BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE DRAGØR KOMMUNE Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

2 Indhold Indledning... 2 Definition af et overgreb... 3 Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb... 5 Tidlig opsporing... 7 Særligt udsatte børn og unge Handleveje i forhold til grad af viden Underretningspligt Handleveje i forhold til hvem mistanken retter sig mod Når en underretning modtages i Børneteamet Samarbejdet med Børnehus Hovedstaden Samarbejdet med Statsforvaltningen Pressehåndtering Implementering af Beredskabsplanen Yderligere information

3 Indledning Denne beredskabsplan er udarbejdet med henblik på at forebygge, tidligt opspore samt håndtere sager med overgreb mod børn og unge i Dragør Kommune. Alle medarbejdere, der arbejder med børn og unge mellem 0-18 år, har ansvaret for at beskytte børn og unge samt reagere på, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle krænkelser. Beredskabsplanen beskriver, hvordan du som leder eller medarbejder skal reagere og handle, hvis der opstår en bekymring, mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod et barn eller en ung. Forvaltningen i samarbejde med de lokale ledere på kommunens institutioner og skoler er ansvarlige for, at kendskabet til beredskabsplanen udbredes og implementeres. Beredskabsplanen tager udgangspunkt i Socialstyrelsens vejledningsmateriale Kommunalt beredskabsplan - Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen revideres hver 4. år, således at denne version revideres senest juni Målgruppe Beredskabsplanen henvender sig til Dragør Kommunes ledere og medarbejdere i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, samarbejdspartnere, borgere og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år. 2

4 Definition af et overgreb For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at definere, hvordan vi forstår vold og seksuelle overgreb. Definitionerne tager afsæt i de definitioner, som SISO anvender for vold og seksuelle overgreb. 1 Vold Vold kan defineres som en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. 2 Følgende handlinger er strafbare: STRAFFELOVEN 244. Den, som øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådan legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed. 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år Har et legemsangreb været af så grov beskaffenhed eller har haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger skærpede omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. 1 SISO er det nationale videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. SISO er organisatorisk forankret i Socialstyrelsen. 2 SISO, Socialstyrelsen (2010) Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse af et skriftligt kommunalt beredskab. 3

5 Seksuelt overgreb Seksuelt overgreb begået af en voksen mod et barn kan kort defineres således: Den voksne udnytter et barns tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Følgende handlinger er strafbare: STRAFFELOVEN 210. Samleje med slægtning i nedadstigende linje eller samleje mellem bror og søster Voldtægt. 222, 223, 224, 225. Samleje eller anden kønslig omgængelse med et barn under 15 år dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse. 226, 232, 234, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år. 224, 225. Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år. 4

6 Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb En åben dialog om værdier, normer, politik og procedurer blandt medarbejdere på kommunens institutioner og skoler er med til at skabe trygge miljøer, der understøtter, at børn og unge ikke udsættes for vold og seksuelle overgreb. Som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og unge, kan der med fordel udarbejdes en forebyggelsespolitik, der kan være med til at tydeliggøre rammerne for samvær mellem voksne og børn og unge på kommunens institutioner og skoler samt børnene og de unge imellem. Følgende spørgsmål kan bruges til inspiration til drøftelse af samværsformer på de enkelte institutioner og skoler: Har vi her på institutionen den nødvendige viden om børns seksualitet? Hvornår, hvor og hvor længe er det i orden, at voksne er alene med børn/unge? Er det i orden at give børn/unge kram? Kys? Hvorfor? Hvorfor ikke? Kan vi sende nye medarbejdere alene på tur med børn/unge? Har vi regler for hvem, der sover sammen med børn/unge og hvilke børn, der sover sammen, når vi er på tur? Hvorfor? Hvorfor ikke? Går man i bad/klæder om sammen med børn/unge? Hvilket sprog og tone anvender vi voksne indbyrdes og i forhold til børnene? Hvordan snakker vi om børns seksualitet? Hvilke ord bruger vi? Hvordan håndterer og snakker vi om det, hvis et barn har en seksuelt grænseoverskridende adfærd? Hvordan håndterer vi det, hvis vi oplever, at en voksen udviser en grænseoverskridende adfærd overfor et barn? Hvad er acceptabel påklædning hos os? Har vi en fælles holdning til vold? Hvornår er der tale om, at forældre udøver vold mod deres barn/børn? Kender børnene til deres rettigheder f.eks. ift. fysisk afstraffelse? Hvordan introduceres nye medarbejdere til vores normer for adfærd og omgangsformer? Hvordan fortæller vi forældrene og andre samarbejdspartnere om vores normer for adfærd og omgangsformer? Hvordan vil vi sikre omsætning af de fælles normer i praksis, således at alle her på stedet kender til de fælles normer for adfærd og omgangsformer? 5

7 At arbejde med forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge handler om, at man som leder og medarbejder besidder en faglig viden om følgende: Tegn og reaktioner hos børn, der udsættes for vold og seksuelle overgreb. Børns seksualitet og grænsedragningen mellem legitim seksuel adfærd og bekymrende seksuel adfærd. Forståelsen og tolkningen af børn og unges tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb. Mulige skadevirkninger for børn, der udsættes for vold og seksuelle overgreb. Grooming og den forførelses- og manipulationsproces, der ofte går forud for, at et overgreb finder sted. Det kommunale beredskab og kendskab til de forskellige handleveje i sager med overgreb mod børn og unge. At tale med børn generelt og specifikt i relation til temaerne vold og seksuelle overgreb. At kunne handle på trods af, at man er i tvivl og på trods af, at man ikke har sikkerhed for, hvad der er sket, og om barnet har været udsat for overgreb. Udover faglig viden er det vigtigt, at der er en åbenhed og dialog på arbejdspladsen i forhold til at italesætte en bekymring eller mistanke om, at et barn eller ung udsættes for overgreb. Som leder og medarbejder skal man være i stand til at gå i dialog med børnene og forældrene. 6

8 Tidlig opsporing Mulige tegn og reaktioner Det er skadeligt for børn og unge at blive udsat for vold og seksuelle overgreb. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner så tidligt som muligt opsporer og handler, hvis der er mistanke eller viden om, at børn og unge udsættes for overgreb. Det handler om at sikre, at alle relevante fagpersoner har den fornødne viden om mulige tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb mod børn. Det er sjældent muligt umiddelbart at få be- eller afkræftet mistanken, og som fagperson står man derfor ofte med tvivl, usikkerhed, uvished og uden dokumentation for, om overgrebet har fundet sted. Det er ofte gennem barnet, at man får viden eller mistanke om overgreb. Barnet udviser måske nogle tegn og reaktioner eller kommer med nogle udsagn om overgreb. Barnet har brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og tager initiativ i forhold til de udsagn, barnet kommer med, eller de tegn og reaktioner, barnet udviser. Som fagperson er det derfor vigtigt, at man dels har en faglig viden om de mulige tegn og reaktioner, som et barn kan udvise, dels har en viden om de processer, der ligger bag afdækningen af et overgreb, for såvel fagpersonen som barnet. Børns tegn og reaktioner på overgreb er komplekse, flertydige og multifaktorielle. Der kan indgå både somatiske, psykologiske og sociale aspekter i et barns bekymrende adfærd eller mistrivsel. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med overgreb. Tegn på mistrivsel kan f.eks. også vise sig ved andre belastende oplevelser i barnets tilværelse som f.eks. skilsmisse, et nært familiemedlems sygdom eller død eller skoleproblemer. Manglende trivsel kan også være tegn på andre former for omsorgssvigt, ligesom det kan være udtryk for, at barnet ikke får dækket sine fundamentale udviklingsbehov. Derfor er det hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde en facitliste, der rummer tegn og reaktioner, som kan bruges som tjekliste, når man har en mistanke og er i tvivl. Beskrivelsen af mulige tegn og reaktioner skal derfor læses som opmærksomhedspunkter. Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i forhold til den viden, man har om det konkrete barn og dets familie. 7

9 Tegn og reaktioner seksuelle overgreb Fysiske tegn på seksuelle overgreb Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Smerte, kløe, udslæt omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller sidde Mave- og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stoppe ting/objekter op i skede- eller endetarmsåbning Ufrivillig vandladning, encoprese Revner i mundvige, sår i munden Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme Synkebesvær, ubehag ift. bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt Følger ikke normal vækstkurve Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine m.m. Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne Tidlig seksuel aktivitet Psykiske tegn på seksuelle overgreb Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robot-lignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/ i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation Ukritisk i kontakten til andre Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Manglende identitetsfølelse Forvirret omkring kønsidentitet 8

10 Social og adfærdsmæssige tegn på seksuelle overgreb Ændring i adfærd Seksualiserende adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders- og udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder f.eks. ved leg og samvær med andre Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide Hyperaktivitet Frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Påfaldende påklædning Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed ift. egen krop og i relation til omgivelserne Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller afsløring heraf Mobning Begyndende selvmordstanker Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker- og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning 9

11 Tegn og reaktioner vold Fysiske tegn på vold Mærker efter slag Brandmærker Sår på kroppen Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme og ben, kraveben eller andre knoglebrud Symptomer på shaken baby syndrome Hyppige skadestuebesøg Psykosomatiske klager Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Søvnvanskeligheder Psykiske tegn på vold Tristhed Indadvendthed Ensomhedsfølelse, føler sig anderledes Isolation Utryg tilknytning Mistillid til voksne Dissociation Lav selvfølelse Hjælpeløshed, magtesløshed Skyldfølelse, skamfølelse Begyndende depression Manglende identitetsfølelse Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsrive sig for hurtigt Post traumatisk stress Disorder (PTSD) 10

12 Sociale og adfærdsmæssige tegn på vold Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre Leg med f.eks. dukker, hvor vold illustreres Vanskeligheder med impulskontrol Indlæringsvanskeligheder Tab af kompetencer Udadreagerende, aggressiv adfærd Følelse af frustration og vrede Hyperaktivitet, hypersensitivitet Angst Selvdestruktiv og selvskadende adfærd Udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf Overtilpassethed Vanskeligheder med at regulere følelser Børn og grooming Udover at være opmærksom på de mulige tegn og reaktioner på overgreb, som børn kan udvise, er det væsentligt at se på, hvad det er, der gør børn særligt sårbare i relation til overgreb. Børn er afhængige af og har tillid til de voksne, som drager omsorg for dem i hverdagen. Børn kan være i særlig risiko for at blive udsatte for overgreb, da de som udgangspunkt har tillid til, at voksne vil dem det bedste. Definition - Grooming Begrebet grooming anvendes om den proces, hvor den voksne krænker bearbejder, overtaler, forfører og manipulerer et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en proces, hvor den voksne krænker gradvist opbygger en relation. En relation, som senere gør det muligt at udsætte barnet for et seksuelt overgreb. Den manipulation og gradvise nedbrydning af barnets grænser, der finder sted, kan være en langvarig og skjult proces. Det er vigtigt, at fagpersoner har viden om og kan identificere denne proces i arbejdet med at opspore og forhindre seksuelle overgreb. 11

13 Særligt udsatte børn og unge Børn og unge med handicap SISO s undersøgelse fra 2007 peger på, at børn og unge med handicap kan være særligt udsatte i forhold til seksuelle overgreb. Barnets handicap kan udgøre en særlig faglig udfordring, når det gælder opsporing af seksuelle overgreb. Måske har barnet vanskeligt ved at kommunikere med omverdenen, og som fagperson kan man have vanskeligt ved at tolke adfærd, tegn og reaktioner. Man kan være i tvivl om, hvorvidt en bekymrende adfærd skal tilskrives barnets handicap eller det faktum, at barnet har været udsat for seksuelle overgreb. Det har stor betydning, at man som fagperson kender barnets handicap og dermed barnets mulighed for at kommunikere. Som udgangspunkt skal man som fagperson være opmærksom på de samme tegn og reaktioner hos børn og unge med handicap, som hos børn generelt. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Flere undersøgelser peger på en mulig sammenhæng mellem børns vanskelige opvækstvilkår og risikoen for, at de bliver udsat for seksuelle overgreb. Undersøgelser viser, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet er i to til tre gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Manglende stabilitet og omsorg fra forældrenes side under opvæksten betyder, at de anbragte børn kan have særlige behov for omsorg og opmærksomhed. I sig selv kan dette øge deres sårbarhed og risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, der måske begynder som eller forveksles med interesse, varme og omsorg. Desuden har en del af børnene i opvæksten oplevet grænseoverskridende adfærd fra voksnes side, hvilket kan medføre, at de ikke kender deres egne grænser særlig godt og generelt har svært ved at sætte grænser i forhold til andre. 12

14 Handleveje i forhold til grad af viden Graden af viden har betydning for, hvordan man som fagperson skal handle, når man får kendskab til eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Man kan skelne mellem tre typer af viden: 1. grad: Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene, med mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb (fysisk, psykisk eller seksuelt) mod barnet/den unge. Som medarbejder skal man drøfte sin bekymring med sin leder og aftale observation af barnet og evt. samtale med forældrene. 2. grad: Mistanke Mistanke forstås som mere en blot en bekymring. Mistanken handler f.eks. om, at barnet/den unge kan have været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller fysisk eller psykisk voldelig handling fra enten en voksen eller et andet barn. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, eller oplysninger man har fået fra anden side. Som medarbejder skal man drøfte sin mistanke med sin leder, og der skal udarbejdes en underretning. 3. grad: Konkret viden Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn har været udsat for en konkret handling i form af overgreb fysisk, psykisk eller seksuelt, begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb. Som medarbejder skal man drøfte sin viden med sin leder, og der skal udarbejdes en underretning. 13

15 Underretningspligt Får man kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for forhold, som er til fare for dets udvikling og sundhed, har man pligt til at underrette kommunen. Underretningspligten gælder uanset, om der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet eller den unge. Underretningspligten gælder også, selvom du eller andre tidligere har underrettet om det samme barn. Der skelnes mellem almindeligt og skærpet underretningspligt. Almindelig underretningspligt Jf. Servicelovens 154, stk. 1 skal enhver person, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller andre forhold, som er til fare for dets udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb, omskæringer af piger m.v., har pligt til at underrette kommunen. Det kan bl.a. være i situationer, hvor borgeren/fagpersonen bliver bekendt med, at barnet eller den unge udsættes for vold, mishandling eller seksuelle overgreb. Skærpet underretningspligt Jf. Servicelovens 153, stk. 1 har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv skærpet underretningspligt, hvis man under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte eller har været udsat for overgreb. Underretningspligten er personlig. Det betyder, at man på trods af evt. uenighed med sin leder om hvorvidt, der skal udarbejdes en underretning, har pligt til at underrette, hvis man har mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Hvad skal en underretning indeholde Indholdet i en underretning bør være så konkret og objektivt beskrivende som muligt. Underretningen bør indeholde følgende: Ajourført data på både børn og forældre, herunder hvem der har forældremyndigheden Konkrete datoer for episoder og beskrivelse af dine observationer: Hvad er observeret hvornår og under hvilke omstændigheder? Undlad tolkninger og vurderinger Beskrivelse af barnets fysiske, psykiske og sociale forhold Beskrivelse af barnets ressourcer Beskrivelse af barnets vanskeligheder Anfør om forældrene er orienteret om underretninger, og hvis ikke, begrundelse herfor 14

16 Skal forældre/stedforældre/værge eller andre i forældres sted inddrages ved underretning OBS! Forældre/stedforældre/værge eller andre i forældres sted skal som udgangspunkt altid orienteres og inddrages omkring fremsendelse af underretning, dog gælder der særlige forhold, når det drejer sig om vold eller seksuelle overgreb. Hvis mistanken retter sig mod én eller begge forældre, må du ikke orientere dem om underretningen. Underretningen skal sendes direkte til kommunens myndighedsafdeling, Børneteamet i Borger og Social. Børneteamet koordinerer med Børnehuset Hovedstaden og politiet, hvornår forældrene orienteres om underretningen. Underretning skal sendes til Børneteamet Underretninger kan både være mundtlige eller skriftlige, og kan sendes til Dragør Kommunes Børneteam, som er kommunens myndighedsafdeling: Telefonisk underretning kan ske via: Skriftlige underretninger kan sendes til: Udenfor Dragør Kommunes åbningstid kontaktes Københavns Politi på telefon 114. Politiet guider dig videre til den sociale rådighedsvagt i Tårnby Kommune. Yderligere information om underretning kan findes på Dragør Kommunes hjemmeside under overskriften Familie og Børn og Rådgivning og hjælp til familier og dernæst Underretning om mistrivsel. Du kan altid kontakte Børneteamet på telefon , hvis du har brug for sparring i en sag om mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Hvis du oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkelig på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. Ankestyrelsen skal sikre barnets sikkerhed og undersøge om kommunens indsats er tilstrækkelig. Ankestyrelsen kan kontaktes på telefon eller mail 15

17 Handleveje i forhold til hvem mistanken retter sig mod Der skelnes mellem fire forskellige kategorier af, hvem mistanken retter sig imod: En eller begge forældre/stedforældre Andre i barnets netværk eller en ukendt En ansat Et andet barn/ung Og afhængigt af, om du er medarbejder eller leder, er der forskellige ting, du skal gøre, og forskellige handleveje du skal følge. Handlevejene beskrives i figuren på næste side. 16

18 HANDLEVEJE VED MISTANKE ELLER VIDEN Figuren viser en oversigt over, hvad man som medarbejder på eller leder af en institution/skole skal gøre, hvis man har bekymring for, mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller ung. Børneteamet i Borger og Social, som er kommunens myndighedsafdeling, træffer afgørelse om det videre sagsforløb, herunder evt. politianmeldelse og anvendelse af Børnehus Hovedstaden. 17

19 Ved mistanke eller viden ift. forældre eller andre i forældres sted Hvad gør du som medarbejder? Tal ikke med forældrene/stedforældre om mistanken. Drøft og afklar eventuelt din mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter din leder om mistanken. Nedskriv hvilke observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken og undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke og undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør du som leder? Tal ikke med forældrene/stedforældre om mistanken. Som leder er du ansvarlig for håndtering af mistanken, herunder ansvarlig for at sende underretning til Børneteamet i Borger og Social, som er kommunens myndighedsafdeling, på telefon eller mail Udenfor kommunens åbningstid kontakt Københavns Politi på telefon 114. Politiet guider dig videre til den sociale rådighedsvagt i Tårnby Kommune. Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette kommunen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Børneteamet på telefon og bede om vejledning i forhold til, om der skal foretages en underretning. Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om, at vedkommende fortsat kan bruge sin personlige underretningspligt. Som underrettende leder og medarbejder kan du/i blive bedt om at deltage i et møde med kommunen med henblik på at uddybe underretningen. Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i kommunen. 18

20 Ved mistanke eller viden ift. andre i barnets netværk/en ukendt (ikke forældre og ikke ansatte) Hvad gør du som medarbejder? Drøft og afklar eventuel din mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter din leder om mistanken. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken og undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke og undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men gå ikke i detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør du som leder? Som leder er du ansvarlig for håndtering af mistanken, herunder ansvarlig for at sende underretning til Børneteamet i Borger og Social, som er kommunens myndighedsafdeling, på telefon eller mail Udenfor kommunens åbningstid kontakt Københavns Politi på telefon 114. Politiet guider dig videre til den sociale rådighedsvagt i Tårnby Kommune. Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette kommunen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Børneteamet på telefon og bede om vejledning i forhold til, om der skal foretages en underretning. Forældrene skal orienteres inden der fremsendes underretning. Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om, at vedkommende fortsat kan bruge sin personlige underretningspligt. Som underrettende leder og medarbejder kan du/i blive bedt om at deltage i et møde med kommunen med henblik på at uddybe underretningen. Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i kommunen. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. 19

21 Ved mistanke eller viden ift. en ansat Hvad gør du som medarbejder? Noter hændelser og de videre handlinger i forhold til mistanke. Er det forældre, som kommer til dig med en bekymring eller en mistanke om et seksuelt overgreb eller vold mod deres barn, kan du bede forældrene om at skrive deres samtaler med barnet ned. Kontakt din leder og kun din leder hvis du har viden om et seksuelt overgreb eller vold begået af en anden ansat. Din leder har ansvaret for at gå videre med sagen. Hvis din viden er rettet mod din leder, skal du kontakte din leders overordnede leder i kommunens forvaltning. Forvaltningsdirektøren (din leders overordnede) har ansvar for at gå videre med sagen og underrette direktøren for kommunens HR afdeling/personaleforvaltning. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Vær til rådighed. Fasthold en normal hverdag for barnet. Hvad gør du som leder? Vurder tyngden af den skriftlige og mundtlige information, du har fået fra medarbejdere, forældre eller andre. Kontakt din overordnede leder i kommunens forvaltning for at koordinere det videre forløb, herunder om der er grundlag for at foretage en politianmeldelse. Lederen skal koordinere den rigtige rækkefølge med politiet. Har du konkret viden om vold eller seksuelle overgreb begået af en ansat, skal du straks sende underretning om barnet til Børneteamet i Borger og Social, som er kommunens myndighedsafdeling, på telefon eller mail Udenfor kommunens åbningstid kontakt Københavns Politi på telefon 114. Politiet guider dig videre til den sociale rådighedsvagt i Tårnby Kommune. Du skal informere barnets/den unges forældre. Vær opmærksom på behovet for støtte og omsorg til de involverede personer: - Barnet og dets forældre - Den ansatte, som viden eller mistanke er rettet mod - De øvrige ansatte, børn og forældre 20

22 Da der er tale om en personalesag, skal du i samarbejde med din overordnede leder koordinere det videre forløb med HR-afdelingen i kommunen. Du skal - i samarbejde med din overordnede leder vurdere om og hvornår, det er relevant at orientere øvrige ansatte, de andre forældre, bestyrelsen m.m. Ved mistanke eller viden ift. et barn/ung under 15 år Hvad gør du som medarbejder? Overrasker du børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde, hvad de laver/leger, og hvor de eventuelt har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem. Drøft og afklar din viden og mistanke med en kollega, som også kender barnet eller børnene. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til grund for din viden eller mistanke undlad tolkninger. Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og undlad at tolke på disse oplysninger. Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvad gør du som leder? Vurder medarbejderens oplysninger, herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Hvis du er i tvivl om ovenstående, kan du kontakte Børneteamet i Borger og Social, som er kommunens myndighedsafdeling, på telefon og bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Der skal ved leg og aktiviteter, der vækker tvivl og bekymring om et seksuelt overgreb, altid foretages en underretning til kommunen både ift. det barn, der er blevet udsat for overgreb af et andet barn og ift. det barn, der har udsat et andet barn for overgreb. Du skal, eventuelt sammen med medarbejderen, samme dag orientere begge børns forældre om hændelsen. Hvis det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal der altid foretages en underretning til kommunen ift. begge børn. Du skal, eventuelt sammen med medarbejderen, samme dag orientere begge børns forældre om hændelsen. 21

23 Ved samtalen med forældrene skal du orientere om, at der skal indsendes en underretning til Børneteamet på hvert af børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte. Hvis der i forløbet opstår mistanke om, at et af børnene har været udsat for seksuelt overgreb fra forældre eller stedforældre, underrettes Børneteamet med en særskilt underretning uden at forældrene orienteres. Herefter anvendes proceduren vedrørende viden eller mistanke rettet mod forældre eller andre i forældres sted. Som underrettende leder kan du og din medarbejder blive bedt om at deltage i et møde med kommunen med henblik på at uddybe underretningen. Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i kommunen. Må man tale med barnet? Som fagperson kan man blive i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om vold og seksuelle overgreb mod et barn eller en ung. Hvor meget må man tale med barnet eller den unge? Kommer man til at ødelægge den politimæssige efterforskning? Man må gerne lytte til barnet/den unge og stille forståelsesspørgsmål eller afklarende spørgsmål til barnet/den unge. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som fagpersonen skal videregive. Man må ikke afhøre barnet/den unge, da det er politiets opgave. Detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. er spørgsmål, som politiet stiller i forbindelse med afhøringen af barnet. Fokus på barnet og familien Både i opsporingen af overgreb og i situationer, hvor det er kommet frem, at et barn har været udsat for overgreb, har man en vigtig rolle som den fagperson, lærer eller pædagog, der har med barnet at gøre i hverdagen. Mange følelser og reaktioner er i spil hos både barnet og familien. Det er vigtigt, at man som fagperson har fokus på barnet og familien. Barnet har behov for, at man fortsat drager omsorg for det, og at hverdagen er så tryg, forudsigelig og genkendelig som muligt midt i den vanskelige situation, der kan opstå, når det kommer frem, at et barn har været udsat for overgreb. 22

24 Når en underretning modtages i Børneteamet 1. Alle underretninger bliver vurderet af vagten i Børneteamet. 2. Når der modtages en underretning, har vagten 24 timer til at vurdere underretningen i forhold til bekymringsgraden i underretningen (der vurderes bl.a. om der er grundlag for iværksættelse af akutte foranstaltninger overfor barnet/den unge, hvis barnets sundhed, trivsel eller udvikling er i fare). 3. Hvis vagten i Børneteamet vurderer, at der ikke er behov for akut indsats, overgår den pågældende underretning til øvrige sagsgange for indkomne underretninger, jf. Serviceloven 155 b. 4. Vagten i Børneteamet har 6 hverdage til at sende kvittering for modtagelse af underretning til underretter jf. Serviceloven 155, stk I sager, hvor der modtages en underretning om et barn eller en ung, og hvor der i forvejen er iværksat foranstaltninger, skal Børneteamet genvurdere sagen. Genvurderingen skal afklare, hvorvidt underretningen giver anledning til at revidere indsatsen. Som led i genvurderingen skal der ske inddragelse af andre personer, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen, jf. Serviceloven 155 a. 6. Den underrettende leder og medarbejder vil blive bedt om at deltage i et møde med socialrådgiveren i Børneteamet med henblik på at uddybe underretningen. 7. Når et barn eller ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal Børneteamet til brug for den børnefaglige undersøgelse benytte Børnehus Hovedstaden, jf. Servicelovens 50 b, herunder modtage råd og vejledning og få foretaget en udredning af barnets behov for særlig støtte jf. Servicelovens 50. Politiet tager stilling til evt. retsmedicinsk undersøgelse og videoafhøring af barnet. Børnehuset inddrager endvidere sundhedsfagligt personale i en vurdering af barnets behov for lægelig undersøgelse og behandling. Barnet og dets nærmeste kan endvidere efter behov modtage krisestøtte i børnehuset. Det er fortsat kommunen i barnets/den unges handlekommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i børnehuset. En sag får først status som en børnehussag, når kommunen på baggrund af viden eller mistanke om overgreb træffer afgørelse om, at der skal iværksættes en børnefaglig 50 undersøgelse, samt involverer mindst én sektor mere i sagen, eksempelvis politiet og/eller syge- 23

25 husvæsenet (ifm. retsmedicinsk undersøgelse og/eller anden lægefaglig sygehusundersøgelse af barnet, der knytter sig til overgrebet). 8. Børneteamet vurderer den enkelte sag i samarbejde med politiet og børnehuset med hensyn til hvem, det er relevant at orientere om sagen samt hvornår. 9. Børneteamet skal orientere underretter om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning jf. Serviceloven 155 b, stk. 2. Det gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. særlige hensyn til det pågældende barn eller den unge. 10. Børneteamet kan orientere underretter om, hvilken type foranstaltningen, der er iværksat og om den planlagte varighed heraf, hvis oplysningen herom vil kunne have væsentlig betydning for den støtte, som underretteren kan yde barnet eller den unge. Det gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. særlige hensyn til det pågældende barn eller ung, jf. Serviceloven 155b, stk Ved behandling af en underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal socialrådgiveren i Børneteamet gennemføre en samtale med barnet eller den unge, jf. Serviceloven 155 a, stk. 2. Socialrådgiveren har mulighed for at få råd og vejledning af Børnehuset vedr. konkrete tvivlsspørgsmål i forbindelse med afholdelse af børnesamtalen. Medmindre mistanken om overgreb retter sig mod forældre, skal forældre inddrages i drøftelsen af underretningen samt det videre sagsforløb. 12. Børneteamet skal igangsætte en børnefaglig undersøgelse jf. Serviceloven 50. Ved akut behov udenfor Dragør Kommunes åbningstid Hvis der er akut bekymring for barnets sundhed, trivsel eller udvikling udenfor kommunens åbningstid, kontaktes Københavns Politi på telefon 114, der viderestiller til den sociale rådighedsvagt i Tårnby Kommune. 24

26 Samarbejdet med Børnehus Hovedstaden Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal Børneteamet, kommunens myndighedsafdeling, som led i udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet jf. Serviceloven 50 b. Dragør Kommune er tilknyttet Børnehus Hovedstaden i København. Børneteamet retter henvendelse til børnehuset vedr. overgrebssager for at få råd og vejledning i forhold til sagens videre forløb, iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, involveringen med politiet samt håndteringen af den samlede families situation. I børnehuset håndteres sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem Dragør Kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Børneteamet vil fortsat have myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i børnehuset. Sideløbende med politiets og sundhedsvæsenets indsats vurderer børnehusets personale, om det er relevant at tilbyde barnet eller den unge og dets nære relationer krisestøtte. Indsatsen i børnehuset består af en udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte foranlediget af overgrebet. Undersøgelsen foretages som en del af den børnefaglige undersøgelse. Under behandlingen af en sag, hvor børnehuset benyttes, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Udvekslingen af oplysninger har til formål at undgå, at barnet skal fortælle om overgrebet flere gange, jf. Serviceloven 49 b. Det er kun myndigheder, der kan benytte Børnehus Hovedstaden. Børnehuset yder ikke konsultativ bistand til andre fagpersoner, eksempelvis lærere, pædagoger og sundhedsplejersker. Derudover yder børnehuset heller ikke konsultativ bistand til borgere. 25

27 Samarbejdet med Statsforvaltningen I skilsmissesager, hvor forældrenes konfliktniveau overskygger fokus på barnet, f.eks. på grund af sociale problemer i familien eller beskyldninger om vold og overgreb mod barnet, skal der etableres et tættere samarbejde mellem Børneteamet og Statsforvaltningen for at sikre en målrettet indsats over for barnet og forældrene. Formålet med det tættere samarbejde er: at sikre, at der hurtigere nås frem til en afgørelse at sikre at konflikten mellem forældrene begrænses at begrænse den belastning, som sagsbehandling hos flere myndigheder kan udgøre for barnet. Herudover er der også behov for at sikre, at Statsforvaltningen får de oplysninger, Børneteamet har om barnets og familiens sociale forhold, så de indgår i grundlaget for den afgørelse, der træffes, herunder i sager, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb i hjemmet. Pressehåndtering Ved enhver henvendelse fra pressen henvises til Dragør Kommunes kommunikationsansvarlige på telefon eller stabschefen i Borgmestersekretariatet. Samtidig skal direktøren for Social, Børn og Kultur og afdelingschefen for Borger og Social orienteres. I sager med overgreb, hvor der er stor bevågenhed fra pressens side, kan det være vigtigt, at der ikke går for lang tid, inden direktøren eller afdelingschefen udtaler sig til pressen. Det er derfor vigtigt at være til rådighed, være godt forberedt og udvise empati. Man skal ikke udtale sig mere end hensynet til tavshedspligten og almindelig etik giver mulighed for. Det er vigtigt at beskytte de involverede personer. Det er endvidere vigtigt, at kommunen forholder sig åben og undersøgende og tager ansvar for eventuelle handlinger, hvis der er behov for det. Det kan være relevant at nedsætte en presseberedskabsgruppe, der mødes og lægger en plan for pressehåndtering af sagen. Læs mere i Dragør Kommunes pressevejledning: 26

28 Implementering af Beredskabsplanen Ledelsen er ansvarlig Alle ledere (både ledelsen af kommunens fagforvaltning og de lokale ledere på de enkelte institutioner og skoler) i Dragør Kommune har ansvaret for, at kendskabet til beredskabsplanen udbredes og implementeres i de enkelte institutioner, skoler og tilbud i kommunen, således at den udgør et kendt arbejdsredskab for alle medarbejdere, der har direkte kontakt eller direkte opgaver i forhold til børn og unge under 18 år. Ledelsen skal også sikre, at alle nye medarbejdere får kendskab til kommunens beredskabsplan. Opfølgning og vedligeholdelse Beredskabsplanen skal holdes ved lige gennem opdateringer og evalueringer fra fagpersoner. Der vil løbende følges op og evalueres på beredskabsplanen. Borger og Social har ansvaret for årligt at gøre status over beredskabsplanen samt foretage opdateringer efter behov. Derudover er Borger og Social også ansvarlig for at sikre den lovpligtige revidering af beredskabsplanen hver 4. år samt politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Den interne erfaringsudveksling og vidensdeling suppleres på relevante møder på tværs i organisationen, f.eks. skal medarbejderne bruge møderne i ressourceteam eller i Videnscenteret til at sparre med hinanden på området. Både ledelsen og medarbejderne er ansvarlige for at holde sig ajour med viden på området. Beredskabsplanen revideres hver 4. år, dvs. denne version vil blive revideret senest juni

29 Yderligere information Du kan altid kontakte Børneteamet i Borger og Social på følgende telefon , hvis du har behov for råd og vejledning. SISO Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn På SISO s hjemmeside kan du læse mere om, hvor du kan søge råd og vejledning. SISO (forankret i Socialstyrelsen) Telefon Mail Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb Vedr. børn: Telefon Vedr. unge og voksne: Telefon JanusCentret JanusCentret arbejder med børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Telefon Mail Ankestyrelsen Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet. Her kan du underrette om et barn/ung, hvis du oplever, din kommune ikke gør tilstrækkeligt for barnet/den unge. Telefon Mail 28

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

PROCEDURE ved OVERGREB

PROCEDURE ved OVERGREB PROCEDURE ved OVERGREB FORORD Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Juni2014 Billeder: colourbox.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2.

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Indhold Vigtige oplysninger og kontakter... 1 Indledning... 2 Målgruppe og definitioner...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere 1 2 Tekstombrydning/layout Anne-Marie Andersen Det Administrative

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målgruppe 5 Frederikshavn Kommunes Omsorgsgruppe 5

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge VIDEN og KOMPETENCER HANDLING Kolofon Titel Kommunalt beredskab Vejledningsmateriale til håndtering af sager

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn n Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning... 2 Definitioner på overgreb... 2 Tikøb Skole og Familiehus handle- og forebyggelsesplan for sager om vold

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge.

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. HANDLEGUIDE Lolland Kommune - August 2015 Vi passer på børn og unge Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. Indhold Indledning... 3 1. Generel

Læs mere

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013 Randers Kommune, 6. februar 2013 Merete Bonde Jørgensen, konsulent i SISO Program Tegn og signaler hos børn i en voldsramt familie Hvad gør volden ved barnet? Hvordan taler du med barnet om volden? Hvad

Læs mere

FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge FURESØ KOMMUNES BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 VIDEN OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 4 DEFINITION AF BEGREBER 4 DET SIGER LOVEN OM VOLD 5 BØRNS OVERGREB PÅ ANDRE BØRN 6 TEGN OG

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Indhold...2

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 5 DEFINITIONER PÅ OG BEGREBER I SAGER OM VOLD, PSYKISK VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE...

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Syddjurs Kommunes beredskabsplan

Syddjurs Kommunes beredskabsplan Til: Medarbejdere under FI Udvalget Syddjurs Kommunes beredskabsplan 29. november 2014 Kontaktperson: Christina Kaae Simonsen Tlf.: 8753 5056 cksi@syddjurs.dk - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Voldelige og seksuelle overgreb Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Formål med politikken Politikkens overordnede formål er at sætte fokus på og skabe dialog om forebyggelse

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge Temadag, småbørnsområdet Esbjerg Kommune 30. maj 2013 Anette Hammershøi og Merete Bonde Jørgensen, konsulenter i SISO Program Præsentation Seksuelle overgreb mod børn

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Kolofon. Kommunalt beredskab. Titel

Kolofon. Kommunalt beredskab. Titel VIDEN og KOMPETENCER KOMMUNALT BEREDSKAB Vejledning til udarbejdelse af kommunalt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge HANDLING Kolofon

Læs mere

1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013

1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013 Beredskabsplan til forebyggelse og ha ndtering af overgreb mod børn og unge (Høringsudgave) Indledning Denne pjece Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge indeholder Mariagerfjord

Læs mere

Temadag Viborg kommune juni 2012 Merete Bonde Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten Overgreb Handleplan for Børnehuset Molevitten Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Morsø kommunes beredskabsplan

Morsø kommunes beredskabsplan Morsø kommunes beredskabsplan - ved mistanke eller viden om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indledning Formålet med beredskabsplanen er at sikre, at alle pædagogiske medarbejdere i

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016 Forebyggelse og håndtering af sager med bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb af børn og unge Side 1 af 24 Indhold Indledning...

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Vejle Kommunes handleplan Februar 2014 HANDLEPLAN overgreb mod børn og unge Indledning... 3 Definition af begreber... 4 Definition på seksuelt overgreb...

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere