HR- afdelingens strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR- afdelingens strategi"

Transkript

1 HR- afdelingens strategi

2 HR-afdelingens strategi HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering af de strategiske mål, der fremgår af AAU's overordnede strategi for samt den strategi for Administrationen, som nu er til behandling i Administrationens SU og må betragtes som stort set færdig. Med HR-strategien sætter HR-afdelingen særlig fokus på to temaer. Det betyder ikke, at afdelingens arbejde med andre forhold ikke er vigtige for AAU, men de valgte temaer er udtryk for en retningsgivende rød tråd i afdelingens udvikling og fremadrettede prioritering af ressourcerne. Om afdelingen HR-afdelingen på AAU er organisatorisk placeret som en del af fællesadministrationen med reference til universitetsdirektøren. Afdelingen ledes af HR-chefen og har p.t. 18 medarbejdere. Mission HR-afdelingen skal som stabsfunktion for Aalborg Universitetets ledelse bidrage til at realisere universitetets strategi og værdigrundlag. HR-afdelingen er ansvarlig for, at AAU's HR-processer som helhed fungerer godt. HR-afdelingen varetager opgaver på AAU-niveau og understøtter samtidig aktivt den decentrale struktur på universitetet gennem tæt samarbejde med linjeledelsen og de forskellige samarbejds- og arbejdsmiljøorganer samt diverse udvalg og arbejdsgrupper. Afdelingen påtager sig ansvaret for, at de decentrale HR-processer understøttes af centrale politikker, aftaler, systemer, procedurer og løbende kompetenceudvikling. Afdelingen er initiativtagende i forhold til tværgående samarbejde om en høj standard mht. service, legalitet, kvalitet og udvikling af HR-området i takt med universitetets behov. HR-Afdelingen er en serviceafdeling, der understøtter direktion, ledere og medarbejdere i deres daglige arbejde på AAU. HR-afdelingens arbejde er dels daglig personaleadministrativ service over for hovedområder og forskellige samarbejdsorganer, udvalg og arbejdsgrupper, dels rådgivning, planlægning og projektvirksomhed inden for arbejdsmiljø, personalepolitik, ledelse og organisationsudvikling. HRafdelingens konkrete opgaver fremgår af afdelingens hjemmeside. Vision HR-afdelingen vil være en kompetent og anerkendt støttefunktion for universitetets ledelse, samarbejdsorganisation, arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere. Afdelingens aktiviteter skal til enhver tid afspejle universitetets centrale strategiske og operationelle drifts- og udviklingsbehov indenfor ledelse, organisation og personale. Opgaveløsningen tilrettelægges i dialog med afdelingens brugere og efter aftale med universitetets øverste ledelse. På grundlag af høj tillid til kvalitet i afdelingens arbejde kan leder og medarbejdere samarbejde selvstændigt, åbent og kreativt med interne brugere og eksterne samarbejdspartnere. 2

3 Værdier HR-afdelingen arbejder på grundlag af universitetets kerneværdier: Samarbejde, åbenhed og kreativitet. HR-afdelingen skal være et professionelt arbejdsfællesskab med trivsel og arbejdsglæde som fundament for en venlig, imødekommende og troværdig adfærd overfor brugere, samarbejdspartnere og kolleger. For at sikre et godt internt arbejdsmiljø lægger afdelingen desuden særlig vægt på dialogbaserede beslutningsprocesser, kollegial sparring og videndeling, lydhørhed og vilje til konstruktiv kritik, indbyrdes respekt, omsorg, loyalitet og anerkendelse. HR-afdelingen tilstræber opgavebestemt balance mellem selvstændighed og samarbejde samt at mangfoldighed giver mulighed for bedre løsninger og en mere kreativ og sjov hverdag. HR-afdelingen vil være kendt som en kompetent og ansvarstagende samarbejdspartner med høj faglig viden og procesmæssig ekspertise. Afdelingen søger at skabe løsninger på basis af dialog og indgående kendskab til lovgivning, aftaler og praksis. Afgørelser truffet af afdelingen tager udgangspunkt i universitetets interesser, saglighed og helhedsorientering. Afdelingen er bevidst om, at mange opgaver kræver fortrolighed og høj personlig etik og integritet. 1. AAU's overordnede strategiske mål på HR-området HR-afdelingens strategi tager udgangspunkt i AAU's og Administrationens strategier. Det er fundamentalt, at afdelingen gennem sin opgaveløsning og sine resultater skaber værdi på universitetets kerneområder. Af AAU's strategi fremgår det, at universitetet vil fastholde en placering blandt de 5 % bedste universiteter i verden. Dette skal blandt andet sikres gennem velfungerende ledelsesmæssige og administrative rammer samt ved at fokusere på medarbejdernes og de studerendes trivsel og skabe et attraktivt studie- og arbejdsmiljø, hvor høj faglig kompetence går hånd i hånd med trivsel, engagement og arbejdsglæde. Blandt de mere konkrete mål i AAU's strategi har HR-afdelingen udvalgt følgende med særlig relevans for HR-området. Styrkelse af AAU som attraktiv arbejdsplads Mål 24: Videreudvikle et attraktivt arbejds- og studiemiljø for ansatte og studerende ved at føre en aktiv personale- og arbejdsmiljøpolitik og ved at sikre de studerende et godt og inspirerende studiemiljø. Mål 26: I forlængelse af arbejdsmiljøundersøgelsen i 2009 realisere handlingsplaner for alle institutter og afdelinger samt for hovedområder og universitetet som helhed med henblik på at forøge trivslen blandt medarbejderne, bl.a. ved at der sættes større fokus på anerkendelse, samarbejde på tværs af personalegrupper, afpasning af opgaverne til den tid, der er til rådighed, bedre information om ledelsens beslutninger og mere medarbejderindflydelse. Mål 28: Sikre rekruttering af velkvalificeret videnskabeligt og teknisk-administrativt personale ved hjælp af et godt omdømme, et højt antal færdiguddannede ph.d., en god rekrutterings- og introduktionspolitik samt velfungerende servicefunktioner for de ansatte. 3

4 Mål 25: Arbejde for at sikre kønsmæssig ligestilling i karriereforløbet, bedre den kønsmæssige balance på universitetets uddannelser samt stimulere en produktiv mangfoldighed blandt ansatte og studerende. Mål 29: Sikre universitetets studerende og medarbejdere medindflydelse på ledelsesprocesserne på grundlag af velfungerende samarbejdsfora, effektiv kommunikation og dialog på alle niveauer. Mål 5: Styrke AAU s profil udadtil. Mål 21: Stimulere til videreudvikling af internationalt uddannelses- og forskningssamarbejde og udveksling af studerende, forskere og forskningsresultater samt øvrigt relevant personale med de ca. 800 universiteter af høj kvalitet spredt over kloden, som AAU aktivt samarbejder med. Mål 22: Udbyde uddannelser, opbygge afdelinger og etablere netværk i udlandet, hvor dette kan styrke universitetets forskning og uddannelse. Mål 23: Bevare dansk og engelsk som ligeværdige sprog, hvilket vil sige, at medarbejderne har frihed til at udtrykke sig på dansk og engelsk, afhængig af den kontekst, de befinder sig i, ligesom medarbejderne har pligt til at kunne forstå både dansk og engelsk. AAU vil derfor bidrage til opkvalificeringen af medarbejdernes engelsk- og dansksproglige kompetencer. Mål 27: Sikre kontinuerlige forbedringer af studiemiljøet på baggrund af undervisningsmiljøvurderinger. Dette sker i sammenhæng med videreudvikling af de fysiske faciliteter på universitetets tre campusser. Styrkelse af den administrative understøttelse Mål 2: Videreudvikle og styrke sin profil som et netværksuniversitet med base i Aalborg og med campusser i Aalborg, Esbjerg og Ballerup. Mål 4: Fastholde og videreudvikle en effektiv incitamentsstruktur og velfungerende servicefunktioner, der understøtter universitetets faglige prioriteringer. Mål 7: Understøtte tværfaglig forskning mellem stærke forskningsmiljøer, bl.a. ved at styrke organisationsudviklingen og fjerne forhindringer for samarbejde på tværs af organisatoriske skel. Mål 8: Sikre pleje af særlige forskningstalenter gennem et højt optag af ph.d.-studerende ( ). Mål 17: Være blandt de førende universiteter i Europa inden for innovation og akademisk iværksætterkultur, bl.a. ved aktiv deltagelse i European Consortium of Innovative Universities. Mål 16: Opbygge et stærkt sundhedsfagligt hovedområde, som er med til at udvikle og forny den lægevidenskabelige forskning og uddannelse i Danmark. Administrationens strategi Universitetsdirektøren har igangsat et arbejde med at formulere en strategi for Fællesadministrationen. 4

5 Nøglebegreberne er service, sikkerhed og strategi. Service handler om at betjene universitetets ledelse, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere med velfungerende administrative løsninger. Sikkerhedsopgaverne går ud på at afdække og gardere imod risici af økonomisk, juridisk. teknisk, miljømæssig herunder af arbejdsmiljømæssig art som knytter sig til universitetets virksomhed, og skabe løsninger for sikker drift og udvikling af universitetets administrative og tekniske infrastruktur. Strategiopgaverne består i at hjælpe universitetets ledelse med at forudse morgendagens ønsker og krav til universitetet og at tilpasse mål, strategier, organisation og budgetter til løbende ændringer i de samfundsmæssige rammevilkår. Samtidig skal fællesadministrationen revidere gamle og udvikle nye politikker, administrative retningslinjer, sagsgange og IT-systemer, som understøtter de mål, strategier og budgetter, som ledelsen fastlægger for universitetet. Det understreges i strategien, at vilkår og opgaver hele tiden er under forandring. Vi skal i administrationen derfor være fleksible, udviklingsorienterede og gode til at tilpasse løsninger og kvalitetsniveau i forhold til den tid og de ressourcer, der er til rådighed. Vores evne til nyskabelse og prioritering er således vigtig. De skiftende vilkår betyder også, at afdelingernes strategier og aktiviteter må defineres hen ad vejen. Der er formuleret en vision, en mission og et værdigrundlag for Administrationens arbejde. Dette omfatter selvsagt også HR-afdelingens virke. Strategien rummer 7 overskrifter: 1. Ledelsesstøtte og strategi 2. Miljø, sundhed og socialt ansvar 3. Det fysiske campus-, forsknings- og studiemiljø 4. Fælles-IT 5. Ansvar og sikkerhed 6. Kvalitet, kultur og kommunikation 7. Vidensudveksling Hertil kommer innovation og internationalisering, hvor der ikke er lavet endelige bidrag. HR-afdelingen skal sammen med den øvrige administration arbejde med disse punkter i de kommende år. Vi er involveret i det hele, men spiller selvfølgelig en mere markant rolle på nogle punkter end andre. HRafdelingen har et særligt ansvar for punkt 2 vedr. miljø, sundhed og socialt ansvar. 3. HR-afdelingens strategi HR-afdelingens strategi bygger i første omgang på to strategiske hovedmål for samt en række konkrete projekter/indsatsområder i Strategien opdateres hvert år i november på baggrund af en intern evaluering og dialog med afdelingens interessenter. I forlængelse heraf formuleres der 5

6 projekter/indsatsområder for det efterfølgende år. De valgte områder vil blive afspejlet i afdelingens budget. HR-afdelingens strategiske mål AAU skal i 2015 have et særligt attraktivt arbejdsmiljø og studiemiljø sammenlignet med andre danske universiteter. HR-afdelingen vil fokusere på videreudvikling af AAU's arbejds- og studiemiljø, som er en vigtig del af AAU's særegne værdier og virksomhedskultur, og en forudsætning for god forskning, undervisning og udbytte af at arbejde og studere på AAU. 2. AAU s HR-processer skal i 2015 som helhed fungere effektivt og være af høj kvalitet, så både topledelsen og hovedområderne hjælpes til at nå deres mål. HR-afdelingen vil optimere sine egne processer og ydelser med fokus på service over for medarbejdere og ledere i alle dele af organisationen. Derudover påtager HR-afdelingen sig ansvaret for, at HR-processerne generelt på universitetet understøtter AAU s strategi og virker sammenhængende og effektive for den enkelte ansatte. Det sker i tæt samarbejde med hovedområderne. 6

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere