Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd"

Transkript

1 Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beretning Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Omregningstabel Bevillingsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bilag Noter til resultatopgørelser og balancer Indtægtsdækket virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Oversigt over nøgletal

3 1. Indledning Hermed årsrapport for 2006 vedrørende virksomheden Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. I henhold til Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapporter skal departementet som udgangspunkt ikke udarbejde en årsrapport. Som led i regnskabsaflæggelsen for finansåret skal departementet dog udarbejde et finansielt regnskab, der indholdsmæssigt omfatter beretningsafsnit, regnskabsafsnit samt relevante bilag, noter, regnskabsmæssige forklaringer og påtegning i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning. Økonomi- og Erhvervsministeriet har på den baggrund valgt at udarbejde et finansielt regnskab, der formmæssigt minder om en årsrapport. Under Økonomi- og Erhvervsministeriets departements virksomhed i 2006 er der fire institutioner: Departementet, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd. KoncernØkonomi og Koncern IT er organisatorisk en del af departementet, mens Det Økonomiske Råd er en selvstændig institution, som blot regnskabsmæssigt er en del af departementets virksomhed. Departementet er som bevillingspilot overgået til omkostningsbaserede bevillinger i Det betyder, at gennemgangen af departementets regnskab i nærværende årsrapport visse steder adskiller sig fra gennemgangen af regnskabet for Det Økonomiske Råd, KoncernØkonomi og Koncern IT, som overgår til omkostningsbevillinger i Derudover bliver de fire institutioner selvstændige virksomheder i finansåret 2007 og har allerede egne åbningsbalancer. Derfor er det i denne årsrapport valgt at foretage en klar opdeling mellem de fire institutioner. Årsrapporten falder i to dele, en beretning og en regnskabsmæssig afrapportering. Beretningen præsenterer de fire institutioner og deres økonomiske hovedtal samt forventninger til det kommende år. Den regnskabsmæssige del indeholder den anvendte regnskabspraksis, resultatopgørelser, balancer, omregningstabeller og bevillingsregnskab. Da departementet er bevillingspilot adskiller beretningen og den regnskabsmæssige del vedrørende departementet sig fra de øvrige institutioner, som er medtaget i denne årsrapport. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven som Økonomi- og Erhvervsministeriets departement er ansvarlig for: , , , , , , , , , , og Endvidere er der medtaget afrapportering for de underkonti som departementet forestår den daglige drift af, men som organisatorisk er placeret under andre virksomheders hovedkonti. Disse er: , , , , , , , , og Beretning I det følgende præsenteres enkeltvis de fire institutioner som indgår i virksomheden Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, og omfatter driftsbevillingerne , , og For hver institution gives der en kort præsentation af institution samt dennes økonomiske resultat og forventninger til det kommende år. Departementet Det er Økonomi- og Erhvervsministeriets mission at skabe fremtidsrettede vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Visionen er at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. 3

4 Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet igennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Departementet udarbejder samfundsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder også bygge- og erhvervspolitikken. Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi. Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater. Nedenfor afrapporteres der grafisk på nøgletal for departementet. Figur 1. viser forholdet mellem departementets indtægter og omkostninger. Figur 1. Indtægter og omkostninger Kr Bevilling Indtægter Omkostninger Som det ses af figur 1. er der for regnskabsåret 2006 et overskud på 14,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på finansloven. Dette dækker et mindreforbrug på lønsum på 14,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrig drift på 0,8 mio. kr., jf. afsnit 3.5 Bevillingsregnskab. Mindreforbruget på løn skyldes blandt andet, at departementet fra og med 2005 fik en bevilling til et nyt politisk-økonomisk sekretariat. Af praktiske omstændigheder blev det aftalt med Finansministeriet, at bevillingen for 2005 til dette sekretariat først blev indarbejdet på FL 06, således at bevillingen i 2006 er dobbelt op svarende til i alt 6,6 mio. kr. lønsum ekstra.. Det resterende mindreforbrug skyldes, at departementet gennemfører en gradvis tilpasning til et bevillingsfald på lønsummen over de kommende år. Der er derfor sparet lønsum op til et overført overskud. 4

5 Figur 2. viser sammensætningen af departementets saldi i SKB ultimo året. Den sammenholder dermed departementets samlede SKB-gæld med lånerammen. Figur 2. Låneramme og SKB-gæld Bygge- og it-kredit Langfristet gæld Låneramme Som det ses af figur 2. har departementet ikke udnyttet kassekreditten, da FF7 ikke er i minus. Derudover ses det af figuren, at departementets bygge- og it-kredit (FF6) er på godt 0,3 mio. kr. og den langfristede gæld (FF4) er på godt 4,7 mio. kr. Samtidig ses det, at departementets låneramme på 12,3 mio. kr. overholdes. Sammensætningen af departementets egenkapital ses af nedenstående figur 3. Den samlede egenkapital er ultimo året 45,1 mio. kr. Figur 3. Egenkapitalens sammensætning 5

6 Kr Øvrige Startkapital 2006 Overført overskud Samlet egenkapital Nedenstående figur 4. viser sammensætningen af departementets omkostninger fordelt på løn, afskrivninger og øvrige omkostninger. Figur 4. Omkostningernes sammensætning Kr Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Som det ses af ovenstående figur var der i 2006 løn for 69,3 mio. kr., de øvrige omkostninger udgjorde 53,9 mio. kr., mens afskrivningerne var 2,25 mio. kr. 6

7 Nedenfor ses en tabel over de udgifter og indtægter, som departementet administrerer. Tabel 1: Administrerede udgifter og indtægter Departementet i mio. kr. Art Bevillingstype Hovedkonti Bevilling Regnskab Afvigelser Administrerede Anden Erhvervsfremme m.v. Udgifter 56,6 56,6 - tilskud Anden Turisme Udgifter 159,0 156,2 2,8 Anden Renter Indtægter - 1,5-1, Den Nordiske Anden Indtægter 50,0 87,6-37,6 Investeringsbank Administrerede Den Europæiske bank Indtægter 49,0 56,7-7,7 indtægter og Anden for genopbygning og udvikling Udgifter 13,2 12,1 1,1 udgifter Indtægter 504, , ,9 Anden Eksportfinansiering Udgifter 342,0 341,5 0,5 Anden Erhvervsfremme m.v. Indtægter 19,0 19,0 - Merindtægten på 1.180,7 mio. kr. i forhold til bevillingen for de administrerede indtægter skyldes ændrede forudsætninger i forhold til budgetteringen. Da der er tale om typen anden bevilling tilfalder merindtægten statskassen. For uddybende regnskabsmæssige forklaringer til afvigelsen mellem bevilling og regnskab for de enkelte ordninger, henvises der til bilaget til regnskabet. I det kommende år vil departementet især arbejde inden for de 8 hovedindsatsområder, der er udpeget i ministeriets arbejdsprogram: Økonomisk holdbarhed og incitamenter, konkurrence, iværksætteri, innovation, effektiv offentlig regulering, tilsyn og service, vækst i regioner og sektorer, åbenhed og internationale rammevilkår og måling af konkurrencedygtighed og overvågning. Departementet vil spille en væsentlig rolle i forbindelse med opfølgningen på globaliseringsstrategien, herunder iværksætte en handlingsplan, der skal styrke den globale markedsføring af Danmark, og understøtte ambitionen om, at Danmark som et af de første lande skal opbygge ny viden gennem et særligt program for brugerdreven innovation. Derudover bidrager departementet med arbejdet med regeringens kvalitetsreform ved blandt andet at fokusere på mulighederne for øget offentlig-privat samarbejde, konkurrenceudsættelse og digitalisering. Det Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd er en uafhængig institution under Økonomi- og Erhvervsministeriet, men er regnskabsmæssigt en del af departementet. Det Økonomiske Råds opgave er at følge den økonomiske udvikling i Danmark og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver og samspillet mellem økonomi og natur samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Sekretariatets hovedopgave er at gennemføre de analyser og udarbejde de redegørelser, Det Økonomiske Råds formandskab (Vismændene) finder hensigtsmæssige, for at Det Økonomiske Råd kan løse de opgaver, der er fastlagt i loven om Det Økonomiske Råd. Tabel 2: Økonomiske hovedtal for Det Økonomiske Råd i mio. kr. Regnskab 2006 Status pr Ordinære driftsindtægter 0,3 Anlægsaktiver i alt 0,2 Ordinære driftsomkostninger -11,9 heraf immaterielle anlægsaktiver - 7

8 Heraf personaleomkostninger -8,4 heraf materielle anlægsaktiver 0,2 Andre driftsposter, netto - Omsætningsaktiver i alt 0,3 Finansielle poster, netto 0 Aktiver i alt 0,4 Ekstraordinære poster, netto - Egenkapital -0,7 Årets resultat -11,6 Hensatte forpligtelser 0,8 Driftsbevilling Øvrige forpligtelser 0,3 Indtægter 0,3 Passiver i alt 0,4 Udgifter -11,1 Årets nettoudgifter (excl.bevillinger) -10,8 Bevilling incl. TB 11,1 Årets overskud 0,3 Til videreførelse -0,6 Videreførelse ultimo ,3 Det Økonomiske Råds omkostningsbaserede resultat viste et underskud på 11,6 mio. kr. ekskl. bevillinger. Til sammenligning blev det udgiftsbaserede resultat et underskud på 10,8 mio. kr. Det Økonomiske Råds udgiftsbaserede bevilling udgjorde 11,1 mio. kr. Således har der været et overskud på 0,3 mio. kr. i Af tabel 2 fremgår også, at Det Økonomiske Råd viderefører et akkumuleret underskud på 0,3 mio. kr. til år Det er således på trods af overskuddet i 2006 ikke lykkedes at eliminere det i 2005 opståede underskud på 0,6 mio. kr. i det efterfølgende år. Departementet vil derfor føre et skærpet tilsyn med Det Økonomiske Råd for at sikre, at det akkumulerede underskud udlignes helt i Udover de bidrag til rammeredegørelserne, som departementet modtager fra Det Økonomiske Råd 2-3 gange årligt, vil departementet i 4. kvartal 2007 få tilsendt månedlige redegørelser om Det Økonomiske Råds forbrug af sin driftsbevilling. I 2006 blev der som planlagt gennemført analyser af den aktuelle økonomiske politik, transportpolitikken, erhvervsstøtte samt indkomstfordeling og fattigdom i Danmark. I 2007 er planen at analysere udfordringerne i den økonomiske politik, samt specialemnerne finanspolitik, arbejdsmarked og indvandringspolitik. Med virkning fra 1. juli 2007 fusioneres Det Økonomiske Råds sekretariat med Institut for Miljøvurdering, og der oprettes et Miljøøkonomisk Råd. Der etableres et fælles formandskab for Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Sekretariatet betjener begge råd. Der vil fortsat udkomme 2 redegørelser om året med varierende antal specialanalyser til behandling i Det Økonomiske Råd. Herudover planlægges at udsende en årlig redegørelse til behandling i Det Miljøøkonomiske Råd og afholdelse af en årlig miljøkonference i tilknytning til arbejdet i dette råd. Redegørelsernes omfang herunder antallet af specialanalyser i de enkelte rapporter tilpasses de ressourcemæssige rammer, som den nye institution kommer til at råde over. I denne forbindelse sikres, at kvaliteten i redegørelserne til Det Økonomiske Råd ikke reduceres, og at kvaliteten i redegørelserne til Det miljøøkonomiske Råd opnår samme niveau som i Det Økonomiske Råd. KoncernØkonomi KoncernØkonomi er Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative fællesskab på Økonomiområdet. KoncernØkonomi er organisatorisk en del af departementet, men ledes sammen med ministeriets øvrige administrative fællesskaber af en bestyrelse. Bestyrelsen for de Administrative fællesskaber består af departementschefen, administrationsdirektøren og 3 styrelsesdirektører. KoncernØkonomi har selvstændig bevilling på finansloven KoncernØkonomis kunder er departementet og samtlige styrelser under Økonomi- og 8

9 Erhvervsministeriets ressort. Med virkning fra 1. januar 2006 er der på finansloven givet mulighed for indtægtsdækket virksomhed. Tilsvarende har KoncernØkonomi fra denne dato eksterne kunder. KoncernØkonomis mission er at understøtte kundernes muligheder for at aflægge retvisende regnskaber. KoncernØkonomi skal endvidere gennem tilvejebringelse af korrekte regnskabsdata bidrage til den ønskede økonomi- og resultatstyring hos kunderne. KoncernØkonomi bidrager til opfyldelse af ministeriets mission ved være en effektiv virksomhed, der leverer omkostningseffektive serviceydelser til hele ministerområdet. KoncernØkonomis vision er at være blandt de tre mest effektive administrative fællesskaber på sine opgaveområder, således at KoncernØkonomi kan konkurrere på markedsvilkår om betjening af de statslige institutioner, der ikke selv har etableret et administrativt fællesskab, eller andre der ikke selv ønsker at varetage disse opgaver. Tabel 3: Økonomiske hovedtal for KoncernØkonomi i mio. kr. Regnskab 2006 Status pr Ordinære driftsindtægter 1,9 Anlægsaktiver i alt 0,6 Ordinære driftsomkostninger -18,0 heraf immaterielle anlægsaktiver 0,5 Heraf personaleomkostninger -11,0 heraf materielle anlægsaktiver 0,2 Andre driftsposter, netto - Omsætningsaktiver i alt 1,7 Finansielle poster, netto - Aktiver i alt 2,3 Ekstraordinære poster, netto - Egenkapital -1,1 Årets resultat -16,1 Hensatte forpligtelser 0,4 Driftsbevilling Øvrige forpligtelser 3,0 Indtægter 1,9 Passiver i alt 2,3 Udgifter -17,5 Årets nettoudgifter (excl.bevillinger) -15,6 Bevilling incl. TB 12,3 Årets overskud -3,3 Videreførelser ultimo ,9 Videreførelser ultimo ,6 KoncernØkonomis omkostningsbaserede resultat viste et underskud på 16,1 mio. kr. ekskl. bevillinger. Til sammenligning blev det udgiftsbaserede resultat et underskud på 15,6 mio. kr. KoncernØkonomis bevilling udgjorde 12,3 mio.kr., og således har der været et underskud på 3,3 mio. kr. i KoncernØkonomis videreførelse fra 2005 på 3,9 mio. er anvendt til at dække underskuddet i I 2006 har der i KoncernØkonomi været fokus på implementering af den nye likviditetsordning. Endvidere har effektivisering og konsolidering af daglige forretningsgange i forbindelse med det omkostningsbaserede regnskab været central. Der er ydet en stor indsats for at optimere og standardisere KoncernØkonomis daglige forretningsgange og videreudvikle de nødvendige kompetencer til at varetage nye opgaver. Der vil i det kommende år være fokus på yderligere konsolidering af nye arbejdsgange som følge af omkostningsreformen og fortsat udvikling af KoncernØkonomi, så kunderne vurderer KoncernØkonomis ydelser til at være tilfredsstillende. Koncern IT Koncern IT er Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative fællesskab på it området, og blev etableret pr. 1. januar Koncern IT er organisatorisk en del af departementet, men ledes sammen med ministeriets øvrige administrative fællesskaber af en bestyrelse. Koncern IT varetager servicering af al IT for departementet, Det Økonomiske Råds Sekretariat, Erhvervs- og 9

10 Byggestyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Dertil kommer drift af en række udvalgte it-systemer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og drift af fælles systemer for hele koncernen. Derudover leverer Koncern IT it-ydelser til institutioner udenfor ministerområdet. Den del af virksomheden udøves i henhold til regelsættet om indtægtsdækket virksomhed. Koncern ITs mission er at sikre en uændret eller bedre it service for færre penge. Koncern IT's vision er at være blandt de mest effektive administrative fællesskaber på sine opgaveområder, og derved også tiltrække kunder udenfor koncernen på markedsmæssige vilkår. Tabel 4: Økonomiske hovedtal for Koncern IT i mio. kr. Regnskab 2006 Status pr Ordinære driftsindtægter 1,7 Anlægsaktiver i alt 4,5 Ordinære driftsomkostninger -19,8 heraf immaterielle anlægsaktiver 1,1 Heraf personaleomkostninger -11,7 heraf materielle anlægsaktiver 3,4 Andre driftsposter, netto - Omsætningsaktiver i alt 4,2 Finansielle poster, netto 0,0 Aktiver i alt 8,6 Ekstraordinære poster, netto - Egenkapital 1,6 Årets resultat -18,1 Hensatte forpligtelser - Driftsbevilling Øvrige forpligtelser 7,1 Indtægter 1,7 Passiver i alt 8,6 Udgifter 23,1 Årets nettoudgifter (excl.bevillinger) 21,4 Bevilling incl. TB 20,4 Årets overskud -1,0 Videreførelse ultimo ,2 Videreførelse ultimo ,2 Koncern ITs omkostningsbaserede resultat viste et underskud på 18,1 mio. kr. ekskl. bevillinger. Til sammenligning blev det udgiftsbaserede resultat et underskud på 21,4 mio. kr. Koncern IT bevilling udgjorde 20,4 mio.kr., og årets underskud blev således 1,0 mio. kr. Den akkumulerede videreførsel er 2,2 mio. kr. Videreførelsen skal blandt andet afbøde faldet i Koncern ITs bevilling i I 2006 har der være fokus på konsolideringen af Koncern IT, herunder driften af de fælles systemer, standardisering af systemer og organisationsudvikling. I forbindelse med den reserverede bevilling til "varm backup" er der etableret to centre placeret i hhv. Vermundsgade og på Langelinie Allé. Der har også været stor fokus på sikkerhed i forbindelse med opfyldelsen af DS484. I de kommende år vil fokus forsat være på konsolidering og standardisering. Ved at opfylde visionen er det målet også at tiltrække kunder udenfor koncernen på markedsmæssige vilkår. 10

11 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Departementet anvender de regnskabsprincipper, der er fastsat for regnskabsaflæggelse i staten, jf. Finansministeriets ØAV (Økonomisk Administrativ Vejledning). Der er anvendt samme principper for aflæggelse af regnskab i årsrapporten som ved etablering af åbningsbalancerne. Det skal hertil nævnes, at departementet som pilotinstitutioner er overgået til omkostningsbevillinger i Det Økonomiske Råd, KoncernØkonomi og Koncern IT overgår til omkostningsbevillinger Resultatopgørelse Resultatopgørelserne nedenfor viser årets bevægelser på de enkelte poster og årets resultat opgjort efter omkostningsprincippet. Tabel 5: Resultatopgørelse for Departementet ( ) Note Regnskab 2006 Regnskab 2005 Budget 2007 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års - bevillinger - Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger: Ændringer i lagre - - Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personale omkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Indtægtsført bevilling i 2006 vedrører både Departementet og Reserver og budgetregulering samt lønsumsandelen for KoncernØkonomi og Koncern IT, da disse myndigheder primo 2006 endnu ikke var oprettet som virksomhedsbærende hovedkonti. 11

12 Andre driftsomkostninger - - Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat (efter omkostningsprincipper) Tabel 6: Resultatopgørelse Det Økonomiske Råd ( ) Note Regnskab 2006 Regnskab 2005 Budget 2007 Ordinære driftsindtægter Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift - - Øvrige driftsindtægter - - Gebyrer - - Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger: Ændringer i lagre - - Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personale omkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personale omkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter - - Andre driftsomkostninger - - Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat (efter omkostningsprincipper) 12

13 Tabel 7: Resultatopgørelse for KoncernØkonomi ( ) Note Regnskab 2006 Regnskab 2005 Budget 2007 Ordinære driftsindtægter Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger: Ændringer i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personale omkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personale omkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter - Andre driftsomkostninger - Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat (efter omkostningsprincipper) De 3,9 mio. kr. som angives under salg af varer og tjenesteydelser under budgettet for 2007 udgøres af interne statslige overførsler på 3,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i indtægtsdækket virksomhed. Stigningen består af en øget betaling fra Patent- og Varemærkestyrelsen (samlet 2,1 mio. kr.) samt at Finanstilsynet som noget nyt er overgået til at betale via interne statslige overførsler (samlet 1,2 mio. kr.). Tabel 8: Resultatopgørelse Koncern IT ( ) Note Regnskab 2006 Regnskab 2005 Budget 2007 Ordinære driftsindtægter Salg af vare og tjenesteydelser )

14 Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger: Ændringer i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt Personale omkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personale omkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger ) Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat (efter omkostningsprincipper) ) Der er overført udgifter på knap 1. mio. kr. ved anvendelse af interne statslige overførsler fra den almindelige virksomhed til indtægtsdækket virksomhed. I SKS resulterer det i, at salg af varer- og tjenesteydelser, samt udgifter til andre ordinære driftsomkostninger begge bliver knap 1. mio. kr. lavere end i Navision. 14

15 3.3 Balance Nedenfor er opstillet balancer for de fire institutioner, der viser institutionernes aktiver og passiver pr. 31. december i finansåret. Tabel 9: Balance for Departementet ( ) No Aktiver (i kr.) No Passiver (i kr.) te te Anlægsaktiver 4 Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver 5 Hensættelser Færdiggjorte Langfristede udviklingsprojekter gældsposter: Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv FF4 Langfristet gæld Udviklingsprojekter under udførelser -300 FF6 Bygge- og it-kredit Immaterielle anlægsaktiver i alt Prioritetsgæld Materielle anlægsaktiver Anden langfristet gæld - - Grunde, arealer og bygninger Langfristet gæld i alt Infrastruktur - - Kortfristede gældsposter: Produktionsanlæg og Leverandør af vare og maskiner tjenesteydelser Transportmateriel Anden kortfristet gæld Inventar og IT-udstyr Skyldige feriepenge Igangværende arbejde Igangværende arbejder for for fremmed regning, egen regning forpligtelser - - Materielle anlægsaktiver i alt Reserveret bevilling -485 Statsforskrivning Periodeafgrænsningspo ster, forpligtelser - - Finansielle anlægsaktiver Kortfristet gæld i alt Anlægsaktiver i alt Gæld i alt Omsætningsaktiver Passiver i alt Varebeholdninger - - Tilgodehavender Værdipapirer - - Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Tabel 10. Egenkapitalforklaring for departementet ( ) 15

16 Egenkapital primo R-året Startkapital primo - + Ændring i startkapital Startkapital ultimo Opskrivninger primo - + Ændring i opskrivninger - Opskrivninger - Reserveret egenkapital primo - + Ændring i reserveret egenkapital - Reserveret egenkapital ultimo - Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 38 + Mellemregning med andre statsinstitutioner - + Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat Bortfald af årets resultat - Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året Tabel 11. Pengestrømsopgørelse for departementet ( ) R-året Resultat før ekstraordinære poster Udgiftsførelse af af- og nedskrivninger Udgiftsførelse af hensatte forpligtelser 900 +/- Tilbageførsel af gevinst eller tab ved afhændelse af anlæg Ændring i driftskapital +/- Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger /- Ændring i kortsigtede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet /- Køb og salg af anlægsaktiver, netto /- Køb og salg af værdipapirer, netto +/- Betalt vedrørende ekstraordinære poster, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld (FF4) /- Forøgelse i uforrentet konto (FF5) /- Forøgelse af langfristet gæld og bygge- og it-kredit (FF6) /- Forøgelse i finansieringskonto (FF7) Tildeling af primolikvider i alt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Årets pengestrøm fordelt på +/- Ændring i uforrentet konto (FF5) /- Ændring i finansieringskonto (FF7) /- Ændring i andre likvider Ændring i likvider i alt Likvide beholdninger 1. januar Likvide beholdninger 31. december Difference 32 Departementet har fået hjælp fra Ernst & Young, Økonomistyrelsen og KoncernØkonomi til at udarbejde og gennemgå pengestrømsopgørelsen. Der er imidlertid en difference på kr., som ikke har været mulig at klarlægge. Tabel 12: Balance for Det Økonomiske Råd ( ) Note Aktiver (i kr.) Note Passiver (i kr.) Anlægsaktiver 4 Egenkapital

17 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Udviklingsprojekter under udførelser Immaterielle anlægsaktiver i alt 3 Materielle anlægsaktiver Hensættelser Langfristede gældsposter: - - Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsposter: Leverandør af vare og tjenesteydelser Grunde, arealer og bygninger - - Anden kortfristet gæld Infrastruktur - - Skyldige feriepenge Igangværende arbejde for Produktionsanlæg og - - fremmed regning, maskiner forpligtelser - - Transportmateriel - - Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser - - Inventar og IT-udstyr Kortfristet gæld i alt Igangværende arbejder for egen regning - - Gæld i alt Materielle anlægsaktiver i alt Passiver i alt Finansielle anlægsaktiver - - Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Tilgodehavender Værdipapirer - - Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Tabel 13: Balance for KoncernØkonomi ( ) Note Aktiver (i kr.) Note Passiver (i kr.) Anlægsaktiver 4 Egenkapital

18 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Udviklingsprojekter under udførelser Immaterielle anlægsaktiver i alt 3 Materielle anlægsaktiver Hensættelser Langfristede gældsposter: 0 10 Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsposter: Leverandør af vare og tjenesteydelser Grunde, arealer og bygninger 0 0 Anden kortfristet gæld Infrastruktur 0 0 Skyldige feriepenge Igangværende arbejde for Produktionsanlæg og 0 0 fremmed regning, maskiner forpligtelser 0 0 Transportmateriel 0 0 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0 0 Inventar og IT-udstyr Kortfristet gæld i alt Igangværende arbejder for egen regning 0 0 Gæld i alt Materielle anlægsaktiver i alt Passiver i alt Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Tabel 14: Balance for Koncern IT ( ) Note Aktiver (i kr.) Note Passiver (i kr.) Anlægsaktiver 4 Egenkapital Immaterielle Hensættelser

19 anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Udviklingsprojekter under udførelser Immaterielle anlægsaktiver i alt 3 Materielle anlægsaktiver - - Langfristede gældsposter: Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsposter: Leverandør af vare og tjenesteydelser Grunde, arealer og bygninger - - Anden kortfristet gæld Infrastruktur - - Skyldige feriepenge Igangværende arbejde for Produktionsanlæg og - - fremmed regning, maskiner forpligtelser - - Transportmateriel Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser - - Inventar og IT-udstyr Kortfristet gæld i alt Igangværende arbejder for egen regning - Gæld i alt Materielle anlægsaktiver i alt Passiver i alt Finansielle anlægsaktiver - Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Tilgodehavender Værdipapirer - - Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

20 3.4 Omregningstabel Omregningstabellerne nedenfor viser hvilke poster der udgør forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab. Som det kan ses skyldes forskellen primært regulering af personale omkostninger, afskrivninger og anskaffelser, som følge af at centralstyrelsen er personaletung. Tabel 15: Omregningstabel for Det Økonomiske Råd ( ) kr. Årets resultat (omkostningsbaseret) Afskrivninger Nedskrivninger - - Ændringer i hensættelser - + Anskaffelser 133 +/- Lagerreguleringer - + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelser - +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) /- Periodisering - - Tab på debitorer - +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver - Årets nettoudgifter (udgiftsbaseret) Tabel 16: Omregningstabel for KoncernØkonomi ( ) kr. Årets resultat (omkostningsbaseret) Afskrivninger Nedskrivninger - Ændringer i hensættelser Anskaffelser +/- Lagerreguleringer + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelser +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) 327 +/- Periodisering - Tab på debitorer +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver Årets nettoudgifter (udgiftsbaseret) Tabel 17: Omregningstabel for Koncern IT ( ) kr. Årets resultat (omkostningsbaseret) Afskrivninger Nedskrivninger - - Ændringer i hensættelser - + Anskaffelser /- Lagerreguleringer - + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelser - +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) 293 +/- Periodisering - - Tab på debitorer - +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver - Årets nettoudgifter (udgiftsbaseret) Bevillingsregnskab Bevillingsregnskabet viser virksomhedens indtægter og udgifter på hovedkontoniveau for driftsbevillingerne.. 20

21 Tabel 18: Bevillingsregnskab for departementet ( ) (omkostninger) Mio. kr. Regnskab 2005 Budget Regnskab Difference Budget 2007 Nettoudgiftsbevilling 127,1 138,0 123,2 14,8 144,0 Nettoforbrug af 0,5 reservation Indtægter 1,1 6,0 2,0 4,0 3,0 Udgifter 128,2 144,0 125,3 18,7 151,5 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 2-4,0 Som det fremgår af tabel 18, har departementet et overskud på 14,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på finansloven. Dette dækker over et mindreforbrug på lønsum på 14,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrig drift på 0,8 mio. kr. Mindreindtægterne på 4,0 mio. kr. skyldes primært, at der var budgetteret med forbrug af opsparing på i alt 3,7 mio. kr., som ikke er anvendt. Dette beløb fremstår teknisk set som en mindreindtægt ved bevillingsafregningen. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at departementet fra og med 2005 fik en bevilling til et nyt politisk-økonomisk sekretariat. Af praktiske omstændigheder blev det aftalt med Finansministeriet, at bevillingen for 2005 til dette sekretariat først blev indarbejdet på FL 06, således at bevillingen i 2006 er dobbelt op svarende til i alt 6,6 mio. kr. lønsum ekstra. Det resterende mindreforbrug skyldes, at departementet gennemfører en gradvis tilpasning til et bevillingsfald på lønsummen over de kommende år. Der er derfor sparet lønsum op til et overført overskud. Tabel 19: Bevillingsregnskab for Det Økonomiske Råd (driftsbevilling) i mio. kr. Regnskab 2005 Bevilling Regnskab Difference Budget 2007 Udgifter 11,2 11,6 11,1 0,5 Indtægter 0,3 0,5 0,3 0,2 Resultat, brutto 10,9-10,8 - Bevilling, netto 10,0 11,1 11,1 0 Resultat, netto -0,9 0 0,3 0,3 Som det fremgår af tabel 19 har Det Økonomiske Råd haft et overskud på 0,3 mio. kr. for Dette er sammensat af et mindreforbrug på lønudgifterne og et merforbrug på øvrig drift. Sidstnævnte hidrører fra et højt huslejeniveau. Mindreindtægten på 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede skyldes blandt andet færre eksterne forskningsmidler i relation til tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Tabel 20: Bevillingsregnskab for Koncernøkonomi (driftsbevilling) i mio. kr. Regnskab 2005 Bevilling Regnskab Difference Budget 2007 Udgifter 17,7 14,1 17,5-3,4 16,6 Indtægter 1,4 1,8 1,9 0,1 3,9 Resultat, brutto 15,9 12,3 15,6-3,3 12,7 Bevilling, netto 15,7 12,3 12,3-12,7 Resultat, netto -0,2 - -3,3-3,3 - Som det ses af tabel 20, har KoncernØkonomi et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til bevillingen, hvoraf 1,4 mio. vedrører lønsum og 1,9 mio. vedrører øvrig drift. Merforbruget skyldes nedskæringer i KoncernØkonomis bevilling for 2006, hvilket der var taget forbehold for gennem en samlet videreførelse på 3,9 mio. fra Merforbruget finansieres således af videreførelsesbeløbet fra Årets resultat giver 0,0 på grund af afrunding. 21

22 Tabel 21: Bevillingsregnskab for Koncern IT (driftsbevilling) i mio. kr. Regnskab 2005 Bevilling Regnskab Difference Budget 2007 Udgifter 20,8 22,6 23,1-0,5 21,6 Indtægter 0,3 2,2 1,7 0,5 2,9 Resultat, brutto 20,5 20,4 21,4-1,0 18,7 Bevilling, netto 25,2 20,4 20,4-18,7 Resultat, netto 4,7 - -1,0-1,0 - Som det ses af tabel 21, har Koncern IT haft et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. lønsum og merforbrug på 2,0 mio. kr. på øvrig drift, jf. tabel 27. Merforbruget på øvrig drift dækkes af en videreførelse til investering (i "varm backup") fra Ekskl. dette projekt er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på øvrig drift. Mindreforbruget på lønsum skyldes en gradvis tilpasning af bemandingen i lyset af de faldende bevillinger. Tabel 22: Bevillingsregnskab for Reserver og Budgetregulering (omkostninger) i mio. kr. Mio. kr. Regnskab 2005 Budget Regnskab Difference Budget 2007 Nettoudgiftsbevilling 11,5-11,5 24,0 Nettoforbrug af - 11,5 reservation Indtægter - Udgifter - 35,5 Årets resultat ,5 0,0 Tabel 23: Bevillingsregnskab for Reserver og Budgetregulering (driftsbevilling) i mio. kr. Regnskab 2005 Bevilling Regnskab Difference Budget 2007 Udgifter - - Indtægter - - Resultat, brutto - - Bevilling, netto - - Resultat, netto - - Som det ses af tabel 22 og 23 er der ikke bogført udgifter eller indtægter på kontiene, da bevillingerne på kontoen er reserver, som udmøntes på tillægsbevillingslovene. Der videreføres et beløb på 9,8 mio. kr. på , som reserveres til styrket statistikdækning, mens 1,7 mio. kr. overføres som overført overskud. Videreførslen på er 5,1 mio. kr. 3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregningen viser forbrug og opsparing for virksomheden fordelt på hovedkontoniveau for driftsbevillingerne. Det akkumulerede resultat jf. nedenstående tabel 30 viser virksomhedens opsparing og forbrug af opsparingen på hovedkontoniveau for driftsbevillingerne i de seneste år. Tabel 24: Bevillingsafregning for Departementet i mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Overskud der Akkumuleret bortfalder overskud 3 Løn 83,3 69,3 14,0-20,0 Drift 54,7 53,9 0,8-15,9 I alt 138,0 123,2 14,8-35,9 3 Da departementet er virksomhedsbærende hovedkonto for Reserver og budgetregulering indgår det overførte overskud på denne konto i departementets akkumulerede overskud. Primo 2006 blev der således overført 1,6 mio. kr. fra opsparingen under til opsparingen under

23 Tabel 25: Bevillingsafregning for Det Økonomiske Råd i mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Overskud der Akkumuleret bortfalder overskud Løn 8,3 7,3 1,0-1,0 Drift 2,8 3,5-0,7 - -1,3 I alt 11,1 10,8 0,3 - -0,3 Tabel 26: Bevillingsafregning for KoncernØkonomi i mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Overskud der Akkumuleret bortfalder Overskud Løn 9,6 11,0-1,4-0,3 Drift 2,7 4,6-1,9-0,2 I alt 12,3 15,6-3,3-0,6 Tabel 27: Bevillingsafregning for Koncern IT i mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Overskud der Akkumuleret bortfalder overskud Løn 12,3 11,2 1,1-1,8 Drift 8,1 10,1-2,0-0,5 I alt 20,4 21,4-1,0-2,2 Tabel 28: Bevillingsafregning for Reserver og Budgetregulering i mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Overskud der Akkumuleret bortfalder overskud Løn 1,7-1,7 1,7 Drift 9,8-9,8 9,8 I alt 11,5-11,5 11,5 Tabel 29: Bevillingsafregning for Reserver og Budgetregulering i mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Overskud der bortfalder Akkumuleret overskud Løn - Drift - 5,1 I alt - 5,1 Tabel 30: Akkumuleret resultat for Centralstyrelsen i mio. kr. Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005 Årets resultat Ultimo ,2 16,9 21,1 14,8 35, ,5 0,3-0,6 0,3-0, ,8 4,3 3,9-3,3 0, ,2-1,0 2, ,7 0,8 0,0 11,5 11, ,9-5,1 Som det fremgår af tabel 24 er der for Departementet, et akkumuleret overskud på 35,9 mio. kr. ultimo Der er reserveret bevilling på 0,5 mio. kr. til ombygning af Slotsholmsgade 12, mens den øvrige videreførsel videreføres som overført overskud med henblik på at dække et indbudgetteret negativt resultat i de kommende år. For Det Økonomiske Råd er det akkumulerede underskud reduceret til 0,3 mio. kr. Dette underskud vil blive udlignet i Det svarer til en fastholdelse af overskuddet i Det bemærkes at Det økonomiske Råd fusionerer med Institut for Miljøvurdering og der i forbindelse med denne fusion vil blive søgt løsninger, der reducerer den høje huslejepost i Det økonomiske Råds budget. 23

24 For KoncernØkonomi var der i 2006 et underskud på 3,3 mio. kr. og et akkumuleret overskud er 0,6 mio. kr. Underskuddet skyldes faldet i KoncernØkonomis bevilling i 2006, hvilket der blev taget forbehold for med en videreførelse fra 2005 på 3,9 mio. kr. For Koncern IT var der i 2006 et underskud på 1,0 mio. kr. og et akkumuleret overskud på 2,2 mio. kr. De 2,2 mio. kr. er planlagt anvendt til at afbøde det ret store fald i Koncern IT's bevilling i For Reserver og budgetregulering er der i 2006 en uudmøntet del af reserven på 11,5 mio. kr. 9,8 mio. kr. heraf er reserveret som en del af en reserve til styrket statistikdækning, der blev afsat på FL06, men 1,7 mio. kr. videreføres som overført overskud. For blev det akkumulerede underskud på 52,9 mio. kr. annulleret ved en primokorrektion, idet et indtægtskrav på 29,0 mio. kr. blev overført til den nyoprettede konto Nedlæggelse af Flyforsikringsfonden, mens andre 29,0 blev annulleret ved en korrektion, idet der var tale om en opsparing opstået ved en fejl (jf. nærmere redegørelse for sagen i bilag under pkt. 5.3.). Der videreføres 5,1 mio. kr. 24

25 4. Fremlæggelse og påtegning Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen nr af 19. december Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven som Økonomi- og Erhvervsministeriets departement er ansvarlig for: , , , , , , , , , , og , herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, og 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den april 2007 Jesper Olesen Administrationsdirektør Michael Dithmer Departementschef 25

26 5. Bilag 5.1 Noter til resultatopgørelser og balancer Note 1 - Personale Koncernøkonomi blev oprettet i 2004 og Koncern IT i Ved oprettelsen af begge fællesskaber blev overført årsværk og medarbejdere fra blandt andet Departementet. Tallene i denne note er, med udtagelse af budgettallene for 2007 hentet fra personalestyrelsens udtræk i ISOLA. Tabel 31: Personale i departementet ( ) B2007 Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Tabel 32: Personale i Det Økonomiske Råd ( ) B2007 Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Tabel 33: Personale i KoncernØkonomi ( ) B2007 Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Tabel 34: Personale i Koncern IT ( ) B2007 Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere Note 2 Immaterielle anlægsaktiver Nedenfor følger opgørelser over de immaterielle anlægsaktiver i departementet, KoncernØkonomi og Koncern IT. Det Økonomiske Råd har ikke nogle immaterielle anlægsaktiver. Kun departementet har udviklingsprojekter under udførelse. 26

27 Tabel 35: Immaterielle anlægsaktiver i departementet i kr. ( ) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode 8 år 2-3 år Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr Tilgang - Nedskrivninger -300 Overført til færdige udviklingsprojekter - Kostpris pr Tabel 36: Immaterielle anlægsaktiver i KoncernØkonomi i kr. ( ) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode 5 3 I alt I alt 27

28 Tabel 37: Immaterielle anlægsaktiver i Koncern IT i kr. ( ) Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode - 3 år Note 3 Materielle anlægsaktiver Nedenfor følger opgørelser over de materielle anlægsaktiver i de fire institutioner. Ingen af de fire institutioner har aktiver i kategorien infrastruktur. Kun departementet aktiver i kategorien grunde, arealer og bygninger og igangværende arbejder for egen regning. Tabel 38: Materielle anlægsaktiver i Departementet i kr. ( ) Grunde, arealer og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Færdiggjorte udviklingsprojekter Transportmateriel I alt Inventar og IT-udstyr Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode 10 år 5 år 3-5 år Saldo 50 pct. Igangværende arbejder for egen regning Primo saldo pr Tilgang - Nedskrivninger -300 Overført til færdige udviklingsprojekter - Kostpris pr I alt 28

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen

Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen 1. Beretning 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Myndigheden står

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere