NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave"

Transkript

1 NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS HJØRNE Vi har netop afholdt ordinær generalforsamling. Tak for det store fremmøde Nyhedsbrevet indeholder et lille resumé af noget af det der ikke er med i Lis fine referat. Både referatet og de nye vedtægter følger med dette Nyhedsbrev. Det lykkedes jo som forventet ikke at finde en blandt de valgte som vil være formand. Vi kører derfor videre som et kollektiv. Vi har gennem de seneste måneder forsøgt at lave en manual for bestyrelsen, der både beskriver hvad der skal gøres, og hvem der skal gøre det, så det bliver lettere at uddelegere opgaverne. Vi håber den store støtte vi har, fra medlemmerne vil fortsætte, også til den nye bestyrelse. Bestyrelsen vil gøre hvad den kan, for at leve op til vore medlemmers forventningen, til en aktiv forening. Holdtilmelding Når foreningen stiller hold, betaler foreningen startgebyret, men så forventer vi også, at man møder op, når man har tilmeldt sig. Eller, hvis man er forhindret, aftaler med et andet medlem om at komme i stedet. Hvis man bare bliver væk, er det jo spild af foreningens penge. Bestyrelsen MEDLEMMERNES HJØRNE Søndag den 10. februar afholdt vi Ishøjturen. Der kom 38, som fik en dejlig vandretur i den frostklare luft. Jorden var dækket af et tyndt lag sne, men det generede ikke deltagerne. Efter ca. 2 timer i den friske luft, kunne vi bænke os i Hummerens lokaler, og nyde noget velsmagende smørrebrød og en lille skarp samt et glas øl eller vand.

2 Mødeadresse Aktivhuset Olsbæk Strandvej Greve Besøg vor hjemmeside: Gå motion er go'motion Generalforsamlingen Referatet fra generalforsamlingen følger på de næste sider, sammen med de nye vedtægter Her nævnes blot nogle få punkter: Vi var samlet 37 medlemmer til en hyggelig aften, med lidt mundgodt i form af pålæg, ost og brød. Hertil kunne vi nyde et glas vin eller øl/vand, og sluttelig fik vi kaffe. Undervejs blev vi præsenteret for nogle tal, bl.a. at vi i 2012 gik 5044 km. i alt fordelt på 48 aftenvandringer, med et gennemsnitlig fremmøde på 19,7. Tallene kan også ses på hjemmesiden. I løbet af aftenen fik vi også hædret Karin, der igen kunne kåres som det absolut mest trofaste medlem. Hun har ikke svigtet en eneste gang i En enestående bedrift. En lodtrækning bland alle som er mødt op og gået en tur på vore klubaftener, resulterede i gevinst til Henning og Kirsten D. Der blev også talt om kalorier, hvor Hans nævnte en tabel, så man kan se hvad man forbrænder ved 6, 7 eller 10 km. Denne tabel kan ses på hjemmesiden under aktiviteter. Det var i det hele taget en hyggelig aften hvor programmet blev afviklet i en behagelig og munter atmosfære, der vidner om en god klubånd KOMMENDE AKTIVITETER Hedelandsvandring Vi stiller igen hold til Hedelandsvandringen den 4. maj. Lisa har lavet tilmeldingslisten, så husk at skrive jer på hvis I har lyst til at deltage. Lady Walk Så er tilmeldingslisten også klar til Lady Walk. Mandag den 27. maj løber projektet af stabelen, og denne gang på 10 øren på Amager. Hvis tilslutningen bliver på linje med de senere år, vil foreningen stille vores telt op på området, og vi vil igen være klar med sandwich og et glas kølig hvidvin efter strabadserne. Sidste frist for tilmelding er sat til den 25. april. Vær opmærksom på, at I skal bestille T-shirt sammen med tilmeldingen, og at der i år er ændret på størrel- serne. Prisen for at deltage er kr Ud i det blå tur. Vi foreslog ved generalforsamlingen, at prøve at arrangere en tur ud i det blå, evt. med madpakke og kørsel i egen bil. Vi behandler det på førstkommende bestyrelsesmøde og kommer ud med nyt så snart vi har noget klar.

3 Vedtægter GREVE GANGSPORT Stiftet 15. november NAVN & HJEMSTED Foreningen GREVE GANGSPORT er stiftet den 15. november 2000, med hjemsted i Greve kommune. Foreningen skal være tilsluttet mindst en af hovedorganisationerne DANSK ATLETIK FORBUND og/eller DANSK MOTIONSFORBUND. Foreningens adresse fremgår på hjemmesiden 2. FORENINGENS FORMÅL Er at dyrke gangsport og fremme interessen herfor, ved at gennemføre træning at arrangere og gennemføre gangsportsarrangementer at arrangere deltagelse i gangsportsarrangementer i ind- og udland. at fremme det sociale samvær ved at arrangere møder, sammenkomster, udflugter, fællesrejser o.l. at arrangere forskellige former for motionsidræt. 3. MEDLEMMER Som medlem kan optages alle interesserede, som ønsker at tilslutte sig foreningen. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Medlemsskabet træder i kraft, når kontingentet er indbetalt. Medlemsskabet kan tegnes som enkelt medlem eller husstandsmedlem. Husstandsmedlemsskab omfatter de personer der er tilmeldt folkeregisteret på samme adresse. Der kan dog højest indgå to personer over 18 år. Udmeldelse kan ske skriftligt og sker automatisk, såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest den 15. januar. Såfremt et medlem groft overtræder normer eller vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Eksklusionen skal foretages skriftligt og angive årsagen til eksklusionen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt anmode om, at sagen behandles på førstkommende ordinære generalforsamling. 4. KONTINGENT Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Enkeltmedlemmer under 18 år betaler 50% af fuld kontingent. Kontingentet betales for 1 kalenderår ad gangen, og skal være indbetalt inden den 15. januar. Ved indmeldelse efter den 1. juli kan kontingentet nedsættes efter bestyrelsens skøn. 5. BESTYRELSE Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Valg gælder for en 2 - årig periode. På ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1. revisor. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2. revisor.

4 Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. Disse valg gælder for en 1 årig periode. For at være valgbar skal den pågældende kandidat være fyldt 18 år og have været medlem af foreningen mindst 1 år og må ikke være i bestyrelsen for andre foreninger der har gang som hovedformål. Ved et bestyrelsesmedlem udtræden i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv for den resterende valgperiode. Til særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte et eller flere udvalg. Disse udvalg vælges blandt foreningens medlemmer. 6. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab og evt. indkomne forslag skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 6 dage før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for indeværende år. Fastlæggelse af næste års kontingent- Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse og revisor jf. 5. Eventuelt Hvert medlem, der er fyldt 18 år har 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde. Afgørelser træffes ved relativt flertal blandt de fremmødte. 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Skal afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer over 18 år kræver dette. Et sådant krav skal fremsættes skriftligt, med angivelse af forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 3 ugers varsel senest 14 dage efter kravet er fremsat Afgørelser træffes ved relativt flertal blandt de fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere. Behandling af forslag der ligger til grund for afholdelse af generalforsamlingen. 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 9. REGNSKAB Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens økonomiske midler. Foruden en mindre kassebeholdning arbejder foreningen med en bankkonto. Foreningens kasserer og et bestyrelsesmedlem har hver for sig fuldmagt til bankkontoen. Regnskabet følger kalenderåret og skal foreligge til revision senest fire uger før den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en balance og skal underskrives af et bestyrelsesmedlem og kassereren.

5 10. REVISION De valgte revisorer har til opgave at revidere det udarbejdede regnskab. Revisorerne fastsætter selv omfanget af den nødvendige revision. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskaber. Det reviderede regnskab påføres revisorpåtegning og underskrives af begge revisorer. 11. FORENINGENS OPLØSNING Opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling og kun såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning af foreningen. Mødeindkaldelsen vedlægges en redegørelse om baggrunden for opløsningen. Ved opløsningen af foreningen tilfalder eventuelle midler andre foreninger i Greve kommune. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. november Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2002 Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2008 Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2013 Sign. Hans Damkjær (bestyrelsesmedlem) Sign. Niels Jørgen Jensen (dirigent)

6 Referat fra Greve Gangsports generalforsamling den 14. marts 2013 Hans bød velkommen på bestyrelsens vegne, og foreslog til dirigent Niels Jørgen Jensen. 1: Valg af dirigent og stemmetæller Niels Jørgen Jensen blev valgt til dirigent, og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og bad om forslag til stemmetællere. Henning blev valgt med stor applaus. 2: Bestyrelsens beretning Hans underrettede om forsøget på at finde en ny formand til foreningen. Det er desværre ikke en realitet, så foreningen kører som et kollektiv med en bestyrelse på 5 medlemmer. Der findes ingen officielle regler for foreninger, men ved grundig gennemgang af en håndbog kunne Hans konstatere, at det ikke er et krav, at foreningen har en formand. Kun hvis vi søger støtte hos kommunen, skal der være en formand som kontaktperson. Greve Gangsport fortsætter som beskrevet ovenfor som et kollektiv med 5 bestyrelsesmedlemmer. Beretningen bliver sendt ud sammen med næste nyhedsbrev, men her er par hovedpunkter: Ved udgangen af 2012 var vi 77 medlemmer. Det er samme antal som i Statistik over kilometer m.v. medsendes nyhedsbrevet. Vi har haft flere ture i 2012, men med færre kilometer. Det er ikke nemt at finde tilslutning til 10 km ruten. Vores Ishøj tur blev som sædvanlig en succes med 36 deltagere. På bakketuren deltog 24 i fint vejr. Julemærkemarchen gik til Værløse. 38 deltagere nød maden i det kolde vejr (og kolde lokale). Sædvanen tro fik vi et glas champagne og et stykke kransekage efter første træningstur i det nye år, og 12 års fødselsdag blev fejret med stor lagkage. Vi har stillet hold til Havfruemarchen med 30, Hedeland med 12, Lady Walk med 29 og Rødovre med 18 deltagere. På grund af Hannes alt for tidlige bortgang aflyste vi Greve Strand Vandringen. Hans og Kirsten var på skolen, hvor 5 deltagere dukkede op. De gik en ført tur med Hans, og fik en kop kaffe. Greve Vandringen i september blev gennemført, og der var 96 deltagere incl. 14 hjælpere. Vi fik et lille overskud, som fremgår af regnskabet. Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder. Vi har skiftet udbyder til hjemmesiden, som er blevet mere stabil, og vi modtager nyhedsbrevet på mail. I den forbindelse opfordres medlemmerne til at komme med små indlæg fra hverdagen, eller sammen med os. Hans sørger for det kommer med i nyhedsbrevet. Kom også med dine billeder, så vi kan få et større billedgalleri på nettet. Hans sluttede beretningen med at takke alle for den store opbakning til den nye bestyrelse. En speciel tak til den nye bestyrelses medlemmer, især Lisa som med stor ihærdighed samler trådene og fører statistik over indkøb m.v., så det er lettere for medlemmerne at give en hjælpende hånd. Vi skal alle være aktive. Greve Gangsport har en berettigelse i lokalområdet. Applaus for beretningen. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab Regnskabet var omdelt til medlemmerne. Vi har et lille underskud (fordi vi har flere udgifter end indtægter). Regnskabet blev godkendt. 4: Fastlæggelse af næste års kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Stor applaus 5: Behandling af indkomne forslag Ingen forslag fra medlemmerne men bestyrelsen havde forslag til ændring af vedtægterne. Ændringsforslag i 1 Foreningens adresse fremgår af hjemmesiden blev vedtaget. Ændringsforslag i 5: på ulige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget Ændringsforslag i 5: på lige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget Ændringsforslag i 6: bestyrelsen i hænde blev vedtaget Ændringsforslag i 9: foreningens kasserer har fuldmagt til bankkontoen Det blev foreslået at tilføje en sætning til ændringsforslag i 9 således: Foreningens kasserer og et bestyrelsesmedlem har hver for sig fuldmagt til bankkontoen Det nye forslag i 9 blev vedtaget. 6: Valg til bestyrelsen Rita, Nini og Vivi blev alle valgt til bestyrelsen. Lis blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen foreslog Jette Madsen som ny revisor. Jette Madsen blev valgt. Bestyrelsen foreslog Torben Olsen som revisorsuppleant. Torben Olsen blev valgt. Der var stor opbakning og klapsalver til de nyvalgte.

7 7: Eventuel Lis takkede den nye bestyrelse for det store arbejde de har udført i det sidste år. Vi mistede Hanne alt for tidligt, men især Lisa og Hans har ydet en kæmpe indsats for vores forening. Uden medlemmernes opbakning går det ikke, så tak til alle. En stor hånd til bestyrelsen. Spørgsmål om tilskud fra kommunen blev vendt. Flere havde kommentarer. Vi kan søge, men kommunen skal have meget information om formålet, og se regnskab m.v. efterfølgende. En mente at vi kan få tilskud til bus med 150 kr. pr. medlem. Så længe foreningen kører med en bestyrelse er det ikke aktuelt at undersøge sagen nærmere. Hans informerede om Ladywalk. Flere hjælpere har meldt sig. De vil få besked så hurtigt som muligt. Lisa har lagt lister frem til tilmelding. Sidste frist er 25. april. Pris ved tilmelding 110 kr. Ved senere tilmelding er prisen 140 kr. Hans foreslog, at vi ændrer 10 km turen til 8 km, og desuden har en tur på 6 km i moderat tempo. Der var ikke den store tilslutning til 8 km, men den faste lille skare fortsætter med godt humør, når vejret bliver bedre. Greve Strand Vandringen bliver ikke gennemført i år, men bestyrelsen arbejder på muligheden for at genoptage turen til næste år. Greve Vandringen afholdes 1. september Hans foreslog at vi arrangerer en forårstur i juni. Der var stor opbakning, og muligheden for at køre i privatbiler blev godkendt. Bestyrelsen arbejder videre med arrangementet Til slut bad Hans om, at vi får opdateret de sidste mail adresser, og tilbød sin hjælp til medlemmer, som har svært ved at finde tastaturet på en PC. Den 15. marts 2013 Lis Romny /referent

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere