Om bevillingsafregning November 2013 Version 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1"

Transkript

1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt Bogføring i de lokale økonomisystemer Statens Budgetsystem Primo beholdninger på det udgiftsbaserede område 5 3 Processen Den generelle tidsplan Departementernes rolle Institutionernes rolle Godkendelse af bevillingsafregning 7 4 Elementer i bevillingsafregningen Korrektioner i forbindelse med kontoændringer Bevillingstekniske omflytninger Bortfald Ændringer i den samlede statsforskrivning Udbytte Overført overskud Reservation af året bevilling Anvendelse af tidligere års reservationer 12 Vedlagte bilag: Bilag 1: Bevillingsafregning på det udgiftsbaserede område Tabeludtræk fra SB Bilag 2: Bevillingsafregning på det udgiftsbaserede område Bogføringseksempler Bilag 3: Bevillingsafregning på det omkostningsbaserede område Tabeludtræk fra SB Bilag 4: Bevillingsafregning på det omkostningsbaserede område Bogføringseksempler Ændringer i version 1.1. i forhold til vejledning af oktober 2013 Der er i kapitel 4 indsat nyt afsnit, der kort gennemgår beregningen af overført overskud i forbindelse med resultatdisponeringen. Samtidig er afsnittet om båndlæggelser udgået, da bogføring af båndlæggelser ikke er relevant i forbindelse med bevillingsafregningen. Endvidere er i bilag 4 indsat konteringseksempel, der viser hvorledes midler disponeret til overført overskud skal bogføres. Landgreven 4 Postboks København K T E CVRnr EANnr

3 1 Indledning Vejledningen her indeholder en nærmere beskrivelse af tilrettelæggelsen af bevillingsafregningen for 2013, hvor der gennemføres en række væsentlige omlægninger af processen. Indtil i dag er bevillingsafregningen både blevet bogført i Navision (de lokale økonomisystemer), og samtidig har man manuelt skulle indrapportere bevillingsafregningen til Statens Budgetsystem. Denne dobbelte registrering har medvirket til at forlænge processen og har samtidig resulteret i, at der er opstået en række differencer mellem registreringerne i Navision og Statens Budgetsystem, som det hvert år har krævet mange ressourcer at udrede. Fra 2013 skal bevillingsafregningen derfor udelukkende bogføres i Navision, hvorefter den automatisk vil blive overført til Statens Budgetsystem. Herved kan processen gøres kortere og samtidig undgår man de mange differencer mellem registreringerne i Navision og Statens Budgetsystem. Omlægningen gennemføres som led i processen med en fremrykket årsafslutning 2013 og omfatter både de omkostningsbaserede og de udgiftsbaserede bevillinger. Vejledningen er opdelt på følgende måde: I kapitel 2 følger en nærmere beskrivelse af, hvad der er nyt i forbindelse med bevillingsafregningen Kapitel 3 gennemgår selve processen og den hermed forbundne plan. Herefter følger i kapitel 4 en nærmere beskrivelse af de forhold der skal tages nærmere stilling til i forbindelse ed bevillingsafregningen, herunder hvorledes de enkelte forhold bogføres. Vejledningen er suppleret med 4 bilag. Bilag 1 og 2 beskriver bogføringseksempler og tabeludtræk fra Statens Budgetsystem i relation til det udgiftsbaserede område. Bilag 3 og 4 beskriver bogføringseksempler og tabeludtræk fra Statens Budgetsystem i relation til det omkostningsbaserede område. Der foreligger på finansloven enkelte hovedkonti med driftsbevillinger, som samtidig er underlagt den udgiftsbaserede regnskabsregistrering. Bevillingsafregningen for disse hovedkonti følger et særligt regelsæt, der vil blive særskilt udmeldt til de berørte institutioner. 3

4 2 Hvad er nyt Den helt centrale nyskabelse i forbindelse med bevillingsafregningen 2013 er, at afregningen udelukkende skal bogføres i Navision, hvorefter den automatisk overføres til Statens Budgetsystem. Samtidig fremrykkes bevillingsafregningen, således at afregningen skal være godkendt af de enkelte institutioner overfor departementerne den 31. januar Ændringerne er nærmere gennemgået nedenfor under følgende overskrifter: 1. Bogføring i de lokale økonomisystemer 2. Statens Budgetsystem 3. Primo beholdninger på det udgiftsbaserede område 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer Bevillingsafregningen for 2013 skal udelukkende bogføres i Navision hvorefter den automatisk overføres til Statens Budgetsystem. Indtil 2012 er bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område slet ikke blevet bogført i Navision. Til bogføring af bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område er derfor oprettet følgende nye regnskabskonti: Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område Kontoændringer, udgiftsbaserede område Bortfald, udgiftsbaserede område Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område På det omkostningsbaserede område er bevillingsafregningen også tidligere blevet bogført i Navision. Der anvendes derfor de samme regnskabskonti som hidtil. Brugen af de regnskabskonti, der skal anvendes i forbindelse med bevillingsafregningen er nærmere beskrevet i bilag 2 og Statens Budgetsystem Bevillingsafregningen har hidtil været indrapporteret til Statens Budgetsystem via anvendelse af en række transaktionstype numre. Denne indrapportering ophører fra 2013, hvor der ikke længere skal indrapporteres til Statens Budgetsystem, da bevillingsafregningen i stedet bogføres direkte i Navision. 4

5 I forbindelse med bevillingsafregningen skal Statens Budgetsystem derfor udelukkende anvendes til udskrivning af de tabeller, der indgår i statsregnskabet omkring bevillingsafregningen. Tabelnumrene i Statens Budgetsystem fremgår nedenfor. Tabeller vedrørende bevillingsafregningen i Statens Budgetsystem På det udgiftsbaserede område Tabel Bevillingsafregning pr. hovedkonto i kr. Tabel Bevillingsafregning pr. hovedkonto i mio.kr. På det omkostningsbaserede område Tabel Bevillingsafregning pr. virksomhedsbærende hovedkonto i mio.kr. Tabel Bevillingsafregning pr. virksomhedsbærende hovedkonto i kr. Tabel Bevillingsafregning fordelt på underkonti Det nærmere indhold af tabellerne er gennemgået i bilag 1 og Primo beholdninger på det udgiftsbaserede område Bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område har ikke tidligere været bogført i Navision. Det skal den fra i år, og der er i den forbindelse oprettet en række særskilte regnskabskonti hertil, jf. afsnit 2.1. Da bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område ikke tidligere har været bogført i Navision, så skal de videreførelsesbeholdninger, der er opført i statsregnskabet for 2012 bogføres i regnskaberne inden bevillingsafregningen for 2013 går i gang. Registreringen af primo beholdningerne på det udgiftsbaserede område skal foretages inden årets udgang, således at der er god tid til at kontrollere registreringen og dermed sikre, at bevillingsafregningen for 2013 startes på et korrekt grundlag. Selve proceduren for denne registrering af primo beholdninger på det udgiftsbaserede område vil blive udmeldt i et særskilt brev fra Moderniseringsstyrelsen i slutningen af oktober måned

6 3 Processen I 2013 skal bevillingsafregningen udelukkende bogføres i Navision, hvorefter afregningen automatisk overføres til Statens Budgetsystem. Denne omlægning giver mulighed for at afvikle processen væsentligt hurtigere end i tidligere år, men forudsætter samtidig at man nøje følger de fastsætte tidsfrister for processens tilrettelæggelse. Processen omkring bevillingsafregningen 2013 er nærmere gennemgået nedenfor under følgende overskrifter: 1. Den generelle tidsplan 2. Godkendelse af bevillingsafregningen 3. Departementernes rolle 4. Institutionernes rolle 3.1 Den generelle tidsplan Ministerområdernes bevillingsafregning skal være afsluttet og korrekt bogført i de lokale økonomisystemer med udgangen af januar måned Da den endelige bogføring af bevillingsafregningen først kan foretages, når den øvrige bogføring er afsluttet, anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at ministerierne tilrettelægger sine arbejdsgange således, at al almindelig bogføring inkl. bevillingsafregningen afsluttes med udgangen af uge 4, således at uge 5 kan forbeholdes til departementernes kontrol af bevillingsafregningen plus eventuelle fejlrettelser i den forbindelse. Departementernes orienterer mandag den 3. februar 2014 Moderniseringsstyrelsen om, at bogføringen er afsluttet og meddeler i den forbindelse Moderniseringsstyrelsen, om der bliver behov for bogføring af væsentlige fejlrettelser i løbet af uge 6. Bogføringen af væsentlige fejlrettelser i løbet af uge 6 kan kun foretages med Moderniseringsstyrelsens forudgående godkendelse. Den samlede tidsplan for årsafslutningen 2013 herunder bogføringsfrister mv. er nærmere gennemgået i Moderniseringsstyrelsens generelle vejledning til årsafslutningen Departementernes rolle Det er de enkelte departementer, der er ansvarlig for tilrettelæggelsen og godkendelsen af ministeriernes bevillingsafregning, og departementerne skal dermed sikre, at ministerområdernes bevillingsafregning er afsluttet og korrekt bogført i de lokale økonomisystemer med udgangen af januar måned

7 De enkelte departementer er selv ansvarlig for fastsættelsen af interne tidsfrister indenfor ministerområdet, der skal sikre, at bevillingsafregningen kan være afsluttet med udgangen af januar måned Til brug for departementernes kontrol af institutionernes bevillingsafregning anvendes bevillingsafregningstabellerne i Statens Budgetsystem, jf. afsnit 2.2. I den udstrækning departementerne finder væsentlige fejl i institutionernes bevillingsafregning, som ikke er rettet i løbet af uge 5, så er der mulighed for at foretage fejlrettelser i uge 6. Eventuelle fejlrettelser i uge 6 må kun foretages med forudgående tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen. Det er departementerne, der er ansvarlig for den endelige godkendelse af ministeriernes bevillingsafregning overfor Moderniseringsstyrelsen. Den endelige godkendelse af bevillingsafregningen foretages samtidig med den samlede regnskabsgodkendelse overfor Moderniseringsstyrelsen. 3.3 Institutionernes rolle De enkelte institutioner er ansvarlige for, at bevillingsafregningen er korrekt bogført i de lokale økonomisystemer, og at denne bogføring er afsluttet indenfor de af departementerne fastsatte tidspunkter og senest fredag den 31. januar De enkelte institutioner kan ligesom departementerne kontrollere den bogførte bevillingsafregning via bevillingsafregningstabellerne i Statens Budgetsystem. 3.4 Godkendelse af bevillingsafregning Den endelige godkendelse af bevillingsafregningen foretages samtidig med den samlede regnskabsgodkendelse via indsendelse af en samlet regnskabserklæring til Moderniseringsstyrelsen. Den nærmere procedure omkring den endelige regnskabsgodkendelse er nærmere beskrevet i den generelle vejledning til årsafslutningen

8 4 Elementer i bevillingsafregningen I forbindelse med bevillingsafregningen skal der tages stilling til en række spørgsmålet i relation til, hvorledes årets resultat skal håndteres. Nogle spørgsmål er relevante i relation til både det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede område, mens andre spørgsmål udelukkende er relevante på det omkostningsbaserede område. De forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med bevillingsafregningen, er samlet i nedenstående oversigt, hvor det samtidig er angivet på hvilke områder, spøgsmålet er relevant. Hvad skal der tages stilling til i forbindelse med bevillingsafregningen 1. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer 2. Bevillingstekniske omflytninger 3. Bortfald 4. Ændringer i den samlede statsforskrivning 5. Udbytte til statskassen 6. Overført overskud 7. Reservation af årets bevillings til kommende år 8. Anvendelse af tidligere års reservationer Omkostningsbaseret område Udgiftsbaseret Område Egenkapital Reservationer Egenkapital X X X X X X X X X X X X 4.1 Korrektioner i forbindelse med kontoændringer Korrektioner i forbindelse med kontoændringer omfatter eventuelle videreførselsbeløb, der skal tilføres hovedkontoen fra en anden hovedkonto, eller videreførselsbeløb der skal overføres fra hovedkontoen til en anden hovedkonto. Sådanne korrektioner kan både være aktuelle på det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede område. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at der skal anvendes forskellige regnskabskonti afhængig af, om korrektionen foretages på en omkostningsbaseret eller udgiftsbaseret hovedkonto. 8

9 Korrektioner i forbindelse med kontoændringer Bogføring På udgiftsbaseret område Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 3 i bilag 2 På omkostningsbaseret område (egenkapital) Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 8 i bilag 4 På omkostningsbaseret område (reserveret bevilling) Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 6 i bilag 4 Ved bogføring af korrektioner i forbindelse med kontoændringer skal man på det omkostningsbaserede område være opmærksom på, at der efterfølgende skal foretages en regulering af likviditeten. 4.2 Bevillingstekniske omflytninger For visse anlægs og reservationsbevillinger er der etableret en særlig hjemmel på finansloven til at genanvende eventuelle merindtægter. Genanvendelse af sådanne merindtægter registreres ved en bevillingsteknisk omflytning på bevillingsafregningen. Det understreges, at bevillingstekniske omflytninger udelukkende må foretages i den udstrækning, der foreligger en særlig hjemmel hertil under de særlige bevillingsbestemmelser på finansloven. Bevillingstekniske omflytninger anvendes udelukkende på det udgiftsbaserede område. Bevillingstekniske omflytninger Bogføring På udgiftsbaserede område Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 2 i bilag Bortfald Under bortfald registreres den del af et givent overskud, der ikke kan videreføres til kommende år. Bortfald må ikke anvendes til at tilføje midler til en hovedkonto (negativt bortfald). Der er dog en undtagelse fra denne regel nemlig konkrete anlægsprojekter eller reservationsbevillinger, der afsluttes med et merforbrug, der udgør under kr. I sådanne tilfælde kan der søges bortfald med modsat fortegn, således at man sikrer, at hovedkontoen kan lukkes. 9

10 Hvis merforbruget udgør mere end kr. når projektet afsluttes, må der dog først foretages bortfald i det efterfølgende finansår, dvs. efter at merforbruget har været vist i bevillingsafregningen for et år. Bortfald Bogføring På udgiftsbaseret område Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 4 i bilag 2 På omkostningsbaseret område (egenkapital) Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 10 i bilag 4 På omkostningsbaseret område (reserveret bevilling) Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 7 i bilag 4 Ved bogføring af bortfald skal man på det omkostningsbaserede område være opmærksom på, at der efterfølgende skal foretages en regulering af likviditeten. 4.4 Ændringer i den samlede statsforskrivning Det kan i visse situationer være aktuelt at ændre den samlede registrerede statsforskrivning under den enkelte virksomhed. Sådanne ændringer kræver bevillingsmæssig hjemmel via finansloven og registreres i givet fald på bevillingsafregningen. Ændringer i statsforskrivninger kan kun forekomme på det omkostningsbaserede område. Ændringer i den samlede statsforskrivning Bogføring På omkostningsbaseret område Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 9 i bilag Udbytte Det kan i visse ekstraordinære tilfælde være aktuelt, at en del af overskuddet skal udbetales som særligt udbytte (forekommer kun meget sjældent). Såfremt en del af overskuddet skal udbetales som særligt udbytte registreres dette på bevillingsafregningen i forbindelse med resultatdisponeringen. 10

11 Udbetaling af særligt udbytte kan kun forekomme på det omkostningsbaserede område. Udbytte Bogføring På omkostningsbaseret område Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 5 i bilag 4 Ved bogføring af udbytte skal man være opmærksom på, at der efterfølgende skal foretages en regulering af likviditeten. 4.6 Overført overskud I forbindelse med resultatdisponering på det omkostningsbaserede område registreres den del af året resultat, der kan videreføres til kommende år. Det overførte overskud beregnes på baggrund af året resultat minus eventuelt bortfald og udbytte til statskassen. Overført overskud På omkostningsbaseret område Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 5 i bilag Reservation af året bevilling I den udstrækning der skal foretages reservation af årets bevilling til kommende år anføres dette i forbindelse med bevillingsafregningen. Reservation af bevilling til kommende år kan kun forekomme på det omkostningsbaserede område. Reservation af årets bevilling Bogføring På omkostningsbaseret område Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 2 i bilag 4 11

12 4.8 Anvendelse af tidligere års reservationer I den udstrækning der er anvendt midler af tidligere års reservationer i indeværende år registreres dette i forbindelse med bevillingsafregningen. Forbrug af reservationer kan kun forekomme på det omkostningsbaserede område. Anvendelse af tidligere års reservationer Bogføring På omkostningsbaseret område Bogføringskonti: med modkonto på Læs nærmere: Bogføringseksempel 1 i bilag 4 12

13 Bilag 1: Bevillingsafregning på det udgiftsbaserede område Tabeludtræk fra SB Bevillingsafregningen for de udgiftsbaserede bevillinger optrykkes i statsregnskabet for hovedkonti af bevillingstypen reservationsbevilling og anlægsbevilling. Herudover kan forekomme genbevillingsadgang på enkelte hovedkonti af typen anden bevilling. For de hovedkonti/bevillingstyper, der har videreførelsesadgang, indeholder bevillingsafregningen en opgørelse af afvigelsen mellem bevilling og regnskab samt den akkumulerede opsparing fra det foregående år. Hertil kommer det pågældende ministeriums stillingtagen til, hvorvidt dette beløb helt eller delvis skal videreføres til kommende finansår. For de konti, som ikke har videreførelsesadgang, dvs. lovbundne bevillinger og anden bevilling, (ekskl. ovenstående undtagelse), er bevillingsafregningen begrænset til en opgørelse af afvigelsen mellem bevilling og regnskab pr. hovedkonto. Denne afvigelse vises i statsregnskabets regnskabsspecifikationsdel og indeholder udelukkende en beregning af forskellen mellem den formelle bevilling og regnskabstallet pr. hovedkonto. Der anvendes udelukkende 2 tabeller i relation bevillingsafregningen for de udgiftsbaserede bevillinger henholdsvis: 1. Resultatopgørelse for indeværende år 2. Opgørelse af akkumuleret resultat Tabellerne kan udskrives via Statens Budgetsystem (tabel nr og 10152) og dannes på baggrund af regnskabsregistreringen i SKS herunder de regnskabsregistreringer, der er bogført i forbindelse med bevillingsafregningen. De tabeller, der udskrives via SB, er mere detaljerede end dem der vises i statsregnskabet (visse linjer vises ikke, hvis ikke de indeholder beløb). Skemaerne har samme struktur på hoved og underkontoniveau. Resultatopgørelse for indeværende år Tabellen dannes automatisk i SB på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering i SKS og de foreliggende bevillingsregistreringer i SB. Tabellen rekvireres via tabelnummer og

14 Resultatopgørelse indeværende år (relevant for alle hovedkonti) Kontering i SKS 1. Bevilling (B+TB)... Sammentælling 2. Regnskab 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab = Bevillingstekniske omflytninger Årets overskud... = 3+4 Linje 1 Bevilling: Beløbet fremkommer som en sum af hoved eller underkontoens bevillinger på finanslov og tillægsbevillingslov. Beløbet overføres direkte fra B+TB registeret i Statens Budgetsystem. Linje 2 Regnskab: Beløbet fremkommer som en sum af det afsluttede regnskabs registreringer for de regnskaber (delregnskaber/bogføringskredse), som hører til hoved eller underkontoen. Beløbet overføres direkte fra de samlede regnskabsregistreringer i SKS. Linje 3 Afvigelse mellem bevilling og regnskab: Denne afvigelse beregnes som bevilling fratrukket regnskab. Ved et mindreforbrug bliver fortegnet positivt. Ved et merforbrug bliver fortegnet negativt. Linje 4 Bevillingstekniske omflytninger: Beløbet i denne linje tages ud fra den foretagne registrering på konto Kontoen anvendes til registrering af merindtægter i forhold til finanslovbudgetteringen på de hovedkonti, hvor ministerierne har adgang til at videreføre en sådan merindtægt, jf. kapitel 4.1. Linje 5 Årets overskud: Med indregning af evt. bevillingstekniske omflytninger fremkommer årets overskud før dispositioner. Et beløb med positivt fortegn angiver et overskud, mens et negativt fortegn angiver et underskud. Opgørelse af akkumuleret resultat Tabellen dannes automatisk i SB på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering i SKS og de foreliggende bevillingsregistreringer i SB. Tabellen rekvireres via tabelnummer og

15 Opgørelse af akkumuleret resultat Kontering i SKS Sammentælling 11. Akkumuleret overskud ultimo forrige år... Undertrykkes 12. Korrektioner til akkumuleret overskud forrige år Korrektion i forbindelse med kontoændringer Undertrykkes 13. Akkumuleret overskud primo indeværende år Primo saldo incl. primo korrektioner årets bevægelse på Året overskud (jf. resultatopgørelse) pkt Akkumuleret overskud ultimo indeværende år... = Omflytninger, disponeringsmæssige Udgår 17. Omflytninger mellem underkonti Udgår 18. Disposition, overskud som bortfalder Akkumuleret overskud til videreførelse ult. indeværende år = Linje 11 og 12 undertrykkes i statsregnskabet, men linjerne vil fremgå af de tabeller der udskrives fra SB. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer på det udgiftsbaserede område registreres på konto Linje 13 Akkumuleret overskud primo indeværende år: Beløbet registreres ud fra primosaldoen på konto inkl. de registrerede primokorrektioner på konto Endvidere indgår årets bevægelser på konto I opstartåret (2013) skal man registrere det akkumulerede overskud ultimo 2012 på konto Beløbet skal registreres som en primokorrektion, jf. kapitel 2.3. Linje 14 Årets overskud: Beløbet hentes fra resultatopgørelsestabellen, jf. tabel på side 14. Linje 15 Akkumuleret overskud ultimo indeværende år: Beløbet er en sum post. Linje 16 Omflytninger, disponeringsmæssige: Udgår. Punktet har hidtil været anvendt til at vise eventuelle omflytninger af den akkumulerede opsparing mellem lønsum og øvrig drift indenfor den samme hovedkonto. Summen af eventuelle transaktioner har derfor været nul på hovedkontoniveau. Sådanne omflytninger vil ikke længere blive vist i forbindelse med bevillingsafregningen. Linje 17 Omflytninger mellem underkonti: Udgår. Punktet har hidtil været anvendt til flytninger mellem underkonti indenfor den samme hovedkonto. Summen af eventuelle transaktioner har derfor været nul på hovedkontoniveau. Så 15

16 danne omflytninger vil ikke længere blive vist i forbindelse med bevillingsafregningen. Linje 18 Overskud som bortfalder: Beløbet hentes fra de registreringer, der er foretaget på regnskabskonto Linje 19 Akkumuleret overskud til videreførelse: Beløbet dannes som en sum registrering. Beløbet i dette felt skal være lig med ultimo saldoen på konto Kontrol af opgjort akkumuleret overskud til videreførelse Ved udskrivning fra tabellen fra SB er der i bunden af tabellen anført en kontrolindikator, der angiver, om der er overensstemmelse mellem tabellens afsluttende sum tal (linje 19) og den foretagne regnskabsregistrering i Navision (de lokale økonomisystemer). 16

17 Bilag 2: Bevillingsafregning på det udgiftsbaserede område Bogføringseksempler Bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område bogføres på følgende regnskabskonti: Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område Afvigelse mellem bevilling og regnskab, udgiftsbaserede område Kontoændringer, udgiftsbaserede område Bortfald, udgiftsbaserede område Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område Nedenstående bogføringseksempel illustrerer hvorledes bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område skal bogføres. Først er angivet hvilke forudsætninger eksemplet bygger på. Herefter er angivet hvorledes resultatopgørelse og akkumuleret resultat vil optræde i bevillingsafregningen under de givne forudsætninger, og endelig er angivet hvorledes de enkelte transaktioner skal bogføres. Det understreges, at primokorrektion udelukkende skal anvendes i forbindelse med bogføring af det akkumulerede resultat, ved opstarten af den nye ordning, jf. pkt. 2 i nedenstående bevillingsforudsætninger. Beskrivelse af forudsætninger 1. På hovedkontoen er registreret et samlet mindreforbrug (udgifter) i forhold til FL2013 på 4 mio. kr. Beløbet kan genanvendes (se konteringseksempel 1). 2. På hovedkontoen foreligger pr. 1. januar 2013 er akkumuleret overskud på 10 mio.kr. Det akkumulerede resultat bogføres som en primokorrektion ved opstarten af den nye ordning (se konteringseksempel 1). 3. På hovedkontoen er registreret en samlet merindtægt i forhold til FL2013 på 2 mio.kr. Der er tilknyttet en særlig bevillingsbestemmelse til hovedkontoen, der giver adgang til at genanvende denne merindtægt (se konteringseksempel 2). 4. Til hovedkontoen er overført et samlet videreførslesbeløb på 3 mio.kr. i løbet af Overførslen er sket i forbindelse med en ressortændring (se konteringseksempel 3). 5. Af det akkumulerede overskud pr. 1. januar 2013 skal 1 mio.kr. bortfalde (se konteringseksempel 4). Resultatopgørelse Udgifter Indtægter 1. Bevilling (B+TB) ,0 100,0 2. Regnskab 100,0 102,0 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 4,0 2,0 4. Bevillingstekniske omflytninger... 2,0 2,0 5. Årets overskud... 6,0 17

18 Opgørelse af akkumuleret resultat Udgifter 11. Akkumuleret overskud primo indeværende år (10,0+3,0)* 13,0 12. Året overskud (jf. resultatopgørelse) 6,0 13. Akkumuleret overskud ultimo indeværende år... 19,0 14. Disposition, overskud som bortfalder 1,0 15. Akkumuleret overskud til videreførelse ult. indeværende år 18,0 Indtægter * Det akkumulerede overskud primo indeværende år sammensættes dels af de 10 mio.kr. der forefindes ved året begyndelse, og dels ved de 3 mio.kr. der er overført ved en ressortændring, jf. de beskrevne forudsætninger pkt. 2 og 4. Konteringseksempel 1 Bogføring af akkumuleret overskud pr. 1. januar 2013 samt bogføring af mindre forbrug, der kan genanvendes På konto bogføres mindre forbrug, der kan videreføres. På konto bogføres endvidere det akkumulerede overskud pr. 1. januar Modkontoen til disse posteringer er konto Afvigelse mellem bevilling og regnskab udgiftsbaserede område (p) 4 Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område (p) 4 Konteringseksempel 2 Kontering af bevillingstekniske omflytninger Den merindtægt, der kan genanvendes, bogføres på konto med modkonto på Bevillingstekniske omflytninger, udgiftsbaserede område udgiftsbaserede område Akkumuleret overskud til videreførelse,

19 Konteringseksempel 3 Kontering af overført videreførselsbeløb i forbindelse med kontoændringer Modtagelse af videreførsler fra andre hovedkonti i forbindelse med en ressortændring bogføres på konto med modkontoen på Kontoændringer, Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område udgiftsbaserede område Konteringseksempel 4 Kontering af bortfald Bogføring af bortfald foretages på konto med modkonto på Bortfald, Akkumuleret overskud til videreførelse, udgiftsbaserede område udgiftsbaserede område

20 Bilag 3: Bevillingsafregning på det omkostningsbaserede område Tabeludtræk fra SB Bevillingsafregningen for de omkostningsbaserede bevillinger optrykkes i statsregnskabet for hovedkonti af bevillingstypen driftsbevilling og statsvirksomhed. Der anvendes 4 forskellige tabeller henholdsvis: Resultatopgørelse for indeværende år Disponering af årets resultat Opgørelse af reserveret bevilling Opgørelse af egenkapital 1. Resultatopgørelse for indeværende år Tabellen dannes automatisk i SB på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering i SKS og de foreliggende bevillingsregistreringer i SB. Resultatopgørelse indeværende år (relevant for alle hovedkonti) 1. Bevilling (B+TB) Forskydning i reservationer: 2.1. Anvendt af tidligere års reservationer Reservation af årets bevilling til kommende år Bevilling til rådighed Regnskab... Kontering i SKS Sammentælling = Afvigelse mellem bevilling og regnskab... =34 6. Omflytninger, bevillingstekniske... Udgår 7. Årets resultat på hoved(under)kontoen... =5 [Tekst på ikkevirksomhedsbærende hovedkonti] 8. Overførsel til den virksomhedsbærende hovedkonto xx.xx.xx [Tekst på virksomhedsbærende hovedkonti] 8.1 Overførsel fra hovedkonto yy.yy.yy Overførsel fra hovedkonto zz.zz.zz Årets resultat til disponering... Note: Pkt. 9 er altid 0 på ikkevirksomhedsbærende hovedkonti. Linje 1 Bevilling: Beløbet overføres direkte fra B+TB registeret i Statens Budgetsystem. Linje 2 Forskydninger i Reservationer: Beløbene hentes fra de registreringer, der er foretaget på regnskabskonti og Linje 3 Bevilling til rådighed: Beløbet dannes som en sum registrering. 20

21 Linje 4 Regnskab: Beløbet overføres direkte fra den samlede regnskabsregistrering i SKS. Linje 5 Afvigelse mellem bevilling og regnskab: Beløbet dannes som en sum registrering. Linje 6 Omflytninger, bevillingstekniske: Udgår. Bevillingstekniske omflytninger har hidtil vist flytninger mellem lønsum og øvrig drift indenfor samme hovedkonto. Flytninger af denne karakter vil ikke længere blive vist i forbindelse med bevillingsafregningen. Linje 7 Årets resultat: Beløbet vil være identisk med beløbet i linje 5. Linje 8 Overførsel til den virksomhedsbærende hovedkonto: Overførslen foretages automatisk i Statens Budgetsystem. 2. Disponering af året resultat Tabellen skal automatisk kunne dannes i SB på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering i SKS. Samtlige punkter i tabellen kan direkte trækkes fra den foretagne regnskabsregistrering. Disponering af årets resultat (kun relevant for de virksomhedsbærende hovedkonti) Kontering i SKS Sammentælling Disponeret til bortfald Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud... * * 10.4 = Punkt 9 fra resultatopgørelse Linje 10.1 Disponeret til bortfald: Beløbet dannes på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering på regnskabskonto Linje 10.2 Disponeret til reserveret egenkapital: Beløbet dannes på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering på regnskabskonto Linje 10.3 Disponeret til udbytte: Beløbet dannes på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering på regnskabskonto Linje 10.4 Disponeret til overført overskud: Beløbet dannes som en sum registrering. 21

22 3. Opgørelse af reserveret bevilling Tabellen dannes automatisk i SB på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering i SKS og de foreliggende bevillingsregistreringer i SB. Opgørelse af reserveret bevilling (relevant for alle hovedkonti) Kroner Kontering i SKS Taleksempel 11. Reserveret bevilling ultimo forrige år... Undertrykkes 12. Korrektioner til reserveret bevilling, primo Korrektion i forbindelse med kontoændringer Undertrykkes * 13. Reserveret bevilling primo indeværende år Primosaldo og primokorrektioner på årets bevægelse Institutionens besluttede dispositioner i årets løb Anvendt af tidligere års reservation Reservation af årets bevilling til kommende år Reserveret bevilling ultimo indeværende år... Sum Omflytninger mellem underkonti... Udgår 18. Reserveret bevilling som bortfalder Reserveret bevilling der overføres til kommende år... Sum (skal svare til ultimosaldo på 75.11) * Korrektioner i forbindelse med kontoændringer konteres på regnskabskonto men medtages ikke længere i tabellen. Linje 11 og 12 undertrykkes i statsregnskabet, men linjerne vil fremgå af de tabeller der udskrives fra SB. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer af reserveret bevilling registreres på konto Linje 13 Reserveret bevilling primo indeværende år: Beløbet registreres ud fra primosaldoen på konto incl. de registrerede primokorrektioner på konto Endvidere indgår årets bevægelser på konto Linje 14 Institutionens besluttede dispositioner i året løb: Beløbene hentes fra de registreringer, der er foretaget på regnskabskonti og Linje 15 Reserveret bevilling ultimo indeværende år: Beløbet er en sum post. Linje 17 Omflytninger mellem underkonti: Udgår. Punktet har hidtil været anvendt til flytning mellem underkonti indenfor den samme hovedkonto. Sådanne omflytninger skal ikke længere foretages i forbindelse med bevillingsafregningen. Linje 18 Reserveret bevilling som bortfalder: Beløbet hentes fra de registreringer, der er foretaget på regnskabskonto

23 Linje 19 Reserveret bevilling der overføres til kommende år: Beløbet dannes som en sum registrering. Beløbet i dette felt skal være lig med ultimo saldoen på konto Kontrol af opgjort reserveret bevilling der overføres til kommende år Ved udskrivning fra tabellen fra SB er der i bunden af tabellen anført en kontrolindikator, der angiver, om der er overensstemmelse mellem tabellens afsluttende sum tal (linje 19) og den foretagne regnskabsregistrering i Navision (de lokale økonomisystemer). 4. Opgørelse af egenkapital Tabellen dannes automatisk i SB på baggrund af den foretagne regnskabsregistrering i SKS og de foreliggende bevillingsregistreringer i SB. Opgørelse af disponibel egenkapital (kun relevant for virksomhedsbærende hovedkonti) Kroner Kontering i SKS Overført overskud 21. Egenkapital ultimo forrige år... Undertrykkes Kontering i SKS Startkapital Undertrykkes 22. Korrektioner til egenkapital: 22.1 Korrektion ifm kontoændringer Undertrykkes * Undertrykkes 23. Egenkapital primo indeværende år...primosaldo + primokorrektioner på samt årets bevægelse på (+ primosaldo og primokorrektioner på og 74.11) Primo saldo + primokorrektioner Dispositioner i årets løb Årets resultat (jf. resultatdisp.) Årets ændring i opskrivninger Årets ændring i statsforskrivning Udgår Egenkapital ultimo indeværende år... Sum Sum 28. Disposition, egenkapital som bortfalder Egenkapital ultimo... Sum (Skal svare til ultimosaldo på og ultimo saldo på og 74.11) * Korrektioner i forbindelse med kontoændringer på egenkapitalen konteres på regnskabskonto 74.12, men medtages ikke længere i tabellen. Sum 23

24 Linje 21 og 22 undertrykkes i statsregnskabet, men linjerne vil fremgå af de tabeller, der udskrives fra SB. Korrektioner i forbindelse med kontoændringer på egenkapitalen registreres på konto Linje 23 Egenkapital primo indeværende år: Beløbet dannes via primosaldoen på årets bevægelser på Herudover medtages eventuelt registrerede primokorrektioner på (idet eventuelle uoverensstemmelser mellem den foretagne registrering i de lokale økonomisystemer og SB registreres på disse konti). Endvidere medtages primosaldo og primokorrektioner på konto Principielt skal den samlede saldo på disse 2 konti være 0, da beløbene på disse konti skal viderebogføres til og Dette sker imidlertid ikke altid og en eventuel saldo på disse konti medtages derfor under den opgjorte egenkapital primo året. Linje 24 Dispositioner i året løb: Årets resultat hentes fra tabellen, der viser resultatdisponeringen, mens eventuelle ændringer i statsforskrivningen hentes fra den foretagne regnskabsregistrering på konto Linje 25 Egenkapital ultimo indeværende år: Beløbet er en sum post. Linje Egenkapital som bortfalder: Beløbet hentes fra de registreringer, der er foretaget på regnskabskonto Linje Egenkapital ultimo året: Beløbet dannes som et sum tal. Tallet skal svare til ultimosaldoen på , hvis der er bogført korrekt. Kontrol af egenkapital ultimo året Ved udskrivning fra tabel og fra SB er der i bunden af tabellen anført en kontrolindikator, der angiver, om der er overensstemmelse mellem tabellens afsluttende sum tal og den foretagne regnskabsregistrering i Navision (de lokale økonomisystemer). 24

25 Bilag 4: Bevillingsafregning på det omkostningsbaserede område Bogføringseksempler Nedenstående bogføringseksempler illustrerer hvorledes bevillingsafregningen på det omkostningsbaserede område skal bogføres. Bogføringseksemplerne tager udgangspunkt i de 4 tabeller, der optrykkes i statsregnskabet i forbindelse med bevillingsafregningen. De transaktioner der skal bogføres i forbindelse med bevillingsafregningen er angivet med fed skrift, og for hver af disse transaktioner er angivet, hvorledes transaktionen skal bogføres. Resultatopgørelse indeværende år (relevant for alle hovedkonti) Kontering i Tal eksempel SKS 1. Bevilling (B+TB) Forskydning i reservationer: 2.1. Anvendt af tidligere års reservationer Reservation af årets bevilling til kommende år Bevilling til rådighed Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Årets resultat... 4 Konteringseksempel 1 Anvendt af tidligere års reservation Anvendelse af tidligere års reservation bogføres på konto med modkonto på Anvendelse af tidligere års reserveret bevilling bevirker, at den samlede beholdning på reduceres (debetpostering). Reserveret Anvendelse af tidligere års reserverede Bevilling bevilling Konteringseksempel 2 Reservation af årets bevilling til kommende år Reservation af årets bevilling til kommende år bogføres på konto med modkonto på Reservation af årets bevilling til kommende år bevirker, at den samlede beholdning på forøges (kreditpostering). Reserveret Reservation af årets bevilling Bevilling til kommende år

26 Disponering af årets resultat (kun relevant for de virksomhedsbærende hovedkonti) Kontering i SKS Tal eksempel Disponeret til bortfald Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud... 1 Konteringseksempel 3 Årets resultat der disponeres til bortfald Bortfald af årets overskud bogføres på med modkonto Modkonto Bortfald af resultatdisponering Årets resultat Konteringseksempel 4 Disponeret til udbytte til staten Midler der disponeres til udbytte til staten bogføres på med modkonto på Modkonto Udbytte resultatdisponering Konteringseksempel 5 Disponeret til overført overskud Midler der disponeres til overført overskud bogføres på med modkonto på Modkonto Reguleret overført overskud resultatdisponering

27 Opgørelse af reserveret bevilling (relevant for alle hovedkonti) Kroner Kontering i SKS Tal eksempel 11. Reserveret bevilling ultimo sidste år Korrektion til reserveret bevilling, primo Korrektion i forbindelse med kontoændringer Reserveret bevilling primo indeværende år Institutionens besluttede dispositioner i årets løb Anvendt af tidligere års reservation Reservation af årets bevilling til kommende år Reserveret bevilling ultimo indeværende år... Sum Reserveret bevilling som bortfalder Reserveret bevilling der overføres til kommende år... Sum 11 Konteringseksempel 6 Korrektion i forbindelse med kontoændringer Modtagelse eller afgivelse af reserverede midler fra andre hovedkonti bogføres på konto med modkonto på I eksemplet er bogført modtagne reserverede midler fra andre hovedkonti med det resultat, at den reserverede bevilling er forøget (kreditpostering). Reserveret Kontoændringer Bevilling reserveret bevilling Konteringseksempel 7 Reserveret bevilling som bortfalder Bortfald af reserveret bevilling bogføres på konto med modkonto på Et bortfald af reserveret bevilling bevirker, at den reserverede bevilling reduceres (debetpostering). Reserveret Bortfald af reserveret Bevilling bevilling Kontering af anvendelse af tidligere års reservationer samt kontering af reservation af året bevilling til kommende år: Se under skema angående Resultatopgørelse. 27

28 Opgørelse af disponibel egenkapital (kun relevant for virksomhedsbærende hovedkonti) Kroner Kontering i SKS Samlet egenkapital Heraf overført overskud Tal eksempel Heraf startkapital 21. Egenkapital ultimo sidste år Korrektioner til egenkapital: Korrektion ifm kontoændringer Egenkapital primo indeværende år Dispositioner i årets løb Årets resultat (jf. resultatdisp.) Årets ændring i statsforskrivning Egenkapital ultimo indeværende år Disposition, egenkapital som bortfalder Egenkapital ultimo Konteringseksempel 8 Korrektion i forbindelse med kontoændringer Modtagelse eller afgivelse af overført overskud (egenkapital) fra andre hovedkonti bogføres på konto med modkonto på Nedenfor er bogført en overførsel af egenkapital til en anden hovedkonto hvorved den afgivende institutions samlede regulerede overskud reduceres (debetpostering). Reguleret overført Kontoændringer overskud egenkapital Konteringseksempel 9 Årets ændring i statsforskrivning En ændring i den samlede statsforskrivning bogføres på med modkonto på Nedenfor er bogført en reduktion af statsforskrivningen hvorved den samlede regulerede egenkapital reduceres (debetpostering). Reguleret Statsegenkapital Forskrivning

29 Konteringseksempel 10 Egenkapital som bortfalder Bortfald af egenkapital bogføres på med modkonto på Et bortfald af egenkapital bevirker, at det samlede regulerede overførte overskud reduceres (debetpostering). Reguleret overført Bortfald af overført overskud, Overskud egenkapital

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten

Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. regnskabsreform i staten Supplement til Procesvejledning nr. 6 Overgang til drift Vejledning til udarbejdelse af regnskabsinstruks Økonomistyrelsens serie af procesvejledninger vedr. regnskabsreform i staten Den 9. september 2005

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 36 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere