Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:"

Transkript

1 Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1

2 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Odense Brandvæsen Århus Brandvæsen Københavns Brandvæsen Beredskabscenter Aalborg Derudover har Beredskabsstyrelsen været hørt i forbindelse med folderens tilblivelse. Folderen er baseret på de erfaringer, der på nuværende tidspunkt er høstet i forbindelse med brandteknisk funktionsbaseret sagsbehandling. Folderen skal alene ses som retningsgivende, og kan således ikke betragtes som værende dækkende for alle sager som behandles efter Information om brandteknisk dokumentation, idet der naturligvis altid i forbindelse med sagsbehandlingen skal foretages individuelle skøn. Desuden må det forventes, at folderen må tilrettes i takt med øget erfaring som opnås på området. Såfremt kommuner ønsker at anvende folderen bør folderen tilrettes i overensstemmelse med de lokale forhold, der gør sig gældende i de enkelte kommuner. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Den kommunale sagsbehandling Drift- og vedligeholdelsesplan Såfremt der vurderes at være behov for yderligere foldere, vil dette blive taget op i styregruppen tilknyttet udarbejdelsen af folderne. Side 2

3 Indhold INDHOLD INDLEDNING Den kommunale myndighed BYGGESAGENS INDLEDENDE FASE Inden første møde med den kommunale myndighed DET FØRSTE MØDE MED DEN KOMMUNALE MYNDIGHED Indledende afklaringer SKRIFTLIG REDEGØRELSE FOR BRANDSIKKERHEDEN Brandstrategirapport Brandteknisk dokumentation Drifts- og vedligeholdelsesplan GENERELLE FORHOLD... 9 Side 3

4 1.0 Indledning Med Erhvervs- og Byggestyrelsens udsendelse af tillæg 8 til Bygningsreglement (BR95), som trådte i kraft 1. juni 2004, er kravene i relation til de brandmæssige forhold ændret fra at være detailkrav til at være funktionsbaserede krav. Samtidig med udsendelsen af tillæg 8 udsendtes to vejledninger, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri og Information om brandteknisk dokumentation. Formålet med udsendelse af disse vejledninger er, overfor brugerne at beskrive Erhvervs- og Byggestyrelsens egen fortolkning af det nye regelsæt i tillæg 8. I Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri beskrives hvilke brandtekniske løsninger som umiddelbart vurderes at leve op til funktionskravene i tillæg 8. Denne type sager behandles som udgangspunkt på traditionel vis. I Information om brandteknisk dimensionering beskrives hvorledes brandtekniske problemstillinger, som ikke umiddelbart kan løses ved hjælp af de præaccepterede løsninger beskrevet i eksempelsamlingen, kan løses med brandteknisk dimensionering. Med brandteknisk dimensionering menes, at sikkerheden i relation til brand eftervises beregningsmæssigt. Ved den kommunale behandling af byggeandragender kan ansøgningerne i princippet opdeles i følgende kategorier: 1. Det ansøgte opfylder umiddelbart eksempelsamlingen. 2. Det ansøgte opfylder ikke sikkerhedsniveauet i eksempelsamlingen og der må stilles betingelser med henvisning hertil. 3. Det ansøgte opfylder ikke sikkerhedsniveauet i eksempelsamlingen og må nægtes. 4. Det ansøgte opfylder ikke umiddelbart sikkerhedsniveauet i eksempelsamlingen og det vurderes at en eventuel godkendelse vil være betinget af en beregningsmæssig eftervisning, jf. Information om brandteknisk dimensionering. 5. Der ansøges om godkendelse af projektet bilagt brandteknisk dokumentation, jf. Information om brandteknisk dimensionering. Formålet med denne folder er at opstille vejledende retningslinjer for den kommunale behandling af sager, der helt eller delvist udføres efter principperne i Erhvervs- og Byggestyrelsens Information om brandteknisk dimensionering. Denne folder indeholder følgende overordnede afsnit: Byggesagens indledende fase Det første møde med myndighederne Afsnittene i folderen beskriver samlet set alle sagsbehandlingens faser, lige fra den første kontakt med den kommunale myndighed og til ibrugtagningstilladelse er meddelt. Det skal præciseres, at der her alene er beskrevet byggesagens relationer til brand. 1.1 Den kommunale myndighed For den kommunale forvaltning af sager i relation til Byggelov og Beredskabslov, er der i nærværende folder benyttet den ofte anvendte opdeling af kommunens myndighedsrolle i en byggemyndighed og en brandmyndighed. Generelt er det kommunens byggemyndighed som varetager byggesagsbehandlingen, og som står til ansvar overfor kommunalbestyrelsen vedrørende forvaltningen af alle sager der hører under byggelovens bestemmelser. Spørgsmål vedrørende byggelovmæssige forhold henvises derfor til kommunens byggemyndighed. Det skal overfor kommunens byggemyndighed dokumenteres, at kravene til sikkerheden i relation til brand er opfyldt. Som noget nyt kan kommunalbestyrelsen iht. BR95 kapitel 1.3 stk. 7 indhente en sagkyndig erklæring vedrørende den brandtekniske dokumentation, og det er bygherren som afholder udgiften hertil. En sådan sagkyndig erklæring vil naturligvis betyde en øget udgift for bygherre, men det kan tillige betyde en ikke uvæsentlig forsinkelse af det samlede byggeri. Det er således vigtigt, at efterfølgende beskrivelse af sagsgangen og samarbejdsrelationer mellem rådgivere og den kommunale myndighed iagttages. I mange kommuner er det brandmyndigheden, der er rådgiver for byggemyndigheden i forbindelse med brandtekniske spørgsmål i relation til byggelovens bestemmelser. Hvis brandmyndigheden vurderer, at byggeriet er eller vil blive omfattet af Beredskabslovens kap. 7, Forebyggende foranstaltninger m.v. orienteres bygherre og byggemyndigheden herom. Det vil i praksis betyde, at beredskabslovens brandforebyggende regler, som f.eks. kan omfatte brandfarlig virksomhed og driftsmæssige eftersyn, skal iagttages. Side 4

5 Som eksempler på byggemyndighedens brandtekniske rådgiver kan nævnes: Interne medarbejdere hos byggemyndigheden Medarbejdere fra brandmyndigheden Anden offentlig myndighed Private rådgivere Uanset hvordan byggemyndigheden vælger at løse opgaven, bør der ved valg af rådgiver lægges vægt på uafhængighed og stor faglig kompetence i form af f.eks.: Relevant uddannelse som bygningsingeniør eller lignende, med erfaring indenfor brandområdet. Relevant brandteknisk uddannelse f.eks. Master i brandsikkerhed. Dokumenteret erfaring med rådgivning indenfor det brandtekniske område. Hvis byggemyndighedens brandtekniske rådgiver ikke er kommunens brandmyndighed, bør der internt i kommunen være udarbejdet retningslinier for, hvorledes det sikres, at sagen under alle omstændigheder bliver forelagt brandmyndigheden til udtalelse inden udstedelse af byggetilladelsen. Det kan være nødvendigt for brandmyndigheden at stille eventuelle supplerende krav til brandmæssige forhold som tilkørselsforhold o.l. Udtalelse fra brandmyndighederne skal ligeledes sagsbehandling udadtil kan fremstå og virke så beslutningsdygtig og enslydende som muligt, er det vigtigt, at der sikre, at eventuelle andre bygningsmæssige, driftmæssige eller indsatstaktiske forhold i henhold til byggelovgivningen vurderes forhold, der har betydning for opnåelse af forsvarlig mulighed for rednings- og slukningsarbejde. Det er vigtigt at kommunens byggemyndighed og dennes brandtekniske rådgiver er enige om ansvarsfordelingen i sagen. Der skal ligeledes være enighed om, at man til stadighed holder hinanden opdateret med sagens udvikling. Det bør ligeledes aftales i hvilket omfang, der bør afholdes møder med bygherren uden medpartens deltagelse. Det er byggemyndigheden, der med baggrund i en dialog med dennes brandtekniske rådgiver, udsteder byggetilladelse, og det er byggemyndighedens ansvar at sagen i fornødent omfang er belyst, og at anden lovgivning herunder beredskabslovgivningen er iagttaget, inden byggetilladelse meddeles. 2.0 Byggesagens indledende fase Det er for sagens forløb vigtigt, at sager som umiddelbart vurderes at skulle behandles efter principperne i Information om brandteknisk dimensionering, får den bedst mulige start. En hensigtsmæssig start indebærer blandt andet, at bygherre og dennes rådgivere meget tidligt i projekteringsfasen tager kontakt til kommunens byggemyndighed og bliver gjort bekendt med de særlige forhold og sagsgange, der er forbundet med sagsbehandling efter Information om brandteknisk dimensionering. Den for bygherre og rådgiver relevante information om sagsgang og forhold der skal være afklaret inden første møde med den kommunale myndighed bør kunne indhentes via hjemmeside. 2.1 Inden første møde med den kommunale myndighed Bygherre eller dennes rådgiver bør på et så tidligt tidspunkt som muligt rette henvendelse til kommunens byggemyndighed for overfor byggemyndigheden kort at beskrive de tanker og ideer som ligger til grund for det påtænkte byggeri, Det bør aftales, at der hurtigt vil blive taget initiativ til afholdelse af det første møde, hvor bygherre, dennes rådgivere, byggemyndigheden og brandmyndigheden (som minimum) bør deltage, Bygherre eller dennes arkitekt bør af hensyn til sagens forløb entrere med en brandteknisk rådgiver, som kan rådgive bygherre og dennes arkitekt på det brandmæssige område, og som besidder den faglighed og erfaring der er nødvendig for at kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med byggemyndigheden og brandmyndigheden om løsning af de brandtekniske spørgsmål, Inden der afholdes møde, skal der til kommunen fremsendes relevant materiale til beskrivelse af projektet som kan tilgå byggemyndigheden og brandmyndigheden. Side 5

6 3.0 Det første møde med den kommunale myndighed Da sagsgangen for byggesager som behandles efter principperne i Information om brandteknisk dimensionering adskiller sig væsentligt fra sagsgangen i traditionelle sager, er der erfaring for, at det er yderst vigtigt, at der er forståelse for hvorledes sagsgangen for denne type sager foregår i kommunen. Udover nøje beskrivelse af den kommunale sagsgang over for bygherre og dennes rådgivere, vil det for sagens videre forløb være hensigtsmæssigt, ud over de emner der fremgår af 3.1 Indledende afklaring, at efterfølgende afsnit drøftes i en grad der sikrer en fælles terminologi og forståelse for byggesagens faser. 3.1 Indledende afklaringer For at sikre at bygherres brandtekniske rådgiver har de bedste muligheder for løse sin opgave, bør denne så tidligt som muligt inddrages i designprocessen, og eventuelt indgå i projektorganisationen. Derved sikres, at den brandtekniske rådgiver til stadighed er vidende om projektets arkitektoniske visioner således, at der opnås størst mulig grad af sandsynlighed for, at disse kan indarbejdes i de brandtekniske løsninger. Det skal klarlægges hvem der er bygherres rådgivere, og der nedsættes en kontaktgruppe, minimum bestående af bygherre og dennes arkitekt, en eventuel kommende bruger, den brandtekniske rådgiver, den sagsansvarlige fra byggemyndigheden og en repræsentant fra brandmyndigheden, Bygherre og dennes rådgiver opfordres til i valg af brandteknisk rådgiver at sikre, at denne er faglig kompetent, har faglig integritet og dermed uafhængig af øvrige interesser i projektet, Bygherre redegør for sammenhængen og samarbejdet mellem de ansvarlige rådgivere, Bygherre og dennes rådgivere redegør for projektet ved hjælp af tegninger, skitser og eventuelt computermodeller, Bygherre og dennes rådgivere fremlægger den tidsplan der satses på, herunder hvornår man forventer at den endelige brandstrategirapport er udarbejdet, Det anbefales bygherre og dennes rådgivere, at brandstrategirapporten færdiggøres og forhåndsgodkendes inden den fremsendes sammen med det officielle byggeandragende, Den kommunale myndighed giver et skøn over hvornår byggetilladelse forventes at kunne meddeles, Byggemyndigheden bør udarbejde et kort referat fra det første møde. 4.0 Skriftlig redegørelse for brandsikkerheden For at sikre sikkerhedsniveauet i bygninger eller i de dele heraf, der opføres efter principperne i Information om brandteknisk dimensionering, skal der udarbejdes en brandteknisk dokumentation der omfatter en samlet skriftlig redegørelse for brandsikkerheden i byggeriet. For overskuelighedens skyld opdeles den brandtekniske dokumentation i afsnit, som tillige markerer milepæle i sagsbehandlingen med hensyn til udstedelse af byggetilladelse og efterfølgende ibrugtagningstilladelse. Den samlede skriftlige redegørelse for brandsikkerheden er efterfølgende benævnt Brandmanual. Brandmanualen bør opdeles i følgende 3 afsnit: - Brandstrategirapport, - Brandteknisk dokumentation, - Drifts- og vedligeholdelsesplan, Brandmanualen er under ét det grundlag, bygningen opføres efter. Det skal pointeres, at dette kan indebære begrænsninger ved fremtidige ombygninger og ved en ændret anvendelse af hele eller dele af byggeriet, Side 6

7 Da brandmanualen er et samlet dokument, er det en stor fordel for bygherre og for forvaltningen, at det er samme brandtekniske rådgiver der står for udarbejdelsen af hele brandmanualen. Desuden er det for sagens videre forløb vigtigt, at der er afsat tilstrækkelige økonomiske ressourcer til, at den brandtekniske rådgiver kan gennemføre den fornødne brandtekniske bearbejdning af projektet, Brandmanualen skal i hele forløbet være udført på dansk, idet dog dele af den brandtekniske dokumentation efter aftale eventuelt kan foreligge på et andet sprog, 4.1 Brandstrategirapport Bygherres rådgivere udarbejder et udkast som fastlægger en strategi for brandsikringen af bygningen, kaldet en brandstrategirapport. Formålet med denne rapport er ikke at præsentere beregninger og resultater, men primært overordnet at beskrive byggeriet og de funktionskrav og strategier for brandsikkerheden som skal gælde for byggeriet. Brandstrategirapporten er således et dokument, hvis indhold har til formål at beskrive sikkerhedsniveauet i relation til brand og dermed danne grundlag for sagsbehandlingen af netop dette byggeri. Samtidig bør brandstrategirapporten være grundlaget for eventuelle senere bygningsændringer. Brandstrategirapporten skal udarbejdes for det enkelte byggeri, og skal i fornødent omfang være dokumenteret, inden der kan meddeles byggetilladelse. Med kravet om, at byggeriet i fornødent omfang skal være dokumentation menes, at overordnede beregningsresultater, som indikerer at den valgte strategi kan efterleves, bliver præsenteret. Selve indholdet og opbygningen af brandstrategirapporten skal være dækkende og tilpasses det konkrete byggeri, og kan for eksempel opbygges efter retningslinjerne som anført i Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledninger, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri og Information om brandteknisk dimensionering. Brandstrategirapporten er det dokument i sagen, som er grundlaget for myndighedsbehandlingen og som derfor skal anvendes ved eventuelle senere ombygninger. Det er derfor vigtigt at brandstrategirapporten udarbejdes med en sådan grad af fleksibilitet, at den kan danne grundlag for eventuelle senere mindre ombygningsarbejdere eller nyindretninger, samt for ændringer i den daglige benyttelse. Dette stiller endvidere krav til udførelsen af brandstrategirapporten mht. tydelig formulering og tegningsmateriale, For at fremme sagsbehandlingen opfordres bygherre og dennes rådgivere kraftigt til, at brandstrategirapporten udarbejdes under løbende dialog med forvaltningen, så den og de anvendte inddata i form af brandens størrelse, dens placering, valg af brandtekniske installationer mv., er kendt og accepteret inden den fremsendes med det officielle byggeandragende. I modsat fald må en væsentlig længere sagsbehandlingstid forventes. Erfaringsmæssigt kræver det 3 til 4 versioner inden den endelige version foreligger, Det bør fremgå af byggetilladelsen at brandstrategirapport med datoangivelse er godkendt, Der skal i brandstrategirapporten være henvist til relevante tegninger der ligger til grund for byggetilladelsen, og disse tegninger skal være vedlagt, Under byggeriet vil der uvægerligt ske ændringer. Der skal derfor være muligheder for justeringer i brandstrategirapporten, og det er derfor vigtigt under byggefasen at fortsætte den tætte kontakt mellem byggemyndigheden og brandmyndigheden, I forbindelse med justeringer i brandstrategirapporten er det vigtigt, at tegninger til projektet justeres og at det af Brandstrategirapporten klart fremgår hvilke tegninger den har sammenhæng med, Brandstrategirapporten skal skriftligt være tiltrådt af bygherre og dennes brandtekniske rådgiver samt evt. brugere og i tilstrækkelig grad være dokumenteret, før der meddeles byggetilladelse, Alle henvendelser til myndighederne, i form af forespørgsler og eventuelle fortsættelsesandragender, der kan have betydning for brandstrategien, bør foregå i samråd med den brandtekniske rådgiver, Det er nødvendigt at der inden sagens afslutning foreligger en brandstrategirapport der svarer til det byggeri som faktuelt er bygget. Den endelige brandstrategirapport skal være bilagt de opdaterede godkendte etageplaner, indeholdende alle for brandsikkerheden relevante oplysninger og forhold, herunder eventuelle pladsfordelingsplaner, Side 7

8 4.2 Brandteknisk dokumentation Udover den dokumentation som er nødvendig for i tilstrækkelig grad at have dokumenteret projektet for at opnå byggetilladelse, skal der udarbejdes en egentlig brandteknisk dokumentation for byggeriet, hvis indhold afhænger af projektets omfang og kompleksitet. Når brandstrategirapporten skriftligt er tiltrådt af bygherre og dennes (brandtekniske) rådgiver, og i øvrigt er godkendt af den kommunale myndighed, kan udarbejdelsen af den brandtekniske dokumentation færdiggøres. Det overordnede formål med den brandtekniske dokumentation er overfor myndigheden i detaljer at dokumentere, at den i brandstrategien beskrevne brandstrategi kan efterleves. Denne dokumentation vil i praksis bestå af en beskrivelse af hvilke beregningsværktøjer som ønskes benyttet, dokumentation for de valgte værktøjers gyldighed, de inddata der ligger til grund for beregningerne samt selve beregningerne. Efterfølgende er det i overskrifter beskrevet, hvad den brandtekniske dokumentation desuden som minimum bør indeholde idet det bemærkes, at indholdet naturligvis skal tilpasses den enkelte bygnings kompleksitet: De dimensionerende brandes røgproduktion- og temperatur, Den støkiometriske brand, Bestemmelse at tid til kritiske forhold (T krit ), Bestemmelse af evakueringstiden (T evak ), Følsomhedsanalyser, Krav til eventuelle mekaniske ventilationsanlæg (tilluft, kapacitet, placering og temperaturmodstande), Eventuelt gennemførelse af risiko-analyse og -vurdering, Andre relevante brandtekniske forhold. Såfremt der anvendes dokumentationer og IT-programmer, der ikke er kendt af forvaltningen, må en forøget sagsbehandlingstid imødeses, og krav om sagkyndig erklæring kan eventuelt komme på tale. 4.3 Drifts- og vedligeholdelsesplan For at sikre, at bygningen anvendes i overensstemmelse med hvad den i henhold til byggetilladelsen er godkendt til, bør der, jf. Information om brandteknisk dimensionering, etableres et system til sikring af drift og vedligeholdelse af eksempelvis aktive og passive brandsikringstiltag (drifts- og vedligeholdelsesplan). Med aktive brandsikringstiltag menes her elektriske, hydrauliske, pneumatiske eller mekaniske komponenter såsom ABA- og AVS-anlæg, varslingsanlæg, automatisk brandventilationsanlæg, ABDL fastholdte døre og porte o.lign. Tilsvarende menes der med passive brandsikringstiltag faste komponenter såsom røg- og brandadskillende konstruktioner samt beklædninger og overflader. Bygherre skal således etablere et system hvis mål er at sikre, at byggeriet i dets anvendelse og drift i hele bygningens levetid, lever op til de i brandstrategirapporten beskrevne funktionskrav, driftsmæssige pålæg og eventuelle begrænsninger og til de i den brandtekniske dokumentation beskrevne og anvendte løsninger. Drifts- og vedligeholdelsesplanen bør naturligvis tilpasses projektets omfang og kompleksitet. Planen udgør sammen med brandstrategirapporten og dokumentationen selve brandmanualen, og skal godkendes af den kommunale myndighed. Drifts- og vedligeholdelsesplanen bør som minimum indeholde: En beskrivelse af planens formål, Navn på og underskrift fra bygningsejeren, som overfor lovgivningen er den ansvarlige person for drift og vedligeholdelse, samt eventuelt navn og telefonnummer på den daglige kontaktperson, Plan for hvad der skal kontrolleres, Terminer for kontrol, Checkskema med angivelse af hvem der har kontrolleret hvad og hvornår, Beskrivelse af tiltag for at undgå eventuelle gentagelser af uhensigtsmæssig drift, Se endvidere i folderen Drift og vedligeholdelse. Hvis hele eller dele af byggeriet er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, eller af Beredskabslovens 35, stk. 3, skal dette fremgå af planen, Såfremt der på baggrund af en dispensation fra de driftmæssige forskrifter er stillet krav om udarbejdelse af en driftsog vedligeholdelsesplan, skal drifts- og vedligeholdelsesplanen tillige opfylde bestemmelserne i 6, stk. 2 i ændringsbekendtgørelse nr. 377 af 19. maj 2004 om Brandværnsforanstaltninger i hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Side 8

9 Hvis brandmyndigheden vurderer, at hele eller dele af byggeriet bliver omfattet af Beredskabslovens kapitel 7 (brandsyn eller tekniske forskrifter), bør udarbejdelsen af drifts- og vedligeholdelsesplanen ske i tæt samarbejde med brandmyndigheden. 5.0 Generelle forhold Al skriftlig korrespondance til den kommunale myndighed skal, med mindre andet aftales, fremsendes direkte til byggemyndigheden. Bygge- og brandmyndighed bør være opmærksom på, at det i nogle sager kan være hensigtsmæssigt, at kontakt til bygherres brandtekniske rådgiver, i forbindelse med udarbejdelse af brandstrategirapporten, den brandtekniske dokumentation og drifts- og vedligeholdelsesplaner, foregår direkte til brandmyndigheden, Brandmyndigheden bør ved henvendelser hvor byggemyndigheden ikke har været inddraget sikre, at byggemyndigheden til stadighed i nødvendigt omfang er opdateret med hensyn til sagens udvikling. Hvis brandmyndigheden vurderer, at byggeriet er eller vil blive omfattet af Beredskabslovens kap. 7, orienteres bygherre og byggemyndigheden herom. Hvilket i praksis er reglerne i de tekniske eller driftmæssige forskrifter, Forhold omfattet af de tekniske forskrifter behandles af brandmyndigheden, og henvendelse herom kan rettes direkte dertil, I meget store og komplicerede sager kan det være fordelagtigt at arrangere en række møder op mod dato for ibrugtagning med deltagelse af alle parter. Dette sikrer, at alle løse ender bliver samlet op i tide, Inden ibrugtagningstilladelse kan meddeles, skal der foreligge en opdateret brandstrategirapport bilagt opdateret relevant tegningsmateriale, Byggemyndigheden bør overveje hvorvidt det er muligt at lade bygherres brandtekniske rådgiver indestå for, at det opførte byggeri i brandmæssigt henseende er i overensstemmelse med forudsætningerne i brandstrategirapporten, Byggemyndigheden bør overveje hvorledes det i arkivet sikres at sagen registreres med oplysninger om, at sagsbehandlingen helt eller delvis er behandlet i henhold til Information om brandteknisk dimensionering således, at fremtidige sager på adressen behandles under iagttagelse heraf, Byggemyndigheden bør sikre, at der internt er etableret et system der sikrer, at der ikke gives byggetilladelser i sager der helt eller delvis er behandlet efter Information om brandteknisk dimensionering uden at konsekvenserne er kendte, dokumenterede, godkendt og indarbejdet i Brandmanualen i overensstemmelse med brandstrategirapporten. De afsluttende kontroleftersyn, inden ibrugtagningstilladelse meddeles, bør foretages af byggemyndigheden sammen med dennes brandtekniske rådgiver og eventuelt med deltagelse af kommunens brandmyndighed, afhængig af opgavefordelingen i kommunen. Det skal mellem bygge- og brandmyndighed sikres, at der tilgår kommunens brandmyndighed meddelelse om færdigmelding af byggeri der er omfattet af Beredskabslovens kap. 7, Forebyggende foranstaltninger. November 2004 Side 9

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31 www.brand.kk.dk Juni 2009

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Drift og vedligehold i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav December 2004 30-12-2004 Side: 1 Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering

Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Invitation til at afgive tilbud på teknisk bistand vedr. forbedret brandregulering Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Notat 1. Formål Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

BRANDSIKRING AF BYGGERI

BRANDSIKRING AF BYGGERI RESUME Brandsikkerhed er vigtigt, men hvordan kan vi øge fokus på brandsikkerheden i nye og ældre bygninger? Og hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved brand? Martin Bach Kofoed Gummesen Bygningskonstruktør

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Fremtidens Byggesagsbehandling

Fremtidens Byggesagsbehandling Fremtidens Byggesagsbehandling Kompetent og Ubureaukratisk Hvordan? Regeringens lovforslag om certificering betyder følgende: Teknisk sagsbehandling skal ikke længere foretages af kommunerne, men skal

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Aktuelle emner fra Energistyrelsen Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Dagen i dag: 1. Lovliggørelse 2. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 3. Frokost 4. Midlertidige

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

ANSØGNINGER BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY.

ANSØGNINGER BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY. BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY. VEJLEDNING TIL FREDNINGSVÆRDIER SAMT BYGNINGSARBEJDER OG ANVENDELSE AF BYRUM. SENEST OPDATERET JULI 2015 DEN HVIDE KØDBY BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL 2015 Historie

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Byggesagshåndtering. for rideskoler = andet erhverv v/ byggetekniker Karsten Bæk

Byggesagshåndtering. for rideskoler = andet erhverv v/ byggetekniker Karsten Bæk Byggesagshåndtering for rideskoler = andet erhverv v/ byggetekniker Intro til egenlæsningaf materialet Hensigten med dette indlæg er at hjælpe ridecentre og lignende med at afklare rammerne for udvikling

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling?

Hvordan ser virkeligheden ud i den kommunale byggesagsbehandling? v/ Åse Nielsen Formand for DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder Formand for Kommunal Teknisk Chefforenings faggruppe for Byggelov Hvor er den kommunale byggesagsbehandling på vej hen? Faglige/byggetekniske

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt Bygningsreglementet og værdisikring DFPB Indlæg ved Bo Balschmidt Brandskadeerstatninger i Danmark 2 2,3 2,7 2,26 2,81 2,28 2,44 2,035 2,0788 2,137 2, 29 2,09 1,804 1,894 2,177 2,151 1,876 2,132 2,057

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Notat - Serviceniveauet nu og i fremtiden i Hovedstadens

Notat - Serviceniveauet nu og i fremtiden i Hovedstadens BM01 2017 Bilag 1 pkt. 4 Notat - Serviceniveauet nu og i fremtiden i Hovedstadens Beredskab Serviceniveauet på myndighedsområdet i dag Byggesager mv. med operative bindinger Bygningsreglementet 2015 med

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Vejledning om afholdelse af midlertidige arrangementer Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler...

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner 1. udgave April 2010 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af:

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af: Rev.:. februar 2015 Analyseplan og administrationsgrundlag Myndighedsopgaver Udarbejdet af: Tovholder: Mikael Nørgaard Gam Holbæk (MG) Jan Clausen Kalundborg (JC) Kurt Andersen Lejre (KA) Mette Waldorff

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere