (senest 15 minutter før banegennemgang) gælder også løbske tæver, melde sig til ringsekretæren og aflevere sin rally-resultatbog. Inden starten på banegennemgangen kan der trækkes lod om startrækkefølgen. Førere der ikke rettidigt afleverer resultatbogen kan noteres som ej mødt og udelukkes fra prøven. 8 af 16

9 Kapitel 2. Generelle procedurer. a. Pladsbehov. En bane til Rally lydighed skal være mindst 12½ x 15 meter, men en størrelse på 18 x 25 meter anbefales. Ringens størrelse aftales skriftligt med dommeren. Underlaget skal være tilsvarende som ved DKK lydighedsprøver. b. Antal startende. Antallet af startende afhænger af antallet af ringe til rådighed eller hvad arrangørerne angiver. En dommer kan højst dømme 15 hunde i timen og ingen dommer bør dømme mere end 45 hunde pr. dag uden forudgående aftale med dommeren. NB: Der skal yderligere regnes med mindst 30 minutter før hver klasse til opsætning og gennemgang af banen. c. Nummerskilte. Deltagerne kan eventuelt få tilsendt/udleveret et nummerskilt, der skal bæres på venstre overarm og som angiver hundens katalognummer. d. Skilte og holdere. De af DKK godkendte tekster og tegn skal anvendes. Skiltene skal være mellem 21 x 29 cm (A4) og 35 x 50 cm store. Der skal tages højde for vind og vejr når skilte og holdere skal stilles op. Farven er valgfri. Der kræves tyve skilte til øvelserne plus et start- og et målskilt. Alle holdere eller skilte (undtagen start og mål) skal nummereres tydeligt og fortløbende på banen. Skilte, der er angivet med en stjerne (3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 41 og 71) kan bruges to gange på en Rally bane. Der skal være to eksemplarer af disse skilte til brug for dommeren. Alle andre skilte må kun bruges én gang på den enkelte bane. Stationære øvelser er øvelser der indeholder et Stop eller ingen fremadskridende bevægelse. e. Placering af skilte. Skiltene skal placeres til højre for førerens rute. Det gælder dog ikke skilte der angiver et skift af retning. Disse skilte placeres direkte foran føreren for at hjælpe med retningsskiftet. I øvelser hvor der bruges kegler kan skiltet placeres på venstre side på grund af indgangen til øvelse. Skiltene placeres nøjagtig af dommeren, der går banen igennem ad den rute som er planlagt. Skiltene skal placeres så der er ca. 3 til 5 meters mellemrum mellem øvelserne. En oversigt over banen skal sættes op ved ringen før banegennemgangen. f. Øvelsesområde i forhold til skiltet. Alle øvelser skal gennemføres tæt ved det pågældende skilt. Øvelsen startes enten direkte foran skiltet (retningsskifte) eller med skiltet skråt foran og til højre. Hvis skiltet er placeret sammen med en kegle kan det passeres på venstre side og hvor det fremgår af øvelsesbeskrivelsen startes øvelsen først efter skiltet. g. Banegennemgang. Inden prøven tillades der en 15 minutters samlet gennemgang af banen for førerne uden hund. Der bør ikke være mere end 20 deltagere pr. banegennemgang. Under gennemgangen skal dommeren være til stede på banen for at kunne svare på de spørgsmål, som deltagerne måtte have. Dommeren kan også vælge at gennemgå banen med deltagerne, indenfor denne periode. 9 af 16

10 h. Bedømmelse. Dommerens kommandoer vil være Er du klar? efterfulgt af et Fremad. Andre kommandoer er ikke nødvendige. i. Kriterier for bestået og bedømmelse i almindelighed Der tages tid på den enkelte men denne offentliggøres ikke. Tiden bruges kun for at afgøre den enkeltes placering ved pointlighed. Præmieoverrækkelsen foregår normalt når klassen er færdigbedømt. Dommeren kan vælge at lave åben mundtlig bedømmelse, efter hvert gennemløb. Tre beståede prøver under mindst to forskellige dommere giver ret til en Rally mester titel. Indenfor alle klasser er udgangspunktet 100 point der gives for den perfekte præstation. Der trækkes fra for følgende: 1-points fradrag for følgende: - stram line - meget skæv plads (over 45 grader) - hunden ude af position (afstand til føreren) - hunden går ind i førerens bane - langsom eller forsinket reaktion - snusen til eller let berøring af spring, kegle, skilt, person ol. 3-points fradrag for følgende: - gentagelse af en øvelse (kun èn gentagelse pr. øv.) - modvillig reaktion - høj eller truende kommando eller signal - overdreven gøen - urolig i positionen - væltet skilt eller kegle (8-tal, spiral, serpentin) - rammer springet - manglende kontrol (hunden forlader fører) - mindre førerfejl 10-points fradrag for følgende: - ikke korrekt udført øvelse (hvis hunden ikke indtager eller holder korrekt position eller hvis føreren ikke udfører øvelsen korrekt - afsæt på springet - ændrer position på ærespladsen. - større førerfejl 0 til 10 points fradrag: - Helhedsindtryk (manglende samarbejde, manglende arbejdsiver, manglende flow) Bedømmelsen ikke bestået (IB) skal gives for: - minimumskrav ikke overholdt - konstant stram line - konstant ude af position - hunden ude af kontrol - føreren kan ikke få hunden til at samarbejde eller konstant gøen - enkelt øvelse sprunget over - gør sig ren i ringen under gennemløbet - grov førerfejl - teamet forlader positionen på ærespladsen inden der bliver givet tilladelse til det 10 af 16

11 - provokerer hunden på/fra ærespladsen Ringsekretæren er ansvarlig for udregningen af det endelige fradrag på dommersedlen og for at overføre resultatet til resultatlisten. Det endelige resultat kan overføres på den officielle resultatliste af ringsekretæren, men det er dommerens ansvar at kontrollere resultatet og underskrive listen inden præmieoverrækkelsen. Resultater på under 70 point skrives som IB. Dommersedlen er udelukkende til dommerens brug og udleveres ikke! j. Tidtagning. Der tages tid på alle hundene. Tiden bruges til at afgøre placeringen ved pointlighed. Tiden startes når dommeren giver kommandoen Fremad og slutter når hund og fører krydser mållinjen. I tilfælde af pointlighed får den hund og fører der er hurtigst den højeste placering og markeres med et plus (+) efter pointtallet. Der ændres ikke på pointtallet. Ved både pointlighed og samme tid skal der foretages et nyt gennemløb der igen bedømmes og tidtages. k. Bånd og diplomer. De tre øverste placeringer i hver klasse vil udelukkende basere sig på pointtallet medmindre der er pointlighed. Der gives præmie til de tre bedst placerede i hver klasse. Der gives præmie til alle der består klassen. Som præmier kan der gives bånd eller andre præmier af samme værdi. Båndene skal være mærket rally-lydighed eller rally, og farven er valgfri. Der skal gives en ærespræmie, pokal eller stor roset til de hunde der bliver Champion eller Superchampion på dagen. Resultaterne skal føres i rally-resultatbogen og underskrives af dommeren. Man kan stille i en lavere liggende klasse, så længe man ikke har bestået (70 point) en højere klasse. Kapitel 3. Klasser og titler. a. Rally begynder klasse. Hunde der deltager i denne klasse må ikke tidligere have bestået en højere klasse. Alle øvelser gennemføres med line på hunden og alle hunde skal føres i line til og fra banen. Snoren skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til kunne holdes tilstrækkeligt løst. Begyndeklassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 5 stationære øvelser. For at opnå titlen Rally begyndermester (RBM) skal hunden bestå klassen tre gange med mindst 70 point og hos 2 forskellige dommere eller bestå klassen med 100 point. b. Rally juniorklasse For at deltage i rally juniorklasse skal føreren være år dvs. fyldt 10 år, men ikke fyldt 18 år. (samme grænser som for juniorhandlere på udstillinger) Hunden skal opfylde de almindelige krav til at deltage i rally og kan deltage uanset niveau opnået med en anden fører. 11 af 16

12 En hund må gerne deltage i en junior klasse pr. prøve - og en almindelig klasse. Dog ikke med samme fører. Banen der skal bruges er den samme som begynderbanen på prøven, og juniorklassen skal ligge EFTER begynderklassen, men før eventuelle løbske tæver i begynderklassen. Arrangøren kan tilbyde juniorer at starte før begynderklassen. En hund kan opnå titlen rally juniormester (RJM), efter tilsvarende regler som en hund kan blive RBM dvs. den skal bestå rally juniorklasse 3 gange under mindst 2 forskellige dommere, eller opnå 100 point ved en prøve. Ekvipager i juniorklasse kan kvalificere sig til DM og konkurrere om Årets Hund efter helt tilsvarende regler som ekvipager i rally begynderklasse. c. Rally øvede klasse. Denne klasse er for hunde der har vundet titlen Rally Begynder Mester eller Rally Juniormester og ikke har bestået en højere klasse. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra banen. Øvede klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klassen. For at opnå titlen Rally Øvede Mester (RØM) skal hunden bestå klassen tre gange under mindst 2 forskellige dommere med mindst 85 point eller bestå klassen en gang med 100 point. (1) Springudformning. Der må være ét spring i denne klasse. Det kan være udformet som længdespring, agilityspring eller lukket lydighedsspring. Alle farver og bemalinger er tilladt på springet, men der må ikke hænge noget på det. Længdespringet består af 1-3 enkeltdele. Delene skal være konstrueret sådan at de vælter hvis hunden træder på dem. Hver del måler 15 cm i dybden og stiger 12 i springretningen. Det højeste punkt på de 3 dele er: 15 cm, 18,3 cm, 21,5 cm. Bredden er 120 cm i bredden de efterfølgende dele må gerne være bredere, stigende, dog max 150 cm i bredden. Tydelige markeringspindene, Ø 3-5 cm x 120 cm, placeres i de 4 hjørner. De må ikke fastgøres til enkeltdelene. Springlængden for mellem og store hunde er højst 80 cm og for små hunde og veteraner højst 50 cm. Det er den største af delene der udelades. Højdespringet består af to opstående solide sider af variabel højdeindstilling der kan indstilles til den enkelte hund. Springet kan være lukket eller med stænger. Springet skal kunne sættes til 15 cm som minimums højde. (2) Springhøjder. Rækkefølgen kan tilpasses så den passer med springhøjden enten fra høj til lav eller omvendt. Springhøjden skal være højest 25 cm for små hunde/veteraner og højest 40 cm for mellem og store hunde. d. Rally ekspert klasse. 12 af 16

13 Denne klasse er for hunde der har vundet titlen Rally Øvede Mester (RØM) og ikke har bestået en højere klasse. Alle øvelser gennemføres uden line på hunden men alle hunde skal føres i line til og fra banen. Til og med 30. april 2017: Ekspertklassen har mellem 15 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klasse og min. 2 øvelser fra ekspert klassen + ærespladsen Fra og med 1. maj 2017: Ekspertklassen har mellem 16 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klasse og min. 3 øvelser fra ekspert klassen. Mindst 2 højrehandlede skilte og max 4 højrehandlede skilte, dog max 2 højrehandlede i træk.til forskel for de to andre klasser må førerne i ekspertklassen ikke klappe i hænderne eller på benene for at opmuntre deres hund. Mundtlig opmuntring, flere kommandoer og/eller tavse signaler hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. Der må være to spring i denne klasse. Springene må ikke følge lige efter hinanden på banen. (1) Ærespladsen (udgår pr. 1. maj 2017) Inden starten vil dommeren oplyse om hunden skal sidde eller ligge på ærespladsen, ligeledes vil førerens placering foran eller ved siden af hunden blive oplyst sammen med øvelsens placering. Øvelsen skal placeres så der er en tilstrækkelig afstand mellem de to hunde på banen. Der kan anvendes ikke deltagende hunde og førere både til at ære det første team og til at gennemføre banen, mens det sidste team gennemfører øvelsen på ærespladsen. Efter at have gennemført banen kan hund og fører enten returnere gennem mållinjen eller gå direkte til ærespladsen. Hunden skal forblive i enten sit eller dæk for at ære det næste team under hele deres gennemgang af banen. Denne øvelse skal gennemføres i snor. Ringsekretæren vil overvåge det enkelte team, notere dets resultat og straks meddele det til resultatbordet. Kun de første 2½ minut af ærespladsen indgår i bedømmelsen. Teamet skal dog forblive på stedet, indtil dommeren giver tilladelse til at det må forlades. (2) Gå hen og læg dig feltet. Feltet består af 4 lige lange stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. Stængerne skal samles i hjørnerne med fx. gummislange omkring rørender eller elastik igennem rør. (3) Dansk Rally Champion For at opnå et Rally Certifikat skal teamet bestå Rally Ekspert Klassen med mindst 95 point. For at opnå titlen Rally Champion (DKRLCH) eller Rally Mester (DKRLME) skal teamet have opnået 3 certifikater i Rally Ekspert klassen under mindst 2 forskellige dommere. Rally Champions kan deltage i en særlig Champion konkurrenceklasse. e. Rally Champion konkurrenceklasse. Rallychampion konkurrenceklassen gennemføres uanset antal tilmeldte hunde i klassen. Rally Champion Certifikatet gives dog kun, hvis der er min. 5 hunde tilmeldt i klassen. 13 af 16

14 Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra banen. Championklassen har mellem 18 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 4 øvelser fra øvede klasse, min. 1 øvelse fra ekspert klassen (ikke Ærespladsen), min. 5 øvelser fra championklassen, min. 4 højrehandlede skilte og højst 3 øvelser der højrehandles i træk. Førerne i championklassen må ikke klappe i hænderne eller på benene for at opmuntre deres hund. Mundtlig opmuntring, flere kommandoer og/eller tavse signaler hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. Der kan være to spring samt et dobbeltspring i denne klasse og springene må godt følge lige efter hinanden på banen. (1). Tunnel Tunnelen skal opfylde samme krav som for Agility, dette gælder både for udformning og fastgørelse. (2). For at opnå titlen Rally Super Champion (DKRSCH) eller Rally Super Mester (DKRSME), skal klassen vindes 3 gange med mindst 97 point (Rally Champion Certifikat), under mindst 2 forskellige dommere. Hvis klassen vindes af en der allerede har titlen DKRSCH, gives Rally Champion Certifikatet videre dog kun til og med dagens 3. vinder. Certifikatet føres i resultathæftet. 14 af 16

15 15 af 16

16 16 af 16

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16 betalinggod 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2019 REGLEMENT FOR RALLLYDIGHED 2019 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler.

Kapitel 4. Retningslinjer for Rally dommere A. Formålet med Rally. B. Rally dommeren. C. Forberedelse. D. Ringprocedurer. E. Dommersedler. Reglement for Rally Lydighed Herning Open Indholdsfortegnelse A. Generelt. B. Deltagere. 1. Antal startende 2. Løbske tæver 3. Forsikringer/vaccination 4. Line, sele, dækken 5. Opførsel 6. En hund - flere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96 Indhold DcH Rally Generelt 7 Gentagelse 7 Øvelsesområde 7 Vendinger 90, 180, 225, 270 og 360 8 Ind foran 8 Øvelser med positionsændringer 8 Gå rundt om samt hente/bringe øvelserne 8 Øvelser i langsom gang

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere... 3 C. Måling af hund... 6 D. Lokalforeningens

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020

DGI Hundesport. Reglement for Rally Lydighed. Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 DGI Hundesport Reglement for Rally Lydighed Gældende fra januar 2019 med ændringer gældende fra januar 2020 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Generelle retningslinjer... 3 A. Generelt... 3 B. Deltagere...

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed Maj 2017 Indholdsfortegnelse Maj 2017 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for DcH Rally Lydighed Januar Kapitel 1. Generelle retningslinjer. Rally Lydighed Rally Lydighed er en sport hvor alle deltagere bør efterleve

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally 2019 Indholdsfortegnelse A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende.... 3 2. Løbske tæver... 3 3. Forsikringer/vaccination...

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs kreds 11 s nordiske udstilling den 3. og 4. august 2019 i Horne Idrætspark Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde Lørdag grupperne 2,3,5,6,8 - Søndag: grupperne 1,4,7,9,10 Dansk

Læs mere

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2008 1 REGLER for lydighedsprøver 2008 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 REGLER for lydighedsprøver 2010 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 tallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 6 Udstillingsberettigede Danskejede

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål... 3 3 Adgang til prøverne... 3 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere.... 3 3.2 Dommere... 3 3.3 Hjælpere...

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

REGLER for Nose Work-prøver 2017

REGLER for Nose Work-prøver 2017 NOSEWORKREGLEMENT 2017 1 REGLER for Nose Work-prøver 2017 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et, af bestyrelsen nedsat, udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale dobbeltudstilling den 18.-19. august 2018 på Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne Lørdag: Alle grupper Søndag: Alle grupper Dansk Kennel Klub byder hermed velkommen

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

NOSE WORK REGLEMENT Side1

NOSE WORK REGLEMENT Side1 31052017 NOSE WORK REGLEMENT 20171 Side1 REGLER for Nose Work-prøver 2017 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et, af bestyrelsen nedsat, udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018 Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 3. november 2018 og søndag den 4. november 2018 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 2. november 2019 og søndag den 3. november 2019 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Ring 1 9 er indendørs i hallen, som IKKE er opvarmet. Øvrige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Ring 1 9 er indendørs i hallen, som IKKE er opvarmet. Øvrige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstilling den 21.-22. september 2019 i Ballerup Idrætspark, Ballerup Idrætsby 36, DK-2750 Ballerup Lørdag: Gruppe 1-4-6-8-9 - Søndag: Gruppe 2-3-5-7-10 Dansk Kennel

Læs mere

Udstillingsreglement 2011

Udstillingsreglement 2011 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2011 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2019

LYDIGHEDSREGLEMENT 2019 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2019 1 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser... 4 Arrangør... 4 Deltagerberettigede... 4 Vaccination, sundhedskrav, ansvarsforsikring og doping.... 5 Tilmelding... 6 Framelding/tilbagebetaling

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2018

LYDIGHEDSREGLEMENT 2018 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2018 1 REGLER for lydighedsprøver 2018 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2018

LYDIGHEDSREGLEMENT 2018 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2018 1 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser... 4 Arrangør... 4 Deltagerberettigede... 4 Vaccination, sundhedskrav, ansvarsforsikring og doping.... 5 Tilmelding... 6 Framelding...

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere 3 2.4 Hjælpere 4

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015]

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015] AGILITY REGLEMENT 2015 [17. Januar 2015] Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 7 E. Kvalitetsbedømmelse... 11 F. Titler... 11 G. Præmiering...

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Revideret udgave gældende for SPIDSHUNDEKLUBBEN Ændringer i forhold til DKK s sporprøveregler, er skrevet i Centuri, kursiv og rødt. Godkendt af DKK 31/01-2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Udstillingsreglement 2010

Udstillingsreglement 2010 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 1 REGLER for lydighedsprøver 2017 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

Udstillingsreglement 2012

Udstillingsreglement 2012 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2012 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Udstillingsreglement 2013

Udstillingsreglement 2013 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2013 Indledning 2 Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Læs mere

Udstillingsreglement 2014

Udstillingsreglement 2014 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk post@dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2014 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? UDSTILLINGSREGLEMENT 2015 Indledning Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? Regler kan ind imellem være lidt vanskelige at finde rundt i, og man kan godt komme ud for, at man skal bruge en masse tid

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer: Regler ved WUSV Agility World Championship 2018 Agility World Championship 2018 vil blive afholdt på Bionutria Park Randers fra den 3. til 6. oktober 2018. Der konkurreres individuelt og i hold. Dommer:

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

LP-regler Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2013 1 REGLER for lydighedsprøver 2013 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere

AGILITY REGLEMENT 2017 [ ]

AGILITY REGLEMENT 2017 [ ] AGILITY REGLEMENT 2017 [15-05-17] Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 6 E. Kvalitetsbedømmelse... 9 F. Titler... 9 G. Præmiering...

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere