Årsrapport Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger"

Transkript

1 Årsrapport 2003

2 Årsrapport 2003 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK København K Telefon Telefax Publikationen kan hentes på Elektronisk udgave, ISBN:

3 Årsrapport 2003 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger April 2004

4 Indholdsfortegnelse Beretning 3 Målrapportering 4 Regnskab 7 Påtegning 17

5 Beretning > Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) er en statsvirksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvis opgave er at sikre optimale fysiske rammer for dansk videnskab ved i løbende dialog med institutionerne at tilpasse og vedligeholde deres bygninger. S-FoUs overordnede mål er at være en foretrukken leverandør til de videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner samtidig med, at vi bidrager til udvikling af dansk byggeri og ejendomsforvaltning. Målet opnås ved forsøg med nye samarbejdsformer med leverandørerne i en række byggerier og ved konstant at forbedre institutionernes mulighed for smidig tilpasning af de fysiske rammer til de skiftende behov. Hovedopgaverne består i: > nybyggeri > ejendomsadministration > vedligeholdelse samt > forsøgs- og udviklingsbyggeri Opgaverne varetages inden for rammerne af den statslige huslejeordning, der er lavet for at give institutionerne et økonomisk incitament til at prioritere deres lokaleforbrug. Institutionerne har frit leverandørvalg, og kan normalt opsige deres lejemål med 1/2 års opsigelse. Årets finansielle resultat Det er en forudsætning for S-FoU s driftskonto, at udgift- og indtægtsbevillinger er ens både i budget og regnskab. Et evt. overskud skal indbetales som ekstraordinær afdrag på det stående lån. S-FoU havde i 2003 et overskud på 73,6 mio. kr. som primært er forårsaget af mindre tab ved ledige lejemål eller ved salg, samt ibrugtagning af byggerier, hvor grunden er erhvervet før SEA-ordningens start og dermed ikke har belastet byggesagen økonomisk. S-FoU har i 2003 bygget for i alt 751 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til 2002 med ca. 100 mio. kr. S-FoU s lejeindtægter er i forhold til 2002 steget ca. 10 % til 1339,1 mio. kr. Den øgede omsætning skyldes hovedsagligt helårseffekten af større nybyggerier, der blev taget i brug i løbet af 2002 og Danmarks Pædagogiske Universitets beslutning om at ville leje sig ind hos S-FoU fra 1. januar Der blev i begyndelse af 2003 udmeldt vedligeholdelsesarbejder for 77 mio. kr., og af institutionernes tilbagemeldinger til S-FoU fremgår, at størstedelen af tidligere udmeldte arbejder i 2001 og 2002 nu er afsluttet. Årets faglige resultater S-FoUs faglige udvikling har været præget af regeringens udspil til en statslig byggepolitik og projektet Det Digitale Byggeri. S-FoU har aktivt medvirket i implementeringen heraf og integrerer de nye tiltag i den byggeadministrative virksomhed. Endvidere deltager vi i Det Digitale Projektråd og stiller projekter til rådighed for arbejdet heri. Hertil kommer, at man har foretaget en mindre organisatorisk justering for at give en bedre kundepleje samt fået vedligeholdelsesområdet certificeret. Forventninger til det kommende år Med vedtagelse af universitetsloven blev der givet ministeren mulighed for at overdrage statsbygninger til universiteterne. Afklaring af omfang og vilkår heraf får afgørende betydning for virksomhedens drift. Efter et omfattende forarbejde i de seneste år forventes det, at der sker en afklaring af de særlige ejendomme ved KU. Nogle meget store byggerier; Musikkens Hus i Aalborg, SDUs byggeri i Sønderborg samt Biotek i København skal igangsættes. For at opnå tilfredsstillende økonomisk grundlag for gennemførelse af opgaverne er det afgørende at der bliver god konkurrence om opgaverne. Det har været muligt at tilrettelægge opgaverne i Aalborg og Sønderborg i sen partnering - i overensstemmelse med den nyligt iværksatte statslige byggepolitik. Oversigt over hovedkonti Den efterfølgende omfatter Årsrapport

6 Målrapportering > Der blev for 2003 ikke indgået en resultatkontrakt mellem Statens Forskningsog Uddannelsesbygninger og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, idet det blev besluttet at lade forhandlingerne herom afvente det reviderede koncept, som blev udviklet i forbindelse med Finansministeriets vejledning om effektiviseringsstrategier. Efter aftale med Videnskabsministeriet er målrapporteringen baseret på målene i udkast til resultatkontrakten for Område Emne Målopfyldelse Forventet afslutning Bygherre Udvikling af bygherrerollen 90% Udbygning af KS-systemet fra Byggekontoret til at omfatte S- FoU's samlede virke 100% 2006 Digitalisering af byggeadministrationen 55% 2005 Fremtidens forsknings- og uddannelsesbygninger * 100% Ejendomsadministration Udvikling af nøgletal for vedligeholdelse samt totaløkonomiberegninger 35% 2005 Procesvejledninger og digitale informations- og kommunikationskanaler 50% 2005 Generel ledelse og administration Udvikling af ledelsesinformationssystem og informationsdatabase 100% 2005 * Vedrører Myndigheds- og forvaltningsopgaver Uddybende analyser og vurderinger Resultatmål 6. Udvikling af bygherrerollen 2003 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 402,5 500,0 500,0 500,0 Udgifter (Inkl. Løn) % I forlængelse af Regeringens byggepolitiske handlingsplan udmøntet i Staten som bygherre august 2003 vil S-FoU deltage i og afprøve en række samarbejds- og organisationsformer i gennemførelse af byggerier, øge anvendelsen af IT i byggeprocessen, herunder udbud på beskrivende mængdebetegnelser samt aktivt medvirke til indførelse af nøgletal i byggerierne. Disse forsøg og organisationsovervejelser har især udmøntet sig i dels et partneringudbud (tidligt) på DPU og dels gennemførelse af en række 3-D visualiseringer. S-FoU har samlet de første bygherreerfaringer i Danmark herom i en redegørelse. Udover de opgivne udgifter og timeforbrug er der i 2003 anvendt ca. 1,5 mio. kr. og 3/4 årsværk på projektet vedrørende 3-D visualiseringer som er opført under Udvikling og forsøgsbyggeri. I forhold til den oprindelig tidsplan er målopfyldelsen 90%. 4 Årsrapport 2003

7 Resultatmål 8. Digitalisering af byggeadministrationen 2003 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 133,5 500,0 250,0 0,0 Udgifter (Inkl. Løn) % Hidtil har S-FoU byggesagsbehandlingen anvendt papirblanketter med gennemslag. Dette krævede, at rådgivere og entreprenører udfyldte dem i hånden. S-FoU har i starten af 2003 givet mulighed for, at de anvendte byggeregnskabsblanketter kan hentes via hjemmesiden. Dette medfører mindre distributions- og efterregningsarbejde. Som følge af beslutning om at samle IT-driften i koncernen i én enhed er det videre arbejde blevet forsinket, men det er forventningen, at arbejdet i 2004 intensiveres, således at en større del af arbejdsprocesserne foregår elektronisk. I forhold til den oprindelig tidsplan er målopfyldelsen 55%. Resultatmål 1 & 9. Udvikling af ledelsesinformationssystem og bygningsdatabase 2003 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse Timeforbrug 451,0 400,0 0,0 0,0 Udgifter (Inkl. Løn) % For at lette den interne sagsbehandling og sikre kvaliteten og helheden i opgaveløsningen har det efter indførelsen af SEA-ordningen været nødvendigt at udvikle en række værktøjer. Således er redskaberne til den interne økonomistyring blevet væsentligt forbedret via en række informationssystemer. Bl.a. er der udviklet værktøjer, som alle sagsbehandlere kan anvende til beregning af husleje på grundlag af estimerede byggepriser. Derudover er samtlige informationer om bygningerne (bygningsenhedsnummer, antal m2, ejendomsværdi, husleje o. lign.) samlet i en informationsdatabase, der giver et hurtigt overblik til den enkelte sagsbehandler. Desuden er der udviklet ledelsesinformationsværktøjer, der gør det muligt at følge og analysere den økonomiske udvikling i byggerierne, få overblik over forventninger til tab ved ledige lejemål samt opkrævning af husleje. Systemet vil i 2004 blive udvidet bl.a. med oplysninger om anvendt og forventet forbrug på vedligeholdelse samt indarbejdelse af ressourceforbrug pr. område. I forhold til den oprindelige tidsplan er årets målopfyldelsen 100%. Årsrapport

8 Resultatmål 9 - Udarbejdelse af orienterende procesvejledninger og digitale informations- og kommunikationskanaler. Procesvejledningerne skal være lettilgængelige beskrivelser af vores procedurer og retningslinier, der kan hjælpe lejere og andre til at forstå, hvad er sker i givne sammenhænge. Udarbejdelse af digitale informations- og kommunikationskanaler skal forbedre effektiviteten i S-FoUs forvaltning og øge gennemsigtigheden i opgavevaretagelsen. Udviklingen af hjemmeside indgår som et centralt element. I 2003 er de overordnede behov og rammer for konceptet beskrevet og lagt til rette for en videre implementering, især for så vidt angår procesvejledninger. Årets indsats har været mindre omfangsrig end forudsat navnlig fordi der har manglet kapacitet og indsigt i digitale informations- og kommunikationsværktøjer. Dette forhold er der kompenseret ved gennem tilførsel af en medarbejderressource med specifik og generel kompetence på området. Der forventes derfor gjort en øget indsats i Årets målopfyldelse vurderes derfor at udgøre 50%. 6 Årsrapport 2003

9 Regnskab > Driftsregnskab for Statens forsknings- og uddannelsesbygninger (Statsvirksomhed) Mio. kr Statsvirksomhed Regnskab Regnskab Budget Budget - Budget Regnskab Indtægter 1.259, , ,4-8, ,3 Nettotal (tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Huslejeindtægter 1.226, ,0 Driftsindtægter 1,5 0,6 Renter 11,4 8,2 Interne statslige overførsler 20,2 43,0 Afhændelse af anlæg m.v. 0,0 39,5 Udgifter 1.269, , ,4-5, ,3 Renter 677,6 712,1 751,1 39,0 764,8 Nedbringelse af fin. Gæld 323,2 363,6 330,4-33,2 413,0 - heraf ekstraordinært 17,5 71,1-71,1 Vedligeholdelse 185,2 177,8 173,0-4,8 173,4 Løn 20,2 21,5 24,9 3,4 21,7 Forsikring 17,2 14,4 17,5 3,1 Øvrige driftsudgifter 26,3 49,9 8,9-41,0 20,8 Interne statslige overførsler 20,2 43,0 70,6 27,6 3,6 Resultat -10,3 2,5 0,0 2,5 0,0 S-FoU havde i 2003 et overskud på 73,6 mio. kr., heraf er indbetalt ekstraordinært 71,1 mio. kr. som afdrag på hovedlånet. De resterende 2,5 mio. kr. vil blive indbetalt i Overskuddet skyldes dels mindre tab ved ledige lejemål eller ved salg end forudsat, samt ibrugtagning af byggerier, hvor grunden er erhvervet før SEA-ordningens start og således uden omkostninger for byggesagen. S-FoU har i 2003 haft en stigning i huslejeindtægterne på ca. 100 mio. kr., hvilket skyldes ibrugtagning af nye bygninger og overførelse af Danmarks Pædagogiske Universitet til SEA-ordningen. Den store stigning i øvrige driftsudgifter skyldes primært udgifter ved ledige lejemål samt udgifter til projektering o. lign som efterfølgende forventes indregnet i huslejen, såfremt byggeriet gennemføres. Det var desuden forudsat på budgettet, at Howitzvej var afhændet til Handelshøjskolen i København i Idet handlen ikke var endeligt på plads ved regnskabsafslutningen vil indtægten på 39,5 mio. kr. først optræde på regnskabet for Årsrapport

10 Bevillingsafregning for statsvirksomhed Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Hovedkonto , Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Mio. kr. Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 0 0 Regnskab -2,5-2,5 Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms Bevillingstekniske omflytninger Årets overskud 2,5 2,5 Opgørelse af akkumuleret resultat Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0,0 0,0 Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år Årets overskud 2,5 2,5 Disponeringsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 2,5 2,5 Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Afvigelse Primo 2003 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo mio. kr. tabel saldo bevillings 2003 (="åretsoverskud") (Bevil.afr. pkt. 13 afregningen saldo 10. Alm. Virksomhed -26,6 29,1 2,5 40. Finansiering 72,8-72,8 0,0 70. Resultat -43,7 43,7 0,0 I alt nettoudgift 2,5 0,0 0,0 2,5 ad. 10. Alm. Virksomhed Afvigelsen på 26,6 mio. kr. skyldes primært et merforbrug std.kt. 16, idet der er afholdt udgifter til ledige lejemål samt udgifter til projektering o. lign som efterfølgende forventes indregnet i huslejen, såfremt byggeriet gennemføres. ad. 40. Finansiering Afvigelsen på 72,8 mio. kr. skyldes mindre udgifter til renter og afdrag som følge af tidligere års ekstraordinære afdrag og ibrugtagning af nybyggerier, hvor grunden var erhvervet før SEA-ordningens start, og dermed ikke har belastet byggesagen økonomisk. ad. 70. Resultat Afvigelsen på 43,7 mio. kr. skyldes tab som følge af ledige lejemål. 8 Årsrapport 2003

11 Driftsregnskab for Myndigheds- og forvaltningsopgaver Mio. kr Driftsbevilling Regnskab Regnskab Budget Budget - Budget Regnskab Udgifter 5,0 5,0 5,0 0,0 4,9 Lønninger 3,8 4,0 4,0 0,0 4,0 Øvrige driftsudgifter 1,2 1,0 1,0 0,0 0,9 Resultat 5,0 5,0 5,0 0,0 4,9 Bevillingsafregning for Myndigheds- og forvaltningsopgaver Hovedkonto Myndigheds- og forvaltningsopgaver Mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 4,0 1,0 5,0 Regnskab 4,0 1,0 5,0 Afvigelse mellem bevilling og regnskab 0,0 0,0 0,0 Bevillingstekniske omflytninger 0,0 0,0 0,0 Årets overskud 0,0 0,0 0,0 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektion i forbindelse med kontoændringer 0,0 Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0,3 0,3 Årets overskud 0,0 0,0 0,0 Akkumuleret overskud ultimo ,3 0,3 Disponeringsmæssige omflytninger 0,0 Disposition, overskud som bortfalder 0,0 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 0,3 0,0 0,3 Et mindre underskud på øvrig drift er udlignet ved en omflytning fra lønsum, hvor der var positiv videreførsel Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for Myndigheds- og Forvaltningsopgaver (Driftsbev.) mio. kr. Afvigelse Primo 2003 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo tabel saldo bevillings 2003 (="åretsoverskud") (Bevil.afr. pkt. 13 afregningen saldo 30. Myndigheds og forvaltningsopgaver 0,0 0,3 0,3 I alt udgift 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 Årsrapport

12 Personale Årsværksforbrug for Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger Statsvirksomheden 51,3 51,0 49,7 51,2 51,0 Myndighedsenheden 9,0 8,5 8,6 9,0 I alt 51,3 60,0 58,2 59,8 60,0 Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere Tilgang Afgang Netto Ultimo Anlæg Bevillingsafregning for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (anlægsbev.) Hovedkonto Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (Anlægsbevilling) Mio. kr. Udgifter Indtægter Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 713,0 713,0 Regnskab 751,0 744,5 Afvigelse mellem bevilling og regnskab -38,0-31,4 Bevillingstekniske omflytninger 31,5-31,4 Årets overskud -6,5 0,0 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektion i forbindelse med kontoændringer 0,0 0,0 Akkumuleret overskud primo ,0 0,0 Årets overskud -6,5 0,0 Akkumuleret overskud ultimo ,5 0,0 Disponeringsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder 0,0 0,0 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 3,5 0,0 10 Årsrapport 2003

13 Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (anlægsbev.) mio. kr. Afvigelse Primo 2003 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo tabel saldo bevillings 2003 (="åretsoverskud") (Bevil.afr. pkt. 13 afregningen saldo 20. Investeringer udgift -50,1 10,0 40,1 0,0 20. Investeringer indtægt 0,0 0,0 30. Låntagning udgift 0,0 30. Låntagning indtægt 40,1-40,1 0,0 40. Medfinansiering fra institutioner 3,5 0,0 0,0 3,5 I alt udgift -46,6 10,0 40,1 3,5 I alt indtægt 40,1 0,0-40,1 0,0 ad. 20. Investeringer udgift Afvigelsen på 50,1 mio. kr. skyldes dels forskydninger i udgiftsafløbet i en række sager (bl.a. Biotek i Ålborg, Biotek i København og Winsløv Parken i Odense) som følge af forsinkelser samt en merudgift jf. Akt A som ikke blev optaget på TB Merudgiften vedr. forskydninger i udgiftsafløbet og Akt. A udlignes af den tilsvarende merindtægt under 30. Låntagning. Derudover er der foretaget en modkontering af en deponering vedr. salget af Forskerpark Århus i 2002 så status vedr. Hovedlånet (gælden til staten jf. Huslejeordningen), status vedr. ejendomsværdierne kan blive retvisende både under og Den negative indtægt i 2003 på 10 mio. kr. vedr. salget af Forskerpark Århus udlignes af den, for sagen i 2003 indkomne indtægt på 10 mio. kr. som blev videreført til ad. 30. Låntagning indtægt Modkonto til 20. Investeringer ad. 40. Medfinansiering fra institutioner Afvigelsen på 3,5 mio. kr. skyldes forsinkelse primært sagen vedr. Rentrumslaboratoriet i Sønderborg. Årsrapport

14 Bevillingsafregning for Statslige anlægsforpligtelser (anlægsbev.) Hovedkonto , Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.) Nettoudgifter Mio. kr. Øvrig drift I alt Resultatopgørelse - indeværende år Bevilling (B+TB) 7,3 7,3 Regnskab 12,7 12,7 Korrektioner for ikke-fradragsberettiget købsmoms Bevillingstekniske omflytninger Årets underskud 8,5-8,5 Opgørelse af akkumuleret resultat Korrektioner til akkumuleret overskud 0,0 0,0 Akkumuleret overskud primo ,8 20,8 Årets overskud -8,5-8,5 Akkumuleret overskud ultimo 2003 Omflytninger mellem underkonti 0,0 0,0 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo indeværende år 12,3 12,3 Regnskabsmæssige forklaringer 2003 for Statslige anlægsforpligtelser (anlægsbev.) mio. kr. Afvigelse Primo 2003 Korrektion ved RF-Korrektion Ny ultimo tabel saldo bevillings 2003 (="åretsoverskud") (Bevil.afr. pkt. 13 afregningen saldo 13. Kunstnerisk udsmykning 3,8 11,8-3,3 12,3 15. Udvikling- og forsøgsbyggeri -12,2 9,0 3,2 0,0 16. Regensen -0,1 0,1 0,0 I alt udgift -8,4 20,8-0,1 0,0 12,3 ad. 13. Kunstnerisk udsmykning Afvigelsen på 3,8 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på kunstnerisk udsmykning og at de igangsatte sager ikke har givet så hurtigt et afløb som forventet. Beholdningen størrelse skyldes ligeledes hastigheden på afløbet af de igangsatte sager. ad. 15. Udviklings og Forsøgsbyggeri Afvigelsen på 12,2 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beløb. Det i 2002 forventede afløb er slået fuldt igennem i Hertil kommer, at der af kontoen er afholdt udgifter på 3,1 mio. kr. til udbedringer efter branden på Regensen. Dette er sket med hjemmel i Akt. 81 af 12/ Herunder har vi afholdt 4,2 mio. kr. til et forsøg/demonstrationsprojekt vedr. ventilation på Syddansk universitet. Projektet forventes endeligt afsluttet i 2004 med en evaluering. Ved evalueringen vil der blive taget stilling 12 Årsrapport 2003

15 til, hvor stor en del af udgiften, der vedrører almindelig vedligeholdelse og hvor stor en del, der skal betales af forsøgs- og udviklingsmidlerne. Når dette kan fastslås vil der blive udbetalt refusion fra Leje, vedligeholdelse og skatter. ad. 16. Regensen Ved Akt 81 12/ blev det tiltrådt, at S-FoU skulle afholde i alt 3,0 mio. kr. til genopretning af Regensen efter en loftsbrand. Årsrapport

16 Igangværende anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Igangværende anlægsprojekter Hjemmel Bygge Forventet Total- Stats- Årets Forventet Overgået til -start afslut- udgift udgift udgift restudgift hovedlån nings- (indeks (indeks (indeks Mio. kr. tidspunkt 172,8) 172,8) 172,8) Københavns Universitet KUA, Udbygning (inkl. grund) Akt ,2 19, ,8 KUA 1 4. kvt Kunstnerisk udsmykning KUA 1. etape Finansloven ,3 0,5 0,0 Ikke værdiforøgende Geocenter Akt C 2002 Akt ,4 7,6 1,6 3. kvt Renovering af Østervoldkomplekset FL ,3 0,0 0,2 3. kvt 2002 Bioteknologisk Forskningscenter Akt Akt ,9 19,0 544,1 Renovering af procesventilation (del af renovering og hovedistandsættelse) Akt ,3 - - Ombygning af Zoologisk Museum BV ,5 1,3 0,0 2. kvt Lundbeckfond Auditoriet Akt ,0-0,8 24,0 Fonds-finansieret Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut Akt ,1-59,1 Nybyggeri i Universitetsparken FL ,3-54,3 Syddansk Universitet Udvidelse til Samfundsfag på Campus Akt ,3 10,4 4,2 1. kvt Winsløv Parken 2. etape FL ,9 59,6 53,9 Udvidelse og ombygning i: Esbjerg og Akt ,9 15,4 5,3 2,1 Sønderborg Akt Akt ,5 209,4 10,5 246,3 Rentrumslaboratorium Akt ,0-0,6 23,4 Byggeafsnit 37, Campus Akt ,3 5,8 67,0 Roskilde Universitetscenter Udbygningsplan 2. etape Akt ,6 0,1 2, Ombygning afledt af RUC-syd BV ,8 4,6 1,6 Udbygningsplan 3. og 4. etape Akt ,4 57,2 6,1 3. kvt Aalborg Universitet Nybyggeri til Bioteknologi FL ,3 4,8 53,5 Nybyggeri til Humaniora BV ,3 2,8 25,5 14 Årsrapport 2003

17 Nybyggeri til Ingeniør-uddannelserne BV ,2 24,4 0,7 Danmarks Farmaceutiske Højskole Renovering af procesventilation Akt ,4 0,1 0, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Modernisering Akt ,9 3,8 2, Husdyr 3. kvt Mejeribygning 3. kvt Højhuset 3. kvt Patologi Øst Ny sektionsbygning 2001 Genopførelse af auditorium BV1996 FL ,2 5,6 7, IT-Højskolen Nybyggeri Akt Akt A ,0 174,1 39,2 Øvrige Titangade 6/Sigurdsgade 24, Danmarks Jordmoderskole Færdiggørelse af udenomsarealer BV ,6 0,6 0,0 Ombygning og renovering af Howitzvej BV2001 Akt ,5 20,3 0,2 Handelshøjskolen i København, nybyggeri 2. etape Akt Akt ,5 62,9 0,0 62,7 Statsrestudgift Handelshøjskolen i København, etablering af Solbjerg Plads TB ,2 0,2 7,5 I alt For en del af byggerierne gælder det, at der kun mangler 1. års eftersyn i 2004, idet byggerierne er afleveret til lejer og huslejeopkrævningerne er påbegyndt på det tidspunkt, hvor totaludgiften er overflyttet til hovedlånet. Første etape af Københavns Universitet på Amager blev taget i brug med udgangen af Københavns Universitet har efterfølgende underskrevet en procesaftale om videreførelse af projektet og det er forventningen, at byggeriet kan påbegyndes i Tilbygningerne til RUC etape 3 og 4 blev afleveret sidst på året og med en god licitation. På Syddansk universitet i Odense er der opført en ny bygning til Medievidenskab og på Syddansk Universitet i Esbjerg er et akut pladsproblem løst ved at eksperimentere med opførelse af nye bygninger på kort tid - et såkaldt turbobyggeri. På KVL er Bindesbølls smukke festauditorium genopført efter en brand i En brand, der totalskadede det gamle unikke lofts- og vægmalerier. Årsrapport

18 Afsluttede anlægsprojekter, der administreres af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Mio. kr. Seneste hjemmel Byggestart Totaludgift (indeks 172,8) Årets udgift Overgået til hovedlån Københavns Universitet GBIF-Sekretariatet Akt Fonds-finansieret Totaludgift 12,5 - Projektændring 0,0 Revideret totaludgift 12,5 6,0 Øvrige Titangade 6 / Sigurdsgade 24, Danmarks Jordmoderskole BV kvt Totaludgift 3,7 - Projektændring 0,0 Revideret totaludgift 3,7 0,1 Danmarks Pædagogiske Universitet, udbygningsplan 1. etape Akt Totaludgift iflg. Akt 4,9 - Projektændring 0,2 Revideret totaludgift 5,1 5,1 Ombygningsarbejdet på Zoologisk Museum i København blev færdiggjort og Københavns Universitet kan nu stille lokaler til rådighed til organisationen Global Biodiversity Information Facility. S-FoU har som bygherrerådgiver afleveret Det Gamle Grønlandske Pakhus i København til Fonden Den Nordatlantiske Brygge. Den Nordatlantiske Brygge indeholder nordiske aktiviteter inden for samfundsforhold, kultur, forskning, uddannelse etc. 16 Årsrapport 2003

19 Påtegning > Statens Forsknings- og Uddannelsesbygningers årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelse) 41 samt Akt 63 11/ Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige resultater, jf. f.s.v. angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens 39 opfyldt. Den Direktør Lars Ole Hansen Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling s påtegning af årsrapporten for 2003 sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse. Den Kontorchef Niels R. Korsby Årsrapport

20

Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2002. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 2290 DK - 1025 København K Telefon +45 3395

Læs mere

Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 2004 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postboks 2290 DK 1025 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45

Læs mere

Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

Årsrapport 2005. Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Årsrapport 25 Årsrapport 25 Udgivet af: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nørre Voldgade 16 Postbox 229 DK - 125 København K Telefon +45 3395 12 Telefax

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Udgivet af: Universitets og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 8790797302 Publikationen

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 BYGGEDIREKTORATET CVR nr. 20 90 58 08 UNDERVISNINGSMINISTERIET APRIL 2001 1 ISBN: 87-90797-11-6 (papirudgave) ISBN: 87-90797-12-4 (elektronisk version) 2 1 Beretning... 5 1.1 Hovedformål

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2016-17 125 Undervisningsministeriet. København, den 19. juni. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Årsrapport 2004 April 2005 Titel: Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2005 Redaktion: Foto: Layout: Copyright:

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning...

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning... 5705 Virk-regnskab 02 26/04/03 15:39 Side 1 Indholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT 1. Beretning... 2 2. Målrapportering... 4 2.1. Oversigt over målopfyldelse... 4 2.2. Sagsbehandlingstid... 6 2.3. Produktivitet...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere