Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2

3 Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Kompetenceudvikling Kommercialisering og nyttiggørelse af forskningsresultater Forskning Netværk, videncentre og konsortier Samarbejde med brancher, virksomheder og organisationer Myndighedsberedskab Indledning Temaer for myndighedsberedskabet Organisering af myndighedsberedskabet Forskningsafdelinger Afdeling for Genetik og Bioteknologi Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Afdeling for Råvarekvalitet Afdeling for Havebrugsproduktion Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Afdeling for Jordbrugsteknik Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr Afdelinger for teknisk støtte til forskning og drift af anlæg Direktionen Administrationen Afdeling for Mark- og Stalddrift Driftsafdelingen Afdeling for Sortsafprøvning Fremtidige forskningsbehov Innovativ udnyttelse af merværdierne i fødevarekæder Ernæring og sundhed Nye teknologier til gyllebehandling, reduktion af lugtgener og ammoniakfordampning, forbedret udnyttelse af fosfor i foder og reduktion af fosfor- og kvælstofbelastning i vandløb Kortlægning af genomer Genomets udtryk og funktion Nutrigenomics fra bord til jord

4 Bioinformatik Dyremodeller og transgene dyr Mineraler biogene næringsstoffer for husdyr og mennesker Velfærd som kvalitetsparameter Transport af husdyr Multidisciplinær stressforskning Smerteforskning Husdyrenes frugtbarhed Velfærdsfremmende produktionsprincipper Velfærdsmæssige konsekvenser af avlsstrategier Systemer til management og overvågning i husdyrbruget Plantestress Videnopbygning vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Korn og frøkvalitet Fra modelplante til afgrøde Produktkvalitet i gartneriprodukter Jordbrugets muligheder for at fremme landdistriktsudviklingen Jord - Medium for plantevækst, recirkulation af biologiske affaldsstoffer og beskyttelse af vandressourcen Klimaændringer og behovet for tilpasning i jordbruget Vilkår og muligheder for den danske landbrugsproduktion i fremtiden Informations- og kommunikationsteknologi i jordbruget Pesticider management og miljø Biologiske strategier til skadedyrbekæmpelse Agrobotter og produktionsteknologi Ressourcer Tabel 1. Omsætnings- og bevillingsoversigt, kr Tabel 2. Budgetterede udgifter angivet på afdelinger og enheder, kr Tabel 3. Opgørelse over forventet personale ved DJF i Tabel 4. Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler, institutionen DJF

5 Forord Rammeplanen for Danmarks JordbrugsForskning indeholder en overordnet beskrivelse af DJF s og afdelingernes mission, vision, mål, delmål og perspektiver for den igangværende og planlagte forskning og udvikling og indgår som er en del af Fødevareministeriets forskning og udvikling. Aktivitetsplanen indeholder DJF s operationelle målsætninger med resultat- og produktionsmål for afdelingerne og forskergrupperne i forskningsafdelingerne og for funktionerne i afdelinger til støtte for forskningen. Rammeplanen og Aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning det centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Rammeplanen og Aktivitetsplanen sikres opfyldelse af, dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels visionens mål. Rammeplanen er et 4-årigt proaktivt styringsinstrument. Aktivitetsplanen har et 1-årigt perspektiv på resultat- og produktionsmålene. Rammeplanen og Aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for alle DJF s forsknings-og udviklingsaktiviteter i den pågældende planperiode. Aktivitetsplanens resultat- og produktionsmål justeres og opdateres en gang årligt. Rammeplanen og Aktivitetsplanen indgår som led i det samlede ledelsessystem i Fødevareministeriets forskningsvirksomhed, der bygger på følgende elementer: Den nationale strategi for jordbrugsforskningen Den nationale strategi for fiskeriforskningen Det Rådgivende Forskningsudvalg for Fødevare - Strategi Danmarks JordbrugsForsknings Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2010 Danmarks JordbrugsForsknings Resultatkontrakt Danmarks JordbrugsForsknings Årsrapport Strategi er en strategiplan for Det Rådgivende Forskningsudvalg for Fødevarer om ministeriets forskningsaktiviteter. Strategien omfatter forskningsaktiviteterne inden for det samlede fødevare-, jordbrugs- og fiskeriområde med følgende fire indsatsområder: Samspil mellem fødevarer og sundhed Fødevarers betydning for livskvalitet Samspil mellem fødevarer og miljø i primærproduktionen En konkurrencedygtig og bæredygtig jordbrugsog fødevareindustri der spænder fra forbrugeren til primærproduktionen Just Jensen 3

6

7 Indledning DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier Mission DJF driver forskning uafhængigt af ressortministeriet indtil højeste internationale niveau og værner om videnskabsetikken. Forskningens formål er bl.a. at: 1. Rådgive inden for institutionens kerneområder 2. Udføre myndighedsbetjening 3. Udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte 4. Formidle og undervise, herunder at varetage viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interessenter 5. Udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver Forskningen i DJF bidrager effektivt til erhvervenes konkurrencedygtighed og til samfundets produktivitet samt bæredygtige udvikling. Gennem opfyldelse af ovennævnte formål bidrager Danmarks JordbrugsForskning med resultater og løsninger inden for de nedenfor angivne fagområder. Faglig profil Genetik og bioteknologi Husdyrsundhed, velfærd og ernæring Råvarekvalitet Havebrugsproduktion Jordbrugsproduktion og Miljø Jordbrugsteknik Plantebeskyttelse og skadedyr DJF er blandt de internationalt førende eksperimentelle forskningsmiljøer inden for jordbrugs- og fødevareforskningen. DJF udfører grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Forskningen udføres i samarbejde med nationalt og internationalt anerkendte forskningsmiljøer med kompetencer, der er komplementære til DJF s indsats som er fokuseret på fagområder, hvor DJF har en international styrkeposition. Forskningsindsatsen udvikles i samspil med brugere og interessenter. Forskningsresultaterne formidles, således at de umiddelbart kan indgå i rådgivning af myndigheder og virksomheder, samtidig med at forskningsresultaterne dokumenteres i den internationale videnskabelige litteratur som DJF rapporter eller i danske fagtidsskrifter. DJF er nationalt anerkendt for at initiere og udføre kreativ og fokuseret forskning af betydning for den fortsatte udvikling af et dansk jordbrug i harmoni med naturgrundlaget i Danmark. Den etablerede viden og de særlige kompetencer vil i stigende gradblive brugt i undervisning på højeste niveau dvs. uddannelse af forskere, og nyttiggøres gennem innovation og udtagning af patenter, ved salg af licenser og til gavn for innovative spin-off virksomheder samt ved gennemførelse af projekter på ulandsområdet. Genetik og Bioteknologi: At udføre forskning i grundlæggende biologiske egenskaber og genomets struktur og funktion hos dyr og planter samt at udvikle og implementere nye metoder og strategier i husdyravl og planteforædling. At udvikle og implementere nye molekylære metoder i udforskningen af effekten af miljøparametre og stressorer på frugtbarhed, sundhed og produktkvalitet hos planter og dyr. At udvikle og implementeres nye metoder inden for biometri og bioinformatik til anvendelse indenfor dyre- og planteforskningen. Forskning udvikler det biologiske og bioteknologiske grundlag for at udnytte dyr og planter i nye sammenhænge. Forskningen sikrer desuden udviklingen af det genetiske videngrundlag for øget bæredygtighed, effektivitet, sundhed og produktkvalitet i produktionen samt bevarelse af genetiske ressourcer. Husdyrsundhed, velfærd og ernæring: At forbedre det ernærings-, management- og produktionssystembetingede grundlag for husdyrenes produktion, reproduktion, sundhed og velfærd under hensyntagen til miljø og økonomiske forhold. Dette sikres gennem (i) øget basal viden om foderets værdi og kvalitet, næringsstoffernes virkning, udnyttelse og den mikrobielle flora i fordøjelseskanalen; (ii) gennemførelse af grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning i sygdomsforebyggelse, sygdomsmekanismer og biomarkører samt husdyrenes adfærdsmæssige behov, stressbiologi og tilpasningsevne 5

8 Indledning med henblik på udvikling af sundheds-, reproduktions- og velfærdsfremmende strategier og (iii) udvikling af metoder og værktøjer til produktions- og sundhedsstyring i besætninger under hensyntagen til høj dyrevelfærd samt en miljømæssig og økonomisk bæredygtig produktion. Råvarekvalitet: At øge den grundlæggende forståelse af faktorer af betydning for råvarernes anvendelse samt for råvarekvalitetsudviklingen med henblik på at styre denne til gavn for en konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker produktion af råvarer og fødevarer af høj kvalitet. Forskningsindsatsen tager udgangspunkt i grundlæggende basale studier af de kemiske, fysiske, biokemiske og fysiologiske processer i planter og dyr, råvarer og forarbejdede produkter i relation til produkternes funktionelle egenskaber, ernærings- og sundhedsmæssige værdi, organoleptiske kvalitet og holdbarhed. Havebrugsproduktion: At udføre eksperimentel forskning i produktion og kvalitet af prydplanter, frugt, bær, grøntsager, planteskole- og landskabsplanter samt planter til medicinsk brug. Gennem udvikling af dyrkningsmetoder og det genetiske potentiale bidrages dels til øget effektivitet i produktion af havebrugsprodukter, dels til opklaring af sammenhænge mellem planteproduktion, indholdsstoffer og menneskers sundhed for derigennem at frembringe nye og bedre produkter, herunder krydderurter og medicinalplanter. Jordbrugsproduktion og Miljø: At udføre kreativ og fokuseret forskning af betydning for den fortsatte udvikling af et landbrug i harmoni med naturgrundlaget i Danmark. Gennem faglig nytænkning og systemorienteret eksperimentel forskning at afdække mekanismerne i det tætte samspil mellem de system- og procesorienterede aktiviteter. At udvikle viden som kan danne grundlag for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. At levere en forskningsbaseret viden til jordbrugere og myndigheder, som sikrer en jordbrugsproduktion af høj værdi og kvalitet med respekt for jordbrugeren, naturressourcer, miljø og landskab, herunder bidrage til opbygning af det internationale videngrundlag. Jordbrugsteknik: At forske i miljøteknologi, styrings- automatiserings teknologier indenfor konventionelle og økologiske jordbrugs- og fødevareproduktion, herunder nonfood produktion. At udføre forskning og udvikling samt implementering af sensor-, styre- og applikationsteknologier til præcisionsbehandling af dyr og planter, anvendelse af husdyrgødning, reduktion af lugtgener fra husdyrpro- duktion samt effektiv dataopsamling og dokumentation i fødevarernes produktionshistorie. Samtidig forskes i nye produktionsprincipper, hvor der anvendes robotter, sensorer, matematisk/fysiske modeller, beslutningsstøttesystemer samt andre innovative redskaber. Plantebeskyttelse og Skadedyr: At udføre eksperimentel forskning på internationalt anerkendt niveau og formidle ny viden om skadegørere (ukrudt, plante- og bisygdomme samt skadedyr). Forskningsindsatsen skal medvirke til at udvikle en effektiv og miljøacceptabel forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere i plante- og husdyrproduktionen, i fødevareindustrien, i produktionsbygninger og samfundet i øvrigt. Herved bidrages til, at de fødevarer og andre produkter, der frembringes, er sunde, af høj kvalitet og produceret under hensyntagen til miljø, sikkerhed, dyrevelfærd og produktionsomkostninger. Administration, drift og sortsafprøvning: Udvikler et velfungerende og tidssvarende administrativt apparat til løsning af administrative og serviceorienterede opgaver for interne brugere, myndigheder og eksterne samarbejdspartnere. Stiller moderne faciliteter og veluddannet personale til rådighed for eksperimenter i marken, og eksperimenter med husdyr. Driften tilrettelægges og gennemføres under hensyntagen til gældende landbrugsfaglige forhold vedrørende såvel miljø som dyreetik. Eksperimenterne gennemføres efter aktuelle planer og velbeskrevne arbejdsrutiner. Varetager eksterne og interne kommunikationsopgaver for DJF samt servicerer forskningsafdelingerne på alle driftsområder af generel karakter, herunder udvikles ydelser til at understøtte DJF s forsknings- og samfundsmæssige DJF udfører sortsafprøvning opgaver. gennem en effektiv koordinering og gennemførelse af den danske lovbestemte sortsafprøvning og markerer sig nationalt og internationalt som et miljø, der kan og vil gennemføre værdi og SES-afprøvning på et højt internationalt niveau. Vision At være nationalt og internationalt anerkendt for at udføre relevant jordbrugs- og fødevareforskning samt innovation af høj kvalitet, som med stor effekt bidrager til erhvervenes konkurrencedygtighed og til samfundets produktivitet samt bæredygtige udvikling. 6

9 Indledning Værdier Værdierne udtrykker tilsammen hvorledes medarbejdere i DJF forholder sig til samfundet som helhed, til kunder og interessenter, til samarbejdspartnere og til hinanden internt i DJF. Værdigrundlaget er medarbejdernes og ledelsens holdningsmæssige fundament for realisering af DJF s mission og vision. 1. Faglighed 2. Engagement 3. Ansvarlighed 4. Åbenhed 5. Arbejdsglæde 6. Medmenneskelighed 7. Kreativitet 8. Innovation 9. Professionalisme 10. Uafhængighed De enkelte afdelinger har udbygget DJF værdierne med egne værdier af særlig relevans for deres forskningsmæssige og driftsmæssige traditioner inden for de specifikke fagområder. Hvad vi i DJF forstår ved de fælles værdier 1. Faglighed Vi er kreative og løser opgaverne på et højt fagligt niveau Vi arbejder målrettet og effektivt Vi opnår faglig respekt og troværdighed gennem engagement og ansvarlighed 2. Engagement Vi er engagerede, fordi medarbejdere og ledelse har klare målsætninger Vi er motiverede, fordi vi inddrages i beslutningerne om opgavers løsning Vi belønner engagement med selvstændighed i løsning af arbejdsopgaver 3. Ansvarlighed Vi påtager os alle ansvar for løsning af arbejdsopgaver Vi har alle ansvar for at komme med forslag til forbedringer Vi tager alle ansvar for det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø 4. Åbenhed Vi er åbne overfor andres synspunkter Vi er åbne overfor, at mennesker er forskellige Vi respekterer, at medmennesker og samfundet har behov for integritet 5. Arbejdsglæde Vi arbejder aktivt for at skabe trivsel i et godt socialt miljø Vi anvender humor og smil i kommunikation mellem medarbejdere Vi arbejder for spændende og udfordrende jobs i et internationalt miljø 6. Medmenneskelighed Vi søger menneskelig mangfoldighed i det rummelige arbejdsmarked Vi viser tolerance og social ansvarlighed Vi viser omsorg for kollegaer 7. Kreativitet Vi udvikler vores viden og kompetencer Vi udvikler vore ideer i et internationalt miljø Vi søger viden og inspiration i tilgrænsende fagområder 8. Innovation Vi kommercialiserer DJF s viden Vi bidrager til etablering af nye virksomheder med udgangspunkt i DJF s forskning Vi udtager patenter og varemærkebeskyttelse 9. Professionalisme Vi løser opgaverne på et højt intellektuelt og fagligt niveau Vi indgår i tværfagligt samarbejde med respekt for intellektuelle rettigheder Vi udnytter ressourcerne optimalt og afleverer opgaver til tiden 10. Uafhængighed Vi er i enhver henseende loyale overfor forskningens resultater Vi er redelige i analyse, diskussion og formidling af resultater Vi beskytter vore intellektuelle rettigheder 7

10 Indledning DJF s udfordringer Som sektorforskningsinstitution og statsvirksomhed skal DJF udføre forskning og innovation for at opretholde og fortsat udvikle et viden- og myndighedsberedskab inden for institutionens faglige profil. DJF s myndighedsopgaver omfatter, dels de lovmæssige opgaver som f.eks. sortsafprøvning og bisygdomme, dels det direkte politikunderstøttende myndighedsberedskab som har stor faglig bredde og hvor DJF bidrager med viden som baggrund for reguleringer til fremme af erhvervenes produktionsforhold herunder dyrevelfærd og produktkvalitet. VMP III og GMO/sameksistens er emneområder, der i den kommende periode vil byde på særlige udfordringer sammen med jordbrugsmæssige foranstaltninger til reduktion af drivhuseffekten og jordbrugsproduktionens tilpasning til kommende ændrede klimaforhold. Der er endvidere behov for at intensivere indsatsen vedrørende landdistriktsudvikling, både mht. jordbrugets miljømæssige forhold og mht. jordbrugets bidrag til innovation i landdistrikterne. Jordbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark vil i de kommende år bl.a. blive præget dels af en skærpet konkurrence og en meget hurtig teknologisk udvikling, dels af stadigt stigende fokus på, at dansk producerede fødevarer skal være sunde, sikre, af høj kvalitet og tidssvarende. Afsætningen af danske produkter af høj kvalitet vil fortsat være afhængig af, at jordbruget og fødevareerhvervet stadigt kan tilføres tilstrækkelig ny fysisk, kemisk, genetisk, biologisk, økologisk og teknologisk viden på en måde, der er etisk og samfundsmæssig accepteret og ansvarlig. De store faglige udfordringer for DJF's jordbrugsog fødevareforskning består i at kunne udvikle nye, mere effektive og skånsomme metoder til produktion af sunde og sikre fødevarer og øvrige jordbrugsprodukter baseret på råvarer af høj kvalitet. Forskningen og innovationen skal også kunne bidrage til udviklingen af bæredygtige produktionssystemer, som tager maksimalt hensyn til arbejdsmiljø, dyrevelfærd og -sundhed, sikrer imod uheldige påvirkning af miljø og naturgrundlag samt bidrager til udvikling af landdistriktsudviklingen, øget produktivitet og indtjening til jordbrugs- og fødevareerhvervet med tilhørende følgevirksomheder, herunder at udvikle og vurdere nye teknologier. Jordbrugs- og fødevareerhvervet har brug for helhedsorienteret forskning på tværs af fagområder og discipliner, som bygger på forskningens kvalitet, relevans og effekt, en optimal udnyttelse af ressourcerne og et tæt samarbejde med jordbrugs- og fødevareerhvervets interessenter. Der er behov for et tættere og mere effektivt samarbejde med de bedste relevante tilgrænsende fagmiljøer for at få den bedst mulige udnyttelse af DJF's viden til gavn for den samlede nationale og internationale forskningsindsats. Som videnproducerende virksomhed er DJF afhængig af at kunne tiltrække, udvikle og fastholde engagerede, dygtige medarbejdere og ledere, som kan danne grundlaget for opfyldelse af missionen og visionen. DJF skal derfor være en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere, der besidder stor faglig dygtighed, kreativitet og selvstændighed. Strategi Strategien er formuleret som en forskningsstrategi med syv delstrategier, der til sammen udgør strategien, der beskriver fremgangsmåden, metoderne og virkemidlerne som DJF anvender for at nå de mål, der er indeholdt i DJF s mission og vision. Forskningsstrategi DJF s hovedaktivitet er forskningen, og det er aktiviteter inden for forskning og udvikling, der udgør grundlaget for DJF s øvrige opgaver. Forskningen udføres i samarbejde med relevante universiteter, forskningsinstitutioner, virksomheder og organisationer. DJF vil: Udføre langsigtet basal, strategisk og anvendelsesorienteret forskning og udvikling som basis for opbygning af ny viden og udvikling af nye løsninger Være visionær og proaktiv i valget og etableringen af indsats- og fokusområder for forskningen Forskningen udføres i samarbejde med nationalt og internationalt anerkendte forskningsmiljøer med kompetencer, der er komplementære til DJF s indsats som er fokuseret på fagområder, hvor DJF har en international styrkeposition Forstærke og udbygge sin forskning og udvikling gennem fokusering, tværfaglighed og helhedsorientering Tiltrække flere internationalt anerkendte forskere med høj faglig og personlig kompetence Lægge stor vægt på formidling af videnskabelige resultater i internationalt anerkendte tidsskrifter med et højt impact indeks Sikre at institutionens kompetencer og faciliteter også anvendes i tilgrænsende biologiske forskningsområder 8

11 Indledning Delstrategi for rådgivning Den tværfaglige og helhedsorienterede forskning er DJF s grundlag for at varetage rådgivningen af myndigheder, organisationer og erhvervsvirksomheder. DJF vil: Være visionær og fremsynet i valget af forskningsemner for at kunne leve op til initiativforpligtelsen over for myndigheder og virksomheder og for at varetage fremtidens behov for rådgivning Levere en forskningsbaseret varetagelse af denne forpligtelse til rådgivning, der lever op til kravene om kvalitet, uafhængighed, hurtighed, præcision og anvendelighed Indfri samfundets og virksomhedernes forventninger på dette område uanset om det gælder konkrete spørgsmål eller udredningsarbejder, der kan danne basis for lovgivning, politikformulering eller virksomhedsdrift Formidle DJF s forskningsbaserede rådgivning til samfundet Delstrategi for kvalitetssikring Der er stigende opmærksomhed på og krav om kvalitet inden for forskning og rådgivning. DJF vil: Forstærke indsatsen på at udvikle og beskrive metoder og procedurer til at kvalitetssikre forskningen og driften af støttefunktioner Bidrage til udvikling af metoder til at vurdere og synliggøre den samfunds- og erhvervsmæssige nytte af DJF s forskning Foretage internationale evalueringer af DJF som forskningsinstitution Foretage internationale evalueringer af DJF s forskning og øvrige aktiviteter Sikre at DJF s medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at kunne opnå den optimale kvalitet i forskning, rådgivning og øvrige opgaver Delstrategi for kommunikation Formidlingen af resultater fra DJF s forskning og udvikling er af stor betydning for, at resultaterne kan finde anvendelse i erhverv og samfund. DJF vil derfor: Udbygge rollen som leverandør af forskningsbaseret viden og løsninger inden for jordbrugs- og fødevareområdet Sikre hurtig og effektiv kommunikation samt formidling af informationer til brugere, således at DJF s resultater kan udnyttes hurtigt og bedst muligt, og gøre DJF synlig i det danske og det internationale samfund Forstærke indsatsen på området vidensyntese Have et effektivt og kompatibelt elektronisk kommunikationssystem for at kunne motivere medarbejderne til en målrettet og effektiv indsats for formidling af høj kvalitet Udbygge DJF s brug af Internettet som værktøj i dialogen mellem DJF og samarbejdspartnere såvel i Danmark som i udlandet Opbygger en effektiv intern kommunikation, således at der skabes et professionelt billede af DJF overfor brugere og samarbejdspartnere Styrke medarbejdernes kompetencer inden for effektiv formidling til forskellige målgrupper Delstrategi for innovation Udnyttelse af forskningsresultater til praktisk anvendelse - enten som nye teknologier, nye produkter eller i nye virksomheder vil få stadig større betydning. DJF ønsker at udvikle sin kompetence i hele innovationskæden fra ide til produkt både som selvstændig aktør og som samarbejdspartner. DJF vil: Udvikle samarbejdet med relevante innovationsmiljøer Øge antallet af patentansøgninger og antallet af udtagne patenter Styrke kommercialiseringen af DJF-baseret viden, metoder og øvrige knowhow Styrke kontrakt- og aftalegrundlaget for at kunne beskytte medarbejdernes og DJF s intellektuelle ejendomsrettigheder Bidrage til udviklingen af eksisterende virksomheder og til dannelse af nye virksomheder på grundlag af resultaterne fra DJF s forskning og udvikling Delstrategi for kompetenceudvikling Dygtige medarbejdere er en afgørende forudsætning for DJF som videnproducerende virksomhed. DJF vil: Øge indsatsen for at alle medarbejdere får lige chancer for at udvikle sig gennem kompetenceopbygning, både fagligt og personligt og skabe en fælles forståelse for kompetencebegrebet i hele organisationen 9

12 Indledning Videreudvikle kompetencer, der kan understøtte DJF s mission og vision under hensyntagen til de enkelte medarbejderes behov for at være menneske, og skabe balance mellem udfordringer, kreativitet og effektivitet i den personlige udvikling Øge indsatsen for at være en rummelig arbejdsplads for alle medarbejdere uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold og for at give lige udviklingsmuligheder med henblik på en større diversitet i medarbejdernes baggrund Give mulighed for jobudveksling såvel nationalt som internationalt Fremme en virksomhedskultur hvor samarbejde på alle niveauer samt ros og konstruktiv kritik er centrale elementer Videreudvikle ledernes kompetence under hensyntagen til både lederes og medarbejderes behov Delstrategi for undervisning DJF s kompetence skal i højere grad udnyttes i diplomuddannelser og i uddannelse af bachelors, kandidater og ph.d er. DJF vil derfor: Styrke indsatsen inden for uddannelserne gennem udvikling af samarbejdet med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet Øge indsatsen i vejledningen af specialestuderende og ph.d.- studerende Styrke engagementet i relevante forskerskoler Etablere konsortier og uddannelsesnetværk med relevante universiteter og forskningsinstitutioner Styrke medarbejdernes kompetencer inden for anvendelse af effektive pædagogiske og fagdidaktiske værktøjer i undervisningen Styrke sin status som en attraktiv arbejdsplads for nuværende medarbejdere og som forudsætning for rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede nye medarbejdere Løbende vurdere behovet for at tilpasse de faglige indsatsområder og ved omstruktureringer iværksætte initiativer, der kan fremme udnyttelsen af de positive muligheder i nye sammensætninger af afdelinger og grupper, herunder processer til stimulering af faglig synergi Udvikle en sikkerhedskultur, der sikrer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere erkender et sikkerhedsmæssigt ansvar for sig selv, for sine kollegaer og for DJF s værdier Have en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig drift Sikre forskningsfaciliteter, apparatur og infrastruktur af høj standard som grundlag for forskning og innovation til det højeste internationale niveau Foretage aktiv prioritering af DJF s ressourcer og styrke koblingen mellem den faglige og økonomiske styring Delstrategi for organisationsudvikling DJF skal fortsat udvikles og skal være i stand til i en dynamisk verden at tage fremtidens udfordringer og muligheder op. DJF vil: Udvikle det regionale samarbejde omkring de fem regionalt placerede forskningscentre som herigennem bidrager til den regionale udvikling i Danmark Udvikle de bedst mulige faglige og organisatoriske netværk internt i DJF for at kunne producere tværfaglige løsninger 10

13 Indledning DJF s planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer DJF anvender følgende planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer: Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2010 Mission og vision beskriver grundlaget for DJF s eksistens og ambition. Værdigrundlaget er det etiske og moralske fundament, hvorpå DJF vil realisere sin mission og sin vision og udtrykker dermed, hvorledes medarbejdere og ledelse i DJF ønsker at fremstå i forhold til hinanden - såvel internt i virksomheden - som i forhold til eksterne samarbejdspartnere - kunder specifikt - og i samfundet generelt. Strategien er den overordnede fremgangsmåde og de virkemidler, hvormed DJF vil nå de mål, som er fastsat i missionen og visionen. Strategien indeholder DJF s overordnede målsætninger for udviklingen (development objectives). Disse målsætninger er formuleret således, at strategien er retningsgivende, samtidig med at den er holdbar. Strategien forholder sig til helt grundlæggende strukturelle udviklingstendenser og er dermed i høj grad uafhængig af konjunkturelle forhold. Strategien er øverste niveau i planlægnings- og styringshierarkiet. Strategien er endvidere et prospektivt planlægningsinstrument og et offentligt dokument, der kan indgå i DJF s vifte af information til omverdenen. Rammeplanen Næste niveau i Danmarks JordbrugsForskning s planlægningsværktøjer er Rammeplanen. Med udgangspunkt i institutionens mission, vision, værdigrundlag og strategi beskrives DJF s fokusområder samt de specifikke målsætninger på indsatsniveau. Rammeplanen indeholder en beskrivelse af DJF s 7 forskningsafdelinger med en oversigt over afdelingernes forskergrupper. Beskrivelsen, der indeholder afdelingernes mission, vision, mål, faglige profil og forskningens perspektiver er samtidig en gennemgang og beskrivelse af DJF s 7 faglige indsatsområder. Herudover indeholder Rammeplanen en beskrivelse af DJF s 4 afdelinger til støtte for forskningen med en oversigt over afdelingernes funktioner. Beskrivelsen, der indeholder afdelingernes mission, vision, mål, faglige og tekniske profil, er samtidig en gennemgang og beskrivelse af DJF s støttefunktioner. Rammeplanen er en prioriteret række af aktiviteter som Danmarks JordbrugsForskning planlægger at iværksætte for at opfylde missionens formål. Samtidig gives en overordnet beskrivelse af DJF s organisation. Rammeplanen er som strategien et overordnet prospektivt planlægningsinstrument og er endvidere et offentligt dokument, som kan benyttes udadtil. Rammeplanen justeres, hvis udviklingen på det operationelle niveau gør det nødvendigt. Aktivitetsplanen 2006 Aktivitetsplanen er tredje niveau og indeholder en konkretisering af mål og delmål fra Rammeplanen i form af operationelle resultat- og produktionsmål, både for DJF, for afdelingerne, for forskergrupperne i forskningsafdelingerne og funktionerne i støtteafdelingerne. Rammeplanen og Aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning de centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Rammeplanen og Aktivitetsplanen sikres opfyldelse af dels de produktions- og resultatmål, der skal nås i perioden, dels visionens mål. Aktivitetsplanen er et styringsinstrument med et 1-årigt perspektiv på produktions- og resultatmål. Aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for DJF s forskningsaktiviteter i det pågældende år. Aktivitetsplanens produktionsog resultatmål udarbejdes årligt. Gennem en resultatopgørelse dokumenteres og beskrives opfyldelse eller manglende opfyldelse af Aktivitetsplanens produktions- og tesultatmål. Ramme- og aktivitetsplan på afdelingsniveau De enkelte afdelinger udarbejder en årlig plan på afdelingsniveau, hvor afdelingschef og forskningsledere/funktionsledere sammen med de enkelte forskergrupper eller funktionsgrupper i afdelingen udarbejder en plan for afdelingens og gruppernes udvikling indeholdende produktions- og resultatmål på fagområde og projektplan. Resultatkontrakter Er en gensidigt forpligtende aftale mellem departementet og bestyrelsen for Danmarks Jordbrugs- Forskning på overordnet niveau om dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels de aftalte vilkår for gennemførelsen af aktiviteterne. 11

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006 June 6, 2006 1 Den Netværk for skal fremme innovativt samarbejde og deling af viden. Netværket henvender sig til forskningspartnere, IT virksomheder samt små og mellemstore virksomheder, som udvikler stalde

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere