Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen"

Transkript

1 eller lejlighedsudvidelse i afdelingen Hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi overveje? Et inspirationskatalog 2014

2

3 Indholdsfortegnelse SAB s strategi og holdninger... Side 3 Hvordan vil SAB gerne realisere lejlighedssammenlægninger... Side 3 Finansiering... Side 3 Minimumsløsningen... Side 4 Tidsperspektiv... Side 5 Afdelingsbestyrelsens opgave i samråd med driftschef... Side 7 Modeller for indretning... Side 7 Metoder til tømning af lejligheder... Side 9 Udgifter for afdelingen... Side 10 Forvaltningsområdets opgaver... Side 12 Projektet... Side 12 Ny huslejeberegning... Side 12 Samarbejde med udlejningsområdet... Side 13 Ansøgning til kommunen... Side 13 Registrering af ændringer... Side 13 Ansøgning om sammenlægninger af lejligheder i støttet byggeri... Side 13 Ansøgning om byggearbejder og bygningsændringer... Side 13 Eksempler på lejlighedssammenlægninger... Side 14

4 2

5 SAB s strategi og holdninger SAB ønsker boliger for alle den ældre, den studerende, børnefamilien, singlen, den ressourcestærke og den svage også gerne inden for den enkelte boligafdeling. Det er vigtigt, at SAB fortsat har små, gode og billige boliger. Dem skal vi værne om, for der bliver god brug for dem i fremtiden. Københavns kommune har en årlig befolkningstilvækst på ca mennesker, hvoraf en stor del er unge med behov for små, billige boliger. Herudover skal der fortsat være boliger til mennesker med lav betalingsevne. Men da langt den største del af SAB s boligmasse består af små to-værelses boliger på under 65 m 2, er der også behov for lejlighedssammenlægninger og -udvidelser i SAB, så beboere, der stifter familie eller gerne vil leve flere sammen, får mulighed for at blive i boligafdelingen eller lokalområdet. Derudover er der et generelt behov for tidssvarende boliger. Boligerne skal passe til det moderne menneske. I nogle afdelinger er det desuden et ønske at kunne tiltrække flere ressourcestærke beboere for at balancere beboersammensætningen. SAB s boliger skal med andre ord være fremtidssikrede og konkurrencedygtige. Hvordan vil SAB gerne realisere lejlighedssammenlægninger/-udvidelser? SAB mener, at det er vigtigt, at der findes forskellige modeller for lejlighedssammenlægninger og -udvidelser, som kan tilpasses den enkelte afdelings behov, fysiske indretning, byggetekniske - og økonomiske muligheder. I afdelinger, der kan opnå støttede lån fra Landsbyggefonden, vil det fortsat være muligt at foretage de gennemrenoverede lejlighedssammenlægninger af hele opgange, som det er sket andre steder i SAB (f.eks. Stilledal), hvor rumfordelingen gentænkes med hensyntagen til de nuværende installationer, hvor der etableres nye badeværelser og køkkener, opføres elevator m.m. Men det vil for fremtiden være vigtigt nøje at overvåge huslejeniveauet. Da disse modeller for lejlighedssammenlægninger er dyre og samlet set vil blive relativt få, er der også behov for modeller for mere enkle og billige lejlighedssammenlægninger og lejlighedsudvidelser i afdelinger, der ikke kan eller vil søge støttede lån. Modellen med lejlighedsudvidelser kan samtidig spille sammen med et stort behov for ungdomsboliger, der maksimalt må være 50 m 2. Finansiering I april 2012 har SAB besluttet at afsætte 5 mio. kr. om året i 5 år, svarende til 25 mio. kr. til lejlighedssammenlægninger i SAB s trækningsretspulje. Tildeling fra denne pulje beror på en individuel ansøgning, og der er ikke en øvre beløbsgrænse for ansøgninger. SAB har dog truffet 3

6 beslutning om at forhåndsgodkende den såkaldte hul-i-mur løsning - som vil blive beskrevet nedenfor - som trækningsretsberettiget. En hul-i-mur løsning kan finansieres ved 2/3 tilskud op til kr., hvis afdelingen støtter med kr. Afdelingen kan så gennemføre en sammenlægning af to lejligheder for kr. (eksklusiv udgifter til tomgangsleje og eventuel flyttehjælp). Det er også muligt at lægge flere lejligheder sammen f.eks. tre lejligheder til to hvilket i nogle tilfælde kan give mere passende boligstørrelser. SAB besluttede på deres organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, at, der som maksimum kan ydes kr. i trækningsret pr. lejlighed, der indgår i sammenlægningen, således at der ydes 2/3 trækningsret (= kr) af et maksimalt beløb på kr. til en sammenlægning af tre lejligheder til to. På organisatiopnsbestyrelsesmødet den 22. april 2014 besluttede SAB ydermere, at man med træningsretstilskud kan udvide lejligheder med et værelse fra nabolejligheden, så man får én større bolig og én ungdomsbolig. En præmis for tildeling af trækningsret er, at de sammenlagte eller udvidede lejligheder har en kvalitet eller er omdannet til alment anvendelige lejligheder, der ikke giver udlejningsvanskeligheder i anden gangs udlejningen. De må ikke blive hverken for store, for små eller for dyre for det område de er beliggende i. En sammenlagt lejlighed må i følge Lov om almene boliger 28 ikke overstige 140 m 2. Om den sammenlagte lejlighed vil blive for dyr at genudleje, må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I vurderingen skal man desuden forholde sig til afdelingens vedligeholdelsesstand og forventede/planlagte fremtidige arbejder i afdelingen. Hul-i-mur lejlighedssammenlægning Som nævnt er hul-i-mur løsningen for lejlighedssammenlægninger, den løsning som beskrives her og som vil være berettiget til tilskud fra SAB s trækningsretspulje. Hvis man forestiller sig yderpunkterne for løsninger for lejlighedssammenlægninger, kan man tage udgangspunkt i, at en totalt gennemrenoveret lejlighedssammenlægning, som man kan kalde en maksimum-løsning, koster i omegnen af kr. pr. lejlighed, mens en hul-i-mur løsning koster ca kr. I hul-i-mur løsningen indgår de arbejder, man som minimum må udføre, for at man kan betragte to lejligheder som sammenlagt til én: Hul i bærende væg Blænding af hoveddør (opmuring) Nedlæggelse af køkken og reetablering af gulv Nedtagning af toiletkumme og reetablering af gulv VVS-arbejder (gas, bad, køkken) El-omlægning (nedtagelse af el-skab) Klargøring før malerarbejde (det afsluttende malerarbejde betales over vedligeholdelseskontoen) 4

7 Det sammenlagte lejemål vil indeholde samme faciliteter som de øvrige lejemål i afdelingen. Sammenlægningen vil ikke medføre øgede fremtidige vedligeholdelsesomkostninger for afdelingen, tværtimod vil der på længere sigt blive en besparelse på vedligeholdelsen af kun et køkken og et toilet. Der vil også blive en besparelse for afdelingen på administrationsbidraget og indbetaling til arbejdskapital og dispositionsfond, som betales pr. lejemål. For budgetår 2014/2015 er beløbet på kr. pr. lejemål pr. år. I dette eksempel er der taget udgangspunkt i, at boligens to badeværelser er blevet indrettet til hhv. et toilet og et bruserum. Der ene toilet forbliver toilet det andet indrettes til bad. Tidsperspektiv Tidsperspektivet for gennemførelsen af en hul-i-muren sammenlægning er ca. 3 måneder. Dette gælder fra nabolejligheden er tom, under forudsætning af, at afdelingen har sagt god for sammenlægningen, og at der ikke skal ske andre større byggearbejder (flytning af vægge m.m.). 5

8 Tidsplanen ser ud som følger: Udarbejdelse af projekt og statiske beregninger for åbning mellem lejligheder, prisindhentning, fremsendelse af ansøgning med økonomisk overslag til Center for Bydesign, Københavns kommune (ca arbejdsdage), det kan foregå sideløbende med sagsbehandling hos Center for Byggeri, Københavns kommune ca. 20 arbejdsdage. Udførelse af arbejder i lejlighederne (ca. 20 dage)(tørring af vådrumsarbejder er ikke medtaget). Aflevering til indflytning kan ske efter ca. 60 arbejdsdage eller ca. 3 måneder, hvis der ikke opstår uforudsete hindringer. Der har været en hoveddør midtfor mellem den sorte kontakt og hjørnet. Hoveddør og panel er fjernet, murhullet er lukket og der er pudset og malet. 6

9 Hul-i-mur lejlighedsudvidelse En ungdomsbolig må maksimalt være på 50 m 2 for at kunne blive ommærket til ungdomsbolig. Det værelse der afgives fra ungdomsboligen må dog ikke være stuen, da lejligheden i så fald bliver for lille. I ungdomsboligen, blændes døren/-ene ind til værelset, som skal lægges til den udvidede lejlighed. I den udvidede lejlighed, sættes brandvægge op, ind imod ungdomsboligen. Der etableres ny dør, imellem det nye værelse den lejlighed, værelset skal tillægges. Værelset som overgår fra ungdomsboligen til den udvidede bolig, frakobles strømmen og varmen i ungdomsboligen og tilsluttes i den udvidede bolig. Hul-i-mur lejlighedsudvidelsen er trækningsretsberretiget med 2/3 af den den samlede udgift. Afdelingen skal dække den sidste 1/3. Beslutninger der skal træffes Lejlighedssammenlægning og lejlighedsudvidelse skal godkendes på et afdelingsmøde. Afdelingen skal være indforstået med at afholde udgifter for den del af lejlighedssammenlægningen eller -udvidelsen, der ikke dækkes af trækningsret fra SAB, og som ikke er med til at skabe forbedringer i lejligheden, dvs kr. plus udgifter til tomgangsleje eller eventuel flyttehjælp til fraflyttet beboer. Udgangspunktet er, at der ikke udføres arbejder i værelser og stuer, som ikke er nødvendige i forbindelse med sammenlægningen eller -udvidelsen. Det skal ske over lejlighedernes vedligeholdelseskonto eller råderetten. Det samme gælder, hvis der skal flyttes vægge. Modeller for indretning Sammenlægninger kan som udgangspunkt foregå i alle retninger opad, nedad, til siden og på tværs af opgangsskel. Fra side xx til side yy kan man se tegninger over nogle typiske SAB lejlighedsplaner, der er lagt sammen med nabolejlogheden, som vil være den mindst bekostelige sammenlægning. Ved vertikale sammenlægninger vil der også skulle indregnes udgifter til en indvendig trappe og ved sammenlægninger på tværs af opgangsskel, må man påregne udgifter til brandmur. 7

10 Køkkener Udgangspunktet i hul-i-muren løsningen er, at afdelingen bekoster, at et køkken omdannes til værelse. Men det kan overvejes, om der er andre muligheder, hvis beboeren selv vil betale det, eller det kan holdes indenfor rammebeløbet. Muligheder for anvendelse af køkkener: 1: Køkken omdannes til værelse 2: Køkkener lægges sammen 3: Køkken sammenlægges med nedlagt badeværelse 4: Køkken sammenlægges med værelse Et nedlagt køkken kan indrettes til kombineret bryggers/kontor/gæsteværelse. Bad/Toiletter Også her er udgangspunktet, at afdelingen bekoster, at et toilet omdannes til bruserum. Men det kan overvejes, om der er andre muligheder, hvis beboeren selv vil betale det eller det kan holdes indenfor rammebeløbet. 8

11 Muligheder for anvendelse af bad/toilet: 1: Separat toilet og bruserum 2: Badeværelser sammenlægges til ét stort badeværelse 3: Badeværelse lægges til værelse 4: Badeværelse omdannes til kammer 5: Badeværelse lægges til nedlagt køkken Åbning mellem lejlighederne Hvor skal der åbnes mellem de to lejligheder? Er der et naturligt sted for det nye dørhul og hvor stort skal dørhullet være? Også her bør der tages stilling til, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Der skal desuden foretages statiske beregninger for bærende vægge. Hoveddør Den ene hoveddør blændes ved opmuring. Gældende regler og forskrifter skal overholdes jf. BR10 og brandkrav. Tildeling af ret til lejlighedssammenlægning eller udvidelse Afdelingen skal beslutte, hvor mange lejlighedssammenlægninger og lejlighedsudvidelser, man maksimalt vil give støtte til. Der udarbejdes en interesseliste i afdelingen over beboere, der er interesserede i sammenlagte lejligheder eller lejlighedsudvidelser. Hvis flere naboer, overboen eller underboen er interesseret i en fraflyttet lejlighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem lejligheden tilfalder. Udgifter for afdelingen Udgiften ved en lejlighedssammenlægning vil for afdelingen som minimum være: Afdelingens andel af udgifter til sammenlægning = 1/3 af den samlede udgift (fraregnet udgifter beboeren selv afholder) Der må forventes et tab på tomgangsleje i ca. 3 måneder for den ene lejlighed, idet det forventes, at den anden kan bebos af den beboer, der skal have den sammenlagte lejlighed, mens arbejdet med sammenlægningen står på. Lejen kan ikke pålægges den kommende lejer før lejligheden er sammenlagt, da en lejer ikke kan have to lejekontrakter. 9

12 Ved lejlighedssammenlægning sparer afdelingen: Vedligeholdelse af et køkken og et toilet Administrationsbidrag for et lejemål (5.537 kr. årligt i 2014/15-tal) Udgiften ved en lejlighedsudvidelse vil som minimum være: Afdelingens andel af udgifter til udvidelse = 1/3 af den samlede udgift (fraregnet udgifter beboeren selv afholder) Der er ingen besparelser for afdelingen ved en lejlighedsudvidelse, men en ungdomsbolig vil være fritaget for betaling af grundskyld og huslejen vil blive tilsvarende billigere. Køkken lagt sammen med værelse. (Se markeringen af den tidligere væg i gulvet.) Oprindelig køkkenstørrelse. 10

13 11

14 Forvaltningsområdets opgaver Projektet Driftschefen er projektleder på sammenlægningen og skal sikre, at retningslinjerne for denne drejebog overholdes (se f.eks. Guide til god drift, punkt 11.5, Driftschefen som projektleder: En beskrivelse af procedurerne ifm. sager, hvor driftschefen er projektleder). En lejlighedssammenlægning er et projekt, der som minimum indeholder følgende opgaver: Beskrivelse af forudsætninger i samarbejde med afdelingsbestyrelse, driftschef og forretningsfører Afklaring af finansiering Forslag til beslutning på afdelingsmøde Projektbeskrivelse i samarbejde med beboer og driftschef Prisindhentning på arbejder der skal udføres i samarbejde med afdelingens driftsleder Beregning af huslejekonsekvens Myndighedsbehandling Evt. genhusning Opstart af fysisk sammenlægning Ny huslejeberegning Er sammenlægningen udført så bo-kvaliteten er den samme som inden sammenlægningen, lægges de eksisterende huslejer sammen. Er bo-kvaliteten forbedret ved nyt bad og/eller nyt køkken, medfører det ny huslejeberegning. Beregningen foretages af Huslejeområdet, som sikrer, at der kun betales én antenneafgift samt fastsætter ny betaling af a conto varme. SAB har besluttet (26. april 2012 og den 22. april 2014), at de gamle indskud skal fastholdes, selvom der sker en ny huslejeberegning. Samarbejde med udlejningsområdet Forvaltningsområdet skal informere udlejningsområdet om hvilke beboere, der er interesserede i lejlighedssammenlægninger eller udvidelser, så nabolejlighederne kan tilbageholdes for genudlejning. Der skal findes erstatningsboliger, hvis ungdomsboliger eller særboliger skal 12

15 inddrages til formålet. Udlejningsområdet skal også udarbejde nye lejekontrakter for det sammenlagte lejemål eller lejlighedsudvidelsen. Ansøgning til kommunen Forretningsføreren indsender ansøgning til Københavns Kommune, Center for Bydesign som giver tilladelse til sammenlægning, finansiering og ny adresse. Forretningsføreren indsender ligeledes til Center for Byggeri som giver tilladelse til bygningsændringer. Registrering af ændringer Driftschefen er ansvarlig for, at ændringer indberettes til BBR og registreres korrekt i KABAS, samt at gas-/el-måler/antenne o.a. afmeldes. Ansøgning om sammenlægning af lejligheder i Støttet Byggeri Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Støttet Byggeri er den afdeling i kommunen der behandler sager for byggeri, der er opført med støtte efter almenboligloven. Den normale sagsbehandlingstid er dage. Det er et krav, at lejlighederne er funktionelt indrettet, og at de sammenlagte lejligheder ikke overstiger 140 m 2, jf. almenboligloven. Ansøgning om byggearbejder og bygningsændringer Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri Københavns Kommunes servicemål for byggesagsbehandlingen. Alle byggesager, der vedrører ombygning inden for et enkelt lejemål på højst 140 m 2, afgøres inden for gennemsnitligt 5 arbejdsdage, (lette sager). Alle andre byggesager afgøres inden for gennemsnitligt 20 arbejdsdage med mindre, der er lavet aftale om en længere behandlingstid, (svære sager). Sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor fyldestgørende ansøgningsmateriale er modtaget i Center for Byggeri. Det betyder fra den dag, alle nødvendige oplysninger er modtaget. 13

16 Eksempler på lejlighedssammenlægninger Sjællandshuse Eksisterende boliger Sjællandshuse Sammenlægning To lejligheder på 56,7 m 2 er lagt sammen til en lejlighed på 113,4 m 2 med 4 værelser og 1 kammer. Åbningen mellem de to lejligheder er udført i entreen, hvor væggen i lejlighedsskellet er fjernet. 14

17 Jyllandshuse Eksisterende boliger Jyllandshuse Sammenlægning To lejligheder på henholdsvis 43 m 2 og en på 37,5 m 2 er lagt sammen til en lejlighed på 80,5 m 2 med 3 værelser og 1 kammer. Åbningen mellem de to lejligheder er udført i bærende væg i lejlighedsskel mellem entre og stue. 15

18 Typisk ejendom A Eksisterende boliger Lejlighederne er i varierende størrelser fra ca. 50 m 2 til ca. 60 m 2 Typisk ejendom A Sammenlægning Lejlighederne er i varierende størrelser fra ca. 100 m 2 til max. 120 m 2 To to-værelses lejligheder er lagt sammen til en lejlighed med 4 værelser og 1 kammer. Åbningen mellem de to lejligheder er udført i lejlighedsskel mellem de to stuer. 16

19 Typisk ejendom B Eksisterende bolig Lejlighederne er i varierende størrelser fra ca. 50 m 2 til max. 60 m 2 Typisk ejendom B Sammenlægning Lejlighederne er i varierende størrelser fra ca. 100 m 2 til max. 120 m 2 To to-værelses lejligheder er lagt sammen til en lejlighed med 4 værelser og køkken alrum. Åbningen mellem de to lejligheder er udført i lejlighedsskel mellem de to køkkener. 17

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere