Voilà. Den nødvendige grammatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voilà. Den nødvendige grammatik"

Transkript

1 Voilà. Den nødvendige grammatik Didaktikken i en grammatikudgivelse til fransk på gymnasialt niveau Jeg blev i 2009 opfordret af forlaget Gyldendal til at skrive en ny, opdateret grammatik med grundbog og øvebog som afløser for Par écrit, som udkom i I denne artikel vil jeg fortælle om de didaktiske overvejelser bag min grammatik. Grundprincipperne for min grammatik Grammatikken udkom i 2011 og fik titlen Voilà. Den nødvendige grammatik. Mit mål har været at fremstille et letforståeligt, let anvendeligt basismateriale til den grammatik, der er behov for at tilegne sig på gymnasialt niveau, så materialet kan bruges til og med Fransk fortsætter A-niveau. Jeg fastholder således»den nødvendige grammatiks«princip, som også var grundlaget for Par écrit, og medtager ikke mere eller mindre spidsfindige undtagelser fra reglerne eller overflødige regler og emner. Fx mener jeg ikke, det er hensigtsmæssigt at medtage alle uregelmæssige verber, men kun de verber, der forekommer nødvendige for at kunne udtrykke sig på et»varieret og nogenlunde korrekt fransk«, som det siges i læreplanen (Undervisningsministeriet 2013). Derimod er det meget nødvendigt at lære reglerne for den franske sætnings opbygning, da den franske sætningsstruktur kan afvige en hel del fra den danske. Den danske sætning:»han har aldrig fortalt hende hemmeligheden«, vil en elev med dansk som modersmål typisk oversætte til: *Il a ne jamais raconté birte dahlgreen Pensioneret lektor, Marie Kruses Skole (1972 til 2010), cand.mag. i fransk, latin og spansk dahlgreenbirteahotmail.com sprogforum

2 elle le secret. Men sætningen ville knap nok kunne forstås af en franskmand. Den rigtige oversættelse lyder sådan: Il ne lui a jamais raconté le secret. Et helt opsamlingsafsnit, Fra Mini- til MAXIsætning, er viet til denne problematik (Dahlgreen 2011, Øvebog s. 133 ff.). Som noget nyt i forhold til Par écrit bygger mine øvelser ligesom læreplanen på dele af den nyere sprogtilegnelsesforsknings resultater, blandt andet princippet om at anvende induktiv metode i grammatikundervisningen, således at eleverne tager afsæt i eksemplerne og på det grundlag slutter sig frem til reglerne. I Læreplan for Fransk fortsættersprog A står der, at»grammatik inddrages i relevant omfang og under hensyntagen til den faglige progression«. I vejledningen uddybes dette med:»der fokuseres på sproglig opmærksomhed og bevidstgørelse i grammatikundervisningen, således at induktiv, inputbaseret grammatikundervisning prioriteres højt... og endelig arbejdes der med sproget ud fra et anvendelsesmæssigt perspektiv og med stadig progression...«(undervisningsministeriet 2010). Som gennemgående didaktisk princip bruges således Ellis model for sprogindlæring (1999), som kan illustreres med følgende sekvens: Input intake output. Med denne model lægges der op til en induktiv procesorienteret undervisning med fokus på bearbejdelse af input og facilitering af intake. En sproglig bevidstgørelse inden produktion af output. Princippet er, at man skal begynde med op gaverne i øvebogen (jf. det induktive princip). Eleverne skal så vidt muligt ud fra øvelserne (og måske med lidt hjælp fra hinanden eller en lærer) selv kunne finde frem til de grammatiske regler. Det at eleverne selv skal finde reglen, gør endvidere, at de kommer til at føle medejerskab til den og dermed lettere kan huske den og tage den til sig. Tanken er, at de, når alle opgaverne i øvebogen er udfyldt, selv har fået fremstillet en fuldstændig grammatik. Min grammatikudgivelse bygger på mange års erfaring med undervisning i fransk og fransk grammatik både som gymnasielærer, som mangeårigt medlem af opgavekommissionen i fransk, som censor til skriftlig studentereksamen, som tilsynsførende i fransk ved pædagogikum og som underviser på fagdidaktiske kurser. Mit udgangspunkt er derfor ikke en bestemt undervisningsmetode, men de tilgange og fremgangsmåder, der erfaringsmæssigt har vist sig at fungere bedst til hvert enkelt grammatisk område. Det er fx ikke altid bedst at bruge induktion, nogle gange kan det være som at»gå over åen efter vand«. Således fx med det meget komplekse og for elever med dansk som modersmål vanskelige emne datid og aspekt (se efterfølgende eksempelmateriale). 28 sprogforum

3 Grundbogen Grundbogen har to funktioner: Den kan bruges som hjælp til eleverne i deres arbejde med at løse opgaverne, hvis de går i stå med selv at finde frem til reglen, eller når det er hensigtsmæssigt at starte med reglen, før de forsøger at løse opgaverne. Desuden fungerer grundbogen som et selvstændigt opslagsværk til en grammatisk regel, når som helst man har brug for det. Den grammatiske regel illustreres ofte med en kort huskesekvens som følgende eksempel fra grundbogen: Un beau jour un bel homme se marie avec une belle femme, et ils ont de beaux garçons et de belles filles. = En skønne dag gifter en flot mand sig med en smuk kvinde, og de får flotte drenge og smukke piger. Af nogle elever vil denne»minihistorie«kunne bruges som mnemoteknisk fif til at huske de forskellige former af adjektivet beau. I det følgende eksempel fra grundbogen bestræber jeg mig på at forenkle og klargøre et meget komplekst grammatisk emne datid og aspekt med enkle, klare regler og eksempler. Hvilken datid En af de udfordringer, eleverne møder, når de skal lære fransk, er datid. På dansk er der kun én form, men på fransk skal du vælge mellem l imparfait og le passé composé. I skriftsproget er der oven i købet en tredje datidsform le passé simple svarende til le passé composé, men den ser vi bort fra her. I modsætning til det overordnede induktive princip om at starte med øvelserne i øvebogen vælger jeg her at lade eleverne starte med selve reglerne i grundbogen. Den induktive metode ville efter min mening være alt for omstændelig og langsommelig her. Om man skal bruge l imparfait eller le passé composé har noget at gøre med aspekt (græsk: synsvinkel), dvs. den måde, fortidsberetningen anskues på. Her følger de retningslinjer, jeg bruger til at hjælpe eleverne i deres valg af datidsform: I en beretning i datid vil de sætninger, der betegner baggrundsplanet/de nærmere omstændigheder ved handlingen, stå i l imparfait, og de sætninger, der betegner forgrundsplanet, hvor den ene handling følger efter den anden, der hvor der»sker«noget, vil stå i le passé composé. I følgende eksempel fra grundbogen er baggrundsplanets verber, som jo står i l imparfait, frem hævet med kursiv, og forgrundsplanets verber, som jo står i le passé composé, er fremhævet med fed. Igen er der tale om enkle, letforståelige sætninger. Og hele den lille sekvens vil af nogle kunne bruges til at huske reglen. sprogforum

4 C était en janvier. Il faisait froid. M. Dupont lisait un polar assis près de la cheminée. Tout à coup on a frappé à la porte, et un homme qui était masqué est entré dans le salon = Det var i januar. Det var koldt. Hr. Dupont (sad og) læste en krimi ved kaminen. Pludselig bankede det på døren, og en mand, som var maskeret, trådte ind i stuen Her har jeg som sagt valgt at fortælle og illustrere reglen, inden eleverne går i gang med en længere øvelsesrække med fokus på brugen af henholdsvis l imparfait og le passé composé i øvebogen. Øvebogen Erfaringsmæssigt er der nogle yderst relevante grammatiske områder, der er sværere at tilegne sig for elever med dansk som modersmål end andre områder, fx artikelbrug (artikler som udtryk for bestemthed/ubestemthed), datid og aspekt, de personlige pronominer og deres placering i sætningen og de possessive pronominer i 3. person. Grunden til, at det netop er disse områder, der volder problemer, er blandt andet, at fransk sprogbrug her er ret forskellig fra dansk sprogbrug. Disse områder er der særligt fokus på i grundbogen og særlig mange øvelser til (jf. princippet om»den nødvendige«grammatik). En øvelsesrække starter typisk med en eller flere induktive øvelser ud fra et tekststykke med mange forekomster af det pågældende grammatiske fænomen, som eleverne kan bruge som afsæt til at danne sig hypoteser om den bagvedliggende grammatiske regel. Der er tilstræbt progression i øvelserne. Det er ikke meningen, man skal lave alle de øvelser, der hører til et grammatisk område på én gang. Nogle af øvelserne kan med fordel gemmes til senere og samtidig virke som repetition og videreudbygning af emnet. Der er med øvelsernes antal og forskellige sværhedsgrad også givet mulighed for undervisningsdifferentiering. I øvelserne anvendes der forskellige didaktiske kneb. Mange af dem benyttes også i grundbogen og er også omtalt her. Overordnet tilstræbes, at øvelserne skal være letforståelige, så (næsten) alle umiddelbart kan være med. De skal også helst være motiverende,»sjove«, så (næsten) alle gider dem.... og hvordan kan man så opfylde disse krav? Fx ved at: hjælpe eleverne til nogle klare, letforståelige regler lade øvelserne være affattet i et forholdsvis enkelt sprog 30 sprogforum

5 gøre øvelserne vedkommende, enten ved at de kan relateres til elevernes liv og dagligdag eller angår (evigt) aktuelle emner lægge op til elevernes kreative evner lægge op til elevernes opgaveløsningstrang bruge groteske eksempler, som i kraft af»groteskheden«får én til at huske dem indlægge mnemotekniske kneb i øvelserne sørge for variation i øvelsestyperne, dels fordi variation i sig selv er motiverende, dels fordi forskelligartede input faciliterer forståelsen. Her følger uddrag af øvelsesrækken til et af de grammatiske om - råder, som kræver særlig mange øvelser for at kunne føre til intake og output. Jeg vil med øvelsesrækken vise, hvordan jeg forsøger at hjælpe eleverne til at finde frem til en regel og derefter anvende den i en række opgaver. Inden hver øvelse beskrives hvilke didaktiske kneb, der er brugt. Artikler Eleverne skal lære tre forskellige artikler: den bestemte artikel, delingsartiklen og artsartiklen. I opgave 7 er eleverne efter de foregående opgaver blevet bekendt med delingsartiklens form, funktion, syntaks og anvendelse. Derfor er det en simpel detektivopgave at finde delingsartiklerne i teksten. Delingsartiklen betegner en ubestemt mængde eller et ubestemt antal. Som det fremgår af oversættelsen nedenfor, markeres samme betydning på dansk ved, at man udelader artiklen, eller ved at man tilføjer nogen/noget/nogle. Der lægges endvidere i opgave 7 op til, at eleverne læser globalt. Jeg har i opgave 7 og 8 understreget delingsartiklerne, så læseren kan se løsningen på opgaven. Opgaverne relaterer til elevernes dagligdag/eget liv med et lidt overdrevet eksempel. Opgave 7 Find delingsartiklerne i følgende tekst og oversæt til dansk (arbejd fx parvis og hjælp hinanden med at oversætte brug ordbog som sidste udvej). Au petit déjeuner Mme B. mange des céréales et du fruit et boit du lait écrémé. Pour le déjeuner elle mange de la salade et le soir elle prend du poisson ou du poulet avec des légumes. = Til morgenmad spiser fru B. kornprodukter og frugt og drikker skummetmælk. Til frokost spiser hun salat, og om aftenen får hun fisk eller kylling med grøntsager. sprogforum

6 I opgave 8 optræder en anden form af delingsartiklen. Her skal eleverne ved hjælp af induktion finde ud af, hvorfor formen her er anderledes, og på denne måde finde frem til reglen for brugen af denne form. Opgave 8 I følgende tekst har delingsartiklen en anden form. Hvilken? Forklar ud fra eksemplerne, hvorfor den anden form er brugt. Elle ne boit pas de café et elle ne mange pas d aliments sucrés. En règle générale, elle ne prend pas de graisse ni d oeufs. = Hun drikker ikke kaffe og spiser ikke fødevarer med sukker. I reglen spiser hun ikke fedt og heller ikke æg. I opgave 8 har eleverne fundet frem til, at den reducerede form af delingsartiklen bruges efter nægtelser, i dette tilfælde (ne)... pas og ni. I opgave 9 finder de på lignende måde ud af, at denne form af delingsartiklen også bruges efter mængdeudtryk. I opgave 10a skal eleverne så selv anvende reglerne for brug af delingsartiklen i en indsætningsøvelse (output). Igen har jeg konstrueret en lidt overdreven, grotesk historie, som alligevel godt kan relatere til elevernes dagligdag/eget liv. For de ikke franskkyndige læseres skyld har jeg indsat den rigtige form med store bogstaver i opgave 10a. Opgave 10a Indsæt den rigtige form af delingsartiklen (både fuld delingsartikel og den reducerede form). M. et Mme Dupont ont beaucoup. D amis. Ils ont. DES enfants qui se débrouillent bien, sauf le cadet qui a. DES problèmes à l école. Les deux aînés ont. DES camarades qu ils voient tous les jours, mais le cadet n a pas. DE camarades. M. et Mme Dupont vont consulter un psychologue qui va leur donner. DES conseils, mais = Hr. og fru Dupont har mange venner. De har børn, som klarer sig godt, undtagen den yngste som har problemer i skolen. De to ældste har kammerater, som de ser hver dag, men den yngste har ingen kammerater. Hr. og fru Dupont vil konsultere en psykolog, som vil give dem nogle råd, men I opgave 10b bruges den lille historie i opgave 10a som afsæt for en lignende kreativ historie: Opgave 10b Fortsæt eventuelt historien eller lav en tilsvarende 32 sprogforum

7 Som opsamling på hele afsnittet om artikelbrug kunne følgende øvelse bruges: Alle artikler Det lille finansdrama i nedenstående opgave er sørgeligt aktuelt lige nu og hører vel i øvrigt til kategorien evigt aktuelle problemer. Eleverne kan eventuelt lære dramaet udenad og bruge det som mnemoteknisk fif til brugen af artikler. Jeg har igen løst opgaven ved at indsætte svar på de to spørgsmål til ære for de ikke-franskkyndige. Opgave 1 I nedenstående minidrama optræder de artikler, I har beskæftiget jer med i de foregående opgaver. Skriv ud for hver sætning, hvilken artikel der er brugt, og begrund brugen af den. Hvilken artikel? Hvorfor? M. Gourmand aime l argent. Artsartiklen generaliserende Il a de l argent à la banque. Delingsartiklen ubestemt mængde Il gagne beaucoup d argent. Den reducerede mængdeudtryk delingsartikel La banque fait faillite. Ingen artikel fast udtryk M. Gourmand n a pas d argent. Den reducerede efter nægtelse (ne) delingsartikel pas (nægtelse) Sprog tager tid Det er en kendt sag, at sprog tager tid. Man skal udsættes for en glose mange gange, før den bliver inkorporeret i ens receptive og derefter aktive produktive ordforråd. På samme måde skal man udsættes mange gange for en grammatisk regel, før man for alvor forstår den og integrerer den i sit sprog, og før den efterfølgende kan bruges aktivt. Man skal således ikke forvente, at eleverne efter at have lavet alle øvelser til en grammatisk regel er verdensmestre i reglen, men de er kommet et godt stykke vej. Og med nye input vil der ske yderligere intake, så eleverne i højere og højere grad vil være i stand til at tale og skrive et»varieret og nogenlunde korrekt«fransk. sprogforum

8 Litteratur Dahlgreen, Birte (2011). Voilà. Den nødvendige grammatik. København: Gyldendal. Bog og i-bog. Dahlgreen, Birte m.fl. (1988). Par écrit. København: Gyldendal. Ellis, Rod (1999).»Input-based Approaches to Teaching Grammar: A review of class-room oriented researches«. I: Annual Review of Applied Linguistics, 19, 1999, s Undervisningsministeriet (2013). Læreplan for Fransk fortsættersprog A. Stx bilag 21. (Juni 2013). Undervisningsministeriet (2010). Fransk fortsættersprog A. Ve j ledning/ Råd og vink. Stx-bekendt gørelsen bilag 21. (PDF findes på 34 sprogforum

Årsplan for faget Fransk til 9AB - 2013-2014

Årsplan for faget Fransk til 9AB - 2013-2014 Årsplan for faget Fransk til 9AB - 2013-2014 Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for faget Fransk. Faghæfte, udgivet af undervisningsministeriet. Signalement, formål, trinmål og slutmål for faget kan findes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, Stavnsholtvej 29, 3520

Læs mere

Bedømmelse af de nye prøver

Bedømmelse af de nye prøver Bedømmelse af de nye prøver Delprøve 1 Vejledende opgave 1, fransk stx 6 multiple choice opgaver (opg. 1,2,3,5,6,9) 4 kombinationsopgaver (4,7,8,12) 3 formuleringsopgaver (10,11,13) 1 indsætning/bøjnings-opgave

Læs mere

Årsplan for faget Fransk til 8AB

Årsplan for faget Fransk til 8AB Årsplan for faget Fransk til 8AB - 2013-2014 Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for faget Fransk. Faghæfte, udgivet af undervisningsministeriet. Signalement, formål, trinmål og slutmål for faget kan findes

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk stx

Faglig praksis i udvikling i tysk stx Faglig praksis i udvikling i tysk stx F R E D E R I K S B E R G GY M N A S I U M 1 2. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Foto: Angel Films Fag: Fransk Niveau: 6.-7. Klasse Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Mål: Udvide ordforrådet til at kunne snakke og skrive om filmen Læse korte sætninger

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx Faglig praksis i udvikling i tysk hhx C A M P U S V E J L E 2 6. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling af fagets discipliner

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Kts, Sukkertoppen, Valby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Fransk C Fortsætter

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag Fransk begyndersprog

Læs mere

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3)

Niveau Gennemsnit (ikke beståede i %) Begyndersprog A 3,5 (26,0) Begyndersprog A med netadgang 5,26 (3,5) Fortsættersprog A 4,3 (5,3) Uddannelsesaftaler Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) maj/juni 2017 Oktober 2017 1. Evaluering af skriftlig eksamen i fransk A (hhx) 2017 Sommer 2017 var der tre opgavesæt til den skriftlige

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

Forløbet Le feu d'artifice har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om nytårsfyrværkeri, og hvor galt det kan gå.

Forløbet Le feu d'artifice har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om nytårsfyrværkeri, og hvor galt det kan gå. Le feu d'artifice Niveau: 5.-6. klasse Varighed: Om forløbet Forløbet Le feu d'artifice har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om nytårsfyrværkeri, og hvor galt det kan gå. Bogen kan læses på to niveauer,

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Business College EUX Spansk C Dorte

Læs mere

Un animal de compagnie

Un animal de compagnie Un animal de compagnie Af Isabelle Salvé Nielsen Niveau: 5.-6. klasse Varighed: 3-4 lektioner Om forløbet Forløbet Un animal de compagnie har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om Laure, der ønsker

Læs mere

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Fransk

Undervisningsplan. Fag : Fransk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Fransk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse Find tekst og videoklip på denne side: http://comptine.free.fr/comptine/jean_petit_qui_danse.html Mål : - at kende navnene på kropsdele på fransk - at kunne spørge om et ords betydning på fransk - at kunne

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Français Formidable - fransklærernes foretrukne Formidable er udkommet i en ny udgave Français Formidable som tydeligt afspejler de nye Fælles Mål og de nye mundtlige

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen i fransk på hhx maj 2009

Evaluering af skriftlig eksamen i fransk på hhx maj 2009 Evaluering af skriftlig eksamen i fransk på hhx maj 2009 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 1. november 2009 Dorte Fristrup, Fagkonsulent Dorte.Fristrup@uvm.dk Tlf. 2565 9205

Læs mere

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Prénom: Classe: CAHIER NOËL EN FAMILLE Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Indhold Noël en famille - Intro... 1 Une chanson de Noël... 3 Moi et ma famille... 4 Les décorations de Noël... 6 La carte

Læs mere

Skriftlig fransk stx og hf, juni 2008

Skriftlig fransk stx og hf, juni 2008 Skriftlig fransk stx og hf, juni 2008 Fagkonsulent Dorte Fristrup Afdelingen for gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Oktober 2008 Indledning Grundlaget for denne evaluering af skriftlig eksamen

Læs mere

Forløbet består af tre dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca. 12-16 lektioner.

Forløbet består af tre dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca. 12-16 lektioner. Vive les animaux! Niveau: 7.-8. klasse Varighed: 12-16 lektioner Om forløbet Forløbet henvender sig til elever i 7.-8. klasse, som allerede har et vist kendskab til fransk. Eleverne vil sandsynligvis allerede

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1g FrF

Undervisningsbeskrivelse for: 1g FrF Undervisningsbeskrivelse for: 1g FrF Fag: Fransk fors. B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1g FrF Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Anne Kirstine Frandsen (AKF) Forløbsoversigt

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes maj-juni 2012 VoksenUddannelsescenter

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009

Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009 Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009 Fagkonsulent Dorte Fristrup Afdelingen for gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet November 2009 Indledning Grundlaget for denne evaluering af skriftlig eksamen

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous. Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous

Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous. Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous Ormen som laver huller La chenille qui fait des trous Ormen som laver huller La chenille qui fait des trous I månelyset ligger et lille æg på et blad. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur

Læs mere

FAGLIG OG METODISK KOORDINATION I SPANSKUNDERVISNINGEN

FAGLIG OG METODISK KOORDINATION I SPANSKUNDERVISNINGEN FAGLIG OG METODISK KOORDINATION I SPANSKUNDERVISNINGEN af Lone Ambjørn og Vibeke Andersen, HHÅ På Spansk Institut, HHÅ, påbegyndte forfatterne for halvandet år siden et samarbejde omkring etablering af

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7.

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7. Mes attentes pour cette année Kig hele bogen igennem. Skriv lidt om, hvad du glæder dig til at arbejde med. Je sais déjà Skriv nogle ord og udtryk, du kan huske fra 5. og 6. klasse. Vælg noget, som du

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Forløbet består af fem dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca lektioner.

Forløbet består af fem dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca lektioner. En vacances au ski Af Jacob Chammon og Isabelle Salvé Nielsen Niveau: 6. klasse Varighed: 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet En vacances au ski tager udgangspunkt i Pierre fra Paris og hans

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Petite grammaire. Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel

Petite grammaire. Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel Petite grammaire Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel Substantiver 5 Maskulinum og femininum 6 Pluralis -s 7 Pluralis -x 8 Pluralis -aux Adjektiver

Læs mere

FORSTÅELSE OG PRODUKTION I DEN MODERNE GRAMMATIKUNDERVISNING. Lone Ambjørn Spansk Institut, Handelshøjskolen i Århus

FORSTÅELSE OG PRODUKTION I DEN MODERNE GRAMMATIKUNDERVISNING. Lone Ambjørn Spansk Institut, Handelshøjskolen i Århus FORSTÅELSE OG PRODUKTION I DEN MODERNE GRAMMATIKUNDERVISNING Lone Ambjørn Spansk Institut, Handelshøjskolen i Århus LONE AMBJØRN En kortfattet gennemgang af de historisk vigtigste metoder inden for fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

Skriftlig produktion med adgang til internettet. UCC- CFU 16. marts 2017

Skriftlig produktion med adgang til internettet. UCC- CFU 16. marts 2017 Skriftlig produktion med adgang til internettet UCC- CFU 16. marts 2017 Objectifs Fokus på kompetenceområdet Skriftlig kommunikation i de forenklede Fælles Mål. at inddrage internet og it i sprogundervisningen

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Der Sprung 2, Kapitel 1

Der Sprung 2, Kapitel 1 Der Sprung 2, Kapitel 1 Eleven kan gennemføre korte dialoger om nære emner. enkle kommunikationsstrategier. Eleven kan ved hjælp af spørgsmålene og præsentationsteksterne indgå i dialoger med hinanden.

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 1 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider «Oui» au mariage homo? Le

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2g FrF

Undervisningsbeskrivelse for: 2g FrF Undervisningsbeskrivelse for: 2g FrF Fag: Fransk fors. B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2g frf Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL),

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Vejle Vejle Handelsgymnasium HHX Fransk

Læs mere

Nye tiltag i grammatikundervisningen

Nye tiltag i grammatikundervisningen Vibeke Andersen* 187 Nye tiltag i grammatikundervisningen Abstract The author discusses the disadvantages of traditional grammar teaching from a didactic and learning perspective. Traditional grammar teaching

Læs mere

Læreplan for alle L III sprog - Programme pour toutes les langues III

Læreplan for alle L III sprog - Programme pour toutes les langues III Ecoles européennes Bureau du Secrétaire général Unité de développement pédagogique Réf. : 2010-D-49-da-3 DANSK VERSION Læreplan for alle L III sprog - Programme pour toutes les langues III APPROUVE PAR

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dansktræning 3 I Dansktræning 2 er hovedvægten lagt på, at få en vis mængde ord at arbejde med.

Læs mere

Kære selvstuderende i: Fransk begynder A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 9-15

Kære selvstuderende i: Fransk begynder A. Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 9-15 Kære selvstuderende i: Fransk begynder A Herunder ser du det materiale, der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 9-15 På mailadressen: dm@kvuc.dk Eller telefonnr.: 20130258 Med venlig

Læs mere

På med subjektet! Kampen om overtrækstrøjerne. Idé

På med subjektet! Kampen om overtrækstrøjerne. Idé Workshop på AP- konference på Nyborg Gymnasium 28.8.2013 Tia Bjørnholt Christiansen og Annette Bau På med subjektet! Kampen om overtrækstrøjerne Idé Et adverbial kan ofte placeres flere steder Eleverne

Læs mere

Vores projekt/vores undervisningsmateriale

Vores projekt/vores undervisningsmateriale Vores projekt/vores undervisningsmateriale Dansk udtale og grammatik nu med musik - for alle med dansk som andetsprog - Det er titlen på vores CD med tilhørende skriftligt materiale i e-form. Der er 25

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Færdigheds/ vidensmål

Færdigheds/ vidensmål Thème 1 Je m appelle 1 Bonjour! Præsentation (F1) Eleven kan med få sætninger præsentere sig selv ord og faste udtryk for præsentationsformer Præsentation Eleverne kan sige goddag og fortælle, hvad de

Læs mere

DET NYE SKRIFTLIGE OPGAVEFORMAT. Engelsk A Digital eksamensopgave med adgang til internettet

DET NYE SKRIFTLIGE OPGAVEFORMAT. Engelsk A Digital eksamensopgave med adgang til internettet DET NYE SKRIFTLIGE OPGAVEFORMAT Engelsk A Digital eksamensopgave med adgang til internettet Skriftlighedskonference hhx 30.10. 2014 1 BAGGRUND Udredningsarbejde vedr. nye elektroniske opgaver til engelsk

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

- les possibilités et les problèmes dans les banlieues. Der er arbejdet med ordforråd og sprogproduktion

- les possibilités et les problèmes dans les banlieues. Der er arbejdet med ordforråd og sprogproduktion Undervisningsbeskrivelse for: 3g FRF Fag: Fransk fors. B->A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3g FRF 12 Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): Forløboversigt (8): 1 21.08.12

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Forudsætninger for at lære sprog

Forudsætninger for at lære sprog Forudsætninger for at lære sprog Input - en forudsætning for at kunne finde mønstre og for at have noget at imitere. Output - en forudsætning for hypotesedannelse /-afprøvning. Interaktion - giver tilpasset

Læs mere

Arbejdet i danskfagudvalget

Arbejdet i danskfagudvalget Arbejdet i danskfagudvalget Principperne for arbejdet: Små skridt Det vi gør skal skabe succes i undervisningen (med det samme) Det skal være fagligt centralt. Hvad skal dansklæreren vide Indhold: 1. gang

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

elektronisk grammatik i praksis

elektronisk grammatik i praksis Multimedie Grammatik Deutsch Multimedie Grammatik Deutsch Hier Geht s Lang elektronisk grammatik i praksis Multimedie Grammatik Deutsch Hier Geht s Lang er Systimes system til webbaseret indlæring af tysk

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC-Vestegnen

Læs mere

Grammatikkens rolle i fremmedsprogsundervisning

Grammatikkens rolle i fremmedsprogsundervisning Grammatikkens rolle i fremmedsprogs undervisning på gymnasiet og universitetet, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 9, 2010 Grammatikkens rolle i fremmedsprogsundervisning på gymnasiet og universitetet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj_juni, skoleår 13/14 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Spansk CB-

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 - Juni 2012 Institution ZBC Vordingborg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Fortsætterfransk

Læs mere