KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge"

Transkript

1 KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

2 Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder blandt andet, at børn og unge oplever, at dagtilbud, skoler, sociale myndigheder og andre professionelle voksne har bygget troværdige og trygge rammer op omkring dem. Trygge rammer hvor børn og unge kan modtage en tidlig indsats og støtte. Børn og unge har ret til et godt liv, og de har krav på beskyttelse og inddragelse. Satspuljepartierne vedtog i 2013 overgrebspakken til beskyttelse af børn og unge mod vold og seksuelle overgreb. Derfor skal kommunerne have et beredskab, der kan støtte det forebyggende og opsporende arbejde. Beredskabet skal være udformet skriftligt og godkendes i Byrådet. Roskilde Kommune har udarbejdet dette kommunale beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Det kommunale beredskab er en del af en fælles ramme for, hvordan vi ønsker, at alle professionelle, der har med børn og unge at gøre, skal handle. Det vigtigste er, at alle professionelle får de bedste forudsætninger for at forebygge, opspore og handle på mistanke og viden om overgreb. Vi skal sikre, at børn og unge i Roskilde Kommune får de bedste rammer for en tryg opvækst og udvikling. 1 2

3 Indhold Forord... 1 Indhold... 3 Indledning... Definition Vold... Definition Seksuelle overgreb Værdier i Roskilde Kommune... 9 Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb Forebyg allerede i ansættelsen Tidlig opsporing Definition: Grooming Særligt udsatte børn og unge Handleveje Med barnet i centrum Pressehåndtering Bilag Bilag 1 / Lovgrundlag... Bilag 2 / Handleplan skabelon... Bilag 3 / Forberedelse til ansættelsesamtaler... Bilag 4 / Mulige tegn og reaktioner ved vold og seksuelle overgreb... Bilag 5 / Hvad gør Børn og Unge ved en underretning om vold og seksuelle overgreb?... Bilag 6 / Børnehuse Beredskabet er udgivet af Roskilde Kommune, november 2014 og skal revideres senest efter 4 år. 4

4 Indledning Det kommunale beredskab Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som fagpersoner i Roskilde Kommune har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det kræver viden, kompetencer og handling. Roskilde Kommunes beredskab sigter mod at undgå vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Beredskabet angiver, hvordan de professionelle i kommunen skal handle, når der er mistanke, bekymring eller viden om vold eller seksuelle overgreb. Mål Det kommunale beredskab skal medvirke til at fagpersoner får den tilstrækkelige viden til at reagere at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats Målgruppe Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og klubber sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, Inklusionscentret, ansatte i behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år. Definitioner For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb. Roskilde Kommunes beredskab tager afsæt i de definitioner, som anvendes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn (SISO). 5 6

5 Definition Vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på personen, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Definition Seksuelle overgreb Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende Den voksne udnytter barnets tillid (grooming, se definition nedenfor) Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral Se mere på: -arbejde/forebyg-overgreb-i-dagtilbud-skole-og-anbringelse-1 7 8

6 Værdier i Roskilde Kommune Sammenhængende børnepolitik og værdigrundlag Roskilde Kommunes kommunale beredskab til forebyggelse og opsporing af børn og unge udsat for vold eller seksuelle overgreb tager afsæt i Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik, som gælder for alle børn og unge i Roskilde Kommune. Roskilde Kommunes sammenhængende børnepolitik er det generelle værdigrundlag for børn og unges trivsel i Roskilde Kommune. Den sammenhængende børnepolitik er godkendt af Byrådet i 2011 og skal revideres i I Roskilde Kommune vil vi være kendt for At yde en tidlig indsats overfor sårbare børn og unge. En indsats, der er kendetegnet ved en professionel tilgang til problemerne samt at sikre videndeling i overgange mellem indsatser. At der arbejdes på tværs af sektorer for at sikre, at børn og unge med behov for særlig støtte, i størst muligt omfang, inkluderes i normalsystemet. At de børn, der ikke kan inkluderes i normalsystemet, skal modtage et tilbud eller en indsats, der så vidt som muligt er lokalt forankret. Visionen er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Værdigrundlag I implementeringen af beredskabet skal alle dagtilbud, skoler og andre institutioner i Roskilde Kommune udarbejde et værdigrundlag for forebyggelse og opsporing af børn og unge udsat for vold eller seksuelle overgreb. Værdigrundlaget skal gå endnu tættere på de forebyggende handlinger, der skal forebygge og opspore vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Værdigrundlaget skal sikre, at ledelsen og medarbejdere ved, hvordan der skal handles i denne type sager. Samtidig får de en fælles dialog herom med afsæt i de lokale forhold. Værdigrundlaget offentliggøres på institutionens/skolens hjemmeside. 9 10

7 Forebyggelse af vold og seksuelle overgreb Et systematisk forebyggende arbejde skal hindre vold og seksuelle overgreb i Roskilde Kommune. Forebyggelsen sigter også imod, at børn og unge, der er udsat, opspores så tidligt som muligt. De børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, skal tilbydes en kvalificeret indsats, så følgevirkningerne af overgrebene mindskes. Forebyggelse af seksuelle overgreb udfordrer fagpersonernes viden, de organisatoriske rammer samt de personlige forudsætninger og barrierer. Den faglige opmærksomhed skal derfor skærpes ved kompetenceudvikling, så den faglige viden på området er opdateret. Det er helt centralt, at der er et åbent og dialogbaseret miljø i dagtilbud og skole, så forældre, ledelsen og de ansatte kan sætte ord på bekymringer og mistanker. Forebyggelse kan ske på mange måder Gode procedurer ved ansættelse af personale Åben dialog på skoler og i dagtilbud om det kommunale beredskab og hvordan værdigrundlaget omsættes til praksis Der skal være plads til drøftelser af tanker og fokus på at skabe en åben dialog. Det er også vigtigt at have fokus på samværsformerne mellem børn og voksne. Opmærksomhed på forældrerollen, hvor der er behov for det 11 12

8 Forebyg allerede i ansættelsen Roskilde Kommunes ansættelsesproces indeholder krav om, at der indhentes straffe- og børneattest ved alle ansættelser på børne- og ungeområdet. Inden ansættelsen indhentes børneattest for personer, der som led i udførelsen af deres opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at få direkte kontakt med børnene. Der indhentes generelt også udvidet straffeattest fra Det Centrale Kriminalregister for de medarbejdere, hvor dette er hjemlet konkret for ovennævnte medarbejdere samt en række andre medarbejdere, der har direkte kontakt med børn og unge. Der skal foreligge godkendt børne- og straffeattest, før en ny medarbejder må påbegynde arbejdet i Roskilde Kommune. Børne- og straffeattester godkendes i HR. 13 Roskilde Kommunes ansættelsesproces suppleres med redskaber til at sikre en ansættelse, hvor den nye medarbejder er bekendt med stedets værdigrundlag og får en indsigt i, hvordan det afspejler sig i hverdagen. Roskilde Kommune har i den forbindelse udarbejdet en række opmærksomhedspunkter, som kan være brugbare til en drøftelse og refleksion i ansættelsesudvalget. 14

9 Tidlig opsporing Mulige tegn og reaktioner Det er skadeligt for børn og unge, at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner så tidligt som muligt opsporer og handler, hvis der er mistanke eller viden om børn og unge, der udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det er ofte gennem barnet selv, at man får viden eller mistanke om overgreb. Det handler om at sikre, at alle relevante fagpersoner har den fornødne viden om mulige tegn og reaktioner på vold og overgreb mod børn, om seksualitet, om grooming og om særligt udsatte grupper af børn og unge. Mulige tegn og reaktioner overgreb og vold mod børn og unge er Seksuelle ofte omgærdet af tavshed og hemmeligholdelse Det er sjældent muligt umiddelbart at få be- eller afkræftet en mistanke, og som fagperson står man derfor ofte med tvivl, usikkerhed, uvished og uden dokumentation for, om overgrebet har fundet sted. Det er ofte gennem barnet, at man får viden eller mistanke om overgreb. Barnet udviser måske nogle tegn og reaktioner eller kommer med nogle udsagn om overgreb. Barnet har brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og tager initiativ i forhold til de udsagn, barnet kommer med, eller de tegn og reaktioner, barnet udviser. Som fagperson er det derfor vigtigt, at man dels har en faglig viden om de mulige tegn og reaktioner, som et barn kan udvise, dels har en viden om de processer, der ligger bag afdækningen af et overgreb, for såvel fagpersonen som barnet. og kan foregå gennem længere tid, uden at omgivelserne får kendskab til det. Det kan således være en vanskelig og kompleks opgave at opspore overgreb mod børn

10 Definition Grooming Børns tegn og reaktioner på overgreb er komplekse, flertydige og multifaktorielle. Der kan indgå både somatiske, psykologiske og sociale aspekter i et barns bekymrende adfærd eller mistrivsel. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med overgreb. Tegn på mistrivsel kan f.eks. også vise sig ved andre belastende oplevelser i barnets tilværelse som fx skilsmisse, et nært familiemedlems sygdom eller død eller skoleproblemer. Manglende trivsel kan også være tegn på andre former for omsorgssvigt, ligesom det kan være udtryk for, at barnet ikke får dækket sine fundamentale udviklingsbehov. Begrebet grooming anvendes om den proces, hvor krænkeren bearbejder, overtaler, forfører og manipulerer et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter. Der er tale om en proces, hvor krænkeren gradvist opbygger en relation. En relation, som senere gør det muligt at udsætte barnet for et seksuelt overgreb. Den manipulation og gradvise nedbrydning af barnets grænser, der finder sted, kan være en langvarig og skjult proces. Det er vigtigt, at fagpersoner har viden om og kan identificere denne proces i arbejdet med at opspore og forhindre seksuelle overgreb. Overgreb kan begås af en for barnet kendt eller ukendt person. Langt de fleste overgreb bliver dog begået af en person, som barnet kender. Overgrebet finder altså oftest sted på baggrund af, at der er oparbejdet en relation mellem barnet og den voksne krænker. Den voksne krænker udsætter barnet for en groomingproces

11 Særligt udsatte børn og unge Børn og unge med handicap SISO s undersøgelse fra 2007 peger på, at børn og unge med handicap kan være særligt udsatte i forhold til seksuelle overgreb. Barnets handicap kan udgøre en særlig faglig udfordring, når det gælder opsporing af seksuelle overgreb. Måske har barnet vanskeligt ved at kommunikere med omverdenen, og som fagperson kan man have vanskeligt ved at tolke adfærd, tegn og reaktioner. Man kan være i tvivl om, hvorvidt en bekymrende adfærd skal tilskrives barnets handicap eller det faktum, at barnet har været udsat for seksuelle overgreb. Det har stor betydning, at man som fagperson kender barnets handicap og dermed barnets mulighed for at kommunikere. Som udgangspunkt skal man som fagperson være opmærksom på de samme tegn og reaktioner hos børn og unge med handicap, som hos børn og unge generelt. Børn og unge anbragt undenfor hjemmet Manglende stabilitet og omsorg fra forældrenes side under opvæksten betyder, at de anbragte børn kan have særlige behov for omsorg og opmærksomhed. I sig selv kan dette øge deres sårbarhed og risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, der måske begynder som eller forveksles med interesse, varme og omsorg. Desuden har en del af børnene i opvæksten oplevet grænseoverskridende adfærd fra voksnes side, hvilket kan medføre, at de ikke kender deres egne grænser særlig godt og generelt har svært ved at sætte grænser i forhold til andre. Børn og unge anbragt uden for hjemmet Flere undersøgelser peger på en mulig sammenhæng mellem børns vanskelige opvækstvilkår og risikoen for, at de bliver udsat for seksuelle overgreb. Undersøgelser viser ifølge SISO Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet har to til tre gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb

12 Handleveje Handleveje, når du som medarbejder eller leder har en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn har oplevet eller er udsat i forhold til vold eller seksuelle overgreb. Graden af viden vil have betydning for, hvordan man som fagperson skal agere, når man får kendskab til eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Man kan skelne mellem tre typer af viden 1. grad: Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene, medmindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb (fysisk, psykisk eller seksuelt) mod barnet/den unge. Som medarbejder skal man drøfte sin bekymring med sin leder og aftale observation af barnet og evt. samtale med forældrene. 2. grad: Mistanke Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken handler fx om, at barnet / den unge har været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller fysisk eller psykisk voldelig handling fra enten en voksen eller et andet barn. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, eller oplysninger man har fået fra anden side. Som medarbejder skal man drøfte sin mistanke med sin leder, og der skal udarbejdes en underretning. Der kan søges råd og vejledning hos Forvaltningen, Børn og Unge. 3. grad: Viden Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn har været udsat for en konkret handling i form af overgreb fysisk, psykisk eller seksuelt begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb. Som medarbejder skal man drøfte sin viden med sin leder, og der skal udarbejdes en underretning Hvordan man skal håndtere en bekymring, mistanke eller viden om overgreb, bestemmes til dels af om du er leder eller medarbejder og af hvem mistanken rettes imod: En eller begge forældre Andre i barnets/den unges netværk eller en ukendt En ansat Et andet barn/ung under 15 år 21

13 Hvordan man skal forholde sig i forhold til barnet og familien Handlevejene ved mistanke og viden Hvis viden/ mistanke mod: Medarbejder Drøft sag med din leder Drøft sag med leder af institution eller skole I AKUTTE TILFÆLDE Kan du ikke få fat på din leder, så ring til Børn og Unge Åbningstid: Man-ons. 8-15, torsdag fredag DØGNÅBENT Midt og Vestsjællands POLITI eller...en eller begge forældre/ stedforældre...andre i barnets netværk eller en ukendt...en ansat...et andet barn/ung Drøft IKKE sagen med forældene Drøft sagen med forældene Drøft sagen med forældene Drøft sagen med forældene Intern afklaring af mistanke/viden Intern afklaring af mistanke/viden Kontakt institutionschef, personalechef eller anden personaleansvarlig leder Intern afklaring af mistanke/viden 22 Skriftlig underretning til de sociale myndigheder, Børn og Unge. Skriftlig underretning til de sociale myndigheder, Børn og Unge. Børn & Unge, Forvisitationen Skriftlig underretning til de sociale myndigheder, Børn og Unge. Orientering til andre forældre Skriftlig underretning til de sociale myndigehder, Børn og Unge på begge/ alle involverede børn/unge Som medarbejder/leder bør du /I dykke ned i de mere uddybende tekster, som du kan læse på følgende sider, for at være bedst muligt rustet, når/ hvis situationen opstår.

14 Mistanke/viden i.f.t. forældre/værge Hvad gør du som medarbejder? Tal ikke med forældrene/stedforældre om mistanken. Drøft og afklar eventuel din mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter din leder om mistanken, eller nærmeste ledige leder vent ikke på, at din normale leder kommer tilbage. Nedskriv hvilke observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke, gerne med de brugte udsagn undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. I AKUTTE TILFÆLDE Kan du ikke få fat på din leder, så ring til Børn og Unge Åbningstid: Man-ons. 8-15, torsdag fredag DØGNÅBENT Midt og Vestsjællands POLITI eller Hvad gør du som leder? Tal ikke med forældrene eller stedforældre om mistanken. Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken og for at sende underretning til Børn og Unge, Forvisitationen straks på telefon eller mail ved at bruge Dafolo-blanketmenu på din pc s skrivebord. Se under Børn og Unge underretning i blanketmenuen. Uden for åbningstiden kontaktes Midt- og Vestsjællands Politi på telefon eller 114 (døgnåbent). Politiet kontakter herefter Roskilde Kommunes Sociale Døgnvagt. Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karakteren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at underrette kommunen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Børn og Unge, Forvisitationen og bede om vejledning i forhold til, om der skal foretages en underretning. Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne bruge sin personlige underretningspligt. Som underrettende leder og medarbejder kan du/i blive bedt om at uddybe underretningen. Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Børn og Unge. Fasthold en normal hverdag for barnet eller den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give omsorg

15 Mistanke/viden i.f.t. anden voksen i barnets netværk (ej forældre/værge/ansat) Hvad gør du som medarbejder? Hvad gør du som leder? Drøft og afklar eventuel din mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter din leder om mistanken. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke, brug gerne de brugte udsagn undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet / den unge, men gå ikke i detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. I AKUTTE TILFÆLDE Kan du ikke få fat på din leder, så ring til Børn og Unge Åbningstid: Man-ons. 8-15, torsdag fredag DØGNÅBENT Midt og Vestsjællands POLITI eller Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken og for at sende underretning til Børn og Unge Forvisitationen straks på telefon eller mail ved at bruge Dafolo-blanketmenu på din pc s skrivebord. Se under Børn og Unge underretning i blanketmenuen. Uden for åbningstiden kontaktes Midt- og Vestsjællands Politi på telefon eller 114 (døgnåbent). Politiet kontakter herefter Roskilde Kommunes Sociale Døgnvagt. Hvis du er i tvivl kan du kontakte Børn og Unge, Forvisitatio nen, og bede om vejledning i forhold til, om der skal foretages en underretning. Vurder oplysningerne fra din medarbejder, herunder om karak teren af oplysningerne umiddelbart giver anledning til at under rette kommunen. Forældrene skal orienteres, inden der sendes en underretning. Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning. Hvis det ikke er tilfældet, så orienter medarbejderen om, at vedkommende fortsat vil kunne bruge sin personlige underretningspligt. Som underrettende leder og medarbejder kan du/i blive bedt om at, uddybe underretningen. Støt din medarbejder i at kunne rumme sagen i den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i Børn og Unge. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Fasthold en normal hverdag for barnet eller den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give omsorg

16 Mistanke/viden i.f.t. ansat Hvad gør du som medarbejder? Noter hændelser og de videre handlinger i forhold til mistanke. Er det forældre, som kommer til dig med en bekymring eller en mistanke om et seksuelt overgreb eller vold mod deres barn, kan du bede forældrene om at skrive deres samtaler med barnet ned. Kontakt din leder og kun din leder hvis du har mistanke eller viden om et seksuelt overgreb eller vold begået af en anden ansat. Det er vigtigt, at du ikke involverer den kollega, som mistanken er rettet imod husk i øvrigt tavshedspligt. Din leder har ansvar for at gå videre med sagen. Hvis din viden er rettet mod din leder, skal du kontakte områdelederen eller dagtilbudschefen/skolechefen/ børn og unge-chefen. Områdelederen og chefen har ansvar for at underrette og inddrage personalejuristen fra HR. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/den unge, men spørg ikke ind til detaljer om det mulige overgreb. Vær til rådighed. Fasthold en normal hverdag for barnet. Åbningstid: Man-ons. 8-15, torsdag fredag I AKUTTE TILFÆLDE Kan du ikke få fat på din leder, så ring til Børn og Unge, Forvisitationen DØGNÅBENT Midt og Vestsjællands POLITI eller Hvad gør du som leder? Vurder tyngden af den skriftlige og mundtlige information, du har fået fra medarbejdere, forældre eller andre. Kontakt din områdeleder og/eller chefen for at koordinere det videre forløb, herunder om der er grundlag for at politianmelde. Udarbejd herefter omgående et notat om henvendelsen og mistanken samt hvad der er foretaget i sagen. Har du konkret viden om vold eller seksuelt overgreb begået af en ansat, skal du straks sende en underretning til Børn og Unge. Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken og for at sende underretning til Børn og Unge, Forvisitationen, straks på telefon , eller en mail til ved at bruge Dafolo-blanketmenu på din pc s skrivebord. Se under Børn og Unge underretning i blanketmenuen. Uden for åbningstiden kontaktes Midt- og Vestsjællands Politi på telefon eller 114 (døgnåbent). Politiet kontakter herefter Roskilde Kommunes Sociale Døgnvagt. Da der er tale om en personalesag, skal du - i samarbejde med din områdeleder og chefen - koordinere det videre forløb med personalejuristen fra HR. Du skal informere det pågældende barns forældre. Da der er tale om en personalesag skal du - i samarbejde med din områdeleder, chefen og HR- vurdere, om og hvornår det er relevant at orientere øvrige ansatte, de andre forældre, bestyrelsen mv. Orientering af forældrene skal koordineres med politiet og Børn og Unge. Der er skærpet tavshedspligt om den pågældende medarbejder og sagen i øvrigt. Fasthold en normal hverdag for barnet eller den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give omsorg. Vær opmærksom på behovet for støtte og omsorg til de involverede personer: - Barnet og dets forældre - Den ansatte, som viden eller mistanke er rettet mod - De øvrige ansatte, børn og forældre 27 28

17 Mistanke/viden i.f.t. andet barn under 15 år Hvad gør du som medarbejder? Hvad gør du som leder? Overrasker du børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om, hvad de laver/leger, og hvor de evt. har set eller kender denne leg fra? Lyt til børnene og undgå at afhøre dem. Vurder medarbejderens oplysninger, herunder om karakteren af oplysningerne tyder mere på en eksperimenterende leg end på en overgrebssituation. Det kan være svært at afgøre, om det er en situation, der kræver underretning. Hvis du er det mindste i tvivl, kan du kontakte Børn og Unge, Forvisitationen, og bede om hjælp til en nærmere vurdering af oplysningerne. Ved leg og aktiviteter, der vækker bekymring om et seksuelt overgreb eller vold, skal kommunen altid underrettes, både i forhold til det barn, der er blevet udsat for overgreb af et andet barn og i forhold til det barn, der har udsat et andet barn for overgreb. Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken, herunder for at sende underretning til Børn og Unge, Forvisitationen, straks på telefon eller mail ved at bruge Dafolo-blanketmenu på din pc s skrivebord. Se under Børn og Unge underretning i blanketmenuen. Uden for åbningstiden kontaktes Midt- og Vestsjællands Politi på telefon eller 114 (døgnåbent). Politiet kontakter herefter Roskilde Kommunes Sociale Døgnvagt. Hvis det er afklaret, at det drejer sig om en voldelig eller seksuel handling, skal du i samarbejde med Forvisitationen koordinere hvem og hvornår begge børns forældre indkaldes og/eller orienteres om hændelsen. Det skal gerne ske allerede samme dag. Ved samtalen med forældrene skal du orientere om, at der skal indsendes en underretning til kommunen på hvert af børnene, så de kan få den relevante hjælp og støtte. Hvis der i forløbet opstår mistanke om, at et af børnene har været udsat for vold eller seksuelt overgreb fra forældre eller andre voksne i forældrenes sted, skal kommunen have en særskilt underretning, uden at forældrene orienteres. Herefter anvendes proceduren vedrørende viden eller mistanke rettet mod forældre eller andre voksne i forældres sted. Som underrettende leder kan du og din medarbejder blive bedt om at uddybe underretningen. Støt din medarbejder i at kunne rumme den tid, der går, mens udredningsprocessen foregår i kommunen. Fasthold en normal hverdag for barnet eller den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give omsorg. Drøft og afklar eventuelt din viden og mistanke med en kollega, som også kender barnet eller børnene. Orienter din leder om mistanken. Nedskriv hvilke tegn, reaktioner eller hændelser, der ligger til grund for din viden eller mistanke undlad tolkninger. Brug gerne børnenes udsagn i formidlingen. Hvis du har fået din viden eller mistanke af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse så konkret som muligt og undlad at tolke på disse oplysninger. Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke er involveret i sagen. I AKUTTE TILFÆLDE Kan du ikke få fat på din leder, så rin g til Børn og Unge tid: Åbnings, s n Man-o g torsda fredag un.dk tning derre DØGNÅBENT Midt og Vestsjællands POLITI eller

18 Med barnet i centrum Fokus på barnet og familien Både i opsporingen af overgreb og i situationer, hvor det er kommet frem, at et barn har været udsat for overgreb, har man en vigtig rolle som den fagperson, lærer eller pædagog, der har med barnet at gøre i hverdagen. Mange følelser og reaktioner er i spil hos både barnet og familien. Det er vigtigt, at man som fagperson har fokus på barnet og familien. Barnet har behov for, at man fortsat drager omsorg for det, og at hverdagen er så tryg, forudsigelig og genkendelig som muligt midt i den vanskelige situation, der kan opstå, når det kommer frem, at et barn har været udsat for overgreb. Må man tale med barnet? Som fagperson kan man blive i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod et barn. Hvor meget må man tale med barnet? Kommer man til at ødelægge den politimæssige efterforskning? Afhøring af barnet er politiets opgave. Detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv. er spørgsmål, som politiet stiller i forbindelse med afhøringen af barnet. Man må gerne lytte til og stille forståelsesspørgsmål eller afklarende spørgsmål til barnet. Brug gerne barnets egne udtryk. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en politianmeldelse, vil samtalen med barnet indgå som et af elementerne i den beskrivelse, som fagpersonen skal videregive

19 Børnehus Sjælland i Næstved Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal Roskilde Kommune som led i den børnefaglige undersøgelse benytte Børnehus Sjælland i Næstved. I Børnehus Sjælland håndteres som udgangspunkt sager, hvor overgrebet har en sådan karakter, at der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt der er tale om en sag, der involverer politi og / eller sundhedsvæsenet. Kommunen bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i Børnehuset. Samarbejde mellem kommunen og Statsforvaltningen I skilsmissesager, hvor forældrenes konfliktniveau overskygger fokus på barnet, fx på grund af sociale problemer i familien eller beskyldninger om vold og overgreb mod barnet, skal der etableres et tættere samarbejde mellem Børn og Unge og Statsforvaltningen for at sikre en målrettet indsats over for barnet og forældrene. Formålet med det tættere samarbejde er at sikre, at der hurtigere nås frem til en afgørelse at sikre at konflikten mellem forældrene begrænses at begrænse den belastning, som sagsbehandling hos flere myndigheder kan udgøre for barnet Pressehåndtering Ved enhver henvendelse fra pressen henvises til direktøren for Velfærd, til chefen for Familie og Børn og til kommunikationschefen i Velfærd, der er presseansvarlige. I sager med overgreb, hvor der er stor bevågenhed fra pressens side, kan det være vigtigt, at der ikke går for lang tid, inden den ansvarlige direktør eller chef udtaler sig til pressen. Det er vigtigt at være til rådighed, være godt forberedt og udvise empati. Man skal ikke udtale sig mere end hensynet til tavshedspligten og almindelig etik giver mulighed for. Det er vigtigt at beskytte de involverede personer. Det er endvidere vigtigt at signalere, at kommunen vil forholde sig undersøgende og tage ansvar for eventuelle handlinger, hvis der er behov for det. Det kan være relevant at nedsætte et presseteam, der mødes og lægger en plan for pressehåndteringen af sagen. Herudover er der også behov for at sikre, at Statsforvaltningen får de oplysninger, Børn og Unge har om barnets og familiens sociale forhold, så de indgår i grundlaget for den afgørelse, der træffes, herunder i sager, hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb i hjemmet

20 BILAG 1 LOVGRUNDLAG Strafferetlige bestemmelser ved vold Når et barn udsættes for fysisk eller psykisk vold, er der tale om, at barnet ufrivilligt udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som kan bringe barnets sundhed, udvikling og trivsel i fare. Strafferetligt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger med beskrivelse af strafferammer, jf. følgende paragraffer i straffeloven STRAFFELOVEN 244. Den, som øver vold eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel i indtil 3 år Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en skærpende omstændighed. 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år. Strafferetlige bestemmelser ved seksuelle overgreb Den strafferetlige definition af seksuelle overgreb findes i straffelovens kapitel 23 og 24, som omhandler forbrydelser mod kønssædeligheden. Følgende kategorier af handlinger er strafbare STRAFFELOVEN 210. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med slægtning i nedstigende linje. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje mellem søskende Voldtægt. 219, 222, 223, 225. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/opdragelse. 224, 225. Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år. 226, 232, 234, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film osv. af person under 18 år Har et legemsangreb været af så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. FORÆLDREANSVARSLOVEN 2, stk. 2. Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling. 35

21 BILAG 2 HANDLEPLAN SKABELON Skabelonen nedenfor indeholder Roskilde Kommunes værdigrundlag. Hensigten er, at skoler og institutioner lokalt udarbejder en handleplan, som offentliggøres på den enkelte skole eller institutions hjemmeside. Roskilde Kommunes overordnede værdigrundlag for håndtering af forebyggelse og opsporing af børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb er Hvordan er jeres lokale handleplan? Hvordan skaber I trygge miljøer, der understøtter, at børn og unge ikke udsættes for vold og seksuelle overgreb Jeres initiativer: Hvordan omsætter I værdierne til jeres institutions/skoles lokale handleplan? At børn og unge er i fokus og skal lyttes til og stoles på Hvilke aftaler har I, og hvordan sikrer I at lytte til barnet /den unge. Hvordan sikrer I, at der er den nødvendige tillid til barnet/den unge? Hvordan vil I/du tale med barnet/ den unge om din bekymring? At personalet omkring børn og unge har gode og sunde relationer til børnene/de unge Hvor går grænsen? Og hvordan håndteres fysisk kontakt f.eks. som at give et kram, holde i hånd eller give en svingtur? Hvad er sunde relationer? Hvordan forholder du dig og hvordan sikrer I, at der løbende er fokus på at italesætte regler, aftaler og normer? At personalet samarbejder med forældrene omkring børn og unges trivsel Hvordan planlægges samarbejde mellem skole/institution og forældrene? Hvordan håndterer I samarbejdet før og efter en underretning? Hvordan understøtter I en åben dialogorienteret tilgang i det daglige? At personalet skal arbejde med underretningen som en støtte til den hjælp barnet/den unge og forældrene kan få Hvordan forholder I jer, når der opstår en mistanke? Hvilke pædagogiske strategier anvendes? At ledelsen henter professionel hjælp og sparring og skaber netværk omkring barnet Hvordan sikrer I at få den nødvendige viden og kompetence fra eksperter? Hvordan sikrer I, at alle kender til den kommunale beredskabsplan for børn og unge, der udsættes for vold og seksuelle overgreb? 36

22 BILAG 3 FORBEREDELSE AF ANSÆTTELSESSAMTALER Forberedelsen af ansættelsessamtaler bør have et forebyggende fokus. Som leder kan du vælge at bruge følgende emner til forberedelse af ansættelsessamtaler. Brug nedenstående som overvejelser du som leder skal gøre dig, inden du afholder samtalen med ansøger. Hvad er ansøgers faglige overvejelser omkring vores værdigrundlag? Hvilke erfaringer har ansøger fra sit tidligere arbejde med sager vedr. vold eller seksuelle overgreb overfor børn? Hvilke erfaringer har ansøger med at have stået med etiske dilemmaer i forbindelse med sit arbejde, hvor det har været nødvendigt at træffe svære beslutninger? Hvordan har ansøger håndteret disse situationer? Hvordan vil ansøger håndtere det, hvis vedkommende oplever at en medarbejder/kollega går for tæt på børnene? Hvordan håndterer ansøger det, når forældre spørger til retningslinjer for mandlige medarbejdere? Hvad har ansøger gjort sig af tanker om det at være ansat på småbørnsområdet i en tid med fokus på seksuelle overgreb mod børn? Hvad er ansøgers holdning til at være venner med forældre på facebook? Det er vigtigt at være opmærksom på ansøgers grænser for hvor tæt man som professionel går på andre børn og voksne. 37

23 BILAG 4 MULIGE TEGN OG REAKTIONER VED VOLD Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. PSYKISKE TEGN SOCIALE OG ADFÆRDS- MÆSSIGE TEGN FYSISKE TEGN Mærker efter slag Brandmærker Sår på kroppen Mærker efter kvælningsforsøg Brud på arme og ben, kraveben eller andre knoglebrud Symptomer på shaken baby syndrome Hyppige skadestuebesøg Psykosomatiske klager Vanskeligheder med kropslig kontakt og berøring Søvnvanskeligheder Tristhed Indadvendthed Ensomhedsfølelse, føler sig anderledes Isolation Utryg tilknytning Mistillid til voksne Dissociation Lav selvfølelse Hjælpeløshed, magtesløshed Skyldfølelse, skamfølelse Begyndende depression Manglende identitetsfølelse Svært ved at løsrive sig fra forældre/ løsriver sig for hurtigt Post Traumatisk Stress Disorder (PRSD) Koncentrationsvanskeligheder ift. leg og samvær med andre Leg med fx dukker, hvor vold illustreres Vanskeligheder med impulskontrol Indlæringsvanskeligheder Tab af kompetencer Udadreagerende, aggressiv adfærd Følelse af frustration og vrede Hyperaktivitet, hypersensitivitet Angst Selvdestruktiv og selvskadende adfærd Udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf Overtilpassethed Vanskeligheder med at regulere følelser 38

24 BILAG 4 - fortsat MULIGE TEGN OG REAKTIONER VED SEKSUELLE OVERGREB Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Der sondres ligeledes mellem de tegn og reaktioner som henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teenagere særligt kan udvise. FYSISKE TEGN Rødmen, irritation omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Smerte, kløe, udslet omkring kønsorganer, skede- og endetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller sidde Mave- og fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stoppe ting/objekter op i skedeog endetarmsåbning Ufrivillig vandladning, encoprese Revner i mundvige, sår i munden Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme Synkebesvær, ubehag ift. bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt (sæd) Følger ikke normal vækstkurve PSYKISKE TEGN Humørsvingninger Tristhed Angst Uforklarlig gråd, skrigeture Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robot-lignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring på kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation Ukritisk i kontakten til andre SOCIALE OG ADFÆRDS- MÆSSIGE TEGN SMÅ BØRN Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders- og udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder fx ved leg og samvær med andre Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustreres Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide Hyperaktivitet Frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Tavshed Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop 39

25 BILAG 4 - fortsat MULIGE TEGN OG REAKTIONER VED SEKSUELLE OVERGREB Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Der sondres ligeledes mellem de tegn og reaktioner som henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teenagere særligt kan udvise. Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn. Herudover SOCIALE OG ADFÆRDS- MÆSSIGE TEGN MELLEMSTORE BØRN FYSISKE TEGN Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine m.m. Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne PSYKISKE TEGN Lav selvfølelse Magtesløshed Apati Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Påfaldende påklædning Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed ift. egen krop og i relation til omgivelserne Begyndende selvdestruktiv adfærd Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller afsløring heraf Mobning Begyndende selvmordstanker 40

26 BILAG 4 - fortsat MULIGE TEGN OG REAKTIONER VED SEKSUELLE OVERGREB Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Der sondres ligeledes mellem de tegn og reaktioner hos henholdsvis småbørn, mellemstore børn og teenagere særligt kan udvise. Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn. Herudover: TEEN- AGERE FYSISKE TEGN Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde/skjule fysisk udvikling PSYKISKE TEGN Depression Mistillid til andre Manglende identitetsfølelse Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse SOCIALE OG ADFÆRDS- MÆSSIGE TEGN Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker og -forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Hemmelighedsfulde, skamfulde Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning 41

27 42 1 BILAG 5 HVAD GØR BØRN OG UNGE VED EN UNDERRET- NING OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB? Børn og Unge skal inden for 24 timer efter modtagelsen af en underretning vurdere om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare således, at der straks kan iværksættes en akut indsats over for barnet eller den unge. Hvis Børn og Unge vurderer, at der ikke er behov for en akut indsats, overgår den pågældende underretning til de øvrige sagsgange for indkomne underretninger, jf. Servicelovens 155 stk. 2. Udenfor kommunens åbningstider er det medarbejdere fra den sociale døgnvagt, der vurderer underretningerne. 2 Udenfor kommunens åbningstid skal der underrettes direkte til Midt- og Vestsjællands Politi på , der omstiller til den sociale døgnvagt 6 I Børn og Unge er det de sagsansvarlige i de enkelte afsnit, der inddrager Børnehus Sjælland ved at indsende visitationsskema til Børnehuset og ved at deltage i Børnehusets ugentlige sagskonference. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal kommunen til brug for den børnefaglige undersøgelse benytte Børnehus Sjælland, som kommunen er tilknyttet jf. Servicelovens 50 b. Børnehuset Sjælland skal altid inddrages, når det er en anden instans (Politi, sygehus m.v.) inde over sagsbehandlingen, og der er truffet beslutning om børnefaglig undersøgelse. Politiet tager stilling til evt. retsmedicinsk undersøgelse og videoafhøring af barnet. Børnehuset Sjælland inddrager endvidere sundhedsfagligt personale i en vurdering af barnets behov for lægelig undersøgelse og behandling. Barnet og dets nærmeste omsorgspersoner kan endvidere efter behov modtage krisestøtte i børnehuset. Det er fortsat kommunen i barnets eller den unges handlekommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sagen, hvor børnehuset benyttes. 5 Børn og Unge skal orientere de der underretter efter Servicelovens 153 om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning. Det gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende, fx særlige hensyn til det pågældende barn eller den unge, jf. Servicelovens 155 b, stk Børn og Unge vurderer den enkelte sag i samarbejde med politiet og Børnehuset Sjælland med hensyn til hvem, det er relevant at orientere om sagen samt hvornår. Børn og Unge har ansvaret for beslutningen. 3

28 - fortsat BILAG 5 HVAD GØR BØRN OG UNGE VED EN UNDERRET- NING OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB? Ved behandling af en underretning om overgreb mod et barn eller en ung skal Børn og Unge gennemføre en samtale med barnet eller den unge, jf. Servicelovens 155 a, stk Ved underretning om overgreb mod et barn eller en ung fra barnets eller den unges forældres side, skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse. Samtale kan undlades i det omfang, barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse, jf. Servicelovens 155 a, stk. 2 og Hvis barnet anbringes eller er anbragt, og hvis der er mistanke eller viden om, at den person, som barnet skal have samvær med, har begået overgreb mod et barn eller en ung, skal børn og unge-udvalget, med mindre særlige forhold taler imod det, for en bestemt periode træffe afgørelse om at afbryde samvær eller brev-, mail- eller telefonforbindelse mellem barnet og den person, som der er mistanke eller viden om, udsætter barnet for overgreb. Alternativt, at samværet foregår under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen, jf. Servicelovens 71, stk. 4. Det skal bemærkes, at denne bestemmelse også omfatter andre børn i familien, selvom der ikke er bekymring for, at netop det barn har været udsat for et overgreb. Under behandlingen af en sag, 11 hvor børnehuset benyttes, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden, sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling. Udvekslingen af oplysninger har til formål at undgå, at barnet skal fortælle om overgrebet flere gange, jf. Serviceloven 49 b. 10 Såfremt Børnehuset Sjælland benyttes, vil undersøgelserne i børnehuset alene fokusere på de forhold hos barnet eller den unge, der er relateret til overgrebet eller mistanken om overgrebet, og det er derfor fortsat påkrævet, at myndighedsrådgiveren foretager en samlet børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens Myndighedsrådgiveren skal i samarbejde med de professionelle i barnets / den unges hverdag arbejde på at fastholde en normal hverdag for barnet ved at sikre, at der er tryghedspersoner og omsorg for barnet i hverdagen. 43

29 BILAG 6 BØRNEHUSE Indsatsen i Børnehuset består af en udredning og undersøgelse af barnets eller den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte foranlediget af overgrebet. Undersøgelsen foretages som en del af den børnefaglige undersøgelse. I forbindelse med en konkret efterforskning anvender politiet Børnehusets børnevenligt indrettede vidneafhøringslokale til at foretage videoafhøring af barnet eller den unge. Politiet vurderer, om der er behov for en retsmedicinsk undersøgelse. Som udgangspunkt kan børn til og med 12 år blive videoafhørt i Børnehuset. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres fra denne aldersgrænse begrundet i barnets/den unges udvikling og psykiske tilstand. Det kan fx være tilfælde, hvor en ung over 12 år har en kognitiv funktionsnedsættelse. Politiet bestemmer, hvor børn og unge over 12 år skal afhøres. I tilfælde hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, kan politiet vælge at afhøre unge over 12 år i børnehusets lokaler. Unge over 12 år deltager som udgangspunkt i det efterfølgende retsmøde. I Børnehuset inddrages endvidere sundhedsfagligt personale i en vurdering af barnets behov for lægelig undersøgelse og behandling. Sideløbende med politiets og sundhedsvæsenets indsats vurderer Børnehusets personale, om det er relevant at tilbyde barnet eller den unge og dets nære relationer krisestøtte. Personalet i Børnehuset yder rådgivning og vejledning til den kommunale myndighedsrådgiver i forhold til den børnefaglige undersøgelse og håndteringen af den samlede families situation, herunder barnets og familiens evt. fremadrettede behov for særlig støtte. Det er fortsat Roskilde Kommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sagen, hvor Børnehuset benyttes. 44

30 Velfærd Roskilde Kommunes beredskab for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge findes også på Hér kan du også finde Roskildemodellen for når omsorgen svigter. Se mere på: forebyg-overgreb-i-dagtilbud-skole-og-anbringelse-1 Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Postbox 100 Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Telefon:

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

PROCEDURE ved OVERGREB

PROCEDURE ved OVERGREB PROCEDURE ved OVERGREB FORORD Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målgruppe 5 Frederikshavn Kommunes Omsorgsgruppe 5

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE DRAGØR KOMMUNE Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold Indledning... 2 Definition af et overgreb... 3 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Juni2014 Billeder: colourbox.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2.

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge VIDEN og KOMPETENCER HANDLING Kolofon Titel Kommunalt beredskab Vejledningsmateriale til håndtering af sager

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Indhold Vigtige oplysninger og kontakter... 1 Indledning... 2 Målgruppe og definitioner...

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere 1 2 Tekstombrydning/layout Anne-Marie Andersen Det Administrative

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn n Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning... 2 Definitioner på overgreb... 2 Tikøb Skole og Familiehus handle- og forebyggelsesplan for sager om vold

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge.

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. HANDLEGUIDE Lolland Kommune - August 2015 Vi passer på børn og unge Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. Indhold Indledning... 3 1. Generel

Læs mere

FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge FURESØ KOMMUNES BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 VIDEN OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 4 DEFINITION AF BEGREBER 4 DET SIGER LOVEN OM VOLD 5 BØRNS OVERGREB PÅ ANDRE BØRN 6 TEGN OG

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013 Randers Kommune, 6. februar 2013 Merete Bonde Jørgensen, konsulent i SISO Program Tegn og signaler hos børn i en voldsramt familie Hvad gør volden ved barnet? Hvordan taler du med barnet om volden? Hvad

Læs mere

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Voldelige og seksuelle overgreb Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Formål med politikken Politikkens overordnede formål er at sætte fokus på og skabe dialog om forebyggelse

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 5 DEFINITIONER PÅ OG BEGREBER I SAGER OM VOLD, PSYKISK VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE...

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten Overgreb Handleplan for Børnehuset Molevitten Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013

1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013 Beredskabsplan til forebyggelse og ha ndtering af overgreb mod børn og unge (Høringsudgave) Indledning Denne pjece Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge indeholder Mariagerfjord

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge Temadag, småbørnsområdet Esbjerg Kommune 30. maj 2013 Anette Hammershøi og Merete Bonde Jørgensen, konsulenter i SISO Program Præsentation Seksuelle overgreb mod børn

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Kolofon. Kommunalt beredskab. Titel

Kolofon. Kommunalt beredskab. Titel VIDEN og KOMPETENCER KOMMUNALT BEREDSKAB Vejledning til udarbejdelse af kommunalt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge HANDLING Kolofon

Læs mere

Syddjurs Kommunes beredskabsplan

Syddjurs Kommunes beredskabsplan Til: Medarbejdere under FI Udvalget Syddjurs Kommunes beredskabsplan 29. november 2014 Kontaktperson: Christina Kaae Simonsen Tlf.: 8753 5056 cksi@syddjurs.dk - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

Temadag Viborg kommune juni 2012 Merete Bonde Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO

Temadag. Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Temadag Kerteminde kommune maj 2012 Karen Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Morsø kommunes beredskabsplan

Morsø kommunes beredskabsplan Morsø kommunes beredskabsplan - ved mistanke eller viden om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indledning Formålet med beredskabsplanen er at sikre, at alle pædagogiske medarbejdere i

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Børnehøjen

Overgreb. Handleplan for Børnehøjen Overgreb Handleplan for Børnehøjen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold 4 3. Tegn

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Vejle Kommunes handleplan Februar 2014 HANDLEPLAN overgreb mod børn og unge Indledning... 3 Definition af begreber... 4 Definition på seksuelt overgreb...

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere