Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2

3 Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Kompetenceudvikling Kommercialisering og nyttiggørelse af forskningsresultater Forskning Netværk, videncentre og konsortier Samarbejde med brancher, virksomheder og organisationer Myndighedsberedskab Indledning Temaer for myndighedsberedskabet Organisering af myndighedsberedskabet Forskningsafdelinger Afdeling for Genetik og Bioteknologi Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Afdeling for Råvarekvalitet Afdeling for Havebrugsproduktion Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Afdeling for Jordbrugsteknik Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr Afdelinger for teknisk støtte til forskning og drift af anlæg Direktionen Administrationen Afdeling for Mark- og Stalddrift Driftsafdelingen Afdeling for Sortsafprøvning Fremtidige forskningsbehov Innovativ udnyttelse af merværdierne i fødevarekæder Ernæring og sundhed Nye teknologier til gyllebehandling, reduktion af lugtgener og ammoniakfordampning, forbedret udnyttelse af fosfor i foder og reduktion af fosfor- og kvælstofbelastning i vandløb Kortlægning af genomer Genomets udtryk og funktion Nutrigenomics fra bord til jord

4 Bioinformatik Dyremodeller og transgene dyr Mineraler biogene næringsstoffer for husdyr og mennesker Velfærd som kvalitetsparameter Transport af husdyr Multidisciplinær stressforskning Smerteforskning Husdyrenes frugtbarhed Velfærdsfremmende produktionsprincipper Velfærdsmæssige konsekvenser af avlsstrategier Systemer til management og overvågning i husdyrbruget Plantestress Videnopbygning vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Korn og frøkvalitet Fra modelplante til afgrøde Produktkvalitet i gartneriprodukter Jordbrugets muligheder for at fremme landdistriktsudviklingen Jord - Medium for plantevækst, recirkulation af biologiske affaldsstoffer og beskyttelse af vandressourcen Klimaændringer og behovet for tilpasning i jordbruget Vilkår og muligheder for den danske landbrugsproduktion i fremtiden Informations- og kommunikationsteknologi i jordbruget Pesticider management og miljø Biologiske strategier til skadedyrbekæmpelse Agrobotter og produktionsteknologi Ressourcer Tabel 1. Omsætnings- og bevillingsoversigt, kr Tabel 2. Budgetterede udgifter angivet på afdelinger og enheder, kr Tabel 3. Opgørelse over forventet personale ved DJF i Tabel 4. Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler, institutionen DJF

5 Forord Rammeplanen for Danmarks JordbrugsForskning indeholder en overordnet beskrivelse af DJF s og afdelingernes mission, vision, mål, delmål og perspektiver for den igangværende og planlagte forskning og udvikling og indgår som er en del af Fødevareministeriets forskning og udvikling. Aktivitetsplanen indeholder DJF s operationelle målsætninger med resultat- og produktionsmål for afdelingerne og forskergrupperne i forskningsafdelingerne og for funktionerne i afdelinger til støtte for forskningen. Rammeplanen og Aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning det centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Rammeplanen og Aktivitetsplanen sikres opfyldelse af, dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels visionens mål. Rammeplanen er et 4-årigt proaktivt styringsinstrument. Aktivitetsplanen har et 1-årigt perspektiv på resultat- og produktionsmålene. Rammeplanen og Aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for alle DJF s forsknings-og udviklingsaktiviteter i den pågældende planperiode. Aktivitetsplanens resultat- og produktionsmål justeres og opdateres en gang årligt. Rammeplanen og Aktivitetsplanen indgår som led i det samlede ledelsessystem i Fødevareministeriets forskningsvirksomhed, der bygger på følgende elementer: Den nationale strategi for jordbrugsforskningen Den nationale strategi for fiskeriforskningen Det Rådgivende Forskningsudvalg for Fødevare - Strategi Danmarks JordbrugsForsknings Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2010 Danmarks JordbrugsForsknings Resultatkontrakt Danmarks JordbrugsForsknings Årsrapport Strategi er en strategiplan for Det Rådgivende Forskningsudvalg for Fødevarer om ministeriets forskningsaktiviteter. Strategien omfatter forskningsaktiviteterne inden for det samlede fødevare-, jordbrugs- og fiskeriområde med følgende fire indsatsområder: Samspil mellem fødevarer og sundhed Fødevarers betydning for livskvalitet Samspil mellem fødevarer og miljø i primærproduktionen En konkurrencedygtig og bæredygtig jordbrugsog fødevareindustri der spænder fra forbrugeren til primærproduktionen Just Jensen 3

6

7 Indledning DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier Mission DJF driver forskning uafhængigt af ressortministeriet indtil højeste internationale niveau og værner om videnskabsetikken. Forskningens formål er bl.a. at: 1. Rådgive inden for institutionens kerneområder 2. Udføre myndighedsbetjening 3. Udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte 4. Formidle og undervise, herunder at varetage viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interessenter 5. Udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver Forskningen i DJF bidrager effektivt til erhvervenes konkurrencedygtighed og til samfundets produktivitet samt bæredygtige udvikling. Gennem opfyldelse af ovennævnte formål bidrager Danmarks JordbrugsForskning med resultater og løsninger inden for de nedenfor angivne fagområder. Faglig profil Genetik og bioteknologi Husdyrsundhed, velfærd og ernæring Råvarekvalitet Havebrugsproduktion Jordbrugsproduktion og Miljø Jordbrugsteknik Plantebeskyttelse og skadedyr DJF er blandt de internationalt førende eksperimentelle forskningsmiljøer inden for jordbrugs- og fødevareforskningen. DJF udfører grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Forskningen udføres i samarbejde med nationalt og internationalt anerkendte forskningsmiljøer med kompetencer, der er komplementære til DJF s indsats som er fokuseret på fagområder, hvor DJF har en international styrkeposition. Forskningsindsatsen udvikles i samspil med brugere og interessenter. Forskningsresultaterne formidles, således at de umiddelbart kan indgå i rådgivning af myndigheder og virksomheder, samtidig med at forskningsresultaterne dokumenteres i den internationale videnskabelige litteratur som DJF rapporter eller i danske fagtidsskrifter. DJF er nationalt anerkendt for at initiere og udføre kreativ og fokuseret forskning af betydning for den fortsatte udvikling af et dansk jordbrug i harmoni med naturgrundlaget i Danmark. Den etablerede viden og de særlige kompetencer vil i stigende gradblive brugt i undervisning på højeste niveau dvs. uddannelse af forskere, og nyttiggøres gennem innovation og udtagning af patenter, ved salg af licenser og til gavn for innovative spin-off virksomheder samt ved gennemførelse af projekter på ulandsområdet. Genetik og Bioteknologi: At udføre forskning i grundlæggende biologiske egenskaber og genomets struktur og funktion hos dyr og planter samt at udvikle og implementere nye metoder og strategier i husdyravl og planteforædling. At udvikle og implementere nye molekylære metoder i udforskningen af effekten af miljøparametre og stressorer på frugtbarhed, sundhed og produktkvalitet hos planter og dyr. At udvikle og implementeres nye metoder inden for biometri og bioinformatik til anvendelse indenfor dyre- og planteforskningen. Forskning udvikler det biologiske og bioteknologiske grundlag for at udnytte dyr og planter i nye sammenhænge. Forskningen sikrer desuden udviklingen af det genetiske videngrundlag for øget bæredygtighed, effektivitet, sundhed og produktkvalitet i produktionen samt bevarelse af genetiske ressourcer. Husdyrsundhed, velfærd og ernæring: At forbedre det ernærings-, management- og produktionssystembetingede grundlag for husdyrenes produktion, reproduktion, sundhed og velfærd under hensyntagen til miljø og økonomiske forhold. Dette sikres gennem (i) øget basal viden om foderets værdi og kvalitet, næringsstoffernes virkning, udnyttelse og den mikrobielle flora i fordøjelseskanalen; (ii) gennemførelse af grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning i sygdomsforebyggelse, sygdomsmekanismer og biomarkører samt husdyrenes adfærdsmæssige behov, stressbiologi og tilpasningsevne 5

8 Indledning med henblik på udvikling af sundheds-, reproduktions- og velfærdsfremmende strategier og (iii) udvikling af metoder og værktøjer til produktions- og sundhedsstyring i besætninger under hensyntagen til høj dyrevelfærd samt en miljømæssig og økonomisk bæredygtig produktion. Råvarekvalitet: At øge den grundlæggende forståelse af faktorer af betydning for råvarernes anvendelse samt for råvarekvalitetsudviklingen med henblik på at styre denne til gavn for en konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker produktion af råvarer og fødevarer af høj kvalitet. Forskningsindsatsen tager udgangspunkt i grundlæggende basale studier af de kemiske, fysiske, biokemiske og fysiologiske processer i planter og dyr, råvarer og forarbejdede produkter i relation til produkternes funktionelle egenskaber, ernærings- og sundhedsmæssige værdi, organoleptiske kvalitet og holdbarhed. Havebrugsproduktion: At udføre eksperimentel forskning i produktion og kvalitet af prydplanter, frugt, bær, grøntsager, planteskole- og landskabsplanter samt planter til medicinsk brug. Gennem udvikling af dyrkningsmetoder og det genetiske potentiale bidrages dels til øget effektivitet i produktion af havebrugsprodukter, dels til opklaring af sammenhænge mellem planteproduktion, indholdsstoffer og menneskers sundhed for derigennem at frembringe nye og bedre produkter, herunder krydderurter og medicinalplanter. Jordbrugsproduktion og Miljø: At udføre kreativ og fokuseret forskning af betydning for den fortsatte udvikling af et landbrug i harmoni med naturgrundlaget i Danmark. Gennem faglig nytænkning og systemorienteret eksperimentel forskning at afdække mekanismerne i det tætte samspil mellem de system- og procesorienterede aktiviteter. At udvikle viden som kan danne grundlag for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. At levere en forskningsbaseret viden til jordbrugere og myndigheder, som sikrer en jordbrugsproduktion af høj værdi og kvalitet med respekt for jordbrugeren, naturressourcer, miljø og landskab, herunder bidrage til opbygning af det internationale videngrundlag. Jordbrugsteknik: At forske i miljøteknologi, styrings- automatiserings teknologier indenfor konventionelle og økologiske jordbrugs- og fødevareproduktion, herunder nonfood produktion. At udføre forskning og udvikling samt implementering af sensor-, styre- og applikationsteknologier til præcisionsbehandling af dyr og planter, anvendelse af husdyrgødning, reduktion af lugtgener fra husdyrpro- duktion samt effektiv dataopsamling og dokumentation i fødevarernes produktionshistorie. Samtidig forskes i nye produktionsprincipper, hvor der anvendes robotter, sensorer, matematisk/fysiske modeller, beslutningsstøttesystemer samt andre innovative redskaber. Plantebeskyttelse og Skadedyr: At udføre eksperimentel forskning på internationalt anerkendt niveau og formidle ny viden om skadegørere (ukrudt, plante- og bisygdomme samt skadedyr). Forskningsindsatsen skal medvirke til at udvikle en effektiv og miljøacceptabel forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere i plante- og husdyrproduktionen, i fødevareindustrien, i produktionsbygninger og samfundet i øvrigt. Herved bidrages til, at de fødevarer og andre produkter, der frembringes, er sunde, af høj kvalitet og produceret under hensyntagen til miljø, sikkerhed, dyrevelfærd og produktionsomkostninger. Administration, drift og sortsafprøvning: Udvikler et velfungerende og tidssvarende administrativt apparat til løsning af administrative og serviceorienterede opgaver for interne brugere, myndigheder og eksterne samarbejdspartnere. Stiller moderne faciliteter og veluddannet personale til rådighed for eksperimenter i marken, og eksperimenter med husdyr. Driften tilrettelægges og gennemføres under hensyntagen til gældende landbrugsfaglige forhold vedrørende såvel miljø som dyreetik. Eksperimenterne gennemføres efter aktuelle planer og velbeskrevne arbejdsrutiner. Varetager eksterne og interne kommunikationsopgaver for DJF samt servicerer forskningsafdelingerne på alle driftsområder af generel karakter, herunder udvikles ydelser til at understøtte DJF s forsknings- og samfundsmæssige DJF udfører sortsafprøvning opgaver. gennem en effektiv koordinering og gennemførelse af den danske lovbestemte sortsafprøvning og markerer sig nationalt og internationalt som et miljø, der kan og vil gennemføre værdi og SES-afprøvning på et højt internationalt niveau. Vision At være nationalt og internationalt anerkendt for at udføre relevant jordbrugs- og fødevareforskning samt innovation af høj kvalitet, som med stor effekt bidrager til erhvervenes konkurrencedygtighed og til samfundets produktivitet samt bæredygtige udvikling. 6

9 Indledning Værdier Værdierne udtrykker tilsammen hvorledes medarbejdere i DJF forholder sig til samfundet som helhed, til kunder og interessenter, til samarbejdspartnere og til hinanden internt i DJF. Værdigrundlaget er medarbejdernes og ledelsens holdningsmæssige fundament for realisering af DJF s mission og vision. 1. Faglighed 2. Engagement 3. Ansvarlighed 4. Åbenhed 5. Arbejdsglæde 6. Medmenneskelighed 7. Kreativitet 8. Innovation 9. Professionalisme 10. Uafhængighed De enkelte afdelinger har udbygget DJF værdierne med egne værdier af særlig relevans for deres forskningsmæssige og driftsmæssige traditioner inden for de specifikke fagområder. Hvad vi i DJF forstår ved de fælles værdier 1. Faglighed Vi er kreative og løser opgaverne på et højt fagligt niveau Vi arbejder målrettet og effektivt Vi opnår faglig respekt og troværdighed gennem engagement og ansvarlighed 2. Engagement Vi er engagerede, fordi medarbejdere og ledelse har klare målsætninger Vi er motiverede, fordi vi inddrages i beslutningerne om opgavers løsning Vi belønner engagement med selvstændighed i løsning af arbejdsopgaver 3. Ansvarlighed Vi påtager os alle ansvar for løsning af arbejdsopgaver Vi har alle ansvar for at komme med forslag til forbedringer Vi tager alle ansvar for det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø 4. Åbenhed Vi er åbne overfor andres synspunkter Vi er åbne overfor, at mennesker er forskellige Vi respekterer, at medmennesker og samfundet har behov for integritet 5. Arbejdsglæde Vi arbejder aktivt for at skabe trivsel i et godt socialt miljø Vi anvender humor og smil i kommunikation mellem medarbejdere Vi arbejder for spændende og udfordrende jobs i et internationalt miljø 6. Medmenneskelighed Vi søger menneskelig mangfoldighed i det rummelige arbejdsmarked Vi viser tolerance og social ansvarlighed Vi viser omsorg for kollegaer 7. Kreativitet Vi udvikler vores viden og kompetencer Vi udvikler vore ideer i et internationalt miljø Vi søger viden og inspiration i tilgrænsende fagområder 8. Innovation Vi kommercialiserer DJF s viden Vi bidrager til etablering af nye virksomheder med udgangspunkt i DJF s forskning Vi udtager patenter og varemærkebeskyttelse 9. Professionalisme Vi løser opgaverne på et højt intellektuelt og fagligt niveau Vi indgår i tværfagligt samarbejde med respekt for intellektuelle rettigheder Vi udnytter ressourcerne optimalt og afleverer opgaver til tiden 10. Uafhængighed Vi er i enhver henseende loyale overfor forskningens resultater Vi er redelige i analyse, diskussion og formidling af resultater Vi beskytter vore intellektuelle rettigheder 7

10 Indledning DJF s udfordringer Som sektorforskningsinstitution og statsvirksomhed skal DJF udføre forskning og innovation for at opretholde og fortsat udvikle et viden- og myndighedsberedskab inden for institutionens faglige profil. DJF s myndighedsopgaver omfatter, dels de lovmæssige opgaver som f.eks. sortsafprøvning og bisygdomme, dels det direkte politikunderstøttende myndighedsberedskab som har stor faglig bredde og hvor DJF bidrager med viden som baggrund for reguleringer til fremme af erhvervenes produktionsforhold herunder dyrevelfærd og produktkvalitet. VMP III og GMO/sameksistens er emneområder, der i den kommende periode vil byde på særlige udfordringer sammen med jordbrugsmæssige foranstaltninger til reduktion af drivhuseffekten og jordbrugsproduktionens tilpasning til kommende ændrede klimaforhold. Der er endvidere behov for at intensivere indsatsen vedrørende landdistriktsudvikling, både mht. jordbrugets miljømæssige forhold og mht. jordbrugets bidrag til innovation i landdistrikterne. Jordbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark vil i de kommende år bl.a. blive præget dels af en skærpet konkurrence og en meget hurtig teknologisk udvikling, dels af stadigt stigende fokus på, at dansk producerede fødevarer skal være sunde, sikre, af høj kvalitet og tidssvarende. Afsætningen af danske produkter af høj kvalitet vil fortsat være afhængig af, at jordbruget og fødevareerhvervet stadigt kan tilføres tilstrækkelig ny fysisk, kemisk, genetisk, biologisk, økologisk og teknologisk viden på en måde, der er etisk og samfundsmæssig accepteret og ansvarlig. De store faglige udfordringer for DJF's jordbrugsog fødevareforskning består i at kunne udvikle nye, mere effektive og skånsomme metoder til produktion af sunde og sikre fødevarer og øvrige jordbrugsprodukter baseret på råvarer af høj kvalitet. Forskningen og innovationen skal også kunne bidrage til udviklingen af bæredygtige produktionssystemer, som tager maksimalt hensyn til arbejdsmiljø, dyrevelfærd og -sundhed, sikrer imod uheldige påvirkning af miljø og naturgrundlag samt bidrager til udvikling af landdistriktsudviklingen, øget produktivitet og indtjening til jordbrugs- og fødevareerhvervet med tilhørende følgevirksomheder, herunder at udvikle og vurdere nye teknologier. Jordbrugs- og fødevareerhvervet har brug for helhedsorienteret forskning på tværs af fagområder og discipliner, som bygger på forskningens kvalitet, relevans og effekt, en optimal udnyttelse af ressourcerne og et tæt samarbejde med jordbrugs- og fødevareerhvervets interessenter. Der er behov for et tættere og mere effektivt samarbejde med de bedste relevante tilgrænsende fagmiljøer for at få den bedst mulige udnyttelse af DJF's viden til gavn for den samlede nationale og internationale forskningsindsats. Som videnproducerende virksomhed er DJF afhængig af at kunne tiltrække, udvikle og fastholde engagerede, dygtige medarbejdere og ledere, som kan danne grundlaget for opfyldelse af missionen og visionen. DJF skal derfor være en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere, der besidder stor faglig dygtighed, kreativitet og selvstændighed. Strategi Strategien er formuleret som en forskningsstrategi med syv delstrategier, der til sammen udgør strategien, der beskriver fremgangsmåden, metoderne og virkemidlerne som DJF anvender for at nå de mål, der er indeholdt i DJF s mission og vision. Forskningsstrategi DJF s hovedaktivitet er forskningen, og det er aktiviteter inden for forskning og udvikling, der udgør grundlaget for DJF s øvrige opgaver. Forskningen udføres i samarbejde med relevante universiteter, forskningsinstitutioner, virksomheder og organisationer. DJF vil: Udføre langsigtet basal, strategisk og anvendelsesorienteret forskning og udvikling som basis for opbygning af ny viden og udvikling af nye løsninger Være visionær og proaktiv i valget og etableringen af indsats- og fokusområder for forskningen Forskningen udføres i samarbejde med nationalt og internationalt anerkendte forskningsmiljøer med kompetencer, der er komplementære til DJF s indsats som er fokuseret på fagområder, hvor DJF har en international styrkeposition Forstærke og udbygge sin forskning og udvikling gennem fokusering, tværfaglighed og helhedsorientering Tiltrække flere internationalt anerkendte forskere med høj faglig og personlig kompetence Lægge stor vægt på formidling af videnskabelige resultater i internationalt anerkendte tidsskrifter med et højt impact indeks Sikre at institutionens kompetencer og faciliteter også anvendes i tilgrænsende biologiske forskningsområder 8

11 Indledning Delstrategi for rådgivning Den tværfaglige og helhedsorienterede forskning er DJF s grundlag for at varetage rådgivningen af myndigheder, organisationer og erhvervsvirksomheder. DJF vil: Være visionær og fremsynet i valget af forskningsemner for at kunne leve op til initiativforpligtelsen over for myndigheder og virksomheder og for at varetage fremtidens behov for rådgivning Levere en forskningsbaseret varetagelse af denne forpligtelse til rådgivning, der lever op til kravene om kvalitet, uafhængighed, hurtighed, præcision og anvendelighed Indfri samfundets og virksomhedernes forventninger på dette område uanset om det gælder konkrete spørgsmål eller udredningsarbejder, der kan danne basis for lovgivning, politikformulering eller virksomhedsdrift Formidle DJF s forskningsbaserede rådgivning til samfundet Delstrategi for kvalitetssikring Der er stigende opmærksomhed på og krav om kvalitet inden for forskning og rådgivning. DJF vil: Forstærke indsatsen på at udvikle og beskrive metoder og procedurer til at kvalitetssikre forskningen og driften af støttefunktioner Bidrage til udvikling af metoder til at vurdere og synliggøre den samfunds- og erhvervsmæssige nytte af DJF s forskning Foretage internationale evalueringer af DJF som forskningsinstitution Foretage internationale evalueringer af DJF s forskning og øvrige aktiviteter Sikre at DJF s medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at kunne opnå den optimale kvalitet i forskning, rådgivning og øvrige opgaver Delstrategi for kommunikation Formidlingen af resultater fra DJF s forskning og udvikling er af stor betydning for, at resultaterne kan finde anvendelse i erhverv og samfund. DJF vil derfor: Udbygge rollen som leverandør af forskningsbaseret viden og løsninger inden for jordbrugs- og fødevareområdet Sikre hurtig og effektiv kommunikation samt formidling af informationer til brugere, således at DJF s resultater kan udnyttes hurtigt og bedst muligt, og gøre DJF synlig i det danske og det internationale samfund Forstærke indsatsen på området vidensyntese Have et effektivt og kompatibelt elektronisk kommunikationssystem for at kunne motivere medarbejderne til en målrettet og effektiv indsats for formidling af høj kvalitet Udbygge DJF s brug af Internettet som værktøj i dialogen mellem DJF og samarbejdspartnere såvel i Danmark som i udlandet Opbygger en effektiv intern kommunikation, således at der skabes et professionelt billede af DJF overfor brugere og samarbejdspartnere Styrke medarbejdernes kompetencer inden for effektiv formidling til forskellige målgrupper Delstrategi for innovation Udnyttelse af forskningsresultater til praktisk anvendelse - enten som nye teknologier, nye produkter eller i nye virksomheder vil få stadig større betydning. DJF ønsker at udvikle sin kompetence i hele innovationskæden fra ide til produkt både som selvstændig aktør og som samarbejdspartner. DJF vil: Udvikle samarbejdet med relevante innovationsmiljøer Øge antallet af patentansøgninger og antallet af udtagne patenter Styrke kommercialiseringen af DJF-baseret viden, metoder og øvrige knowhow Styrke kontrakt- og aftalegrundlaget for at kunne beskytte medarbejdernes og DJF s intellektuelle ejendomsrettigheder Bidrage til udviklingen af eksisterende virksomheder og til dannelse af nye virksomheder på grundlag af resultaterne fra DJF s forskning og udvikling Delstrategi for kompetenceudvikling Dygtige medarbejdere er en afgørende forudsætning for DJF som videnproducerende virksomhed. DJF vil: Øge indsatsen for at alle medarbejdere får lige chancer for at udvikle sig gennem kompetenceopbygning, både fagligt og personligt og skabe en fælles forståelse for kompetencebegrebet i hele organisationen 9

12 Indledning Videreudvikle kompetencer, der kan understøtte DJF s mission og vision under hensyntagen til de enkelte medarbejderes behov for at være menneske, og skabe balance mellem udfordringer, kreativitet og effektivitet i den personlige udvikling Øge indsatsen for at være en rummelig arbejdsplads for alle medarbejdere uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold og for at give lige udviklingsmuligheder med henblik på en større diversitet i medarbejdernes baggrund Give mulighed for jobudveksling såvel nationalt som internationalt Fremme en virksomhedskultur hvor samarbejde på alle niveauer samt ros og konstruktiv kritik er centrale elementer Videreudvikle ledernes kompetence under hensyntagen til både lederes og medarbejderes behov Delstrategi for undervisning DJF s kompetence skal i højere grad udnyttes i diplomuddannelser og i uddannelse af bachelors, kandidater og ph.d er. DJF vil derfor: Styrke indsatsen inden for uddannelserne gennem udvikling af samarbejdet med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet Øge indsatsen i vejledningen af specialestuderende og ph.d.- studerende Styrke engagementet i relevante forskerskoler Etablere konsortier og uddannelsesnetværk med relevante universiteter og forskningsinstitutioner Styrke medarbejdernes kompetencer inden for anvendelse af effektive pædagogiske og fagdidaktiske værktøjer i undervisningen Styrke sin status som en attraktiv arbejdsplads for nuværende medarbejdere og som forudsætning for rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede nye medarbejdere Løbende vurdere behovet for at tilpasse de faglige indsatsområder og ved omstruktureringer iværksætte initiativer, der kan fremme udnyttelsen af de positive muligheder i nye sammensætninger af afdelinger og grupper, herunder processer til stimulering af faglig synergi Udvikle en sikkerhedskultur, der sikrer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere erkender et sikkerhedsmæssigt ansvar for sig selv, for sine kollegaer og for DJF s værdier Have en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig drift Sikre forskningsfaciliteter, apparatur og infrastruktur af høj standard som grundlag for forskning og innovation til det højeste internationale niveau Foretage aktiv prioritering af DJF s ressourcer og styrke koblingen mellem den faglige og økonomiske styring Delstrategi for organisationsudvikling DJF skal fortsat udvikles og skal være i stand til i en dynamisk verden at tage fremtidens udfordringer og muligheder op. DJF vil: Udvikle det regionale samarbejde omkring de fem regionalt placerede forskningscentre som herigennem bidrager til den regionale udvikling i Danmark Udvikle de bedst mulige faglige og organisatoriske netværk internt i DJF for at kunne producere tværfaglige løsninger 10

13 Indledning DJF s planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer DJF anvender følgende planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer: Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2010 Mission og vision beskriver grundlaget for DJF s eksistens og ambition. Værdigrundlaget er det etiske og moralske fundament, hvorpå DJF vil realisere sin mission og sin vision og udtrykker dermed, hvorledes medarbejdere og ledelse i DJF ønsker at fremstå i forhold til hinanden - såvel internt i virksomheden - som i forhold til eksterne samarbejdspartnere - kunder specifikt - og i samfundet generelt. Strategien er den overordnede fremgangsmåde og de virkemidler, hvormed DJF vil nå de mål, som er fastsat i missionen og visionen. Strategien indeholder DJF s overordnede målsætninger for udviklingen (development objectives). Disse målsætninger er formuleret således, at strategien er retningsgivende, samtidig med at den er holdbar. Strategien forholder sig til helt grundlæggende strukturelle udviklingstendenser og er dermed i høj grad uafhængig af konjunkturelle forhold. Strategien er øverste niveau i planlægnings- og styringshierarkiet. Strategien er endvidere et prospektivt planlægningsinstrument og et offentligt dokument, der kan indgå i DJF s vifte af information til omverdenen. Rammeplanen Næste niveau i Danmarks JordbrugsForskning s planlægningsværktøjer er Rammeplanen. Med udgangspunkt i institutionens mission, vision, værdigrundlag og strategi beskrives DJF s fokusområder samt de specifikke målsætninger på indsatsniveau. Rammeplanen indeholder en beskrivelse af DJF s 7 forskningsafdelinger med en oversigt over afdelingernes forskergrupper. Beskrivelsen, der indeholder afdelingernes mission, vision, mål, faglige profil og forskningens perspektiver er samtidig en gennemgang og beskrivelse af DJF s 7 faglige indsatsområder. Herudover indeholder Rammeplanen en beskrivelse af DJF s 4 afdelinger til støtte for forskningen med en oversigt over afdelingernes funktioner. Beskrivelsen, der indeholder afdelingernes mission, vision, mål, faglige og tekniske profil, er samtidig en gennemgang og beskrivelse af DJF s støttefunktioner. Rammeplanen er en prioriteret række af aktiviteter som Danmarks JordbrugsForskning planlægger at iværksætte for at opfylde missionens formål. Samtidig gives en overordnet beskrivelse af DJF s organisation. Rammeplanen er som strategien et overordnet prospektivt planlægningsinstrument og er endvidere et offentligt dokument, som kan benyttes udadtil. Rammeplanen justeres, hvis udviklingen på det operationelle niveau gør det nødvendigt. Aktivitetsplanen 2006 Aktivitetsplanen er tredje niveau og indeholder en konkretisering af mål og delmål fra Rammeplanen i form af operationelle resultat- og produktionsmål, både for DJF, for afdelingerne, for forskergrupperne i forskningsafdelingerne og funktionerne i støtteafdelingerne. Rammeplanen og Aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning de centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Rammeplanen og Aktivitetsplanen sikres opfyldelse af dels de produktions- og resultatmål, der skal nås i perioden, dels visionens mål. Aktivitetsplanen er et styringsinstrument med et 1-årigt perspektiv på produktions- og resultatmål. Aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for DJF s forskningsaktiviteter i det pågældende år. Aktivitetsplanens produktionsog resultatmål udarbejdes årligt. Gennem en resultatopgørelse dokumenteres og beskrives opfyldelse eller manglende opfyldelse af Aktivitetsplanens produktions- og tesultatmål. Ramme- og aktivitetsplan på afdelingsniveau De enkelte afdelinger udarbejder en årlig plan på afdelingsniveau, hvor afdelingschef og forskningsledere/funktionsledere sammen med de enkelte forskergrupper eller funktionsgrupper i afdelingen udarbejder en plan for afdelingens og gruppernes udvikling indeholdende produktions- og resultatmål på fagområde og projektplan. Resultatkontrakter Er en gensidigt forpligtende aftale mellem departementet og bestyrelsen for Danmarks Jordbrugs- Forskning på overordnet niveau om dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels de aftalte vilkår for gennemførelsen af aktiviteterne. 11

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). NOTAT Indledning Regeringen besluttede den 20. juni 2006 at afslutte sonderingerne om et nyt forskningslandskab med institutionernes tilbagemeldinger senest 15. september 2006. Nedenstående analyse er

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB

Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Öresundskomiteens Kulturforum Kultursektoren i Øresundsregionen FORNYELSE AF KULTURINSTITUTIONERNE GENNEM PARTNERSKAB Kompetenceudvikling for kulturlivets ledere Juli 2002 VERSION 04 4. juli 2002 Öresundskomiteens

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere