EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra udvalgets forrige møde 3. Meddelelser og information a. Formandskabet b. Udvalgets medlemmer c. Sekretariatet d. IF og øvrige UU 4. Præsentation af 5. Ændringer i uddannelsesordningen vedr. projektopgaven. 6. Møde for de praktikansvarlige for elektronikoperatør elever drøftelse af mødets indhold 7. ndledende drøftelse af udviklingsbehov for elektronikoperatøruddannelsen i AER markedsføring af elektronikoperatør 9. Behov for revision af de grundlæggende elektronik AMU-kurser? 10. Status på den igangværende AMU-analyse 11. Bevilligede midler til udvikling af AMU i 2012/ Eventuelt 13. Næste møde Side 1 af 5

2 Oplæg Noter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 17. april 2012 Referat er tidligere udsendt og vedlagt som bilag 2 3. Meddelelser og orientering Formandskabet: Udvalgets medlemmer: Sekretariatet: IF og øvrige UU: 4. Præsentation af Den 11. juni lanceres en ny internetportal kaldet AMUkurs.dk. Portalen er udviklet af Industriens Uddannelser og skal gøre det lettere for den enkelt virksomhed og medarbejder at få overblik over relevante amu-kurser og hvor og hvornår de udbydes. Sekretariatet vil give en præsentation af AMU.kurs.dk på mødet. 5. Ændringer i uddannelsesordningen vedr. projektopgaven I forbindelse med indførslen af ændringerne i bekendtgørelsen vedr. projektopgavens vægtning i svendeprøve, som udvalget tidligere har besluttet, blev ministeriet opmærksomme på, hvordan vi konkret afholder vores svendeprøve. Svendeprøven foregår sådan, at eleverne under den praktiske prøve bliver trukket til side til en individuel samtale. Siden projektopgaven blev indført er denne opgave også blevet kort vendt under individuelle samtale. Men det er ifølge ministeriet imod reglerne, da man ikke må inddrage et element af en prøve i et andet, hvis det ikke skal indgå i karakteren for det pågældende prøveelement, da der så kan opstå tvivl om, hvad eleven bliver bedømt på. Det vil i dette tilfælde sige om, projektopgaven så alligevel har indflydelse på karakteren for den praktiske prøve. Side 2 af 5

3 Sekretariatet har drøftet problemstillingen med skolen og den ene af skuemestrene og foreslår, at tilbagemeldingen på projektopgaven i stedet gives, når eleverne efter svendeprøvens afslutning enkeltvis kommer ind for at få deres karakter. Udvalget bedes drøfte og godkende dette forslag 6. Møde for de praktikansvarlige Det er tidligere blevet besluttet, at der skal holdes et møde for de praktikansvarlige fra de virksomheder, der har elever med på det næste hold elektronikoperatørelever, der starter i august. Formålet med mødet er gennem information og erfaringsudveksling at øge kvaliteten af praktikken i virksomhederne. Udvalgsmedlemmerne bedes drøfte, hvilke emner der bør behandles på et sådan møde for praktikvirksomhederne. Sekretariatet vil på mødet komme med et kort oplæg til denne diskussion. 7. ndledende drøftelse af udviklingsbehov for elektronikoperatøruddannelsen i 2013 I september 2012 skal vi indsende en redegørelse til ministeriet over de ændringer der skal ske med elektronikoperatøruddannelsen i Udvalget bedes tage de første drøftelser af, hvilke ændringer der kan være behov for i AER markedsføring af elektronikoperatør Vi har søgt kr. fra AER til at opsøge flere aktive praktikpladser for elektronikoperatørelever. Svaret på ansøgningen fra AER er ikke kommen endnu, det forventes at foreligge til udvalgsmødet. Hvis midlerne er bevilliget vil sekretariatet fremlægge projektplanen og udvalget bedes drøfte og godkende denne plan. 9. Behov for revision af de grundlæggende elektronik AMUkurser? Sekretariatet har sammen med skolerne EUC Syd, AMU Nordjylland og Aarhus Tech igangsat udviklingen af et nyt undervisningsmateriale i Side 3 af 5

4 stedet for den gamle radio. I denne forbindelse faldt diskussionen mellem underviserne på om indholdet af de fire grundlæggende kurser stadig svarer til elektronikindustriens behov for grunduddannelse. Det drejer sig om kurserne: ESD-sikring af elektronikarbejdspladser Lodning og montage af leadede komponenter Identifikation af gængse elektronikkomponenter Identifikation af specielle elektronikkomponenter. Målbeskrivelserne for de fire kurser kan ses i bilag 9 Det blev derfor foreslået, at der iværksættes en mindre analyse af de grundlæggende kompetencebehov i elektronikindustrien, og at de fire kurser evt. revideres på baggrund her af. Udvalget bedes drøfte om der er behov for et sådan eftersyn af de grundlæggende kurser og evt. iværksætte dette. 10. Status på den igangværende AMUanalyse Der gennemføres i øjeblikket en analyse af behovet for nye AMU-uddannelser i elektronikindustrien. Analysen gennemføres i samarbejde mellem sekretariatet og AMU Nordjylland og hoved aktiviteten i projektet består i en række virksomhedsinterview med udvalgte virksomheder og en et efterfølgende seminar hvor de registrerede udviklingstendenser og uddannelsesbehov fremlægges og diskuteres/kvalificeres. Status på projektet er, at projektteamet i øjeblikket er i gang med at gennemføre de sidste interview. Men interviewene er desværre blevet forsinket i forhold til projektplanen. Det betyder, at det afsluttende seminar, som efter planen skulle afholdes i juni må udskydes til slutningen af august. 11. Bevilligede midler til udvikling af AMU i 2012/13 Vi har netop fået bevilliget de søgte midler fra ministeriet til udvikling/revision af følgende kurser med tilhørende undervisningsmateriale som skal anvendes inden udgangen af 2013: Q-lodning SMD revision af uddannelsen + nyt undervisningsmateriale Revision af kurset trykning med tinpasta + Side 4 af 5

5 nyt undervisningsmateriale Nyt mål + tilhørende undervisningsmateriale med arbejdstitlen Udviklingsarbejde for elektronikoperatører Nyt mål + tilhørende undervisningsmateriale med arbejdstitlen Udflytningsproduktion for elektronikoperatører Der ud over har vi midler til udviklingen af 4 ikke nærmere navngivne kurser, som skal anvendes inden udgangen af Det foreslås at disse midler evt. anvendes til revisionen af de grundlæggende elektronikkurser, hvis der er behov for sådan en revision. 12. Eventuelt 13. Næste møde Næste møde er planlagt til den 20. september Side 5 af 5

6 Bilag 2 SSK Referat fra MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI den 17. april 2012 kl hos Vestas Control Systems, Frankrigsvej 15, 8450 Hammel Plan for dagen: udvalgsmøde frokost udvalgsmøde fortsat rundvisning på Vestas Control Systems informationsmøde om elektronikoperatøruddannelsen OBS: Repræsentanter for elektronikoperatørskolerne, EUC SYD og AMU Nordjylland er inviteret til at deltage hele dagen. Til udvalgsmødet forelå følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra udvalgets forrige møde 3. Meddelelser a. Formandskabet b. Udvalgets medlemmer c. Sekretariatet d. IF og øvrige UU 4. Status på skolerne vedr. elektronikoperatøruddannelsen (EOP) og AMU 5. Meritvurdering i forhold til EOP 6. Evaluering af projektopgaven som en del af svendeprøven på EOP 7. Innovation og Ledelsesteknologier i EOP 8. Behov for ændringer i uddannelsesordningen for EOP 9. Status på handlingsplanen for 2012: a. Status på AMU-analyse i elektronikindustrien b. AER ansøgning er indsendt c. Møde med elektronikskolerne om nye undervisningsmateriale mv. d. Status på indsats for bedre information om elektronikuddannelserne 10. Eventuelt 11. Næste møde Side 1 af 6

7 Oplæg Referat 1. Godkendelse af dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 29. november 2011 Referat er tidligere udsendt og vedlagt som bilag 2 2. Godkendelse af referat fra udvalgets møde den 29. november 2011 Referatet blev godkendt 3. Meddelelser Formandskabet: Udvalgets medlemmer: Sekretariatet: IF og øvrige UU: 3. Meddelelser Claus Eskesen informerede kort om den nye overenskomst for industrien. Den indeholder bl.a. indeholder aftale om, at adgangen til selvvalgt uddannelser via IKUF skal gøres lettere. Der ud over blev IU s nye AMU-portal omtalt. Portalen skal gøre det lettere at finde de AMU-kurser, der er relevante for den enkelte virksomhed eller jobfunktion. Via portalen kan man få udskrevet en oversigt over de relevante kurser og hvor de afholdes. Tilmelding mv. skal stadig ske via efteruddannelse.dk Amukurs.dk bliver lanceret i juni Status på skolerne vedr. elektronikoperatøruddannelsen (EOP) og AMU De to elektronikoperatørskoler, EUC Syd og AMU Nordjylland deltager i mødet. Skolerne inviteres til at give en status på, hvordan det går med henholdsvis EOP og AMUaktiviteten på de to skoler samt til at komme med forslag til emner, som de mener, udvalget bør have fokus på eller diskutere. Som baggrundsmateriale er statistikken for EOP og AMU elektronikuddannelserne vedlagt som bilag Status på skolerne vedr. elektronikoperatøruddannelsen (EOP) og AMU AMU Nordjylland har 13 elever, som skal op til svendeprøven sidst i juni. 3 af dem er GVU elever, som har startet deres forløb i Sønderborg. Som statistikken viser, er det hårde tider for AMU, med meget lav aktivitet. På det seneste LUU-møde den 11. april var der dog en vis optimisme, og de deltagende virksomheder forventede en stigende aktivitet. Skolen har i den senere tid kørt en del IKV, og det er forhåbningen at dette også vil resulterer i øget uddannelsesaktivitet. EUC Syd oplever en del interesse fra virksomheder i området for at tage elektronikoperatøruddannelsen som GVU. Skolen har også oplevet et stort fald i AMUaktiviteten i forhold til tidligere, men der er pt. fyldt godt op på de grundlæggende kurser. Begge skoler gav udtryk for at nedskæringerne i forhold til indkvarteringer har givet nogle problemer. EUC syd har haft lettest ved at løse dem, da de har deres eget skolehjem, mens AMU Nord Jylland samarbejder med Side 2 af 6

8 hoteller og skolehjemmet på Tech College Ålborg, hvilke har givet en del udfordringer. 5. Meritvurdering i forhold til EOP. På baggrund af de seneste meritvurderinger der er foretaget i forhold til EOP besluttede udvalget på mødet den 29. november 2011, at man ønskede at behandle dette emne nærmere, og drøfte med skolerne, hvordan disse meritvurderinger foretages. Det har efterfølgende vist sig, at der også på skolerne er lidt forskellige holdninger til, hvilken merit de eksisterende AMU-kurser kan give i forhold til elektronikoperatøruddannelsen. Sekretariatet og skolerne vil på mødet redegøre nærmere for problemstillingen og den praksis der er på skolerne i dag i forhold til at give merit til EOP. På baggrund af drøftelserne på mødet bedes udvalget beslutte, om reglerne eller vejledningen for merit i forhold til elektronikoperatøruddannelsen skal præciseres og hvor i denne præcisering i givet fald skal bestå. 5. Meritvurdering i forhold til EOP Udvalget og skolerne drøftede forskellige udfordringer i forhold til merit på elektronikoperatøruddannelsen. Afkortning af uddannelsestid Udvalget har bemærket, at i de ansøgninger om afkortning af uddannelsestid, som udvalget modtager, er uddannelsestiden i alle tilfælde sat til ét år på trods af, at eleverne har forskellige erfaringer. Udvalget ønskede at drøfte dette med skolen. Per Nissen fra AMU Nordjylland redegjorde i denne forbindelse for, at de generelt vejleder elever og virksomheder til et uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed, da det ellers er vanskeligt for eleven at komme rundt i virksomheden og arbejde med de kompetenceområder uddannelsen indeholder. Men det er naturligvis muligt at aftale kortere uddannelsesforløb, hvis virksomheden og eleven ønsker det. Udvalget bakkede op om denne praksis. Merit i forhold til skoleundervisning Udvalget ønskede at vide, hvor meget merit der generelt gives for skoledelen på uddannelsen. AMU Nordjylland redegjorde kort for praksis vedr. meritafklaringer i forhold skolefagene. Der bliver typisk givet meget merit for grundforløbsfagene, så elektronikoperatørholdene starter først op med undervisningen på H1. De elever der mangler kompetencer for at starte på H1 får dem via AMU kurser det kan i nogle tilfælde være svært for eleverne at nå at få de manglende AMU-fag på grundforløbsniveau inden undervisningen på H1 starter. Der er flere elever som også godt kan få merit for nogle fag på hovedforløbet, men de fleste ønsker at deltage i hele undervisningsforløbet og gør dermed ikke brug af meritmuligheden. Der gives således ikke meget merit for skolefag på H1 og H2. Udvalget opfordrer skolerne til at lave åbent værkstedsundervisning for de elever, der mangler grundforløbskompetencer for at starte på hovedforløbet. Det burde gøre det lettere for eleverne at nå at få de nødvendige kompetencer. Side 3 af 6

9 Udvalget opfordrede endvidere skolerne til i højere grad udnytte muligheden for at tilbyde eleverne fag på højere niveau end det obligatoriske, i de tilfælde hvor eleverne kan få merit for et fag på obligatoriske niveau. Så skal eleverne ikke have fri i de timer, hvor der undervises i det pågældende fag, men have udfordringer på et højere niveau. Normale EUD forløb/ GVU EUC Syd og AMU Nordjylland har forud for mødet drøftet, hvordan GVU-elever, som kun skal deltage i en del af undervisningen, kan passes ind på de sammenhængende forløb, der kører for elektronikoperatørelever. Det er bl.a. blevet drøftet, hvorvidt eleverne når de samme faglige niveau via enkeltstående kurser over op til 6 år (GVU-forløb) som de gør via et sammenhængende uddannelsesforløb (normalt EUD forløb). Der er dog ingen tvivl om, at elever har ret til at tage uddannelsen som GVU, og skolerne vil i fællesskab finde en måde at løse udfordringerne på. Udvalget lagde vægt på at hensynet til indpasningen af GVU-elever på eksisterende hold ikke må forhindre sammenhængende uddannelsesforløb for EUD eleverne, hvor der fx arbejdes med de samme opgaver eller projekter på tværs af fag. Der foretages ingen ændringer i uddannelsesordningen eller meritvejledningen på nuværende tidspunkt, men udvalget vil følge skolernes arbejde med at sammensætte de bedst mulige uddannelsesforløb for både GVU og normale EUD elever. Hvis der opstår problemer, som ikke kan løses inden for de nuværende rammer, vil udvalget se på løsningen af disse. 6. Evaluering af projektopgaven som en del af svendeprøven på EOP Der har nu én gang været afholdt svendeprøve hvor i der har indgået en projektopgave, og det næste hold elever er i gang med at udforme deres projektopgave. På udvalgsmødet bedes Hans Jørgen Skjold Gaard og Doris Hviid, der var skuemestre på den sidste svendeprøve, samt AMU Nordjylland, som afholder svendeprøverne, fortælle om, hvordan de mener det fungerer med det nye element i svendeprøven. På baggrund af tilbagemeldingerne fra skuemestrene og skolen bedes udvalget beslutte, 6. Evaluering af projektopgaven som en del af svendeprøven på EO Både skuemestrene, AMU Nordjylland og de udvalgsmedlemmer, der som praktikvirksomhed har haft elever med på uddannelsen fortalte, at mange elever som udgangspunkt er nervøse for at skulle lave rapporten, men at de får rigtig meget ud af det, og at det til sidst har været en god oplevelse. Arbejdet med rapporten giver dem mulighed for at arbejde sammenhængende med de forskellige fagområder og giver dem ofte også et godt tværgående indblik i deres egen virksomhed. Rapporterne bliver i flere tilfælde også brugt hjemme i virksomheden, hvilket er Side 4 af 6

10 om der skal ske ændringer i svendeprøven vedr. projektopgaven. en god oplevelse. Skolen pointerede også at projektarbejdet kan vise nogle huller i elevernes kompetencer, som man ikke ser i den daglige undervisning, og som man derefter kan hjælpe dem med at få fyldt op inden svendeprøven. Alt i alt var der stor tilfredshed med projektopgaven som en del af svendeprøven. Udvalget besluttede derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt skal ændres i svendeprøven vedr. projektopgaven 7. Innovation og ledelsesteknologier i EOP Industriens Uddannelser har i 2011 afsluttet 2 større analyser finansieret af ministeriets Centrale Analyse og Prognosevirksomhed (CAP). De to projekter handler henholdsvis om udvikling af elevernes innovative kompetencer i erhvervsuddannelserne og om faglærtes kompetencer i forhold til produktions- og ledelseskoncepter. I bilag 7 findes en oversigt over rapporternes konklusioner og anbefalinger. Innovation i erhvervs- og AMU-uddannelserne var også temaet for en fælles konference, som IF og MI hold i efteråret IF og MI har på baggrund heraf indstillet, at alle udvalg forholder sig til, hvordan emnet innovation og resultatrene fra de to rapporter skal implementeres i forhold til de enkelte uddannelser. Udvalget og skolerne bedes derfor på mødet sammen drøfte følgende spørgsmål: Hvilke kompetencer der er relevante for produktionsmedarbejderne i elektronikindustrien i forhold til henholdsvis innovation og ledelsesteknologier, som fx Lean og Performance Management? Opnås disse kompetencer i tilstrækkelig grad gennem EOP og AMUuddannelserne, som disse ser ud i dag, eller er der behov for ændringer? Sekretariatet vil på mødet komme med et oplæg til denne drøftelse. 7. Innovation og ledelsesteknologier i EOP Udvalget drøftede, hvordan der arbejdes med henholdsvis innovation og ledelsesteknologier i elektronikindustrien og hvilken rolle produktionsmedarbejderne spiller her i, samt hvilke kompetencebehov det skaber hos produktionsmedarbejderne. Der var enighed om, at systematisk arbejde med innovation og ledelses teknologier er meget udbredt i elektronikindustrien, og at medarbejderne i høj grad inddrages i dette arbejde. Der var ligeledes enighed om, at en af de vigtigste kompetencer for at deltage i arbejdet med innovation og ledelsesteknologier er, at produktionsmedarbejderne tør sige deres meninger og biddrage med deres erfaringer. En gennemgang af elektronikuddannelserne, viste tydeligt, at kompetencerne til at deltage i arbejdet med innovation og ledelsesteknologier spiller en meget stor rolle i elektronikoperatøruddannelsen. Udvalget besluttede derfor, at der ikke er behov for at ændre i elektronikuddannelserne i forhold til at imødekomme produktionsmedarbejdernes behov for kompetencer inden for innovation og ledelsesteknologier. Udvalget pointerede dog, at det er vigtigt, at skolen har fokus på at undervise eleverne i anvendelsen af de konkrete ledelsesredskaber, som er mest udbredt på virksomhederne. 8. Behov for ændringer i uddannelsesordningen for EOP Hvis der skal ske ændringer i uddannelsesordningen for EOP med virkning fra 1. august 2012, skal disse indsendes til ministeriet snarest. Skolerne og udvalget bedes i fællesskab drøfte, 8. Behov for ændringer i uddannelsesordningen for EOP Den eneste ændring i uddannelsesordningen, der skal ske med virkning fra 1. august 2012, er ændringen af vægtningen af projektopgaven Side 5 af 6

11 om der skal ændres i uddannelsesordningen bl.a. som følge af de øvrige emner på denne dagsorden. i den samlede svendeprøvekarakter, som tidligere er besluttet. Uddannelsesordningen i den nuværende form er vedlagt som bilag 8 9. Status på handlingsplanen for 2012 Til orientering fremlægger sekretariatet på mødet en status punkterne på udvalgets handlingsplan for Status på handlingsplanen for 2012 Status på udvalgets handlingsplan for 2012 kan ses i det til referatet vedhæftede bilag Eventuelt 10. Eventuelt 11. Næste møde Ifølge mødeplanen er der planlagt følgende mødedatoer i juni. 20. september 27. november Ingen bemærkninger 11. Næste møde Asger Smedegaard tilbød, at næste udvalgsmøde kan holdes hos ham på Gåsdal Bygningsindustri. Udvalget bedes drøfte hvilke emner der skal behandles på de næste møder. Side 6 af 6

12 Grundlæggende elektronikkurser Bilag 9 Nummer: Titel: ESD-sikring af elektronikarbejdspladser Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne På baggrund af viden om, hvordan statisk elektricitet opstår, overføres og fjernes, kan deltageren deltage i opbygningen og vedligeholdelsen af en ESD-sikret arbejdsplads. Deltageren kan anvende forskellige metoder og materialer til beskyttelse mod ESD i produktionen samt rengøre og vedligeholde ESD-beskyttelsesmidler og vurdere disses soliditet og funktionsdygtighed. Deltageren kan endvidere foretage kontrolmålinger og overfladetest og skelne mellem akutte og latente skader forårsaget af ESD-påvirkning. Nummer: Titel: Lodning og montage af leadede komponenter Varighed: 10,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne På baggrund af arbejdsbeskrivelser, styklister og placeringstegninger kan deltageren udføre manuelle monterings- og loddeopgaver på print bestykket med leadede komponenter. Deltagerne kan foretage visuel kontrol af eget arbejde i forhold til gældende loddestandarder herunder kontrol ved hjælp af forstørrelsesudstyr. Deltageren kan desuden anvende korrekt ind- og udloddeteknik på gængse leadede komponenter, herunder valg af udstyr og metode vedrørende montage, lodning, rensning og lettere reparationer af print. Nummer: Titel: Identifikation af specielle elektronikkomponenter Varighed: 3,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan udføre udpakning, identifikation og typebestemmelse af specielle elektronikkomponenter og materialer, der anvendes i en elektronikproduktion, under hensyn til korrekt håndtering, opbevaring og ESD. Ved hjælp af koder eller målinger kan deltageren aflæse komponenttype og værdier på specielle leadede og SMD modstande - herunder LDR, NTC, PTC samt lineære, logaritmiske og multiturn potentiometre. Deltageren kan aflæse komponenttype og værdier på leadede og SMD spoler, filtre og transformatorer. Deltageren kan identificere og typebestemme specielle leadede og SMD zenerdioder, triac/diac, thyristorer, lysdioder, optokoblere samt IC-er med forskellige hustyper.

13 Deltageren kan desuden identificere kontakter, relæer samt stik, fatninger og connectorer. Endelig kan deltageren identificere skruer, møtrikker, skiver, køleplader og andre fittings til komponentmontering samt kende forskel på forskellige printtyper og deres anvendelse. Nummer: Titel: Identifikation af gængse elektronikkomponenter Varighed: 2,0 dage. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan udføre udpakning, identifikation og typebestemmelse af gængse komponenter og materialer, der anvendes i en elektronikproduktion, under hensyn til korrekt håndtering, opbevaring og ESD. Ved hjælp af koder eller målinger kan deltageren aflæse komponenttype og værdier på leadede og SMD modstande, kondensatorer samt spoler. Deltagerne kan desuden identificere og typebestemme aktive komponenter, herunder dioder, transistorer og integrerede kredse.

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI SSK DAGSORDEN FOR MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI den 17. april 2012 kl. 10.00 17.00 hos Vestas Control Systems, Frankrigsvej 15, 8450 Hammel Plan for dagen: 10.00 12.00 udvalgsmøde 12.00

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 24. november 2016 kl. 10.00-12.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V. Mødet holdes på 5. sal. Kl. 12.15

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10

REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10 REREFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 5. DECEMBER 2011 KL: 10.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, 4, KBH, STORE MØDE- LOKALE Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI AFHOLDT DEN 7. SEPTEMBER 2011 KL: 10.00 HOS DEN JYSKE HÅNDVÆRKERSKOLE, HADSTEN, MØDELOKALET Ved mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Resvbæk, DI

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

industri operatør uddannelsen

industri operatør uddannelsen industri operatør uddannelsen Hvad er en industrioperatør? industrioperatøren har overblik over processerne i produktionen og har en grundlæggende forståelse af, hvordan produktionen kører i en industrivirksomhed.

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.30-12.00 Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V, mødelokalerne på 5. sal Deltagere:

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Tilstede: Max Lehmann (ML), Svend Nilsson (SN), Lars Sørensen (LM), Pia Maul Andersen (PMA), Christine Bernt Henriksen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach 9. december 2014 jbn Resume fra møde i UG 2 afholdt den 9. december 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af

Læs mere

Referat fra fælles møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning og LUU Forsyningsoperatør på Skive Tekniske skole

Referat fra fælles møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning og LUU Forsyningsoperatør på Skive Tekniske skole Referat fra fælles møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning og LUU Forsyningsoperatør på Skive Tekniske skole Mandag den 21. september 2015 kl. 10.00-13.00 på Skive Tekniske skole, Kongsvingervej

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 13.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Lars Gram Nils Juhl Andreasen Finn Ladegaard Peter K. Holm Lars Kaae Maria-Christina Sørensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 9. oktober 2012 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg

Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg Mødested receptionen, Danfoss kl. 09.00 Formøder kl. 9.15-10.00 MI-møde kl. 10.00-12.00 Frokost kl. 12.00 13.00

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere