Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S"

Transkript

1 S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S CVR nr PRJ

2 Skanderborg Kommune Rapport Sundhedsmæssig risikovurdering Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Formål med undersøgelsen Omfang af undersøgelser Interview Vandanalyser Sedimentprøver fra søbunden Resultater af undersøgelsen Interview Garveri Adelgade Blom & Søn, Maskinfabrik og jernstøberi Analyseresultater - vandprøver Analyseresultater sedimentprøver fra søbunden Konklusion Sundhedsmæssig risikovurdering Risikovurdering i forhold til jord Centrale del af Byparken Kulturhuset Risikovurdering for grundvand og sø Centrale del af Byparken Kulturhuset Sundhedsmæssig risikovurdering Risiko i forhold til jordforurening Risiko i forhold til grundvandsforurening Referencer...16 Bilagsliste Bilag 1 Analyseresultater vandprøver DGU nr , , , og Bilag 2 Analyseresultater sedimentprøver B-OV1, B-OV2, K-OV1, K-OV2 Bilag 3 Feltskemaer vandprøvetagning Bilag 4 Analyseresultater af vandprøver og jordprøver fra tidligere undersøgelser ALECTIA A/S PRJ

3 1 Baggrund Skanderborg Kommune har givet midlertidig tilladelse til et søbad i Byparken i 5 år. Søbadet er en del af Projekt Søtorvet, som skal skabe mere liv i Byparken. Skanderborg Kommune ønsker at undersøge muligheden for at gøre søbadet ved Byparken permanent. For at sikre gode badeforhold og udelukke sundhedsrisici ved et permanent søbad, er der som opfølgning på forureningsundersøgelser gennemført i 2014, udtaget nye grundvandprøver og sedimentprøver fra søbunden i juni 2015 til analyse for forureningskomponenter. Baggrunden for forureningsundersøgelserne er to jordforurenede lokaliteter (Lokalitet nr , Parkvej 10, Skanderborg og Lokalitet nr , Parkvej 4, Skanderborg), som ligger inden for en afstand på 250 m fra søbadet. Med henblik på at afklare en eventuel forureningsrisiko for grundvand og sø fra disse lokaliteter, iværksatte Skanderborg Kommune i september 2014 en indledende forureningsundersøgelse, /1/, hvor der blev udtaget sedimentprøver og vandprøver fra Skanderborg Sø og vandprøver fra en ny boring DGU Resultaterne påviste ingen af de målte forureningskomponenter i søvandet. I sø sedimenterne blev der påvist forureningskomponenter i alle prøver over detektionsgrænsen og en enkelt prøve havde et blyindhold over både jord- og afskæringskriteriet. I grundvandsprøven blev der påvist indhold af forureningskomponenter over detektionsgrænsen men under grundvandskvalitetskriteriet. I perioden nov. dec er der gennemført yderligere forureningsundersøgelser, /2/. Undersøgelserne omfattede etablering af 4 korte undersøgelsesboringer langs byparken. Resultaterne fra disse nye boringer påviste kraftig jordforurening med bly, kulbrinter (olie og benzin) og polyaromatiske kulbrinter (PAH) i 2 meters dybde på arealet foran kulturhuset og i 1 meters dybde i prøver udtaget i den sydlige del af Byparken. I vandprøver fra det terrænnære grundvand blev der konstateret indhold af cyanid total, cresol og 1,1,1- trichlorethan under grundvandskvalitetskriteriet. På baggrund af resultaterne blev det konkluderet, at det terrænnære grundvand forurener søen i mindre grad, og derfor har Skanderborg Kommune iværksat yderligere undersøgelser til afklaring af de sundhedsmæssige risici ved et søbad. ALECTIA, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet i Herning og forvaltningen i Skanderborg Kommune har i samarbejde gennemført yderligere undersøgelser, som grundlag for afklaring af de sundhedsmæssige risici ved et søbad. Sundhedsmæssig risikovurdering - juni 2015.docx 2.0 Side 1 af 22

4 ALECTIA har foretaget de tekniske undersøgelser i form af prøvetagning og analyse af den kemiske forurening i sø-sedimenter og grundvand. I dette notat beskrives disse undersøgelser, samt resultaterne heraf. Arbejdsmedicinsk Klinik har efterfølgende forestået den sundhedsmæssige risikovurdering af disse målinger i forhold til eksponering via badning i søen, /7/. Figur 1: Oversigtskort med angivelse af lokaliteter, som er registreret i henhold til jordforureningsloven ALECTIA A/S PRJ Side 2 af 16

5 2 Formål med undersøgelsen Formålet med forureningsundersøgelsen er: at afklare om der er øvrige historiske forurenende virksomheder, som skal undersøges nærmere i forhold til to løsningsmodeller for placering af et permanent søbad; 1) udfor Kulturhuset og 2) centralt udfor Byparken at vurdere de sundhedsmæssige risici ved et permanent søbad placeret; 1) udfor Kulturhuset og 2) centralt udfor Byparken at angive økonomiske konsekvenser ved placering af et permanent søbad; 1) udfor Kulturhuset og 2) centralt udfor Byparken ALECTIA A/S PRJ Side 3 af 16

6 3 Omfang af undersøgelser 3.1 Interview Den 20. maj 2015 er der foretaget interview af Carl Michelsen, vedrørende historiske forurenende virksomheder nær Kulturhuset og Byparken. 3.2 Vandanalyser Med udgangspunkt i aktiviteterne på den tidligere A. Blom & Søn maskinfabrik og på et tidligere Garveri på Adelgade 74, samt tidligere konstateret jord og grundvandsforurening i boringer nedenfor Kulturhuset og langs Byparken, er der udtaget vandprøver fra de fem undersøgelsesboringer den 1. juni Feltskemaer over vandprøvetagning er vedlagt som Bilag 3. Vandprøverne er udtaget med whalepumper. Under forpumpning var vandet i boring DGU nr uklart og havde en gullig farve. Boringen er beliggende tæt på Kulturhuset. Boringsoplysninger (boredybder, filterinterval og boringskoordinater) fremgår af Tabel 1. Det anvendte koordinatsystem er UTM zone 32 og det anvendte datum er Euref89. Vandprøverne er analyseret for indhold af Cyanid total, Cyanid syreflygtig, Arsen, Chrom total, Chrom IV, Kulbrinter. Vandprøverne er udtaget af ALECTIA den 1. juni 2015 og analyseret af Eurofins i perioden juni Tabel 1: Boringsoplysninger DGU nr. Lokalt nr. Boredybde (m u.t.) Filterinterval (m u.t.) Y-koord Euref89 X-koord Euref B1 4,5 2,0-4, , , B2 4,0 2,0-4, , , B3 4,0 2,0-4, , , B4 3,0 1,0-3, , ,201 Boringernes beliggenhed fremgår af Figur 2. ALECTIA A/S PRJ Side 4 af 16

7 Figur 2: Boringernes beliggenhed 3.3 Sedimentprøver fra søbunden Der er den 9. juni 2015 udtaget sedimentprøver fra søbunden to steder ud for henholdsvis Kulturhuset og Byparken. Prøvetagningssteder fremgår af Figur 3. Prøverne er udtaget ved hjælp af en rendegraver og er udtaget i flg. dybder: 0,0-0,2 0,5 1,0 Jordprøverne er udtaget som dobbeltprøver i redcap glas og rilsanposer og er analyseret for indhold af metaller, aromatiske kulbrinter, kulbrinter og PAHforbindelser. Jordprøverne er analyseret af Eurofins i perioden juni ALECTIA A/S PRJ Side 5 af 16

8 Figur 3: Sedimentprøver ALECTIA A/S PRJ Side 6 af 16

9 4 Resultater af undersøgelsen 4.1 Interview På grundlag af interview af Carl Michelsen den 20. maj 2015 vurderes tidligere aktiviteter ved følgende to historiske forurenende virksomheder nær Kulturhuset og Byparken at kunne udgøre en risiko i forhold til jord og/eller grundvandsforurening: Garveri Adelgade 74 Blom & Søn, Maskinfabrik og jernstøberi Garveri Adelgade 74 Ifølge Branchebeskrivelse for Garverier, /4/, kan jorden under garverier være forurenet med mange forskellige stoffer: Opløsningsmidler Metaller, f.eks. chrom, bly, cadmium og arsen. Chrom og arsen kan udvaskes til grundvandet. Chlorphenoler, kan udvaskes til grundvandet. Olieprodukter, f.eks. benzin, petroleum og fyringsolie. Kan alle udvaskes til grundvandet. Der er tale om en næsten 100 år gammel potentiel jord- og grundvandsforurening, beliggende ca. 200 m sydvest for Byparken. I forbindelse med Søtorvet er den potentielle jordforurening fra garveriet irrelevant, på grund af beliggenheden i forhold til Byparken. Grundvandsstrømningen er mod søen og dermed vil en potentiel grundvandsforurening fra garveriet forventes at strømme mod søen umiddelbart syd for Byparken. Grundvandsanalyser af chrom og arsen medtages i prøvetagningsprogrammet for supplerende undersøgelser Blom & Søn, Maskinfabrik og jernstøberi Affald fra maskinfabrik og jernstøberiet er deponeret på matriklen og anvendt som opfyldningsmateriale for at terrænregulere ned mod søen. Affaldet har omfattet slagge, malerrester og opløsningsmidler. Siden fabrikken var i drift er vandstanden i Skanderborg Sø sænket ad to omgange ca. 1,40 meter i 1912 og yderligere ca. 80 cm i 1932 dvs. mindst 2 meter. I tidligere rapporter vedr. forureningen ved Kulturhuset, /5/ og /6/, er det oplyst, at der i 1904 er opført et Dowson Gasværk i tilknytning til maskinfabrikken og jern støberiet, og at slagger herfra er overhældt med vand og anvendt til ALECTIA A/S PRJ Side 7 af 16

10 opfyldning på matriklen. Fra 1910 er der oplysninger om at slagger fra støbeovnen og smedjen er brugt til opfyldning på arealet ned mod søen. Både oplysninger fra interviewet vedrørende affaldshåndtering og ovennævnte oplysninger fra de tidligere forureningsrapporter bekræftes af jordprøver fra de boringer, der er udført i 2014 mellem Kulturhuset og Skanderborg Sø, hvor der er påvist et 2 meter tykt lag slagger. Vandprøver fra samme boringer viser ligeledes indhold af cyanid, som kan stamme fra slagger. 4.2 Analyseresultater - vandprøver Analyseresultater af vandprøver fra de fem boringer fremgår af Bilag 1. I Tabel 2 ses en oversigt over målte koncentrationer i vandprøver fra de fem boringer. Endvidere fremgår detektionsgrænser og grundvandskvalitetskriteriet /2/ af tabellen. Tabel 2: Forureningskomponenter i vandprøver fra de 4 boringer Parameter Vandanalyser (µg/l) Detektionsgrænskvalitets- Grundvandskriterium Cyanid, total 1 3,9 3,5 <1 1, Cyanid, syreflygtig <1 <1 1,7 - <1 1 Arsen 0,27 1 1,6 1,8 0,64 0,03 8 Chrom, total <0,04 0,15 2,2 0,27 0,13 0,04 25 Chrom, Cr6 - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 1 Kulbrinter i.p i.p i.p i.p i.p 9 - Ikke analyseret i.p: ikke påvist Ingen af vandprøverne har indhold af de målte forureningskomponenter over grundvandskvalitetskriteriet. I alle boringer, bortset fra boring DGU nr , der ligger i den centrale del af Byparken, er der påvist indhold af cyanid over detektionsgrænsen men under grundvandskvalitetskriteriet. Højeste indhold på 3,9 µg/l er målt i boring DGU , som er beliggende nedenfor kulturhuset tæt på søen. I boring DGU , der ligger få meter fra Kulturhuset, er der målt cyanid indhold på 3,5 µg/l og heraf er ca. halvdelen syreflygtigt. ALECTIA A/S PRJ Side 8 af 16

11 Arsenindholdet er lavt i alle boringer og under gældende grundvandskvalitetskriterium på 8 µg/l. Det højeste arsenindhold på 1,8 µg/l er målt i boring DGU nr I fire af boringerne er der påvist indhold af chrom total over detektionsgrænsen men under grundvandskvalitetskriteriet. Der er ikke påvist indhold af chrom VI og kulbrinter i det terrænnære grundvand. Tidligere konstaterede værdier over detektionsgrænserne i de samme boringer fremgår af Bilag 4. Figur 4: Oversigtskort med visning af den målte cyanid forurening i det terrænnære grundvand i hhv. december 2014 og juni 2015 ALECTIA A/S PRJ Side 9 af 16

12 4.3 Analyseresultater sedimentprøver fra søbunden Analyseresultater af sedimentprøver fremgår af Bilag 2. I Tabel 3 ses målte koncentrationer over detektionsgrænsen sammen med jordkvalitetskriteriet /2/ for de kemiske analyser af metaller, Kulbrinter og PAHforbindelser. Værdier over jordkvalitetskriteriet er markeret med fed skrift. Prøver mærket B-OV er udtaget udfor den centrale del af byparken og prøver mærket K-OV er udtaget nedenfor Kulturhuset. Der er ikke påvist indhold af forureningskomponenter over jordkvalitetskriteriet i prøver udtaget i 0-0,2 m dybde. Der er påvist indhold af forureningskomponenter over jordkvalitetskriteriet i alle sedimentprøver fra 0,5 m og 1,0 m dybde. Der er overskridelser på blyindhold, kulbrinter, sum PAH er og Benzo(a)pyren samt kulbrinter. I prøverne udtaget nedenfor Kulturhuset er det højeste blyindhold på 870 mg/kg TS målt i 1 m dybde. Afskæringskriteriet er 400 mg/kg TS. Ved samme prøvested er blyindholdet i 0,5 m dybde 190 mg/kg TS. Endvidere ses i 1 m dybde overskridelser på sum PAH-forbindelser. I prøverne udtaget udfor den centrale del af Byparken er det højeste blyindhold på 110 mg/kg TS målt i 1 m dybde. Ved samme prøvested er blyindholdet i 0,5 m dybde 51 mg/kg TS. Ved samme prøvested og samme prøvedybder (0,5 og 1,0 m.u.t.) ses ligeledes overskridelser på sum PAH-forbindelser og på Benzo(a)pyren. Analyseresultater fra tidligere undersøgelser, hvor der er konstateret værdier over jordkvalitetskriterierne fremgår af Bilag 4. ALECTIA A/S PRJ Side 10 af 16

13 Tabel 3: Forureningskomponenter i sedimentprøver fra søen Parameter Jordprøver (mg/kg TS) B-OV1 B-OV1 B-OV1 B-OV2 B-OV2 B-OV2 Jordkvalitets- Prøvedybde, m.u.t. 0-0,2 0,5 1,0 0-0,2 0,5 1,0 kriterium Bly (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) 8,4 0,05 2,3 5,8 2, ,11 4,6 20 9, ,072 3,7 13 7,6 53 C6H6-C10 <2 <2 <2 C10-C15 <5 <5 <5 C15-C20 <5 <5 <5 C20-C <20 Sum (C6H6-C35) i.p Fluoranthen 0,45 2,3 2,6 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0,25 1,1 1,4 Benzo(a)pyren 0,13 0,56 0,8 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,07 0,29 0,4 Dibenzo(a,h)anthracen 0,02 0,074 0,1 Sum af 7 PAHer 0,93 4,2 5,3 i.p: ikke påvist Parameter 13 0,059 2,2 4,5 3, ,086 3,0 63 4, ,08 3, ,1 <2 <2 <5 <5 <5 <5 19 <5 < <20 3,1 130 i.p 0,24 1,8 1,0 0,12 0,9 0,81 0,059 0,47 0,45 0,033 0,27 0,21 0,01 0,064 0,05 0,47 3,5 2,6 Jordprøver (mg/kg TS) K-OV1 K-OV1 K-OV1 K-OV2 K-OV2 K-OV2 Jordkvalitets- Prøvedybde, m.u.t. 0-0,2 0,5 1,0 0-0,2 0,5 1,0 kriterium Bly (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) 12 0, , , ,2 0,026 2,3 4,0 2, , , ,42 8,6 82 8, , C6H6-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C35 Sum (C6H6-C35) 6,4 <5 <5 <20 6,4 14 < <5 < ,3 <5 <5 <20 5,3 8,7 <5 <5 <20 8,7 <2 <5 < Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Sum af 7 PAHer 0,44 0,59 0,27 0,16 0,045 1,5 4,1 3,2 1,7 0,88 0, ,2 2,6 1,4 0,82 0,21 7,2 0,39 0,19 0,097 0,056 0,015 0,75 0,83 0,53 0,27 0,13 0,038 1,8 2,4 1,4 0,76 0,37 0,089 5, ,3-0,3 4 i.p: ikke påvist 40 0, ,3-0,3 4 ALECTIA A/S PRJ Side 11 af 16

14 4.4 Konklusion På baggrund af forureningsundersøgelsen gennemført i juni 2015 kan følgende konkluderes: Sedimentprøver: o Der er konstateret kraftig forurening med bly og PAHforbindelser i sedimentprøver fra 0,5 m og 1,0 m dybde udfor både Kulturhuset og den centrale del af Byparken. o Der er ikke konstateret forureningskomponenter over jordkvalitetskriteriet i nogen af sedimentprøverne fra 0-0,2 m dybde. o Ifølge analyseresultaterne af sedimentprøverne stiger forureningsgraden med dybden, således at den målte forurening er kraftigst i 1 meters dybde både i området udfor den centrale del af Byparken og nedenfor Kulturhuset. Grundvand: o I det terrænnære grundvand under og nedstrøms forureningslokalitet (nordlige ende af byparken) er der som i tidligere undersøgelser konstateret indhold af cyanid koncentrationer under grundvandskvalitetskriteriet. o I det terrænnære grundvand nedstrøms forureningslokalitet (sydlige ende af byparken) er der som i tidligere undersøgelser konstateret indhold af cyanid under grundvandskvalitetskriteriet. o I det terrænnære grundvand udfor den centrale del af Byparken er der ikke konstateret indhold af cyanid over detektionsgrænsen. ALECTIA A/S PRJ Side 12 af 16

15 5 Sundhedsmæssig risikovurdering Den ønskede fremtidige anvendelse af området enten udfor den centrale del af Byparken eller nedenfor Kulturhuset er offentligt søbad, hvor børn og voksne kan komme i kontakt med både jord og vand, hvilket karakteriseres som følsom anvendelse. 5.1 Risikovurdering i forhold til jord Centrale del af Byparken I den indledende forureningsundersøgelse blev der ud for den centrale del af byparken konstateret koncentrationer af bly over afskæringskriteriet (400 mg/kg TS) i prøver udtaget 0,0-0,2 meter under søbunden. I prøver fra den sydligst beliggende boring DGU nr er der fundet høje blyindhold på 180 mg/kg TS i 1 meters dybde. I sedimentprøverne (B-OV1 og B-OV2) analyseret i denne undersøgelse er der konstateret blyindhold over jordkvalitetskriteriet i tre prøver fra henholdsvis 0,5 m og 1,0 m dybde. Det højeste indhold er på 110 mg/kg TS og er konstateret i 1,0 m dybde. I prøverne fra 0,5 m dybde er blyindholdet på mg/kg TS. I sedimentprøverne fra 0-0,2 m dybde er der ingen overskridelser af jordkvalitetskriterierne. Ifølge analyseresultaterne af sedimentprøverne stiger forureningsgraden med dybden, således at den målte forurening er kraftigst i 1 meters dybde i området udfor den centrale del af byparken. Modsat har tidligere analyser af prøver fra søbunden vist kraftig blyforurening i kun 0-0,2 m dybde Kulturhuset I sedimentprøverne (K-OV1 og K-OV2) analyseret i denne undersøgelse er der konstateret blyindhold over jordkvalitetskriteriet og i en enkel prøve over afskæringskriteriet. Det højeste indhold er på 870 mg/kg TS og er konstateret i 1,0 m dybde. I prøverne fra 0,5 m dybde er blyindholdet på mg/kg TS. I sedimentprøverne fra 0-0,2 m dybde er der ingen overskridelser af jordkvalitetskriterierne. ALECTIA A/S PRJ Side 13 af 16

16 I boring DGU nr og DGU nr er der fundet fyldlag af slagger i henholdsvis 0,8-1,8 m og 1,0-3,0 m dybde, jf. /1/ og /2/. De to boringer er beliggende på den kortlagte grund med lokalitets nr , tæt på søbredden. Ifølge analyseresultaterne af sedimentprøverne, så stiger forureningsgraden med dybden, således at den målte forurening er kraftigst i 1 meters dybde i området nedenfor Kulturhuset. 5.2 Risikovurdering for grundvand og sø Centrale del af Byparken Der er ikke påvist koncentrationer af cyanid i det terrænnære grundvand fra boring DGU nr , der er beliggende i den centrale del af Byparken. Seneste grundvandsanalyser har påvist spor af Chrom total og i tidligere analyser er der konstateret spor af Cresoler. På baggrund af de foreliggende analyser af det terrænnære grundvand fra boring DGU nr kan det konstateres, at grundvandet i meget lille grad er forureningspåvirket. Forureningen vurderes at stamme fra, dels forureningslokalitet nr , og dels fra den jord, der er flyttet fra forureningslokalitet nr og indbygget under parkeringsarealet under Parkvej. Tidligere prøver af søvandet nedenfor Kulturhuset viser ikke målbart indhold af cyanid i søvandet, jf. /1/ Kulturhuset Der er påvist koncentrationer af forureningskomponenter under grundvandskvalitetskriteriet i det terrænnære grundvand nedstrøms forureningslokalitet nr , beliggende i den nordlige ende af byparken (nedenfor Skanderborg Kulturhus) samt nedstrøms forureningslokalitet nr , beliggende i den sydlige ende af byparken. Gentagne prøver over fire måneder i efteråret 2014 og nye analyser i juni 2015 fra det terrænnære grundvand under den nordlige del af byparken viser nogenlunde konstante koncentrationer af cyanid-total. I boringen tættest på Kulturhuset er der endvidere konstateret indhold af syreflygtigt cyanid, der repræsenterer den mest toksiske del af cyanidindholdet. ALECTIA A/S PRJ Side 14 af 16

17 På baggrund af de foreliggende analyser af det terrænnære grundvand kan det konstateres, at grundvandet er forureningspåvirket af de tidligere aktiviteter på grunden med forureningslokalitet nr Det vurderes på baggrund af de foreliggende grundvandsanalyser, at det terrænnære grundvand forurener søen i mindre grad. Forureningen i grundvandet nedstrøms forureningslokalitet nr overskrider ikke grundvandskvalitetskriterierne, men der er målbare indhold af cyanid-total i grundvandet, som kontinuerligt strømmer til søen. Tidligere prøver af søvandet nedenfor Kulturhuset viser ikke målbart indhold af cyanid i søvandet, jf. /1/. 5.3 Sundhedsmæssig risikovurdering Risiko i forhold til jordforurening Den resterende jordforurening, der omfatter bly og PAH-forbindelser (begge er stoffer, der binder sig kraftigt til jord), foreligger primært dybere end 0,5 m, men også visse steder på mindre dybde under søbredden og søsedimentet, hvorfra det kun i mindre omfang vil afgive aktiv forurening. Ifølge Arbejdsmedicinsk Klinik, /7/, vil Skanderborg Kommune trygt kunne anlægge den påtænkte installation af et søbad og søtorv, uden sundhedsmæssig påvirkning ved badning. Skanderborg kommune anbefales, af forsigtighedshensyn og af hensyn til at badefaciliteter er en følsom aktivitet for børn og voksne, at etablere en sikker afskærmning af den tidligere jordforurening, eksempelvis i form af et underlag på søbredden (fliser, gummidug under græs eller lignende) og påfyldning af et lag sand eller lignede på søbunden, jf. /7/ Risiko i forhold til grundvandsforurening Det terrænnære grundvand ved Kulturhuset samt ud for den centrale del af Byparken vurderes ikke at forurene Skanderborg Sø, i en grad der vil kunne give anledning til menneskelig påvirkning, jf. /7/. ALECTIA A/S PRJ Side 15 af 16

18 6 Referencer /1/ ALECTIA, Sept. 2014: Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø samt risikovurdering. Notat for Skanderborg Kommune. /2/ ALECTIA, Jan. 2015: Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø samt risikovurdering udført nov.-dec Notat for Skanderborg Kommune. /3/ Miljøstyrelsen, 2010: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. /4/ Branchebeskrivelse for Garverier. Amternes Videncenter for Jordforurening. Teknik og administration. Nr. 5, /5/ Skanderborg Kommune. Supplerende forureningsundersøgelse af tidligere maskinfabrik og jernstøberi ved Adelgade i Skanderborg. Carl Bro Energi & Miljø as. April /6/ Århus Amt. Mindre forureningsundersøgelse. Nedlagt jernstøberi og maskinfabrik Adelgade 94, 8660 Skanderborg. Reg. nr September /7/ Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Sundhedsfaglig vurdering af miljøforurening vedr. det planlagte søtorv i Skanderborg Sø, Skanderborg kommune. Juni ALECTIA A/S PRJ Side 16 af 16

19 BILAG 1: Analyseresultater vandprøver DGU nr , , , og

20 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten RIP/ALECTIA Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Uorganiske forbindelser Cyanid, total 1.0 µg/l 1 DS/EN ISO Cyanid, syreflygtig < 1 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Arsen (As) 0.27 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) < 0.04 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO mod. GC/FID 50 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Um (%) Kundecenter Tel Dorte Storm Petterson Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 5

21 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten RIP/ALECTIA Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Uorganiske forbindelser Cyanid, total 3.9 µg/l 1 DS/EN ISO Cyanid, syreflygtig < 1 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Arsen (As) 1.0 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) 0.15 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr6) < 0.2 µg/l 0.2 HPLC/ICP/MS 20 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO mod. GC/FID 50 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Um (%) Kundecenter Tel Dorte Storm Petterson Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 5

22 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten RIP/ALECTIA Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Uorganiske forbindelser Cyanid, total 3.5 µg/l 1 DS/EN ISO Cyanid, syreflygtig 1.7 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Arsen (As) 1.6 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) 2.2 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr6) < 0.2 µg/l 0.2 HPLC/ICP/MS 20 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO mod. GC/FID 50 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Um (%) Kundecenter Tel Dorte Storm Petterson Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 5

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten RIP/ALECTIA Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Uorganiske forbindelser Cyanid, total < 1 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Arsen (As) 1.8 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) 0.27 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr6) < 0.2 µg/l 0.2 HPLC/ICP/MS 20 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO mod. GC/FID 50 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Um (%) Kundecenter Tel Dorte Storm Petterson Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 5

24 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Grundvand Prøvetager: Rekvirenten RIP/ALECTIA Prøveudtagning: Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Uorganiske forbindelser Cyanid, total 1.8 µg/l 1 DS/EN ISO Cyanid, syreflygtig < 1 µg/l 1 DS/EN ISO Metaller Arsen (As) 0.64 µg/l 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr) 0.13 µg/l 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30 Chrom (Cr6) < 0.2 µg/l 0.2 HPLC/ICP/MS 20 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC/FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC/FID 50 C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO mod. GC/FID 50 Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO mod. GC/FID Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Um (%) Kundecenter Tel Dorte Storm Petterson Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 5

25 BILAG 2: Analyseresultater Jordprøver

26 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 78 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 8.4 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 2.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 5.8 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 2.9 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 42 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 27 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 27 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 0.45 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.25 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.13 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.93 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 24

27 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 24

28 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 67 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 51 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.11 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 4.6 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 20 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 9.9 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 120 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 25 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 25 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 2.3 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 1.1 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.56 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.29 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 4.2 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.5 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 24

29 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 24

30 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 78 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 110 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 3.7 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 13 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 7.6 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 53 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 2.6 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 1.4 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.80 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.40 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.10 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 5.3 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.0 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 24

31 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 af 24

32 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 78 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 13 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 2.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 4.5 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 3.4 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 44 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 3.1 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 0.24 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.12 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.47 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 af 24

33 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Kromatogrammet viser indhold af letflygtige C-5 forbindelser som formentlig har naturlig oprindelse. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 8 af 24

34 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 77 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 44 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 3.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 63 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 4.4 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 89 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 19 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 19 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 130 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 1.8 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.90 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.47 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.27 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 3.5 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.5 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 9 af 24

35 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 10 af 24

36 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 68 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 25 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 3.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 21 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 12 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 42 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 1.0 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.81 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.45 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.21 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 2.6 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.0 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 11 af 24

37 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: B-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 12 af 24

38 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 79 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 12 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 21 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 54 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 12 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 100 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 6.4 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 0.44 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.59 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.27 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.16 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.5 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 13 af 24

39 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Kromatogrammet viser indhold af letflygtige C-5 forbindelser som formentlig har naturlig oprindelse. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 14 af 24

40 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 67 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 260 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 23 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 260 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 20 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 320 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 14 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 10 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 76 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) 10 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 100 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 4.1 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 3.2 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 1.7 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.88 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.23 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 10 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.5 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 15 af 24

41 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af letflygtige C-5 forbindelser som formentlig har naturlig oprindelse. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 16 af 24

42 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 61 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 65 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.26 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 12 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 33 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 11 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 250 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 13 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 57 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 70 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 2.2 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 2.6 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 1.4 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.82 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen 0.21 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 7.2 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.0 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 17 af 24

43 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Kromatogrammet viser indhold af letflygtige C-5 forbindelser som formentlig har naturlig oprindelse. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 18 af 24

44 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 76 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 7.2 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 2.3 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 4.0 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 2.2 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 28 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 5.3 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 0.39 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.19 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 0.75 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 19 af 24

45 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Kromatogrammet viser indhold af letflygtige C-5 forbindelser som formentlig har naturlig oprindelse. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 20 af 24

46 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 78 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 190 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.15 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 10 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 17 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 9.9 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 130 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 8.7 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 0.83 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.53 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.27 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.13 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 1.8 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 0.5 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 21 af 24

47 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Kromatogrammet viser indhold af letflygtige C-5 forbindelser som formentlig har naturlig oprindelse. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 22 af 24

48 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Tørstof 59 % 0.2 DS 204 mod. 10 Metaller Bly (Pb) 870 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Cadmium (Cd) 0.42 mg/kg ts SM 3120 ICP/OES 30 Chrom (Cr) 8.6 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Kobber (Cu) 82 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Nikkel (Ni) 8.9 mg/kg ts. 0.5 SM 3120 ICP/OES 30 Zink (Zn) 340 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 BTEX (sum) # mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 22 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 C20-C35 42 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC/FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID Sum (C6H6-C35) 42 mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC/FID PAH-forbindelser Fluoranthen 2.4 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 40 Benzo(b+j+k)fluoranthen 1.4 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 36 Benzo(a)pyren 0.76 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 38 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.37 mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 42 Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg ts REFLAB metode 4 GC/MS 48 Sum af 7 PAHer 5.0 mg/kg ts. REFLAB metode 4 GC/MS Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 1.0 m * Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 23 af 24

49 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK Alectia A/S Att.: Annette R. Poulsen (ARP) Sagsnr.: Sagsnavn: Skanderborg Søbad Prøvetype: Jord Prøvetager: Rekvirenten ALETICA/RIP Prøveudtagning: til Analyseperiode: Prøvemærke: Lab prøvenr: K-OV Analyserapport Enhed DL. Metode Rapportnr.: Batchnr.: Kunde nr. Modt. dato: AR-15-CA EUDKVE CA Um (%) Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie-tjære/asfalt eller lign. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen Kundecenter Tel Kirsten From Andersen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 24 af 24

50 BILAG 3: Feltskemaer Vandprøvetagning

51

52

53

54

55

56 BILAG 4: Analyseresultater af vandprøver og jordprøver fra tidligere undersøgelser

57 Bilag 4 Analyseresultater af vandprøver og jordprøver fra tidligere undersøgelser Parameter Jordprøver (mg/kg TS) Prøvetagningsdato 27/ / / / / / /9-14 5/9-14 5/9-14 5/9-14 5/ Rådgiver rapport ALECTIA, 2014 Carl Bro Gruppen, 1996 Boring B B B B B B4 OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 B2 B4 B6 B7 B8 B10 Jordkvalitetskriterium Prøvedybde, m.u.t. 1,0 2,0 3,5 1,0 0,5 1,0 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 0,1 0,6 3 1,5 0,6 1,0 Bly (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Arsen 17 0,11 5,7 27 5, , ,6 0,06 6, ,09 4, ,28 7,6 30 7, ,15 5,3 33 6, ,8 < 0,05 2,7 2,7 2, ,12 3,9 17 6, ,07 2,8 6,7 8, ,06 2,8 5,5 3,9 33 7,5 0,10 2,2 6,6 3, , , ,7 40 0, Benzen <0,1 <0,1 0,11 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5 C6H6-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C35 Sum (C6H6-C35) <2 <5 <5 <20 # 4, ,7 <5 <5 <20 9,7 <2 <5 <5 <20 # <2 <5 <5 <20 # <2 <5 5, ,1 < 5 < < 2 < 5 < 5 < 20 # < 2 < 5 < 5 < 20 # 7,1 < 5 < ,8 < 5 < Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthen 0,82 0, ,17 0,084 <0,005 <0,005 0,26 0, ,4 0,057 0,054 0,56 0,41 0,66 0,48 0,33 0,21 1,1 0, Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen Sum af 7 PAHer 0,28 0,15 0,033 1, ,040 0,015 <0,005 0,3 <0,005 <0,005 <0,005 # 0,15 0,10 0,020 0,83 3,8 2,5 0, ,027 0,021 < 0,005 0,16 0,25 0,13 0,026 1,4 0,27 0,17 0,032 1,6 0,12 0,069 0,013 0,74 0,12 0,071 0,017 1,5 0,4 6,24 1,5 17,7 0,46 5,48 <0,10 0,16 0,3-0,3 4 Cyanid total - <1 < , Cyanid syreflygtigt 0,38 10 # ikke påvist - ikke analyseret Side 1 af 3

58 Bilag 4 Analyseresultater af vandprøver og jordprøver fra tidligere undersøgelser Boringsplaceringer, Carl bro rapport 1996 Boringsplaceringer, Alectia rapport 2014 Side 2 af 3

59 Bilag 4 Analyseresultater af vandprøver og jordprøver fra tidligere undersøgelser Parameter Vandanalyser (µg/l) Boring: Dato: Det. gr. Grundvandskvalitetskriterium Cyanid, total 2 <1 1,8 <1 3 6,1 <1 2, Cyanid, syreflygtig <1 <1 <1 <1 <1 - Toluen Ethylbenzen o-xylen m+p-xylen Sum af xylener BTEX (sum) Naphthalen 0,084 0,021 0,032 0,078 0,13 0,22 0,081 0,022 0,022 0,022 0,022 # # # # # # # # # # # # 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0, Phenol Cresoler 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,03 <0,05 0,05 0,02 0,5* 0,5* 1,1,1-trichlorethan 0,021 0,020 0,024 0,02 1 * Phenoler total # ikke påvist Side 3 af 3

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Sundhedsfaglig vurdering af miljøforurening vedr. det planlagte søtorv i Skanderborg Sø, Skanderborg kommune

Sundhedsfaglig vurdering af miljøforurening vedr. det planlagte søtorv i Skanderborg Sø, Skanderborg kommune Sundhedsfaglig vurdering af miljøforurening vedr. det planlagte søtorv i Skanderborg Sø, Skanderborg kommune Regionshospitalet Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den 18-10-2016 Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 1. december 2016 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Cvr.nr. 38139037 Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til nedsivning/udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Analyseperiode: - 11.06.2014 1 18428601 Tørstof 72 % 0.2 DS 204 mod. 20 Rumvægt BD 1080 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Beregning Fosfor (P) 240 mg/kg ts. 20 * P-BD - ICP/OES 30 Jern (Fe) 3000 mg/kg ts.

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-, miljø-, fødevare- og procesteknologi Erhvervsakademi Aarhus.

Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-, miljø-, fødevare- og procesteknologi Erhvervsakademi Aarhus. Resumé: Pilottest af metoder til undersøgelse af udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner i en kombineret laboratorie- og feltundersøgelse Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-,

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere