Aarhus Brandvæsen Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

2 Indhold Indledning Generelle oplysninger Organisering og ansvarsfordeling Ejer/lejers ansvar Den daglige ansvarlige for bygningens brandforhold Brandværnsorganisation Brandtekniske tegninger Teknisk dokumentation Brandøvelser og instruktion Egenkontrol Eksternkontrol Risikostyring Byggetilladelser m.v Bilag A Bilag B Referencer... 24

3 Indledning I henhold til bygningsreglement 2010 kapitel stk. 4 stilles der mulighed for Kommunalbestyrelsen for at kræve en Drifts- og vedligeholdelsespian. Her står at Kommunalbestyrelsen kan forlange dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele gennemføres. Det er ligeledes i denne dokumentation, at det angives, hvorledes brandsikkerheden forventes opretholdt i hele bygningens levetid i henhold til kapitel 5.1, stk. 2 i Bygningsreglement Dette betyder, at alle aktive og passive brandsikringstiltag løbende skal vedligeholdes. Jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, april 2008, bør der udarbejdes en drifts-, kontrolog vedligeholdelsesplan (forkortes herefter DKV-plan), som skal indeholde en beskrivelse af, hvordan de aktive og passive brandsikringstiltag løbende vedligeholdes og kontrolleres, efter at bygningen er taget i brug. Planen skal være godkendt af myndighederne inden bygningen tages i brug. Kravet om drifts, kontrol, og vedligehold gælder for alt byggeri, uanset om byggeriet opføres efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri [1] eller Information om brandteknisk dimensionering [2]. Bygningsreglementets kap. 5, samt de to tilhørende vejledninger; Eksempelsamling om brandsikring af byggeri [1] og Information om brandteknisk dimensionering [2] fastsætter omfanget af aktive og passive brandsikkerhedstiltag i en bygning, men beskriver ikke i detaljer hvad DKV-planen bør indeholde. Alle forhold og forudsætninger, som er medtaget ved fastlæggelse af brandstrategien, bør være fastlagt i planen i en sådan form, at man regelmæssigt kan kontrollere, at de fortsat er opfyldt. Hidtil har det traditionelle årlige brandsyn, foretaget af den lokale myndighed, i mange tilfælde været den eneste systematiske kontrol af en virksomheds brandsikkerhedsniveau, og vores erfaring viser, at dette ikke er godt nok. Det årlige brandsyn giver kun et øjebliksbillede af virksomheden og giver ikke nødvendigvis det rigtige billede af den daglige brandsikkerhed. Indføring af DKV vil medføre kontinuitet i arbejdet og vil i langt større grad nå ud til brugerne og gøre dem bevidste omkring emnet. Det er ejeren af en bygning, der er ansvarlig for at brandsikkerheden lever op til gældende krav, og at denne opretholdes i hele bygningens levetid. Når ejeren ikke selv er bruger af bygningen, har ejeren meget lidt eller ingen indflydelse på den daglige drift. Det vil i disse situationer være nødvendigt, at ejeren indgår en aftale om opgavefordeling mellem ejer og bruger.

4 Dette vil f.eks. være aktuelt i storcentre, hvor der er én ejer, men mange forskellige brugere i form af mindre butiksejere, som lejer sig ind i bygningen. Her bør ejeren få udarbejdet en samarbejdsaftale, således at brandsikkerheden varetages såvel i de enkelte butikker, som i fællesområderne. Normalt vil dette betyde, at ejeren har ansvaret for selve bygningskomplekset og alle faste installationer, som mindre slukningsudstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarmeringsanlæg. Ejeren vil normalt også have ansvaret for at udarbejde og samle alt branddokumentation samt etablere samarbejde med lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar. Men ejeren skal huske på, at han ikke kan fraskrive sig sit ansvar gennem disse aftaler! Systematisk drift, kontrol, og vedligehold indenfor brandområdet kræver en organiseret planlægning af kontrol, uddannelse og dokumentation for at følge op på brandsikkerheden i den enkelte virksomhed. Gennem systematisk drift, kontrol, og vedligehold tydeliggøres det, at virksomheden har det fulde ansvar for brandsikkerheden og at der sættes fokus på ansvarsplacering og organisering af det forbyggende arbejde. Dokumentation og opfølgning er en vigtig del af det forebyggende arbejde. Udover at beskrive systemet skal dokumentationen beskrive bygningen og de brandtekniske forhold, såvel passive som aktive. Desuden skal dokumentationen også beskrive virksomhedens art samt opbygningen af brandorganisationen og de løbende ændringer. Formålet med denne vejledning er at give virksomheden/institutionen en skabelon til opbygning af DKV-planen. Et andet formål er, at vi med denne vejledning håber på at opnå en vis ensartethed i dokumentationen i Aarhus Kommune. Den er selvfølgelig generel og skal tilpasses den enkelte bygnings størrelse, brug og kompleksitet.

5 1. Generelle oplysninger Dette kapitel skal indeholde generelle informationer om bygningen. Eksempler på dette er: Navn, adresse, tlf.nr. Opførelsesår Bygningskategori Til- og ombygninger Etageareal AVS-, ABA-, Varslingsanlæg m.v. Ejer(e), herunder underskrift Lejer(e), herunder underskrift Ansvarlig leder, herunder underskrift Pedel

6 2. Organisering og ansvarsfordeling Dette kapitel skal give en oversigt over ansvarsfordelingen i forbindelse med det forebyggende arbejde og i brandsituationer. Det er vigtigt at ansvarsforholdet tydeliggøres, specielt i de situationer hvor ansvaret uddelegeres til andre end ejeren selv. Her skal også de nærmere krav til ejer/lejer/den ansvarlige leder og organisationens opbygning fremgå. Ejers/brugers/virksomhedens pligter Intern brandværnsorganisation Stillingsinstruks for den ansvarlige leder Generelle brandinstrukser Beredskabsplaner Eksempler på brandinstrukser fremgår af bilag A1. Organisering og ansvarsfordeling er afgørende for at sikre opretholdelse af bygningens brandsikkerhed, og det er meget vigtigt, at alle som indgår i det forebyggende er bekendt med de instrukser og retningslinier for de opgaver, som de er pålagt. 2.1 Ejer/lejers ansvar Ejeren af bygning har det formelle ansvar for, at den er bygget, udstyret og vedligeholdt i henhold til den for bygningen gældende lovgivning. Her tænkes specielt på: Passive foranstaltninger, som fx brandsektions- og brandcelleadskillelser, branddøre m.v. Aktive og tekniske foranstaltninger, som fx sprinkleranlæg, brandalarmeingsanlæg, flugtvejs- og panikbelysning, røgventilation m.v. I henhold bygningsreglement 2010 kapitel 5.1, stk. 2 skal brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. For at sikre opretholdelse af brandsikkerheden i hele bygningens levetid skal den aktive og passive brandsikring løbende vedligeholdes. Ejerens opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Kendskab til den for bygningen relevante byggelovgivning, herunder bygningens brandstrategi Udpege en daglig ansvarlig leder for brandtekniske forhold Dokumentere brandsikkerheden Opretholde bygningens brandsikkerhedsniveau Såfremt andre end ejeren selv har brugsret over bygningen, skal ejeren etablere nødvendige samarbejdsaftaler med brugerne/lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar.

7 Ejer kan dog ikke fraskrive sig sit ansvar gennem aftaler. Ejer skal dokumentere brandsikkerheden gennem organisatoriske tiltag, som består af systematiske vedligeholds- og kontrolrutiner. Dokumentationen skal fremgå af DKV planen. Såfremt bygningen er underlagt bestemmelserne i Beredskabsloven med hensyn til brandsynspligt, skal dokumentationen forelægges brandtilsynet på opfordring. 2.2 Den daglige ansvarlige for bygningens brandforhold Den daglige ansvarlige leder kan være ejeren selv eller en repræsentant for ejeren. Den daglige ansvarliges opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Skal planlægge og iværksætte drift og vedligehold af bygningens brandmæssige foranstaltninger Skal være den øverste ansvarlige for den daglige brandsikkerhed Skal have kendskab til den for byggeriet gældende byggelovgivning, herunder bygningens godkendte brandstrategi Skal sørge for at instrukser, beredskabsplaner, forholdsordrer, brandteknisk dokumentation m.v. er ajourført Skal påse at vedligeholdelsesarbejder, om- og tilbygninger udføres iht. gældende lovgivning Skal sørge for at organisationen til enhver tid er tilpasset bygningens indretning, drift og er operativ 2.3 Organisation Her skal organisationens opbygning og udformning beskrives. Almindeligvis vil én person ikke kunne varetage alle opgaver. Organisationens opbygning og omfang er selvfølgelig afhængig af virksomhedens størrelse, kompleksitet og risikobillede, men den bør modsvare virksomhedens almindelige organisation.

8 3. Brandtekniske tegninger Tegningerne tager udgangspunkt i byggelovgivningen og skal vise bygningens passive og aktive brandsikringstiltag, flugtvejs- og panikbelysning, flugtveje, brandslukningsmateriel, brandvæsenets indsatsveje o.s.v. Desuden skal kapitlet indeholde en generel bygnings- og bygningsdelsbeskrivelse. Det er vigtigt, at tegningerne ikke bliver for detaillerede, de skal f.eks. ikke indeholde detailtegninger over røgdetektorers placeringer. Disse bør placeres i kapitlet for teknisk dokumentation. Situationsplaner visende: Brandveje Brandredningsarealer Brandsektionsvægge Brandhaner m.m. Plantegninger visende: Brandcelle- og brandsektionsvægge Ruminddeling Branddøre Flugtvejs- og panikbelysning Slukningsmateriel Alarmtryk for varslingsanlæg og ABA-anlæg Røgventilation inkl. udløsetryk Brandventilation inkl. udløsetryk Alle flugtveje Områder der er dækket af ABA- og/eller AVS-anlæg Placering af alarmpaneler for ABA- og AVS-anlæg Områder med brandfarligt oplag Stigrørstilslutning Snittegninger visende: Brandcelle- og bransektionsvægge Vandrette og lodrette brandadskillende bygningsdele

9 4. Teknisk dokumentation I dette kapitel skal alt dokumentation vedrørende de brandtekniske tiltag indgå. Dette vil typisk være leverandørinformation i form af beskrivelser og tegninger for: Bærende konstruktioner Brandsektionering Brandcelleinddeling Branddøre Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) Automatisk sprinkleranlæg (AVS) Varslingsanlæg Brandventilation Flugtvejs- og panikbelysning Slukningsudstyr (slangevinder, håndildslukkere, brandtæppe) Stigrør

10 5. Brandøvelser og instruktion Afsnittet bør som minimum indeholde: Instruktioner af ansatte og vikarer Oversigt over antal og type af brandøvelser Oplæg til brandøvelser Evalueringer Evt. lovkrav Ejer/bruger bør planlægge og gennemføre årlige brandøvelser, hvor art og indhold selvfølgelig skal tilpasses den enkelte virksomhed. Det er af vital betydning, at de ansatte bliver instrueret i de opgaver, som påhviler dem i tilfælde af brand. Øvelserne bør være godt planlagt og tage udgangspunkt i deltagernes kundskabsniveau. En brandøvelse fordrer altså, at de, som skal deltage i øvelsen, ved hvilke opgaver de har, og derfor er træning af disse enkeltopgaver vigtig og en forudsætning for en vellykket brandøvelse. Nedenstående er der nogle generelle anbefalinger ved brandøvelse: Så vidt muligt omfatte alle ansatte, mens alt nøglepersonel skal deltage hver gang Bør være realistisk Bør omfatte hele objektet og øve indsats på de mest sandsynlige brandscenarier Øvelse i funktion af brandalarmanlæg og varslingsanlæg Altid afslutte med en opsummering og evaluering af forløbet og gerne en skriftlig rapport, som kan benyttes ved senere øvelser, og som kan bruges som dokumentation overfor brandmyndigheden Nyansatte og vikarer bør sættes ind i bygningens brandsikkerhed (brandinstrukser, varslingsanlæg, flugtveje, slukningsudstyr), før de sættes i arbejde.

11 6. Egenkontrol Dokumentationen bør som minimum indeholde: Leverandøranvisninger Tilsynsskemaer Kvitteringsskemaer Tilsynsrapporter Egenkontrol er den kontrol som ejer/bruger selv skal gennemføre. Egenkontrol omfatter både passiv og aktiv brandbeskyttelse. Ejer/bruger skal, udover eksternkontrol af aktive brandbeskyttelsesanlæg, føre jævnligt (daglig, ugentlig, månedsvis) kontrol af f.eks. ABDL-, ABA-, AVS-anlæg, flugtvejs- og panikbelysning, brandslukningsudstyr i henhold til relevante vejledninger og leverandøranvisninger. Ligeledes skal der føres jævnligt tilsyn med de passive brandsikringer som f.eks. brandcelle-og brandsektionsvægge. For at disse bygningsdele skal fungere efter hensigten i en brandsituation, er det af afgørende betydning, at de vedligeholdes. Brand- og røgspredningsfaren vil være stor, dersom der er huller i en brandsektion, eller hvis en branddør ikke lukker som den skal. Efter vedligeholdelses- eller installationsarbejder, hvor brandadskillende bygningsdele er gennembrudt, bør huller lukkes af et certificeret firma, som står inde for arbejdets udførelse. Jævnlig vedligeholdelse og kontrol af de elektriske installationer er ejerens ansvar, men bør også omfattes af eksternkontrol, medmindre ejeren besidder denne ekspertise i eget firma. Egenkontrollen bør systematiseres ved at der udføres tilsynsskemaer, der viser hvilke installationer/bygningsdele der skal kontrolleres, interval for eftersynet, samt hvem der har ansvaret. Kontrollen skal foretages af kvalificeret personale, som kvitterer for at kontrollen er udført. Skemaerne kan fremlægges for brandtilsynet som dokumentation. I bilag B er der eksempler på kontrolskemaer. Skemaerne er ikke fyldestgørende og skal selvfølgelig tilpasses det enkelte objekt og bygningskategori.

12 7. Eksternkontrol Dokumentationen bør indeholde: Firmaoversigt Serviceaftaler Tilsynsrapporter Brandsynsrapporter Anden korrespondance For vedligeholdelse og kontrol, som virksomheden ikke kan eller må udføre, skal der indgås serviceaftaler med godkendte firmaer. Dette vil typisk være på tekniske anlæg som f.eks.: ABA-anlæg AVS-anlæg ABDL-anlæg Flugtvejs- og panikbelysning Varslingsanlæg Slukningsudstyr Elektriske installationer Brand- og røgventilation Servicekontrakten skal som minimum indeholde vedligeholdelse i henhold til leverandøranvisninger samt gældende forskrifter / vejledninger.

13 8. Risikostyring Dokumentationen skal indeholde relevante instrukser som f.eks.: Varmt arbejde Udkobling af ABA-anlæg AVS-anlæg helt eller delvis ude af drift Anvendelse af åben ild Manglende vandtilførsel Håndtering af brandfarligt affald Undgå blinde alarmer Instrukser for anden unormal risiko: Blokerede flugtveje Midlertidige arrangementer Overnatning Høj personbelastning Man skal være opmærksom på, at nogle af disse forhold kræver myndighedsgodkendelse, hvorfor dokumentationen også bør indeholde evt. ansøgninger og tilladelse. Virksomheden skal ved drifts- og/eller brugsforhold, der fører til markant øgning af brandfaren, gennemføre ekstraordinære tiltag som sikrer, at risikoen ikke øges. Dette vil typisk være ved til- og ombygninger, vedligeholdelsesarbejder, hvor der anvendes værktøjer, der afgiver åben ild, varme, gnister som f.eks. svejsning, propanbrændere og skæreudstyr. Under sådanne forhold skal træffes ekstraordinære tiltag for at hindre, at brand opstår. I situationer, hvor en brand ikke vil blive detekteret pga. at f.eks. ABA-anlæg er udkoblet, skal der udvises speciel opmærksomhed. Ved anden unormal anvendelse af bygningen, f.eks. ved overnatning, skal der ligeledes udvises ekstra opmærksomhed, og der bør også udføres instrukser i disse situationer. Bilag A indeholder eksempler på nogle af ovennævnte instrukser.

14 9. Byggetilladelser m.v. Dette kapitel kan indeholde f.eks. Ansøgninger Byggetilladelser Evt. dispensationer Statusrapporter Brandtekniske vurderinger Alle ansøgninger, byggeansøgninger, ibrugtagningstilladelser, dispensationer, midlertidige tilladelser samt tiltag og planlægning for forbedring af brandsikkerheden kan placeres her.

15 Bilag A A1: Brand- og evakueringsinstruks A2: Instruks for kortvarig udkobling af en enkelt detektor eller et område A3: Instruks ved udkobling af ABA- eller AVS -anlægget A4: Instruks ved varme arbejder

16 Bilag A1 Brand- og evakueringsinstruks 1. Tilkald brandvæsenet - RING oplys: Hvad er der sket Er der tilskadekomne - hvor mange Adressen og telefonnummer der ringes fra 2. Foretag varsling af det brandtruede soverums-afsnit medmindre varslingsanlægget er startet 3. Foretag evakuering til: (mødested angives) 4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt Hvis det ikke er muligt at slukke branden forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer 5. Modtag brandvæsenet oplys: Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed Hvor brænder det Brandens omfang Hvor er adgangsvejene

17 Bilag A2: INSTRUKS VED UDKOBLING AF EN ENKELT DETEKTOR Årsag: Område: Dato: Start: Slut: Instruks: Der må kun foretages kortvarig ud kobling af en enkelt detektor eller et enkelt område. 1. Udkobling må kun foretages af den driftsansvarlige person. 2. Det udkoblede område skal varsles om varighed af udkoblingen. 3. Såfremt udkoblingen skyldes vedligeholdelsearbejder, som giver forøget brandfare (varmt arbejde), skal der træffes særlige foranstaltninger i henhold til instruks for det pågældende arbejde 4. Årsag og udkoblingensperiode føres i anlæggets driftsjournal Den ansvarlige leder: Dato Underskrift

18 Bilag A3: INSTRUKS VED UDKOBLING AF ABA- ELLER AVS- ANLÆGGET Årsag: Område: Dato: Start: Slut: Instruks: Instruksen tilpasses i det enkelte tilfælde. 1. Udkobling må kun foretages efter godkendelse fra Aarhus Brandvæsen. 2. Udkobling må kun foretages af den driftsansvarlige person. 3. Det udkoblede område skal varsles om varighed af udkoblingen. 4. Såfremt udkoblingen skyldes vedligeholdelsearbejder, som giver forøget brandfare (varmt arbejde), skal der træffes særlige foranstaltninger i henhold til instruks for det pågældende arbejde. 5. Årsag og udkoblingensperiode føres i anlæggets driftsjournal Den ansvarlige leder: Dato Underskrift

19 Bilag A4: INSTRUKS VED VARME ARBEJDER Udførende: Dato: Definition: Arbejder hvor der anvendes åben ild, varme, svejse- og skæreudstyr. Udkobling af ABA-anlæg: Tilladelse fra brandmyndighed: Arbejdets art: Start: Sted (fx. rum, etage): Slut: Arbejdet skal generelt udføres i henhold til Brandteknisk vejledning 10, 10A og 10B. Inden arbejdet påbegyndes er den udførende ansvarlig for at: Arbejdsudstyr er fejlfrit Arbejdsstedet er ryddeligt og de nærmeste omgivelser er ryddet for brænd bart affald Brændbare bygningsdele er beskyttet mod antændelse Åbninger/revner i gulv, vægge og tag er lukket Godkendt slukningsudstyr opsat Inden arbejdet påbegyndes er bygherre ansvarlig for at: ABA-anlægget er frakoblet (se instruks for frakobling af ABA-anlæg) Tilkobling af ABA-anlægget efter arbejdets afslutning Brandvagt tilstede under arbejdet og mindst 1 time efter arbejdets afslutning Der meddeles hermed tilladelse til at iværksætte arbejdet på ovennævnte betingelser. Dato Underskrift

20 Bilag B B1: Interval og kontrolskema B2: Kvitteringsskema B3: Skema til forskrifter og vejledninger

21 Bilag B1 Egenkontrol - Interval og Kontrolskema Kontrolpunkt Bygning A Etage: 1, 2 og 3 Kontr. af: OM Kontrol/Interval Daglig Ugentlig Månedlig Kvartalsvis Brandveje m.m. Brandstandere Varslingsinstrukser ABA-anlæg Flugtvejs- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge

22 Bilag B2 Egen kontrol - kvitteringsskema Bygning: A Etage: 1, 2 og 3 Dato: Kontrolpunkt Kontr. af (sign) Bemærkninger Varslingsinstrukser ABA-anlæg Flugtvejs- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum

23 Bilag B2 Egen kontrol - Forskrifter og vejledninger Dette skema indeholder henvisninger til relevante forskrifter og vejledninger Kontrolpunkt Forskrifter og vejledninger Lev. info Varslingsinstrukser ABA-anlæg Flugtvejs- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum

24 Referencer /1/ Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Erhvervs- og Boligstyrelsen, april 2008 /2/ Information om brandteknisk dimensionering, Erhvervs- og Boligstyrelsen, april 2004

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 1. Generelle oplysninger... 3 2. Organisering og ansvarsfordeling... 3

Læs mere

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner 1. udgave April 2010 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

Vejledning i udførelse af. Drift- og vedligeholdelsesplan. Marts 2005 (rev. marts 2006)

Vejledning i udførelse af. Drift- og vedligeholdelsesplan. Marts 2005 (rev. marts 2006) Vejledning i udførelse af Drift- og vedligeholdelsesplan Marts 2005 (rev. marts 2006) Indledning I henhold til kapitel 6. 1, stk. 2 i tillæg 8 til Bygningsreglement 1995, skal brandsikkerheden opretholdes

Læs mere

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Drift og vedligehold i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav December 2004 30-12-2004 Side: 1 Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31 www.brand.kk.dk Juni 2009

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt Bygningsreglementet og værdisikring DFPB Indlæg ved Bo Balschmidt Brandskadeerstatninger i Danmark 2 2,3 2,7 2,26 2,81 2,28 2,44 2,035 2,0788 2,137 2, 29 2,09 1,804 1,894 2,177 2,151 1,876 2,132 2,057

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Om brandforhold på skoler

Om brandforhold på skoler TEMA Brandforhold på skoler Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning side 3 Årsager, sikkerhed og forebyggelse side 4 Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand side 4 Spørgsmål

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Værd at vide om brandsyn

Værd at vide om brandsyn Værd at vide om brandsyn Formålet med brandsyn Brandsyn skal medvirke til, at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes således: at risikoen for, at brande opstår og breder sig formindskes mest muligt,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Tilbudsliste

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Tilbudsliste Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Tilbudsliste Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0035 Journal

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Om brandforhold på skoler

Om brandforhold på skoler TEMA Brandforhold på skoler Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning side 3 Årsager, sikkerhed og forebyggelse side 4 Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand side 4 Spørgsmål

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE Orientering om læringspunkter efter branden på bostedet, Rydsåvej i Odense den 5. januar 2015 Afdelingsleder Michael Timm fra Forebyggende Afdeling ved Odense Brandvæsen

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Brandteknisk projektopgave ved Master i brandsikkerhed Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Kursist: s012286 (X), Svend Voss Brandteknisk

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Beredskabsplan Georgs Æske

Beredskabsplan Georgs Æske INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Miljø, Teknik og Plan Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Byggetilladelse På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-03-2009 vedrørende ejendommen: Mr. nr. : 8 d, Glamsbjerg By,

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens

Beredskabsplan for Social- og Sundhedsskolen i Horsens Beredskabsplan for i Horsens 12-10-2005 Adresse: Ane Staunings Vej 21 8700 Horsens tlf. 7 5 61 02 088 fax 75 61 77 63 e-mail sos@sosvejleamt.dk Leder: Skoleleder Britta Martinsen Afdelingsleder Poul Højmose

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

BRANDSIKRING AF BYGGERI

BRANDSIKRING AF BYGGERI RESUME Brandsikkerhed er vigtigt, men hvordan kan vi øge fokus på brandsikkerheden i nye og ældre bygninger? Og hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved brand? Martin Bach Kofoed Gummesen Bygningskonstruktør

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere