Aarhus Brandvæsen Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

2 Indhold Indledning Generelle oplysninger Organisering og ansvarsfordeling Ejer/lejers ansvar Den daglige ansvarlige for bygningens brandforhold Brandværnsorganisation Brandtekniske tegninger Teknisk dokumentation Brandøvelser og instruktion Egenkontrol Eksternkontrol Risikostyring Byggetilladelser m.v Bilag A Bilag B Referencer... 24

3 Indledning I henhold til bygningsreglement 2010 kapitel stk. 4 stilles der mulighed for Kommunalbestyrelsen for at kræve en Drifts- og vedligeholdelsespian. Her står at Kommunalbestyrelsen kan forlange dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele gennemføres. Det er ligeledes i denne dokumentation, at det angives, hvorledes brandsikkerheden forventes opretholdt i hele bygningens levetid i henhold til kapitel 5.1, stk. 2 i Bygningsreglement Dette betyder, at alle aktive og passive brandsikringstiltag løbende skal vedligeholdes. Jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, april 2008, bør der udarbejdes en drifts-, kontrolog vedligeholdelsesplan (forkortes herefter DKV-plan), som skal indeholde en beskrivelse af, hvordan de aktive og passive brandsikringstiltag løbende vedligeholdes og kontrolleres, efter at bygningen er taget i brug. Planen skal være godkendt af myndighederne inden bygningen tages i brug. Kravet om drifts, kontrol, og vedligehold gælder for alt byggeri, uanset om byggeriet opføres efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri [1] eller Information om brandteknisk dimensionering [2]. Bygningsreglementets kap. 5, samt de to tilhørende vejledninger; Eksempelsamling om brandsikring af byggeri [1] og Information om brandteknisk dimensionering [2] fastsætter omfanget af aktive og passive brandsikkerhedstiltag i en bygning, men beskriver ikke i detaljer hvad DKV-planen bør indeholde. Alle forhold og forudsætninger, som er medtaget ved fastlæggelse af brandstrategien, bør være fastlagt i planen i en sådan form, at man regelmæssigt kan kontrollere, at de fortsat er opfyldt. Hidtil har det traditionelle årlige brandsyn, foretaget af den lokale myndighed, i mange tilfælde været den eneste systematiske kontrol af en virksomheds brandsikkerhedsniveau, og vores erfaring viser, at dette ikke er godt nok. Det årlige brandsyn giver kun et øjebliksbillede af virksomheden og giver ikke nødvendigvis det rigtige billede af den daglige brandsikkerhed. Indføring af DKV vil medføre kontinuitet i arbejdet og vil i langt større grad nå ud til brugerne og gøre dem bevidste omkring emnet. Det er ejeren af en bygning, der er ansvarlig for at brandsikkerheden lever op til gældende krav, og at denne opretholdes i hele bygningens levetid. Når ejeren ikke selv er bruger af bygningen, har ejeren meget lidt eller ingen indflydelse på den daglige drift. Det vil i disse situationer være nødvendigt, at ejeren indgår en aftale om opgavefordeling mellem ejer og bruger.

4 Dette vil f.eks. være aktuelt i storcentre, hvor der er én ejer, men mange forskellige brugere i form af mindre butiksejere, som lejer sig ind i bygningen. Her bør ejeren få udarbejdet en samarbejdsaftale, således at brandsikkerheden varetages såvel i de enkelte butikker, som i fællesområderne. Normalt vil dette betyde, at ejeren har ansvaret for selve bygningskomplekset og alle faste installationer, som mindre slukningsudstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarmeringsanlæg. Ejeren vil normalt også have ansvaret for at udarbejde og samle alt branddokumentation samt etablere samarbejde med lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar. Men ejeren skal huske på, at han ikke kan fraskrive sig sit ansvar gennem disse aftaler! Systematisk drift, kontrol, og vedligehold indenfor brandområdet kræver en organiseret planlægning af kontrol, uddannelse og dokumentation for at følge op på brandsikkerheden i den enkelte virksomhed. Gennem systematisk drift, kontrol, og vedligehold tydeliggøres det, at virksomheden har det fulde ansvar for brandsikkerheden og at der sættes fokus på ansvarsplacering og organisering af det forbyggende arbejde. Dokumentation og opfølgning er en vigtig del af det forebyggende arbejde. Udover at beskrive systemet skal dokumentationen beskrive bygningen og de brandtekniske forhold, såvel passive som aktive. Desuden skal dokumentationen også beskrive virksomhedens art samt opbygningen af brandorganisationen og de løbende ændringer. Formålet med denne vejledning er at give virksomheden/institutionen en skabelon til opbygning af DKV-planen. Et andet formål er, at vi med denne vejledning håber på at opnå en vis ensartethed i dokumentationen i Aarhus Kommune. Den er selvfølgelig generel og skal tilpasses den enkelte bygnings størrelse, brug og kompleksitet.

5 1. Generelle oplysninger Dette kapitel skal indeholde generelle informationer om bygningen. Eksempler på dette er: Navn, adresse, tlf.nr. Opførelsesår Bygningskategori Til- og ombygninger Etageareal AVS-, ABA-, Varslingsanlæg m.v. Ejer(e), herunder underskrift Lejer(e), herunder underskrift Ansvarlig leder, herunder underskrift Pedel

6 2. Organisering og ansvarsfordeling Dette kapitel skal give en oversigt over ansvarsfordelingen i forbindelse med det forebyggende arbejde og i brandsituationer. Det er vigtigt at ansvarsforholdet tydeliggøres, specielt i de situationer hvor ansvaret uddelegeres til andre end ejeren selv. Her skal også de nærmere krav til ejer/lejer/den ansvarlige leder og organisationens opbygning fremgå. Ejers/brugers/virksomhedens pligter Intern brandværnsorganisation Stillingsinstruks for den ansvarlige leder Generelle brandinstrukser Beredskabsplaner Eksempler på brandinstrukser fremgår af bilag A1. Organisering og ansvarsfordeling er afgørende for at sikre opretholdelse af bygningens brandsikkerhed, og det er meget vigtigt, at alle som indgår i det forebyggende er bekendt med de instrukser og retningslinier for de opgaver, som de er pålagt. 2.1 Ejer/lejers ansvar Ejeren af bygning har det formelle ansvar for, at den er bygget, udstyret og vedligeholdt i henhold til den for bygningen gældende lovgivning. Her tænkes specielt på: Passive foranstaltninger, som fx brandsektions- og brandcelleadskillelser, branddøre m.v. Aktive og tekniske foranstaltninger, som fx sprinkleranlæg, brandalarmeingsanlæg, flugtvejs- og panikbelysning, røgventilation m.v. I henhold bygningsreglement 2010 kapitel 5.1, stk. 2 skal brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. For at sikre opretholdelse af brandsikkerheden i hele bygningens levetid skal den aktive og passive brandsikring løbende vedligeholdes. Ejerens opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Kendskab til den for bygningen relevante byggelovgivning, herunder bygningens brandstrategi Udpege en daglig ansvarlig leder for brandtekniske forhold Dokumentere brandsikkerheden Opretholde bygningens brandsikkerhedsniveau Såfremt andre end ejeren selv har brugsret over bygningen, skal ejeren etablere nødvendige samarbejdsaftaler med brugerne/lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar.

7 Ejer kan dog ikke fraskrive sig sit ansvar gennem aftaler. Ejer skal dokumentere brandsikkerheden gennem organisatoriske tiltag, som består af systematiske vedligeholds- og kontrolrutiner. Dokumentationen skal fremgå af DKV planen. Såfremt bygningen er underlagt bestemmelserne i Beredskabsloven med hensyn til brandsynspligt, skal dokumentationen forelægges brandtilsynet på opfordring. 2.2 Den daglige ansvarlige for bygningens brandforhold Den daglige ansvarlige leder kan være ejeren selv eller en repræsentant for ejeren. Den daglige ansvarliges opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Skal planlægge og iværksætte drift og vedligehold af bygningens brandmæssige foranstaltninger Skal være den øverste ansvarlige for den daglige brandsikkerhed Skal have kendskab til den for byggeriet gældende byggelovgivning, herunder bygningens godkendte brandstrategi Skal sørge for at instrukser, beredskabsplaner, forholdsordrer, brandteknisk dokumentation m.v. er ajourført Skal påse at vedligeholdelsesarbejder, om- og tilbygninger udføres iht. gældende lovgivning Skal sørge for at organisationen til enhver tid er tilpasset bygningens indretning, drift og er operativ 2.3 Organisation Her skal organisationens opbygning og udformning beskrives. Almindeligvis vil én person ikke kunne varetage alle opgaver. Organisationens opbygning og omfang er selvfølgelig afhængig af virksomhedens størrelse, kompleksitet og risikobillede, men den bør modsvare virksomhedens almindelige organisation.

8 3. Brandtekniske tegninger Tegningerne tager udgangspunkt i byggelovgivningen og skal vise bygningens passive og aktive brandsikringstiltag, flugtvejs- og panikbelysning, flugtveje, brandslukningsmateriel, brandvæsenets indsatsveje o.s.v. Desuden skal kapitlet indeholde en generel bygnings- og bygningsdelsbeskrivelse. Det er vigtigt, at tegningerne ikke bliver for detaillerede, de skal f.eks. ikke indeholde detailtegninger over røgdetektorers placeringer. Disse bør placeres i kapitlet for teknisk dokumentation. Situationsplaner visende: Brandveje Brandredningsarealer Brandsektionsvægge Brandhaner m.m. Plantegninger visende: Brandcelle- og brandsektionsvægge Ruminddeling Branddøre Flugtvejs- og panikbelysning Slukningsmateriel Alarmtryk for varslingsanlæg og ABA-anlæg Røgventilation inkl. udløsetryk Brandventilation inkl. udløsetryk Alle flugtveje Områder der er dækket af ABA- og/eller AVS-anlæg Placering af alarmpaneler for ABA- og AVS-anlæg Områder med brandfarligt oplag Stigrørstilslutning Snittegninger visende: Brandcelle- og bransektionsvægge Vandrette og lodrette brandadskillende bygningsdele

9 4. Teknisk dokumentation I dette kapitel skal alt dokumentation vedrørende de brandtekniske tiltag indgå. Dette vil typisk være leverandørinformation i form af beskrivelser og tegninger for: Bærende konstruktioner Brandsektionering Brandcelleinddeling Branddøre Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) Automatisk sprinkleranlæg (AVS) Varslingsanlæg Brandventilation Flugtvejs- og panikbelysning Slukningsudstyr (slangevinder, håndildslukkere, brandtæppe) Stigrør

10 5. Brandøvelser og instruktion Afsnittet bør som minimum indeholde: Instruktioner af ansatte og vikarer Oversigt over antal og type af brandøvelser Oplæg til brandøvelser Evalueringer Evt. lovkrav Ejer/bruger bør planlægge og gennemføre årlige brandøvelser, hvor art og indhold selvfølgelig skal tilpasses den enkelte virksomhed. Det er af vital betydning, at de ansatte bliver instrueret i de opgaver, som påhviler dem i tilfælde af brand. Øvelserne bør være godt planlagt og tage udgangspunkt i deltagernes kundskabsniveau. En brandøvelse fordrer altså, at de, som skal deltage i øvelsen, ved hvilke opgaver de har, og derfor er træning af disse enkeltopgaver vigtig og en forudsætning for en vellykket brandøvelse. Nedenstående er der nogle generelle anbefalinger ved brandøvelse: Så vidt muligt omfatte alle ansatte, mens alt nøglepersonel skal deltage hver gang Bør være realistisk Bør omfatte hele objektet og øve indsats på de mest sandsynlige brandscenarier Øvelse i funktion af brandalarmanlæg og varslingsanlæg Altid afslutte med en opsummering og evaluering af forløbet og gerne en skriftlig rapport, som kan benyttes ved senere øvelser, og som kan bruges som dokumentation overfor brandmyndigheden Nyansatte og vikarer bør sættes ind i bygningens brandsikkerhed (brandinstrukser, varslingsanlæg, flugtveje, slukningsudstyr), før de sættes i arbejde.

11 6. Egenkontrol Dokumentationen bør som minimum indeholde: Leverandøranvisninger Tilsynsskemaer Kvitteringsskemaer Tilsynsrapporter Egenkontrol er den kontrol som ejer/bruger selv skal gennemføre. Egenkontrol omfatter både passiv og aktiv brandbeskyttelse. Ejer/bruger skal, udover eksternkontrol af aktive brandbeskyttelsesanlæg, føre jævnligt (daglig, ugentlig, månedsvis) kontrol af f.eks. ABDL-, ABA-, AVS-anlæg, flugtvejs- og panikbelysning, brandslukningsudstyr i henhold til relevante vejledninger og leverandøranvisninger. Ligeledes skal der føres jævnligt tilsyn med de passive brandsikringer som f.eks. brandcelle-og brandsektionsvægge. For at disse bygningsdele skal fungere efter hensigten i en brandsituation, er det af afgørende betydning, at de vedligeholdes. Brand- og røgspredningsfaren vil være stor, dersom der er huller i en brandsektion, eller hvis en branddør ikke lukker som den skal. Efter vedligeholdelses- eller installationsarbejder, hvor brandadskillende bygningsdele er gennembrudt, bør huller lukkes af et certificeret firma, som står inde for arbejdets udførelse. Jævnlig vedligeholdelse og kontrol af de elektriske installationer er ejerens ansvar, men bør også omfattes af eksternkontrol, medmindre ejeren besidder denne ekspertise i eget firma. Egenkontrollen bør systematiseres ved at der udføres tilsynsskemaer, der viser hvilke installationer/bygningsdele der skal kontrolleres, interval for eftersynet, samt hvem der har ansvaret. Kontrollen skal foretages af kvalificeret personale, som kvitterer for at kontrollen er udført. Skemaerne kan fremlægges for brandtilsynet som dokumentation. I bilag B er der eksempler på kontrolskemaer. Skemaerne er ikke fyldestgørende og skal selvfølgelig tilpasses det enkelte objekt og bygningskategori.

12 7. Eksternkontrol Dokumentationen bør indeholde: Firmaoversigt Serviceaftaler Tilsynsrapporter Brandsynsrapporter Anden korrespondance For vedligeholdelse og kontrol, som virksomheden ikke kan eller må udføre, skal der indgås serviceaftaler med godkendte firmaer. Dette vil typisk være på tekniske anlæg som f.eks.: ABA-anlæg AVS-anlæg ABDL-anlæg Flugtvejs- og panikbelysning Varslingsanlæg Slukningsudstyr Elektriske installationer Brand- og røgventilation Servicekontrakten skal som minimum indeholde vedligeholdelse i henhold til leverandøranvisninger samt gældende forskrifter / vejledninger.

13 8. Risikostyring Dokumentationen skal indeholde relevante instrukser som f.eks.: Varmt arbejde Udkobling af ABA-anlæg AVS-anlæg helt eller delvis ude af drift Anvendelse af åben ild Manglende vandtilførsel Håndtering af brandfarligt affald Undgå blinde alarmer Instrukser for anden unormal risiko: Blokerede flugtveje Midlertidige arrangementer Overnatning Høj personbelastning Man skal være opmærksom på, at nogle af disse forhold kræver myndighedsgodkendelse, hvorfor dokumentationen også bør indeholde evt. ansøgninger og tilladelse. Virksomheden skal ved drifts- og/eller brugsforhold, der fører til markant øgning af brandfaren, gennemføre ekstraordinære tiltag som sikrer, at risikoen ikke øges. Dette vil typisk være ved til- og ombygninger, vedligeholdelsesarbejder, hvor der anvendes værktøjer, der afgiver åben ild, varme, gnister som f.eks. svejsning, propanbrændere og skæreudstyr. Under sådanne forhold skal træffes ekstraordinære tiltag for at hindre, at brand opstår. I situationer, hvor en brand ikke vil blive detekteret pga. at f.eks. ABA-anlæg er udkoblet, skal der udvises speciel opmærksomhed. Ved anden unormal anvendelse af bygningen, f.eks. ved overnatning, skal der ligeledes udvises ekstra opmærksomhed, og der bør også udføres instrukser i disse situationer. Bilag A indeholder eksempler på nogle af ovennævnte instrukser.

14 9. Byggetilladelser m.v. Dette kapitel kan indeholde f.eks. Ansøgninger Byggetilladelser Evt. dispensationer Statusrapporter Brandtekniske vurderinger Alle ansøgninger, byggeansøgninger, ibrugtagningstilladelser, dispensationer, midlertidige tilladelser samt tiltag og planlægning for forbedring af brandsikkerheden kan placeres her.

15 Bilag A A1: Brand- og evakueringsinstruks A2: Instruks for kortvarig udkobling af en enkelt detektor eller et område A3: Instruks ved udkobling af ABA- eller AVS -anlægget A4: Instruks ved varme arbejder

16 Bilag A1 Brand- og evakueringsinstruks 1. Tilkald brandvæsenet - RING oplys: Hvad er der sket Er der tilskadekomne - hvor mange Adressen og telefonnummer der ringes fra 2. Foretag varsling af det brandtruede soverums-afsnit medmindre varslingsanlægget er startet 3. Foretag evakuering til: (mødested angives) 4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt Hvis det ikke er muligt at slukke branden forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer 5. Modtag brandvæsenet oplys: Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed Hvor brænder det Brandens omfang Hvor er adgangsvejene

17 Bilag A2: INSTRUKS VED UDKOBLING AF EN ENKELT DETEKTOR Årsag: Område: Dato: Start: Slut: Instruks: Der må kun foretages kortvarig ud kobling af en enkelt detektor eller et enkelt område. 1. Udkobling må kun foretages af den driftsansvarlige person. 2. Det udkoblede område skal varsles om varighed af udkoblingen. 3. Såfremt udkoblingen skyldes vedligeholdelsearbejder, som giver forøget brandfare (varmt arbejde), skal der træffes særlige foranstaltninger i henhold til instruks for det pågældende arbejde 4. Årsag og udkoblingensperiode føres i anlæggets driftsjournal Den ansvarlige leder: Dato Underskrift

18 Bilag A3: INSTRUKS VED UDKOBLING AF ABA- ELLER AVS- ANLÆGGET Årsag: Område: Dato: Start: Slut: Instruks: Instruksen tilpasses i det enkelte tilfælde. 1. Udkobling må kun foretages efter godkendelse fra Aarhus Brandvæsen. 2. Udkobling må kun foretages af den driftsansvarlige person. 3. Det udkoblede område skal varsles om varighed af udkoblingen. 4. Såfremt udkoblingen skyldes vedligeholdelsearbejder, som giver forøget brandfare (varmt arbejde), skal der træffes særlige foranstaltninger i henhold til instruks for det pågældende arbejde. 5. Årsag og udkoblingensperiode føres i anlæggets driftsjournal Den ansvarlige leder: Dato Underskrift

19 Bilag A4: INSTRUKS VED VARME ARBEJDER Udførende: Dato: Definition: Arbejder hvor der anvendes åben ild, varme, svejse- og skæreudstyr. Udkobling af ABA-anlæg: Tilladelse fra brandmyndighed: Arbejdets art: Start: Sted (fx. rum, etage): Slut: Arbejdet skal generelt udføres i henhold til Brandteknisk vejledning 10, 10A og 10B. Inden arbejdet påbegyndes er den udførende ansvarlig for at: Arbejdsudstyr er fejlfrit Arbejdsstedet er ryddeligt og de nærmeste omgivelser er ryddet for brænd bart affald Brændbare bygningsdele er beskyttet mod antændelse Åbninger/revner i gulv, vægge og tag er lukket Godkendt slukningsudstyr opsat Inden arbejdet påbegyndes er bygherre ansvarlig for at: ABA-anlægget er frakoblet (se instruks for frakobling af ABA-anlæg) Tilkobling af ABA-anlægget efter arbejdets afslutning Brandvagt tilstede under arbejdet og mindst 1 time efter arbejdets afslutning Der meddeles hermed tilladelse til at iværksætte arbejdet på ovennævnte betingelser. Dato Underskrift

20 Bilag B B1: Interval og kontrolskema B2: Kvitteringsskema B3: Skema til forskrifter og vejledninger

21 Bilag B1 Egenkontrol - Interval og Kontrolskema Kontrolpunkt Bygning A Etage: 1, 2 og 3 Kontr. af: OM Kontrol/Interval Daglig Ugentlig Månedlig Kvartalsvis Brandveje m.m. Brandstandere Varslingsinstrukser ABA-anlæg Flugtvejs- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge

22 Bilag B2 Egen kontrol - kvitteringsskema Bygning: A Etage: 1, 2 og 3 Dato: Kontrolpunkt Kontr. af (sign) Bemærkninger Varslingsinstrukser ABA-anlæg Flugtvejs- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum

23 Bilag B2 Egen kontrol - Forskrifter og vejledninger Dette skema indeholder henvisninger til relevante forskrifter og vejledninger Kontrolpunkt Forskrifter og vejledninger Lev. info Varslingsinstrukser ABA-anlæg Flugtvejs- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum

24 Referencer /1/ Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Erhvervs- og Boligstyrelsen, april 2008 /2/ Information om brandteknisk dimensionering, Erhvervs- og Boligstyrelsen, april 2004

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Brandsikring af væksthusgartnerier

Brandsikring af væksthusgartnerier Brandsikring af væksthusgartnerier oktober 2003 Indhold 1.0 Indledning 3 Væksthusanlæg 3 2.0 Eksisterende væksthusanlæg 5 2.1 Brændbare materialer i væksthusarealerne 5 2.2 Driftsbygninger 7 2.3. Elektriske

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed.

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed. FORORD Denne beredskabsmappe for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet er skabt med det formål, at forebygge at en brand og ulykker opstår samt at øge sikkerheden i forbindelse med en brand og ulykker.

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere