Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2

3 Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Kompetenceudvikling Kommercialisering og nyttiggørelse af forskningsresultater Forskning Netværk, videncentre og konsortier Samarbejde med brancher, virksomheder og organisationer Myndighedsberedskab Indledning Temaer for myndighedsberedskabet Organisering af myndighedsberedskabet Forskningsafdelinger Afdeling for Genetik og Bioteknologi Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Afdeling for Råvarekvalitet Afdeling for Havebrugsproduktion Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Afdeling for Jordbrugsteknik Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr Afdelinger for teknisk støtte til forskning og drift af anlæg Direktionen Administrationen Afdeling for Mark- og Stalddrift Driftsafdelingen Afdeling for Sortsafprøvning Fremtidige forskningsbehov Innovativ udnyttelse af merværdierne i fødevarekæder Ernæring og sundhed Nye teknologier til gyllebehandling, reduktion af lugtgener og ammoniakfordampning, forbedret udnyttelse af fosfor i foder og reduktion af fosfor- og kvælstofbelastning i vandløb Kortlægning af genomer Genomets udtryk og funktion Nutrigenomics fra bord til jord

4 Bioinformatik Dyremodeller og transgene dyr Mineraler biogene næringsstoffer for husdyr og mennesker Velfærd som kvalitetsparameter Transport af husdyr Multidisciplinær stressforskning Smerteforskning Husdyrenes frugtbarhed Velfærdsfremmende produktionsprincipper Velfærdsmæssige konsekvenser af avlsstrategier Systemer til management og overvågning i husdyrbruget Plantestress Videnopbygning vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Korn og frøkvalitet Fra modelplante til afgrøde Produktkvalitet i gartneriprodukter Jordbrugets muligheder for at fremme landdistriktsudviklingen Jord - Medium for plantevækst, recirkulation af biologiske affaldsstoffer og beskyttelse af vandressourcen Klimaændringer og behovet for tilpasning i jordbruget Vilkår og muligheder for den danske landbrugsproduktion i fremtiden Informations- og kommunikationsteknologi i jordbruget Pesticider management og miljø Biologiske strategier til skadedyrbekæmpelse Agrobotter og produktionsteknologi Ressourcer Tabel 1. Omsætnings- og bevillingsoversigt, kr Tabel 2. Budgetterede udgifter angivet på afdelinger og enheder, kr Tabel 3. Opgørelse over forventet personale ved DJF i Tabel 4. Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler, institutionen DJF

5 Forord Rammeplanen for Danmarks JordbrugsForskning indeholder en overordnet beskrivelse af DJF s og afdelingernes mission, vision, mål, delmål og perspektiver for den igangværende og planlagte forskning og udvikling og indgår som er en del af Fødevareministeriets forskning og udvikling. Aktivitetsplanen indeholder DJF s operationelle målsætninger med resultat- og produktionsmål for afdelingerne og forskergrupperne i forskningsafdelingerne og for funktionerne i afdelinger til støtte for forskningen. Rammeplanen og Aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning det centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Rammeplanen og Aktivitetsplanen sikres opfyldelse af, dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels visionens mål. Rammeplanen er et 4-årigt proaktivt styringsinstrument. Aktivitetsplanen har et 1-årigt perspektiv på resultat- og produktionsmålene. Rammeplanen og Aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for alle DJF s forsknings-og udviklingsaktiviteter i den pågældende planperiode. Aktivitetsplanens resultat- og produktionsmål justeres og opdateres en gang årligt. Rammeplanen og Aktivitetsplanen indgår som led i det samlede ledelsessystem i Fødevareministeriets forskningsvirksomhed, der bygger på følgende elementer: Den nationale strategi for jordbrugsforskningen Den nationale strategi for fiskeriforskningen Det Rådgivende Forskningsudvalg for Fødevare - Strategi Danmarks JordbrugsForsknings Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2010 Danmarks JordbrugsForsknings Resultatkontrakt Danmarks JordbrugsForsknings Årsrapport Strategi er en strategiplan for Det Rådgivende Forskningsudvalg for Fødevarer om ministeriets forskningsaktiviteter. Strategien omfatter forskningsaktiviteterne inden for det samlede fødevare-, jordbrugs- og fiskeriområde med følgende fire indsatsområder: Samspil mellem fødevarer og sundhed Fødevarers betydning for livskvalitet Samspil mellem fødevarer og miljø i primærproduktionen En konkurrencedygtig og bæredygtig jordbrugsog fødevareindustri der spænder fra forbrugeren til primærproduktionen Just Jensen 3

6

7 Indledning DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier Mission DJF driver forskning uafhængigt af ressortministeriet indtil højeste internationale niveau og værner om videnskabsetikken. Forskningens formål er bl.a. at: 1. Rådgive inden for institutionens kerneområder 2. Udføre myndighedsbetjening 3. Udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte 4. Formidle og undervise, herunder at varetage viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interessenter 5. Udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver Forskningen i DJF bidrager effektivt til erhvervenes konkurrencedygtighed og til samfundets produktivitet samt bæredygtige udvikling. Gennem opfyldelse af ovennævnte formål bidrager Danmarks JordbrugsForskning med resultater og løsninger inden for de nedenfor angivne fagområder. Faglig profil Genetik og bioteknologi Husdyrsundhed, velfærd og ernæring Råvarekvalitet Havebrugsproduktion Jordbrugsproduktion og Miljø Jordbrugsteknik Plantebeskyttelse og skadedyr DJF er blandt de internationalt førende eksperimentelle forskningsmiljøer inden for jordbrugs- og fødevareforskningen. DJF udfører grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Forskningen udføres i samarbejde med nationalt og internationalt anerkendte forskningsmiljøer med kompetencer, der er komplementære til DJF s indsats som er fokuseret på fagområder, hvor DJF har en international styrkeposition. Forskningsindsatsen udvikles i samspil med brugere og interessenter. Forskningsresultaterne formidles, således at de umiddelbart kan indgå i rådgivning af myndigheder og virksomheder, samtidig med at forskningsresultaterne dokumenteres i den internationale videnskabelige litteratur som DJF rapporter eller i danske fagtidsskrifter. DJF er nationalt anerkendt for at initiere og udføre kreativ og fokuseret forskning af betydning for den fortsatte udvikling af et dansk jordbrug i harmoni med naturgrundlaget i Danmark. Den etablerede viden og de særlige kompetencer vil i stigende gradblive brugt i undervisning på højeste niveau dvs. uddannelse af forskere, og nyttiggøres gennem innovation og udtagning af patenter, ved salg af licenser og til gavn for innovative spin-off virksomheder samt ved gennemførelse af projekter på ulandsområdet. Genetik og Bioteknologi: At udføre forskning i grundlæggende biologiske egenskaber og genomets struktur og funktion hos dyr og planter samt at udvikle og implementere nye metoder og strategier i husdyravl og planteforædling. At udvikle og implementere nye molekylære metoder i udforskningen af effekten af miljøparametre og stressorer på frugtbarhed, sundhed og produktkvalitet hos planter og dyr. At udvikle og implementeres nye metoder inden for biometri og bioinformatik til anvendelse indenfor dyre- og planteforskningen. Forskning udvikler det biologiske og bioteknologiske grundlag for at udnytte dyr og planter i nye sammenhænge. Forskningen sikrer desuden udviklingen af det genetiske videngrundlag for øget bæredygtighed, effektivitet, sundhed og produktkvalitet i produktionen samt bevarelse af genetiske ressourcer. Husdyrsundhed, velfærd og ernæring: At forbedre det ernærings-, management- og produktionssystembetingede grundlag for husdyrenes produktion, reproduktion, sundhed og velfærd under hensyntagen til miljø og økonomiske forhold. Dette sikres gennem (i) øget basal viden om foderets værdi og kvalitet, næringsstoffernes virkning, udnyttelse og den mikrobielle flora i fordøjelseskanalen; (ii) gennemførelse af grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning i sygdomsforebyggelse, sygdomsmekanismer og biomarkører samt husdyrenes adfærdsmæssige behov, stressbiologi og tilpasningsevne 5

8 Indledning med henblik på udvikling af sundheds-, reproduktions- og velfærdsfremmende strategier og (iii) udvikling af metoder og værktøjer til produktions- og sundhedsstyring i besætninger under hensyntagen til høj dyrevelfærd samt en miljømæssig og økonomisk bæredygtig produktion. Råvarekvalitet: At øge den grundlæggende forståelse af faktorer af betydning for råvarernes anvendelse samt for råvarekvalitetsudviklingen med henblik på at styre denne til gavn for en konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker produktion af råvarer og fødevarer af høj kvalitet. Forskningsindsatsen tager udgangspunkt i grundlæggende basale studier af de kemiske, fysiske, biokemiske og fysiologiske processer i planter og dyr, råvarer og forarbejdede produkter i relation til produkternes funktionelle egenskaber, ernærings- og sundhedsmæssige værdi, organoleptiske kvalitet og holdbarhed. Havebrugsproduktion: At udføre eksperimentel forskning i produktion og kvalitet af prydplanter, frugt, bær, grøntsager, planteskole- og landskabsplanter samt planter til medicinsk brug. Gennem udvikling af dyrkningsmetoder og det genetiske potentiale bidrages dels til øget effektivitet i produktion af havebrugsprodukter, dels til opklaring af sammenhænge mellem planteproduktion, indholdsstoffer og menneskers sundhed for derigennem at frembringe nye og bedre produkter, herunder krydderurter og medicinalplanter. Jordbrugsproduktion og Miljø: At udføre kreativ og fokuseret forskning af betydning for den fortsatte udvikling af et landbrug i harmoni med naturgrundlaget i Danmark. Gennem faglig nytænkning og systemorienteret eksperimentel forskning at afdække mekanismerne i det tætte samspil mellem de system- og procesorienterede aktiviteter. At udvikle viden som kan danne grundlag for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. At levere en forskningsbaseret viden til jordbrugere og myndigheder, som sikrer en jordbrugsproduktion af høj værdi og kvalitet med respekt for jordbrugeren, naturressourcer, miljø og landskab, herunder bidrage til opbygning af det internationale videngrundlag. Jordbrugsteknik: At forske i miljøteknologi, styrings- automatiserings teknologier indenfor konventionelle og økologiske jordbrugs- og fødevareproduktion, herunder nonfood produktion. At udføre forskning og udvikling samt implementering af sensor-, styre- og applikationsteknologier til præcisionsbehandling af dyr og planter, anvendelse af husdyrgødning, reduktion af lugtgener fra husdyrpro- duktion samt effektiv dataopsamling og dokumentation i fødevarernes produktionshistorie. Samtidig forskes i nye produktionsprincipper, hvor der anvendes robotter, sensorer, matematisk/fysiske modeller, beslutningsstøttesystemer samt andre innovative redskaber. Plantebeskyttelse og Skadedyr: At udføre eksperimentel forskning på internationalt anerkendt niveau og formidle ny viden om skadegørere (ukrudt, plante- og bisygdomme samt skadedyr). Forskningsindsatsen skal medvirke til at udvikle en effektiv og miljøacceptabel forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere i plante- og husdyrproduktionen, i fødevareindustrien, i produktionsbygninger og samfundet i øvrigt. Herved bidrages til, at de fødevarer og andre produkter, der frembringes, er sunde, af høj kvalitet og produceret under hensyntagen til miljø, sikkerhed, dyrevelfærd og produktionsomkostninger. Administration, drift og sortsafprøvning: Udvikler et velfungerende og tidssvarende administrativt apparat til løsning af administrative og serviceorienterede opgaver for interne brugere, myndigheder og eksterne samarbejdspartnere. Stiller moderne faciliteter og veluddannet personale til rådighed for eksperimenter i marken, og eksperimenter med husdyr. Driften tilrettelægges og gennemføres under hensyntagen til gældende landbrugsfaglige forhold vedrørende såvel miljø som dyreetik. Eksperimenterne gennemføres efter aktuelle planer og velbeskrevne arbejdsrutiner. Varetager eksterne og interne kommunikationsopgaver for DJF samt servicerer forskningsafdelingerne på alle driftsområder af generel karakter, herunder udvikles ydelser til at understøtte DJF s forsknings- og samfundsmæssige DJF udfører sortsafprøvning opgaver. gennem en effektiv koordinering og gennemførelse af den danske lovbestemte sortsafprøvning og markerer sig nationalt og internationalt som et miljø, der kan og vil gennemføre værdi og SES-afprøvning på et højt internationalt niveau. Vision At være nationalt og internationalt anerkendt for at udføre relevant jordbrugs- og fødevareforskning samt innovation af høj kvalitet, som med stor effekt bidrager til erhvervenes konkurrencedygtighed og til samfundets produktivitet samt bæredygtige udvikling. 6

9 Indledning Værdier Værdierne udtrykker tilsammen hvorledes medarbejdere i DJF forholder sig til samfundet som helhed, til kunder og interessenter, til samarbejdspartnere og til hinanden internt i DJF. Værdigrundlaget er medarbejdernes og ledelsens holdningsmæssige fundament for realisering af DJF s mission og vision. 1. Faglighed 2. Engagement 3. Ansvarlighed 4. Åbenhed 5. Arbejdsglæde 6. Medmenneskelighed 7. Kreativitet 8. Innovation 9. Professionalisme 10. Uafhængighed De enkelte afdelinger har udbygget DJF værdierne med egne værdier af særlig relevans for deres forskningsmæssige og driftsmæssige traditioner inden for de specifikke fagområder. Hvad vi i DJF forstår ved de fælles værdier 1. Faglighed Vi er kreative og løser opgaverne på et højt fagligt niveau Vi arbejder målrettet og effektivt Vi opnår faglig respekt og troværdighed gennem engagement og ansvarlighed 2. Engagement Vi er engagerede, fordi medarbejdere og ledelse har klare målsætninger Vi er motiverede, fordi vi inddrages i beslutningerne om opgavers løsning Vi belønner engagement med selvstændighed i løsning af arbejdsopgaver 3. Ansvarlighed Vi påtager os alle ansvar for løsning af arbejdsopgaver Vi har alle ansvar for at komme med forslag til forbedringer Vi tager alle ansvar for det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø 4. Åbenhed Vi er åbne overfor andres synspunkter Vi er åbne overfor, at mennesker er forskellige Vi respekterer, at medmennesker og samfundet har behov for integritet 5. Arbejdsglæde Vi arbejder aktivt for at skabe trivsel i et godt socialt miljø Vi anvender humor og smil i kommunikation mellem medarbejdere Vi arbejder for spændende og udfordrende jobs i et internationalt miljø 6. Medmenneskelighed Vi søger menneskelig mangfoldighed i det rummelige arbejdsmarked Vi viser tolerance og social ansvarlighed Vi viser omsorg for kollegaer 7. Kreativitet Vi udvikler vores viden og kompetencer Vi udvikler vore ideer i et internationalt miljø Vi søger viden og inspiration i tilgrænsende fagområder 8. Innovation Vi kommercialiserer DJF s viden Vi bidrager til etablering af nye virksomheder med udgangspunkt i DJF s forskning Vi udtager patenter og varemærkebeskyttelse 9. Professionalisme Vi løser opgaverne på et højt intellektuelt og fagligt niveau Vi indgår i tværfagligt samarbejde med respekt for intellektuelle rettigheder Vi udnytter ressourcerne optimalt og afleverer opgaver til tiden 10. Uafhængighed Vi er i enhver henseende loyale overfor forskningens resultater Vi er redelige i analyse, diskussion og formidling af resultater Vi beskytter vore intellektuelle rettigheder 7

10 Indledning DJF s udfordringer Som sektorforskningsinstitution og statsvirksomhed skal DJF udføre forskning og innovation for at opretholde og fortsat udvikle et viden- og myndighedsberedskab inden for institutionens faglige profil. DJF s myndighedsopgaver omfatter, dels de lovmæssige opgaver som f.eks. sortsafprøvning og bisygdomme, dels det direkte politikunderstøttende myndighedsberedskab som har stor faglig bredde og hvor DJF bidrager med viden som baggrund for reguleringer til fremme af erhvervenes produktionsforhold herunder dyrevelfærd og produktkvalitet. VMP III og GMO/sameksistens er emneområder, der i den kommende periode vil byde på særlige udfordringer sammen med jordbrugsmæssige foranstaltninger til reduktion af drivhuseffekten og jordbrugsproduktionens tilpasning til kommende ændrede klimaforhold. Der er endvidere behov for at intensivere indsatsen vedrørende landdistriktsudvikling, både mht. jordbrugets miljømæssige forhold og mht. jordbrugets bidrag til innovation i landdistrikterne. Jordbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark vil i de kommende år bl.a. blive præget dels af en skærpet konkurrence og en meget hurtig teknologisk udvikling, dels af stadigt stigende fokus på, at dansk producerede fødevarer skal være sunde, sikre, af høj kvalitet og tidssvarende. Afsætningen af danske produkter af høj kvalitet vil fortsat være afhængig af, at jordbruget og fødevareerhvervet stadigt kan tilføres tilstrækkelig ny fysisk, kemisk, genetisk, biologisk, økologisk og teknologisk viden på en måde, der er etisk og samfundsmæssig accepteret og ansvarlig. De store faglige udfordringer for DJF's jordbrugsog fødevareforskning består i at kunne udvikle nye, mere effektive og skånsomme metoder til produktion af sunde og sikre fødevarer og øvrige jordbrugsprodukter baseret på råvarer af høj kvalitet. Forskningen og innovationen skal også kunne bidrage til udviklingen af bæredygtige produktionssystemer, som tager maksimalt hensyn til arbejdsmiljø, dyrevelfærd og -sundhed, sikrer imod uheldige påvirkning af miljø og naturgrundlag samt bidrager til udvikling af landdistriktsudviklingen, øget produktivitet og indtjening til jordbrugs- og fødevareerhvervet med tilhørende følgevirksomheder, herunder at udvikle og vurdere nye teknologier. Jordbrugs- og fødevareerhvervet har brug for helhedsorienteret forskning på tværs af fagområder og discipliner, som bygger på forskningens kvalitet, relevans og effekt, en optimal udnyttelse af ressourcerne og et tæt samarbejde med jordbrugs- og fødevareerhvervets interessenter. Der er behov for et tættere og mere effektivt samarbejde med de bedste relevante tilgrænsende fagmiljøer for at få den bedst mulige udnyttelse af DJF's viden til gavn for den samlede nationale og internationale forskningsindsats. Som videnproducerende virksomhed er DJF afhængig af at kunne tiltrække, udvikle og fastholde engagerede, dygtige medarbejdere og ledere, som kan danne grundlaget for opfyldelse af missionen og visionen. DJF skal derfor være en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere, der besidder stor faglig dygtighed, kreativitet og selvstændighed. Strategi Strategien er formuleret som en forskningsstrategi med syv delstrategier, der til sammen udgør strategien, der beskriver fremgangsmåden, metoderne og virkemidlerne som DJF anvender for at nå de mål, der er indeholdt i DJF s mission og vision. Forskningsstrategi DJF s hovedaktivitet er forskningen, og det er aktiviteter inden for forskning og udvikling, der udgør grundlaget for DJF s øvrige opgaver. Forskningen udføres i samarbejde med relevante universiteter, forskningsinstitutioner, virksomheder og organisationer. DJF vil: Udføre langsigtet basal, strategisk og anvendelsesorienteret forskning og udvikling som basis for opbygning af ny viden og udvikling af nye løsninger Være visionær og proaktiv i valget og etableringen af indsats- og fokusområder for forskningen Forskningen udføres i samarbejde med nationalt og internationalt anerkendte forskningsmiljøer med kompetencer, der er komplementære til DJF s indsats som er fokuseret på fagområder, hvor DJF har en international styrkeposition Forstærke og udbygge sin forskning og udvikling gennem fokusering, tværfaglighed og helhedsorientering Tiltrække flere internationalt anerkendte forskere med høj faglig og personlig kompetence Lægge stor vægt på formidling af videnskabelige resultater i internationalt anerkendte tidsskrifter med et højt impact indeks Sikre at institutionens kompetencer og faciliteter også anvendes i tilgrænsende biologiske forskningsområder 8

11 Indledning Delstrategi for rådgivning Den tværfaglige og helhedsorienterede forskning er DJF s grundlag for at varetage rådgivningen af myndigheder, organisationer og erhvervsvirksomheder. DJF vil: Være visionær og fremsynet i valget af forskningsemner for at kunne leve op til initiativforpligtelsen over for myndigheder og virksomheder og for at varetage fremtidens behov for rådgivning Levere en forskningsbaseret varetagelse af denne forpligtelse til rådgivning, der lever op til kravene om kvalitet, uafhængighed, hurtighed, præcision og anvendelighed Indfri samfundets og virksomhedernes forventninger på dette område uanset om det gælder konkrete spørgsmål eller udredningsarbejder, der kan danne basis for lovgivning, politikformulering eller virksomhedsdrift Formidle DJF s forskningsbaserede rådgivning til samfundet Delstrategi for kvalitetssikring Der er stigende opmærksomhed på og krav om kvalitet inden for forskning og rådgivning. DJF vil: Forstærke indsatsen på at udvikle og beskrive metoder og procedurer til at kvalitetssikre forskningen og driften af støttefunktioner Bidrage til udvikling af metoder til at vurdere og synliggøre den samfunds- og erhvervsmæssige nytte af DJF s forskning Foretage internationale evalueringer af DJF som forskningsinstitution Foretage internationale evalueringer af DJF s forskning og øvrige aktiviteter Sikre at DJF s medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at kunne opnå den optimale kvalitet i forskning, rådgivning og øvrige opgaver Delstrategi for kommunikation Formidlingen af resultater fra DJF s forskning og udvikling er af stor betydning for, at resultaterne kan finde anvendelse i erhverv og samfund. DJF vil derfor: Udbygge rollen som leverandør af forskningsbaseret viden og løsninger inden for jordbrugs- og fødevareområdet Sikre hurtig og effektiv kommunikation samt formidling af informationer til brugere, således at DJF s resultater kan udnyttes hurtigt og bedst muligt, og gøre DJF synlig i det danske og det internationale samfund Forstærke indsatsen på området vidensyntese Have et effektivt og kompatibelt elektronisk kommunikationssystem for at kunne motivere medarbejderne til en målrettet og effektiv indsats for formidling af høj kvalitet Udbygge DJF s brug af Internettet som værktøj i dialogen mellem DJF og samarbejdspartnere såvel i Danmark som i udlandet Opbygger en effektiv intern kommunikation, således at der skabes et professionelt billede af DJF overfor brugere og samarbejdspartnere Styrke medarbejdernes kompetencer inden for effektiv formidling til forskellige målgrupper Delstrategi for innovation Udnyttelse af forskningsresultater til praktisk anvendelse - enten som nye teknologier, nye produkter eller i nye virksomheder vil få stadig større betydning. DJF ønsker at udvikle sin kompetence i hele innovationskæden fra ide til produkt både som selvstændig aktør og som samarbejdspartner. DJF vil: Udvikle samarbejdet med relevante innovationsmiljøer Øge antallet af patentansøgninger og antallet af udtagne patenter Styrke kommercialiseringen af DJF-baseret viden, metoder og øvrige knowhow Styrke kontrakt- og aftalegrundlaget for at kunne beskytte medarbejdernes og DJF s intellektuelle ejendomsrettigheder Bidrage til udviklingen af eksisterende virksomheder og til dannelse af nye virksomheder på grundlag af resultaterne fra DJF s forskning og udvikling Delstrategi for kompetenceudvikling Dygtige medarbejdere er en afgørende forudsætning for DJF som videnproducerende virksomhed. DJF vil: Øge indsatsen for at alle medarbejdere får lige chancer for at udvikle sig gennem kompetenceopbygning, både fagligt og personligt og skabe en fælles forståelse for kompetencebegrebet i hele organisationen 9

12 Indledning Videreudvikle kompetencer, der kan understøtte DJF s mission og vision under hensyntagen til de enkelte medarbejderes behov for at være menneske, og skabe balance mellem udfordringer, kreativitet og effektivitet i den personlige udvikling Øge indsatsen for at være en rummelig arbejdsplads for alle medarbejdere uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold og for at give lige udviklingsmuligheder med henblik på en større diversitet i medarbejdernes baggrund Give mulighed for jobudveksling såvel nationalt som internationalt Fremme en virksomhedskultur hvor samarbejde på alle niveauer samt ros og konstruktiv kritik er centrale elementer Videreudvikle ledernes kompetence under hensyntagen til både lederes og medarbejderes behov Delstrategi for undervisning DJF s kompetence skal i højere grad udnyttes i diplomuddannelser og i uddannelse af bachelors, kandidater og ph.d er. DJF vil derfor: Styrke indsatsen inden for uddannelserne gennem udvikling af samarbejdet med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet Øge indsatsen i vejledningen af specialestuderende og ph.d.- studerende Styrke engagementet i relevante forskerskoler Etablere konsortier og uddannelsesnetværk med relevante universiteter og forskningsinstitutioner Styrke medarbejdernes kompetencer inden for anvendelse af effektive pædagogiske og fagdidaktiske værktøjer i undervisningen Styrke sin status som en attraktiv arbejdsplads for nuværende medarbejdere og som forudsætning for rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede nye medarbejdere Løbende vurdere behovet for at tilpasse de faglige indsatsområder og ved omstruktureringer iværksætte initiativer, der kan fremme udnyttelsen af de positive muligheder i nye sammensætninger af afdelinger og grupper, herunder processer til stimulering af faglig synergi Udvikle en sikkerhedskultur, der sikrer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere erkender et sikkerhedsmæssigt ansvar for sig selv, for sine kollegaer og for DJF s værdier Have en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig drift Sikre forskningsfaciliteter, apparatur og infrastruktur af høj standard som grundlag for forskning og innovation til det højeste internationale niveau Foretage aktiv prioritering af DJF s ressourcer og styrke koblingen mellem den faglige og økonomiske styring Delstrategi for organisationsudvikling DJF skal fortsat udvikles og skal være i stand til i en dynamisk verden at tage fremtidens udfordringer og muligheder op. DJF vil: Udvikle det regionale samarbejde omkring de fem regionalt placerede forskningscentre som herigennem bidrager til den regionale udvikling i Danmark Udvikle de bedst mulige faglige og organisatoriske netværk internt i DJF for at kunne producere tværfaglige løsninger 10

13 Indledning DJF s planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer DJF anvender følgende planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer: Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2010 Mission og vision beskriver grundlaget for DJF s eksistens og ambition. Værdigrundlaget er det etiske og moralske fundament, hvorpå DJF vil realisere sin mission og sin vision og udtrykker dermed, hvorledes medarbejdere og ledelse i DJF ønsker at fremstå i forhold til hinanden - såvel internt i virksomheden - som i forhold til eksterne samarbejdspartnere - kunder specifikt - og i samfundet generelt. Strategien er den overordnede fremgangsmåde og de virkemidler, hvormed DJF vil nå de mål, som er fastsat i missionen og visionen. Strategien indeholder DJF s overordnede målsætninger for udviklingen (development objectives). Disse målsætninger er formuleret således, at strategien er retningsgivende, samtidig med at den er holdbar. Strategien forholder sig til helt grundlæggende strukturelle udviklingstendenser og er dermed i høj grad uafhængig af konjunkturelle forhold. Strategien er øverste niveau i planlægnings- og styringshierarkiet. Strategien er endvidere et prospektivt planlægningsinstrument og et offentligt dokument, der kan indgå i DJF s vifte af information til omverdenen. Rammeplanen Næste niveau i Danmarks JordbrugsForskning s planlægningsværktøjer er Rammeplanen. Med udgangspunkt i institutionens mission, vision, værdigrundlag og strategi beskrives DJF s fokusområder samt de specifikke målsætninger på indsatsniveau. Rammeplanen indeholder en beskrivelse af DJF s 7 forskningsafdelinger med en oversigt over afdelingernes forskergrupper. Beskrivelsen, der indeholder afdelingernes mission, vision, mål, faglige profil og forskningens perspektiver er samtidig en gennemgang og beskrivelse af DJF s 7 faglige indsatsområder. Herudover indeholder Rammeplanen en beskrivelse af DJF s 4 afdelinger til støtte for forskningen med en oversigt over afdelingernes funktioner. Beskrivelsen, der indeholder afdelingernes mission, vision, mål, faglige og tekniske profil, er samtidig en gennemgang og beskrivelse af DJF s støttefunktioner. Rammeplanen er en prioriteret række af aktiviteter som Danmarks JordbrugsForskning planlægger at iværksætte for at opfylde missionens formål. Samtidig gives en overordnet beskrivelse af DJF s organisation. Rammeplanen er som strategien et overordnet prospektivt planlægningsinstrument og er endvidere et offentligt dokument, som kan benyttes udadtil. Rammeplanen justeres, hvis udviklingen på det operationelle niveau gør det nødvendigt. Aktivitetsplanen 2006 Aktivitetsplanen er tredje niveau og indeholder en konkretisering af mål og delmål fra Rammeplanen i form af operationelle resultat- og produktionsmål, både for DJF, for afdelingerne, for forskergrupperne i forskningsafdelingerne og funktionerne i støtteafdelingerne. Rammeplanen og Aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning de centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Rammeplanen og Aktivitetsplanen sikres opfyldelse af dels de produktions- og resultatmål, der skal nås i perioden, dels visionens mål. Aktivitetsplanen er et styringsinstrument med et 1-årigt perspektiv på produktions- og resultatmål. Aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for DJF s forskningsaktiviteter i det pågældende år. Aktivitetsplanens produktionsog resultatmål udarbejdes årligt. Gennem en resultatopgørelse dokumenteres og beskrives opfyldelse eller manglende opfyldelse af Aktivitetsplanens produktions- og tesultatmål. Ramme- og aktivitetsplan på afdelingsniveau De enkelte afdelinger udarbejder en årlig plan på afdelingsniveau, hvor afdelingschef og forskningsledere/funktionsledere sammen med de enkelte forskergrupper eller funktionsgrupper i afdelingen udarbejder en plan for afdelingens og gruppernes udvikling indeholdende produktions- og resultatmål på fagområde og projektplan. Resultatkontrakter Er en gensidigt forpligtende aftale mellem departementet og bestyrelsen for Danmarks Jordbrugs- Forskning på overordnet niveau om dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels de aftalte vilkår for gennemførelsen af aktiviteterne. 11

Jordbrugs- og fødevareforskning til samfundets bedste

Jordbrugs- og fødevareforskning til samfundets bedste Danmarks JordbrugsForskning Mission Vision Værdier og Strategi 2010 Jordbrugs- og fødevareforskning til samfundets bedste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 6. juni

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2005-2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2005-2008. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2005-2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg Aarhus Universitet Personalepolitik for Aarhus Universitet Høringsoplæg 1 INDHOLDFORTEGNELSE FORORD... 3 BEHOV FOR EN FÆLLES PERSONALEPOLITIK PÅ AU... 3 AARHUS UNIVERSITET - EN MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere