Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl på Granly Ridecenter, Humlebæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume, Susanne Røssell, Bianca Anthony, Heidi Anthony og Lone Nyhuus. Hanne Nørgaard var repræsenteret ved fuldmagt. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af dagsorden 3) Bestyrelsens beretning formanden beretter. 4) Kasserens beretning 5) Beretning fra udvalgene 6) Avlsudvalgets beretning, herunder påtænkt avlskåring til efteråret og fremlæggelse af budget 7) Beslutning og evt. valg af ekstern revisor 8) Valg af ny kasserer og næstformand. Susanne genopstiller ikke. Lykke genopstiller. 9) Valg af tovholder til udvalgene Hanne genopstiller ikke. 10) Fastlæggelse af kontingent 11) Eventuelle vedtægtsændringer 12) Forslag til dagsordenspunkter fra medlemmerne 13) Eventuelt. (Ting herunder kan ikke vedtages ved afstemning). Ad 1) Valg af dirigent Christina Blume blev valgt til dirigent. Susanne Røssell meldte sig som referent under forudsætning af, at der alene skulle laves beslutningsreferat. Dette blev vedtaget. Ad 2) Godkendelse af dagsorden Det blev konstateret, at indkaldelsen var lovlig og udsendt rettidigt og dagsorden blev godkendt. Alle de fremmødte var stemmeberettiget. Ad 3) Bestyrelsens beretning formanden beretter Formandens beretning blev oplæst, gennemgået og godkendt. Beretningen udsendes til medlemmerne sammen med referatet. Ad 4) Kasserens beretning Kasserens beretning blev oplæst, gennemgået og godkendt. Beretningen udsendes til medlemmerne sammen med referatet. Det blev drøftet, hvad der skal stilles op med de medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Det blev enstemmigt vedtaget, at alle restancer skal være indbetalt senest 1. juli, idet medlemmet ellers betragtes som udmeldt pr. denne dato. Der er udsendt rykkere i maj.

2 Ad 5) Beretning fra udvalgene Ad 6) Avlsudvalgets beretning, herunder påtænkt avlskåring til efteråret og fremlæggelse af budget De 2 punkter blev slået sammen. Avlsudvalget Fie oplyste, at avlsudvalget arbejder på kåring til Store Hestedag i dagene september Planlægningen er godt i gang, dommerne er bestilt (1 dommer ved 7 tilmeldte og 2 dommere ved flere) og foreløbigt budget er lavet. Kåringen kommer kun til at finde sted 1 dag, og det blev drøftet, hvilken dag der var bedst. Af hensyn til publikum-antal blev det besluttet, at kåringen skal finde sted lørdag den 7. september Christina Winding har også et WE-show denne dag. Der er foreløbigt 7 heste med forhånds-tilmelding. Budgettet blev gennemgået, og beregningerne viser, at der SKAL være 5 heste tilmeldt til kåring, for at den kan holde sammen økonomisk. Dvs, hvis der ikke tilmeldes 5 heste til kåring, bliver kåringen aflyst. Prisen vil blive på ca kr ,-. Denne pris udgør alene Avlsudvalgets direkte omkostninger til aflønning af dommere, Fly, bespisning af dommere og overnatning. Herudover skal hver hesteejer selv stå for udgifterne til Store Hestedag, boksleje, forplejning, indgang m.v. Tilmelding skal ske SENEST den 5. juli 2013 til Fie Feldt. Samtidig med tilmeldingen skal der indbetales et depositum på kr ,- + plusboksleje, for bedømmelsesheste betales boksleje som depositum, indtil videre. Meddelelse om dette vil blive udsendt til alle forhånds-tilmeldte hesteejere, samt blive opslået på hjemmesiden. Avlsudvalget sørger for tilmelding af de tilmeldte heste til Store Hestedag s sekretariat. Tilmeldingsgebyret opkræves sammen med restbeløbet i august. Ved framelding tilbagebetales depositum ikke. Ved lovlig framelding skal fremvises en dyrlægeattest, hvorved restbeløbet vil blive tilbagebetalt. Deltagergebyret for kåring er udenfor Lusitanoforeningens regi, dvs, at kåringen har sit eget budget, og dette skal blot løbe rundt. Foreningen tjener intet på kåringen, men giver tilskud i form af forplejning til tilmeldte hjælpere på dagen. Der blev forespurgt hvad prisen vil være for ikke-medlemmer, samt evt. Svenskerne og Nordmændene. Prisen for disse vil være dobbelt op. Der blev drøftet, hvorvidt der fremadrettet skal etableres et tættere samarbejde med vores nordiske naboer, herunder en ensartet pris-politik ifm deltagelse i hinandens arrangementer. Hvis man vil have sin vallak bedømt af de/den portugisiske dommer, vil prisen være kr. 500,- for selve bedømmelsen. Hertil egne udgifter til Store Hestedag. Vejledninger Fie har lavet en vejledning i what to do ifm kåringer, fremvisninger m.v. Denne vil blive udsendt på mail og bliver ligeledes uploaded på hjemmesiden. Herudover bliver der lavet udførlige vejledninger omkring køb / salg af heste. Disse uploades på hjemmesiden. Nye regler Fra 2013 er der kommet nye regler omkring kåring og avl i APSL. Disse går ud på, at fra 2013 skal hopper og hingste kåres senest samme år, som et føl fødes.

3 Showudvalget Blume informerede om showudvalgets tiltag. Der har været afholdt mange møder, og der er planlagt arrangement på Store Hestedag, vi håber at få tildelt samme areal, som Lusitanoforeningen fik stillet til rådighed sidste år. Showudvalget samarbejder med avlsudvalget, således at dagen kan arrangeres på bedste vis. Arrangementet bliver fremvisninger af forskellig art, på forskellige niveauer, hovedsagligt med WE-bane. Mere herom ved senere udsendelse til medlemmerne. Der tales om, om præmieoverrækkelsen fra kåringen og bedømmelserne skal foregå i stor ring. Der er et stort behov for hjælpere, både til baneopsætning, avlskåringen, lusitanoforeningens stand m.v., så alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig en opgave, når disse er defineret og efterspørges. Der vil blive udsendt mail herom, ligesom der vil komme opslag på Facebook-siden. Facebook-siden er dog kun sekundær, idet kommunikation fra foreningen/udvalg, primært skal foregå via mail. Der undersøges, hvorvidt der er et par svenskere på meget højt niveau, der kan komme over på dagen og give en opvisning i Working Equitation. Reklameartikler og visitkort blev drøftet, ligesom vi skal have lavet nye bannere. Fie opdaterer hjemmesiden, og udsender mail og info, når den er klar. Ad 7) Beslutning og evt. valg af ekstern revisor Susanne motiverede sit forslag om valg af ekstern revisor. Hun meddelte, at da hun er professionel bogholder, har hun fuld erhvervsansvarsforsikring. Hun vil gerne som ekstern revisor arbejde uden vederlag. Arbejdet kan bestå i betaling af regninger fra foreningens konto, som hun har NemID-adgang til. Dette skal ske efter godkendelse fra Formanden, kasseren eller 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift på bilag. Herudover udsendelse af fakturaer efter bestyrelsens anvisninger samt endeligt årsregnskab i forbindelse med afslutning af et regnskabsår. Herudover er den eksterne revisor ikke medlem af bestyrelsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og Susanne Røssell blev valgt som ekstern revisor. Ad 8) Valg af ny kasserer og næstformand. Susanne genopstiller ikke. Lykke genopstiller. Julie stillede op som kasserer, og blev enstemmigt valgt. Ingen medlemmer havde meldt sig til posten som næstformand. Lykke blev genvalgt som næstformand med 7 stemmer for og 1 imod. Ad 9) Valg af tovholder til udvalgene Hanne genopstiller ikke. Christina Blume trak sig som nyt bestyrelsesmedlem, hvorfor punktet udgår. Bestyrelsen vælger en tovholder blandt den eksisterende bestyrelse eller fra et af udvalgene. Blume måtte forlade generalforsamlingen, hvorfor Lone Nyhuus blev valgt som ny dirigent. Ad 10) Fastlæggelse af kontingent Udsat til efter pkt. 13

4 Ad 11) Eventuelle vedtægtsændringer De foreslåede vedtægtsændringer, der er udsendt til medlemmerne, blev enstemmigt godkendt, bortset fra 2 punkter: 9 - Afstemning kan foregå via netopkobling dette blev vedtaget med 5 for og 3 imod. 7 stk. 5 afsnit 2 dette blev vedtaget med 7 for og 1 imod. Som tilføjelse til forslag 7 stk. 2, blev forslaget ændret til: Stk. 2 Generalforsamlingen kan udstikke retningslinier i forbindelse med %-satser og beløb til arrangementer. Det er et krav for at opnå tilskud til arrangementer, at der returneres med en artikel fra arrangementet til nyhedsbrevet. Ad 12) Forslag til dagsordenspunkter fra medlemmerne Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. Ad 13) Eventuelt. (Ting herunder kan ikke vedtages ved afstemning). Fie oplyser, at vi nu bliver medlemmer af APSL. I næste weekend tager hun til APSL og underskriver kontrakten. Medlemsskabet koster ikke noget for foreningen. Medlemmernes priser overfor APSL ifm ejerskifte, registreringer m.v. bliver derimod ændret, således at priserne bliver ca ½ pris af, hvad tingene koster i dag. Konsekvensen af medlemsskabet er, at AL kontakt til APSL fremover skal foregå via Lusitanoforeningen i Danmark. Dette er et administrativt krav fra APSL s side. Lusitanoejere i Danmark vil herefter blive afvist hos APSL, såfremt man selv forsøger at registrere sin hest, søge om ejerskifte m.v., og der vil blive henvist til Lusitanoforeningen i Danmark. Hvad det kommer til at koste at få sin heste registreret, ejerskiftet m.v., vil blive opslået i en vejledning på hjemmesiden. Ikke-medlemmer vil blive opkrævet et yderligere administrationsgebyr fra foreningens side for det merarbejde bestyrelsen har, udenom foreningen. Lone opfordrer til, at al info til medlemmerne foregår via mail og nyhedsbreve, og ikke på Facebook, da der er medlemmer, der ikke ønsker at benytte Facebook. Dette blev taget til efterretning. Lykke informerer om, at hun er blevet kontaktet af flere medlemmer der opfatter stemningen i foreningen som ikke god. Susanne istemmer sig dette. Den generelle stemning blev drøftet, og der opfordres til, at vi taler ordentligt til hinanden. Heidi foreslår, at der holdes nogle arrangementer uden for foreningen, for at medlemmerne kan lære hinanden at kende, og at det ikke kun er til de pressede generalforsamlinger og på Facebook, at folk snakker sammen. Det kan tit være svært at presse hyggen ind i det skrevne ord og på gf. Der var stemning for dette, og vi vil glæde os til at der kan ske noget. Der foresloges en grill-aften i juli eller august. Heidi stiller gerne hus til rådighed Fie oplæser et brev fra Katrine Boelsgaard, der også omhandler tonen i foreningen. Hendes forslag er, for hver gang du siger noget negativt, så skal du sige 3 positive ting. Et tankevækkende forslag, som generalforsamlingen kun kan tilslutte sig, ligesom sætningen kan du ikke sige noget pænt, så

5 tie stille, eller den har godt nok en pæn farve hvis man ikke kan finde på andet pænt at sige, også blev nævnt. Generalforsamlingen drøftede herefter tonen, og var enige om, at der skal gøres noget ved det. Vi må alle gøre en indsats, og observerer bestyrelsen specielt grove tilfælde, vil der blive taget fat direkte på synderen fra bestyrelsens side. Fie meddelte herefter, at hun deltager i et Working Equitation-stævne for at kvalificere sig til EM i WE i Italien til juli. Julie deltager til september i unghestechampionat med Emigrante. Lykke forespørger en webshop på hjemmesiden, hvor vores reklameartikler kan sælges. Dette vil der blive taget skridt til. Da der ikke var mere til eventuelt, blev pkt. 10 genoptaget. Ad 10) Fastlæggelse af kontingent Kontingentet blev fastholdt på kr. 300,00. Der foresloges, at der skal være et gebyr for indmeldelse. Dette fordi det åbenbart betragtes som et tag-selv-bord med indmeldelse, alt efter forgodtbefindende. Nu har jeg brug for foreningen, så melder jeg mig ind, og nu har jeg ikke, så lader jeg bare være med at betale. Denne holdning skal vi til livs. Gebyret kan vi ikke beslutte på den ordinære generalforsamling, hvorfor generalforsamlingen besluttede at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Disse punkter ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling: 1) Gebyr for indmeldelse på kr. 500,00. Forkastes forslaget, foreslås kr. 300,00. 2) Udmeldelse af foreningen sker automatisk, såfremt kontingent ikke er betalt i forbindelse med den ordinære generalforsamling, og der skal betales nyt indmeldelsesgebyr, hvis man er blevet udmeldt. 3) Forslag til at der bliver en gulerod for bestyrelsesmedlemmer, til at indtræde i bestyrelsen, f.eks. i form af nedsat kontingent eller anden gulerod, f.eks. en julefrokost eller andet. Bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamling hævet. Referent Susanne Røssell

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere