Årsrapport Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger"

Transkript

1 Årsrapport 25

2 Årsrapport 25 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 229 DK København K Telefon Telefax Publikationen kan hentes på Elektronisk udgave, ISBN

3 Årsrapport 25 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger April 26

4 Indholdsfortegnelse Beretning 3 Resultatanalyse 5 Nøgletal 1 Regnskab 11 Påtegning 21

5 Beretning > Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) er en statsvirksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvis opgave er at sikre optimale fysiske rammer for dansk videnskab i løbende dialog med institutionerne. S-FoUs overordnede mål er at være en foretrukken leverandør til de videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner samtidig med, at vi bidrager til udvikling af dansk byggeri og ejendomsforvaltning. Målet opnås ved systematisk vedligeholdelse af bygningerne, ved forsøg med nye samarbejdsformer med leverandørerne i en række byggerier og ved konstant at forbedre institutionernes mulighed for smidig tilpasning af de fysiske rammer til de skiftende behov. Hovedopgaverne består i: > nybyggeri > ejendomsadministration > vedligeholdelse samt > forsøgs- og udviklingsbyggeri Opgaverne varetages inden for rammerne af den statslige huslejeordning, der er lavet for at give institutionerne et økonomisk incitament til at prioritere deres lokaleforbrug. Institutionerne har frit leverandørvalg, og kan normalt opsige deres lejemål med et halvt års varsel. For yderligere information om S-FoU kan der henvises til Årets finansielle resultat Årets omsætning inkl. byggeri udgjorde 2,1 mia. kr. Omsætningsstigningen i forhold til 24 på 244 mio. kr. kan for hovedparten henføres til nybyggeri. I 25 er der efter ejendomsmæglervurdering af udvalgte bygninger foretaget nedskrivning af udvalgte ejendomme i åbningsbalancen primo 25. Der er samtidig foretaget nedskrivning af hovedlånet. I forbindelse med moderniseringer er der sket tilsvarende nedskrivninger af værdier og lån på grund af funktionel forældelse. De samlede nedskrivninger andrager 91,8 mio. kr. Derudover er grundværdierne opskrevet med ml. 5-3 % afhængig af beliggenhed; i alt ca. 4 mio. kr. S-FoU havde i 25 et overskud på 129,5 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. S-FoU havde budgetteret med en nedskrivning af huslejerne som følge af revurderingen af bygninger. Til gengæld valgte S-FoU at fastholde huslejerne på grund af de foreliggende vurderinger. Derudover har der været indtægter i form af refusion af udlæg til projekteringsudgifter til sager som efterfølgende er igangsat samt færre udgifter til renter og afdrag som følge af nedskrivninger og dermed nedbringelse af gæld. Overskuddet vil blive anvendt til konso-lidering samt hensættelse til udskudte vedligeholds- og genopretningsarbejder. S-FoU anser årets resultatet for værende tilfredsstillende. S-FoUs opgaver varetages inden for rammerne af den statslige huslejeordning. Finansministeriet har iværksat en budgetanalyse af ordningen, som forventes afsluttet i 26. Huslejeordningen giver institutionerne et økonomisk incitament til at prioritere deres lokaleforbrug i forhold til andre ressourcer, ligesom det giver mulighed for en løbende modernisering af lokalemassen. Universiteterne har i 25 opsagt ca m 2 og ibrugtaget ca. 2.5 m 2 nybyggede lokaler. Et enkelt universitet arbejder med omfattende moderniseringsplaner. Hovedopgaverne for S-FoU består i: 1. Nybyggeri S-FoU har i 25 bygget for i alt 642,1 mio. kr., hvilket er 158 mio. kr. mere end i 24. Årsrapport 25 3

6 > 2. Ejendomsadministration S-FoUs lejeindtægter er steget med 24 mio. kr. i forhold til 24, hvilket primært skyldes ibrugtagning af nybyggerier, herunder hovedsageligt helårseffekten af IT-Universitetet i Ørestaden. 3. Vedligeholdelse Der blev i begyndelsen af 25 udmeldt vedligeholdelsesarbejder for 168 mio. kr., hvoraf 16,7 mio. kr. er anvendt. Hertil kommer det, som institutionerne selv har anvendt til den indvendige vedligeholdelse. Dette er et fald på 81,8 mio. kr. i forhold til 24, hvor udgifterne til vedligeholdelse imidlertid var påvirket af, at tidligere års vedligeholdelsesarbejder blev færdiggjort, og man har dermed indhentet den vedligeholdelses-indsats, der var forudsat ved SEA-ordningens start. 4. Forsøgs- og udviklingsbyggeri mv. Forsøgsbyggeriet omfatter,4 mio. kr. Der er i 25 anskaffet kunst for i alt 5,3 mio. kr. 4 Årsrapport 25

7 > Økonomiske hovedtal Mio. kr. Ordinære driftsindtægter Ordinære driftsomkostninger heraf personaleomkostninger Regnskab ,2 7 25, Andre driftsposter, netto Finansielle poster, netto 757,2 Ekstraordinære poster, netto Årets resultat -5, , , Indtægter 1.58,4 Indtægter 1.216,7 Udgifter 1.513,4 Udgifter 1.2,7 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 5, Bevilling (nettotal) inkl. TB 4,9 Bevilling, indtægter inkl. TB 97,2 Bevilling, udgifter inkl. TB 975,1 Årets overskud -,1 2,9 Til videreførelse 2,6 18,8 Mio. kr. Status pr Anlægsaktiver i alt 18.35,3 heraf immaterielle anlægsaktiver 524,9 heraf materielle anlægsaktiver 17.78,4 Driftsaktiver 669, Omsætningsaktiver i alt 35,7 Aktiver i alt Egenkapital 3.575,7 Hensatte forpligtelser 61,8 Øvrige forpligtelser ,5 Passiver i alt Årsrapport 25 5

8 > Årets faglige resultater I 25 iværksatte S-FoU forsøg med nye udbuds- og samarbejdsformer. Der blev igangsat to projekter med tidligt udbud og nye samarbejdsformer (SDU-byggeri i Sønderborg og DPU-byggeri i København). Der blev ligeledes planlagt et byggeri på Aalborg Universitet i Offentligt- Privat-Partnerskab. Byggeriet er imidlertid udsat af universitetet af finansielle årsager. S-FoU har i tilknytning til det digitale byggeri gennemført to visualiseringer og medvirket ved opstilling af bygherrekrav vedrørende 3D-visualiseringer. Arbejdet med kundetilfredshedsundersøgelser fortsatte i 25, og der er nu skabt grundlag for en vurdering af, om S-FoUs indsats i 24 og 25 resulterer i et højere tilfredshedsniveau. Med E-Dag 2 blev det i 25 muligt at kommunikere sikkert med S-FoU via kryptering og digital signatur. S-FoU har hele 25 kunnet modtage e-fakturaer og har siden 3. kvartal 25 kunnet afsende elektroniske udgående fakturaer i form af huslejeopkrævninger. I forlængelse heraf er der blevet arbejdet på at etablere en mulighed for at hele sagsgangen og indlæsningen i Navision kan ske automatisk, således at de daglige arbejdsgange kan rationaliseres. Endnu en gang er IT-Universitetet blevet præmieret. I 24 blev Henning Larsens Tegnestue præmieret for et smukt, gennemført byggeri, og i 25 er ITU-bygningen af Leading European Architects Forum (LeAF) blevet kåret som bedste projekt i kategorien overall winner samt i kategorien bedste nybyggeri. Syddansk Universitet er ligeledes blevet præmieret i 25. S-FoU og Cubo Arkitekter A/S har modtaget en prisbelønning af Odense Kommune for godt og smukt nybyggeri af en laboratoriebygning til Institut for Biokemi og Molekylærbiologi. Som led i en styrket kapitalforvaltning vedr. salg af ejendomme, der ikke har et udviklingspotentiale, har S-FoU gennemført et forsøgsudbud i form af et dynamisk indkøbssystem af mæglerydelsen. Systemet forventes i 26 at resultere i gode salgsresultater. I 25 blev der gennemført en vurdering af den indvendige vedligeholdelsesstand af S-FoU s ejendomsportefølje. I henhold til arbejdsdelingen med universiteterne varetager universiteterne denne indvendige vedligehold, men det er fastlagt, at der hvert 5. år, skal ske en overordnet vurdering heraf. Vurderingen foretages af et rådgiverkonsortie som en udvidelse af det årlige udvendige eftersyn. Forventninger til det kommende år Omsætningen forventes at falde på grund af færre byggesager. Afhændelse af ledige ejendomme forventes at stige og vil finde sted i takt med implementeringen af ovenfor nævnte dynamiske indkøbssystem. Samtidig er det salgsforberedende arbejde for flere af vores ejendomme færdiggjort eller ved at blive færdiggjort. Endvidere vil vi forstærke indsatsen omkring håndtering af opsagte lejemål, idet omfanget af opsigelser, især i København, forventes at stige mærkbart i det kommende år. Med afsæt i en tværgående laboratorieanalyse for VTU vil S-FoU tage initiativ til en viderebearbejdning af publikationen Fremtidens Universitet. Målet er at kunne identificere de bedste rammer for en tidssvarende laboratoriefunktion og indretning til gavn for hele forskningssektoren i Danmark. 6 Årsrapport 25

9 > Der er i forbindelse med gennemførelse af ud- og indvendigt bygningssyn skabt grundlag for hhv. en vurdering af udviklingen i vedligeholdelsesniveau og en opsamling af nøgletal til sammenlignende undersøgelser og forbedret kravstillelse. Herudover anvendes det udvendige syn som hidtil til vurdering af vedligeholdelsesstand og udmelding af konkrete vedligeholdsarbejder. Der forventes, at S-FoU får udarbejdet nye redskaber og gennemført en øget indsats på tilgængelighedsområdet, udover at aktiviteterne vedr. det digitale byggeri fortsættes. Endelig har S-FoU indgået en aftale med Undervisningsministeriet om bistand til opgaven med at overføre de hidtidige amtskommunale uddannelsesinstitutioners ejendomme til staten i forbindelse med kommunalreformen. S-FoU vil således pr. 1. januar 27 overtage den egentlige ejendomsadministration. Oversigt over hovedkonti Årsrapporten omfatter S-FoU er for så vidt angår anlægsaktiver i huslejeordningen undtaget for omkostningsreformen, idet der ikke foretages årlige afskrivninger af bygninger, men i stedet foretages en ejendomsmæglergennemgang af porteføljens værdi hvert fjerde år. Årsrapport 25 7

10 Resultatanalyse > Nedenstående tabel sammenfatter S-FoUs resultatkrav for 25. For nærmere uddybning af disse henvises til Resultatkontrakten 25, der kan ses på Prioritering Formål Målopfyldelse Forventet afslutning Resultatkrav nr. 1. Økonomistyring i byggesager Mindst 9% af de afleverede byggerier i en 4-årig periode kræver ikke underretning af bevillingsmyndighederne. 1 % opfyldt I perioden 22-5 har S-FoU afleveret 2 ud af 22 byggeprojekter, uden at det har krævet underretning. 2a 2. Dynamisk porteføljepleje Tomgangsareal mindre end 3% samt mål for provenu opnået ved salg af grunde og ejendomme Delmål 1: 1% opfyldt Delmål 2: 5% opfyldt Fortsætter i 26 1b 3. Kundetilfredshed Målsætning for den anden kundetilfredshedsundersøgelse (forhøjelse af tilfredshedsniveau, forbedring på udvalgte indsatsområder o. lign.) 1 % opfyldt. 1a 4. Bevillingslove og aktstykker Rettidig aflevering af bidrag til bevillingslove 1 % opfyldt De respektive bidrag til bevillingslove og aktstykker blev afleveret rettidigt og med et højt kvalitetsniveau. 4a 5. Navision Stat Indførelse af elektroniske fakturaer. 4 % opfyldt opfyldelsen af de sidste 6 % afhænger af den elektroniske løsning til at sikre et velfungerende flow mellem systemerne a 6. Vedligeholdelse Udarbejdelse af årlig beretning for prioritering og gennemførelse af vedligehold. Herunder erfaringsopsamling (nøgletal) og udvikling i generelt vedligeholdelsesniveau. 15 % opfyldt Arbejdet er igangsat, men har vist sig mere tidskrævende end forventet og planlagt. Et første udkast til rapporten forventes at kunne foreligge medio maj 26. Fortsætter i 26 1c 7. Aflevering / overtagelse Procedure for aflevering/overtagelse herunder overgang til idriftsættelse af nybyggeri (inddragelse af vedligeholdelse i projektering) 1 % opfyldt. 2c 8. Tilgængelighed Langsom forbedring af tilgængeligheden for S-FoUs ejendomsportefølje. 5 % opfyldt Handlingsplan er udarbejdet, men opstilling af krav til tilgængelighed er midlertidigt stillet i bero, idet konsulenten, Dansk Center for Tilgængelighed, ikke kunne opfylde tidsplanen. Arbejdet forventes genoptaget primo 26. Fortsætter i 26 4b 8 Årsrapport 25

11 > 9. Ny udbudsog samarbejdsformer To projekter med tidligt udbud og nye samarbejdsformer, herunder udarbejdelse af koncept for udbud af minimum et nybyggeri i Offentligt- PrivatePartnerskab (OPP) 66 % opfyldt To projekter med tidligt udbud og nye samarbejdsformer blev igangsat, mens OPP-sagen på Aalborg Universitet af andre årsager blev standset af universitetet i november 25. 2b 1. Ekstranet Etablering af brugerrettet ekstranet 25 % opfyldt Arbejdet er igangsat og den overordnede plan for projektets gennemførelse er lagt. Projektet er præget af stor kompleksitet og afgrænses først i de fremtidige faser. Fortsætter 26 3c 11. Digitalsering af byggeadministrationen Gennemførelse af to visualiseringer samt medvirken ved opstilling af bygherrekrav vedrørende 3D-visualiseringer. 1 % opfyldt. 3b Årsrapport 25 9

12 Uddybende analyser og vurderinger > Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger har opfyldt fem ud af elleve resultatkrav 1 %. Af de resterende seks resultatkrav skyldes den manglende opfyldelse af de tre resultatkrav forhold, som S-FoU ikke har haft indflydelse på. Mht. resultatkrav 1b om mål for provenu ved salg har S-FoU i slutningen af 25 oprettet en salgsenhed, således det bliver muligt at intensivere salgsindsatsen i de kommende år. Resultatkrav 2: Dynamisk porteføljepleje Der stilles krav om en løbende tilpasning af ejendomsporteføljen. Overordnet kan det opdeles i to delmål: Omfanget af lejemål, der ikke udlejes må højst svare til 3% af den samlede ejendomsportefølje. Der sker i 25 frasalg af ledige ejendomme til en samlet værdi af minimum 15 mio. kr. Frasalg af ejendomme er opfyldt ca. 5 %. Grunden til den manglende opfyldelse er dels gennemførelsen af fornødent EU udbud for mæglerindsats, som ikke var indregnet oprindeligt, og dels forsinket fremsættelse af aktstykker vedrørende overførsel af ejendomme til Freja. Målet betragtes opfyldt med 5%. Resultatkrav 5: Navision Stat Resultatkravet er inddelt i tre faser: S-FoU kan modtage og afsende elektroniske fakturaer inden 1. februar 25 Den interne sagsbehandling af fakturaer sker elektronisk inden 1. juli 25 E-fakturaerne integreres med indkøbsmodulet inden udgang af 25 Siden 3. kvartal 25 har S-FoU kunnet afsende elektroniske udgående fakturaer i form af huslejeopkrævninger. S-FoU har hele 25 kunnet modtage e-fakturaer. Det har dog ikke været muligt at finde en løsning, der sikrer et velfungerende flow mellem VANS-leverandøren, Gatetrade og ASP-Citrixløsningen i Navision således, at der kan ske automatisk indlæsning i Navision. S-FoU har derfor valgt ikke at anvende elektronisk sagsbehandling internt i S-FoU. Det bemærkes, at dette resultatkrav ikke videreføres til den nye resultatkontrakt, men det forventes, at der er fundet en teknisk løsning på em komplet elektronisk sagsbehandling i Navision inden 1. juli 27. Målet betragtes opfyldt med 4 %. Ressourceforbrug: 148 timer Resultatkrav 6: Vedligeholdelse I 25 udarbejdedes den første årlige beretning for prioritering og gennemførelse af vedligehold. Herunder erfaringsopsamling (nøgletal) og beskrivelse af udviklingen i det generelle vedligeholdelsesniveau. Data til beskrivelse af bygningernes vedligeholdsmæssige tilstand er registreret ved bygningseftersyn sommer 25 og indberettet til S-FoU i løbet af efteråret. "Nøgletalsgenerator" til produktion af nøgletal dels til brug for indberetning til DFM-nøgletal, og dels til fremstilling af nøgletal til S-FoUs eget formål er færdigudviklet. Arbejdet i forbindelse med udvikling af "nøgletalsgenerator" viste sig mere tidskrævende end forventet og planlagt. Rapportens fremdrift har i nogen udstrækning været under påvirkning af skalmursudbedringer og undersøgelser og bl.a. div. myndighedskrav. Ifølge tidsplanen forventes skrive- og dataanalysearbejdet til rapporten udført i foråret 26. Et første udkast til rapporten forventes at kunne foreligge medio maj 26. Måleopfyldelsen vurderes at være 15 %. Der opgøres ikke særskilt ressourceforbrug for dette resultatkrav. 1 Årsrapport 25

13 > Resultatkrav 8: Tilgængelighed S-FoU vil opstille en handlingsplan for integrering af tilgængelighedsforhold i den årlige vedligeholdelse, og der skal medtages tilgængelighedsforanstaltninger i udmeldingen af ejers vedligeholdelsesbevillingerne i 25. Endvidere vil man med udgangspunkt i DS 328 opstilles krav til tilgængelighed i forbindelse med ny- og ombygning af lokaler. Kravene skal være implementeret i KS-systemet i løbet af 25. Tilgængelighedstilstanden er registreret og prissat pr. undervisningsbygning med tilhørende udeforhold, og oplysningerne er opsamlet pr. institution og videregivet samlet pr. kundeenhed til enhederne. Handlingsplanen er udmøntet således: Materialet videregives primo 26 til de enkelte institutioner med opfordring til indarbejdelse i institutionernes indvendige vedligeholdelsesplaner. For så vidt angår S-FoU s ejerforpligtelser vedr. tilgængeligheden er registranten indarbejdet i vedligeholdssygnet, som foranstaltes årligt af eksternt tilsyn. Opstilling af krav til tilgængelighed i nyere- og større ombygningssager, der tager udgangspunkt i DS 328 er påbegyndt, og vil blive udformet som standard for S-FoU s byggerier. Arbejdet er midlertidigt stillet i bero, idet konsulenten fra Dansk Center for Tilgængelighed, ikke har kunnet opfylde tidsplanen pga. centrets afvikling i den sidste del af 25. Arbejdet forventes genoptaget primo 26, når dele af centrets konsulenttjeneste er retableret i SBi- regi, og forventes afsluttet inden årets udgang inkl. implementeringen i KS- systemet. Resultatkrav 9: Ny udbuds- og samarbejdsformer S-FoU vil forsøge sig med nye udbudsog samarbejdsformer med en forventning om, at staten derigennem kan bidrage til udvikling af dansk byggeri. Der blev i 25 igangsat to projekter med tidligt udbud og nye samarbejdsformer (SDU-byggeri i Sønderborg og DPUbyggeri i København). Desuden blev der igangsat et projekt på Aalborg Universitet med en Offentligt-Privat Partnering. Projektet vedrørte et nybyggeri til Fællesbygning og Bibliotek, men projektet blev af årsager, der ikke kan henføres til S- FoU, standset af universitetet i november 25. Måleopfyldelsen vurderes til at være 66 %. Der opgøres ikke særskilt ressourceforbrug for dette resultatkrav. Resultatkrav 1: Ekstranet I 25 vil der tilvejebringes en løsning for et ekstranet. Mulighederne skal undersøges og et evt. udbud afholdes. Kan omkostningerne for dette holdes på et økonomisk forsvarligt niveau skal dette helt eller trinvist tages i brug. Der er taget hul på opgaven og den overordnede plan for projektets gennemførelse er lagt. Projektet er præget af stor kompleksitet og afgrænses først i de fremtidige faser. Projektet har skullet koordineres med VTU Koncern IT s (KIT) indsats på samme område, og KIT vil også fremover skulle medindtages. Måleopfyldelsen vurderes til at være 25 %. Der opgøres ikke særskilt ressourceforbrug for dette resultatkrav. Målet betragtes opfyldt med 5 %. Der opgøres ikke særskilt ressourceforbrug for dette resultatkrav. Årsrapport 25 11

14 Nøgletal > S-FoU skal udover overnævnte resultatkrav aflevere jf. resultatkontrakten nedenstående nøgletal. Det forventes at dette med årene bliver til tidsserier, så det er muligt at analysere udviklingen. Nøgletal for 25 Årsværk Omsætning i mio. kr. Årsværk i forhold til omsætning Årets lejeomsætning i forholdt til antal årsværk andvendt på ejendomsforvaltning 9,4 9, , ,4 147,3 mio. kr. pr. årsværk 152,2 mio. kr. pr. årsværk 2. Årets anlægsudgifter i forhold til antal årsværk anvendt på bygherrerollen 11,3 1,2 733,8 642,1 66,2 mio. kr. pr. årsværk 62,8 mio. kr. pr. årsværk 3. Anvendt på kunstnerisk udsmykning 9,9 Budget mio. kr. 5,4 Budget mio. kr. 31,7 5,3 4. Andvendt på indvendig og udvendig veligeholdelse pr. m2 Mio. kr. 23 Kr. pr. m 2 Mio. kr. 24 Kr. pr. m 2 Mio. kr. 25 Kr. pr. m 2 Udvendig vedligeholdelse 56, 36,5 11,4 66,2 56,2 34,6 Indvendig vedligeholdelse 78,2 51, 87,1 56,8 5,5 31,2 Note: Årsværk er ekskl. (ferie, sygdom, kursus o. lign.) og generel ledelse og adm. samt hjælpefunktioner. 12 Årsrapport 25

15 Regnskab > Anvendt regnskabspraksis Som følge af en sen afklaring af S-FoUs præcise status med hensyn til omkostningsreformen er regnskabet for 25 ikke opdelt på to bogføringskredse (én for ejendomsvirksomheden ( ) og én for myndighedsopgaven ( )). Derved er alle driftsudgifter håndteret via én bankkontoopsætning, og det har ikke været muligt at lave en opdeling af statusposterne. De nye tabeller, som er med i årsrapporten som følge af omkostningsreformen dækker således begge dele af S- FoUs økonomi. S-FoU er for så vidt angår anlægsaktiver i huslejeordningen undtaget for omkostningsreformen. Dette skyldes, at der ikke foretages årlige afskrivninger af bygninger, men at der i stedet foretages en ejendomsmæglergennemgang af porteføljens værdi hvert fjerde år. S-FoU s regnskab er derudover udarbejdet i overensstemmelse med de almindelige regnskabsregler og principper, der anvendes i staten, jf. Regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapport 25 13

16 > Resultatopgørelse for og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger 25 regnskab 26 budget Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser Øvrige driftsindtægter 1421,1 31,1 1477,1 Ordinære driftsindtægter i alt 1452,2 1477,1 Ordinære driftsomkostninger Note 1 Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Lønninger Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Vedligeholdelse Forsikring Nedbringelse af finansiel gæld - Heraf ekstraordinært afdrag Øvrige Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger 2,5 13,2 15,7 22,9 2,6 -,5 25, 135,2 15, ,5 27,3 659,3 26,7 26,7 175,8 434,3 42,3 653,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 7 679,8 Resultat af ordinær drift 752,2 797,3 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster 752,2 797,3 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 6,7 763,9 82,2 Resultat før ekstraordinære poster -5-4,9 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat efter omkostningsprincip -5-4,9 Note 1: Se bilag 3 14 Årsrapport 25

17 > Ifølge ovenstående resultatopgørelse udgør årets samlede resultat for og , mio. kr. I dette resultat indgår et ekstraordinært afdrag på gælden på 129,5 mio. kr., jf. posteringen under Ordinære driftsomkostninger, Nedbringelse af finansiel gæld. Afvigelsen på -5, mio. kr. skyldes en nettoudgift på 5, mio. kr. på , der kan henføres til en nettoudgiftsbevilling på 4,8 mio. kr. samt brug af videreførelsesbeløb på,2 mio. kr. for samme hovedkonto. På havde S-FoU i 25 et overskud på 129,5 mio. kr., som er blevet anvendt til at foretage et ekstraordinært afdrag på gælden. Overskuddet skyldes primært, at S-FoU havde budgetteret med en nedskrivning af huslejerne som følge af revurderingen af bygninger. S-FoU valgte imidlertid at fastholde huslejerne med baggrund i de foreliggende vurderinger. Derudover har der været indtægter i form af refusion af udlæg til projekteringsudgifter til sager som efterfølgende er igangsat samt færre udgifter til renter og afdrag som følge af nedskrivninger og dermed nedbringelse af gæld. S-FoU anser årets resultatet for værende tilfredsstillende. Årsrapport 25 15

18 Balance > Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Uudnyttede byggeret. Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt (Note 2) Regnskabsåret 25 DKK Åbningsbalance pr DKK II. Materielle anlægsaktiver Grunde og arealer Bygninger Grunde, arealer og bygninger i alt Inventar og IT udstyr Materielle anlægsaktiver i alt (Note 3) A. Anlægsaktiver i alt (I - II) III. Driftsaktiver Igangværende arbejder for egen regning Driftsaktiver i alt A. Anlægs-og driftsaktiver i alt (I - III) OMSÆTNINGSAKTIVER I.Beholdninger Likvide beholdninger Beholdninger i alt II. Tilgodehavender Tilgodehavender/ forudbetalinger Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender i alt B. Omsætningsaktiver i alt (I - II) Aktiver i alt (A + B) Note 2 og 3: Se bilag 2 16 Årsrapport 25

19 > Passiver EGENKAPITAL Egenkapitalkonti Reguleret egenkapital Hensættelser beholdning* Årets resultat I. Egenkapital i alt (Note 4) Hensat forpligtelse Vedligehold Husleje Hensatte forpligtelser i alt Regnskabsåret 25 DKK Åbningsbalance pr DKK III. Langfristede gældsforpligtelser Statsgæld Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Donationer i alt IV. Kortfristede gældsforpligtelser Øvrig kortfristet gæld i alt Skyldige feriepenge Skyldig over-/merarbejdsbetaling Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt (III - IV) FORPLIGTELSER I ALT (III - IV) Passiver i alt (I - IV + Donationer) Note 4: Se bilag 2 *"Hensættelser beholdning" er en akkumuleret beholdning, dvs. åbningsbalancens samt regnskabsårets hensatte forpligtelser indgår i beholdningen af hensættelser ved årsafslutningen. Jf. kontoplanen indgår hensættelser i summen af egenkapitalkonti i alt, men årets hensatte forpligtelser er ligeledes angivet under "II. Hensatte forpligtelser i alt". Forpligtelsen indgår dog som en del af egenkapitalen. S-FoU har ikke kunnet opstille en omregningstabel, der forklarer sammenhængene mellem årets resultat og årets driftsudgifter, da regnskabet for 25, som tidligere nævnt, ikke har været opdelt på to bogføringskredse. Alle driftsudgifter er derved håndteret via én bankkontoopsætning, og det har ikke været muligt at lave en opdeling af statusposterne. S-FoU har anmodet Økonomistyrelsen om at oprette en ny bogføringskreds, således at regnskabet for 26 kan aflægges efter retningslinierne. Årsrapport 25 17

20 Bevillingsregnskab > Driftsregnskab for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Mio. kr Statsvirksomhed Regnskab Regnskab Budget Budget - Regnskab Budget Indtægter 1.522,1 1.58, ,7-19, ,1 Nettotal (tilskud) Huslejeindtægter 1.394, , ,7-22, ,1 Driftsindtægter 19,8 31,1-31,1 Renter 6, 6,7-6,7 Interne statslige overførsler 4,1 49,5-49,5 Afhændelse af anlæg m.v. 97,8 Forøgelse af fin. Gæld 41, Udgifter 1.563,1 1.58, ,7-19, ,1 Renter 755,3 763,9 773,3 9,4 82,2 Nedbringelse af fin. Gæld 446, ,8-77,2 434,3 =- heraf ekstraordinært Vedligeholdelse 292,4 135,2 174,1 38,9 175,6 Løn 21,3 2,9 22,3 1,4 22,7 Forsikring 16,8 15,9 14,4-1,5 Øvrige driftsudgifter 26,2 43, 8,1-34,9 39,3 Interne statslige overførsler 4,7 49,5 3,7-45,8 3, Resultat -41, 18 Årsrapport 25

21 > Regnskabsmæssige forklaringer 25 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Statsvirksomhed) S-FoU mio. kr. Afvigelse tabel 195 (="årets overskud") Primo 25 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Korrektion ved bevillingsafregningen RF-Korrektion Ny ultimo 25-saldo 1. Alm. Virksomhed 4. Finansiering 7. Resultat 67,4-69,1 1,7 2,5-67,4 69,1-1,7 2,5 I alt nettoudgift 2,5 2,5 Ad. 1 Alm. virksomhed Afvigelsen på 67,4 mio. kr. skyldes dels en merindtægt på 22,4 mio. kr. der kan henføres til en større lejeindtægt end forudsat. Derudover er der opnået en indtægt på knap 2 mio. kr., som følge af refunderede projekteringsudgifter vedr. diverse byggesager som i byggeriets første fase blev afholdt af S-FoU s drift. Herudover er der refunderet 1 mio. kr. fra Økonomistyrelsen der vedrører grundoverdragelse til Forskerpark i Århus. Der er et mindreforbrug på udgifter til vedligeholdelse på 38,9 mio. kr., mens der er et merforbrug på 34,9 mio. kr. der hovedsageligt kan henføres til køb af ITog konsulentydelser. Desuden er der opnået renteindtægter på 6,7 mio. kr. Ad. 4 Finansiering Afvigelsen på -69,1 mio. kr. skyldes dels, at der er foretaget et ekstraordinært afdrag på gælden på 129,5 mio. kr. hvoraf 49,5 mio. kr. kan henføres til nedskrivninger af værdier og lån som følge af funktionel forældelse. Dertil kommer, at udgifterne til renter har været 9,4 mio. kr. mindre end forudsat som følge af en række afskrivninger og udbetaling af gæld primo 25. Driftsregnskab for Myndigheds- og forvaltningsopgaver Mio. kr Driftsbevilling Regnskab Regnskab Budget Budget - Regnskab Budget Indtægter Driftsindtægter Udgifter Lønninger Øvrige driftsudgifter 4,9 4,,9 5, 4,1,9 4,9 4,,9 -,1 -,1-4,8 4,,8 Resultat 4,9 5, 4,9 -,1 4,8 Årsrapport 25 19

22 Bevillingsafregning > Bevillingsafregning for statsvirksomhed Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Hovedkonto Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Mio. kr. Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) Regnskab Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms Bevillingstekniske omflytninger Årets overskud Øvrig drift I alt Opgørelse af akkumuleret resultat Akkumuleret overskud ultimo forrige år Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år Årets overskud Disponeringsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 2,5 2,5 2,5 2,5 Bevillingsafregning for statsvirksomhed S-FoU (Anlægsbevilling) Hovedkonto Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling) Mio. kr. Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Bevillingstekniske omflytninger Årets overskud Udgifter 967, ,9-227,2 231,1 3,9 Indtægter 97, ,7-246,5-231,1 15,4 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektion i forbindelse med kontoændringer Akkumuleret overskud primo 25 Årets overskud Akkumuleret overskud ultimo 25 Disponeringsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 3,9 3,9 3,9 2 Årsrapport 25

23 > Bevillingsafregning for statsvirksomhed Myndigheds- og forvaltningsopgaver Hovedkonto Myndigheds- og forvaltningsopgaver Mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Bevillingstekniske omflytninger Årets overskud 4, 4,1 -,1 -,1 -,2,9,9,1,1 4,9 5, -,1 -,1 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektion i forbindelse med kontoændringer Akkumuleret overskud ultimo forrige år Årets overskud Akkumuleret overskud ultimo 25 Disponeringsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år,2 -,2,1,1,1,2 -,1,1,1 Bevillingsafregning for statsvirksomhed Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Hovedkonto Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Mio. kr. Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms Bevillingstekniske omflytninger Årets overskud Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektioner til akkumuleret overskud Akkumuleret overskud primo 25 Årets overskud Akkumuleret overskud ultimo 25 Omflytninger mellem underkonti Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år Øvrig drift 7,4 5,8 1,6 1,6 13,3 1,6 14,9 I alt 7,4 5,8 1,6 1,6 13,3 1,6 14,9 Årsrapport 25 21

24 > Regnskabsmæssige forklaringer 25 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbev.) S-FoU mio. kr. Afvigelse tabel 195 (="årets overskud") Primo 25 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Korrektion ved bevillingsafregningen Bortfald Ny ultimo 25-saldo 2. Investeringer udgift 2. Investeringer indtægt 3. Låntagning udgift 3. Låntagning indtægt 4. Medfinansiering fra institutioner udgift 4. Medfinansiering fra institutioner indtægt -24,1-15,4-24,1-23,1-27, 24,1 24,1 27, 27, 15,4 3,9 I alt udgift -227,2 231,1 3,9 I alt indtægt -246,5 231,1 15,4 Ad. 2 Investeringer Afvigelserne vedr. udgifterne på 24,1 mio. kr. er sammensat af følgende: Erhvervelse af anlæg på i alt 115,4 mio. kr., hvilket primært udgøres af 29,1 mio. kr. til køb af Eksercerpladsen, 46, mio. kr. til køb af kunstmuseum til Geologisk Institut, AU, og 34,6 mio. kr. til køb af grund til RUC. Forøgelse af hovedlånet på 92,2 mio. kr. skyldes, at flere byggesager end forudsat på budgetteringstidspunktet er overgået til hovedlånet i 25. Afvigelsen vedr. indtægterne på i alt 15,4 mio. kr. vedrører dels salg af Sølvgade 4 til DSB Ejendomme for 8,6 mio. kr., dels salg af ejendommen Rådmandsgade 65 til Dansk Industri ved Fonden IAK-Kollegiet til 6,8 mio. kr. Ad. 3 Låntagning 3. Låntagning (indtægter) er modkonto til 2. Investeringer (udgifter). Ad. 4 Medfinansiering Afvigelsen på 27, mio. kr. skyldes dels, at gennemførelsestakten på flere projekter har været anderledes end forudsat på budgetteringstidspunktet dels, at HS har doneret 4 mio. kr. i 25 frem for de budgetterede 2 mio. kr. i hhv. 24 og 25. Akkumuleret resultat Det er ikke muligt at opstille et akkumuleret resultat, der viser S-FoUs opsparing og forbrug af opsparingen. Dette skyldes, at S-FoU altid budgetterer og regnskabsaflægger med kr. i resultat. Et eventuelt overskud skal indbetales som et ekstraordinært afdrag på det stående lån, mens et eventuelt underskud kan finansieres ved optagelse af lån i den friværdi, som tidligere års ekstraordinære afdrag har skabt. 22 Årsrapport 25

25 Påtegning > Statens Forsknings- og Uddannelsesbygningers årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 21 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelse) 41 samt Akt 63 11/ Årsrapporten dækker og giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige resultater, jf. f.s.v. angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i Regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. København, den Direktør Lars Ole Hansen Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling s påtegning af årsrapporten for 25 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse. København, den Kontorchef Niels R. Korsby Årsrapport 25 23

26 Bilag 1 > Udgifter og erhvervelser anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Udgifter - Byggeri, anlægsproduktion og erhvervelser af anlæg Hjemmel Bygge start Forventet afslutningstidspunkt Total-udgift (indeks15,6) mio. kr. Årets udgift Forventet restudgift (indeks15,6) Overgået til hovedlån Københavns Universitet KUA, Udbygning (inkl. grund) Akt ,1 128, , , , ,7 75, 1.9,7 KUA 1 4. kvt. 22 Bioteknologisk Forskningscenter Akt Akt ,9 56,9 723, , , ,67 199,2 27,1 226,3 Aarhus Universitet Biorokaden, Biologi BV , 1,6 17, , , ,92 4 kvt. 25 Biorokaden datalogi BV ,3 1,6 18, , , ,33 4 kvt 25 Tilbygning til Frederikshus BV ,3 1,4 25, , , ,35 2,3 1,4 21,7 Center for idrætsuddannelse Akt ,7 1,5 127, , , ,45 94,2 1,3 14,5 Køb og ombygning af kunstmuseet Akt ,3 8, 119, , , ,1 28,2 5,4 38,8 Aalborg Universitet Nybyggeri til Bioteknologi FL ,1 3,4 7, , , ,8,2,2 1 kvt. 25 Nybyggeri til Humaniora BV ,2 1, 33, , , ,6,1 1 kvt. 25 Nybyggeri til Ingeniør-uddannelserne BV ,8,5 26, , , ,57 4. kvt 23 Fællesbygning, AUB og Nobelområde BV , , ,14 Musikkens Hus i Nordjylland Akt ,5 25, 343, , , ,52 285,7 24,1 3,9 Årsrapport 25 Årsrapport 25 24

27 > Syddanske Universitet Winsløv parken FL ,6 3,1 131, , 5.951, ,65 2 kvt. 24 Ombygning af Sønderborg Esbjerg Akt ,9 13,2 32, , , ,42 73, 6,7 79,7 Byggeafsnit 37, Campus Akt ,3 1,8 82, , , ,37,1 2 kvt. 25 Ombygning af Sdr. Boulevard BV ,5 1,2 5, , , ,79 1 kvt. 25 Roskilde Universitetscenter Ombygning af RUC-syd BV ,4 3,3 38, , 245, ,41,3 1 kvt. 25 Opførelse af 3 & 4 etape Akt ,6 3,7 123, , , ,53,1 3 kvt 23 Ombygning af bygning 2 BV ,9,3 14,2 34.9, , ,85 1 kvt. 25 Opførelse af studenterfaciliteter BV ,5,3 13, , , ,86 Opførelse af port BV , , ,22 Køb af reserveareal BV , ,74 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Modernisering Højhuset Akt ,3 1,8 93, , ,46,2 3 kvt. 22 Hospitals- og undervisningsfaciliteter Akt ,7 14,9 154, , , ,42 Danmarks Farmaceutiske Universitet Ombygning af Bibliotek 2,3 2, , 3.957, ,46 Ombygning af bygning 1 2,9 2, , , 25 Årsrapport 25 Årsrapport 25

28 > IT-Højskolen Nybyggeri + voldgift Akt Akt A ,6 39,5 466, , , ,13 4,6 3. kvt. 24 Danmarks Pædagogiske Universitet Modernisering 1. Etape Akt ,7 3,1 94, , , ,8 1,2 4 kvt. 25 Kulturministeriet Kunstakademiets Arkitektskole BV 21 29,5,6 31, , , ,68,5 Ombygning af toiletter (DJM) BV ,5 11,77-4.,35,73 Investeringer Grundanskaffelses, KUA Grundanskaffelses, IT-U Grundanskaffelses, Eksercer pladsen Renter af inverteringer BV 21 BV 21 BV , , ,4 S-FoU inverteringer ,86 Medfinansiering fra institutioner Bioteknologisk Forskningscenter Københavns Universitet 4. Ombygning af Sønderborg Syddanske Universitet ,12 Opførelse af port Roskilde Universitetscenter Rentrumslaboratorium, Syddanske Universitet 25, , , ,47 Biomedicinsk Laboratorium, Syddanske Universitet , , ,57 medfinansiering ,16 Udgifter vedr. byggeri og erhvervelse ,2 Indtægter, Gevinst afhændelse af anlæg Årets indtægt Salg af Munksøgård 12, Roskilde Sølvgade 4, modtaget fra DSB Deponering Dansk Industri Indtægter i alt Årsrapport 25

29 Bilag 2 > Note 2 Immaterielle anlægsaktiver DKK 1. Periode Færdiggjorte udviklingsprojekter Uudnyttede byggeret I alt Immaterielle anlægsaktiver Kostpris Primokorrektioner Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Note 3 Materielle anlægsaktiver DKK 1. Periode Grunde/arealer Bygninger Inventar og It-udstyr I alt Materielle anlægsaktiver Kostpris Primokorrektioner Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Igangværende byggearbejder Note huslejeforpligtelse Huslejeaftale er efter aftale flyttet til hensatte forpligtelser DKK 1. Lejeaftale vedr. Nørre Voldgade 16 Nedskrevet huslejeforpligtelse Pr ,2-181,2 453, Årsrapport 25 27

30 > Note 4 Egenkapitalen kr. Primobeholdning 1. januar 25 Startkapital Primokorrektioner vedr. Forpligtelser/Tilgodehavender Anlæg Finansiel gæld Hensættelser Hensættelser beholdning Egenkapital pr Årets resultat Egenkapitalkonti i alt pr Note 5 Hensatte forpligtigelser/ Vedligehold DKK 1. Udmeldt vedr. udvendige vedligeholdelsesarbejder i perioden Forbrug udvendig vedligehold Hensat forpligtelse vedr. udvendig vedligehold reguleret Hensatte forpligtelser i øvrigt Hensatte forpligtelser i alt vedr. vedligehold samt skyldig til KVL Hensat forpligtelse udv. vedligehold 5 Heraf udbetalt vedr. 5 Hensat forpligtelse vedr. udvendig vedligehold Hensat forpligtelse indv. vedligehold 5 Heraf udbetalt Vedligehold i alt I alt hensatte forpligtelser beholdning Årsrapport 25

31 Bilag 3 > Note 1 Årsværksforbrug for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statsvirksomheden 51,3 51, 49,7 51,2 47,4 Myndighedsenheden 9, 8,5 8,6 8,7 I alt 51,3 6 58,2 59,8 56,1 Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere Tilgang Afgang Netto Ultimo , 5, 6, 2, 8, 8, 4, 7, 3, 8, 6, 1, -1, -1, 61, 62, 61, 6 6 Årsrapport 25 29

32

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK - 1025 København K Telefon +45 3395

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Udgivet af: Universitets og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 8790797302 Publikationen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postboks 2290 DK 1025 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK - 1025 København K Telefon +45 3395

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Nielsenbygogbolig ApS

Nielsenbygogbolig ApS Nielsenbygogbolig ApS Stentevej 11 3210 Vejby Hobrovej 317 Postbox 7034 9200 Aalborg SV Tlf.: 9811 3333 Fax: 9811 3434 revicor@revicor.dk www.revicor.dk CVR-nr. 36 08 16 86 Årsrapport for 2014/15 (1. regnskabsår)

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BAGGESEN INVEST ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2014 Frode Baggesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport CVR. Nr

Årsrapport CVR. Nr Årsrapport 2015 CVR. Nr. 20 83 54 00 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for Østdansk Landboforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere