Årsrapport Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger"

Transkript

1 Årsrapport 2002

2 Årsrapport 2002 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK København K Telefon Telefax Publikationen kan hentes på Elektronisk udgave, ISBN:

3 Årsrapport 2002 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger April 2003

4 Indholdsfortegnelse Beretning 5 Målrapportering 8 Regnskab 11 Påtegning 22

5 Beretning > Året 2002 har været præget af regeringsskiftet, herunder nye ministerier og ressort-ændringer. For Statens Forskningsog Uddannelsesbygninger (S-FoU) betød det en tilbagevenden til Forskningsministeriet - nu dog omdannet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling -, som ved regeringsdannelsen blev et stort ministerium med tilførsel af universiteterne, forskerparker og innovationsdelen af det gamle Erhvervsministeriet. S-FoU s status som statsvirksomhed med særligt bevillingsgrundlag har medført, at funktionsvaretagelsen stort set er uændret. I forbindelse med overgangen til Videnskabsministeriet har der været en række afklaringer af bevillinger og andre relationer. Indsatsen i forbindelse hermed har betydet, at fokus på udviklingsaktiviteter (herunder resultatmål) først har kunnet fremmes i efteråret. Myndighedsområdet har især varetaget problemerne ved ressortændring, den rådgivende virksomhed vedrørende byggerier for institutioner, der er uden for SEA-ordningen, lejekontrakter og andre ejendomsadministrative opgaver for departementet har derimod været uændret. På det sidste er indsatsen vedrørende den statslige bygherres rolle øget i takt med, at Erhvervs- og Boligstyrelsen har taget skridt til en forbedring af byggeriets konkurrenceevne, hvor de statslige bygherrer skal være foregangsbygherrer. Virksomhedsområdet, som varetager opgaverne i det statslige ejendomsadministrationssystem (SEA) har været tilfredsstillende. Dels virker ordningen efter hensigten, idet institutionerne er blevet opmærksomme på omkostningerne ved lokaleforbrug, dels har det økonomiske resultat været tilfredsstillende, idet S-FoU udover betaling af realkreditlån for ca. 35 mio. kr. har ydet et ekstraordinært afdrag på ca. 17,5 mio. kr. Den faldende rente har bl.a. været en medvirkende årsag til resultatet. Nedenfor er givet en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedaktiviteter på virksomhedsområdet. Udlejningsvirksomheden Den samlede omsætning i udlejningsvirksomheden andrager 1.226,5 mio. kr., som er en mindre stigning i forhold til sidste år. Dette skyldes primært ibrugtagning af færdigopførte ejendomme. Som nævnt må det konstateres, at SEAordningen virker efter sin hensigt. Institutionerne er blevet meget opmærksomme på udgifterne til lokaleforbrug, og har opsagt en række lejemål, som enten harmonerede dårligt med kravet om en effektiv lokaleudnyttelse, eller som kunne overflødiggøres i forbindelse med nybyggeri eller opsigelse i forbindelse med koncentration af aktiviteter. Som følge af frigørelsen af ejendommene er der realiseret et tab på ca. 20 mio. kr. i mistede huslejeindtægter. Dette har medført, at S-FoU har skullet tage stilling til disse ejendomme med henblik på salg eller genudlejning. S-FoU har således udlejet Voldgade 5 A-C til Sønderborg Kommune, og tidligere Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ejendomme på Howitzvej og Skandiagade er enten under ombygning mhb. på salg til HHK eller sat til salg. Derudover har S-FoU som led i en strategisk arealplan for Titangadeområdet købt ejendommen Titangade 6, som efter en istandsættelse er udlejet til Danmarks Jordemoderskole. Endvidere pågår der udlejningsbestræbelser om Toldboden på Aarhus havn, samt disponering af diverse tidligere tjenesteboliger. Der er indgået lejekontrakter med alle lejere, dog bortset fra Københavns Universitet, der mangler at underskrive. Byggevirksomheden Med 2002 sluttede 10-årsplanen for en gennemrenovering af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, et projekt, som har haft til formål fortsat at sikre, at Årsrapport

6 bygningsmassen var opdateret til at kunne danne rammen om den moderne uddannelses- og forskningsinstitution, som Landbohøjskolen er. Ombygningernes og nybygningernes omfang er ca m 2. Derudover er der i efteråret 2002 ibrugtaget m 2 nybyggeri til Københavns Universitets Humanistiske Fakultet på Amager. Etapen er første del af den store udbygningsplan for fakultetet, og er sammen med bygning af IT-højskolen med til at sikre, at den nordlige del af Ørestaden bliver det videnstunge område, som er forudsat i Ørestadsloven. Med færdiggørelse af renoveringen af Østervold kunne de forskningspolitiske ambitioner om et integreret samarbejde mellem Københavns Universitet og GEUS realiseres. Ejers vedligeholdelse Med indgåelse af en 4-årig aftale med ingeniørfirmaet Sloth-Møller blev der medio i 2002 lavet det andet bygningssyn af den samlede ejendomsportefølje. Gennemgangen viste, at bygningerne generelt er i rimelig stand, og det viste sig muligt inden for den afsatte ramme at afhjælpe de fleste vedligeholdelsesmangler. Der er således i 2002 udmeldt arbejder for 70 mio. kr. Heraf er ca. 40 mio. kr. anvendt, idet resten forventes anvendt i første halvdel af Forsikring S-FoU tegnede i 2001 en 1-årig forsikring med Købstædernes Forsikringsselskab. Prisen for forsikringen var ca. 16 mio. kr., og der er i 2002 udbetalt erstatning for i alt 1 mio. kr. Ordningen har dog generelt været opfattet som en god service af institutionerne, idet de nu fritages for selvrisiko. For at nedbringe præmien har S-FoU dog valgt at genforhandle aftalen, således at S-FoU fra 2003 har en selvrisiko på 1 mio. kr. Hermed er opnået en præmiereduktion på ca. 4,0 mio. kr., således at præmien udgør ca. 12,0 mio. kr. årligt. S-FoU vil tage initiativ til en nærmere vurdering af ordningens effektivitet. Økonomiforvaltning Der har løbende gennem 2002 været behov for at finde praktiske løsninger på de grundlæggende forudsætninger i SEA-ordningen, herunder kontostrukturen, renteafregningen og lignende. Derudover viste det sig, at det praktiske arbejde med udarbejdelse af en åbningsbalance og vedligeholdelse af status var en overordentlig stor opgave. Det ser dog ud til, at S-FoU med udgangen af 2002 har fået tingene på plads, og dermed forhåbentlig kan betragte 2003 som et rent driftsår med hensyn til økonomiforvaltning. Interne ressourcer Årsværksforbruget er reduceret med et årsværk på myndighedsområdet svarende til reduktion i lønsumsrammen på området. Virksomhedsområdet er efter iværksættelse af SEA-ordningen og efter idriftsættelsen heraf blevet stabilt. I den sidste halvdel af året er der iværksat en betydelig indsats for en generel kompetenceudvikling af medarbejderne. Der er udarbejdet personaleprofiler, og hver skal udvikle kompetenceudviklingsplaner. Som led i ministerieskiftet har man udarbejdet et nyt design, som er fælles for hele koncernen, ligesom S-FoU aktivt er gået ind i udviklingen af administrative fællesskaber på IT-området. Fremtiden For det kommende år må man regne med en nedgang i byggeaktiviteterne. Dette skyldes udsættelse af igangsættelse af nogle betydelige byggeopgaver ved Københavns Universitet (2. og 3. etape af KUA) og det Bioteknologiske Center. Denne nedgang modsvares delvist af øgede aktiviteter i Aalborg og Sønderborg, hvor man agter at indgå samarbejde med en række fonde og kommuner vedrørende etablering af et Musikhus i Aalborg samt et universitets-institut, der integrerer en koncertsal i Sønderborg. 6 Årsrapport 2002

7 Med hensyn til udlejningsvirksomheden pågår betydelige aktiviteter for at afhænde overflødiggjorte ejendomme. Universitetsloven, som påregnes vedtaget inden sommeren 2003, kan medføre betydelige ændringer for virksomheden, idet den giver mulighed for, at universiteterne efter forhandling med staten kan overtage deres lejede ejendomme mod indbetaling for disse ejendomme. Konsekvenserne heraf kan endnu ikke vurderes, men S-FoU tilstræber bl.a. ved en øget kundefokusering herunder samling af medarbejdere i egentlige kundeenheder at fremstå som et attraktiv valg af lokaleforsyning. På myndighedsområdet vil der blive stillet betydelige krav til udvikling af den statslige bygherrerolle. S-FoU arbejder med en betydelig satsning på at anvende IT, især 3D-visualisering som led i markedsføring og bygherrernes og brugernes beslutningsprocesser. Den efterfølgende årsrapport omfatter Årsrapport

8 Målrapportering > Område Emne Årets målopfyldelse Forventet afslutning Bygherrevirksomhed R5 - Etablering og opfyldelse af succeskriterier for S-FoU's bygherrevirksomhed 60 % - R6 - Udvikling af bygherrerollen 70 % - R7 - Udbygning af KS-systemet fra Byggekontoret til at omfatte S-FoU's samlede virke 100 % 2004 R8 - Digitalisering af byggeadministrationen 40 % 2004 R11 - Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger * 100 % 2004 Ejendomsadministration R1 - Udvikling af bygningsdatabasen 40 % 2004 R2 - Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger 25 % 2004 R3 - Brugertilfredshedsundersøgelser omkring S-FoU's ejerrolle 50 % 2005 R4 - Dynamisk porteføljepleje 95 % 2004 Generel ledelse og administration R9 - Udvikling af ledelsesinformationssystem 20 % 2004 * Vedrører Myndigheds- og forvaltningsopgaver Resultatmål 2. Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger 2002 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 123,5 300,0 300,0 0,0 Udgifter (Inkl. løn) % S-FoU kan ikke identificere markedsorienterede nøgletal på nuværende tidspunkt, men har søgt erfaring fra sektoren for, at kunne tilrettelægge indsamling og sammenligning af vedligeholdelsesudgifter for tilsvarende ejendomme. 8 Årsrapport 2002

9 Resultatmål 4. Dynamisk porteføljepleje 2002 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 345,5 600,0 0,0 0,0 Udgifter (Inkl. løn) % Resultatmålet består af tre elementer. Strategier for udvikling af S-FoU s ejendomsporteføljer i et institutions- og geografispecifikt lys. Der er lavet et pilotprojekt for Århus Universitet og SEA institutionerne i samme område. Der skal via arbejdet i kundeenhederne udarbejdes strategier for alle øvrige institutioner/områder. Koncept for tilbudsgivning. Der arbejdes med udvikling af byggedelsopdelt prisberegningsmodul. Der er udarbejdet lejeberegningsmodel, som assisterer at lejeberegninger kan foretages af de enkelte medarbejdere i S-FoU. Der er udarbejdet rammer for de processer en tilbudsgivningsfase gennemløber. Salgsstrategi og disponering af ledigblevne ejendomme. Der er udarbejdet et fuldt færdigt koncept, som er delvist KS-sikret. Resultatmålet fortsættes i Resultatmål 6. Udvikling af bygherrerollen 2002 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 608,0 500,0 500,0 500,0 Udgifter (Inkl. løn) % Bygherrerollen udvikles løbende ved interne møder hvor der udvikles nye udbudsformer, som herefter afprøves på konkrete byggerier. I byggeriet vedr. den Nordatlantiske Brygge, Ordrupgaard og AAU s byggerier i Esbjerg er udbudt i tidlig udbud. AAU s Esbjerg byggerier er tillige udbud i beskrivende mængdebetegnelse. Resultatet af de gennemførte tidlige udbud har vist sig overraskende lovende, hvorfor resultatmålet gentages, dog sammenlagt med R5. Resultatmål 7. Udbygning af KS-systemet fra Byggekontoret til at omfatte S-FoU's samlede virke 2002 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 270,0 500,0 500,0 0,0 Udgifter (Inkl. løn) % Dansk Standard auditerer byggekontoret to gange årligt med positive bemærkninger. Implementeringen af KS-systemet til resten af huset foregår løbende, og en certificering af hele S-FoU forventes gennemført inden for kontraktperioden. Målopfyldelse 100% Årsrapport

10 Resultatmål 8. Digitalisering af byggeadministrationen 2002 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 271,0 250,0 250,0 0,0 Udgifter (Inkl. løn) % S-FoU har i 2002 kortlagt alle de nuværende blanketter, således at der foreligger en detaljeret beskrivelse af hver blanket og de datasammenhænge, der er mellem de enkelte blanketter. Det må forventes at indsatsen intensiveres i 2003, således at vi ved udgangen af 2003 har elektroniske blanketter, der udfyldes via hjemmesiden, og en beskrivelse af, hvordan det kan laves så data indlæses i byggeregnskabet elektronisk. Når den elektroniske indrapportering er fuldt afprøvet igangsættes forsøg med at reducere arbejdsgangene ved. bl.a. at indføre ratebetaling med to måneders interval. Resultatmål 11. Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger 2002 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 452,5 200,0 200,0 200,0 Udgifter (Inkl. løn) % Delmål 1 Tilgængelighedsguiden blev færdiggjort i samarbejde med UVM og Center for Tilgængelighed i foråret Delmål 2 Ressortændringen, herunder mere end en halvering af bevillingen, har nødvendiggjort fastlæggelse af nye mål for den fremtidige forsøgs- og udviklingsvirksomhed. I 2002 er iværksat væsentlige udviklingsarbejder, bl.a. vedrørende uderum, evaluering af forsøgsbyggeri, vidensindsamling om universitetsbyggeri samt forberedelse og udgivelse af en publikation om undervisningskonsulenters ønsker til fag. Delmål 3 Udarbejdelse af ny vejledning for bygherrens miljøkrav er iværksat og forventes færdig medio Årsrapport 2002

11 Regnskab > Driftsregnskab for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Mio. kr Statsvirksomhed Regnskab Regnskab Budget Budget - Budget Regnskab Indtægter 1.205, , ,5-11, ,5 Nettotal (tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Huslejeindtægter 1.189, ,5 Driftsindtægter 3,1 1,5 Renter 12,0 11,4 Udgifter 1.211, , ,5-21, ,5 Renter 660,1 677,6 Afdrag 446,0 358,0 - heraf ekstraordinært 130,0 17,5 Vedligeholdelse 67,1 185,2 Løn 19,0 20,2 Forsikring 8,7 17,2 Øvrige driftsudgifter 10,7 26,3 Nedbringelse af fin. Gæld -34,8 Resultat -6,6-10,3 0,0-10,3 0,0 S-FoU havde i 2002 et underskud på 10,3 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med, at der afbetaltes 17,5 mio. kr. ekstraordinært på det stående lån i Finansstyrelsen og 35 mio. kr. på realkreditlånene, således at disse nu er næsten udbetalt. S-FoU har i 2002 haft en stigning i huslejeindtægterne på ca. 37 mio. kr., hvilket skyldes ibrugtagning af nye bygninger. Årsrapport

12 Driftsregnskab fordelt på hovedområder 1000 kr. Indtægter Udgifter Samlet resultat Bygherreadministration 1.456, , ,2 Ejendomsadministration , , ,5 Hjælpefunktioner 1 0, , ,2 Generel ledelse og administration 2 0, , ,2 Årets over/underskud , , ,1 1 Hjælpefunktioner omfatter økonomi- og regnskabsfunktion, personaleadministration, betjentfunktion, lokaleudgifter, journal og lignende interne funktioner 2 General ledelse og administration vedrører direktionen eksklusiv direktørens timeforbrug på myndighedsopgaver Bygherrevirksomheden viser et underskud på ca. 4,5 mio. kr., hvilket skyldes at S-FoUs statsvirksomhed finansieres via et administrationsbidrag over huslejen. De anførte indtægter for bygherrevirksomheden vedrører således alene indtægter fra bygherrerådgivning af eksempelvis Kulturministeriets institutioner, som ikke er omfattet af SEA-ordningen. Bevillingsafregning for statsvirksomhed Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Hovedkonto Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Kr. Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 0 0 Regnskab Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms Bevillingstekniske omflytninger Årets underskud Opgørelse af akkumuleret resultat Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0 0 Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo indeværende år 0 0 S-FoU har anvendt sidste års videreførselsbeløb på ca. 10,3 mio. kr. til ekstraordinær afdrag på hovedlånet, således at der fremover ikke vil forekomme videreførselsbeløb for den hovedkonto. 12 Årsrapport 2002

13 Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Statsvirksomhed) mio. kr. Afvigelse Primo 2002 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo tabel saldo bevillings 2002 (="åretsoverskud") (Bevil.afr. pkt. 13) afregningen saldo 10. Alm. Virksomhed -70,3 10,3 60,0 0,0 40. Finansiering -18,9 18,9 0,0 70. Resultat 78,9-78,9 0,0 I alt nettoudgift -10,3 10,3 0,0 0,0 ad. 10. Alm. virksomhed Afvigelsen på 70,3 mio. kr. skyldes bl.a et merforbrug på std. kt. 16, herunder udgifter til ejendomsskatter o. lign. for ledige lejemål samt betaling af vedligeholdelsesudgifter, der vedrører arbejder, der er udmeldt i ad. 40. Finansiering Afvigelsen på 18,9 mio. kr. skyldes faldende renteudgifter på ca. 24 mio. kr. primært som følge af faldende rente og ekstraordinære afdrag i Derudover er forrige års ekstraordinære afdrag samt senere overførsel fra byggekreditten til hovedlånet årsag til ca. 8,2 mio. kr. mindre afdrag i Desuden er der flyttet 52,3 mio. kr. til underkonto 70. ad. 70. Resultat Afvigelsen på ca. 79 mio. kr. skyldes tab som følge af ledige lejemål ca. 24,2 mio. kr. samt tilførsel fra underkonto 40 på 52,3 mio. kr. vedrørende tab i Driftsregnskab for Myndigheds- og forvaltningsopgaver Mio. kr Driftsbevilling Regnskab Regnskab Budget Budget - Budget Regnskab Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsindtægter Udgifter 4,9 5,0 5,1 0,1 4,9 Lønninger 3,8 3,8 4,0 0,2 3,9 Øvrige driftsudgifter 1,1 1,2 1,1-0,1 1,0 Resultat 4,9 5,0 5,1 0,1 4,9 Årsrapport

14 Bevillingsafregning for statsvirksomhed Myndigheds- og forvaltningsopgaver Hovedkonto Myndigheds- og forvaltningsopgaver Mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 4,0 1,1 5,1 Regnskab 3,8 1,3 5,0 Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0,2-0,2 0,1 Bevillingstekniske omflytninger -0,2 0,2 0,0 Årets overskud 0,1 0,0 0,1 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektion i forbindelse med kontoændringer 0,2 0,2 Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0,2 0,2 Årets overskud 0,1 0,0 0,1 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 0,3 0,0 0,3 Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for Myndigheds- og Forvaltningsopgaver (Driftsbev.) Afvigelse Primo 2002 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo mio. kr. tabel saldo bevillings 2002 (="åretsoverskud") (Bevil.afr. pkt. 13 afregningen saldo 30. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver 0,1 0,2 0,3 I alt udgift 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 ad. 30. Myndigheds- og forvaltningsopgaver Afvigelsen på 0,1 mio. kr. skyldes mindreforbrug. 14 Årsrapport 2002

15 Personale Årsværksforbrug for Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger Statsvirksomheden 52,0 56,0 53,0 54,5 53,7 Myndighedsenheden 9,0 8,5 8,3 I alt 52,0 56,0 62,0 63,0 62,0 Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere Tilgang Afgang Netto Ultimo Anlæg Bevillingsafregning for statsvirksomhed S-FoU (Anlægsbevilling) Hovedkonto Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling) Kr. Udgifter Indtægter Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Bevillingstekniske omflytninger Årets overskud Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektion i forbindelse med kontoændringer Akkumuleret overskud primo Årets overskud Akkumuleret overskud ultimo Disponeringsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år Årsrapport

16 Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbev.) mio. kr. Afvigelse Primo 2002 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo tabel saldo bevillings 2002 (="åretsoverskud") (Bevil.afr. pkt. 13 afregningen saldo 20. Investeringer 300,9-290,9 10,0 30. Låntagning 588,5-588,5 0,0 40. Medfinansiering fra institutioner -27,1 51,3-24,2 0,0 I alt udgift 273,8 51,3-315,1 10,0 I alt indtægt 588,5 0,0-588,5 0,0 ad. 20. Investeringer Afvigelsen på 300,9 mio. kr. skyldes at byggeaktiviteten har været mindre en forudsat. Dette skyldes primært forsinkelser vedr. et bioteknologisk forskningscenter i København og ombygning og udvidelse i Sønderborg/Esbjerg samt at byggesagen vedrørende udbygning på campus i Odense forventes at blive billigere end forudsat. ad. 30. Låntagning På finansloven er det forudsat at denne konto modsvarer underkonto 20. Eftersom investeringerne fortages på byggekreditten og først udbetales ved forhøjelse af det stående lån, når byggeriet ibrugtages viser kontoen gældsforøgelse af det stående lån. Det er aftalt med Finansministeriet, at der snarest skal findes en hensigtsmæssig løsning, således at regnskabet/budgettet bliver retvisende. Derudover skyldes afvigelsen, at byggerier, der er ibrugtaget i 2001 først er overført fra byggekreditten til hovedlånet i 2002 ad. 40. Medfinansiering fra institutioner Afvigelsen på 17,1 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beholdninger på 15,8 mio. kr. vedrørende KUA 1. etape og 11,3 mio. kr. vedrørende SDUs udvidelse i Esbjerg. Korrektionen på -24,2 mio. kr. skyldes bortfald som følge af endelig afregning med DTU, der pr. 1. januar 2001 overgik til selveje. 16 Årsrapport 2002

17 Bevillingsafregning for statsvirksomhed Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Hovedkonto Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Kr. Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) Regnskab Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms Årets overskud Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektioner til akkumuleret overskud Akkumuleret overskud primo Årets overskud Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo indeværende år Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Afvigelse Primo 2002 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo tabel saldo bevillings 2002 mio. kr (="åretsoverskud") (Bevil.afr. pkt. 13) afregningen saldo 13. Kunstnerisk udsmykning 1,7 10,1 11,8 15. Udvikling- og forsøgsbyggeri -0,7 9,6 9,0 I alt udgift 1,0 19,7 0,0 0,0 20,8 ad. 13. Kunstnerisk udsmykning Afvigelsen på 1,7 mio. kr. skyldes, at vi har anvendt 2002 til at implementere en ny administrationspraksis på området, og det forventes, at der kan ske udmeldinger i 2003, således at videreførselsbeløbet ved udgangen af dette år er nedbragt. ad. 15. Udvikling- og forsøgsbyggeri Afvigelsen på 0,7 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beløb. Beholdningens størrelse skyldes, at de igangsatte sager ikke har givet så hurtigt et afløb som forventet. Årsrapport

18 Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Igangværende anlægsprojekter Hjemmel Bygge Forventet Total- Stats- Årets Forventet Overgået til -start afslut- udgift udgift udgift restudgift hovedlån nings- (index (index (index Mio. kr. tidspunkt 168,5) 168,5) 168,5) Københavns Universitet KUA, Udbygning (inkl. grund) Akt ,3 222, ,4 KUA 1 4. kvt Kunstnerisk udsmykning - KUA 1. etape Finansloven ,0 3,5 0,2 Ikke værdiforøgende Geocenter Akt C ,2 34,1 9,0 3. kvt Renovering af Østervoldkomplekset FL ,3 2,4 0,3 Bioteknologisk Forskningscenter Akt ,4 3,7 421,5 Renovering af procesventilation (del af Renovering og Hovedistandsættelse) Akt ,5 0,5 0,1 Ombygning af Zoologisk Museum BV ,5 1,2 1,3 Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut Akt ,6 0,0 57,6 Nybyggeri i Universitetsparken FL ,0 0,0 53,0 Syddansk Universitet Udvidelse til Samfundsfag på Campus Akt ,0 50,1 14,2 Winsløv Parken 2. etape FL ,1 6,2 110,7 Udvidelse og ombygning i: Esbjerg og Akt ,7 15,2 8,0 7,2 Sønderborg Akt ,2 204,3 1,8 250,4 Byggeafsnit 37, Campus (opstart) BV ,4 Roskilde Universitetscenter Udbygningsplan 2. etape Akt ,5 4,7 2, Ombygning afledt af RUC-syd BV ,1 27,4 5,5 Udbygningsplan 3. og 4. etape Akt ,9 48,6 56,8 Aalborg Universitet Nybyggeri til Bioteknologi FL ,8 1,3 56,8 Nybyggeri til Humaniora BV ,6 0,9 27,7 Danmarks Farmaceutiske Universitet Renovering af procesventilation Akt ,4 0,3 0, Årsrapport 2002

19 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Modernisering Akt ,6 33,9 25, Husdyr 3. kvt Mejeribygning 3. kvt Højhuset 3. kvt Patologi Øst Ny sektionsbygning 2001 Genopførelse af auditorium FL ,2 10,0 13, IT-Højskolen Nybyggeri Akt ,7 123,0 183,3 Øvrige Titangade 6/Sigurdsgade 24, Danmarks Jordmoderskole BV ,7 3,6 0,1 4. kvt Ombygning og renovering af Howitzvej BV ,5 0,0 20,5 I alt 280, ,9 589, ,7 Københavns Universitet Udbygning KUA 1.1 og 1.2. I løbet af efteråret 2002 blev 1. byggeafsnit på KUA overdraget til Københavns Universitet. Overdragelsen var forbundet med en hel del tekniske vanskeligheder som S-FoU og Universitetet gjorde en meget stor indsats for at få afhjulpet. Det færdige resultat er uomtvisteligt en stor gevinst for Københavns Universitet både hvad angår funktion og arkitektur, og byggeriets budget er overholdt. 2. og 3. byggeafsnit forventes påbegyndt planlagt 1. kvt Geocenter København. I løbet af sommeren 2002 blev Geocentret indviet af Videnskabsminister Helge Sander. Geocentret omfatter et areal på ca m2 som er indpasset i Københavns Universitets bygninger på Nørre Voldgade (tidligere Polyteknisk Læreranstalt). Tidsplanen og økonomi er desværre ikke overholdt, men det færdige resultat er tilfredsstillende. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Moderniseringsplanen på Landbohøjskolen blev endelig afsluttet i 2002 indenfor den bevilgede økonomiske ramme. Ved moderniseringsplanen er Landbohøjskolens bygninger nu ajourførte således at de kan danne ramme om en moderne undervisnings- og forskningsinstitution. Om- Til- og Nybyggerierne udgjorde i alt ca m2. Jordemoderskolen. I efteråret 2002 blev byggerierne ved Danmarks Jordemoderskole færdige. Tidsplanen og økonomien blev overholdt og de ny istandsatte lokaler vil bidrage med gode rammer for undervisningen på skolen. Årsrapport

20 Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Mio. kr. Seneste hjemmel Byggestart Totaludgift (indeks 168,5) Årets udgift Overgået til hovedlån Københavns Universitet Nørre Campus Totaludgift iflg. Akt, indeks Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168,5 Akt ,0 4,5-5,3 64,2 0,0 Åbningsbalancen Ombygning ag H.C. Ørsted Instituttet Totaludgift iflg. Akt, indeks Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168,5 BV ,0 0,1 0,3 9,4 0,0 Åbningsbalancen Geocenter, Gangbro Totaludgift iflg. Akt, indeks 168,8 - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168,5 BV ,7-0,1 1,8 1,8 4. kvt Århus Universitet Universitets- og Vennelystparken Totaludgift iflg. Akt, indeks Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168,5 Akt ,2 3,4-3,0 64,6 0,0 Åbningsbalancen Omlægning af vej i Universitetsparken Totaludgift iflg. FL, indeks Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168,5 FL ,0 0,2-0,8 2,4 0,0 Åbningsbalancen Syddansk Universitet Til- og ombygning til Det Naturvidenskabelige Fakultet Totaludgift iflg. Akt, indeks Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168,5 Akt ,5 3,0 0,8 55,3 0,0 Åbningsbalancen Udbygning, Campus Totaludgift iflg. Akt, indeks Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168,5 Akt ,8 15,6-2,2 204,2 0, Aalborg Universitet Renovering af Langagervej-komplekset Totaludgift iflg. FL, indeks 159,0 - Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168,5 FL ,5 2,3-63,8 0,0 0,0 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Renovering af konsistoriums Mødesal Totaludgift iflg. Akt, indeks Indeksregulering - Projektændring Revideret totaludgift, indeks 168, ,5-0,0 6,5 0, Årsrapport 2002

21 Der er afsluttet 9 byggesager med en samlet udgift på i alt 408,4 mio. kr., 1 sag er opgivet. Af de 9 byggesager har 6 haft et mindreforbrug der i alt udgør 11,3 mio. kr., 3 byggesager har haft et merforbrug der i alt udgør 1,4 mio. kr. Årsrapport

22 Påtegning > Statens Forsknings- og Uddannelsesbygningers årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen) 41 samt Akt / Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige resultater, jf. f. s. v. angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. Den 8. april 2003 Direktør Lars Ole Hansen Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling s påtegning af årsrapporten for 2002 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse. Den 8. april 2003 Kontorchef Niels R. Korsby 22 Årsrapport 2002

23

Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK - 1025 København K Telefon +45 3395

Læs mere

Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postboks 2290 DK 1025 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45

Læs mere

Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 25 Årsrapport 25 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 229 DK - 125 København K Telefon +45 3395 12 Telefax

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Udgivet af: Universitets og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 8790797302 Publikationen

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 UNDERVISNINGSMINISTERIET APRIL 2001 1 ISBN: 87-90797-11-6 (papirudgave) ISBN: 87-90797-12-4 (elektronisk version) 2 1 Beretning... 5 1.1 Hovedformål

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 644.211 665.000 652.117 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Udviklingen i økonomien. på Kastaniely. Indhold

Udviklingen i økonomien. på Kastaniely. Indhold Udviklingen i økonomien på Kastaniely Indhold Baggrund Udviklingen i økonomien Primære årsager til udviklingen Procedure for økonomiopfølgning Udviklingen i belægningen Udviklingen i antal ansatte Sammenhængen

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Regnskab for afdeling 106 Resultatopgørelse Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 652.117 659.060

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere