Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst."

Transkript

1 2010

2 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste problemstillinger, der kan være i forbindelse med udarbejdelsen af skatteregnskabet (selvangivelsen) for et selskab. Vi har henvist til de relevante lovparagraffer, således at man har mulighed for at slå op, hvis man er i tvivl. n er ikke en detaljeret beskrivelse af skattereglerne, og anvendelsen forudsætter et vist generelt kendskab til skatteret. n er primært baseret på en beskrivelse af skatteregler for indkomståret Redaktionen er afsluttet den 10. januar 2011, og der er derfor ikke taget hensyn til lovregler, afgørelser mv. efter denne dato. Vi hører naturligvis gerne, hvis der er kommentarer til områder i checklisten. Hvis der er spørgsmål til lovreglerne, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede eller vores kollegaer i skatteafdelingen. Med venlig hilsen Kim Wind Andersen Partner Allan Fornæs Partner 1

3 Årsrapporten bliver til skatteregnskabet checkliste Selvangivelsen Fristen for indsendelse er senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Udløber indkomståret i perioden , skal selvangivelsen dog indsendes senest den 1.8 samme år. Selvangivelsesblanketten, kontrollerede transaktioner og øvrige blanketter kan rekvireres på Kontrollerede transaktioner transfer pricing Visse selskaber, som enten kontrollerer juridiske personer, eller som kontrolleres af juridiske eller fysiske personer, eller som har fast driftssted beliggende i udlandet, skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige og/eller økonomiske transaktioner med disse interesseforbundne parter (kontrollerede transaktioner), jf. SKL 3 B, stk. 1, hvis disse transaktioner samlet overstiger 5 mio. kr. i indkomståret, jf. selvangivelsesblanketten for selskaber. Faste driftssteder i Danmark og private equity-fonde mv. er også omfattet af transfer pricing-reglerne. Undtaget fra oplysningspligten er små koncerner. Det oplyses på selvangivelsesblanketten, om transaktionerne i året har oversteget 5 mio. kr. Hvis dette er tilfældet, udfyldes den særskilte blanket Kontrollerede transaktioner (blanket og engelsk udgave). Denne blanket skal udfyldes for alle transaktioner, dvs. også for transaktioner, der enkeltvis er under 5 mio. kr. Endvidere skal der udarbejdes fyldestgørende transfer pricing-dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner. En manglende overholdelse af dokumentationspligten sanktioneres med en bødestraf, som forventes at udgøre 200 % af omkostningsbesparelsen ved ikke at have udarbejdet dokumentationen. I tilfælde af en transfer pricing-korrektion som følge af manglende dokumentation skal der endvidere betales en bøde på 10 % af korrektionen. Begge bødestraffe kan undgås, hvis der er udarbejdet dokumentation. SKAT kan endvidere fastsætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt, hvis dokumentationen ikke er udarbejdet. Transfer pricing-dokumentationen skal fremlægges senest 60 dage efter, at SKAT har anmodet om det. Skatteregnskab Den skattepligtige indkomst opgøres med udgangspunkt i nettoresultatet i årsrapporten, som normalt korrigeres i et bilag for de forskelle, der er mellem de regnskabsmæssige og de skattemæssige principper. Selskaber med en nettoomsætning på over 100 mio. kr. og visse selskaber med specielle forhold, f.eks. el-selskaber, rederier, pengeinstitutter, selskaber med international sambeskatning mv., skal sammen med selvangivelsen indgive et skatteregnskab, jf. mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder. Hvis en national sambeskatningsenhed samlet har en nettoomsætning på over 100 mio. kr., skal hvert enkelt selskab i sambeskatningen overholde mindstekravsbekendtgørelsens krav til skatteregnskabet for større virksomheder. Øvrige selskaber (dog ikke hvis omsætningen er under kr.) mv. skal i stedet udfylde regnskabsoplysningerne påtrykt på selvangivelsesblanketten, jf. mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder. Skatteregnskabet fremlægges efterfølgende, hvis SKAT anmoder herom i forbindelse med en skatterevision. 2

4 Det skattemæssige årsregnskab kan udarbejdes i én fremmed valuta, hvorefter den skattepligtige indkomst omregnes til danske kroner. Det er en betingelse, at selskabet inden begyndelsen af det første indkomstår, for hvilket der vælges en anden valuta end dansk mønt, har indgivet meddelelse til skattemyndighederne om, hvilken valuta der ønskes anvendt, og hvilken centralbanks kurs der ønskes anvendt ved omregningen af resultatet, jf. SKL 3 C. Skattemyndigheden kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen. Årsrapport I de tilfælde hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget en årsrapport, skal selskabet undlade at indgive årsrapporten som en del af det skattemæssige årsregnskab. Selskabsbeskatning Selskabsskattesatsen udgør 25 % for indkomståret Der betales acontoskat den 20. marts og den 20. november. Den endelige restskat forfalder til betaling den 20. november Selskabsskatteloven, satser indkomståret 2010 Godtgørelsesprocent = 1,6 % Restskatteprocent = 5,1 % Procenttillægget = 0,4 % Standardsatsen, SEL 11 B = 5 % Elektronisk indberetning Indberetningen af den beregnede skattepligtige indkomst kan ske via TastSelv Erhverv. Dette kræver en digital signatur eller en TastSelv-kode og gøres direkte via SKATs hjemmeside. 3

5 LL 7 Q, stk. 3 L 202, bilag 10 (2008/09) Permanente korrektioner Advokat- og revisorudgifter: Udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med skattesager er fradragsberettigede. Udgifter afholdt i perioden inden SKAT har udarbejdet en agterskrivelse, dvs. et forslag til sagens afgørelse, herunder udgifter forbundet med tilvejebringelse af yderligere materiale, som agterskrivelsen giver anledning til, er fradragsberettigede. LL 8 J KGL 24 LL 15 SEL 31 D LL 5, stk. 9 KGL 8 LL 15 ABL 4 A, 4 B og 8 ABL 10 ABL 9, stk. 1 ABL 23, stk. 5 og 6 Udgifter til rådgivning (fra f.eks. advokat eller revisor) vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Akkord og gældseftergivelse (skyldners synsvinkel): Gældseftergivelse er skattefri ved tvangsakkord/aftale om en samlet ordning (frivillig akkord), hvis gælden ikke nedskrives til et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen, medmindre debitor er skattefri af tilskud ydet af kreditor efter SEL 31 D. Husk dog evt. underskudsbegrænsning. Hvis gælden nedskrives til lavere beløb end fordringens værdi på gældseftergivelsestidspunktet, skal der også ske beskatning efter reglerne i KGL, dvs. underskudsbegrænsning efter LL 15 bliver tilsvarende mindre. Fradragsret for skyldige renter begrænses i forhold til det afskrevne gældsbeløb. Fratrukne skyldige renter reguleres ikke, hvis de kan rummes i gælden efter nedskrivning. Gevinst på gæld i koncernforhold evt. skattefri, husk i givet fald tilsvarende særregler om underskudsbegrænsning. Aktier: Gevinst og tab ved afståelse af koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. HUSK mellemholdingreglen. Gevinst og tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst på porteføljeaktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder ikke egne aktier. Udbytte medregnes 100 pct. til den skattepligtige indkomst. Porteføljeaktier er aktier, der ikke datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Selskaber skal anvende lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier. Særlige muligheder for at anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på unoterede porteføljeaktier. 4

6 ABL 9, stk. 2 Lov 525 af 12. juni 2009, 22, stk. 9 Ved anvendelse af lagerprincippet fradrages tab på porteføljeaktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter til sådanne konvertible obligationer og egne aktier. Ved overgangen fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning anvendes handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 som anskaffelsessum. For at undgå beskatning af fiktive avancer skal selskabet primo 2010 opgøre en nettotabskonto. Hvis selskabet har nettotab på porteføljeaktier primo 2010, vil dette tab kunne fremføres til fradrag i senere avancer. Der gælder særlige tabsfradragsbegrænsningsregler for unoterede aktier, hvor realisationsprincippet anvendes. ABL 17 ABL 24, stk. 4 SL 6 a SK 6 a EBL 6, 6 a og 6 c EBL 4, stk. 3 og & 4 a EBL 6 SL 4/SL 6 a Gevinst/tab på næringaktier skattepligtig medmindre der er tale om egne aktier. Særlige regler ved aktier omfattet af ABL 18 22, dvs. andele i andelsforeninger, investeringsforeningsbeviser og aktier i investeringsselskaber. Bøder/erstatninger: Bøder kan normalt ikke fradrages. Udgifter til erstatninger kan i visse tilfælde ikke fradrages, jf. eksempelvis SKM 2006,678 LSR (et selskab, der havde drevet et diskotek, blev nægtet fradrag for erstatning i anledning af tilskadekomst på et toilet, hvor gulvet var tilsmudset i en sådan grad, at det var farligt at færdes på). Der er i afgørelsen lagt vægt på uagtsom adfærd hos skadevolder. Ejendomme: Gevinst ved salg af ejendom er skattepligtig, medmindre reglerne om genanbringelse anvendes. Salgssummer og anskaffelsessummer kontantomregnes, evt. pristalsreguleres. Gevinst og tab efter ejendomsavancebeskatningsloven opgøres efter særlige regler med indgangsværdier mv. Skattemæssigt tab ved salg af fast ejendom er ikke fradragsberettiget men kan modregnes i avancer på salg af andre ejendomme og kan fremføres. Regnskabsmæssig gevinst/tab ved salg af ejendom skal tilbageføres. EBL 5, stk. 4-8 SL 6 a Bemærk ikke-genvundne afskrivninger og tab ved salg af bygninger og installationer påvirker ejendomsavancen. Forskellig definition på forbedring/vedligeholdelse skattemæssigt versus regnskabsmæssigt (særligt relevant vedr. ikke-afskrivningsberettigede bygninger). 5

7 AL 18, stk. 2 AL 24 & EBL 10 SL 4-6 Mulighed for straksfradrag på ombygning/forbedring, hvis udgift til vedligeholdelse, ombygning og forbedring ikke overstiger 5 % af afskrivningsgrundlaget for den bygning, som udgifterne vedrører. Ved denne opgørelse medregnes først udgift til vedligeholdelse. Beregningen sker for hver enkelt bygning. Husk at tillægge forlods afskrivning med investeringsfondsmidler i beregningsgrundlaget for straksfradrag, jf. TfS 2004,634. Særlige regler gælder ved modtagelse af erstatnings- eller forsikringssum. Særlige regler gælder i næringstilfælde. Driftsomkostninger: SL 6 a SL 6 a KGL 31 LL 8 A LL 8 Kun udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fratrækkes skattemæssigt. SKM VLR/SKM SR (direktørbonus ved salg af selskab ikke fradragsberettiget), SKM LSR (advokatudgifter vedr. insiderhandel ikke fradragsberettiget) og SKM LSR (udgifter til advokat og revisor vedr. "elevatormodellen" ikke fradragsberettigede). Modydelser, som et selskab er kontraktlig forpligtet til at afholde/levere, er fuldt fradragsberettigede, jf. SKM DEP (en fodboldklubs bespisning af sponsorer ifm. hjemmekampe) og SKM SR (modydelser der indgår i leverance af medicinsk udstyr). Etableringsudgifter: Etableringsudgifter kan ikke fradrages, jf. f.eks. SKM VLR (en vognmandsforretnings udgifter til stiftelse af leasingkontrakter i forbindelse med leasede køretøjer til brug for virksomhedens drift kunne ikke fratrækkes). Se også SKM LSR (ikke fradrag for forgæves afholdte udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af driftscenter). Finansielle kontrakter: Som udgangspunkt er der ikke fradragsret for tab på aktiebaserede finansielle salgskontrakter men kun modregningsret i aktiebaserede kontrakter under visse omstændigheder. Gaver: Gaver til godkendte almenvelgørende eller almennyttige foreninger mv. kan kun fradrages med det beløb, de samlede gaver overstiger 500 kr., og kan ikke udgøre mere end kr. Overskydende beløb kan som udgangspunkt ikke beskattes som maskeret udlodning, jf. SKM HR. Ved afholdelse af udgifter til gaver må der skattemæssigt sondres mellem gaver, der anses som repræsentationsudgifter med begrænset fradrag og reklamegaver med fuld fradragsret, jf. eksempelvis SKM LR (donation til hjælpeorganisation anset for reklameudgifter). 6

8 SEL 31 D Tilskud fra koncernforbundne selskaber er i visse tilfælde skattefri, hvis tilskudsyderen ikke har fradrag efter udenlandske regler mv. Tilsvarende er tilskud til koncernforbundne selskaber ikke fradragsberettiget. LL 8 H LL 8 S SL 4/SL 6 a KGL 29 SL 4/SL 6 a SEL 32 SEL 1, stk. 6 Fradrag for gaver, som det godtgøres, at selskabet har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger mv., der anvender deres midler, herunder de modtagne ydelser, til forskning, hvis Det Frie Forskningsråd har godkendt den pågældende forening mv. Mulighed for fradrag for gaver til visse kulturinstitutioner, hvis visse betingelser er opfyldt. Kapitalinteresser: Resultat vedrørende kapitalinteresser, der regnskabsmæssigt er behandlet efter equity-metoden, skal tilbageføres skattemæssigt. Kursgevinst/tab vedrørende egenkapital, døtre mv. afdækket af finansielle kontrakter kan være skattepligtig (fradragsberettiget) efter lagerprincippet. Finansielle kontrakter vedr. sikring af varesalg og køb behandles efter realisationsprincippet, SKM LSR. Regnskabsmæssigt resultat af I/S-andele mv. tilbageføres og skattemæssigt resultat opgøres. Særlige regler gælder for løbende beskatning i finansielle datterselskaber, hvor de danske CFC-regler kan finde anvendelse. OBS! HUSK danske CFC-selskaber. Udenlandske datterselskaber: Har ledelsen sæde i Danmark? Renter mv.: SEL 2 B LL 17 A SEL 29 B, stk. 11 LL 8, stk. 4 BEK 12 Renteudgifter og kurstab til en kontrollerende person mv. eller et koncernforbundet selskab, som er hjemmehørende i udlandet, anses for at være udbytteudlodninger, hvis fordringen mv. efter udenlandske skatteregler anses for at være indskudt kapital. Renter og gebyrer ved for sen indbetaling af skatter og afgifter til det offentlige (moms, A-skat mv.) kan ikke fradrages. Godtgørelse vedr. overskydende skat/restskattetillæg tilbageføres. Repræsentationsudgifter: Alene 25 % af repræsentationsudgifterne er fradragsberettigede. Begrænsningen af fradragsretten for repræsentationsudgifter gælder, uanset om udgifterne afholdes over for danske eller udenlandske forretningsforbindelser, og uanset om udgifterne afholdes i Danmark eller i udlandet. Hvis der er afholdt udgifter til repræsentation, skal følgende poster fremgå af skatteregnskabet: repræsentationsudgifter, der er omfattet af begrænset fradragsret repræsentationsudgifter, der er fuldt fradragsberettigede. 7

9 LL 8, stk. 3 KGL SEL 13, stk. 1, nr. 2 SEL 13, stk. 1, nr. 2 SEL 13, stk. 3 SEL 13, stk. 3 SL 4 LL 16 A Stiftelsesprovision mv.: Engangsprovision fra lån, kaution og præmier mv. med løbetid over to år kan som udgangspunkt ikke fradrages. Indgår evt. i stedet for i lånets anskaffelsessum, hvilket har betydning for den skattemæssige behandling efter KGL (midlertidig forskel). Udbytte: NB. Nye regler for udbytteudlodninger foretaget efter 1. januar 2010 Aktieudbytte fra datterselskaber hjemmehørende i Danmark, EU/EØS, Færøerne/Grønland eller DBO-land medregnes som udgangspunkt ikke i den skattepligtige indkomst, hvis moderselskabet ejer mindst 10 % af kapitalen i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken udbytteudlodningen vedtages. Ejertidskravet kan opfyldes efterfølgende. For udbytteudlodninger foretaget efter d. 1. januar 2010 gælder de nye regler. Dette indebærer, at udbytte fra aktier, hvor der er kontrol (koncernselskabsaktier), eller hvor ejerandelen er større end 10 % (datterselskabsaktier), ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Kravet om 12-måneders ejerskab afskaffes. Aktieudbytte medregnes som udgangspunkt ikke i den skattepligtige indkomst, hvis moderselskabet direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over datterselskabet, og moderselskabet ejer mindst 10 % af kapitalen i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken udbytteudlodningen vedtages. Ejertidskravet kan opfyldes efterfølgende. For udbytteudlodninger foretaget efter d. 1. januar 2010 gælder de nye regler. Dette indebærer, at udbytte fra aktier, hvor der er kontrol (koncernselskabsaktier), eller ejerandelen er større end 10 % (datterselskabsaktier), ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Kravet om 12-måneders ejerskab afskaffes. Aktieudbytte fra datterselskaber hjemmehørende i Danmark, EU/EØS, Færøerne/Grønland eller DBO-land medregnes som udgangspunkt med 66 % af udbyttebeløbet, hvis moderselskabet ejer mindst 10 % af kapitalen i datterselskabet i mindre end et år, eller moderselskabet ejer mindre end 10 % af kapitalen. For udbytter udloddet efter 1. januar 2010 beskattes udbytte, der udloddes fra porteføljeaktier (dvs. ejerandel under 10 %) med 100 %, uanset hvor datterselskabet er beliggende. Til gengæld indføres mulighed for tabsfradrag. Aktieudbytte fra datterselskaber hjemmehørende uden for Danmark, EU/EØS, Færøerne/Grønland eller DBO-land medregnes som udgangspunkt med 66 % af udbyttebeløbet, hvis moderselskabet ejer mindre end 10 % af kapitalen. For udbytter udloddet efter 1. januar 2010 beskattes udbytte, der udloddes fra porteføljeaktier med 100 %, uanset hvor datterselskabet er beliggende. Til gengæld indføres mulighed for tabsfradrag. Bemærk, at i tilfælde med eksempelvis to danske selskaber, der hver ejer 50 % af kapitalen i et selskab i en stat uden DBO, kan der være tale om en porteføljeaktie. Øvrigt aktieudbytte beskattes som udgangspunkt med 100 % af udbyttebeløbet, medmindre der er valgt international sambeskatning. 8

10 LL 7 A og 28, stk. 3 og 4 SL 6 a SEL 2 A SEL 11 A SL 4 SEL 11 A SEL 11 SEL 11 SEL 11 B SL 6 a SL 4/SL 6 a Øvrige udgifter: Udgifter vedrørende medarbejderaktier, tegningsretter, warrants og køberetter er under visse betingelser fradragsberettigede. Regnskabsmæssige tab ført via egenkapitalen, f.eks. i forbindelse med ændring af regnskabspraksis, tilrettes. Skal det danske selskab behandles som en SEL 2 A-filial, medfører dette, at interne ydelser (renter, royalties mv.) ikke skal beskattes/ikke kan fratrækkes. Ikke fradragsret for visse koncerninterne forsikringspræmier. Øvrige indkomster: Regnskabsmæssige gevinster ført via egenkapitalen f.eks. i forbindelse med ændring af regnskabspraksis tilrettes. Forsikringsudbetalinger, som tilfalder forsikringstageren, er ikke altid skattepligtig. Tynd kapitalisering: Begrænsning af fradrag for renteudgifter og kurstab på kontrolleret gæld finder sted for den del af den kontrollerede gæld, som skulle omkvalificeres til egenkapital, for at forholdet mellem fremmedkapital (gæld) og egenkapital ved indkomstårets udløb udgør 4:1, og den kontrollerede gæld overstiger 10 mio. kr., medmindre det kan dokumenteres, at tilsvarende lån kunne opnås hos uafhængig tredjepart på samme vilkår, jf. f.eks. SKM LSR og SKM SR. Renter og kursgevinster beskattes ikke, hvis debitor ikke kan fratrække renteudgiften. Dette gælder dog ikke for renter af lån fra tredjemand, som den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for. Renteloftet (nettofinansieringsudgifterne overstiger 21,3 mio. kr.): Der kan maksimalt opnås fradrag for nettofinansieringsudgifter svarende til 5 % af selskabets skattemæssige aktiver (eksklusive aktier) plus 17,5 % af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske ejede ikkesambeskattede koncernselskaber. Renteudgifter, der beskæres, kan ikke fremføres og bortfalder permanent (med undtagelse for kurstab, der kan fremføres i tre år). Endvidere gælder der en undtagelse i relation til nettokurstab, som overstiger årets renteindtægter. (Med hensyn til rentebegrænsning efter SEL 11 C henvises der til "Midlertidige forskelle" nedenfor). Midlertidige forskelle Afskrivning: Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres. Regnskabsmæssige gevinster og tab tilbageføres. 9

11 AL Skattemæssige afskrivninger foretages. SEL 31, stk. 3 AL kap. 3 Særlige regler ved ændring af koncernforbindelse. Bygninger og installationer: AL 17 AL 45 AL 21 AL 18 AL 22 Skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer kan som udgangspunkt foretages med indtil 4 % af anskaffelsessummen. Opgørelse af afskrivningsgrundlag. Har køber og sælger aftalt fordeling mellem grund, bygninger og installationer? Genvundne afskrivninger og tab ved salg af bygninger og installationer indgår i den skattepligtige indkomst i salgsåret (påvirker evt. opgørelse af ejendomsavance). Husk pristalsregulerede afskrivninger samt eventuelle investeringsfonds- og forskudsafskrivninger. Udgifter til ombygning eller forbedring afskrives særskilt. Vedrørende udgifter afholdt i samme indkomstår kan der dog afskrives samlet. Særlige regler om nedrivningsfradrag. AL Særlige regler gælder for afskrivning af bygning med hjemfaldspligt eller på lejet grund. Driftsmidler og skibe: AL kap. 2 Saldoafskrivninger på driftsmidler og skibe er som udgangspunkt 25 %. AL 5 C AL 28 AL 5, stk. 4-6 AL 6 AL 6 Der er to særskilte saldi for driftsmidler: 1. Driftsmidler med karakter af faste anlæg (højst 21 % afskrivning i 2010) 2. Infrastrukturanlæg (højst 7 % afskrivning i 2010). Den del af anlæggene, som udgøres af Edb-software og hardware, omfattes ikke. Skattemæssige forskudsafskrivninger på skibe kan foretages dog ikke skibe omfattet af AL 5 B. Selskaber, der erhverver driftsmidler eller skibe til udlejning, kan ikke foretage afskrivning i anskaffelsesåret men kan i det følgende indkomstår afskrive 50 % af anskaffelsessummen. OBS! Dispensation mulig. Småaktiver under kr. (2010) kan fratrækkes eller aktiveres på afskrivningssaldo. Valgfrit. Aktiver i et samlesæt eller lignende samt aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for ét driftsmiddel. Aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver, kan ikke straksafskrives, hvis den samlede anskaffelsessum overstiger grundbeløbet. Forbedringsudgifter sidestilles med udgifter til anskaffelse af aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver. Driftsmidler med fysisk levetid under tre år kan straksafskrives. Valgfrit. 10

12 AL 6 LL 12 B AL 5 B Tonnageskatteloven AL 2, stk. 3 AL 44 A AL 8 og 9 AL 2 og 6 AL 6, stk. 1, nr. 3 SL 6 a AL 5 A LL 8 B, stk. 1 AL 6, stk. 1, nr. 3. LL 8 Q AL 40, stk. 6, og 45 AL 40, stk. 1 AL 60 AL 40, stk. 5 SEL 8 B Driftsmidler med en anskaffelsessum over grænsen for småaktiver, der er udgiftsført i årsregnskabet, tilbageføres og tillægges den skattemæssige saldoværdi med henblik på afskrivning. Der gælder særlige regler, når vederlaget for et skatterelevant aktiv består i løbende ydelser. Særlige regler for skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover. Særlige regler for skibe og driftsmidler i tonnageskatteordningen. På driftsmidler, hvis værdi ikke forringes (for eksempel kunst og antikviteter), kan afskrivning ikke foretages. Dog særlige regler vedrørende kunstnerisk udsmykning af en bygning samt førstegangskøb af original billedkunst. Negativ driftsmiddelsaldo skal indtægtsføres eller fremføres til næste indkomstår til udligning eller indtægtsførsel dog særlige regler vedr. virksomhedsophør. Edb-software kan straksafskrives. Driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan fradrages fuldt ud i anskaffelsesåret, når der bortses fra driftsmidler til efterforskning efter råstoffer. Finansielle leasingaktiver: Renter og afskrivninger tilbageføres, og fradrag gives for leasingydelser. Der kan foretages tabsfradrag på driftsmidler og skibe i salgsåret. Forsøgs- og forskningsudgifter: Forsøgs- og forskningsudgifter fradrages fuldt ud i afholdelsesåret eller afskrives over fem år med 20 % årligt. Ingen mulighed for principskifte. Vær opmærksom på, at anskaffelsessummen for driftsmidler til forsøgsog forskningsvirksomhed kan straksafskrives. Mulighed for 150 % fradrag for udgifter, som afholdes i forbindelse med et samfinansieret forskningsprojekt mellem en erhvervsvirksomhed og en offentlig forskningsinstitution (forhåndsgodkendte projekter indgået i ). Goodwill: Kontantværdien af fortjeneste eller tab på goodwill skal indgå i overdragerens skattepligtige indkomst. Både anskaffelsessummen og afståelsessummen skal kontantomregnes. Den kontantomregnede anskaffelsessum af goodwill afskrives med op til 1/7 årligt inkl. anskaffelsesåret. Goodwill erhvervet før 1. januar 1998 kan kun afskrives med indtil 10 % årligt. Bemærk særlige overgangsregler for goodwill købt før Goodwill erhvervet fra interesseforbundne parter kan maksimalt afskrives med et beløb svarende til anskaffelsessummen med fradrag af den ikkeafskrivningsberettigede del af sælgers anskaffelsessum. Bemærk særlige regler vedrørende koncerninterne overdragelser. 11

13 LL 12 B/ AL 40, stk. 7 AL 39 3, stk. 3, i lov nr af 20. december 2004 LL 27 A AL 40 og 41 SL/KGL 3 KGL 25, stk. 6-9 SL 6 a SL 6 a LV E.B og E.B.3. LV E.B Der gælder særlige regler, når vederlaget for et skatterelevant aktiv består i løbende ydelser. I den forbindelse gælder en særlig henstandsordning for goodwill og andre immaterielle aktiver. Indretning og lejede lokaler: Indretningsudgifter afskrives som udgangspunkt med indtil 20 % årligt, jf. især TfS 2003,515 LSR. For lejekontrakter indgået den 7. oktober 2004 eller senere, hvor der er aftalt uopsigelighed fra udlejers side, kan den årlige afskrivning ikke overstige et beløb svarende til, at afskrivning sker med lige store årlige beløb over uopsigelighedsperioden. Der gælder visse begrænsninger ved interessesammenfald mellem lejer og udlejer, f.eks. hvis en af parterne har en gunstig option på køb eller salg. Der er ikke mulighed for tabsfradrag eller nedskrivningsfradrag ved interessefællesskab, uanset om bygningen er omfattet af AL 14, jf. SKM og SKM LSR. Knowhow, varemærker mv.: Særlige regler for indtægtsførsel af gevinst. Kontantværdien af udgifter til knowhow mv. kan under visse forudsætninger fradrages fuldt ud i afholdelsesåret eller afskrives lineært over et til rettighederne svarende åremål, hvis rettighederne er tidsubegrænsede med 1/7 årligt. Varedebitorer: Generel hensættelse på debitorer kan som udgangspunkt ikke fradrages konstaterede tab? Fra indkomståret 2010 kan selskabet overgå til lagerprincippet og optage debitorerne til handelsværdien ultimo. Særlige regler for nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier mv. for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, og finansieringsselskaber mv. Hensættelser: Regnskabsmæssige hensættelser ultimo, som ikke er endelige forpligtelser, tilbageføres. Regnskabsmæssige hensættelser primo, som er blevet endelige forpligtelser, kan fradrages. Undtaget fra ovennævnte er i særlige tilfælde garantiforpligtelser. Opgør derfor: garantihensættelser serviceforpligtelser bonus fratrædelsesgodtgørelser uafdækkede pensionsforpligtelser andet. Feriepengeforpligtelsen kan skattemæssigt opgøres såvel konkret som efter en summarisk metode. 12

14 LV E.A.3.2 VL 1 VL 1 LV E.B VL 1 LV E.B LV E.B SKM 2006,635 LV E.B og KGL 3, 6, 8, og 24 SL 4/KGL Vær opmærksom på, hvorvidt usædvanlige eller større periodeafgrænsningsposter, herunder forudbetalte omkostninger (især reklame og forsikringsudgifter), kan behandles anderledes skattemæssigt, jf. 2003,833 LSR, hvor Landsskatteretten anerkendte, at forudbetalinger på højst 12 måneder, der dækker over to indkomstår, ikke skulle periodiseres. Se også SKM 2006,683 LSR (ikke fradrag for forudbetalt husleje, da lejen alene vedrørte 2005) og SKM LSR (forudbetalt løn kunne ikke fratrækkes). Varelager: Hver varegruppe kan værdiansættes efter indkøbspris, fremstillingspris eller dagsprisen ved regnskabsårets slutning. Indirekte produktionsomkostninger kan medregnes til fremstillingsprisen, men der er ikke krav herom, jf. TfS 2000,1018 LSR. Til opgørelse af kostpriser accepteres ud over den direkte metode også FIFO-metoden og et gennemsnitsprincip. LIFO-metoden er ikke accepteret. Regnskabsmæssige nedskrivninger tilbageføres som udgangspunkt. Der kan med virkning for den skattepligtige indkomst foretages ukuransnedskrivning for varer, der er beskadiget eller defekte. Hvis ukurans er begrundet i tekniske/driftsøkonomiske forhold, vil de ukurante varer kunne optages med følgende procenter: 1. år: 50 % 2. år: 25 % 3. år: 0 %. Igangværende arbejde: Vurder, om igangværende arbejder for fremmed regning skal opgøres efter faktureringsprincippet eller produktionsprincippet. Der kan som udgangspunkt skiftes opgørelsesprincip fra år til år, dog ikke hvis der sker eliminering af skatten. Der er særregler for arkitekter, ingeniører, advokater, revisorer og udøvere af lignende liberale erhverv. Fordringer: Gevinst på fordringer indgår i den skattepligtige indkomst, dog er der undtagelser ved koncernforhold og akkord mv. Afdrag på koncerninterne fordringer foretaget efter d. 22. april 2009 skal, uanset at de tidligere har været anset for at være skattefrit udbytte, nu altid behandles efter reglerne i kursgevinstloven. Amortiseret kostpris. Opskrivning i resultatopgørelsen tilbageføres. 13

15 KGL 4 KGL 4 KGL 5 KGL 25 og 26 KGL KGL 6 KGL 2-8 KGL 25 KGL SL 6 a/kgl Tab på fordringer på koncernforbundne selskaber samt på sambeskattede selskaber og selskaber, der vil kunne sambeskattes, er som udgangspunkt ikke fradragsberettigede, der er dog undtagelser for fordringer: - erhvervet som vederlag for varer og tjenesteydelser og uden for sambeskatning. Gælder dog ikke tab realiseret fra den , hvis ikke debitor beskattes/underskudsbegrænses - børsnoterede obligationer og fordringer - rentefordringer opstået uden for sambeskatning - fordringer inden for næring over for en midlertidig koncernforbindelse. Koncerntabsfradragsbegrænsningen gælder ikke valutakursændringer. Tab på fordring kan ikke fradrages, hvor renteindtægter eller gevinster ikke skal beskattes i medfør af dobbeltbeskatningsaftale. Opgørelse af kurstab/gevinst vedr. tilgodehavende udbytte i fremmed valuta er altid relevant, hvis beslutningstidspunktet ikke er lig med udbetalingstidspunktet. Hovedregel for beskatning af fordringer er ændret til lagerbeskatning, dog ikke for koncerninterne fordringer, vederlagsfordringer mv. Der er mulighed for at vælge lagerprincippet på koncerninterne fordringer og vederlagsfordringer. Når lagerprincip er valgt, kan opgørelsesmetoden kun ændres med tilladelse fra SKAT. Gæld: Har gælden skiftet karakter, således at fordringen/gælden anses for indfriet og ny fordring/gæld stiftet? se f.eks. SKM (ændring af lånevilkår). Kurstab/gevinst på gæld i både danske kroner og fremmed valuta indgår som udgangspunkt i skattepligtig indkomst. Hovedregel for beskatning af gæld er realisationsprincippet, men der er mulighed for at anvende lagerprincippet. Når lagerprincip er valgt, kan opgørelsesmetoden kun ændres med tilladelse fra SKAT. Omkostninger vedr. optagelse af kontantlån og almindelige banklån kan evt. fradrages i takt med afdrag på lånet, jf. TS-Cirk Låneomkostninger vedr. oprettelse af en kassekredit kan først fratrækkes, når kassekreditten endeligt indfries, jf. SKM LSR. Omkostninger vedrørende låneoptagelse udgiftsført regnskabsmæssigt tilbageføres og tillægges som udgangspunkt lånets anskaffelsessum/ afståelsessum. Det bemærkes, at låneomkostninger ifølge Landsskatterettens praksis skal foretages i takt med lånets afvikling, selv om opgørelsen af kurstabet på lånet foretages efter lagerprincippet, jf. TfS 2005, 550 LSR. 14

16 KGL 7, stk. 2 Tab som følge af indfrielse af gæld i danske kroner til forudfastsat overkurs, når den nominelle rente opfylder mindsterentekravet, er ikke fradragsberettiget, hvis gælden er stiftet før 27. januar Bestemmelsen omfatter f.eks. obligationslån og pantebrevsgæld. Det er vigtigt at bemærke, at selv om der ikke er fradrag for kurstab, er eventuelle gevinst på den pågældende gæld skattepligtig. For lån stiftet fra 27. januar 2010 er der fuldt fradrag. KGL 7, stk. 3 og 4 KGL 8 KGL 7, stk. 1 LL 6 & KGL KGL 6, 25 og 26 KGL 41 SL 6 a/kgl KGL 33 For lån mv., der udstedes den 1. juli 2007 eller senere, kan der uanset overkursreglen i 7, stk. 2, som udgangspunkt foretages fradrag for tab på lån, der optages med sikkerhed i: fast ejendom skibe eller direkte hæftelse eller garanti fra centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder eller regionale eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller EØS. Særlige regler for gevinst på mellemværender mellem koncernforbundne selskaber dog ikke valutakursændringer. Der er ikke fradrag for tab som følge af indeksregulering af hovedstol/restgæld på lån (dog modregning i anden tilsvarende gevinst). Kurstab på kontantlån optaget før den 27. december 1990 er ikke fradragsberettiget. Særlige regler ved omlægning af kontantlån for lån optaget før 19. maj 1993 og indfriet inden 1. februar 1996 (kurstabskonto). Ved opgørelse af kursgevinst/tab på kontantlån tages udgangspunkt i pantebrevsrestgælden, jf. TfS sammenholdt med TfS Hvis selskabet selv har optaget kontantlånet, skal fortjeneste/tab opgøres som forskellen på indfrielsestidspunktet mellem den nominelle pantebrevsrestgæld og kursværdien af pantebrevsrestgælden. Hvis selskabet derimod har overtaget lånet, skal fortjeneste/tab opgøres som forskellen på indfrielsestidspunktet mellem på den ene side den nominelle pantebrevsrestgæld gange "pantebrevskursen" på overtagelsestidspunktet og på den anden side kursværdien af pantebrevsrestgælden (dvs. det beløb, som pantebrevet kan indfries til). Gevinst/tab på gæld stiftet før den 27. december 1990 er som udgangspunkt ikke skattepligtigt/fradragsberettiget, bortset fra næringstilfælde. Amortiseret kostpris. Kursreguleringen i resultatopgørelsen tilbageføres. Fortjeneste og tab fra finansielle kontrakter opgøres skattemæssigt som hovedregel på grundlag af lagerprincippet. Der kan derfor være forskel på regnskabsmæssige og skattemæssige fortjeneste/tab, jf. SKM LSR (realisationsprincippet). 15

17 SEL 11 C LL 15 LL 15, stk. 2-3 KGL 8 LL 15, stk. 2 LL 15, stk. 3-5 LL 15, stk EBIT-reglen (nettofinansieringsudgifterne overstiger 21,3 mio. kr.) Den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter kan højst nedbringes med 80 % som følge af nettofinansieringsudgifter. Renteudgifter, der beskæres, kan fremføres uendeligt til modregning i senere indkomst. (Med hensyn til rentefradragsbegrænsningen efter SEL 11 B henvises der til Renteloftet ovenfor på side 9). Underskud: Underskud fra 2002 og senere år kan fremføres tidsubegrænset. Underskud fra tidligere år nedsættes med ubeskattet akkordfordel (frivillig eller tvangsakkord) allerede for akkordåret. Visse undtagelser når kreditor ikke har fradrag. Husk nedsættelse af underskud vedr. tab af ABL, EBL og KGL. Konvertering af gæld til aktier eller konvertible obligationer sidestilles med gældsnedsættelse. Nedbringelse eller indfrielse af gæld i forbindelse med direkte eller indirekte kapitalindskud eller et tilskud efter SEL 31 D med karakter af en samlet kreditordning. Underskud kan kun anvendes til nedbringelse af andet end nettokapitalindtægter og udlejningsindtægter fra skibe og driftsmidler, hvis mere end 50 % af aktierne eller stemmeværdierne ejes af andre ved udgangen af året end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår med underskud. Der gælder yderligere begrænsning for selskaber uden økonomiske aktiviteter på overdragelsestidspunktet. 16

18 15, stk. 8, i lov nr. 426 af 6/ samt LL 33 E Skyggesambeskatning (tidligere sambeskatning med udenlandske selskaber): Når der optræder eller har optrådt udenlandske selskaber i en sambeskatning, skal moderselskabets indkomst (eventuelt) forhøjes med overskud i det udenlandske datterselskab i efterfølgende indkomstår, så længe der er en genbeskatningssaldo. Dispositioner, som ville udløse genbeskatning efter reglerne i LL 33 E, udløser fortsat genbeskatning efter de tidligere regler, indtil genbeskatningssaldiene er udlignet, eksempelvis: Ved frivilligt sambeskatningsophør (kan fortsat vælges fuld genbeskatning). Hvis et udenlandsk sambeskattet selskab sælges til koncernforbundne selskaber mv. (der gælder undtagelser). Hvis et udenlandsk sambeskattet selskab helt eller delvist afhænder virksomheden til koncernforbundne selskaber mv. (der gælder undtagelser eksempelvis hvis betingelsen i LL 33 E, stk. 2, 2. pkt. er opfyldt). Når virksomheden i det udenlandske sambeskattede selskab overdrages koncerninternt eller til tredjemand (begrænset genbeskatning). Når der modtages udbytter og aktieavancer fra et tidligere sambeskattet udenlandsk selskab. Hvis der i visse tilfælde genvindes kontrol med et tidligere sambeskattet udenlandsk selskab. Hvis det udenlandske sambeskattede selskab afhænder aktier eller anparter i selskaber, hvor det direkte eller indirekte ejer mindst 25 % af aktie- eller anpartskapitalen. Der gælder særlige regler for underskud i indkomståret 1992 til 1995 og andre regler for underskud i indkomståret 1996 og følgende år. Selvangivelsen skal indeholde opgørelse af genbeskatningssaldi ( skyggesambeskatning ). Eventuelle beløb, der genbeskattes, skal omregnes, så de bliver beskattet med 28 % selskabsskat. Genbeskatningssaldoen kan ikke nedbringes, i det omfang beskatningen af det udenlandske datterselskab skyldes renteindtægter og kursgevinster på fordringer på moderselskabet eller selskaber, som moderselskabet er sambeskattet med. Moderselskabet vil således blive beskattet af renteindtægterne og kursgevinsterne, men beskatningen medvirker ikke til, at genbeskatningssaldoen nedbringes (har virkning for renter, der påløber, samt gevinst og tab, der realiseres den 13. december 2006 eller senere). NB: Husk, at genbeskatningssaldoen skal oplyses i selvangivelsens rubrik 181. Skatteberegning: LL 33 F Cirkulære nr. 72 af 17/ pkt LL 15, stk. 7-12, og 33 H Den udenlandske indkomst skal opgøres efter et nettoprincip. Lempelsen skal beregnes for hvert land for sig og individuelt for hver indtægtskilde. Mulighed for udskydelse af underskud af hensyn til opnåelse af creditlempelsen for udenlandsk skat. 17

19 SEL 31, stk. 7 SEL 31, stk. 2, 2. pkt. SEL 8, stk. 2 SEL 8, stk. 3 Paragrafhenvisning Skatteministerens svar i bilag 16 vedr. lov nr. 426 af 6/ SEL 8, stk. 4 15, stk. 10 i lov nr. 426 af 6/ , stk. 10, i lov nr. 426 af 6/ , stk. 10, i lov nr. 426 af 6/ Mulighed for at bortse fra underskud i sambeskattet fast driftssted eller datterselskab i Danmark med henblik på lempelse af dansk skat for det udenlandske hovedkontor. Underskud i et fast driftssted i Danmark kan som udgangspunkt ikke fradrages i sambeskatningsindkomsten, da hovedkontoret i de fleste lande har fradrag for underskuddet i den udenlandske skattepligtige indkomst. Udenlandske faste driftssteder og ejendomme (international sambeskatning fravalgt): Indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, medregnes ikke ved opgørelsen af danske selskabers skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke indkomst ved international skibs- og luftfartsvirksomhed eller tilfælde, hvor Danmark i henhold til en DBO eller anden international aftale er tildelt beskatningsretten. CFC-beskatningsreglerne i SEL 32 finder også anvendelse på danske selskabers faste driftssteder i fremmede stater. Særlige valgmuligheder vedrørende faste driftssteder med mobile borerigge. Der skal som udgangspunkt foretages eliminering af lån og rentebetalinger, kursreguleringer mv. mellem et dansk selskab og dets udenlandske filial, jf. SKM 2007,237 SR (Valutakursreguleringer - koncerninternt varemellemværende). Aktiver og passiver, der er overført internt i selskabet fra Danmark til det faste driftssted, anses for solgt til handelsværdien på tidspunktet for skattepligtens ophør, medmindre aktiverne og passiverne var tilknyttet det faste driftssted inden den 2. marts Genbeskatning af et dansk selskabs udenlandske faste driftssteder mv., der ikke længere medregnes ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst. Genbeskatningssaldoen kan ikke nedbringes, i det omfang beskatningen af det udenlandske datterselskab skyldes renteindtægter og kursgevinster på fordringer på moderselskabet eller selskaber, som moderselskabet er sambeskattet med. Moderselskabet vil således blive beskattet af renteindtægterne og kursgevinsterne, men beskatningen medvirker ikke til, at genbeskatningssaldoen nedbringes. Hvis der er underskud til fremførsel i et dansk selskab, som vedrører tidligere års underskud i udenlandske faste driftssteder mv., så kan dette underskud ikke fremføres efter LL

20 Forkortelser Love m.v.: ABL = Aktieavancebeskatningsloven AL = Afskrivningsloven BEK = Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder, nr. 593 af EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven KGL = Kursgevinstloven LL = Ligningsloven LV = Ligningsvejledningen SAMBEK = Sambeskatningsbekendtgørelsen, nr. 996 af SEL = Selskabsskatteloven SFL = Skatteforvaltningsloven SKL = Skattekontrolloven SSL = Skattestyrelsesloven SL = Statsskatteloven VL = Varelagerloven 19

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2008 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011

Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Vejledning vedrørende skibsvirksomhed indkomståret 2011 Anvendes af kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter i K/S Difko 64 - K/S Difko 73. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen

November 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen November 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber mfl. 2013 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2012 6 1.1.1. Digital selvangivelse via TastSelv 6 1.1.2.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere