RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 RAPPORT PROJEKTNUMMER LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind Nielsen (KS) repo001.docx Sweco

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1 2 Gennemgang af kortlagte nabomatrikler 1 3 Forureningsundersøgelse Prøvetagning og -screening jordprøver Prøvetagning vand Analyseresultater - jord Analyseresultater - vand 5 4 Vurdering 6 5 Referencer 6 Bilag 1 Situationsplan 2 Boreprofiler 3 Feltdata fra vandprøvetagning 4 Analyserapporter repo001.docx RAPPORT FORURENINGSUNDERSØGELSE DUB( p:\we\ _kolding_bypark_-_miljø\04_output\rapport.docx

3 1 INDLEDNING Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed ønsker at iværksætte et klimatilpasningsprojekt på Legeparken Byparken i Kolding (matr. nr. 185 bæ, Kolding Markjorder 4. afd.) (se området i figur 1), og har i den forbindelse ønsket at få overblik over, om der er risiko for matrikeloverskridende forurening fra nogle af de kortlagte naboejendomme. Figur 1: Legeparken-Byparken, Kolding. Sweco har udført en vurdering af potentiel risiko for matrikeloverskridende forurening og har efterfølgende udført en forureningsundersøgelse ved udvalgte matrikler. 2 Gennemgang af kortlagte nabomatrikler Matr. 185bæ omkranses af flere kortlagte matrikler (se figur 2). Der er både tale om V1- kortlagte (muligt forurenede) og V2-kortlagte (konstateret forurenede) arealer. Der er taget kontakt til Region Syddanmark, som har udleveret det materiale, de ligger inde med omkring de kortlagte grunde. 1(6) repo001.docx RAPPORT FORURENINGSUNDERSØGELSE DUB( p:\we\ _kolding_bypark_-_miljø\04_output\rapport.docx

4 Figur 2: Legeparken-Byparken, Kolding, kortlagte naboarealer. De kortlagte matrikler er: Matr. 164a (Dyrehavegårdsvej 38) og matr. 166e (Levisonsvej 21-31), som er V2-kortlagt med kortlægningsnr En del af matr. 166e (nr. 7-19) er kortlagt på V1. Baggrunden for kortlægningen er at der har været fremstilling af farvestoffer og pigmenter, og at der tidligere er konstateret olieforureninger på området. Der er foretaget delvis afgravning af nogle af olieforureningerne. Al forurening er ikke fjernet. Der er flere steder på matriklerne, hvor der er efterladt olieforurening tættere end 50 m fra skel. Matr. 174 (Levisonsvej), matr. 172a (Levisonsvej 20 og 22), matr. 172b (Levisonsvej 2-12 og Fynsvej 29 og 31) og matr. 176 (Fynsvej, parkeringsareal), som er V2-kortlagt med kortlægningsnr Levisonsvej 7-31 er også registreret under dette kortlægningsnr. Baggrunden for kortlægningen er, at der har været DSB-busværksted. Der er fundet olieforurening på matriklerne, men ikke tæt på skel til matr. 185bæ. Matr. 178 (Fynsvej 49), som er V2-kortlagt med kortlægningsnr Baggrunden for kortlægningen er, at der har været affaldsbehandlingsanlæg på grunden. Der er konstateret olieforurening på grunden. Der er tale om tungere olie, som med sin beliggenhed ikke vurderes at udgøre en risiko for at have spredt sig eller kunne sprede sig til matr. 185bæ. 2(6) repo001.docx RAPPORT FORURENINGSUNDERSØGELSE DUB( p:\we\ _kolding_bypark_-_miljø\04_output\rapport.docx

5 Matr. 454 (Troldhedevej 3-11) og delvist matr. 450 (Ndr. Ringvej 108) som er V2-kortlagt med kortlægningsnr Den resterende del af matr. 450 er kortlagt på V1. Baggrunden for kortlægningen er, at det har været Troldhedebanens Remise. Der er konstateret forurening med olie og bly, men ikke tæt på skel til matr. 185bæ. På baggrund af de tidligere påviste olieforureninger på matr. 164a og 166e er det besluttet at udføre 3 filtersatte miljøtekniske boringer på den sydlige del af matr. nr. 185bæ til vurdering af, om forureningen har spredt sig til matr. 185bæ. 3 Forureningsundersøgelse Ved undersøgelse er der udført 3 filtersatte boringer (F1-F3). Placeringen af boringerne ses på situationsplanen i bilag 1. Boringerne er udført som 6 -tommer forede boringer og er filtersat med ø63-filter. Filtrene er placeret på tværs af det vandspejl, der er observeret i forbindelse med borearbejdet. 3.1 Prøvetagning og -screening jordprøver Fra de udførte boringer er der udtaget prøver til en indledende miljøteknisk undersøgelse i 0,25 m u.t. samt for hver halve boremeter, dog minimum én prøve for hver lagserie og i evt. synligt forurenede fronter. Prøverne er udtaget som trippelprøver i jordglas, rilsanposer og tørstofposer. Prøverne i tørstofposer er geologisk vurderet i Swecos eget laboratorium. Der er i boringerne ikke konstateret indhold af potentielt forurenende fremmedlegemer i den gennemborede jord. Jordartsbeskrivelserne og de registrerede laggrænser fremgår af boreprofilerne, der er vedlagt i bilag 2. Der er ved PID-screeningen af prøverne fra boring F1 generelt konstateret værdier i intervallet Højeste værdi er målt i prøve 10, udtaget i tørv 4,5 m u.t. I F2 er der målt værdier i intervallet Højeste værdier er målt i prøve 18 og 22, udtaget i hhv. muld 2 m u.t. og tørv 4 m u.t. I F3 er der målt værdier i intervallet 1-9. Højeste værdi er målt i prøve 28, udtaget i muldfyld 0,5 m u.t. 3.2 Prøvetagning vand Fra boringerne er der udtaget prøve af det terrænnære grundvand. Boringerne er renpumpet forud for prøvetagningen. 3(6) repo001.docx RAPPORT FORURENINGSUNDERSØGELSE DUB( p:\we\ _kolding_bypark_-_miljø\04_output\rapport.docx

6 Feltdata fra vandprøvetagningen er vedlagt i bilag Analyseresultater - jord Fra hver af de udførte boringer er der udtaget 3 prøver til kemisk analyse for indhold af totalkulbrinter og BTEX er. Resultaterne af de kemiske analyser ses af tabel 1 og 2. Til sammenligning er angivet Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 4. Boring F1 F1 F1 F2 F2 F2 Jordkvalitet skriterier Prøvebeskrivelse: Prøvenr. 5 10* 13 18* 22* 26 Dybde (m u.t.) 2,0 4,5 6,0 2,0 4,0 6,0 Jordtype Fyld, Tørv Sand Muld Tørv Ler Ler Analyseparametre: PID ,5 Tørstof (%) C 6-C 10 C 10-C 15 C 15-C 20 C 20-C 35 < 2 < 5 < 5 < 20 < 8 < 20 < 20 < 80 < 2 < 5 < 5 < 20 < 4 < 10 < 10 < 40 < 20 < 50 < 50 < 200 < 2 < 5 < 5 < 20 Total kulbrinter (mg/kg TS) i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 100 Kulbrinter identificeret som: Benzen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,4 < 0,1 < 0,2 < 1 < 0,1 1,5 Toluen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,4 < 0,1 < 0,2 < 1 < 0,1 - Ethylbenzen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,4 < 0,1 < 0,2 < 1 < 0,1 - o-xylen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,4 < 0,1 < 0,2 < 1 < 0,1 - M+p-Xylen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,4 < 0,1 < 0,2 < 1 < 0,1 - * Detektionsgrænserne er forhøjet pga. lavt tørstofindhold. - Ingen kvalitetskriterier. i.p. Ikke påvist. Tabel 1: Analyseresultater fra jordprøver (6) repo001.docx RAPPORT FORURENINGSUNDERSØGELSE DUB( p:\we\ _kolding_bypark_-_miljø\04_output\rapport.docx

7 Boring F3 F3 F3 Jordkvalitet skriterier Prøvebeskrivelse: Prøvenr * 39 Dybde (m u.t.) 2,0 3,5 6,0 Jordtype Fyld, Ler Tørv Sand Analyseparametre: PID 2,7 4,8 1,2 Tørstof (%) C 6-C 10 C 10-C 15 C 15-C 20 C 20-C 35 < 2 < 5 < 5 < 20 < 10 < 25 < 25 < 100 < 2 < 5 < 5 < Total kulbrinter (mg/kg TS) i.p. i.p. i.p. 100 Kulbrinter identificeret som: Benzen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,5 < 0,1 1,5 Toluen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,5 < 0,1 - Ethylbenzen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,5 < 0,1 - o-xylen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,5 < 0,1 - M+p-Xylen (mg/kg TS) < 0,1 < 0,5 < 0,1 - * Detektionsgrænserne er forhøjet pga. lavt tørstofindhold. - Ingen kvalitetskriterier. i.p. Ikke påvist. Tabel 2: Analyseresultater fra jordprøver. Det ses af tabel 1 og 2, at der ikke er konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for indhold af totalkulbrinter og BTEX er. I prøve 22 fra tørven i boring F2 er detektionsgrænserne højere end jordkvalitetskriterierne for kulbrinter, pga. det meget lave tørstofindhold. På trods heraf, vurderes der ikke at være en kulbrinteforurening i prøven, idet PID-udslaget er forholdsvis lavt (lavere end i de to øvrige prøver fra boringen) og idet der ikke blev observeret tegn på olieforurening i forbindelse med borearbejdet. 3.4 Analyseresultater - vand Fra boringerne er der udtaget prøve af det terrænnære grundvand til analyse for indhold af totalkulbrinter, BTEX er og chlorerede opløsningsmidler. Resultaterne af de kemiske analyser ses af tabel 3. Til sammenligning er angivet Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier /1/. Analyserapporter er vedlagt i bilag 4. 5(6) repo001.docx RAPPORT FORURENINGSUNDERSØGELSE DUB( p:\we\ _kolding_bypark_-_miljø\04_output\rapport.docx

8 B101 B102 B11 Grundvandskva litetskriterier Filterdybde [m u.t.] Vandspejl [m u.t.] 0,15 0,59 0,5 Vandspejlskote [m DVR90] 1,55 1,06 1,11 Analyseparametre: C 6-C 10 C 10-C 25 C 25-C 35 < 2 < 8 < 9 < 2 < 8 < 9 < 2 < 8 < 9 Total kulbrinter (µg/l) i.p. i.p. i.p. 9 Kulbrinter identificeret som: Benzen (µg/l) < 0,02 < 0,02 < 0,02 1 Toluen (µg/l) < 0,02 0,056 0,025 5 Ethylbenzen (µg/l) < 0,02 < 0,02 < 0,02 M+P-xylen (µg/l) < 0,02 0,028 < 0,02 5 O-xylen (µg/l) < 0,02 < 0,02 < 0,02 Chloroform < 0,02 < 0,02 < 0,02 - Trichlorethen < 0,02 < 0,02 < 0,02 1 1,1,1-trichlorethan < 0,02 < 0,02 < 0,02 1 Tetrachlorethen < 0,02 < 0,02 < 0,02 1 Tetrachlormethan < 0,02 < 0,02 < 0, Ingen kvalitetskriterier / ikke analyseret. i.p. Ikke påvist. Tabel 3: Analyseresultater fra grundvandsprøver. Der er ikke påvist indhold af kulbrinter, BTEX er eller chlorerede opløsningsmidler over Miljøstyrelsens grundvandskriterier. 4 Vurdering Der er i de udførte boringer ikke påvist forurening i jord og terrænnært grundvand. I en enkelt jordprøve ligger detektionsgrænsen for analyserne over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for kulbrinter. Dette skyldes det meget lave tørstofindhold. Der vurderes dog ikke at være olieforurening i prøven på trods af de højere detektionsgrænser. På baggrund af de udførte analyser vurderes der ikke at være matrikeloverskridende forureninger fra matriklerne 164a og 166e til matr. 185bæ. 5 Referencer /1/ Jordkvalitetskriterier, opdateret juni, (6) repo001.docx RAPPORT FORURENINGSUNDERSØGELSE DUB( p:\we\ _kolding_bypark_-_miljø\04_output\rapport.docx

9 BILAG 1 [Situationsplan]

10 Kolding Kommune oktober 31, 2016 Jordstykke Matrikelpolygon Udskilt vej 1: ,0125 0,025 0,05 mi 0 0,0175 0,035 0,07 km Geodatastyrelsen Kolding Kommune Copyright: Kolding Kommune, COW I, SDFE

11 BILAG 2 [Boreprofiler]

12 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +1,7 0 1 W Ø63 PID FYLD: LER, siltet, sandet, muldbl., mørkt grålig brunt, khl. FYLD: LER, siltet, sandet, sv. muldbl., mørkt grålig brunt, st. khl. FYLD: LER, siltet, sandet, gråt, khl. Fy Re Fy Fy Re Re 4 FYLD: LER - " - Fy Re FYLD: LER, st. siltet, gråt, khl. Fy Re W= TØRV, omsat, sandet, meget mørkt brunt, kfr. Fe Pg -1 3 W= TØRV - " - Fe Pg W= TØRV, omsat, sandet, brunsort, kfr. Fe Pg -2 4 W= TØRV - " - Fe Pg W=243. PID=41 10 TØRV - " - Fe Pg -3 5 W= GYTJE, leret, sandstriber, mørkt olivengråt, sv. khl. Fe Pg 6 PID W SAND, fint, sorteret, siltet, sv. gytjeh., mørkt olivengråt, kfr. SAND, fint, sorteret, sv. siltet, plr., mørkt olivengråt, kfr. Fe Fe Pg Pg W (%) PID BRegister - PSTGDK /10/ :51:16 Boremetode : Tørboring uden foring X : (m) Y : (m) Sag : Kolding, Legeparken - Byparken Geolog : JBM Boret af : PRU Dato : DGU-nr.: Boring : F1 Udarb. af : SuD Kontrol : DuB Godkendt : DuB Dato : Bilag : 1 S. 1 / 1 Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +1,7 0 1 PIDW Ø63 W= FYLD: MULD, sandet, meget mørkt grålig brunt, Fy Re kfr. FYLD: MULD - " - Fy Re FYLD: MULD, leret, sandet, meget mørkt grålig brunt, sv. khl. Fy Re 17 FYLD: LER, siltet, sandet, grålig brunt, st. khl. Fy Re 0 2 W= MULD, tørvepræget, meget mørkt brunt, kfr. O Re W= TØRV, omsat, brunsort, kfr. Fe Pg -1 3 W= TØRV - " - Fe Pg W= TØRV, st. omsat, brunsort, kfr. Fe Pg -2 4 W= TØRV - " - Fe Pg W= TØRV - " - Fe Pg -3 5 W= GYTJE, ret fedt, lyst brunt, st. khl. Fe Pg 6 PID W LER, ret fedt til fedt, st. silth., gytjeh., enk. grusk., mørkt olivengråt, khl. LER - " - Fe Pg Fe Pg W (%) PID BRegister - PSTGDK /10/ :52:09 Boremetode : Tørboring uden foring X : (m) Y : (m) Sag : Kolding, Legeparken - Byparken Geolog : JBM Boret af : PRU Dato : DGU-nr.: Boring : F2 Udarb. af : SuD Kontrol : DuB Godkendt : DuB Dato : Bilag : 2 S. 1 / 1 Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Rel. +1,6 0 PID W Ø FYLD: MULD, sandet, meget mørkt grålig brunt, Fy Re khl. FYLD: MULD - " - Fy Re 1 29 FYLD: LER, siltet, sandet, mørkt grålig brunt, khl. Fy Re 0 30 FYLD: LER - " - Fy Re 2 31 FYLD: LER, siltet, sandet, grønlig gråt, khl. Fy Re W= MULD, tørvepræget, meget mørkt brunt, kfr. O Re 3 W= TØRV, omsat, brunsort, kfr. Fe Pg W= TØRV - " - Fe Pg 4 W= TØRV - " - Fe Pg W= TØRV - " - Fe Pg 5 W= TØRV - " - Fe Pg W= GYTJE, olivengråt, khl. Fe Pg 6 PID W 39 SAND, usorteret, gruset, plr., mørkt gråt, kfr. Fe Pg W (%) PID BRegister - PSTGDK /10/ :52:26 Boremetode : Tørboring uden foring X : (m) Y : (m) Sag : Kolding, Legeparken - Byparken Geolog : JBM Boret af : PRU Dato : DGU-nr.: Boring : F3 Udarb. af : SuD Kontrol : DuB Godkendt : DuB Dato : Bilag : 3 S. 1 / 1 Boreprofil

15 BILAG 3 [Feltdata fra vandprøvetagning]

16

17

18

19 BILAG 4 [Analyserapporter]

20 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B1-5 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 83 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 9

21 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B1-10 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 29 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.4 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 0.4 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 0.4 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 0.4 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 0.4 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 8 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 20 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 20 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 80 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 4.5 m * Prøvekommentar: Detektionsgrænsen for totalkulbrinter og/eller BTEX er forhøjet pga. lavt tørstofindhold. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 9

22 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B1-13 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 82 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 6 m * Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 9

23 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B2-18 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 51 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.2 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 0.2 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 0.2 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 0.2 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 0.2 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 4 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 10 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 10 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 40 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Detektionsgrænsen for totalkulbrinter og/eller BTEX er forhøjet pga. lavt tørstofindhold. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 9

24 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B2-22 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 17 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 20 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 50 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 50 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 200 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 4.0 m * Prøvekommentar: Detektionsgrænsen for totalkulbrinter og/eller BTEX er forhøjet pga. lavt tørstofindhold/for lidt prøvemateriale. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 af 9

25 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B2-26 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 79 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 6 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 af 9

26 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B3-31 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 85 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 2.0 m * Prøvekommentar: Prøveemballagen til kulbrinteanalysen har været brudt inden analyse, da den indeholdt for meget prøvemateriale. Dette kan medføre tab af flygtige komponenter. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 7 af 9

27 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B3-34 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 20 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.5 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 0.5 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 0.5 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 0.5 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 0.5 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 10 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 25 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 25 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 100 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 3.5 m * Prøvekommentar: Detektionsgrænsen for totalkulbrinter og/eller BTEX er forhøjet pga. lavt tørstofindhold. Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 8 af 9

28 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Byparken-Legeparken, Kolding Jord Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: pru Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: CVR/VAT: DK AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: B3-39 Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Tørstof 90 % 0.2 DS 204 mod. 10 Aromatiske kulbrinter Benzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Toluen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Ethylbenzen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 20 o-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 28 m+p-xylen < 0.1 mg/kg ts. 0.1 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 22 Sum af xylener # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID BTEX (sum) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 mg/kg ts. 2 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C10-C15 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C15-C20 < 5 mg/kg ts. 5 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 C20-C35 < 20 mg/kg ts. 20 REFLAB metode 1:2010 GC-FID 30 Sum (C10-C20) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Sum (C6H6-C35) # mg/kg ts. REFLAB metode 1:2010 GC-FID Oplysninger fra rekvirent Prøvedybde 6.0 m * Prøvekommentar: Enkeltkomponenterne ved GC-FID er alene bestemt udfra retentionstiden. Sum af xylener er summen af resultaterne af Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Kundecenter Tlf: Eurofins Miljø A/S Kundecenter Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 9 af 9

29 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Legeparken-Byparken, Kolding Grundvand Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: KMJ Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: Lab prøvenr: Aromatiske kulbrinter F Enhed DL. Metode Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 m+p-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO GC-MS BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO GC-MS Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC-FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC-FID 50 C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO mod. GC-FID 50 Sum (C6H6-C35) < 9 µg/l 9 ISO mod. GC-FID 30 Halogenerede alifatiske kulbrinter Chloroform (Trichloromethan) < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Trichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Kundecenter Tlf: Kirsten From Jensen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 3

30 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Legeparken-Byparken, Kolding Grundvand Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: KMJ Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: Lab prøvenr: Aromatiske kulbrinter F Enhed DL. Metode Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Toluen µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 m+p-xylen µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Sum af xylener µg/l 0.02 ISO GC-MS BTEX (sum) µg/l 0.02 ISO GC-MS Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC-FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC-FID 50 C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO mod. GC-FID 50 Sum (C6H6-C35) < 9 µg/l 9 ISO mod. GC-FID 30 Halogenerede alifatiske kulbrinter Chloroform (Trichloromethan) < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Trichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Kundecenter Tlf: Kirsten From Jensen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 3

31 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Danmark Telefon: Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Att.: Dorte Uth Brodersen (DUB) Sagsnr.: Sagsnavn: Prøvetype: Prøvetager: Legeparken-Byparken, Kolding Grundvand Rekvirenten Prøveudtagning: Analyseperiode: KMJ Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-16-CA EUDKVE CA Prøvemærke: Lab prøvenr: Aromatiske kulbrinter F Enhed DL. Metode Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Toluen µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 o-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 m+p-xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO GC-MS BTEX (sum) µg/l 0.02 ISO GC-MS Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 12 Kulbrinter (pentan-ekstraherbare) C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO mod. GC-FID 40 C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO mod. GC-FID 50 C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO mod. GC-FID 50 Sum (C6H6-C35) < 9 µg/l 9 ISO mod. GC-FID 30 Halogenerede alifatiske kulbrinter Chloroform (Trichloromethan) < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Trichlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Tetrachlorethen < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS 20 Tetrachlormethan < 0.02 µg/l 0.02 ISO GC-MS Prøvekommentar: Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-xylen og o-xylen. Um (%) Kundecenter Tlf: Kirsten From Jensen Senior Kunderådgiver Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 3

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den 18-10-2016 Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Cvr.nr. 38139037 Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til nedsivning/udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning,

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 1. december 2016 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Rambøll A/S Analyseperiode: - 18.02.2015 1 26984601 Tørstof 41 % 0.2 DS 204 mod. 10 Rumvægt BD 339 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Phosphor, total 1300 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30 Fosfor, BD 170

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR. 36-8-1374 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 564 FAX +45 5649999 WWW cowi.dk

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Enhed DL. Metode Analyseperiode: - 11.06.2014 1 18428601 Tørstof 72 % 0.2 DS 204 mod. 20 Rumvægt BD 1080 kg/m³ * DMU Tekn. rap. 840, 2011 Beregning Fosfor (P) 240 mg/kg ts. 20 * P-BD - ICP/OES 30 Jern (Fe) 3000 mg/kg ts.

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: 15-054-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere