Sundheds- og Psykiatriudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Kirsten Overgaard Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Sundheds- og Psykiatriudvalget - Politikområde Sundhed Kvartalsrapportering pr. 31. marts Sundheds- og Psykiatriudvalget - Politikområde Psykiatri Budget 2015 og overslagsår - Sundheds- og Psykiatriudvalget Fordeling af midler jfr. 18 i Lov om Social Service Driftsorganisationen Multicenter Præstø Rammeaftale Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Orientering vedrørende tilsyn med det sundhedsfaglige område - supplerende sagsfremstilling Orienteringssag - Årsberetning tilsyn supplerende sagsfremstilling Orienteringssag Anmeldte tilsyn på kommunale og private botilbud supplerende sagsfremstilling Orientering fra formanden Eventuelt...22 Bilagsoversigt...23 Underskriftsside...25

3 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Kvartalsrapportering pr. 31. marts Sundheds- og Psykiatriudvalget - Politikområde Sundhed Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Helle Risby Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 fremsendes med nedenstående konklusioner. Samlet konklusion for politikområde Sundhed: Drift 2014 Ramme 1: Aftaleområderne forventes at overholde budgettet. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,335 mio. kr. på ramme 1. Ramme 2: Aktivitetsbestemt medfinansiering. Konklusion: Såfremt det tages udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift for 2013, forventes budgettet at balancere. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering, notat 45199/14 2 Åben Aktivitetsbestemt medfinansiering, graf febr /14 3 Åben Aktivitetsbestemt medfinansiering, forventet regnskab 31.marts /14 4 Åben Nøgletal for sundhedsområdet, april /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvartalsrapporteringen pr. 31.marts Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Anbefales godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Kvartalsrapportering pr. 31. marts Sundheds- og Psykiatriudvalget - Politikområde Psykiatri Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiatri- og handicapsekretariatet - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Samlet konklusion for hele Psykiatriudvalgets område Drift 2014 Samlet set forventes området at komme ud med et merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er iværksat forskellige initiativer med det formål at holde sig indenfor udvalgets budgetramme. Tilgangen af egne borgere på 85, 103, 109 samt 110 har været stigende og der forventes et merforbrug på disse områder på ca. 1,8 mio. kr. Følgende initiativer er sat i gang på området: - Der gennemføres en taksttilretning af 103 for at komme på niveau med andre kommuner. - Takststrukturen på Psykiatri- og Handicapområdet undersøges. - Der er nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på 85-priser på Bo-og Naboskabsområdet. - For at imødegå medudgifter vedr. Forsorgshjem etableres en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere til eget hjem. - Ledelsesstruktur på Socialpsykiatrien er ændret. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapportering pr. 31. marts politikområde psykiatri - rapport 51625/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvartalsrapporteringen pr. 31. marts Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Kvartalsrapporteringen med handleplan anbefales godkendt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Budget 2015 og overslagsår - Sundheds- og Psykiatriudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Sundhedssekretariatet - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på deres møde den 14. april godkendt budgetrammer for Budgetrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i budgettet for indeværende år og er tilpasset nye kommunalbestyrelsesbeslutninger, reguleret med seneste pris- og lønskøn fra KL samt demografiregulering og reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf Sundheds- og Psykiatriudvalgets andel er 2,35 mio. kr. På Sundhed og Psykiatri-udvalgets møde den 2. april 2014, blev der fremlagt en oversigt over de foreløbige budgetrammer for at give udvalget en indikation af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til Sundheds- og Psykiatriudvalgets udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene , i 2015-priser, er som nedenstående: Korr. Budget 2014* Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Regnskab Budget kr Udvalget - Total Budgetramme Budgetramme Politikområde Psykiatri Budgetramme Budgetramme Politikområde Sundhed Budgetramme Budgetramme *Korrigeret budget 2014 er ekskl. overførslerne for Alle tal er i prisniveau Demografiregulering Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune har været brugt i 4 år, står det nu klart, at der er noget galt allerede i 2015 og specielt i Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Den er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1, som reguleres, 30 % af budgetrammerne reguleres ikke, og det er således kun 70 % af budgetrammen, som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen. Demografireguleringen for Sundheds- og Psykiatriudvalget, præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode, er vist i nedenstående tabel. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering kr Psykiatri Sundhed IALT Reduktionsforslag Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, at der på udvalgets område i 2015 skal findes reduktioner på politikområde Sundhed på i alt 0,015 mio. kr. Samlet set tilføres udvalgets område 0,329 mio. kr. Administrationen har på politikområder Psykiatri igangsat arbejde med at analysere og vurdere mulige reduktioner indenfor områderne: Tomme boliger Socialpædagogisk støtte Taksterne generelt Større samarbejde mellem virksomheder Taksttilretning i Vordingborg Sociale Virksomhed På politikområdet Sundhed vil administrationen udarbejde reduktionsforslag på baggrund af analyser på følgende områder: Kørsel Tandpleje Center for Rusmidler Sundhedspleje Forebyggelse Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Administrationen har på politikområde Psykiatri iværksat budgetproces med inddragelse af ledere og medarbejdere, hvorefter der iværksættes høringsfase med inddragelse af relevante råd. Administrationen har på politikområde Sundhed igangsat budgetanalyser indenfor alle virksomhedsområder, se vedlagte bilag. For så vidt angår budgetreduktionen på kr. foreslår administrationen, på baggrund af analysen, at reduktionen sker på områderne kørsel til træning, tandpleje, misbrugsbehandling (døgn) og borgerrettet forebyggelse, se vedlagte skema. Udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med. Bilag: 1 Åben KKR's anbefaling om takstreduktion på 1,5% 52185/14 2 Åben Nøgletal 2014 på det specialiserede område, Psykiatri og handicap 52191/14 3 Åben Skema budgetreduktioner 2015 Psykiatri og handicap - Rettet 52427/14 4 Åben Bilag til budget 2015, Notat vedrørende ressourcer i sundhedsområdets 52197/14 virksomhedsområder 5 Åben Bilag, henvisninger fra almen praksis 52198/14 6 Åben Nøgletal fra KORA vedr antal indskrevne 52199/14 7 Åben Skema budgetreduktioner 2015 Sundhed 52202/14 8 Åben Tal fra træningsenheden 52203/14 9 Åben Skema budgetreduktioner 2015 Psykiatri og Handicap med økonomiske konsekvenser 57804/14 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet , at udvalget drøfter budgettet med henblik på udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer, at behovet for prioriteringsmuligheder indenfor udvalgets ramme drøftes, at sagen sendes til høring i Handicaprådet. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Reduktionsskema med samlet besparelsesforslag på 1,6 mio. kr. fremlægges for psykiatri- og handicapområdet. For så vidt angår sundhed, ønskes i forhold til foreslåede reduktioner, at kørsel til træning reduceres med yderligere kr. Derimod skal der ikke reduceres på Center for Rusmidlers budget, da udvalget ønsker at fokusere på den forebyggende indsats for unge. Udvalget er meget opmærksom på, at reduktion på forebyggelsesområdet ikke omfatter patientskoleområdet. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Fordeling af midler jfr. 18 i Lov om Social Service Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Tania Fischer Højfeldt Lovgrundlag Lov om Social Service. Resumé Sundheds- og Psykiatriudvalget besluttede på udvalgsmødet den 13. januar 2014, at der i 2014 skal særlig fokus på børn, unge og voksne med sindslidelser samt børn af sindslidende og aktiviteter, der modvirker social isolation. Ansøgningsfristen var 30. marts Sundheds- og Psykiatriudvalget har besluttet, at et indstillingsudvalg bestående af to medlemmer af Sundheds- og Psykiatriudvalget og to embedsmænd skal udarbejde indstillingen til Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning om fordeling. Sagsfremstilling Der er i alt behandlet 44 ansøgninger. Ved koordineringen mellem ansøgningerne efter Servicelovens 18 og 79 er en af ansøgningerne blevet oversendt fra 79 og behandlet efter 18. Der er ansøgt om et samlet beløb efter 18 på i alt kr. Der er i budgettet for 2014 afsat kr. Af disse er det vedtaget, at der afsættes kr. til Det Frivillige Samråds Pulje, kr. til afholdelse af Frivillig Fredag, den årlige dialogdag, som fra 2014 inkluderer alle frivillige i kommunen, samt kr. til ungeprojektet Opland med frivilligmentor i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Der resterer herefter kr. til fordeling. Indstillingsudvalget har holdt møde den 14. april 2014 og fremkommer med indstilling og bemærkninger jf. de interne notater vedhæftet dagsordenen. Indstillingsudvalget har ved indstillingen anbefalet et samlet forbrug af årets budget på i alt kr. Samtlige ansøgninger vil foreligge på mødet. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget godkender indstillingsudvalgets indstilling. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Indstillingen godkendt. Derudover gives kr. til nr. 24, Foreningen af kroniske smertepatienter. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Driftsorganisationen Multicenter Præstø Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariatet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Administrationens aftale for , kommissorium for anlægs- og driftsorganisation for Multicenter Præstø Resumé Direktionen har den 24. januar 2012 godkendt kommissorium for anlægs - og driftsorganisation for Multicenter Præstø. En tværgående arbejdsgruppe har siden arbejdet med den fremtidige driftsorganisation. Sagen behandles i flere udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Socialudvalget. Sagsfremstilling Formål med Projekt Driftsorganisationen for Multicenter Præstø er at udarbejde en organisation for den fremtidige drift af Multicentret Præstø, der kan sikre at centret kommer til at fungere åbent og imødekommende overfor centrets beboere, brugere og borgere som et af lokalsamfundets aktive samlingssteder blive en rationel, effektiv og smidig serviceorganisation med et godt og sikkert arbejdsmiljø Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til organisationsmodel. En række af de sidste spørgsmål er afklaret, enkelte resterer og kan afklares inden byggeriet står klart, enkelte spørgsmål kræver politisk beslutning. Den samlede driftsorganisation kan samlet set fastlægges som beskrevet i vedhæftet bilag. Denne organisering anbefales for 2014, hvorefter særligt cafédrift udvikles i samarbejde med private og frivillige aktører, så åbningstider kan udvides. Multicentret står færdigbygget 31. maj I juni og juli 2014 afprøves byggeriets tekniske faciliteter og eventuel fejlretning, indretning m.v. kan finde sted. Der er ikke muligt med etapevis indflytning fra 1. juni, hvor eventuelle fejl eller uhensigtsmæssige forhold kan udbedres i takt med indflytning. Det anbefales at indretning finder sted i juni og juli i stedet, samt at de forskellige samarbejdspartnere mødes og sikrer at indretning og praktiske spørgsmål afklares blandt de kommende daglige aktører. Arbejdsgruppen bag Projekt Driftsorganisationen organiserer forløbet. Det anbefales at beboere overflyttes fra Fjordgården til Multicentret pr. 1. august 2014 og i dagene herefter. Samtidig indflyttes til øvrige funktioner. Det anbefales at indvielse af byggeriet finder sted efter indflytning. Der foreslås indvielse d.14. august kl Indtil videre er byggeriets navn Multicenter Præstø, men det anbefales at proces vedrørende navngivning fastlægges. Der foreslås en offentlig annonceret mulighed for at give byggeriet sit navn annonceret på kommunens sider i Sydsjællands Tidende med mulighed for at indgive forslag til navn i perioden 11. juni til 19. juni Det foreslås at formand og næstformand fra fire udvalg indstiller tre prioriterede forslag til endeligt valg af navn ved Kommunalbestyrelsens møde 26. juni Navn kan offentliggøres i Kommunalbestyrelsens nyhedsbrev 27. juni

10 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Multicenter Præstø kan være det lokale samlingssted for de mange generationer og aktiviteter. Et mødested, hvor generationer mødes, hvor det er muligt at træffe de sunde valg, hvor fleksibilitet og "det lille ekstra" eksisterer. Et mødested der tager udgangspunkt i brugerens behov. Det forventes at aktivitetstilbud og brug af caféen kan finde sted i tidsrummet kl og boligområdet anvendes hele døgnet af beboere, gæster og personale. Bookning af lokaler til fritidsbrugere og skole sker i det webbaserede bookingsystem. Øvrige brugere anvender outlookkalender som det sker ved mødeaktivitet i mødelokaler i Vordingborg Kommune. Der forventes som cafékunder at være et dagligt klientel på brugere og ved særlige lejligheder, få gange om året, at være personer til arrangement. Det må forventes at være vanskeligt at opnå rentabel drift med stort og bredt sortiment og lang åbningstid i caféen. Hertil kommer at der ved flere aktører er særlige forhold, der skal tages hensyn til for at overholde krav fra Fødevarestyrelsen bl.a. vedrørende ejerforhold og driftsansvar og hygiejnemæssigt. Der foreligger derfor to modeller vedrørende cafédrift, hvor det anbefales at den kommunale aktør sikrer en basisåbningstid på tre timer i dagtiden alle ugens dage i en indkøringsperiode og der efterfølgende samarbejdes med privat aktør og eller frivillige frem mod en model, hvor cafédrift udelukkende varetages af privat aktør. Der vil være behov for yderligere indretning af boligområde uanset model for cafévirksomhed. Meromkostninger er bl.a. til ekstra køleskabe og ovne i boligområdet. Multicenter Præstø har budget til servicefunktioner, men der mangler endelig afklaring af personale til landskabspleje og vinterforanstaltninger, samt vedligehold af hallens område og rengøring af kommunale fællesarealer. Forventningen har været, at omprioritering indenfor det samlede driftsområde skal finde sted, men der bør være opmærksomhed på, at nye grønne anlæg kræver en særlig pasning for over tid at fremstå som oprindeligt planlagt og opmærksomhed på at rengøring af de kommunale fællesområder skal vurderes, fastlægges og aftales ved kommunale ejendomme bl.a. i dialog med Sundhedssekretariatet. Det bør derfor overvejes, om der fra budget 2015 prioriteres midler til ekstra vedligehold af det nye grønne område, samt om omfang af rengøring udenfor boligområdet sammen med øvrige driftsomkostninger udenfor boligområdet overstiger det årlige rammebeløb på kr. (2013 kr.). Leveringssikkerhed, kvalitet og fleksibilitet er udgangspunktet for den service der skal leveres. De fælles indgangs-/ café- og fællesarealer indrettes målrettet brugerne bl.a. med infotavlerne og nøglefrit låsesystem. Vedrørende økonomi afsat til drift se Multicenter Præstø s budget i bilag. Vedrørende opstart og engangsomkostninger er der på Sundhedssekretariatets område afsat et rammebeløb til drift. Beløbet for 2014 anvendes ikke fuldt ud og resterende beløb anbefales anvendt til indretning af lokaler. Der er på Ældresekretariatets område afsat kr. til indretning af boligarealer på anlægskonti. Disse mangler at blive frigivet. Hertil tilføjes, at Socialudvalget har reserveret kr. under anlægsmidler, som reserve. Denne reserve foreslås tilført driftsbudgettet til dækning af indskud og flytteudgifter for de af Fjordgårdens beboere, der skal flyttes til de nye plejeboliger. Der foreslås tilbageførsel af tilskud ved disse beboeres fraflytning fra deres nye bolig i takt med at dette sker. Dvs. tilskud returneres løbende Vordingborg Kommune til kassebeholdningen. Vedrørende andre omkostninger skal det bemærkes, at de kommende beboere fraflytter et tidligere plejehjem, hvor der ikke har været kommunal omkostning til boligydelse. Der anslås en meromkostning på kr. årligt. Denne omkostning forventes at kunne rummes indenfor budgettet for 2014, men det bør vurderes om der for budget 2015 skal prioriteres ændret budget til denne ekstra omkostning. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) For Socialudvalget Bevillingsønske Konto

11 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Drift Ny driftsenhed 800 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb XA XA Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) For Sundheds- og Psykiatriudvalget Bevillingsønske Konto Drift Ny driftsenhed Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Sundhedsområdet Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for budget 2014 på Socialudvalgets område er afsat et beløb til inventar på kr. Beløbet er overført fra budget Ligesom der er afsat kr. til inventar (med henblik på at dække borgernes indskudslån og flytning). Derudover er der på Psykiatri- og Sundhedsudvalgets driftsbudget afsat et rammebeløb på kr. Bilag: 1 Åben Oplæg til driftsorganisationen for Multicenter Præstø 38520/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at at at at at organisationsmodellen godkendes, proces vedrørende navngivning godkendes, plan for indflytning og indvielse tages til efterretning, model for drift af café i første omgang sker via kommunal leverandør, anlægsmidler i Ældresekretariatet frigives til inventar, indretning m.v., rammebeløb i Sundhedssekretariatet frigives, 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget at midler fra de reserverede anlægsmidler i Ældresekretariatet overflyttes til driftsmidler til brug ved betaling af indskud og til flytteudgifter med bemærkningen, at tilbageført tilskud successivt returneres kassebeholdningen i takt med at tilbagebetaling finder sted, at afklaring af budget til grønne områder og rengøring af kommunale servicearealer sker i forbindelse med budget Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Anbefales godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Anbefales godkendt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Rammeaftale Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiatri og handicap, Børn og Familie,Skoler og dagtilbud,sundhed,arbejdsmarked - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Lovgrundlag Serviceloven, lov om specialundervisning og folkeskoleloven Resumé Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse. Det er kommunerne der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Sagsfremstilling Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år. Kapacitetsbehov På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorgsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen. Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. Fokusområder Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med. Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fokusområder, som der var opbakning til. Fokusområderne er: Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige) Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering og finansiering af udvikling. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet (15-25årige). Sagen behandles desuden i Børne-, Unge- og Familieudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i udvalgenes maj-møder. Bilag: 1 Åben Udviklingsstrategi 2015.pdf 45720/14 2 Åben Appendiks Udviklingsstrategi Rammeaftalens parter, mål & principper og 45722/14 Kommunernes tilbagemeldinger.pdf 3 Åben Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf 45724/14 4 Åben Paragrafområder i armmeaftalen for det specialiserede specialområde og 45726/14 specialundervisningsområdet.pdf 5 Åben Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf 45730/14 6 Åben Tilbudsoversigt 2015.pdf 45731/14 7 Åben Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf 45735/14 Indstilling Administration indstiller, at udvalget anbefaler KKR s indstilling om at vedtage Rammeaftale 2015 med tilhørende bilag. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Indstillingen anbefales godkendt med følgende bemærkninger: at Rødeled, beskyttet beskæftigelse, indgår som en del af Social Virksomhed, Industrivej, Præstø. Udvalget er opmærksom på, at autismeområdet påtænkes i fælles udbud. Det er udvalget stærkt betænkelig ved, da det skaber usikkerhed for efterspørgsel af den forsyningsforpligtigelse Vordingborg Kommune har taget meget alvorligt ved at bygge nye boliger. Udvalget mener ikke der i udbud på nuværende tidspunkt vil være garanti for, at der er sammenhæng mellem tilbuddenes kvalitet og pris. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering vedrørende tilsyn med det sundhedsfaglige område - supplerende sagsfremstilling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Psykiatri og handicap - Sagsbeh: Dorit Trauelsen Lovgrundlag Bekendtgørelse om socialtilsyn nr af 19. december Resumé Socialtilsyn Øst har fra 1. januar 2014 ansvaret for godkendelse af og tilsyn med botilbud og botilbudslignende tilbud i Vordingborg Kommune. Socialtilsynet skal foretage en samlet faglig vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed indenfor syv temaer. Psykiatri- og Handicapsekretariatet vil i 2014 selv have fokus på det sundhedsfaglige område. Sagsfremstilling Fra 1. januar 2014 har Socialtilsyn Øst ansvaret for godkendelse af og tilsyn med botilbuddene i Vordingborg Kommune. Socialtilsynet skal foretage en samlet faglig vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med godkendelse og tilsyn. For at understøtte den faglige vurdering skal socialtilsynet benytte en kvalitetsmodel der omfatter kvalitetskriterier og indikatorer for hvert af de syv overordnede kvalitetstemaer bilag 1. Kvalitetsmodellen er et dialogredskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvaliteten af et tilbud skal være kendetegnet ved, i hvor høj grad formålet med indsatsen realiseres og bidrager til, at borgerne trives. Følgende temaer vil blive gennemgået ved de sociale tilsyn: Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Tema 2: Selvstændighed og relationer Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater Tema 4: Organisation og ledelse Tema 5: Kompetencer Tema 6: Økonomi Tema 7: Fysiske rammer Socialtilsynet fører ikke tilsyn med det sundhedsfaglige område bl.a. medicin, indberetning af UTH og afdækning af borgernes helbredsmæssige forhold. Psykiatri- og Handicapsekretariatet vil derfor i 2014 selv have fokus på dette område og vil aflægge alle botilbuddene et besøg, hvor ovenstående vil blive gennemgået. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedr. tilsyn i 2014 til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversendes til høring i Handicaprådet. Supplerende sagsfremstilling til møde i Sundheds og Psykiatriudvalget den 7. maj 2014 Sagsfremstillingen vedr. tilsyn med det sundhedsfaglige område inkl. bilag har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har med interesse læst bilaget - bekendtgørelsen om socialtilsyn nr af 19. december Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at Psykiatri- og Handicapsekretariatet i 2014 selv vil aflægge alle botilbuddene et besøg med fokus på det sundhedsfaglige område med bl.a. medicin, indberetning af UTH og afdækning af borgernes helbredsmæssige forhold. Handicaprådet anbefaler, at der i den forbindelse også er fokus på den almene sundhedstilstand og ernæring for den enkelte borger samt uddannelse af medarbejdere om nødvendig viden herom. Bilag: 1 Åben Bekendtgørelse nr af 19. december 2013.pdf 23751/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager Handicaprådets høringssvar vedr. tilsyn i 2014 til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Godkendt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orienteringssag - Årsberetning tilsyn supplerende sagsfremstilling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Dorit Trauelsen Lovgrundlag Retssikkerhedslovens 15 og 16. Resumé Firmaet Revas Aps har på vegne af Tilsynsenheden i Psykiatri- og Handicapsekretariatet gennemført anmeldte tilsyn på alle kommunens kommunale botilbud og aktivitetstilbud i Tilsynsenheden i Psykiatri- og Handicapsekretariatet har gennemført de anmeldte tilsyn på kommunens seks private botilbud og to uanmeldte tilsyn på et privat botilbud. Alle tilsyn er gennemført efter kommunens tilsynskoncept som blev godkendt i Samtlige tilbud er enten blevet placeret i kategorien 1 eller 2. Sagsfremstilling Alle kommuner har ifølge Retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Psykiatri- og Handicapsekretariatet i Vordingborg Kommune førte indtil 2014 driftsorienterede tilsyn på alle midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter henholdsvis Servicelovens 107 og 108, både kommunale og private. De lovpligtige driftsorienterede tilsyn skal overordnet sikre, at lovgivningen overholdes, og at de offentlige midler anvendes forsvarligt. Herudover skal tilsynene sikre både kvaliteten i indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Ved tilsynene vurderes forholdene i tilbuddene i henhold til Vordingborg Kommunes grundlæggende værdier, holdninger, kultur og serviceniveau. Firmaet Revas Aps har på vegne af Tilsynsenheden i Psykiatri- og Handicapsekretariatet gennemført anmeldte tilsyn på alle kommunens kommunale botilbud og aktivitetstilbud i Tilsynsenheden i Psykiatri- og Handicapsekretariatet har gennemført de anmeldte tilsyn på kommunens seks private botilbud og to uanmeldte tilsyn på et privat botilbud. På baggrund af tilsynene og i henhold til Psykiatri- og Handicapsekretariatet koncept for tilsyn har tilsynsenheden besluttet at placere samtlige tilbud i enten kategorien 1 eller kategorien 2 [1] Generelle kommentarer Både kommunens egne tilbud og de private tilbud opleves som gode tilbud. Alle steder har tilsynene oplevet en god og hjemlig stemning. De fysiske rammer er alle steder gode og alle tilbud er velindrettede til målgruppen. Beboere og brugere hører på alle tilbuddene til målgruppen. Alle interviewede borgere giver udtryk for at trives. Medarbejderne er tilfredse med deres arbejde. De virker kompetente og ledelserne har fokus på løbende kompetenceudvikling. Der er alle steder fokus på borgernes selvbestemmelse og på at undgå anvendelse af magt. De pårørende giver udtryk for et godt samarbejde med tilbuddene. Ved enkelte af tilsynene har det dog ikke været muligt at træffe nogen pårørende. Revas giver deres overordnede kommentarer i redegørelsen - bilag 1. Udviklingspunkter 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Der er ved årets tilsyn givet i alt 33 udviklingspunkter. Udviklingspunkterne omhandler beskrivelse og formidling af politikker, ændring af APV ér, beskrivelse og formidling af arbejdsgange, udvikling af samarbejdsrelationer og mere hensigtsmæssig medicindokumentation. Påbud ved anmeldte tilsyn Der er ved årets anmeldte tilsyn givet i alt 13 påbud. Påbuddene omhandler medicindokumentation, medicinopbevaring, medicinhåndtering og opbevaring af personfølsomme oplysninger. Der er ikke fundet fejl i selve ophældningen af medicin ved de gennemførte stikprøver. Påbud ved uanmeldte tilsyn Der er ved årets uanmeldte tilsyn givet 3 påbud. Påbuddene omhandler. brugen af individuelle elevkontrakter, forbud mod brug af ikke godkendte boliger og krav om information til Psykiatri og Handicapsekretariatet ved behov for akut flytning af beboere. Påbud ved opfølgende tilsyn Der er ved det opfølgende tilsyn givet 2 påbud. Påbuddene omhandler fejlagtig opbevaring af personfølsomme oplysninger og medicindokumentation. Der var fulgt op på påbuddene ved det efterfølgende anmeldte tilsyn. Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget tager redegørelsen til efterretning, redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 7. maj 2014 Sagsfremstillingen vedr. Årsberetning tilsyn 2013 inkl. bilag har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har med interesse læst alle 23 tilsynsrapporter samt den samlede rapport fra Revas Aps om de tilsyn, de har foretaget i Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at alle tilbud, såvel kommunale som private, er velfungerende, og at der arbejdes målrettet med udviklingspunkter og eventuelle påbud. Handicaprådet skal dog anbefale, at der ved alle tilsyn også vurderes samarbejdet med de pårørende, samt at dette fremgår af afsnittet konklusioner og iagttagelser og anbefalinger. Handicaprådet skal ligeledes anbefale, at ledelse og medarbejdere har særligt fokus på den socialpædagogiske indsats de steder, hvor de fysiske rammer har indflydelse på konfliktniveauet og den enkelte borgers integritet. Handicaprådet har desuden noteret, at der kun i meget begrænset omfang forekommer magtanvendelser, og at der løbende er fokus på området, hvilket bekræftes i Årsberetning magtanvender 2013, der blev behandlet på udvalgets møde sammen med tilsynsrapporterne. Bilag: 1 Åben Årsrapport Handicap og Socialpsykiatri Vordingborg Kommune.pdf 25781/14 2 Åben Oversigt over uanmeldte, anmeldte og opfølgende tilsyn /14 3 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 5. april Krummebækgaard - endelig_ _v1.docx 23721/14 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Bo og Naboskab 23719/14 Vordingborg - endelig _ _v1.PDF 5 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Stjerneskuddet og 23718/14 Solstrålen - endelig _ _v1.PDF 6 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Aflastningstilbuddet i 23717/14 Lundby endelig_ _v1.pdf 7 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Møn /14 endelig_ _v1.pdf 8 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Vordingborg Sociale 23715/14 Virksomhed, Vordingborg Kommune - endelig_ _v1.pdf 9 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Bo- og Naboskab Præstø 23713/14 - endelig_ _v1.pdf 10 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Fonden Levestedet /14 endelig _ _v1.PDF 11 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Krummebækgaard /14 endelig_ _v1.docx 12 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Kullekærvej 23706/14 Autismecenter - endelig _ _v1.PDF 13 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Oasen endelig _ /14 13_v1.PDF 14 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Paletten Autismecenter /14 endelig _ _v1.PDF 15 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Rosengården /14 endelig_ _v1.pdf 16 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Socialpsykiatrien 23701/14 Vordingborg - endelig._ _v1.pdf 17 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Teaterbygningen 23700/14 Fanefjord - endelig_ _v1.pdf 18 Åben tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Ungebyen /14 endelig_ _v1.pdf 19 Åben Tilsynsrapporter - Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn september 2013.PDF 23661/14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager Handicaprådets høringssvar vedrørende redegørelsen til efterretning, Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Godkendt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orienteringssag Anmeldte tilsyn på kommunale og private botilbud supplerende sagsfremstilling Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Dorit Trauelsen Lovgrundlag Retssikkerhedslovens 15 og 16. Resumé Firmaet Revas Aps har i 2013 på vegne af Tilsynsenheden i Psykiatri- og Handicapsekretariatet gennemført anmeldt tilsyn på Aflastningstilbuddet i Lundby under Autismecenter Storstrøm. Tilsynsenheden har på baggrund af tilsynet besluttet at placere tilbuddet i kategori 1. Sagsfremstilling Alle kommuner har ifølge Retssikkerhedslovens 15 og 16 pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Psykiatri- og Handicapsekretariatet i Vordingborg Kommune førte i årene før 2014 driftsorienterede tilsyn på alle midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter henholdsvis Servicelovens 107 og 108, både kommunale og private. De lovpligtige driftsorienterede tilsyn skal overordnet sikre, at lovgivningen overholdes, og at de offentlige midler anvendes forsvarligt. Herudover skal tilsynene sikre både kvaliteten i indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Ved tilsynene vurderes forholdene i tilbuddene i henhold til Vordingborg Kommunes grundlæggende værdier, holdninger, kultur og serviceniveau. Firmaet Revas Aps har i 2013 på vegne af Tilsynsenheden i Psykiatri- og Handicapsekretariatet gennemført anmeldt tilsyn på Aflastningstilbuddet i Lundby under Autismecenter Storstrøm. Tilsynsenheden har besluttet på baggrund af tilsynet og i henhold til Psykiatri- og Handicapsekretariatets koncept for tilsyn, at tilbuddet placeres i kategori 1 uden udviklingspunkter og påbud. Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget tager tilsynsrapporten fra Aflastningstilbuddet i Lundby til efterretning, tilsynsrapporten efterfølgende sendes til høring i Handicaprådet. Tiltrådt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 7. maj 2014 Sagsfremstillingen vedrørende tilsyn på Aflastningstilbuddet i Lundby inkl. bilag har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen særlige kommentarer til tilsynsrapporten fra Aflastningstilbuddet i Lundby, men henviser til høringsvaret vedrørende alle tilsynene i Bilag: 1 Åben Aflastningstilbuddet i Lundby, Vordingbrog Kommune, anmeldt tilsyn.pdf 23903/14 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager Handicaprådets høringssvar vedrørende tilsynsrapporten fra Aflastningstilbuddet i Lundby til efterretning, Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Godkendt. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Sundhedssekretariatet/Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Sagsfremstilling a) Referat fra møde i TSP (Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri) den 27. marts 2014 Referatet vedlægges. b) Årshjul 2014 for Sundheds- og Psykiatriudvalget Årshjulet skal give udvalget et overblik over sager og processer i Årshjulet opdateres på hvert udvalgsmøde. c) Foreløbigt program for udvalgstur den 4. juni Bilag: 1 Åben Årshjul 2014 for Sundheds- og Psykiatriudvalget - revideret april 2014.pdf 51787/14 2 Åben Godkendt referat fra mødet den i TSP.pdf 51783/14 3 Åben Program for udvalgstur den 4. juni /14 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard For så vidt angår nye lokaler til Bo og Naboskab, Præstø, er udsat til næste møde. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Sundhed og Psykiatri - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Fraværende: Kirsten Overgaard Intet. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Bilagsoversigt 1. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Sundheds- og Psykiatriudvalget - Politikområde Sundhed 1. Kvartalsrapportering, notat (45199/14) 2. Aktivitetsbestemt medfinansiering, graf febr (47313/14) 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering, forventet regnskab 31.marts 2014 (47770/14) 4. Nøgletal for sundhedsområdet, april 2014 (52603/14) 2. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Sundheds- og Psykiatriudvalget - Politikområde Psykiatri 1. Kvartalsrapportering pr. 31. marts politikområde psykiatri - rapport (51625/14) 3. Budget 2015 og overslagsår - Sundheds- og Psykiatriudvalget 1. KKR's anbefaling om takstreduktion på 1,5% (52185/14) 2. Nøgletal 2014 på det specialiserede område, Psykiatri og handicap (52191/14) 3. Skema budgetreduktioner 2015 Psykiatri og handicap - Rettet (52427/14) 4. Bilag til budget 2015, Notat vedrørende ressourcer i sundhedsområdets virksomhedsområder (52197/14) 5. Bilag, henvisninger fra almen praksis (52198/14) 6. Nøgletal fra KORA vedr antal indskrevne (52199/14) 7. Skema budgetreduktioner 2015 Sundhed (52202/14) 8. Tal fra træningsenheden (52203/14) 9. Skema budgetreduktioner 2015 Psykiatri og Handicap med økonomiske konsekvenser (57804/14) 4. Lukket punkt - Fordeling af midler jfr. 18 i Lov om Social Service 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 5. Driftsorganisationen Multicenter Præstø 1. Oplæg til driftsorganisationen for Multicenter Præstø (38520/14) 6. Rammeaftale Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 1. Udviklingsstrategi 2015.pdf (45720/14) 2. Appendiks Udviklingsstrategi Rammeaftalens parter, mål & principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf (45722/14) 3. Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf (45724/14) 4. Paragrafområder i armmeaftalen for det specialiserede specialområde og specialundervisningsområdet.pdf (45726/14) 5. Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf (45730/14) 6. Tilbudsoversigt 2015.pdf (45731/14) 7. Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf (45735/14) 7. Orientering vedrørende tilsyn med det sundhedsfaglige område - supplerende sagsfremstilling 1. Bekendtgørelse nr af 19. december 2013.pdf (23751/14) 8. Orienteringssag - Årsberetning tilsyn supplerende sagsfremstilling 1. Årsrapport Handicap og Socialpsykiatri Vordingborg Kommune.pdf (25781/14) 2. Oversigt over uanmeldte, anmeldte og opfølgende tilsyn 2013 (24530/14) 3. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 5. april Krummebækgaard - endelig_ _v1.docx (23721/14) 4. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg - endelig _ _v1.PDF (23719/14) 5. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Stjerneskuddet og Solstrålen - endelig 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget _ _v1.PDF (23718/14) 6. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Aflastningstilbuddet i Lundby endelig_ _v1.pdf (23717/14) 7. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Møn - endelig_ _v1.pdf (23716/14) 8. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Vordingborg Sociale Virksomhed, Vordingborg Kommune - endelig_ _v1.pdf (23715/14) 9. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Bo- og Naboskab Præstø - endelig_ _v1.pdf (23713/14) 10. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Fonden Levestedet - endelig _ _v1.PDF (23711/14) 11. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Krummebækgaard - endelig_ _v1.docx (23708/14) 12. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Kullekærvej Autismecenter - endelig _ _v1.PDF (23706/14) 13. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Oasen endelig _ _v1.PDF (23704/14) 14. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Paletten Autismecenter - endelig _ _v1.PDF (23703/14) 15. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Rosengården - endelig_ _v1.pdf (23702/14) 16. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Socialpsykiatrien Vordingborg - endelig._ _v1.pdf (23701/14) 17. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Teaterbygningen Fanefjord - endelig_ _v1.pdf (23700/14) 18. tilsynsrapporter - Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Ungebyen - endelig_ _v1.pdf (23695/14) 19. Tilsynsrapporter - Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn september 2013.PDF (23661/14) 9. Orienteringssag Anmeldte tilsyn på kommunale og private botilbud supplerende sagsfremstilling 1. Aflastningstilbuddet i Lundby, Vordingbrog Kommune, anmeldt tilsyn.pdf (23903/14) 10. Orientering fra formanden 1. Årshjul 2014 for Sundheds- og Psykiatriudvalget - revideret april 2014.pdf (51787/14) 2. Godkendt referat fra mødet den i TSP.pdf (51783/14) 3. Program for udvalgstur den 4. juni 2014 (53948/14) 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Sundheds- og Psykiatriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 25

27 Bilag: 1.1. Kvartalsrapportering, notat Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45199/14

28 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde sundhed Resultat på drift Sundhed Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer % Alkohol - døgnbehandling - ejer % Stofmisbrugere - dagbeh. egne ejer % Stofmisbrugere - halvvejshuset ejer % Stofmisbrugere - ungeafdeling ejer % Stofmisbrugere - døgnbehandling ejer % Stofmisbrugere - ungeafd.døgnbeh. ejer intet Sundhedsplejen % Sundhedsplejestuderende intet Tandplejen - fællesudg. og indt % Kommunal tandpleje % Træningsenh. - ejerforhold % Træningsenh. - ejerforhold % Træningsenh. - amb. spec. genoptr % Træningsenh. - kørsel % Træningsenh. - vederl. fri beh. fys % Øvrig udvalgsramme % Sundhedscenter Stege - drift % Sundhedscenter Vordingborg % Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford % Sundhedscenter Præstø % Projekter ex. (100% overf.) % Kommunal tandpleje 9* % Psykiatri % Projekt Børns trivs/god start sammen % Projekt Styrk. Hjernesk. Inds. - ex % Åben snak i tide % Skolesport % Naturens spisekammer % Budgetramme % Ingen overførsel % Aktivitetsbestemt medfinan. sund % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift * Dette projekt indgår i virksomhedsaftalen for Kommunale Tandpleje. Budgetramme 1 1

29 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde sundhed Der forventes samlet et mindreforbrug på ca. 1,335 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, se nedenstående noter. Note 1 Center for rusmidler: Budget og forbrug ser ud som forventet og forventes at balancere. Note 2 Sundhedsplejen: Budget og forbrug er som forventet - og budget forventes at holde. Der forventes ikke overskud. Note 3 Tandplejen forventer på nuværende tidspunkt at komme ud af året med et mindre merforbrug på kr. Tandplejen kom ud af 2013 med et merforbrug på kr. pga. indkøb af et stort røntgenapparat, da det gamle ikke fungerede mere. I år afholder tandplejen ekstra udgifter til IT support, da IT i dag serviceres af et privat firma, der har stor viden om dentale systemer. Der er brugt ca. 28 % af budgettet. Dette hænger sammen med større udgifter på defekt udstyr, samt at en del af vores faste udgifter f.eks. service af dentaludstyr + ventilation bliver konteret først på året. Note 4 Træningsenheden forventer et samlet mindreforbrug på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. på kommunal genoptræning. På ambulant specialiseret genoptræning forventes et mindreforbrug på kr. - udgiften er svarende til 1 måned samt efterregulering for Prognosen for kørsel og specialiseret genoptræning samt administration heraf, udviser et samlet mindreforbrug på forsigtigt anslået kr. Der er bogført svarende til to måneder. På vederlagsfri fysioterapi er bogført for tre måneder, der forventes en merforbrug på kr. Området følges nøje, men en vis stigning er forventelig p.ga. den demografiske udvikling. Note 5-15 Sundhedschefen forventer et samlet mindreforbrug på kr., som vedrører Sundhedscenter Præstø, se note Sundhedscenter Stege. Forventes at balancere. 6. Sundhedscenter Vordingborg. Der forventes et mindreforbrug på Sundhedscenter Vordingborg på ca kr. Beløbet vedrører overførsel fra 2013 fra Sundhedscenter Præstø. Da regionen har varslet flytning af hjerneskadeafdelingen på Sankelmarksvej i slutningen af 2014, og der forudses anlægsudgifter til istandsættelse og klargørelse af nye sundhedsfaciliteter i lokalerne, foreslås kr. overført til opstart af anlægsprojekt Sundhedscenter Sankelmarksvej, fase Sundhedscenter Vordingborg - bygning - forventes at balancere. 8. Sundhedscenter Præstø. Forventes at balancere, idet evt. overskud anvendes til indretning. 9-17, 100% overførsel eksternt finansierede projekter. 9. Kommunale tandpleje, projekt. Indgår i tandplejens samlede ramme. Forventes at balancere. 2

30 Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde sundhed Afsluttes i Psykiatri. Forventes at balancere. Afsluttes i Projekt Børns trivsel. Forventes at balancere. Projekt afsluttes ultimo Projekt styrkelse af hjerneskadeindsats. Forventes at balancere. Afsluttes ultimo Åben snak i tide. Forventes at balancere. Afsluttes i Skolesport. Forventes at balancere. Afsluttes i Naturens spisekammer. Forventes at balancere. Indtægt indgår ved projektafslutning. Afsluttes i Budgetramme 2. Note 16 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Scenarie 1: Forsigtig beregning: Januar og februar måneder udgjorde tilsammen kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet kr. : 2 x 12 = kr. Regulering tidligere år 2016 udgjorde kr. Den forventede udgift på basis af ovenstående udgør således kr. Det korrigerede budget udgør kr., incl. demografiregulering på kr. Beregnet mindreudgift kr. I 2013 blev bogført i alt mio kr. på somatik færdigbehandlede, somatik hospice, psykiatri færdigbeh. og ambulant genoptræning. Til den beregnede mindreudgift kr. tillægges kr. Den beregnede mindreudgift udgør således kr kr. = kr. pr. febr. md. Udgiften for februar bogføres først i marts måned. (Forskellen på udgiften bare i januar og februar måned er ca. 1.2 mio. kr., hvilket gør det vanskeligt at forudsige årsudgiften) Scenarie 2: Forsigtig beregning: Her tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. måned i 2013, som udgjorde i alt 14,711 mio. kr. Omregnet til årsvirkning udgør beløbet 14,711 mio. kr. x 12 = årlig udgift 176,532 mio. kr. Her tillægges 1,5% i fremskrivning til 2014 = 179,179 mio. kr. Der tillægges 2,263 mio. kr. i regulering tidligere år og fratrækkes 2,809 mio. kr. på færdigbehandlede, hospice og ambulant genoptræning. Den beregnede udgift for 2014, med udgangspunkt i den gennemsnitlige regulerede udgift for 2013, udgør herefter 178,633 mio. kr. der stort set svarer til budgettet. Konklusion: Såfremt der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift for 2013, forventes budgettet at balancere. 3

31 Bilag: 1.2. Aktivitetsbestemt medfinansiering, graf febr Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47313/14

32

33 Bilag: 1.3. Aktivitetsbestemt medfinansiering, forventet regnskab 31.marts 2014 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47770/14

34

35 Bilag: 1.4. Nøgletal for sundhedsområdet, april 2014 Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52603/14

36 Udvalgte nøgletal for sundhedsområdet i Vordingborg Kommune, April 2014

37 TRÆNINGSENHEDEN Genoptræningsplaner Antal genoptræningsplaner (Sundhedslov 140) Antal ansøgninger om vedligeholdende træning (Servicelov 86) Samlet antal genoptræningsplaner Kørselsudgifter Kørselsudgifter i kr Bemærkninger Det lille fald i antallet af 86 genoptræningsplaner kan blandt andet forklares via et fald i antallet af modtagne genoptræningsplaner for børn (hvilket hører under 86), da der er kommet flere og andre tilbud til børn, blandt andet via Sundhedsplejen.

38 TANDPLEJEN Patienter Samlet antal patienter i Tandplejen Antal behandlinger af børn og unge, foretaget af private tandlæger Bemærkninger Opgørelsen tager ikke højde for patienter, der er flyttet eller er døde i løbet af året. Data opgjort på henholdsvis omsorgstandpleje og børnetandpleje fremlægges på mødet.

39 CENTER FOR RUSMIDLER Borgere i behandling Borgere i alkoholbehandling Borgere i stofmisbrugsbehandling (fra 2009 også inkl. unge under 18) Indskrevet i alt Bemærkninger Det lille fald i antallet af indskrevne i 2013 skyldes primært et fald i antallet af indskrevne unge. Der er som et led i det forebyggende arbejde blandt andet oprettet åben anonym rådgivning på skolerne, hvilket bevirker, at de meget korte forløb, der tidligere har været registreret som indskrevne hos Center for Rusmidler, nu bliver opsamlet under den anonyme rådgivning.

40 SUNDHEDSPLEJEN Sundhedssamtaler, behovssamtaler- og undersøgelser i skolerne Sundhedssamtaler i alt Heraf behovssamtaler og behovsundersøgelser / / / 2013 Fødsler i Vordingborg Kommune Drenge Piger I alt

41 Besøg hos små - og spædbørn Antal besøg til spæd- og småbørn Heraf behovsbesøg til spæd- og småbørn Bemærkninger Graferne for Sundhedsplejen tager ikke højde for øvrige igangsatte aktiviteter, som eksempelvis projektet En god start sammen (fra sommer 2014 Familie på vej ) og åbne besøg hos Sundhedsplejen, hvilket bl.a. har en indvirkning på antallet af behovsbesøg og behovsundersøgelser. Ved udtrækstidspunktet fra Sundhedslejens database, arbejdes der på sammenkørsel af nogle data, der tidligere er opgjort anderledes. Derfor er der ved denne kørsel kun medtaget tal fra 2010 og frem.

42 PATIENTSKOLERNE Patientforløb Diabetes Type 2 Hjerte/kar KOL Kræft Overvægt Ryg Stress Henvisninger 2013 Bemærkninger Henvisningstallet for 2013 er medtaget for at illustrere efterspørgslen. I forlængelse af en henvisning foretages der en kommunal visitation, så de borgere, der har det største behov, sikres en plads på et forløb, mens andre så vidt muligt hjælpes videre til andre tilbud. Årsagen til, at antallet af kræftkursister i 2013 overstiger antallet af henvisninger er, at deltagerne har mulighed for at deltage på kurset i mere end 1 år, og dermed ses der overlap fra tidligere år.

43 KOMMUNAL MEDFINANSIERING Udgifter i alt pr. mdr., kommunal medfinansiering

44 Bilag: 2.1. Kvartalsrapportering pr. 31. marts politikområde psykiatri - rapport Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51625/14

45 Kvartalsrapportering pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri Resultat på drift Psykiatri og Handicap Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs- % (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrige udvalgsrammer % Botilbud til længerevarende ophold ( 108) % Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) % Beskyttet beskæftigelse ( 103) % Aktivitets- og samværstilbud ( 104) % Personlig og praktisk hjælp ( 85) % Forsorgshjem og Krisecentre ( ) % Kontaktperson og ledsagerordning % Støtte til frivillig socialt arbejde % Refusioner % Specialiserede landsdækkende tilbud % Virksomheder % Budgetramme % Ældreboliger % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Generelt Der forventes et samlet underskud på området på kr. 1,6 mio. Dette er dog under forudsætning af, at underskud vedrørende tjenestemandspensioner på 1,2 mio. kr. flyttes til Udvalget for Økonomi- Plan og Udvikling. Note 1 Der forventes et merforbrug til beskyttet beskæftigelse ( 103) på ca. 0,51 mio. kr. Merforbruget søges imødegået ved tilretning af taksten. Note 2 Der forventes en merforbrug til personlig og praktisk hjælp ( 85) på ca. 0,88 mio. kr., da udgifterne til borgere og antallet af borgere der får 85 støtte er stigende. For at imødegå udviklingen arbejdes der med rammestyring. Note 3 Der forventes et merforbrug til Forsorgshjem og krisecentre ( 109 og 110) på ca. 0,5 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifter til Forsorgshjem. Merudgiften søges imødegået ved at etablere en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere til eget hjem. 1

46 Kvartalsrapportering pr Sundheds- og Psykiatriudvalget politikområde Psykiatri Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for hele Psykiatriudvalgets område Drift 2014 Der er iværksat forskellige initiativer med henblik på at udvalgets budgetramme overholdes, da det på nuværende tidspunkt vurderes at blive et merforbrug på 1,6 mio. kr. Tilgangen af egne borgere på 85, 103, 109 samt 110 har været stigende og der forventes et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Det er specielt 85-området, hvor antallet af borgere, der modtager 85 støtte siden medio 2012 har været stigende Følgende initiativer er sat i gang på området: Der gennemføres en takst tilretning af 103 for at komme på niveau i de andre kommuner. Takststrukturen på Psykiatri- og Handicapområdet undersøges, bl. a. for at vurdere muligheden for at reducere taksterne og dermed fremtidssikre fortsat salg af pladser til andre kommuner. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på 85-priser på Bo-og Naboskabsområdet. Formålet er at udarbejde en metode til brug for omfordeling/tildeling af bevillinger til 85 i forhold til virksomhederne. Resultatet skal munde ud i at bevillingerne til de enkelte virksomheder skal svare til det faktiske udgiftsniveau. For at imødegå de stigende udgifter på området arbejdes der også med rammestyring. For at imødegå medudgifter vedr. Forsorgshjem etableres en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere til eget hjem. Ledelsesstruktur på Socialpsykiatrien er ændret. Der er ansat en centerleder for Socialpsykiatrien, så der bliver et større samarbejde på tværs og der kan opnås de fordele det vil medbringe, som fælles uddannelsesindsatser mm. Det er besluttet at strukturen på Bo og naboskabsområdet fortsætter i sin nuværende form, dog med øget fokus på struktureret samarbejde på tværs af bo og naboskaberne. 2

47 Bilag: 3.1. KKR's anbefaling om takstreduktion på 1,5% Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52185/14

48

49

50 Bilag: 3.2. Nøgletal 2014 på det specialiserede område, Psykiatri og handicap Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52191/14

51 Sammenfatning Vordingborg kommune sammenlignes med 10 kommuner med tilsvarende udgiftspres og ressourcebehov Tallene fra er regnskabstal og er det budgettal Fra ses der en stigning i udgifterne på det specialiserede område fra ca kr. i 2010 til 4200 kr. i Siden 2012 er udgifterne faldet til ca kr. pr. 18+ årige Stigningen fra : takstomlægninger som i 2011 er sket på døgtilbud og i 2012 dagtilbud På baggrund af takstomlægningerne er området budgetmæssigt tilført 7,1 mio. kr. over to år. Grundet takstreguleringerne to år tilbage er udgiften steget med ca. 4 mio. kr. Antallet af borgere der modtager 85 støtte er også steget i perioden, hvilket også har haft indvirkning på stigende udgifter Antallet af borgere der får kontakt og ledsagersordninger er steget lidt 1

52 ECO nøgletal på det specialiserede område 2014 Jash d Dette notat har til formål at vise udgiftsudviklingen for voksne med særlige behov. Vordingborg Kommune sammenlignes med en gruppe på 10 kommuner med tilsvarende ressourcepres og udgiftsbehov.. Derudover sammenlignes med Region Sjælland samt hele landet. Det fremgår af figuren at Vordingborg kommune fra 2009 til 2010 har haft faldende udgifter på området, fra ses der en stigning, og siden 2012 er udgifterne svagt faldende. Baggrunden for stigningen fra 2010 til 2012 er takstomlægninger som i 2011 er sket på døgnområdet, hvor særtaksterne er blevet en del af acontotaksterne, hvilket i 2011 har betydet en udgiftsstigning på ca.2,5 mio. kr. I 2012 er der også takstomlægninger på dagområdet samt 85, som betyder at området bliver tilført yderigere 4,6 mio. kr. Takstreguleringer fra 2010 slår igennem i regnskab Som det fremgår af grafen er Vordingborg Kommunes udgiftsniveau pr. 18+ årige i væsentligt lavere i forhold til sammenligningsgruppen. Figur 1 Figur 2 viser udgiftsudvikling vedr Området er som følge af takstomlægninger tilført økonomiske midler. Fra er udgifterne steget på grund af takstomlægninger samt takstreguleringer to år tilbage som slår igennem i I 2012 lå udgiften pr. 18+ årige på ca.1700 kr., og i i 2014 er den faldet til ca.1500 kr. 2

53 Figur 2 Figur 3 viser udgiftsudvikling på 107 og udgifterne er konstante. Vordingborg Kommunes udgifter ligger lavere end sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Figur 3 Figur 4 viser at udgifterne til kontaktperson- og ledsager ordninger er steget fra 2010 til Begrundelsen ligger i, at der er tilgang af borgere der får bevilget kontakt og ledsagersordninger. Fra falder udgiften og holder sig på et konstant niveau. 3

54 Figur 4 Stigende udgifter på beskyttet beskæftigelse - og aktivitets- og samværstilbud (figur 5 og 6) skyldes en kombination af pladsopnormering samt at området er tilført midler som følge af takstomlægninger. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud har i 2012 samlet fået tilført 2,6 mio. kr. Udgifterne til beskyttet beskæftigelse er faldet siden 2012 fra ca. 400 kr. til ca.350 kr. Figur 5 4

55 Figur 6 5

56 Bilag: 3.3. Skema budgetreduktioner 2015 Psykiatri og handicap - Rettet Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52427/14

57 Bilag til budget 2015: Skema med forslag til reduktioner på Psykiatri- og handicapområdet. Forslag Beskrivelse Økonomisk konsekvens Takststrukturen Takststrukturen på Psykiatriog Handicapområdet undersøges, bl.a. for at vurdere muligheden for at reducere taksterne for at fremtidssikre fortsat salg af pladser til andre kommuner. Socialpædagogisk støtte i eget hjem, 85-støtte: Ramme på Socialpsykiatrien vedr. 85 Større samarbejde mellem virksomhederne. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på 85-priser på Bo-og Naboskabsområdet. Formålet er at udarbejde en metode til brug for omfordeling/tildeling af bevillinger til 85 i forhold til virksomhederne. Resultatet skal munde ud i at bevillingerne til de enkelte virksomheder skal svare til det faktiske udgiftsniveau. Evt. overskud på de enkelte virksomheder vil indgå i en fælles udviklingspulje. Antallet af borgere der modtager 85 støtte har været stigende siden medio For at imødegå de stigende udgifter, arbejdes der med rammestyring. Ledelsesstruktur på Socialpsykiatrien er ændret. Der er ansat en centerleder for Socialpsykiatrien, så der bliver et større samarbejde på tværs og der kan opnås de fordele det vil medbringe, som fælles uddannelsesindsatser mm. Det er besluttet at strukturen på Bo og naboskabsområdet fortsætter i sin nuværende form, dog med øget fokus på struktureret samarbejde på tværs af bo og naboskaberne. Således bliver leder for Bo og Naboskab Præstø indgang til ungetilbudene for alle Bo og

58 Bilag til budget 2015: Skema med forslag til reduktioner på Psykiatri- og handicapområdet. naboskaberne, og møder forældre og pårørende, uddannelsesinstitutioner m.v. i forhold til at informere om ungetilbud. Derudover vil leder for Bo og Naboskab Præstø sammen med Psykiatri og handicapchefen få ansvaret for organisering af salg af pladser til andre kommuner. Leder for Bo og Naboskab Møn bliver koordinator ift. arbejdsmiljø, opgaven at koordinere opgaver vedr. medicinpolitik, forflytninger, SOL projektet ol. Leder for Bo og Naboskab Vordingborg får ansvaret for at koordinere på det neuropædagogiske område, pædagogiske assistent elever, PAU- elever og frivillighedsområdet. Stigende udgifter til Forsorgshjem ( 110) Tomme boliger Der etableres en målrettet indsats vedrørende udflytning af borgere fra Forsorgshjem til eget hjem Der arbejdes løbende på at finde løsninger for at bruge de tomme boliger. Der er sat et initiativ i gang for at starte "Ungeby 2" i Bo og Naboskab Præstø på Rødegårdsvej, og den første unge beboer er flyttet ind. Der er ligeledes ved at blive startet et ungetilbud op i Bo og Naboskab Møn. Herudover arbejdes der på i højere grad at anvende boligerne til afklaringspladser efter Servicelovens i modsætning til de nuværende længerevarende botilbud efter Servicelovens 108.

59 Bilag til budget 2015: Skema med forslag til reduktioner på Psykiatri- og handicapområdet. Samlet regnes der med at de iværksatte initiativer vil indbringe kr.

60 Bilag: 3.4. Bilag til budget 2015, Notat vedrørende ressourcer i sundhedsområdets virksomhedsområder Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52197/14

61 Bilag til budget 2015: Notat vedrørende ressourcer i sundhedsområdets virksomhedsområder. Forebyggelse/rehabilitering. Der er de seneste to år, i forlængelse af de beskrevne forløbsprogrammer på kronikerområderne, udmøntet bloktilskud til det patientrettede forebyggelsesområde. Da Vordingborg Kommune har relativt mange borgere med kronisk sygdom (jf. sundhedsprofil 2013), er det de seneste år vurderet sundhedsfagligt og økonomisk væsentligt at sikre tilbud, der kan understøtte mestring af egen tilværelse, herunder selvforsørgelse og færrest muligt sygehusindlæggelser. Vordingborg Kommune i dag tilbyder rehabiliteringskurser (patientskoler) for borgere med KOL, kræft, hjerte/karsygdom, diabetes, ryglidelser, overvægt og stress. Alle tilbud er tilrettelagt efter dialog med almen praksis og kræver lægehenvisning. Der er skabt et velfungerende samarbejde med almen praksis om tilbuddene som betyder, at Vordingborg Kommune har en markant højere henvisningsfrekvens til kommunal rehabilitering end regionens øvrige kommuner (se bilag). Ansættelsen af rehabiliteringssygeplejersker til patientskoler betyder, at sundhedsområdet, med en stram planlægning, lige netop lever op til forpligtelsen om at bidrage til det tværkommunale rehabiliteringsteam i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob. Denne opgave forventes at vokse væsentligt i forbindelse med den nye sygedagpengelov, som vil sende langt flere borgere til vurdering i rehabiliteringsteamet og efterfølgende sundhedsfaglige ressourceforløb. Opgaven er lovpligtig men ufinansieret. Center for Rusmidler Center For Rusmidler oplever en stadig tilgang af borgere til alkoholbehandling. Dette kan være udtryk for en begyndende aftabuisering af alkoholmisbrug og er glædeligt, da alkoholmisbrugs sociale og økonomiske konsekvenser er voldsomme (ifølge Sundhedsstyrelsens seneste rapport betyder 537 borgere i Vordingborg Kommune, med et overforbrug af alkohol, meromkostninger for kr ,96 årligt). Samtidig skønnes behovet for forebyggelse blandt unge, særligt i forhold til hashmisbrug, at være stigende. Sundhedsudvalget har bevilget særlige midler til dette formål i 2014 og

62 Behandlingstendensen på rusmiddelområdet går i retning af færre døgnophold og mere dagbehandling, med mulighed for inddragelse af borgens netværk og en mere glidende overgang til et normalt liv uden misbrug. Denne omstilling kræver investering i kompetenceudvikling i 2014, men ventes på længere sigt at medføre en mere omkostningseffektiv behandling (døgnbehandling på private behandlingsinstitutioner koster kr. pr måned og bevilges kun i ganske særlige tilfælde hvor sociale omstændigheder nødvendiggør et ophold). Den øgede effektivisering skal bl.a. dække den stigende tilgang til alkoholbehandling i Vordingborg Kommune. Tandplejen Det er politisk prioriteret, at opretholde 4 tandplejefilialer fordelt i Vordingborg, Stege, Stensved og Præstø. Al administration (herunder tidsbestilling og indkøb) er udføres fra Vordingborgklinikken. Det faldende børnetal har allerede medført to ugentlige lukkedage i Præstø og en tandlægefri dag i Stege (hvor der udføres undersøgelse og mindre behandlinger ved tandplejer). Udviklingen i antal indskrevne og henvendelsesmønster følges nøje med henblik på tilpasning til behovet udover den centralt styrede demografiregulering. Børn og unge indkaldes til kontrol med 18 måneders interval. Herudover ydes behovsrelaterede undersøgelser/behandlinger. Denne praksis er i overensstemmelse med tandlægefaglige anbefalinger. Med afsæt i tandplejens relativt høje eco-nøgletal, er der foretaget en analyse af Tandplejens ressourceeffektivitet. Følgende pointer skal bemærkes: Ifølge KORA (som udgiver nøgletalsrapporterne) er forklaringsgraden for tandpleje er 27 mod fx 50 på skoleområdet og 64 på ældreområdet. Forklaringsgraden er et udtryk for, hvor godt de anvendte kriterier kan forklare forskelle i udgifterne. På tandplejeområdet er nogle af de vigtigste parametre, der varierer kommunerne imellem, driftsudgifter til indvendig vedligeholdelse/lys/vand/el, omsorgstandpleje og specialtandpleje. I Vordingborg Kommune afholdes det hele (på nær el, vand og varme på klinikken i Præstø) af Tandplejen, mens udgifterne i bl.a. Kalundborg, Århus og Odense ligger udenfor tandplejebudgettet (typisk afholdes det af socialområdet). Forskellene skal tages i betragtning, når budgetterne sammenlignes. Nøgletal vedr. indskrevne patienter i tandplejen peger på høj ressourceeffektivitet (se bilag). 2

63 Træningsenheden Træningsenheden oplever en, i forhold til demografien forventelig, stigning i antallet af almene genoptræningsplaner, samt en mindre, ligeledes forventelig, stigning i den vederlagsfri træning. Vedligeholdelsestræning til ældre søges i stadig stigende grad integreret i aktiviteten på kommunens plejecentre, med Træningsenheden som konsulent. De seneste års fokus på kørselsudgiften har medført stor opmærksomhed på visitation til kørsel, og indsatsen betyder, at kørselsudgiften nu er stabil trods den øgede træningsaktivitet. Kørselsbudgettet udgør kr. men de sidste 4 år har udgiften ligget stabilt omkring 3. mio. kr. I dette lys vurderes det, at kørselsbudgettet kan nedskrives (se bilag). Sundhedsplejen Sundhedsplejen løfter en vifte af opgaver i henhold til Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder hjemmebesøg hos spæd- og småbørnsfamilier samt skoleundersøgelser på udvalgte klassetrin. Siden efteråret 2013 gives i henhold til loven, barselsbesøg på lørdage (4.-5. levedøgn). Der er ikke tilført midler til denne ydelse. Ud over de strukturelle besøg ydes behovsbestemte besøg, typisk i forbindelse med amning, trivsel/udvikling, ernæring og kontakt/samspil. Sundhedsplejen arbejder tæt sammen med børn- og familieområdet (bl.a. i forbindelse med underretningssager), skole- og daginstitutionerne samt med almen praksis. Sundhedsplejen har de seneste år, støttet af eksterne projektpuljer og Sundhedsudvalgets egen sundhedspulje, gjort en særlig indsats for de relativt mange helt unge mødre i Vordingborg Kommune. Der samarbejdes i den forbindelse tæt med jobcentret om uddannelse og beskæftigelse. Overvægtstilbud og sorggrupper er andre eksempler på ydelser, som ikke er defineret som lovmæssige opgaver, men som er meningsfulde i forhold til kommunens demografiske og sundhedsmæssige profil, og som Sundhedsudvalget løbende har støttet. Sundhedsplejen har igangsat en implementering af forældreuddannelse, der skal erstatte en række individuelle besøg hos børnefamilier, og som på ventes at effektivisere sundhedsplejens småbørnsindsats, så serviceniveauet kan opretholdes trods den løbende demografiregulering. De fremtidige demografirelaterede reduktioner i sundhedsplejen kan ikke undgå at ramme den fleksibilitet, som kommunens udstrakte geografi kræver i forbindelse med de mange hjemmebesøg, også selvom der tages højde for afstande i planlægningen af sundhedsplejedistrikter. 3

64 Bilag: 3.5. Bilag, henvisninger fra almen praksis Udvalg: Sundheds- og Psykiatriudvalget Mødedato: 07. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52198/14

65 Bilag budget 2015: Henvisninger fra almen praksis til kommunal rehabilitering (MedCom data)

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Udvalgte nøgletal for sundhedsområdet, Vordingborg Kommune

Udvalgte nøgletal for sundhedsområdet, Vordingborg Kommune Udvalgte nøgletal for sundhedsområdet, Vordingborg Kommune Juni 214 GENERELT Middellevetid 83 82 81 8 79 78 77 76 75 74 73 78,2 81,7 76,3 78,9 8 Mænd Kvinder I alt Vordingborg Rudersdal Lolland Landsdel

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014 Årshjul for s- og Psykiatriudvalget 2014 13. januar 2014 Kl. 17.00 Godkendelse af forretningsorden Mødeplan 2014 Drøftelse med afsæt i den digitale informationsmappe Psykiatri og Orientering om kommende

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Referat fra. Handicaprådet. Tirsdag den 08-04-2014, kl. 16:30. i Kildehaven, Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Referat fra. Handicaprådet. Tirsdag den 08-04-2014, kl. 16:30. i Kildehaven, Hovedgaden 95, 4520 Svinninge Referat fra Handicaprådet Tirsdag den 08-04-2014, kl. 16:30 i Kildehaven, Hovedgaden 95, 4520 Svinninge Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Handicaprådet består af:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 04. juni 2014 Mødetidspunkt 8:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Industrivej, Præstø og mødelokale 1, Vordingborg Social Virksomhed,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE

TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31.05.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Sundhedsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 228.900 231.467 103.092 240.172 8.705 104% Budgetramme

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 02. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere