Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst."

Transkript

1 2010

2 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste problemstillinger, der kan være i forbindelse med udarbejdelsen af skatteregnskabet (selvangivelsen) for et selskab. Vi har henvist til de relevante lovparagraffer, således at man har mulighed for at slå op, hvis man er i tvivl. n er ikke en detaljeret beskrivelse af skattereglerne, og anvendelsen forudsætter et vist generelt kendskab til skatteret. n er primært baseret på en beskrivelse af skatteregler for indkomståret Redaktionen er afsluttet den 10. januar 2011, og der er derfor ikke taget hensyn til lovregler, afgørelser mv. efter denne dato. Vi hører naturligvis gerne, hvis der er kommentarer til områder i checklisten. Hvis der er spørgsmål til lovreglerne, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede eller vores kollegaer i skatteafdelingen. Med venlig hilsen Kim Wind Andersen Partner Allan Fornæs Partner 1

3 Årsrapporten bliver til skatteregnskabet checkliste Selvangivelsen Fristen for indsendelse er senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber indkomståret i perioden , skal selvangivelsen dog indsendes senest den 1.8 samme år. Selvangivelsesblanketten, kontrollerede transaktioner og øvrige blanketter kan rekvireres på Kontrollerede transaktioner transfer pricing Visse selskaber, som enten kontrollerer juridiske personer, eller som kontrolleres af juridiske eller fysiske personer, eller som har fast driftssted beliggende i udlandet, skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige og/eller økonomiske transaktioner med disse interesseforbundne parter (kontrollerede transaktioner), jf. SKL 3 B, stk. 1, hvis disse transaktioner samlet overstiger 5 mio. kr. i indkomståret, jf. selvangivelsesblanketten for selskaber. Faste driftssteder i Danmark og private equity-fonde mv. er også omfattet af transfer pricing-reglerne. Undtaget fra oplysningspligten er små koncerner. Det oplyses på selvangivelsesblanketten, om transaktionerne i året har oversteget 5 mio. kr. Hvis dette er tilfældet, udfyldes den særskilte blanket Kontrollerede transaktioner (blanket og engelsk udgave). Denne blanket skal udfyldes for alle transaktioner, dvs. også for transaktioner, der enkeltvis er under 5 mio. kr. Endvidere skal der udarbejdes fyldestgørende transfer pricing-dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner. En manglende overholdelse af dokumentationspligten sanktioneres med en bødestraf, som forventes at udgøre 200 % af omkostningsbesparelsen ved ikke at have udarbejdet dokumentationen. I tilfælde af en transfer pricing-korrektion som følge af manglende dokumentation skal der endvidere betales en bøde på 10 % af korrektionen. Begge bødestraffe kan undgås, hvis der er udarbejdet dokumentation. SKAT kan endvidere fastsætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt, hvis dokumentationen ikke er udarbejdet. Transfer pricing-dokumentationen skal fremlægges senest 60 dage efter, at SKAT har anmodet om det. Skatteregnskab Den skattepligtige indkomst opgøres med udgangspunkt i nettoresultatet i årsrapporten, som normalt korrigeres i et bilag for de forskelle, der er mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige principper. Selskaber med en nettoomsætning på over 100 mio. kr. og visse selskaber med specielle forhold, f.eks. el-selskaber, rederier, pengeinstitutter, selskaber med international sambeskatning mv., skal sammen med selvangivelsen indgive et skatteregnskab, jf. mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder. Hvis en national sambeskatningsenhed samlet har en nettoomsætning på over 100 mio. kr., skal hvert enkelt selskab i sambeskatningen overholde mindstekravsbekendtgørelsens krav til skatteregnskabet for større virksomheder. Øvrige selskaber (dog ikke hvis omsætningen er under kr.) mv. skal i stedet udfylde regnskabsoplysningerne påtrykt på selvangivelsesblanketten, jf. mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder. Skatteregnskabet fremlægges efterfølgende, hvis SKAT anmoder herom i forbindelse med en skatterevision. 2

4 Det skattemæssige årsregnskab kan udarbejdes i én fremmed valuta, hvorefter den skattepligtige indkomst omregnes til danske kroner. Det er en betingelse, at selskabet inden begyndelsen af det første indkomstår, for hvilket der vælges en anden valuta end dansk mønt, har indgivet meddelelse til skattemyndighederne om, hvilken valuta der ønskes anvendt, og hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, jf. SKL 3 C. Skattemyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen. Årsrapport I de tilfælde hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget en årsrapport, skal selskabet undlade at indgive årsrapporten som en del af det skattemæssige årsregnskab. Selskabsbeskatning Selskabsskattesatsen udgør 25 % for indkomståret Der betales acontoskat den 20. marts og den 20. november. Den endelige restskat forfalder til betaling den 20. november Selskabsskatteloven, satser indkomståret 2010 Godtgørelsesprocent = 1,6 % Restskatteprocent = 5,1 % Procenttillægget = 0,4 % Standardsatsen, SEL 11 B = 5 % Elektronisk indberetning Indberetningen af den beregnede skattepligtige indkomst kan ske via TastSelv Erhverv. Dette kræver en digital signatur eller en TastSelv-kode og gøres direkte via SKATs hjemmeside. 3

5 LL 7 Q, stk. 3 L 202, bilag 10 (2008/09) Permanente korrektioner Advokat- og revisorudgifter: Udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med skattesager er fradragsberettigede. Udgifter afholdt i perioden inden SKAT har udarbejdet en agterskrivelse, dvs. et forslag til sagens afgørelse, herunder udgifter forbundet med tilvejebringelse af yderligere materiale, som agterskrivelsen giver anledning til, er fradragsberettigede. LL 8 J KGL 24 LL 15 SEL 31 D LL 5, stk. 9 KGL 8 LL 15 ABL 4 A, 4 B og 8 ABL 10 ABL 9, stk. 1 ABL 23, stk. 5 og 6 Udgifter til rådgivning (fra f.eks. advokat eller revisor) vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Akkord og gældseftergivelse (skyldners synsvinkel): Gældseftergivelse er skattefri ved tvangsakkord/aftale om en samlet ordning (frivillig akkord), hvis gælden ikke nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen, medmindre debitor er skattefri af tilskud ydet af kreditor efter SEL 31 D. Husk dog evt. underskudsbegrænsning. Hvis gælden nedskrives til lavere beløb end fordringens værdi på gældseftergivelsestidspunktet, skal der også ske beskatning efter reglerne i KGL, dvs. underskudsbegrænsning efter LL 15 bliver tilsvarende mindre. Fradragsret for skyldige renter begrænses i forhold til det afskrevne gældsbeløb. Fratrukne skyldige renter reguleres ikke, hvis de kan rummes i gælden efter nedskrivning. Gevinst på gæld i koncernforhold evt. skattefri, husk i givet fald tilsvarende særregler om underskudsbegrænsning. Aktier: Gevinst og tab ved afståelse af koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. HUSK mellemholdingreglen. Gevinst og tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst på porteføljeaktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder ikke egne aktier. Udbytte medregnes 100 pct. til den skattepligtige indkomst. Porteføljeaktier er aktier, der ikke datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Selskaber skal anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier. Særlige muligheder for at anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på unoterede porteføljeaktier. 4

6 ABL 9, stk. 2 Lov 525 af 12. juni 2009, 22, stk. 9 Ved anvendelse af lagerprincippet fradrages tab på porteføljeaktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter til sådanne konvertible obligationer og egne aktier. Ved overgangen fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning anvendes handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 som anskaffelsessum. For at undgå beskatning af fiktive avancer skal selskabet primo 2010 opgøre en nettotabskonto. Hvis selskabet har nettotab på porteføljeaktier primo 2010, vil dette tab kunne fremføres til fradrag i senere avancer. Der gælder særlige tabsfradragsbegrænsningsregler for unoterede aktier, hvor realisationsprincippet anvendes. ABL 17 ABL 24, stk. 4 SL 6 a SK 6 a EBL 6, 6 a og 6 c EBL 4, stk. 3 og & 4 a EBL 6 SL 4/SL 6 a Gevinst/tab på næringaktier skattepligtig medmindre der er tale om egne aktier. Særlige regler ved aktier omfattet af ABL 18 22, dvs. andele i andelsforeninger, investeringsforeningsbeviser og aktier i investeringsselskaber. Bøder/erstatninger: Bøder kan normalt ikke fradrages. Udgifter til erstatninger kan i visse tilfælde ikke fradrages, jf. eksempelvis SKM 2006,678 LSR (et selskab, der havde drevet et diskotek, blev nægtet fradrag for erstatning i anledning af tilskadekomst på et toilet, hvor gulvet var tilsmudset i en sådan grad, at det var farligt at færdes på). Der er i afgørelsen lagt vægt på uagtsom adfærd hos skadevolder. Ejendomme: Gevinst ved salg af ejendom er skattepligtig, medmindre reglerne om genanbringelse anvendes. Salgssummer og anskaffelsessummer kontantomregnes, evt. pristalsreguleres. Gevinst og tab efter ejendomsavancebeskatningsloven opgøres efter særlige regler med indgangsværdier mv. Skattemæssigt tab ved salg af fast ejendom er ikke fradragsberettiget men kan modregnes i avancer på salg af andre ejendomme og kan fremføres. Regnskabsmæssig gevinst/tab ved salg af ejendom skal tilbageføres. EBL 5, stk. 4-8 SL 6 a Bemærk ikke-genvundne afskrivninger og tab ved salg af bygninger og installationer påvirker ejendomsavancen. Forskellig definition på forbedring/vedligeholdelse skattemæssigt versus regnskabsmæssigt (særligt relevant vedr. ikke-afskrivningsberettigede bygninger). 5

7 AL 18, stk. 2 AL 24 & EBL 10 SL 4-6 Mulighed for straksfradrag på ombygning/forbedring, hvis udgift til vedligeholdelse, ombygning og forbedring ikke overstiger 5 % af afskrivningsgrundlaget for den bygning, som udgifterne vedrører. Ved denne opgørelse medregnes først udgift til vedligeholdelse. Beregningen sker for hver enkelt bygning. Husk at tillægge forlods afskrivning med investeringsfondsmidler i beregningsgrundlaget for straksfradrag, jf. TfS 2004,634. Særlige regler gælder ved modtagelse af erstatnings- eller forsikringssum. Særlige regler gælder i næringstilfælde. Driftsomkostninger: SL 6 a SL 6 a KGL 31 LL 8 A LL 8 Kun udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes skattemæssigt. SKM VLR/SKM SR (direktørbonus ved salg af selskab ikke fradragsberettiget), SKM LSR (advokatudgifter vedr. insiderhandel ikke fradragsberettiget) og SKM LSR (udgifter til advokat og revisor vedr. "elevatormodellen" ikke fradragsberettigede). Modydelser, som et selskab er kontraktlig forpligtet til at afholde/levere, er fuldt fradragsberettigede, jf. SKM DEP (en fodboldklubs bespisning af sponsorer ifm. hjemmekampe) og SKM SR (modydelser der indgår i leverance af medicinsk udstyr). Etableringsudgifter: Etableringsudgifter kan ikke fradrages, jf. f.eks. SKM VLR (en vognmandsforretnings udgifter til stiftelse af leasingkontrakter i forbindelse med leasede køretøjer til brug for virksomhedens drift kunne ikke fratrækkes). Se også SKM LSR (ikke fradrag for forgæves afholdte udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af driftscenter). Finansielle kontrakter: Som udgangspunkt er der ikke fradragsret for tab på aktiebaserede finansielle salgskontrakter men kun modregningsret i aktiebaserede kontrakter under visse omstændigheder. Gaver: Gaver til godkendte almenvelgørende eller almennyttige foreninger mv. kan kun fradrages med det beløb, de samlede gaver overstiger 500 kr., og kan ikke udgøre mere end kr. Overskydende beløb kan som udgangspunkt ikke beskattes som maskeret udlodning, jf. SKM HR. Ved afholdelse af udgifter til gaver må der skattemæssigt sondres mellem gaver, der anses som repræsentationsudgifter med begrænset fradrag og reklamegaver med fuld fradragsret, jf. eksempelvis SKM LR (donation til hjælpeorganisation anset for reklameudgifter). 6

8 SEL 31 D Tilskud fra koncernforbundne selskaber er i visse tilfælde skattefri, hvis tilskudsyderen ikke har fradrag efter udenlandske regler mv. Tilsvarende er tilskud til koncernforbundne selskaber ikke fradragsberettiget. LL 8 H LL 8 S SL 4/SL 6 a KGL 29 SL 4/SL 6 a SEL 32 SEL 1, stk. 6 Fradrag for gaver, som det godtgøres, at selskabet har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger mv., der anvender deres midler, herunder de modtagne ydelser, til forskning, hvis Det Frie Forskningsråd har godkendt den pågældende forening mv. Mulighed for fradrag for gaver til visse kulturinstitutioner, hvis visse betingelser er opfyldt. Kapitalinteresser: Resultat vedrørende kapitalinteresser, der regnskabsmæssigt er behandlet efter equity-metoden, skal tilbageføres skattemæssigt. Kursgevinst/tab vedrørende egenkapital, døtre mv. afdækket af finansielle kontrakter kan være skattepligtig (fradragsberettiget) efter lagerprincippet. Finansielle kontrakter vedr. sikring af varesalg og køb behandles efter realisationsprincippet, SKM LSR. Regnskabsmæssigt resultat af I/S-andele mv. tilbageføres og skattemæssigt resultat opgøres. Særlige regler gælder for løbende beskatning i finansielle datterselskaber, hvor de danske CFC-regler kan finde anvendelse. OBS! HUSK danske CFC-selskaber. Udenlandske datterselskaber: Har ledelsen sæde i Danmark? Renter mv.: SEL 2 B LL 17 A SEL 29 B, stk. 11 LL 8, stk. 4 BEK 12 Renteudgifter og kurstab til en kontrollerende person mv. eller et koncernforbundet selskab, som er hjemmehørende i udlandet, anses for at være udbytteudlodninger, hvis fordringen mv. efter udenlandske skatteregler anses for at være indskudt kapital. Renter og gebyrer ved for sen indbetaling af skatter og afgifter til det offentlige (moms, A-skat mv.) kan ikke fradrages. Godtgørelse vedr. overskydende skat/restskattetillæg tilbageføres. Repræsentationsudgifter: Alene 25 % af repræsentationsudgifterne er fradragsberettigede. Begrænsningen af fradragsretten for repræsentationsudgifter gælder, uanset om udgifterne afholdes over for danske eller udenlandske forretningsforbindelser, og uanset om udgifterne afholdes i Danmark eller i udlandet. Hvis der er afholdt udgifter til repræsentation, skal følgende poster fremgå af skatteregnskabet: repræsentationsudgifter, der er omfattet af begrænset fradragsret repræsentationsudgifter, der er fuldt fradragsberettigede. 7

9 LL 8, stk. 3 KGL SEL 13, stk. 1, nr. 2 SEL 13, stk. 1, nr. 2 SEL 13, stk. 3 SEL 13, stk. 3 SL 4 LL 16 A Stiftelsesprovision mv.: Engangsprovision fra lån, kaution og præmier mv. med løbetid over to år kan som udgangspunkt ikke fradrages. Indgår evt. i stedet for i lånets anskaffelsessum, hvilket har betydning for den skattemæssige behandling efter KGL (midlertidig forskel). Udbytte: NB. Nye regler for udbytteudlodninger foretaget efter 1. januar 2010 Aktieudbytte fra datterselskaber hjemmehørende i Danmark, EU/EØS, Færøerne/Grønland eller DBO-land medregnes som udgangspunkt ikke i den skattepligtige indkomst, hvis moderselskabet ejer mindst 10 % af kapitalen i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken udbytteudlodningen vedtages. Ejertidskravet kan opfyldes efterfølgende. For udbytteudlodninger foretaget efter d. 1. januar 2010 gælder de nye regler. Dette indebærer, at udbytte fra aktier, hvor der er kontrol (koncernselskabsaktier), eller hvor ejerandelen er større end 10 % (datterselskabsaktier), ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Kravet om 12-måneders ejerskab afskaffes. Aktieudbytte medregnes som udgangspunkt ikke i den skattepligtige indkomst, hvis moderselskabet direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over datterselskabet, og moderselskabet ejer mindst 10 % af kapitalen i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken udbytteudlodningen vedtages. Ejertidskravet kan opfyldes efterfølgende. For udbytteudlodninger foretaget efter d. 1. januar 2010 gælder de nye regler. Dette indebærer, at udbytte fra aktier, hvor der er kontrol (koncernselskabsaktier), eller ejerandelen er større end 10 % (datterselskabsaktier), ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Kravet om 12-måneders ejerskab afskaffes. Aktieudbytte fra datterselskaber hjemmehørende i Danmark, EU/EØS, Færøerne/Grønland eller DBO-land medregnes som udgangspunkt med 66 % af udbyttebeløbet, hvis moderselskabet ejer mindst 10 % af kapitalen i datterselskabet i mindre end et år, eller moderselskabet ejer mindre end 10 % af kapitalen. For udbytter udloddet efter 1. januar 2010 beskattes udbytte, der udloddes fra porteføljeaktier (dvs. ejerandel under 10 %) med 100 %, uanset hvor datterselskabet er beliggende. Til gengæld indføres mulighed for tabsfradrag. Aktieudbytte fra datterselskaber hjemmehørende uden for Danmark, EU/EØS, Færøerne/Grønland eller DBO-land medregnes som udgangspunkt med 66 % af udbyttebeløbet, hvis moderselskabet ejer mindre end 10 % af kapitalen. For udbytter udloddet efter 1. januar 2010 beskattes udbytte, der udloddes fra porteføljeaktier med 100 %, uanset hvor datterselskabet er beliggende. Til gengæld indføres mulighed for tabsfradrag. Bemærk, at i tilfælde med eksempelvis to danske selskaber, der hver ejer 50 % af kapitalen i et selskab i en stat uden DBO, kan der være tale om en porteføljeaktie. Øvrigt aktieudbytte beskattes som udgangspunkt med 100 % af udbyttebeløbet, medmindre der er valgt international sambeskatning. 8

10 LL 7 A og 28, stk. 3 og 4 SL 6 a SEL 2 A SEL 11 A SL 4 SEL 11 A SEL 11 SEL 11 SEL 11 B SL 6 a SL 4/SL 6 a Øvrige udgifter: Udgifter vedrørende medarbejderaktier, tegningsretter, warrants og køberetter er under visse betingelser fradragsberettigede. Regnskabsmæssige tab ført via egenkapitalen, f.eks. i forbindelse med ændring af regnskabspraksis, tilrettes. Skal det danske selskab behandles som en SEL 2 A-filial, medfører dette, at interne ydelser (renter, royalties mv.) ikke skal beskattes/ikke kan fratrækkes. Ikke fradragsret for visse koncerninterne forsikringspræmier. Øvrige indkomster: Regnskabsmæssige gevinster ført via egenkapitalen f.eks. i forbindelse med ændring af regnskabspraksis tilrettes. Forsikringsudbetalinger, som tilfalder forsikringstageren, er ikke altid skattepligtig. Tynd kapitalisering: Begrænsning af fradrag for renteudgifter og kurstab på kontrolleret gæld finder sted for den del af den kontrollerede gæld, som skulle omkvalificeres til egenkapital, for at forholdet mellem fremmedkapital (gæld) og egenkapital ved indkomstårets udløb udgør 4:1, og den kontrollerede gæld overstiger 10 mio. kr., medmindre det kan dokumenteres, at tilsvarende lån kunne opnås hos uafhængig tredjepart på samme vilkår, jf. f.eks. SKM LSR og SKM SR. Renter og kursgevinster beskattes ikke, hvis debitor ikke kan fratrække renteudgiften. Dette gælder dog ikke for renter af lån fra tredjemand, som den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for. Renteloftet (nettofinansieringsudgifterne overstiger 21,3 mio. kr.): Der kan maksimalt opnås fradrag for nettofinansieringsudgifter svarende til 5 % af selskabets skattemæssige aktiver (eksklusive aktier) plus 17,5 % af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske ejede ikkesambeskattede koncernselskaber. Renteudgifter, der beskæres, kan ikke fremføres og bortfalder permanent (med undtagelse for kurstab, der kan fremføres i tre år). Endvidere gælder der en undtagelse i relation til nettokurstab, som overstiger årets renteindtægter. (Med hensyn til rentebegrænsning efter SEL 11 C henvises der til "Midlertidige forskelle" nedenfor). Midlertidige forskelle Afskrivning: Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres. Regnskabsmæssige gevinster og tab tilbageføres. 9

11 AL Skattemæssige afskrivninger foretages. SEL 31, stk. 3 AL kap. 3 Særlige regler ved ændring af koncernforbindelse. Bygninger og installationer: AL 17 AL 45 AL 21 AL 18 AL 22 Skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer kan som udgangspunkt foretages med indtil 4 % af anskaffelsessummen. Opgørelse af afskrivningsgrundlag. Har køber og sælger aftalt fordeling mellem grund, bygninger og installationer? Genvundne afskrivninger og tab ved salg af bygninger og installationer indgår i den skattepligtige indkomst i salgsåret (påvirker evt. opgørelse af ejendomsavance). Husk pristalsregulerede afskrivninger samt eventuelle investeringsfonds- og forskudsafskrivninger. Udgifter til ombygning eller forbedring afskrives særskilt. Vedrørende udgifter afholdt i samme indkomstår kan der dog afskrives samlet. Særlige regler om nedrivningsfradrag. AL Særlige regler gælder for afskrivning af bygning med hjemfaldspligt eller på lejet grund. Driftsmidler og skibe: AL kap. 2 Saldoafskrivninger på driftsmidler og skibe er som udgangspunkt 25 %. AL 5 C AL 28 AL 5, stk. 4-6 AL 6 AL 6 Der er to særskilte saldi for driftsmidler: 1. Driftsmidler med karakter af faste anlæg (højst 21 % afskrivning i 2010) 2. Infrastrukturanlæg (højst 7 % afskrivning i 2010). Den del af anlæggene, som udgøres af Edb-software og hardware, omfattes ikke. Skattemæssige forskudsafskrivninger på skibe kan foretages dog ikke skibe omfattet af AL 5 B. Selskaber, der erhverver driftsmidler eller skibe til udlejning, kan ikke foretage afskrivning i anskaffelsesåret men kan i det følgende indkomstår afskrive 50 % af anskaffelsessummen. OBS! Dispensation mulig. Småaktiver under kr. (2010) kan fratrækkes eller aktiveres på afskrivningssaldo. Valgfrit. Aktiver i et samlesæt eller lignende samt aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for ét driftsmiddel. Aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver, kan ikke straksafskrives, hvis den samlede anskaffelsessum overstiger grundbeløbet. Forbedringsudgifter sidestilles med udgifter til anskaffelse af aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver. Driftsmidler med fysisk levetid under tre år kan straksafskrives. Valgfrit. 10

12 AL 6 LL 12 B AL 5 B Tonnageskatteloven AL 2, stk. 3 AL 44 A AL 8 og 9 AL 2 og 6 AL 6, stk. 1, nr. 3 SL 6 a AL 5 A LL 8 B, stk. 1 AL 6, stk. 1, nr. 3. LL 8 Q AL 40, stk. 6, og 45 AL 40, stk. 1 AL 60 AL 40, stk. 5 SEL 8 B Driftsmidler med en anskaffelsessum over grænsen for småaktiver, der er udgiftsført i årsregnskabet, tilbageføres og tillægges den skattemæssige saldoværdi med henblik på afskrivning. Der gælder særlige regler, når vederlaget for et skatterelevant aktiv består i løbende ydelser. Særlige regler for skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover. Særlige regler for skibe og driftsmidler i tonnageskatteordningen. På driftsmidler, hvis værdi ikke forringes (for eksempel kunst og antikviteter), kan afskrivning ikke foretages. Dog særlige regler vedrørende kunstnerisk udsmykning af en bygning samt førstegangskøb af original billedkunst. Negativ driftsmiddelsaldo skal indtægtsføres eller fremføres til næste indkomstår til udligning eller indtægtsførsel dog særlige regler vedr. virksomhedsophør. Edb-software kan straksafskrives. Driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan fradrages fuldt ud i anskaffelsesåret, når der bortses fra driftsmidler til efterforskning efter råstoffer. Finansielle leasingaktiver: Renter og afskrivninger tilbageføres, og fradrag gives for leasingydelser. Der kan foretages tabsfradrag på driftsmidler og skibe i salgsåret. Forsøgs- og forskningsudgifter: Forsøgs- og forskningsudgifter fradrages fuldt ud i afholdelsesåret eller afskrives over fem år med 20 % årligt. Ingen mulighed for principskifte. Vær opmærksom på, at anskaffelsessummen for driftsmidler til forsøgsog forskningsvirksomhed kan straksafskrives. Mulighed for 150 % fradrag for udgifter, som afholdes i forbindelse med et samfinansieret forskningsprojekt mellem en erhvervsvirksomhed og en offentlig forskningsinstitution (forhåndsgodkendte projekter indgået i ). Goodwill: Kontantværdien af fortjeneste eller tab på goodwill skal indgå i overdragerens skattepligtige indkomst. Både anskaffelsessummen og afståelsessummen skal kontantomregnes. Den kontantomregnede anskaffelsessum af goodwill afskrives med op til 1/7 årligt inkl. anskaffelsesåret. Goodwill erhvervet før 1. januar 1998 kan kun afskrives med indtil 10 % årligt. Bemærk særlige overgangsregler for goodwill købt før Goodwill erhvervet fra interesseforbundne parter kan maksimalt afskrives med et beløb svarende til anskaffelsessummen med fradrag af den ikkeafskrivningsberettigede del af sælgers anskaffelsessum. Bemærk særlige regler vedrørende koncerninterne overdragelser. 11

13 LL 12 B/ AL 40, stk. 7 AL 39 3, stk. 3, i lov nr af 20. december 2004 LL 27 A AL 40 og 41 SL/KGL 3 KGL 25, stk. 6-9 SL 6 a SL 6 a LV E.B og E.B.3. LV E.B Der gælder særlige regler, når vederlaget for et skatterelevant aktiv består i løbende ydelser. I den forbindelse gælder en særlig henstandsordning for goodwill og andre immaterielle aktiver. Indretning og lejede lokaler: Indretningsudgifter afskrives som udgangspunkt med indtil 20 % årligt, jf. især TfS 2003,515 LSR. For lejekontrakter indgået den 7. oktober 2004 eller senere, hvor der er aftalt uopsigelighed fra udlejers side, kan den årlige afskrivning ikke overstige et beløb svarende til, at afskrivning sker med lige store årlige beløb over uopsigelighedsperioden. Der gælder visse begrænsninger ved interessesammenfald mellem lejer og udlejer, f.eks. hvis en af parterne har en gunstig option på køb eller salg. Der er ikke mulighed for tabsfradrag eller nedskrivningsfradrag ved interessefællesskab, uanset om bygningen er omfattet af AL 14, jf. SKM og SKM LSR. Knowhow, varemærker mv.: Særlige regler for indtægtsførsel af gevinst. Kontantværdien af udgifter til knowhow mv. kan under visse forudsætninger fradrages fuldt ud i afholdelsesåret eller afskrives lineært over et til rettighederne svarende åremål, hvis rettighederne er tidsubegrænsede med 1/7 årligt. Varedebitorer: Generel hensættelse på debitorer kan som udgangspunkt ikke fradrages konstaterede tab? Fra indkomståret 2010 kan selskabet overgå til lagerprincippet og optage debitorerne til handelsværdien ultimo. Særlige regler for nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier mv. for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, og finansieringsselskaber mv. Hensættelser: Regnskabsmæssige hensættelser ultimo, som ikke er endelige forpligtelser, tilbageføres. Regnskabsmæssige hensættelser primo, som er blevet endelige forpligtelser, kan fradrages. Undtaget fra ovennævnte er i særlige tilfælde garantiforpligtelser. Opgør derfor: garantihensættelser serviceforpligtelser bonus fratrædelsesgodtgørelser uafdækkede pensionsforpligtelser andet. Feriepengeforpligtelsen kan skattemæssigt opgøres såvel konkret som efter en summarisk metode. 12

14 LV E.A.3.2 VL 1 VL 1 LV E.B VL 1 LV E.B LV E.B SKM 2006,635 LV E.B og KGL 3, 6, 8, og 24 SL 4/KGL Vær opmærksom på, hvorvidt usædvanlige eller større periodeafgrænsningsposter, herunder forudbetalte omkostninger (især reklame og forsikringsudgifter), kan behandles anderledes skattemæssigt, jf. 2003,833 LSR, hvor Landsskatteretten anerkendte, at forudbetalinger på højst 12 måneder, der dækker over to indkomstår, ikke skulle periodiseres. Se også SKM 2006,683 LSR (ikke fradrag for forudbetalt husleje, da lejen alene vedrørte 2005) og SKM LSR (forudbetalt løn kunne ikke fratrækkes). Varelager: Hver varegruppe kan værdiansættes efter indkøbspris, fremstillingspris eller dagsprisen ved regnskabsårets slutning. Indirekte produktionsomkostninger kan medregnes til fremstillingsprisen, men der er ikke krav herom, jf. TfS 2000,1018 LSR. Til opgørelse af kostpriser accepteres ud over den direkte metode også FIFO-metoden og et gennemsnitsprincip. LIFO-metoden er ikke accepteret. Regnskabsmæssige nedskrivninger tilbageføres som udgangspunkt. Der kan med virkning for den skattepligtige indkomst foretages ukuransnedskrivning for varer, der er beskadiget eller defekte. Hvis ukurans er begrundet i tekniske/driftsøkonomiske forhold, vil de ukurante varer kunne optages med følgende procenter: 1. år: 50 % 2. år: 25 % 3. år: 0 %. Igangværende arbejde: Vurder, om igangværende arbejder for fremmed regning skal opgøres efter faktureringsprincippet eller produktionsprincippet. Der kan som udgangspunkt skiftes opgørelsesprincip fra år til år, dog ikke hvis der sker eliminering af skatten. Der er særregler for arkitekter, ingeniører, advokater, revisorer og udøvere af lignende liberale erhverv. Fordringer: Gevinst på fordringer indgår i den skattepligtige indkomst, dog er der undtagelser ved koncernforhold og akkord mv. Afdrag på koncerninterne fordringer foretaget efter d. 22. april 2009 skal, uanset at de tidligere har været anset for at være skattefrit udbytte, nu altid behandles efter reglerne i kursgevinstloven. Amortiseret kostpris. Opskrivning i resultatopgørelsen tilbageføres. 13

15 KGL 4 KGL 4 KGL 5 KGL 25 og 26 KGL KGL 6 KGL 2-8 KGL 25 KGL SL 6 a/kgl Tab på fordringer på koncernforbundne selskaber samt på sambeskattede selskaber og selskaber, der vil kunne sambeskattes, er som udgangspunkt ikke fradragsberettigede, der er dog undtagelser for fordringer: - erhvervet som vederlag for varer og tjenesteydelser og uden for sambeskatning. Gælder dog ikke tab realiseret fra den , hvis ikke debitor beskattes/underskudsbegrænses - børsnoterede obligationer og fordringer - rentefordringer opstået uden for sambeskatning - fordringer inden for næring over for en midlertidig koncernforbindelse. Koncerntabsfradragsbegrænsningen gælder ikke valutakursændringer. Tab på fordring kan ikke fradrages, hvor renteindtægter eller gevinster ikke skal beskattes i medfør af dobbeltbeskatningsaftale. Opgørelse af kurstab/gevinst vedr. tilgodehavende udbytte i fremmed valuta er altid relevant, hvis beslutningstidspunktet ikke er lig med udbetalingstidspunktet. Hovedregel for beskatning af fordringer er ændret til lagerbeskatning, dog ikke for koncerninterne fordringer, vederlagsfordringer mv. Der er mulighed for at vælge lagerprincippet på koncerninterne fordringer og vederlagsfordringer. Når lagerprincip er valgt, kan opgørelsesmetoden kun ændres med tilladelse fra SKAT. Gæld: Har gælden skiftet karakter, således at fordringen/gælden anses for indfriet og ny fordring/gæld stiftet? se f.eks. SKM (ændring af lånevilkår). Kurstab/gevinst på gæld i både danske kroner og fremmed valuta indgår som udgangspunkt i skattepligtig indkomst. Hovedregel for beskatning af gæld er realisationsprincippet, men der er mulighed for at anvende lagerprincippet. Når lagerprincip er valgt, kan opgørelsesmetoden kun ændres med tilladelse fra SKAT. Omkostninger vedr. optagelse af kontantlån og almindelige banklån kan evt. fradrages i takt med afdrag på lånet, jf. TS-Cirk Låneomkostninger vedr. oprettelse af en kassekredit kan først fratrækkes, når kassekreditten endeligt indfries, jf. SKM LSR. Omkostninger vedrørende låneoptagelse udgiftsført regnskabsmæssigt tilbageføres og tillægges som udgangspunkt lånets anskaffelsessum/ afståelsessum. Det bemærkes, at låneomkostninger ifølge Landsskatterettens praksis skal foretages i takt med lånets afvikling, selv om opgørelsen af kurstabet på lånet foretages efter lagerprincippet, jf. TfS 2005, 550 LSR. 14

16 KGL 7, stk. 2 Tab som følge af indfrielse af gæld i danske kroner til forudfastsat overkurs, når den nominelle rente opfylder mindsterentekravet, er ikke fradragsberettiget, hvis gælden er stiftet før 27. januar Bestemmelsen omfatter f.eks. obligationslån og pantebrevsgæld. Det er vigtigt at bemærke, at selv om der ikke er fradrag for kurstab, er eventuelle gevinst på den pågældende gæld skattepligtig. For lån stiftet fra 27. januar 2010 er der fuldt fradrag. KGL 7, stk. 3 og 4 KGL 8 KGL 7, stk. 1 LL 6 & KGL KGL 6, 25 og 26 KGL 41 SL 6 a/kgl KGL 33 For lån mv., der udstedes den 1. juli 2007 eller senere, kan der uanset overkursreglen i 7, stk. 2, som udgangspunkt foretages fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed i: fast ejendom skibe eller direkte hæftelse eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder eller regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Særlige regler for gevinst på mellemværender mellem koncernforbundne selskaber dog ikke valutakursændringer. Der er ikke fradrag for tab som følge af indeksregulering af hovedstol/restgæld på lån (dog modregning i anden tilsvarende gevinst). Kurstab på kontantlån optaget før den 27. december 1990 er ikke fradragsberettiget. Særlige regler ved omlægning af kontantlån for lån optaget før 19. maj 1993 og indfriet inden 1. februar 1996 (kurstabskonto). Ved opgørelse af kursgevinst/tab på kontantlån tages udgangspunkt i pantebrevsrestgælden, jf. TfS sammenholdt med TfS Hvis selskabet selv har optaget kontantlånet, skal fortjeneste/tab opgøres som forskellen på indfrielsestidspunktet mellem den nominelle pantebrevsrestgæld og kursværdien af pantebrevsrestgælden. Hvis selskabet derimod har overtaget lånet, skal fortjeneste/tab opgøres som forskellen på indfrielsestidspunktet mellem på den ene side den nominelle pantebrevsrestgæld gange "pantebrevskursen" på overtagelsestidspunktet og på den anden side kursværdien af pantebrevsrestgælden (dvs. det beløb, som pantebrevet kan indfries til). Gevinst/tab på gæld stiftet før den 27. december 1990 er som udgangspunkt ikke skattepligtigt/fradragsberettiget, bortset fra næringstilfælde. Amortiseret kostpris. Kursreguleringen i resultatopgørelsen tilbageføres. Fortjeneste og tab fra finansielle kontrakter opgøres skattemæssigt som hovedregel på grundlag af lagerprincippet. Der kan derfor være forskel på regnskabsmæssige og skattemæssige fortjeneste/tab, jf. SKM LSR (realisationsprincippet). 15

17 SEL 11 C LL 15 LL 15, stk. 2-3 KGL 8 LL 15, stk. 2 LL 15, stk. 3-5 LL 15, stk EBIT-reglen (nettofinansieringsudgifterne overstiger 21,3 mio. kr.) Den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter kan højst nedbringes med 80 % som følge af nettofinansieringsudgifter. Renteudgifter, der beskæres, kan fremføres uendeligt til modregning i senere indkomst. (Med hensyn til rentefradragsbegrænsningen efter SEL 11 B henvises der til Renteloftet ovenfor på side 9). Underskud: Underskud fra 2002 og senere år kan fremføres tidsubegrænset. Underskud fra tidligere år nedsættes med ubeskattet akkordfordel (frivillig eller tvangsakkord) allerede for akkordåret. Visse undtagelser når kreditor ikke har fradrag. Husk nedsættelse af underskud vedr. tab af ABL, EBL og KGL. Konvertering af gæld til aktier eller konvertible obligationer sidestilles med gældsnedsættelse. Nedbringelse eller indfrielse af gæld i forbindelse med direkte eller indirekte kapitalindskud eller et tilskud efter SEL 31 D med karakter af en samlet kreditordning. Underskud kan kun anvendes til nedbringelse af andet end nettokapitalindtægter og udlejningsindtægter fra skibe og driftsmidler, hvis mere end 50 % af aktierne eller stemmeværdierne ejes af andre ved udgangen af året end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår med underskud. Der gælder yderligere begrænsning for selskaber uden økonomiske aktiviteter på overdragelsestidspunktet. 16

18 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6/ samt LL 33 E Skyggesambeskatning (tidligere sambeskatning med udenlandske selskaber): Når der optræder eller har optrådt udenlandske selskaber i en sambeskatning, skal moderselskabets indkomst (eventuelt) forhøjes med overskud i det udenlandske datterselskab i efterfølgende indkomstår, så længe der er en genbeskatningssaldo. Dispositioner, som ville udløse genbeskatning efter reglerne i LL 33 E, udløser fortsat genbeskatning efter de tidligere regler, indtil genbeskatningssaldiene er udlignet, eksempelvis: Ved frivilligt sambeskatningsophør (kan fortsat vælges fuld genbeskatning). Hvis et udenlandsk sambeskattet selskab sælges til koncernforbundne selskaber mv. (der gælder undtagelser). Hvis et udenlandsk sambeskattet selskab helt eller delvist afhænder virksomheden til koncernforbundne selskaber mv. (der gælder undtagelser eksempelvis hvis betingelsen i LL 33 E, stk. 2, 2. pkt. er opfyldt). Når virksomheden i det udenlandske sambeskattede selskab overdrages koncerninternt eller til tredjemand (begrænset genbeskatning). Når der modtages udbytter og aktieavancer fra et tidligere sambeskattet udenlandsk selskab. Hvis der i visse tilfælde genvindes kontrol med et tidligere sambeskattet udenlandsk selskab. Hvis det udenlandske sambeskattede selskab afhænder aktier eller anparter i selskaber, hvor det direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af aktie- eller anpartskapitalen. Der gælder særlige regler for underskud i indkomståret 1992 til 1995 og andre regler for underskud i indkomståret 1996 og følgende år. Selvangivelsen skal indeholde opgørelse af genbeskatningssaldi ( skyggesambeskatning ). Eventuelle beløb, der genbeskattes, skal omregnes, så de bliver beskattet med 28 % selskabsskat. Genbeskatningssaldoen kan ikke nedbringes, i det omfang beskatningen af det udenlandske datterselskab skyldes renteindtægter og kursgevinster på fordringer på moderselskabet eller selskaber, som moderselskabet er sambeskattet med. Moderselskabet vil således blive beskattet af renteindtægterne og kursgevinsterne, men beskatningen medvirker ikke til, at genbeskatningssaldoen nedbringes (har virkning for renter, der påløber, samt gevinst og tab, der realiseres den 13. december 2006 eller senere). NB: Husk, at genbeskatningssaldoen skal oplyses i selvangivelsens rubrik 181. Skatteberegning: LL 33 F Cirkulære nr. 72 af 17/ pkt LL 15, stk. 7-12, og 33 H Den udenlandske indkomst skal opgøres efter et nettoprincip. Lempelsen skal beregnes for hvert land for sig og individuelt for hver indtægtskilde. Mulighed for udskydelse af underskud af hensyn til opnåelse af creditlempelsen for udenlandsk skat. 17

19 SEL 31, stk. 7 SEL 31, stk. 2, 2. pkt. SEL 8, stk. 2 SEL 8, stk. 3 Paragrafhenvisning Skatteministerens svar i bilag 16 vedr. lov nr. 426 af 6/ SEL 8, stk. 4 15, stk. 10 i lov nr. 426 af 6/ , stk. 10, i lov nr. 426 af 6/ , stk. 10, i lov nr. 426 af 6/ Mulighed for at bortse fra underskud i sambeskattet fast driftssted eller datterselskab i Danmark med henblik på lempelse af dansk skat for det udenlandske hovedkontor. Underskud i et fast driftssted i Danmark kan som udgangspunkt ikke fradrages i sambeskatningsindkomsten, da hovedkontoret i de fleste lande har fradrag for underskuddet i den udenlandske skattepligtige indkomst. Udenlandske faste driftssteder og ejendomme (international sambeskatning fravalgt): Indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, medregnes ikke ved opgørelsen af danske selskabers skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke indkomst ved international skibs- og luftfartsvirksomhed eller tilfælde, hvor Danmark i henhold til en DBO eller anden international aftale er tildelt beskatningsretten. CFC-beskatningsreglerne i SEL 32 finder også anvendelse på danske selskabers faste driftssteder i fremmede stater. Særlige valgmuligheder vedrørende faste driftssteder med mobile borerigge. Der skal som udgangspunkt foretages eliminering af lån og rentebetalinger, kursreguleringer mv. mellem et dansk selskab og dets udenlandske filial, jf. SKM 2007,237 SR (Valutakursreguleringer - koncerninternt varemellemværende). Aktiver og passiver, der er overført internt i selskabet fra Danmark til det faste driftssted, anses for solgt til handelsværdien på tidspunktet for skattepligtens ophør, medmindre aktiverne og passiverne var tilknyttet det faste driftssted inden den 2. marts Genbeskatning af et dansk selskabs udenlandske faste driftssteder mv., der ikke længere medregnes ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst. Genbeskatningssaldoen kan ikke nedbringes, i det omfang beskatningen af det udenlandske datterselskab skyldes renteindtægter og kursgevinster på fordringer på moderselskabet eller selskaber, som moderselskabet er sambeskattet med. Moderselskabet vil således blive beskattet af renteindtægterne og kursgevinsterne, men beskatningen medvirker ikke til, at genbeskatningssaldoen nedbringes. Hvis der er underskud til fremførsel i et dansk selskab, som vedrører tidligere års underskud i udenlandske faste driftssteder mv., så kan dette underskud ikke fremføres efter LL

20 Forkortelser Love m.v.: ABL = Aktieavancebeskatningsloven AL = Afskrivningsloven BEK = Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder, nr. 593 af EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven KGL = Kursgevinstloven LL = Ligningsloven LV = Ligningsvejledningen SAMBEK = Sambeskatningsbekendtgørelsen, nr. 996 af SEL = Selskabsskatteloven SFL = Skatteforvaltningsloven SKL = Skattekontrolloven SSL = Skattestyrelsesloven SL = Statsskatteloven VL = Varelagerloven 19

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove Skatteministeriet Udkast December 2005 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen) 1 I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven),

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere