NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE"

Transkript

1 NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning Kommende aktiviteter.. Reviderede vedtægter BESTYRELSENS HJØRNE Kære medlemmer Med dette nummer af vores Nyhedsbrev finder I referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2015 samt beretningen og den reviderede vedtægt. Bestyrelsen vil gerne takke for det store fremmøde - det er jo en fornøjelse at se - og for den store opbakning til vores ønske om kontingentforhøjelse. Om vores kommende arrangementer, vil vi gerne henlede opmærksomheden på Forårstrim i Værløse den 18. april, hvor sidste tilmelding er på torsdag den 9. april, samt på Hedelandsvandringen den 2. maj. Se også Aktivitetskalenderen. Vi er i bestyrelsen begyndt på planlægning af Greve Strand Vandring, og vil meget gerne have en mail fra medlemmer, der har lyst til at give en hånd i køkkenet og ved salgsbordet på selve dagen den 14. juni 2015, samt til kagebagning. Vi ønsker alle en rigtig god påske, og på gensyn den 9. april På bestyrelsens vegne Linda D. Winther Vi ønsker alle vore medlemmer GOD PÅSKE SIDEN SIDST Efter den netop overståede generalforsamling den 26. marts, har den nye bestyrelse holdt konstituerende møde. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand: Linda D. Winther Kasserer: Lisa Berggreen Webmaster og sekretær: Hans Damkjær Bestyrelsesmedlem: Nini Borup Bestyrelsesmedlem: Marianne Zeterwal Suppleant: Henning Dahl Side 1

2 MEDLEMMERNES HJØRNE: FORÅRSVANDRING I RØDOVRE Forårstrim i Værløse Lørdag den 18. april. Tilmeldingsliste er fremlagt. Og på første klubaften efter påske, torsdag den 9. er sidste frist for tilmelding. Hedelandsvandring Tåspidserne Lørdag den 2. maj Vi prøver at stille hold. Tilmelding senest 23. april. Lady Walk 18. maj Tilmelding senest 16. april. Vi rejser teltet, og der vil være en lille forfriskning efter turen. Greve Strand Vandring Søndag den 14. juni Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Vi kommer tilbage med flere informationer senere. Vi skal også i år bruge hjælpere, det vender vi også tilbage til. Greve Sundheds- og Kulturuge Torsdag den 28. maj Mødeadresse Aktivhuset Olsbæk Strandvej Greve Besøg vores hjemmeside: Konto nummer: Nykredit Bank reg. nr kto KOMMENDE AKTIVITETER I forbindelse med Greve Sundheds og Kulturuge holder vi åben hus på vores klubaften. Nærmere senere. Velgørenhedsmarch 20. august Vi deltager i et velgørenhedsarrangement til fordel for Børne Cancer Fonden. Nærmere senere. Bestyrelsen har som bekendt besluttet at opfordre til, at medlemmerne kommer lidt mere ud i vinterhalvåret. Derfor forsøger vi at stille hold til nogle af vores naboforeningers arrangementer. Vi har i år deltaget i Havfruemarchen, og den 8. marts stillede 28 medlemmer op til Forårsvandring i Rødovre. En meget flot tur, da vejret viste sig fra den allerbedste side. Alle havde en god tur, og vi fik også en fin holdpræmie med hjem til klubben. Og som det fremgår under bestyrelsens hjørne, og her på siden, under Kommende Aktiviteter, er de to næste lige om hjørnet. Forårstrim i Værløse og Hedelandsvandring. Du kan finde brochurer til begge, under Aktiviteter/ Aktivitetskalender på vores hjemmeside. Lykkes det for os at samle hold ( minimum 11 deltagere) betaler klubben tilmeldingsgebyret. Vi plejer altid at finde løsninger på transport til og fra. Enten kan man køre med nogen, eller finde sammen i toget. ISHØJTUREN Den 8. februar 2015 var meget blæsende, men det afholdt ikke 38 medlemmer fra at gå en frisk tur i den klare luft, inden vi kunne sætte os til rette med smørrebrød og drikkevarer. Og som sædvanlig var det nogle flotte stykker smørrebrød. Enkelte af deltagerne, som havde valgt stjerneskud, var lidt misundelige. Tænk måske på det til næste år! Under mottoet sund og sjov i Greve, er vi blevet inviteret til at deltage. Det vil vi gøre ved at holde åben hus på vores klubaften, den 28. maj. Når programmet er klar, får I naturligvis mere at vide. Men sæt kryds i kalenderen. Vi vil gerne vise os fra vores stærkeste side. Side 2

3 Referat fra generalforsamlingen i Greve Gangsport den 27. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3..Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for indeværende år 4. Fastlæggelse af næste års kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og revisorer jf. vedtægternes 5 7. Valg af bestyrelse og revisorer. Periode 2 år: Nini Borup Hans Damkjær Rita Jensen Revisor Lis Romny modtager genvalg modtager genvalg modtager ikke genvalg modtager genvalg Valg af suppleant til bestyrelsen og revision. Periode 1 år a. Suppleant Henning Dahl modtager genvalg b. Rev.sup. Torben Olsen modtager genvalg 7. Eventuelt Linda D. Winther bød velkommen, og foreslog Søren Kristoffersen til dirigent 1: Valg af dirigent og stemmetæller Søren blev valgt til dirigent, og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte. Søren bad om forslag til stemmetællere. Peter Frier og Villy Mikkelsen blev valgt. Stor applaus. 2: Bestyrelsens beretning Linda indledte bestyrelsens beretning med at gøre den til formandens beretning Bestyrelsen havde i flere år efterlyst en formandskandidat, og da jeg sidste år blev valgt ind til bestyrelsen var det ingen overraskelse at jeg blev valgt til formand. Linda roste bestyrelsen som meget velfungerende. Formandens beretning bliver vedlagt som bilag til referat. Beretningen blev godkendt med stor applaus. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet var omdelt til medlemmerne. Vi har et underskud på kr. Vores bustur til julemærkemarchen er blevet lidt dyrere en budgetteret, og Lisa Berggreen nævnte, at der har været en ekstraordinær udgift, som vi ikke regner med i Derfor er budgettet ikke blevet ændret. Regnskab og budget blev godkendt med klapsalver. 4: Fastlæggelse af næste års kontingent Linda nævnte at kassebeholdningen er svundet i de sidste år, og kontingentet har ikke været ændret i mange år. Foreningen vil arrangere lidt flere dagture i week-enderne om vinteren, og gerne stille hold flere gange om året. For at dette kan lade sig gøre, stillede bestyrelsen forslag om at hæve kontingentet med 25 kr. både for enkelt medlemmer og familie medlem skab. Alle tilstedeværende bakkede op om kontingentforhøjelsen, og flere forslag blev nævnt. Det endelige forslag blev at Enkelt medlemmer skal betale 125 kr. om året og familier skal betale 200 kr. om året. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5: Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen stillede forslag om en vedtægtsændring af 5, gående ud på, at medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 3 måneders medlemskab. Det hidtidige krav var på 1 års medlemskab, for at være valgbar. 2/3 af foreningens medlemmer skal godkende en vedtægtsændring. Vi var 39 medlemmer til stede som enstemmigt godkendte vedtægtsændringen. Side 3

4 6: Valg til bestyrelse Nini og Hans blev genvalgt til bestyrelsen. Lis blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen foreslog Marianne Zeterwal som nyt medlem, og Marianne blev valgt med stor applaus. Henning Dahl blev genvalgt som suppleant og Torben Olsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Der var stor opbakning og klapsalver til alle de valgte. Linda takkede Rita for det store engagement hun har haft som medlem af bestyrelsen, både om torsdagen, og i forbindelse med vores arrangementer. 7: Eventuel Bestyrelsen har været til generalforsamling i Aktivhuset. Der skal stadig spares, så vi må indstille os på, at krisen ikke Er slut endnu. Der er et budget på kr. om året. Bygningen er blevet facaderenset, vinduer og sålbænke skal renoveres men ikke skiftes. Det elektriske bliver reetableret efter facaderensningen, således der kommer lys udenfor bygningen. Skraldebøtter er opsat udendørs og bliver vedligeholdt af kommunen. Emner som lys på parkeringspladsen var igen blevet diskuteret, men kommunen skal spare, så det har lange udsigter. Der blev stillet forslag om lys på bygningen evt. ved spots. Flere naboer var tilstede og bakkede op om det forslag. Den ulovlige parkering var også til debat. Det er ikke kommunen som kan gøre noget, men politiet som skal kontrollere forholdene. Der blev klaget over oprydningen. Brugerne efterlader stedet meget beskidt. Linda bemærkede, at vi ikke Har grund til at føle os ramt. Vi efterlader altid lokalerne og køkkenet i perfekt stand. Det blev også diskuteret, om bygningen kan udnyttes bedre. Om vinteren er huset optaget i hverdagen, men kan udnyttes til kurser m.v. i weekenden. Om sommeren er der mulighed for bedre udnyttelse, også i hverdagen. Der var både forespørgsel på Aktivhusets generalforsamling og fra et af vores medlemmer om, hvorvidt det ville blive muligt at leje Aktivhuset til private fester det bliver ikke tilfældet. Hans nævnte, at medlemmerne meget gerne må melde sig til at føre ture både den lange og den korte. Både Hans og Lisa vil sætte pris på en turfri torsdag. Find også en lille rute på et par km. i dit område, og Hans vil tilrettelægge aftenens tur efter dit forslag. Du fører turen et par kilometer, og Hans klarer resten. Kontakt Hans nogle dage før, så han kan forberede turen. Linda nævnte at FrivilligCenter Greve har oprettet et foreningsbibliotek: Greve Gangsport er oprettet i biblioteket, der er tilknyttet Googles søgemaskine. Her kan vi reklamerer for aktiviteter, og vores forening vises. Hans laver et link fra vores hjemmeside. Linda nævnte endvidere at indkøb af nye klubbluser er udskudt. Søren takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl Foreningen var vært for lidt ost og rødvin. Årets gænger blev kåret. Villy blev kåret, og modtog en flaske rødvin. Karin Grønhof, som har haft titlen i flere år, har været plaget af sygdom, men hun er allerede nu aspirant til næste års gænger. Ved lodtrækning blev yderligere 2 medlemmer belønnet med en flaske rødvin: Jette Madsen og Eva Berg. Den 1. april 2015 Lis Romny /referent Linda D. Winther formand Side 4

5 Kære medlemmer Som det fremgår af dagsordenen, er vi nået til bestyrelsens beretning. Nu ville jeg nok ikke være mig, hvis ikke jeg også gjorde det til formandens beretning. Som I ved, har bestyrelsen i flere år efterlyst en formandskandidat, og det var derfor næppe en overraskelse for nogen, at jeg efter at være blevet valgt ind i bestyrelsen sidste år - blev valgt til formand, på det konstituerende bestyrelsesmøde. Og hvad var det så for en bestyrelse, jeg trådte ind i. Det var og er en meget velfungerende bestyrelse vi har i Greve Gangsport. Her er styr på alt. Der er årsplan over alle aktiviteter - hvornår og hvordan de skal forberedes og afvikles. Der er lister over opgaver, over indkøb og over hvor mange hjælpere, der er behov for ved vores arrangementer. Lisa holder styr på økonomien, sørger for tilmeldingslister, og sørger sammen med Rita og Nini for forplejning, både til vores arrangementer og til almindelige klubaftener. Hans vedligeholder hjemmesiden, skriver og redigerer vores nyhedsbreve, sender velkomstbreve til nye medlemmer, skriver referat af bestyrelsesmøder, planlægger ruter, fører de fleste at vores ture lige som Lisa gør - og så løfter Hans en række praktiske opgaver ved vores arrangementer, hvor også vores suppleant Henning hjælper til. Så hvorfor behov for en formand hvad skulle jeg egentlig lave? Tja, som formand skal man jo indkalde til bestyrelsesmøder og aflægge årsberetning. Man skal også være klubbens kontaktperson til DAF, DIF, MFD, Greve Kommune, Aktivhusets bestyrelse, Gangsportens Samvirke Sjælland, FrivilligCenter og Selvhjælp Greve m.fl. Og det var nok især i det sidste dét, med at være kontaktperson arbejdet lå. For ud over, at vi i bestyrelsen klarer mange ting per , så vælter det også ind med informationer fra de fora, vi er tilknyttet. Jeg har konstateret, at jeg har langt over 500 ind- og udgående mails, med relation til Greve Gangsport i det forløbne år. Så her er opgaven blandt andet at læse alt og henlede den øvrige bestyrelse på det, der måtte have interesse eller er vigtigt. Men nu til bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen har holdt 4 møder i det forgangne år. Ud over planlægning af årets arrangementer, har vi - udfærdiget en ny brochure tak til jer, der har hjulpet med at dele dem ud i lokalområdet. - udfærdiget et nyt velkomstbrev som vi er glade for, at vi har kunne bruge flittigt! - vi har meldt Greve Gangsport ind i FrivilligCenter & Selvhjælp Greve (FrivilligCentret er en selvstændig organisation, hvis arbejde er betalt af stat og kommune i forening, og som har til formål at støtte frivillige i deres virke i foreninger og klubber. FrivilligCentret er også medarrangør af Frivillig Fredag i samarbejde med Greve Kommune.) - vi har deltaget i 3 møder hos Gangsportens Samvirke Sjælland heraf et om koordinering af klubbernes arrangementer i Vandrekalenderen - hos FrivilligCenter Greve har vi deltaget i et kursus om synliggørelse, et møde om Foreningsbiblioteket og i generalforsamlingen Årets arrangementer: Selvom dette er en årsberetning for 2014, vil jeg tillade mig at koncentrere mig om arrangementer i de forgangne 12 måneder fra sidste generelforsamling og frem til nu. Greve Strand Vandring blev afholdt den 24. maj. Der kom færre end vi havde håbet på bl.a. fordi der var Lady Walk om mandagen, og mange af vores naboklubber var beskæftigede med pakning. Vi havde ellers været heldige, at få gratis omtale i Sydkysten. Blandt deltagerne, var der stor tilfredshed med ruterne og med vores fine traktement, som vi bestemt også kan være stolte over tak til alle hjælperne. En særlig tak skal lyde til Niels Jørgen fra mig, idet han påtog sig at byde velkommen og åbne arrangementet, da jeg glimrede ved mit fravær. Side 5

6 Lady Walk den 26. maj stillede vi som sædvanlig hold til. Det foregik i 2014 som noget nyt på 10-øren på Amager. Der var 23 deltagere fra Greve Gangsport, og vi fik trods lidt transportudfordringer med Metroen - en hyggelig aften med dejligt vejr. Også sædvanen tro, bidrog vi med hjælpere på selve dagen og til pakning dagen før tak til hjælperne, der ved deres indsats er med til at finansiere vores bus til Julemærkemarchen. Bakketuren fandt sted den 3. august. Det var en dejlig varm og solrig søndag, som 31 medlemmer fik glæde af. Traditionen tro mødtes 6 km- og 10 km-holdet ved Eremitage Slottet til 1 Enkelt, og efterfølgende mødtes vi på Hvide Hest til Danmarks nye nationalret. Åbenhus-arrangement i Karlslundehallerne Som noget nyt havde vi i 2014 tilmeldt os Greve Kommunes Åbenhusarrangement i Karlslundehallerne. Min uforbeholdne undskyldning til medlemmerne og navnlig til mine bestyrelseskollegaer. Idéen var min, og ud over at jeg igen glimrede med mit fravær, så var det en fiasko. Interessen for kommunens arrangement var stort set ikke-eksisterende. Jeg håber at de af jer, der kom og fik et par stykker smørebrød og gik en tur, trods alt fik en hyggelig dag. Julemærkemarch Igen som noget nyt, valgte vi i 2014 at gå Julemærkemarch i Ringsted og spise på Benløse Kro. Turen var måske knapt så spændende som en skovtur i Værløse. Til gengæld fik de 40 deltagere en meget lækker julebuffet. Ishøj-turen den 8. februar 2014 havde 42 tilmeldte, hvilket var 11 flere end i Det var en kold, klar dag med frisk blæst, der gav appetit til de efterfølgende håndmadder eller stjerneskud. Forårsvandring i Rødovre Den 8. marts 2015 stillede vi hold til Forårsvandringen i Rødovre. Dette var et led i, at vi i bestyrelsen har besluttet at tilbyde flere dagsture fremover i vinterhalvåret. Det var bestemt ikke noget problem, at finde de minimum 11 deltagere, der skal til for at stille hold hele 28 medlemmer deltog i turen. Det lykkedes til gengæld ikke i 2014 at stille hold til Hedelandsvandringen men vi forsøger igen her i 2015 datoen er lørdag den 2. maj. Det forgangne år bød på en lidt usikker periode, da rygterne om Greve Kommunes salgsplaner for Aktivhuset begyndte at svirre. Efter en ophedet debat i lokalpressen, blev planerne skrottet, så mon ikke vi kan se frem til mange år endnu i dette smukt placerede hus. Vi deltog ikke i debatten om Aktivhuset til gengæld var det måske netop denne debat, der gjorde, at vi, med et flot billede af medlemmer i røde bluser foran Aktivhuset, fik en fin omtale i Sydkysten, da avisen havde tema om sæsonstart i foreninger og klubber i august måned. Lidt statistik: På 46 (48)torsdage, har vi gået (5.420)km, svarende til 111 (113)km pr. aften. Der mødte 20,9 (20,5)medlemmer op i snit heraf 8,6 (8,4)til den korte tur og 11,9 (11,8)til den lange tur. Forskellen på de 300 km, der er gået mindre i 2014 end i 2013, skyldes primært at vi gik 2 torsdage mindre i Men vi er optimistiske for Allerede på de første gange er snittet pr. tur over 115 km. Og der går rygter om, at der er nogle, der, når det lysner ligt mere, vil prøve at en 10-km en gang imellem. Og et sidste tal, at runde af på vi er nu 69 medlemmer. Det var vi faktisk også ved udgangen af At der på trods af at vi har fået i omegnen af 10 nye medlemmer i det forgangne år - er et uændret antal medlemmer, skyldes, at en del falder fra, når den årlige kontingentbetaling skal falde. Hermed vil jeg overlade beretningen til forsamlingens godkendelse. Spørgsmål til beretningen er velkomne. Side 6

7 Vedtægter GREVE GANGSPORT Stiftet 15.november NAVN & HJEMSTED Foreningen GREVE GANGSPORT er stiftet den 15. november 2000, med hjemsted i Greve kommune. Foreningen skal være til sluttet mindst en af hovedorganisationerne DANSK ATLETIK FORBUND og/eller DANSK MOTIONSFORBUND. Foreningens adresse fremgår på hjemmesiden 2. FORENINGENS FORMÅL Er at dyrke gangsport og fremme interessen herfor, ved at gennemføre træning at arrangere og gennemføre gangsportsarrangementer at arrangere deltagelse i gangsportsarrangementer i ind- og udland. at fremme det sociale samvær ved at arrangere møder, sammenkomster, udflugter, fællesrejser o.l. at arrangere forskellige former for motionsidræt. 3. MEDLEMMER Som medlem kan optages alle interesserede, som ønsker at tilslutte sig foreningen. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Medlemsskabet træder i kraft, når kontingentet er indbetalt. Medlemsskabet kan tegnes som enkelt medlem eller husstandsmedlem. Husstandsmedlemsskab omfatter de personer der er tilmeldt folkeregisteret på samme adresse. Der kan dog højest indgå to personer over 18 år. Udmeldelse kan ske skriftligt og sker automatisk, såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest den 15. januar. Såfremt et medlem groft overtræder normer eller vedtægter, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Eksklusionen skal foretages skriftligt og angive årsagen til eksklusionen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt anmode om, at sagen behandles på førstkommende ordinære generalforsamling. 4. KONTINGENT Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Enkeltmedlemmer under 18 år betaler 50% af fuld kontingent. Kontingentet betales for 1 kalenderår ad gangen, og skal være indbetalt inden den 15. januar. Ved indmeldelse efter den 1. juli kan kontingentet nedsættet efter bestyrelsens skøn. 5. BESTYRELSE Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Valg gælder for en 2 - årig periode. På ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1. revisor. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2. revisor. Hvert år vælges 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. Disse valg gælder for en 1 årig periode. For at være valgbar skal den pågældende kandidat være fyldt 18 år og have været medlem af foreningen mindst 3 måneder. Kandidaten må ikke være i bestyrelsen for andre foreninger der har gangsport som hovedformål. Ved et bestyrelsesmedlem udtræden i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv for den resterende valgperiode. Til særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte et eller flere udvalg. Disse udvalg vælges blandt foreningens medlemmer. 6. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab og evt. indkomne forslag skal være tilgængeligt for medlemmerne mindst 6 dage før generalforsamlingen. Side 7

8 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for indeværende år. Fastlæggelse af næste års kontingent- Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse og revisor jf. 5. Eventuelt Hvert medlem, der er fyldt 18 år har 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves ved fremmøde. Afgørelser træffes ved relativt flertal blandt de fremmødte. 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Skal afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer over 18 år kræver dette. Et sådant krav skal fremsættes skriftligt, med angivelse af forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 3 ugers varsel senest 14 dage efter kravet er fremsat Afgørelser træffes ved relativt flertal blandt de fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere. Behandling af forslag der ligger til grund for afholdelse af generalforsamlingen. 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 9. REGNSKAB Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens økonomiske midler. Foruden en mindre kassebeholdning arbejder foreningen med en bankkonto. Foreningens kasserer og et bestyrelsesmedlem har hver for sig fuldmagt til bankkontoen. Regnskabet følger kalenderåret og skal foreligge til revision senest fire uger før den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en balance og skal underskrives af et bestyrelsesmedlem og kassereren. 10. REVISION De valgte revisorer har til opgave at revidere det udarbejdede regnskab. Revisorerne fastsætter selv omfanget af den nødvendige revision. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskaber. Det reviderede regnskab påføres revisorpåtegning og underskrives af begge revisorer. 11. FORENINGENS OPLØSNING Opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling og kun såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning af foreningen. Mødeindkaldelsen vedlægges en redegørelse om baggrunden for opløsningen. Ved opløsningen af foreningen tilfalder eventuelle midler andre foreninger i Greve kommune. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. november Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2002 Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2008 Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2013 Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2015 Sign. Sign. Linda D. Winther (formand) Søren Kristoffersen (dirigent Side 8

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere