Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen"

Transkript

1 eller lejlighedsudvidelse i afdelingen Hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi overveje? Et inspirationskatalog 2014

2

3 Indholdsfortegnelse SAB s strategi og holdninger... Side 3 Hvordan vil SAB gerne realisere lejlighedssammenlægninger... Side 3 Finansiering... Side 3 Minimumsløsningen... Side 4 Tidsperspektiv... Side 5 Afdelingsbestyrelsens opgave i samråd med driftschef... Side 7 Modeller for indretning... Side 7 Metoder til tømning af lejligheder... Side 9 Udgifter for afdelingen... Side 10 Forvaltningsområdets opgaver... Side 12 Projektet... Side 12 Ny huslejeberegning... Side 12 Samarbejde med udlejningsområdet... Side 13 Ansøgning til kommunen... Side 13 Registrering af ændringer... Side 13 Ansøgning om sammenlægninger af lejligheder i støttet byggeri... Side 13 Ansøgning om byggearbejder og bygningsændringer... Side 13 Eksempler på lejlighedssammenlægninger... Side 14

4 2

5 SAB s strategi og holdninger SAB ønsker boliger for alle den ældre, den studerende, børnefamilien, singlen, den ressourcestærke og den svage også gerne inden for den enkelte boligafdeling. Det er vigtigt, at SAB fortsat har små, gode og billige boliger. Dem skal vi værne om, for der bliver god brug for dem i fremtiden. Københavns kommune har en årlig befolkningstilvækst på ca mennesker, hvoraf en stor del er unge med behov for små, billige boliger. Herudover skal der fortsat være boliger til mennesker med lav betalingsevne. Men da langt den største del af SAB s boligmasse består af små to-værelses boliger på under 65 m 2, er der også behov for lejlighedssammenlægninger og -udvidelser i SAB, så beboere, der stifter familie eller gerne vil leve flere sammen, får mulighed for at blive i boligafdelingen eller lokalområdet. Derudover er der et generelt behov for tidssvarende boliger. Boligerne skal passe til det moderne menneske. I nogle afdelinger er det desuden et ønske at kunne tiltrække flere ressourcestærke beboere for at balancere beboersammensætningen. SAB s boliger skal med andre ord være fremtidssikrede og konkurrencedygtige. Hvordan vil SAB gerne realisere lejlighedssammenlægninger/-udvidelser? SAB mener, at det er vigtigt, at der findes forskellige modeller for lejlighedssammenlægninger og -udvidelser, som kan tilpasses den enkelte afdelings behov, fysiske indretning, byggetekniske - og økonomiske muligheder. I afdelinger, der kan opnå støttede lån fra Landsbyggefonden, vil det fortsat være muligt at foretage de gennemrenoverede lejlighedssammenlægninger af hele opgange, som det er sket andre steder i SAB (f.eks. Stilledal), hvor rumfordelingen gentænkes med hensyntagen til de nuværende installationer, hvor der etableres nye badeværelser og køkkener, opføres elevator m.m. Men det vil for fremtiden være vigtigt nøje at overvåge huslejeniveauet. Da disse modeller for lejlighedssammenlægninger er dyre og samlet set vil blive relativt få, er der også behov for modeller for mere enkle og billige lejlighedssammenlægninger og lejlighedsudvidelser i afdelinger, der ikke kan eller vil søge støttede lån. Modellen med lejlighedsudvidelser kan samtidig spille sammen med et stort behov for ungdomsboliger, der maksimalt må være 50 m 2. Finansiering I april 2012 har SAB besluttet at afsætte 5 mio. kr. om året i 5 år, svarende til 25 mio. kr. til lejlighedssammenlægninger i SAB s trækningsretspulje. Tildeling fra denne pulje beror på en individuel ansøgning, og der er ikke en øvre beløbsgrænse for ansøgninger. SAB har dog truffet 3

6 beslutning om at forhåndsgodkende den såkaldte hul-i-mur løsning - som vil blive beskrevet nedenfor - som trækningsretsberettiget. En hul-i-mur løsning kan finansieres ved 2/3 tilskud op til kr., hvis afdelingen støtter med kr. Afdelingen kan så gennemføre en sammenlægning af to lejligheder for kr. (eksklusiv udgifter til tomgangsleje og eventuel flyttehjælp). Det er også muligt at lægge flere lejligheder sammen f.eks. tre lejligheder til to hvilket i nogle tilfælde kan give mere passende boligstørrelser. SAB besluttede på deres organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, at, der som maksimum kan ydes kr. i trækningsret pr. lejlighed, der indgår i sammenlægningen, således at der ydes 2/3 trækningsret (= kr) af et maksimalt beløb på kr. til en sammenlægning af tre lejligheder til to. På organisatiopnsbestyrelsesmødet den 22. april 2014 besluttede SAB ydermere, at man med træningsretstilskud kan udvide lejligheder med et værelse fra nabolejligheden, så man får én større bolig og én ungdomsbolig. En præmis for tildeling af trækningsret er, at de sammenlagte eller udvidede lejligheder har en kvalitet eller er omdannet til alment anvendelige lejligheder, der ikke giver udlejningsvanskeligheder i anden gangs udlejningen. De må ikke blive hverken for store, for små eller for dyre for det område de er beliggende i. En sammenlagt lejlighed må i følge Lov om almene boliger 28 ikke overstige 140 m 2. Om den sammenlagte lejlighed vil blive for dyr at genudleje, må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I vurderingen skal man desuden forholde sig til afdelingens vedligeholdelsesstand og forventede/planlagte fremtidige arbejder i afdelingen. Hul-i-mur lejlighedssammenlægning Som nævnt er hul-i-mur løsningen for lejlighedssammenlægninger, den løsning som beskrives her og som vil være berettiget til tilskud fra SAB s trækningsretspulje. Hvis man forestiller sig yderpunkterne for løsninger for lejlighedssammenlægninger, kan man tage udgangspunkt i, at en totalt gennemrenoveret lejlighedssammenlægning, som man kan kalde en maksimum-løsning, koster i omegnen af kr. pr. lejlighed, mens en hul-i-mur løsning koster ca kr. I hul-i-mur løsningen indgår de arbejder, man som minimum må udføre, for at man kan betragte to lejligheder som sammenlagt til én: Hul i bærende væg Blænding af hoveddør (opmuring) Nedlæggelse af køkken og reetablering af gulv Nedtagning af toiletkumme og reetablering af gulv VVS-arbejder (gas, bad, køkken) El-omlægning (nedtagelse af el-skab) Klargøring før malerarbejde (det afsluttende malerarbejde betales over vedligeholdelseskontoen) 4

7 Det sammenlagte lejemål vil indeholde samme faciliteter som de øvrige lejemål i afdelingen. Sammenlægningen vil ikke medføre øgede fremtidige vedligeholdelsesomkostninger for afdelingen, tværtimod vil der på længere sigt blive en besparelse på vedligeholdelsen af kun et køkken og et toilet. Der vil også blive en besparelse for afdelingen på administrationsbidraget og indbetaling til arbejdskapital og dispositionsfond, som betales pr. lejemål. For budgetår 2014/2015 er beløbet på kr. pr. lejemål pr. år. I dette eksempel er der taget udgangspunkt i, at boligens to badeværelser er blevet indrettet til hhv. et toilet og et bruserum. Der ene toilet forbliver toilet det andet indrettes til bad. Tidsperspektiv Tidsperspektivet for gennemførelsen af en hul-i-muren sammenlægning er ca. 3 måneder. Dette gælder fra nabolejligheden er tom, under forudsætning af, at afdelingen har sagt god for sammenlægningen, og at der ikke skal ske andre større byggearbejder (flytning af vægge m.m.). 5

8 Tidsplanen ser ud som følger: Udarbejdelse af projekt og statiske beregninger for åbning mellem lejligheder, prisindhentning, fremsendelse af ansøgning med økonomisk overslag til Center for Bydesign, Københavns kommune (ca arbejdsdage), det kan foregå sideløbende med sagsbehandling hos Center for Byggeri, Københavns kommune ca. 20 arbejdsdage. Udførelse af arbejder i lejlighederne (ca. 20 dage)(tørring af vådrumsarbejder er ikke medtaget). Aflevering til indflytning kan ske efter ca. 60 arbejdsdage eller ca. 3 måneder, hvis der ikke opstår uforudsete hindringer. Der har været en hoveddør midtfor mellem den sorte kontakt og hjørnet. Hoveddør og panel er fjernet, murhullet er lukket og der er pudset og malet. 6

9 Hul-i-mur lejlighedsudvidelse En ungdomsbolig må maksimalt være på 50 m 2 for at kunne blive ommærket til ungdomsbolig. Det værelse der afgives fra ungdomsboligen må dog ikke være stuen, da lejligheden i så fald bliver for lille. I ungdomsboligen, blændes døren/-ene ind til værelset, som skal lægges til den udvidede lejlighed. I den udvidede lejlighed, sættes brandvægge op, ind imod ungdomsboligen. Der etableres ny dør, imellem det nye værelse den lejlighed, værelset skal tillægges. Værelset som overgår fra ungdomsboligen til den udvidede bolig, frakobles strømmen og varmen i ungdomsboligen og tilsluttes i den udvidede bolig. Hul-i-mur lejlighedsudvidelsen er trækningsretsberretiget med 2/3 af den den samlede udgift. Afdelingen skal dække den sidste 1/3. Beslutninger der skal træffes Lejlighedssammenlægning og lejlighedsudvidelse skal godkendes på et afdelingsmøde. Afdelingen skal være indforstået med at afholde udgifter for den del af lejlighedssammenlægningen eller -udvidelsen, der ikke dækkes af trækningsret fra SAB, og som ikke er med til at skabe forbedringer i lejligheden, dvs kr. plus udgifter til tomgangsleje eller eventuel flyttehjælp til fraflyttet beboer. Udgangspunktet er, at der ikke udføres arbejder i værelser og stuer, som ikke er nødvendige i forbindelse med sammenlægningen eller -udvidelsen. Det skal ske over lejlighedernes vedligeholdelseskonto eller råderetten. Det samme gælder, hvis der skal flyttes vægge. Modeller for indretning Sammenlægninger kan som udgangspunkt foregå i alle retninger opad, nedad, til siden og på tværs af opgangsskel. Fra side xx til side yy kan man se tegninger over nogle typiske SAB lejlighedsplaner, der er lagt sammen med nabolejlogheden, som vil være den mindst bekostelige sammenlægning. Ved vertikale sammenlægninger vil der også skulle indregnes udgifter til en indvendig trappe og ved sammenlægninger på tværs af opgangsskel, må man påregne udgifter til brandmur. 7

10 Køkkener Udgangspunktet i hul-i-muren løsningen er, at afdelingen bekoster, at et køkken omdannes til værelse. Men det kan overvejes, om der er andre muligheder, hvis beboeren selv vil betale det, eller det kan holdes indenfor rammebeløbet. Muligheder for anvendelse af køkkener: 1: Køkken omdannes til værelse 2: Køkkener lægges sammen 3: Køkken sammenlægges med nedlagt badeværelse 4: Køkken sammenlægges med værelse Et nedlagt køkken kan indrettes til kombineret bryggers/kontor/gæsteværelse. Bad/Toiletter Også her er udgangspunktet, at afdelingen bekoster, at et toilet omdannes til bruserum. Men det kan overvejes, om der er andre muligheder, hvis beboeren selv vil betale det eller det kan holdes indenfor rammebeløbet. 8

11 Muligheder for anvendelse af bad/toilet: 1: Separat toilet og bruserum 2: Badeværelser sammenlægges til ét stort badeværelse 3: Badeværelse lægges til værelse 4: Badeværelse omdannes til kammer 5: Badeværelse lægges til nedlagt køkken Åbning mellem lejlighederne Hvor skal der åbnes mellem de to lejligheder? Er der et naturligt sted for det nye dørhul og hvor stort skal dørhullet være? Også her bør der tages stilling til, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Der skal desuden foretages statiske beregninger for bærende vægge. Hoveddør Den ene hoveddør blændes ved opmuring. Gældende regler og forskrifter skal overholdes jf. BR10 og brandkrav. Tildeling af ret til lejlighedssammenlægning eller udvidelse Afdelingen skal beslutte, hvor mange lejlighedssammenlægninger og lejlighedsudvidelser, man maksimalt vil give støtte til. Der udarbejdes en interesseliste i afdelingen over beboere, der er interesserede i sammenlagte lejligheder eller lejlighedsudvidelser. Hvis flere naboer, overboen eller underboen er interesseret i en fraflyttet lejlighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem lejligheden tilfalder. Udgifter for afdelingen Udgiften ved en lejlighedssammenlægning vil for afdelingen som minimum være: Afdelingens andel af udgifter til sammenlægning = 1/3 af den samlede udgift (fraregnet udgifter beboeren selv afholder) Der må forventes et tab på tomgangsleje i ca. 3 måneder for den ene lejlighed, idet det forventes, at den anden kan bebos af den beboer, der skal have den sammenlagte lejlighed, mens arbejdet med sammenlægningen står på. Lejen kan ikke pålægges den kommende lejer før lejligheden er sammenlagt, da en lejer ikke kan have to lejekontrakter. 9

12 Ved lejlighedssammenlægning sparer afdelingen: Vedligeholdelse af et køkken og et toilet Administrationsbidrag for et lejemål (5.537 kr. årligt i 2014/15-tal) Udgiften ved en lejlighedsudvidelse vil som minimum være: Afdelingens andel af udgifter til udvidelse = 1/3 af den samlede udgift (fraregnet udgifter beboeren selv afholder) Der er ingen besparelser for afdelingen ved en lejlighedsudvidelse, men en ungdomsbolig vil være fritaget for betaling af grundskyld og huslejen vil blive tilsvarende billigere. Køkken lagt sammen med værelse. (Se markeringen af den tidligere væg i gulvet.) Oprindelig køkkenstørrelse. 10

13 11

14 Forvaltningsområdets opgaver Projektet Driftschefen er projektleder på sammenlægningen og skal sikre, at retningslinjerne for denne drejebog overholdes (se f.eks. Guide til god drift, punkt 11.5, Driftschefen som projektleder: En beskrivelse af procedurerne ifm. sager, hvor driftschefen er projektleder). En lejlighedssammenlægning er et projekt, der som minimum indeholder følgende opgaver: Beskrivelse af forudsætninger i samarbejde med afdelingsbestyrelse, driftschef og forretningsfører Afklaring af finansiering Forslag til beslutning på afdelingsmøde Projektbeskrivelse i samarbejde med beboer og driftschef Prisindhentning på arbejder der skal udføres i samarbejde med afdelingens driftsleder Beregning af huslejekonsekvens Myndighedsbehandling Evt. genhusning Opstart af fysisk sammenlægning Ny huslejeberegning Er sammenlægningen udført så bo-kvaliteten er den samme som inden sammenlægningen, lægges de eksisterende huslejer sammen. Er bo-kvaliteten forbedret ved nyt bad og/eller nyt køkken, medfører det ny huslejeberegning. Beregningen foretages af Huslejeområdet, som sikrer, at der kun betales én antenneafgift samt fastsætter ny betaling af a conto varme. SAB har besluttet (26. april 2012 og den 22. april 2014), at de gamle indskud skal fastholdes, selvom der sker en ny huslejeberegning. Samarbejde med udlejningsområdet Forvaltningsområdet skal informere udlejningsområdet om hvilke beboere, der er interesserede i lejlighedssammenlægninger eller udvidelser, så nabolejlighederne kan tilbageholdes for genudlejning. Der skal findes erstatningsboliger, hvis ungdomsboliger eller særboliger skal 12

15 inddrages til formålet. Udlejningsområdet skal også udarbejde nye lejekontrakter for det sammenlagte lejemål eller lejlighedsudvidelsen. Ansøgning til kommunen Forretningsføreren indsender ansøgning til Københavns Kommune, Center for Bydesign som giver tilladelse til sammenlægning, finansiering og ny adresse. Forretningsføreren indsender ligeledes til Center for Byggeri som giver tilladelse til bygningsændringer. Registrering af ændringer Driftschefen er ansvarlig for, at ændringer indberettes til BBR og registreres korrekt i KABAS, samt at gas-/el-måler/antenne o.a. afmeldes. Ansøgning om sammenlægning af lejligheder i Støttet Byggeri Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Støttet Byggeri er den afdeling i kommunen der behandler sager for byggeri, der er opført med støtte efter almenboligloven. Den normale sagsbehandlingstid er dage. Det er et krav, at lejlighederne er funktionelt indrettet, og at de sammenlagte lejligheder ikke overstiger 140 m 2, jf. almenboligloven. Ansøgning om byggearbejder og bygningsændringer Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri Københavns Kommunes servicemål for byggesagsbehandlingen. Alle byggesager, der vedrører ombygning inden for et enkelt lejemål på højst 140 m 2, afgøres inden for gennemsnitligt 5 arbejdsdage, (lette sager). Alle andre byggesager afgøres inden for gennemsnitligt 20 arbejdsdage med mindre, der er lavet aftale om en længere behandlingstid, (svære sager). Sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor fyldestgørende ansøgningsmateriale er modtaget i Center for Byggeri. Det betyder fra den dag, alle nødvendige oplysninger er modtaget. 13

16 Eksempler på lejlighedssammenlægninger Sjællandshuse Eksisterende boliger Sjællandshuse Sammenlægning To lejligheder på 56,7 m 2 er lagt sammen til en lejlighed på 113,4 m 2 med 4 værelser og 1 kammer. Åbningen mellem de to lejligheder er udført i entreen, hvor væggen i lejlighedsskellet er fjernet. 14

17 Jyllandshuse Eksisterende boliger Jyllandshuse Sammenlægning To lejligheder på henholdsvis 43 m 2 og en på 37,5 m 2 er lagt sammen til en lejlighed på 80,5 m 2 med 3 værelser og 1 kammer. Åbningen mellem de to lejligheder er udført i bærende væg i lejlighedsskel mellem entre og stue. 15

18 Typisk ejendom A Eksisterende boliger Lejlighederne er i varierende størrelser fra ca. 50 m 2 til ca. 60 m 2 Typisk ejendom A Sammenlægning Lejlighederne er i varierende størrelser fra ca. 100 m 2 til max. 120 m 2 To to-værelses lejligheder er lagt sammen til en lejlighed med 4 værelser og 1 kammer. Åbningen mellem de to lejligheder er udført i lejlighedsskel mellem de to stuer. 16

19 Typisk ejendom B Eksisterende bolig Lejlighederne er i varierende størrelser fra ca. 50 m 2 til max. 60 m 2 Typisk ejendom B Sammenlægning Lejlighederne er i varierende størrelser fra ca. 100 m 2 til max. 120 m 2 To to-værelses lejligheder er lagt sammen til en lejlighed med 4 værelser og køkken alrum. Åbningen mellem de to lejligheder er udført i lejlighedsskel mellem de to køkkener. 17

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING

HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING HJÆLP TIL FRIVILLIG LEJLIGHEDSSAMMENLÆGNING I denne pjece kan du hente hjælp til det juridiske og det tekniske, hvis du ønsker at sammenlægge din bolig med en anden bolig. KOMMUNAL TILLADELSE TIL SAMMENLÆGNING

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Medejerboliger i Grønhøj

Medejerboliger i Grønhøj Medejerboliger i Grønhøj Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger både på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælles- og naboskab, og at ens bolig ikke

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Medejerboliger i Kløvermarken

Medejerboliger i Kløvermarken Medejerboliger i Kløvermarken September 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade Råderetsregler 2010 Afd. 7 Ringgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev I den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med informationer om projekterne. På hjemmesiden www.asa10.dk kan du finde yderligere oplysninger om projektet.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 19.september 2011 tirsdag den 6. september 2011 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere