Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005"

Transkript

1 1. Indledning 3 2. Planforudsætninger Lovgrundlag Politiske målsætninger og visioner Planstrategien og folkebiblioteket Befolkningsunderlag, antal aktive lånere og besøgstal Budgetforudsætninger Materialer Personale Andet Indtægter Visioner og langsigtede målsætninger Indsatsområder i Biblioteksstrukturen Hovedbiblioteket Filialerne Kombibiblioteker analyse IT-området Fælles bibliotekssystem til skoler og folkebibliotek Opgradering af firewall og servere Udskiftning af server til bibliotekssystemet Deltagelse i de nationale nettjenester Musikområdet Netmusik.dk Karenstid på udlån af musik Arrangementsvirksomhed ForbrugerINFO-punkt og national portal for miljøinformation Brugerundervisning Integrationsområdet Integrationspolitik for Albertslund Kommune Konsulent for biblioteksbetjening af etniske minoriteter KASBA Kvindeaktiviteter og samvær på bibliotekerne i Albertslund Børneområdet Læselyst-kampagnen Grundtvig 2-projektet / LEI Børnekultur og børn og ungepolitik Tilgængelighed for læsehandicappede Administrative omlægninger ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) Elektronisk fakturering EU-udbud vedr. indkøb af ikke boglige materialer Miljøledelse Revision og opfølgning Årsberetning Hovedtemaer for de kommende 2-5 år

2 Bilag: 1. Serviceinformation Serviceydelser, resultatmål og åbningstider 2. Gebyrer og priser Organisationsplan for Albertslund Bibliotek 4. Organisationsplan for Kulturforvaltningen 5. Albertslund Biblioteks visioner og langsigtede målsætninger Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Albertslund Kommune den 8. marts

3 1. Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2005 er udarbejdet efter standard for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Det nye hovedbibliotek genåbnede den 3. september 2004, og 2005 vil i høj grad blive præget af at få omsat visionerne for ombygningen til virkelighed. I løbet af efteråret 2004 har biblioteket mærket en stor interesse for det nye bibliotek. Der har været mange gruppebesøg, og det daglige besøgstal og udlånstal ligger over niveauet på tilsvarende tidspunkt i Dette antyder, sammenholdt med filialernes lidt stigende virksomhed, en samlet forøget interesse for folkebiblioteksvirksomheden. Biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Regnskab Forår Beretning Forår Det kommunale budget Sommer efterår Virksomhedsplan, serviceinformation Vinter og resultatmål Retningslinier for Albertslund Bibliotek forår, hvert andet år Økonomirapporter med opfølgning på 3 gange årligt resultatmål og udmeldte indsatsområder Virksomhedsplan, retningslinier og beretning kan fås i alle biblioteksafdelinger, og kan ses på bibliotekets hjemmeside. 2. Planforudsætninger 2.1 Lovgrundlag Den overordnede lovgivning på biblioteksområdet er: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar De vigtigste bestemmelser: Folkebibliotekernes materialeforpligtelse skal, foruden bøger og andet trykt materiale, også omfatte Internet, databaser, musikbærende materialer og digitale multimedier (cd-rom) Videoer er ikke et obligatorium, men det understreges, at folkebibliotekerne bør bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed Gratisprincippet fastholdes for alle bibliotekets kerneydelser Bibliotekernes muligheder for at tilbyde særlige serviceydelser mod betaling udvides. F.eks. kvickservice, kursus- og konsulenttjenester Den 1. november 2000 blev Bibliotek.dk, folke- og forskningsbibliotekernes fællesbase stillet til rådighed for befolkningen Der er indført karenstid på 4 måneder for udlån af musikbærende fastformsmedier 3

4 Bemærkninger Den indførtes fri låneret for alle materialer og en pligt for alle biblioteker til at opbygge musiksamlinger. Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Den 4. december 2003 vedtog Folketinget ændringer i Lov om ophavsret. For bibliotekets brugere har ændringerne følgende konsekvenser: D et er blevet forbudt at kopiere eksemplarer af cd er m.v., der er lejet eller lånt på fx et bibliotek (eller af venner og bekendte). Fra foråret 2005 forventes indført en karenstid på 4 måneder for udlån af nye musikcd er. 2.2 Politiske målsætninger og visioner Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2003 udformet Vision og kommuneplanstrategi for Albertslund. Heri opereres der med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinier for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplanen og Miljøledelseshåndbogen (Bibliotekets miljøpolitik). Fra Lov om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende mate rialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Fra Retningslinier Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturelle aktiviteter. For at opfylde dette formål satser Albertslund Bibliotek på et veluddannet personale, ajourførte materialesamlinger og godt indrettede lokaler. Albertslund Bibliotek udlåner gratis bøger, cd er, videoer og andet materiale til børn og voksne. Der er aviser og tidsskrifter, adgang til Internet, og brugerne kan låne bibliotekets læse - og studiearbejdspladser samt mødelokaler. Biblioteket formidler desuden kommunal, amts- og statslig information Brugerråd: Der er etableret brugerråd ved Biblioteket på Stensmosegård og et særligt børnebrugerråd ved Biblioteket i Trippendalscentret. Bibliotekets retningslinier vil blive revideret i foråret Retningslinierne forelægges Kulturudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse. 4

5 Fra Miljøledelseshåndbog 2004 Bibliotekets miljøpolitik Albertslund Bibliotek arbejder for en bæredygtig udvikling, i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, i tæt forlængelse af intentionerne i Agenda -21- planerne for Albertslund Kommune og i henhold til gældende miljølovgivning. Ved tilrettelæggelsen af miljøarbejdet og biblioteksvirksomheden tages der udgangs - punkt i ressourceforbruget, bibliotekets indkøb, information i bred forstand og kredsløbstankegang. Det betyder, at biblioteket løbende vil søge, at begrænse anvendelsen af energi, råstoffer og andre ressourcer minimere affaldsmængderne ved konsekvent at gennemføre affaldssortering og at tænke i kredsløbstankegang efterspørge miljøvenlige produkter synliggøre miljømæssige sammenhænge og konsekvenser gennem information, dialog og samarbejde. Internt imellem de ansatte og eksternt i forhold til leverandører, borgere og samarbejdspartnere støtte og fremme den økologiske tankegang hos ansatte og leverandører Fra Bibliotekets overordnede vision (godkendt af Kommunalbestyrelsen, oktober 2000). Bilag 5 Biblioteket er det centrale sted for informations- og kulturformidling i kommunen. Det betyder, at biblioteket ønsker at indgå i folks bevidsthed som det sted, fysisk og virtuelt, man naturligt henvender sig for at få information, viden og kulturelle oplevelser på mange niveauer biblioteket søger at fremme og understøtte menneskelig udvikling og demokrati i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere, også uden for biblioteket Planstrategien og folkebiblioteket I planstrategien for Albertslund Kommune opereres der med en række grundsætninger, nogle mærkesager og indsatsområder. I arbejdet med bibliotekets to brugerråd, ved en markant satsning på at omsætte integrationspolitikken til konkrete handlinger og gennem en ambitiøs satsning på formidling af miljøinformation, forsøger biblioteket, gennem sin virksomhed, at give udsagnet Vi vil udfolde den demokratiske kultur og begrebet mangfoldighed konkret udtryk. 2.3 Befolkningsunderlag, antal aktive lånere og besøgstal Indbyggertal i år 2005 ifølge befolkningsprognose Albertslund Kommune: I alt: personer fordelt på ca. 90 nationaliteter. Antal indbyggere fordelt på aldersgrupper Aldersgruppe Antal personer 7 13 år år år år år

6 Andre brugere Type Antal Institutioner for børn 52 Dagplejere 51 Fængsler 2 Gymnasium m. HF 1 Abonnenter på lydavisen 61 Biblioteket-kommer-lånere 75 Folkeskoler 7 Andre skoleformer 3 Plejehjem 2 Antal aktive lånere i 2004* Børn i Albertslund Voksne i Albertslund Børn fra andre kommuner 52 Voksne fra andre kommuner Øvrige (institutioner, andre 602 biblioteker mv.) I alt * lånere der har været registreret i bibliotekssystemet inden for de sidste 12 måneder. Tallet er ca. 25 % lavere end i sidste normalår, dvs Besøgstal 2005 vil være det første normalår efter renoveringen af hovedbiblioteket, hvorfor besøgstal og udlånstal forventes at ligge på niveau eller højere end Dvs. ca udlån og ca besøgende. 2.4 Budgetforudsætninger I 1993 blev der indført økonomisk decentralisering og rammestyring af Albertslund Bibliotek. Retningslinierne er nedfældet i Principper for nettobevillingsstyring af Albertslund Kommunes folkebiblioteker, 25. januar Bevillingen omfatter alle driftskonti under konto 3.50 Folkebiblioteker undtagen ejendomsudgifterne. Nettorammen er i 2005 kun blevet fremskrevet i forhold til indtægter og lønudvikling. Det vedtagne budget er i alt kr. (brutto) og kr. (netto), svarende til en nettoudgift på 818 kr. pr. indbygger, ekskl. ejendomsudgifter og udgifter til bygningsrenovering. Fra 2002 er bibliotekets ramme reduceret med kr. mhp. at gennemføre en renovering af hovedbiblioteket. Det er aftalt, at Biblioteket over en årrække selv finansierer udgifterne til nyt inventar mv. inden for bibliotekets budgetramme. I alt ca. 5,5 mio. kr. Fra budgetårene 2002 og 2003 har Biblioteket kunnet overføre et samlet mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. I 2004 har der været tale om et planlagt merforbrug på 2,5 mio. kr. som skal afdrages ved at nedsætte driftsudgifternme over de 6

7 kommende 3 år (perioden ). Reduktionen på skal ses i sammenhæng med en varig besparelse på kr. på IT-området i forbindelse med anskaffelse af et fælles bibliotekssystem for folke - og skolebiblioteker Materialer Materialeudgifternes andel af det samlede budget vil i 2005 være kr. svarende til 123 kr. pr. indbygger. På grund af udgifterne til inventar og IT i forbindelse med renoveringen vil der blive tale om en række besparelser på materialekontiene i Personale Personalenormeringen vil i 2005 være på ca. 53 enheder, svarende til en samlet lønsum på kr. De samlede personaleudgifter udgør i år pct. af det samlede budget (ekskl. ejendomsudgifter). På grund af udgifterne til inventar og IT, vil der i perioder blive tale om at operere med vakante stillinger fratræder vicestad sbibliotekar Anne Marie Brems for tiltræde en stilling som bibliotekschef i Glostrup.. Pr er der indført lønsumsstyring i Albertslund Kommune Andet Udgifterne til administration, IT, PR, inventar, transport mv. udgjorde 2004 en meget stor post på bibliotekets budget. På grund af den gennemgribende renovering og udskiftning og nyindretning af hovedbiblioteket forventes et mindreforbug på disse konti i Mindreudgiften vil blive brugt til at finansiere merforbruget i Indtægter Indtægterne forventes at ligge på næsten samme niveau som i 2002 (sidste normalår ). Over de seneste år har det kunnet konstateres, at indtægterne fra især overdagspenge og gebyrer ikke helt holder trit med den foretagne prisfremskrivning. Budgetterede indtægter: kr. 3. Visioner og langsigtede målsætninger I forbindelse med Kulturudvalgets/Kommunalbestyrelsens behandling af Virksomhedsplan 2000 for Albertslund Bibliotek blev bibliotekets forslag til visioner og langsigtede målsætninge r vedtaget. Jf. bilag 5. Bibliotekets visioner skal ses i relation til Vision og kommuneplanstrategi for Albertslund. Heri understreges det, at kulturområdet er en af mærkesagerne for Albertslund. Det hedder bl.a.: Kultur som fællesskab og identitetsska ber har stået på Albertslunds dagsorden fra starten. Biblioteket, MusikTeatret, Forbrændingen og de mange fritidstilbud er udtryk for en stærk politisk satsning. Og musikskole, billedskole mm. er eksempler på kultur for, med og af børn. 7

8 4. Indsatsområder i Biblioteksstrukturen Siden 1978 har Albertslund Bibliotek haft en biblioteksstruktur, der omfatter et hovedbibliotek i Albertslund Centrum og tre filialbiblioteker. I forbindelse med ændringer i befolkningssammensætningen, udviklingen i borger nes mobilitet, udviklingen på internetområdet og i lyset af den økonomiske klemme har økonomiudvalget og chefgruppen ønsket at få belyst, om der kan tænkes i andre modeller for en fremtidig biblioteksstruktur, f.eks. i forhold til kombibiblioteker Hovedbiblioteket Det nye hovedbibliotek blev indviet den 3. september Hovedparten af bibliotekets brugere har taget rigtigt godt imod det nye bibliotek, og i store træk har det vist sig, at indretning og lokaledisposition lever op til de forventninger, der var stillet. På enkelte områder er der behov for justeringer, og der vil i foråret 2005, i samarbejde med bibliotekets indretningsarkitekt, blive arbejdet videre med dels tidsskrift- og avisområdet, dels børneudlånet. Justeringerne har til formål at sikre mulighed for bedre formidling, rum til fordybelse i børneafdelingen og en mere brugervenlig adgang til aviser og håndarbejdsmaterialer. Ultimo 2004 er der stadig en række bygningsmæssige forhold og mangler, som ikke er blevet bragt på plads. Disse forventes udbedret i første kvartal Med henblik på gennemførelse af en helhedsrenovering af hele Albertslundhuset deltager biblioteket i planlægningen af etape 2 af den fortsatte renovering. En renovering der på sigt opererer med etablering af en kulturel borgerservice i stueplan Filialerne Fra sommeren 2004 er der indført nye åbningstider på filialerne. Åbningstiderne blev indskrænket med 2 timer, fra 26 til 24 timer pr. uge, og der blev indført en ugentlig lukkedag på en hverdag. Indskrænkningen var begrundet i udvidelsen af åbningstiden og indførelse af søndagsåbent på hovedbiblioteket i vinterhalvåret. Ultimo 2005 evalueres de nye åbningstider. Efter en periode med øget pres på filialerne hovedbibliotekets lukkeperiode er der behov et gennemgribende bygningssyn og vedligeholdelsesopfølgning Kombibiblioteker analyse Økonomiudvalget og chefgruppen har bedt folkebiblioteket og PCA om at analysere mulighederne for at etablere 3 kombibiblioteker inden for en økonomi, der svarer til sparede husleje- og ejendomsudgifter over 3 år. I alt en ramme på 3,5 mio. kr. Analysen fokuserer specifikt på modellen med kombibiblioteker, da der her er tale om en bibliotekstype, der i højere grad, end ved fællesbiblioteker, fokuserer på integrering af folke- og skolebiblioteket/det pædagogiske servicecenter. Også på et ledelsesmæssigt plan. 8

9 Analysen beskriver først generelle forhold, der skal afklares i forbindelse med etableringen af et kombi-bibliotek. Derefter gives en beskrivelse af mulighederne for at etablere 3 kombi-biblioteker inden for en beløbsramme, svarende til sparet husleje i de to lejede filialer over tre år, tillagt 50 % af udgiften vedr. øvrige ejendomsudgifter for alle tre filialer. Analysen forventes forelagt for ØU/KB i februar/marts Økonomi: Analysen tager udgangspunkt i en ombygningsramme på ca. 3,5 mio. kr. 4.2 IT-området Bibliotekets IT-installation er præget af, at størstedelen af maskinel og programmel er anskaffet i Det er derfor nødvendigt til stadighed at vurdere udskiftning og opgradering. Det kan skyldes slitage, manglende garanti for service og hardwarereservedele, nødvendige sikkerhedsopdateringer og samspil mellem nye og gamle programversioner. Biblioteket modtager derudover løbende tilbud om nye IT-baserede løsninger, der dels omfatter administrative opgaver, dels nye serviceydelser. Vi tager løbende stilling til de mange nye tilbud ud fra en vurdering af sikkerhed, service, indhold, økonomi og administrativt ressourcetræk. I 2005 vil der blive satset på mere information om mulighederne for at få sendt besked fra Biblioteket via SMS og mail havde 150 brugere tilmeldt sig SMStjenesten, brugerne havde oplyst deres , og brugere havde oprettet en pin-kode. Det undersøges, hvordan der kan skabes forbedrede printmuligheder for bibliotekets brugere. I undersøgelsen indgår hurtighed, printkvalitet, driftssikkerhed, økonomi og forbedrede selvbetjeningsmuligheder. Bibliotekets nye hjemmeside lanceres omkring 1. februar, og efterfølgende er der behov for at fastlægge organisationen og tidsforbrug vedr. driften af den nye hjemmeside Fælles bibliotekssystem til skoler og folkebibliotek Som konsekvens af analysen om Fælles Materialeklargø ring undersøger skole og folkebibliotekerne i vinteren 2004/2005 mulighederne for at anskaffe et fælles bibliotekssystem og mulighederne for at etablere fælles elektronisk katalog. Der er taget kontakt til to danske udbydere, der skal kunne levere et system, der opfylder følgende krav: Systemet skal have en webgrænseflade, så lånere og brugere har mulighed for at søge i kommunens materialesamlinger fra deres hjemme-pc er Systemet skal være fleksibelt, så skole - og folkebiblioteker har tilgang til kataloget fra pc er koblet på Internettet Systemet skal kunne leve op til kravene om at integrere udlånsfunktion, søgefunktion og administration 9

10 Systemet skal indeholde en bookingfunktion, der kan understøtte reservation og udlån fra PCAs fællessamling med underv isningsmidler (lagerstyringsenhed) Systemet skal kunne håndtere alle gældende standarder for og krav til udveksling af bibliografiske data Systemet skal være fremtidssikret med henblik på udbygning med fac iliteter til elektronisk materialevalg, elektronisk betaling og elektroniske regninger Der er søgt tillægsbevilling på kr. til investeringen, og der forventes en varig besparelse i størrelsesordenen på kr. for de to sektorer. Økonomi: kr. i engangsinvestering. Der er indarbejdet en varig besparelse på kr. på folkebibliotekets budget Opgradering af firewall og servere I 2005 vil det blive nødvendigt at udskifte firewall og 1-2 servere for at kunne vedligeholde IT- sikkerhed og opnå nødvendig teknisk og systemmæss ig opgradering. Økonomi: kr. i engangsinvestering. Ændringer (i nedadgående retning) i løbende vedligeholdelses-omkostninger. (Tilbud følger primo februar) Udskiftning af server til bibliotekssystemet I løbet af 2005 kan det blive nødvendigt at tage stilling til ændringer af server til bibliotekssystemet. Biblioteket vil i denne forbindelse undersøge muligheden af driftssamarbejder med andre biblioteker eller med Axiell, bibliotekets systemleverandør. Overvejelserne vil foregå i lyset af undersøgelsen af det fælles bibliotekssystem til skole- og folkebiblioteker, og mulighederne for evt. samarbejde med andre biblioteker vil indgå i overvejelserne Deltagelse i de nationale nettjenester I løbet af 2005 planlægger Albertslun d Bibliotek at deltage i arbejdet med at betjene Biblioteksvagten. Denne service startede som et projekt støttet af Biblioteksstyrelsen. Formålet er at opbygge og drive en national, netbaseret folkebiblioteksoplysningsservice. Referencearbejdet er en nøglefunktion i ethvert dansk folkebibliotek, og hensigten med Biblioteksvagten er at vise, at bibliotekerne, via Internettet og på tværs af geografisk placering, er i stand til at levere en kvalitativ oplysningsservice, også på tidspunkter, hvor de fysiske biblioteker holder lukket. Økonomi: Arbejdstid 10

11 4.3 Musikområdet Netmusik.dk Bibliotekernes netmusik åbnede i september Tjenesten er resultatet af en aftale mellem danske biblioteker og Phonofile, der repræsenterer musikrettighedshave rnes organisationer, IFPI Danmark, DMF, DAF, KODA og NCB. Via internettet er det muligt at downloade og lytte til et stort udvalg af dansk musik udgivet på cd siden Udenlandsk musik er også kommet til, og i dag er albums med i alt numre tilgængelige for bibliotekernes brugere. Det er bibliotekernes primære brugere, der kan låne fra bibliotekernes netmusik. Man skal dog bo i en kommune, hvor biblioteket har tilsluttet sig tjenesten, og man skal være registreret i bibliotekets database med lånernummer og pinkode. Økonomi: Albertslund Bibliotek har tilmeldt sig til pr. 1. januar Abonnement kr. dækkende perioden fra 1. januar til august Midlerne er taget fra kontoen til indkøb af musik-cd er Karenstid på udlån af musik Kulturministeren har indført en karenstid på 4 måneder for udlån af nye musik-cd er fra bibliotekerne. Denne ændring i Lov om biblioteksvirksomhed betyder, at de forskellige medier ikke længere er ligestillede, og karenstiden indebærer, at bibl ioteket får vanskelligt ved at leve op til forpligtelsen om også at stille aktuelt materiale til rådighed. Biblioteket orienterer brugere og politikere om konsekvenserne bl.a. via artikel i AP. Økonomi: Efterspørgslen efter de helt aktuelle ting vil mu ligvis blive dæmpet en smule og indkøbet af aktuelle opsamlingscd er vil falde, men vurderet over et år skønnes karenstiden ikke at få økonomiske konsekvenser. Biblioteket har flyttet ressourcer fra fastforms medier på musikområdet til netdistribueret musik, jf. afsnit Netmusik.dk 4.4 Arrangementsvirksomhed 1. november 2004 ansatte Biblioteket en PR- og arrangementsbibliotekar mhp. i højere grad at synliggøre bibliotekernes mange tilbud og services. Endvidere skal den nye bibliotekar stå for koordinering og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere mhp. at løfte niveauet for arrangementsvirksomheden. Ud over de i budgettet afsatte midler søges der gennemført arrangementer med medfinansiering fra diverse samarbejdspartnere, herunder oplysningsforbundene, menighedsrådet i Herstedvester og Kulturforvaltningen. I anledning af HC Andersens 200-års fødselsdag er der i foråret planlagt 5 arrangementer, primært for børn. Biblioteket deltager i lighed med sidste år i Albertslund Festival Økonomi : kr. fordelt på voksne og børn og alle fire betjeningssteder. 11

12 4.5 ForbrugerINFO-punkt og National portal for miljøinformation Siden september 2004 har biblioteket, i lighed med en række andre biblioteker, fungeret som ForbrugerINFOpunkt. Det betyder, at Albertslund Bibliotek giver brugerne råd og vejledning i forbindelse med forespørgsler om forbrugerforhold, købelov, tests mv. og fungerer som fremskudt forpost for Forbrugerinformation. I 2005 vil der bliver gjort en ekstra PR-indsats for at synliggøre denne service. I samarbejde med Københavns Kommunes biblioteker og Ballerup Bibliotek har Albertslund Bibliotek søgt Biblioteksstyrelsen om støtte til udvikling af en national miljøportal, MiljøINFOpunkt. Portalen tager afsæt i arbejdet med Albe rtslund Biblioteks portal, Miljøbiblioteket, men ambitionen er at gøre MIljøINFOpunktet landsdækkende. Ressourcepersoner og bidragydere vil blive rekrutteret fra bl.a. organisationer og offentlige myndigheder. Økonomi: Ansøgning til Biblioteksstyrelsen i alt kr. 4.6 Brugerundervisning I lighed med tidligere år gennemføres en rækkes Internetkurser. I foråret afholdes 10 kurser under overskrifterne Introduktion til internettet, Kom videre på nettet, Slægtsforskning på nettet, Offentlig in formation på nettet og Introduktion til internettet med særlig vægt på kultur og fritid. Økonomi: Arbejdstid 4.7 Integrationsområdet Integrationspolitik for Albertslund Kommune Det er vedtaget en integrationspolitik for Albertslund Kommune, og i 2005 forventes de enkelte forvaltninger og institutioner at udarbejde lokale handleplaner og konkrete mål for udmøntning af intentionerne i politikken. Bibliotekets bidrag til konkrete handleplaner er beskrevet i notat af 21. juni Konsulent for biblioteksbetjening af etniske minoriteter Albertslund og Gentofte biblioteker fik i august 2002 bevilget midler fra Biblioteksstyrelsen til at ansætte en halvtidskonsulent, der i en periode på 2 år og i et netværk bestående af bibliotekerne i Fre deriksborg Amt og Københavns Amt, skulle: drive modeludvikling for biblioteksbetjening af etniske minoriteter eksperimentere med nye samarbejdsformer i netværket skabe og udbrede interesse og motivation for området på den biblioteksfaglige og ledelsesmæssi ge front I 2004 blev projektperioden forlænget med et år til udgangen af august Konsulenten er ansat i Albertslund, men har sin base i Gentofte. Økonomi: Løntilskud svarende til en halv stilling KASBA Kvindeaktiviteter og samvær på bi bliotekerne i Albertslund Biblioteket i Hedemarken danner i 2005 rammen for KvindeAktiviteter og Samvær på Bibliotekerne i Albertslund. KASBA-projektet er støttet af Biblioteksstyrelsen og Kulturforvaltningens integrationspulje. Siden november 2004 har biblioteket dannet 12

13 rammen om mødet mellem kvinder af anden etnisk baggrund, en gruppe frivillige kvinder fra Dansk flygtningehjælp og bibliotekets personale hver onsdag formiddag til aktiviteter, foredrag og samtale om forskellige emner, fx Sundhed, kultur og bibliotek. Projektet løber frem til juni Målet er, at mange af de ca. 20 deltagende kvinder herefter vil være aktive og engagerede i kultur - og fritidslivet i Albertslund. Projektet har en tværsektoriel styregruppe, og den daglige ledelse fore stås af bibliotekets personale. Projektet evalueres i efteråret Økonomi: Biblioteksstyrelsen kr. Kulturforvaltningen Bidrag fra biblioteket er lokaler, kontorartikler og personale. 4.8 Børneområdet Læselyst -kampagnen Børnebiblioteket har valgt at forlænge Projekt Læselyst frem til sommeren af kommunens institutioner er tilknyttet projektet, der har sat fokus på højtlæsning. Børnebiblioteket har bl.a. med midler fra Kulturministeriet indkøbt 40 bøger til hver af institutionerne. Der er lagt særlig vægt på den danske børnelitteratur. Børnebibliotekarerne har tilbudt de involverede institutioner at møde forældrene i institutionen og fortælle, hvorfor det er vigtigt, at de også hjemme læser højt for deres børn. Bibliotekarerne medbringer bøger, og giver tips til forældrene om hvilke bøger, der er velegnede. Endvidere har biblioteket tilbudt at indgå i en slags konsulentrolle, hvor vi for institutionens egne midler (2.000 kr.) vil indkøbe et antal gode bøger i Økonomi: Tilskud fra Biblioteksstyrelsen kr. ( ). Arbejdstid ca. 80 timer betalt af biblioteket Grundtvig 2-projektet / LEI Grundtvig 2 projektet, LEI (Learn and Enjoy through the use of Information) kører videre på andet år som et samarbejde mellem bibliotekerne i Oviedo (Spanien), Cosenza (Italien), Karmøy (Norge) og Albertslund. I Albertslund samarbejder filialen i Trippendalcentret og skolebiblioteket på Teglmoseskolen om at tilbyde forældre t il børn i børnehaveklassen og 1. klasse workshops om, hvordan deres børn lærer at læse, og hvordan de selv kan støtte processen. De afholdte workshops har været en vekselvirkning mellem oplæg fra læsekonsulent og fortællere og præsentation af den litterat ur og daglige støtte, man kan hente i folkeog skolebibliotekerne. Der vil i marts 2005 blive lavet en temadag i KASBA-projektet om forældrenes rolle i en god skolestart og læseindlæring. Projektet vil blive rundet af med en cd-rom med gode ideer til andre, der vil lave lignende projekter. Grundtvig 2 er et EU projekt system, der handler om læringspartnerskaber omkring uddannelse af voksne og ligger under paraplyen Sokrates. Økonomi: Rejseudgifter betales af projektet (EU). Arbejds - og mødetid betales af biblioteket. 13

14 4.8.3 Børnekultur og børn og ungepolitikken Arbejdet med at skabe et fælles fundament for alle, der arbejder med børn i kulturforvaltningsregi, og et aktivt netværk for alle, der arbejder med børn i Albertslund Kommune, fortsætter i Tovholder er ledende børnebibliotekar Karen Bertelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af Mia Fihl Jeppesen fra kulturforvaltningens sekretariat og musikskolens leder Jens Sandfeld. Mål: at få skabt en vision og nogle retningslinjer, som alle kulturforvaltningens institutioner har del i, og som kan indgå i en sammenhæng med en kommende børnepolitik. Børneudvalget og Kulturudvalget har vedtaget en børn og ungepolitik. Politikken skal behandles i Kommunalbestyrelsen primo Herefter sendes politikken i høring. Når den endelige politik er vedtaget, skal Biblioteket arbejde med konkrete tiltag til udmøntning af politikken. Økonomi: Arbejdstid 4.9 Tilgængelighed for læsehandicappede I 2004 anskaffedes en talesyntesemaskine. Maskinen kan scanne og gengive trykte tekster som dansk tale. I 2005 vil der blive gjort en særlig indsats mhp. at gøre især læsehandikappede opmærksomme på dette tilbud. Mål: at synliggøre og at få brugerne til at benytte dette tilbud Administrative omlægninger ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) I løbet af 2005 indfører Albertslund Kommune EDSH (Elektronisk sags- og dokumenthåndtering). Biblioteket indgår, som en del af Kulturforvaltningens sekretariat, i det forberedende arbejde og i selve processen med indførelse af systemet. Formålet er at sikre større kvalitet og videndeling i opgavevaretagelsen og i sagsbehandlingen vedrørende borgere og virksomheder. Forvaltningerne skal anvende ESDH systematisk og ensartet inden udgangen af 2005, så viden er samlet ét sted og er nem at finde. ESDH skal på længere sigt være med til at skabe fundamentet for projektet den digitale kommune Elektronisk fakturering Implementering af elektronisk fakturering i Albertslund Kommune skal iflg. ØU's beslutning af 7. december 2004 ske hurtigst muligt efter 1. februar En projektgruppe, med deltagelse af alle forvaltninger samt nøglepersoner fra borgmesterkontoret, er nedsat. Projektgruppens videre arbejde vil bestå i at udarbejde et kommissorium til godkendelse i chefgruppen, færdiggøre tildeling af kommunens EAN-lokationsnumre, vælge VANS -udbydere samt sikre en implementering heraf. Forvaltningens repræsentant i projektgruppen er ansvarlig for tilbagemeldinger til forvaltningerne og de decentrale institutioner. Kulturforvaltningens repræsentant i projektgruppen er bibliotekets økonomimed - arbejder Lis Johansen. 14

15 4.11 EU-udbud vedr. indkøb af ikke boglige materialer Sammen med bibliotekerne i Københavns og Frederiksborg Amt gennemføres i februar - marts 2005 et EU-udbud vedr. indkøb af ikke boglige materialer. Stadsbibliotekar Niels Dejgaard deltager sammen med en repræsentant fra Ballerup, Helsingør og Gentofte i arbejdsgruppen, der skal vælge leverandør på området Miljøledelse I 2001 blev Albertslund Bibliotek, som det første europæiske bibliotek miljøcertificeret efter EMAS-forordningen. Miljøledelsesarbejdet er fortsat med recertificeringer de efterfølgende år. I 2004 blev Biblioteket, Svømme- og Idrætsområdet og Kulturforvaltningens sekretariat cer tificeret som en enhed, og fra 2005/2006 forventes den samlede kulturforvaltning at være miljøcertificeret. Vicestadsbibliotekaren har hidtil fungeret som forvaltningens miljøkoordinator, men som følge af stillingsskift er der pt. overvejelser om ny organisering af miljøledelsesarbejdet i forvaltningen. 5. Revision og opfølgning I bibliotekets afdelingslederforum følges der kvartalsvis op på de vedtagne resultatmål og regnskabet. Kulturudvalg og Økonomiudvalg orienteres i forbindelse med økonomirapporterne om status for målopfyldelsen, herunder de kvalitative mål. I bibliotekets årsberetning, som udgives særskilt, redegøres der for, hvordan den samlede biblioteksvirksomhed har været det foregående år. Der gøres status for de enkelte indsatsområder, resultatmål og økonomi. Brugerne har løbende mulighed for at kommentere bibliotekets service og tilbud. Enten ved at aflevere konkrete spørgsmål/forslag og anskaffelsesforslag direkte i publikumsafdelingerne eller ved at sende forslag og kommentarer via mail. 6. Årsberetning Bibliotekets årsberetning udgives som særskilt publikation i foråret Beretningen beskriver væsentlige begivenheder og forholder sig til indsatsområderne, som de er beskrevet i virksomhedsplanen. Der gives en detaljeret redegørelse for bibliotekets aktiviteter og beskrivelse af målopfyldelsen i forhold til de opstillede resultatmål og regnskabet. 7. Hovedtemaer for de kommende 2-5 år Kulturel borgerservice - helhedsplan for Albertslundhuset I forbindelse med gennemførelsen af den fortsatte renovering af Albertslundhuset (2. etape) foreslås oprettet en kulturel borgerservice i stueplan. Opgaverne kan være følgende: a) Synliggørelse af at kultur er en mærkesag i Albertslund b) Forbedret borgerservice på det kulturelle område ved, at der er én samlet indgang til alle kulturspørgsmål c) Aflastning af forvaltningens personale i forbindelse med lettere ekspeditionsopgaver d) Udvidet tilgæng elighed 15

16 e) Større bredde i opgaver for Udlånsekspeditionens personale f) Synliggørelse af indgangen til hovedbiblioteket (jf. plan fra 1997 om "Hovedbibliotek i stueplan") g) Øget sammenhæng mellem institutionerne i Kulturforvaltningen. Indretningsændringer og formidlingsovervejelser i Børneafdelingen Generationsskifte i personalegruppen Øget selvbetjening, herunder afleveringsautomater 16

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

ALBERTSLUND BIBLIOTEK ALBERTSLUND BIBLIOTEK Serviceydelser og resultatmål Januar 2006 Omslagsbilleder: Jesper Pedersen 1 Indhold Side 1. Indledning.. 3 2. Planforudsætninger 3 2.1 Lovgrundlag.. 3 2.2 Albertslund Kommunes planstrategi

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning.

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur Dato: J.nr.: 19. januar 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard Vedrørende: Kanalstrategi for Børn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne / Jakob Heide Petersen Københavns biblioteker 28. november 2016 Indhold Baggrund Biblioteksloven Medieudviklingen Formålet med musikindsatsen Baggrund for

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere