Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling"

Transkript

1 Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted Kommune Sagsnr /4 Inden skemaerne udfyldes, læses Vejledning til ansøgning for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares.

2 Sundhedsstyrelsen National Board of Health Skema 1: Ansøgningsskema til puljen Familieorienteret alkoholbehandling TiteP. Projekt til styrkelse af den familieorienterede alkoholbehand ung samt opgradering af frontpersonale i Hedensted kommune 2. Ansøger: Hedensted kommune Adresse: Navn på projektieder: Stillingsbetegnelse: Hecovej 6, 8722 Hedensted Hanne Pedersen Daglig leder af Rusmiddelcentret Mobil: Tlf. nr.: Hovednummer: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Ivan Arendttorp Stillingsbetegnelse:.. Afdelingsleder for Socialpsykiatri og Rusmiddelcenter Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson: Hanne Pedersen Ansøgers personlige underskrift: Sted:. ~ Underskrift: å - Dato: 12/ HEDENSTED KOMMUNE RUCMlDD[LcENTR~ Hecovej Hedensted TIL IC~Fax

3 3. Samarbejdspartnere: Tværkommunalt samarbejde Hedensted Kommune og Favrskov Kommune har valgt at indgå i et formelt tværkommunalt samarbejde om at udarbejde det bedst mulige familieorienterede alkoholbehandlingstilbud til borgerne i de to kommuner. Samarbejdet er indgået, da de to kommuner geografisk og demografisk ligner hinanden og derfor står overfor de samme udfordringer. Da kommunerne ligger geografisk langt fra hinanden, er det ikke muligt at slå behandlingsenhederne sammen. Samarbejdet omhandler derfor gensidig sparring omkring udvikling af behandlingstilbuddene. Der har allerede været afholdt et indledende møde mellem Hedensted Kommune og Favrskov Kommune, hvor det kommende samarbejde blev besluttet. (Se endvidere skema 2, pkt. 7 for en yderligere beskrivelse af det tværkommunale samarbejde.) Ansvarlig kontaktperson: Hedensted Kommune: Hanne Pedersen, tlf , mail adr. Favrskov Kommune: Ove Højer, tlf , mail adr. Intrakommunalt samarbejde Hedensted kommune er en landkommune med mange små byer og landsbyer. Der er derfor forholdsvis mange billige boliger. Det sker derfor, at ressourcesvage familier flytter til kommunen. Dette gør det ekstra vigtigt, at vi har en bred familieorienteret tilgang på tværs af kommunens afdelinger. En sådan bred tilgang vil dog ikke alene gavne ressourcesvage familier, men alle familier, hvor der er alkoholproblemer. Med i samarbejdet om dette projekt er fra Hedensted Kommune: familieafdelingen, beskæftigelsesafdelingen og rusmiddelcentret. 4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat 1/ og afsluttet 31/ Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkoholbehandling Vi har ikke tidligere modtaget projektmidler. 3

4 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund Kapacitet Der er på nuværende tidspunkt ansat 12 personer ved rusmiddelcenteret i Hedensted. De ansatte varetager både alkohol og stofbehandlingen af kommunens borgere. Denne kapacitet har været tilstrækkelig i forhold til at varetage behandlingen af de borgere der henvender sig til eller bliver henvist til Rusmiddelcenteret. Over de seneste par år, har Rusmiddelcentret dog påtaget sig flere og flere arbejdsopgaver, hvor de ansatte fungerer som konsulenter og undervisere for kommunens andre afdelinger. Det har været vores erfaring at dette arbejde er ressourcekrævende. Ikke alene tager det timer væk fra behandlerarbejdet, men dygtiggørelsen af vores kollegaer i kommunen betyder, at de er med til at hjælpe flere borgere i behandling. At flere borgere bliver hjulpet i behandling af kollegaer i kommunen, ser vi som et meget positivt resultat. Vi har dog på det seneste kunnet mærke, at det er nødvendigt at arbejdet med kompetenceudvikling af frontpersonale ikke trækker flere ressourcer væk fra behandlerarbejdet. Vi ønsker derfor gennem dette projekt at søge penge til en konsulent, som kan undervise, koordinere samarbejdet med og forestå konsultation og opkvalificering af frontpersonale i kommunens andre afdelinger. Uddannelsesmæssig baggrund De ansatte ved rusmiddelcenteret besidder en bred vifte af relevante socialfaglige uddannelser og efteruddannelser. Se Bilag 1 for en oversigt over de ansattes uddannelser, efteruddannelser og kurser, der er relevante for denne ansøgning. De sager vi arbejder med er ofte så komplekse, at en enkelt person umuligt kan besidde alle relevante kompetencer i forhold til udførelsen at behandlingsarbejdet. I udredningen af borgere, planlægningen af behandlingsforløb og udførelse af behandlingen bruger vi meget aktivt den store diversitet der er i de ansattes kompetencer. 4

5 Når vi i Rusmiddelcenteret kortlægger kompetencer, arbejder vi med en tredeling: nogle besidder ingen eller megen ringe viden inden for et område, nogle har et grundlæggende kendskab til området og nogle har en specialiseret viden inden for området. I forhold til medicinsk behandling fungerer det godt at de ansatte er fordelt hen over dette spektrum. Inden for andre områder har vi dog erfaret, at det er vigtigt, at alle, eller næsten alle, har mindst et grundlæggende kendskab til området. Et sådan område er alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere: borgere, der ved siden af deres misbrug også lider af en psykisk lidelse. Det er her nødvendigt at alle ansatte i rusmiddelcentret, der har kontakt med borgerne har et grundlæggende kendskab til, hvordan man genkender psykiske lidelser, og hvordan disse kan påvirke interaktionen mellem borger og behandler. Det er også nødvendigt at behandlingsarbejdet tager højde for og arbejder med dobbeltbelastningen startende ved indskrivningen og sluttende ved udskrivningen. Dette brede kendskab til dobbeltbelastning er opnået ved at næsten alle ansatte har deltaget i kursus om dobbeltfokuseret alkoholbehandling på Ringgården. Vores erfaring og overbevisning er, at det er nødvendigt at have en tilsvarende bred kompetencebase når det gælder den familieorienterede alkoholbehandling. En sådan bredde har vi ikke i rusmiddelcenteret på nuværende tidspunkt. Det er vores ønske at blive i stand til, at tilbyde alle borgere med familie familieorienteret alkoholbehandling, og at den familieorienterede tilgang skal møde borgerne fra visitation til udskrivning. Vi søger derfor om kursuspladser, så de behandlere, der ikke allerede besidder kompetencerne, kan opnå dem. 5

6 2. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer I Rusmiddelbehandlingen arbejder vi for at tilbyde en fleksibel behandlingsindsats, der kan tilpasses den enkelte borgers behov. Dette har vi valgt at gøre ved at tilbyde forskellige indsatser og så sammensætte det enkelte behandlingsforløb af en eller flere indsatser. Alle borgere bliver modtaget af vores modtagerteam, der kortlægger borgerens misbrug, psykiske, fysiske og sociale situation samt på baggrund heraf indhenter relevante oplysninger og igangsætter samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Efter forløbet i modtagerteamet sammensættes og igangsættes den enkelte borgers behandlingsforløb. I denne ansøgning vil kun de indsatser, der relaterer sig til familieorienteret alkoholbehandling blive beskrevet kort. For en mere grundig gennemgang af alkoholbehandlingen i Hedensted kommune og for en fuldstændig oversigt over de indsatser rusmiddelcentret tilbyder, se Bilag 2. Vi tilbyder allerede nu flere indsatser, som relaterer sig til den familieorienterede alkoholbehandling. Vores erfaring er, at den familieorienterede alkoholbehandling kan gøre en stor forskel både i forhold til misbruget, interaktionsmønstre i familien og de enkelte familiemedlemmers trivsel. Desværre oplever vi lige nu en flaskehals i forhold til at tilbyde familieorienteret alkoholbehandling, til alle borgere, det er relevant for. Vi har for få behandlere, der besidder de nødvendige kompetencer. De ydelser, som vi har påbegyndt, og som vi gerne vil kunne tilbyde til alle borgere, de er relevante for, består af: Familieorienteret alkoholbehandling er en indsats der retter sig mod familier med børn, hvor én eller begge forældre har et alkoholmisbrug. Der arbejdes med misbruget samt misbrugets indvirken på familierelationer og forældreevne. Hele familien tager del i behandlingen. Der deltager to behandlere i samtalerne. Individuel alkoholbehandling kan, i kombination med den familieorienterede alkoholbehandling, tilbydes til den person, der har misbruget. Der deltager én behandler i samtalerne. Pårørendegruppe er et tilbud til voksne pårørende der er eller har været i familie med en person med misbrug. Det kan være voksne børn, ægtefæller eller tidligere ægtefæller. Tilbuddet gælder de pårørende uafhængigt af, om den person der har misbruget er i behandling. I særlige tilfælde, hvor det vurderes at den familieorienterede alkoholbehandling eller pårørendegruppen ikke kan dække en pårørendes behov, kan den pårørende tilbydes individuelt pårørendetilbud. Der delta- 6

7 ger én behandler i samtalerne. Svagheden ved det eksisterende system er, at den familieorienterede alkoholbehandling er én blandt flere indsatser, og derfor påbegyndes den familieorienterede tilgang først et stykke tid inde i behandlingsforløbet. Derudover er det en svaghed, at den familieorienterede behandling primært tilbydes til familier, der er henvist fra familieafdelingen. Vi ønsker at den familieorienterede tilgang begynder allerede ved indskrivningen i modtagerteamet og at den kan tilbydes til alle borgere, den er relevant for. Vi både ønsker og ser nødvendigheden af, at vores familieorienterede alkoholbehandling bliver udvidet. Det er væsentligt at flere behandlere kommer til at besidde de relevante kompetencer og at den familieorienterede tankegang og metode påbegyndes allerede i modtagerteamet. 3. Antal gennemførte alkoholbehandlingsforløb i perioden Da rusmiddelcentret i den ønskede periode har brugt flere journalsystemer, og der har været problemer med indberetning, er det ikke muligt at trække de ønskede tal. Vi præsenterer i stedet vores bedste skøn for I 2013 har der hele tiden været indskrevet omkring 55 til 60 personer i alkoholbehandling. Vi skønner, at der indskrives i gennemsnit 2 nye borgere i alkoholbehandling om ugen, og da antallet af indskrevne ligger nogenlunde fast, må vi udskrive ca. det samme antal. Vi anslår, at på alkoholområdet gennemfører mellem 60%-80% af borgerne deres behandling. 7

8 4. Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser Rusmiddelcentrets samarbejde med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser er på nuværende tidspunkt på mange forskellige niveauer, startende ved rigtigt godt og sluttende ved næsten ikke eksisterende. Det bliver en af projektkonsulentens opgaver at fastholde og løfte etablerede samarbejder samt at etablere nye samarbejder. Tidsmæssigt, vil hovedvægten blive lagt på etableringen af nye samarbejder.!! Fastholde etablerede samarbejder! Løfte etablerede samarbejder! Etablere nye samarbejder! Figur 1 Samarbejdsrelaterede arbejdsopgaver for projektkonsulenten Samarbejder, der skal fastholdes og løftes Der er i Hedensted Kommune, efter politisk beslutning, etableret en alkoholgruppe, hvor der sidder medlemmer fra familieafdelingen, dagpleje, skole, SSP, sundhedsplejen, sundhedskonsulenterne og rusmiddelcenteret. Denne gruppe har sørget for etableringen af nøglepersoner i skoler, daginstitutioner, sundhedshuset, SSP og sundhedspleje. Der afholdes to temadage om året omhandlende børn fra nul til 6 år for at dygtiggøre de personalegrupper, der arbejder med denne målgruppe. Endvidere holdes der oplæg på kommunens skoler. Dette samarbejde er etableret, men det kræver en kontinuerlig indsats at sikre, at der er nøglepersoner alle steder og at disse besidder tilstrækkelige kompetencer, da der er naturlig udskiftning i personalegruppen. Derudover er det der er skabt en struktur, der muliggør fokus på alkoholproblemer. Det er dog endnu kun i begrænset omfang, at der er nået viden ud til alt det front- 8

9 personale, som ikke er nøglepersoner. At skabe en struktur er ikke nok. Hvis de personer, der møder forældrene ikke har den nødvendige viden, kan de ikke have det nødvendige fokus på mulige alkoholproblemer i familierne. Ved frontpersonalet ikke, at nøglepersoner inden for området eksisterer, og hvad de kan bruge dem til, påvirkes dagligdagen heller ikke af det etablerede tilbud. Vi søger derfor om, at alle personer, der sidder i alkoholgruppen kan komme på kursus i undervisning af frontpersonale. Familieafdelingen og rusmiddelcentret er i gang med at etablere et samarbejde. Der er opnået kendskab til hinanden og hinandens arbejdsopgaver, og der er nedsat en følgegruppe og en styregruppe, som står for samarbejdet og dettes udvikling. Der er lavet samarbejdsaftale, som løbende bliver opdateret. Rusmiddelcentret er begyndt at undervise frontpersonalet i familieafdelingen i genkendelse af alkoholproblematikker og samtale med borgeren herom. Det er vores vurdering, at en del af frontpersonalet i familieafdelingen nu har et grundlæggende kendskab hertil. Dog oplever vi, at størstedelen mangler den sikkerhed i det lærte, som gør det til en naturlig del af det daglige arbejde. Det er også ønsket, at få løftet samarbejdet mellem rusmiddelcentret og familieafdelingen, så fokus på alkohol bliver fast og kvalificeret del af kommunens 50 undersøgelser. Samarbejder, der skal etableres Rusmiddelcentret har haft indledende møder med kommunens familiecentre, der forestår behandlingen af familier, såvel som familiehuset, der er et dagbehandlingstilbud til udsatte familier i kommunen. Der er gensidig interesse for at starte et formaliseret samarbejde. Ulempen ved at fokusere opsporingsarbejdet udelukkende hos det frontpersonale der primært arbejder med børn, er, at der først er synlige tegn på alkoholproblemer i familien på det tidspunkt, hvor børnene synligt mistrives, eller der er så stort kontroltab hos forældrene/forælderen, at alkoholproblemerne kan ses af de korte interaktioner man har med dem. På dette tidspunkt har børnene ofte levet i en familie der er påvirket af alkohol i lang tid. Rusmiddelcenteret har blandt andet derfor et ønske om, at også andet frontpersonale i kommunen, der møder forældrene i andre sammenhænge bliver dygtige til at opspore alkoholproblemer. Håbet er, at dette, ud over at hjælpe flere borgere i behandling, kan være med til at 9

10 der bliver sat ind over for alkoholproblemer i familier på et tidligere tidspunkt. Hedensted Kommune er lige nu på vej igennem en omstruktureringsproces, hvor hver afdeling fokuserer på, hvad der er deres kerneopgaver, og hvordan de kan løse disse opgaver bedst muligt selv, og gennem samarbejde med kommunens andre afdelinger. Gennem denne proces er det blevet klart, at mange af kommunens andre afdelinger er interesserede i at deres frontpersonale får denne viden, da alkoholproblematikker hos borgeren ofte kan gøre det svært eller stille sig i vejen for at kerneopgaven kan løses. Gennem dialog og samarbejdsmøder det sidste år er det blevet klart at frontpersonalet i kommunens jobcenter, sygedagpenge-afdeling, forskellige aktiveringstilbud og ungeindsats har ønske om og behov for at blive opkvalificeret i forhold til alkoholmisbrug. Der er ønske om at få viden om, hvordan man genkender tegn på alkoholproblemer, hvordan man motiverer til at påbegynde behandling og hvad rusmiddelcenteret tilbyder. Den projektkonsulent vi ønsker at ansætte, skal forestå denne undervisning. Der er indgået aftale om, at får rusmiddelcentret med denne ansøgning de nødvendige ressourcer, vil en person fra rusmiddelcenteret hver eller hver anden uge være til stede på jobcentret, såvel som i ungeindsatsen. Formålet hermed er at øg vores tilgængelighed for borgerne, såvel som højne bevidstheden om alkoholproblematikler hos frontpersonalet. 10

11 Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 5. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandlingen? Vi har allerede en udviklingsplan for vores alkoholbehandling og herunder den familieorienterede alkoholbehandling, som er fremkommet efter lange samtaler i huset med udgangspunkt i de nyeste anbefalinger fra blandt andet KL og Sundhedsstyrelsen. 6. Er der behov for øget behandlerkapacitet i alkoholbehandlingen og hvordan ønskes denne tilvejebragt? 7. Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandlingstilbud - andet? Vi ønsker ikke i forbindelse med dette projekt en øget kapacitet i forhold til behandlerarbejdet, men derimod en opkvalificering af den eksisterende kapacitet. Derudover ønsker vi at udvide rusmiddelcentrets kapacitet med den projektkonsulent, som vi søger midler til med denne ansøgning. Tværkommunalt samarbejde Hedensted Kommune og Favrskov Kommune ønsker at indgå i et formelt projektsamarbejde. Formålet er at øge kvaliteten af de to kommuners projekter gennem gensidig sparring og erfaringsudveksling. Det er besluttet at skabe to fora, hvori denne sparring og erfaringsudveksling kan foregå ansigt til ansigt. Derudover er der mulighed for løbende kontakt mellem de to kommuners projektmedarbejdere og familiebehandlere.! Et forum består af tværkommunale projektmøder, hvor projektleder og projektkonsulent fra Hedensted Kommune samt projektleder og projektkoordinator fra Favrskov Kommune deltager. I dette forum diskuteres udmøntning af projektet, samarbejdsflader internt i kommunerne, samarbejdsaftaler samt uddannelse af frontpersonale og erfaringer med, hvordan man differentierer undervisningen, alt efter hvilken afdeling frontpersonalet kommer fra. Disse møder afholdes to gange årligt. (se bilag 3. Tids- og procesplan) Det andet forum er udviklingsdage for familiebehandlere. Dette forum skal bruges til at de personer, som forestår familieorienteret alkoholbehandling i henholdsvis Favrskov Kommune og Hedensted Kommune, kan få løftet deres kompetencer gennem gensidig sparring. På disse dage arbejdes der med, hvordan den familieorienterede alkoholbehandling foregår i praksis. Mulige emner kan være metoder i familiebehandlingen, best practice og inddragelse af børn i behandlingen osv. 11

12 Der afholdes tre udviklingsdage i løbet af projektperioden. Én, der ligger i starten af projektperioden, hvor der er fokus på inspiration til den kommende proces. Én, der ligger midt i projektperioden, hvor der er fokus på at højne kvaliteten af de implementerede tilbud. Og slutteligt én, der ligger sidst i projektperioden, hvor der er fokus på hvordan det opnåede fastholdes efter projektets ophør.! Intrakommunalt samarbejde For beskrivelse af det intakommunale samarbejde se punkt 4, 10 og 11 i dette skema. 8. Ønskes en kompetenceudvikling af alkoholbehandlerne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Ja. Der søges om følgende: 4 pladser på grunduddannelse af alkoholbehandlere 5 Pladser på kursus i familieorienteret alkoholbehandling 4 pladser på kursus i kognitiv alkoholbehandling samt 2 pladser på kursus i dobbeltfokuseret alkoholbehandling 9. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddanne frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltningen, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandlingen? Ja. Vi ønsker at personerne, der sidder i kommunens alkoholgruppe kan komme på kursus, så deres kompetencer i forhold til at opgradere andet personale i kommunen øges. Vi søger i den forbindelse om 8 pladser på kurset. 12

13 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulentopgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandlingsenheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompetenceudvikling af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? Vi søger om midler til at ansætte en projektkonsulent, som skal være den person, der primært forestår de arbejdsopgaver, der er beskrevet i denne ansøgning. Arbejdsopgaverne for projektkonsulenten bliver: Deltage i netv rksm der med sundhedsstyrelsen. At koordinere og være en af hovedpersonerne i samarbejdet med Favrskov Kommune. At koordinere og understøtte kompetenceudviklingen i rusmiddelcentret i forhold til den familieorienterede alkoholbehandling. Vi skal blive i stand til at begynde den familieorienterede tilgang allerede ved indskrivning og tilbyde de relevante ydelser til alle borgere, de er relevant for. At koordinere og i noget omfang forestå opgradering og fastholdelse af nøglepersoner i skoler, sundhedspleje og daginstitutioner. Herudover skal det understøttes at frontpersonalet i disse institutioner opnår kompetencer i forhold til at spotte familier med alkoholproblemer og får kendskab til nøglepersonerne og disses kompetencer. At koordinere og opgradere samarbejdet mellem rusmiddelcenter og familieafdeling omkring familier med alkoholproblemer. At lave temadage for frontpersonalet i familieafdelingen, så de kan opnå større sikkerhed i at spotte og have samtaler om alkoholmisbrug. Målet er at samarbejde mellem rusmiddelcenter og familieafdeling bliver iværksat både oftere og tidligere. At etablere et formelt samarbejde med kommunens jobcenter, sygedagpengeafdeling, aktiveringstilbud, og ungeindsats. At lave temadage om alkoholproblemer for frontpersonalet i kommunens jobcenter, sygedagpengeafdeling, og ungeindsats. Formålet hermed er at opkvalificere indsatsen i de forskellige afdelinger, at flere borgere får hjælp til at komme i behandling tidligere og at samarbejdet mellem disse afdelinger og rusmiddelcentret styrkes. At være til stede på Kommunens jobcenter og ungeindsats med det formål at kunne fungere som konsulent, øge opmærksomheden på alkoholproblematikker i det daglige arbejde og være til stede til at deltage i samtaler med borgere. 13

14 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: Projektleder: Daglig leder af rusmiddelcentret Styregruppe: Afdelingsleder for socialpsykiatrien og rusmiddelcentret, daglig leder af rusmiddelcentret, leder af familieafdelingen og projektleder i beskæftigelsesafdelingen. Bemanding: Projektets udførergruppe består af rusmiddelcentrets daglig leder såvel som den konsulent som ønskes ansat i projektet. Behandlingsindsatsen foretages af rusmiddelcentrets behandlere. Samarbejdspartner: Favrskov Kommune. 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: De kurser der søges til Rusmiddelcentrets ansatte, forventes at v re gennemført ved projektets afslutning. Dette kompetenceløft vil vi bygge videre på og fastholde gennem makkeroplæring. De behandlere, der har erfaring med at arbejde familieorienteret, skal samarbejde om sager med de behandlere, der ikke har erfaringen. Herigennem skal der skabes en bred kompetencebase i rusmiddelcentret i forhold til familieorienteret alkoholbehandling. Det bliver herigennem muligt at ydelserne familieorienteret alkoholbehandling, parorienteret alkoholbehandling, pårørendegruppe og individuelt pårørendetilbud kan beholdes som faste ydelser, også efter projektets ophør og at de kan udbydes til alle borgere de er relevante for. Ved projektets afslutning er det målet at frontpersonalet i skoler, daginstitutioner, sundhedspleje, familieafdeling, jobcenter, sygedagpengeafdeling og ungeindsats har fået et kompetenceløft. Derudover er det meningen at samarbejdet mellem rusmiddelcenteret og disse afdelinger er styrket, så flere borgere får rusmiddelbehandling, og at denne behandling igangsættes tidligere. Efter projektets afslutning vil der dog være en naturlig udskiftning i personalegruppen i kommunens andre afdelinger og det opnåede kompetenceløft vil langsomt gå tabt, hvis ikke det fortsat fastholdes. Det er yderligere vores erfaring, at det er nødvendigt med en kontinuerlig aktiv indsats fra rusmiddelcentrets side, hvis samarbejdet med kommunens andre afdelinger om at have fokus på alkoholproblemer ikke langsomt skal glide ud i sandet. Der er fra politisk side opbakning til, efter projektets afslutning, at udvide rusmiddelcentrets kerneopgaver til også at indeholde, at forestå undervisning og have en udadgående funktion i kommunens andre afdelinger. Se Bilag 3 for forslag der er blevet forelagt og godkendt af kommunens beskæftigelsesudvalg. (brevet er forelagt beskæftigelsesudvalget, da rusmiddelcentret pr. 16/9 14

15 hører under beskæftigelsesafdelingen) Skema 3: Budget for puljen Familieorienteret alkoholbehandling 1. Regnskabsansvarlig: Navn: Betina Olesen Tlf.nr.: Revisor: BDO Kommunernes Revision Birkemose All 31, N rre Bjert 6000 Kolding 3. År 2015 (beløb) 2016 (beløb) 4. Implementeringsstøtte: Projektleder Stillingsbet: Socialp dagog Arbejdstimer: 37 t/uge Gns. Timesats: 230 kr kr kr. 5. Kompetenceudvikling af frontpersonale 4 temadage m. opl gsholder Forventet antal deltagere: temadage u. opl gsholder Forventet antal deltagere: kr kr kr kr. ANSØGT BELØB I KR. I ALT: kr kr. 15

16 Bilag 1 Oversigt over Rusmiddelcenterets ansatte samt de af deres uddannelser, efteruddannelser og kurser, der er relevante for denne ansøgning Socialfaglig uddannelse Efteruddannelser relevant for ansøgning Kurser relevant for ansøgning Daglig leder Socialrådgiver Systemisk familieterapeut Grunduddannelse af alkoholbehandlere Familieorienteret alkoholbehandling Kognitiv alkoholbehandling Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Uddannelse af frontpersonale Behandler 1 Socialrådgiver Grunduddannelse af alkoholbehandlere Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Behandler 2 Pædagog Familie- og Rådgivningsterapeut fra Kempler instituttet Behandler 3 Pædagog Individuel og gruppeterapeut i gestaltanalyse Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Uddannelse af frontpersonale Grunduddannelse af alkoholbehandlere Familieorienteret alkoholbehandling Kognitiv alkoholbehandling Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Behandler 4 (30 timer) Pædagog Grunduddannelse af alkoholbehandlere Behandler 5 Socialpædagog Kognitiv adfærdsterapeut og Kognitiv misbrugsterepeut Grunduddannelse af alkoholbehandlere Dobbeltfokuseret alkoholbehandling 16

17 Socialfaglig uddannelse Efteruddannelser relevant for ansøgning Kurser relevant for ansøgning Behandler 6 Socialpådagog Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Behandler 7 (30 timer) Socialpædagog Kognitiv terapeut Systemisk lederuddannelse Behandler 8 Psykolog Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Medicin 1 (15 timer) Sygeplejerske Grunduddannelse af alkoholbehandlere Kognitiv alkoholbehandling Medicin 2 (15 timer) Social og sundhedsassistent Medicin 3 (10 timer) pædagog Individuel og gruppeterapeut i gestaltanalyse og kognitiv misbrugsbehandling Administrativ medarbejder 17

18 Bilag 2 Beskrivelse af alkoholbehandlingen i Hedensted Kommune. Vedhæftet som særskilt dokument. 18

19 Bilag 3 Kopi af brev forelagt kommunens beskæftigelsesudvalg Ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje til opkvalificering af familieorienteret alkoholbehandling Sundhedsstyrelsen har udmøntet en pulje på 112 mio. kr. til et projekt med Mere borger, mindre patient i et stærkt fælles sundhedsvæsen med henblik på at styrke indsatsen Familieorienteret alkoholbehandling. Rusmiddelcentrets kerneopgave er alkohol og stofmisbrugs jf.sundhedsloven 141 og Serviceloven 101 Der er fra 1. jan lovgivet på området, som vedrører pårørende til misbrugende - særligt med fokus på børn som vokser op i familier med alkoholproblemer. Der er fastsat behandlingsgaranti på behandlingen inden for 14 dage. Efter 2 1/2 år, hvor arbejdet med familieorienteret misbrugsbehandling er udviklet, viser erfaringerne, at der kommer flere og flere henvendelser på denne indsats. Vores erfaring er yderligere at familieorienteret misbrugsbehandling hurtigere resultere i at den misbrugendes adfærd ændres og familien får ændret nogle mønstre, og dermed øges trivslen i familien. Pårørende til en drikkende ægtefælle eller samlever kan også henvende sig og få samtaler i.f.t. at være pårørende, og hvad det indebære og bringer med sig i.f.t. familien. Det sidste år har der været en øget tilgang til disse samtaler, hvilket ofte medfører, at den drikkende også kommer i behandling. Rusmiddelcentret arbejder på, at implementere Familieorienteret misbrugsbehandling og pårørendetilbud som en kerneopgave. Rusmiddelcentret har i foråret været opsøgende i.f.t. et formaliseret samarbejde med henholdsvis ungeindsatsen, sygedagpenge og beskæftigelsesafdelingen. En øget indsats der, vil være med til at spotte familier med misbrugsproblemer noget før, end vi gør i dag. Dette vil have flere effekter, bl.a. fastholdelse eller tilbage til arbejdsmarkedet, når misbrug stoppes efter behandling. Det vil også betyde, at der hurtigere bliver fokus på børnene og at der hurtigere igangsættes den rette behandling som er familieorienteret misbrugsbehandling. Der er nøglepersoner i daginstitutionerne og skoler m.fl. Erfaringerne viser, at det er en forudsætning, at der kontinuerligt følges op på dette, samt at der tilrettelægges undervisning for at opkvalificere lærere, pædagoger, rådgivere, behandler og andre 19

20 fagpersoner i at spotte disse familier, så børnenes trivsel ikke sættes over styr. Misbrug er et tabu belagt område. Det gør, at det er vanskeligt at italesætte hvilket betyder at der ofte ikke bliver handlet og taget hånd om problemet. Rusmiddelcentret arbejder på, at implementere den øgede indsats såsom undervisning, tilgængelighed og synlighed i de respektive afdelinger med henblik på tidlig opsporing, som yderligere en kerneopgave. Hvis Rusmiddelcentret fortsat skal løse disse opgaver, med den vækst der er i øjeblikket, vil det være nødvendigt med opkvalificering af personalet. Det er afgørende at der laves kvalificeret behandling, hvis behandlingen skal have en effekt. Det er afgørende, at der er en funktion som projektleder, der kan have udadgående funktion med overblik og motivation som fokus. Rusmiddelcentret vil ansøge om puljemidler til opkvalificering af rusmiddelbehandlerne samt en projektleder. Hanne Pedersen Daglig leder Rusmiddelcentret 20

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Version nr. 05, 13.09.2014 - VORDINGBORG Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Alkoholenheden En vej til forandring

Alkoholenheden En vej til forandring Alkoholenheden En vej til forandring -At gå fra individperspektiv til familieperspektiv v/lisbet Kimer Side 1 Organisatorisk indplacering i Slagelse Kommunen Kommunaldirektør Søren Lund Hansen Center for

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke):

Kommunerne i Klynge Syd består af følgende kommuner Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (Stevns deltog ikke): Klynge Syd og KLs 12 anbefalinger på misbrugsområdet Klynge Syd, fælles rapport Klynge Syd har samlet rapporteringerne fra de fem kommuner i Klyngen Svarene er præget af en forskellighed i vilkårene for

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats?

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? Social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard, Frederiksberg Kommune Alkohol- (og stof)behandling hvor skal

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere