Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 72/07 Orienteringer /07 Regnskab for 2006 for Vejle Amts Trafikselskab /07 Høring af forslag til ændring af 3 love dieselafgift, takster og uddannelseskort /07 Planlægning af køreplaner med gyldighed fra januar 2008 og juni /07 Ansøgning om tilladelse til almindelig rutekørsel Odense-Fredericia-Kolding-Billund Lufthavn /07 Anvendelse af tysktalende chauffører /07 Anke over betaling for handicapkørsel /07 Rejsekort projektet Status oktober /07 Takststigning

2 72/07 Orienteringer J. nr Dato: 15. oktober 2007 Til orientering JK 73/07 Regnskab for 2006 for Vejle Amts Trafikselskab J. nr Dato: 17. oktober 2007 Til orientering Vejle Amts Trafikselskabs regnskab for 2006 er nu afsluttet. Det er udarbejdet af Kommunernes Revision for Region Syddanmark. Regnskabet udviser et driftsmæssigt merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. på rutedrift, et mindreforbrug på drift i øvrigt på ca. 2,3 mio. kr. og en indtægt på stort set det budgetterede niveau, således at det samlede resultat af primær drift bliver ca. 1,8 mio. kr. i merforbrug. Den ordinære drift udgør netto i alt 121 mio.kr. I regnskabet 2006 er forbrugt ca. 10,5 mio. kr. af kassebeholdningen til dækning af driftsunderskud. Der var budgetteret med et forbrug på ca. 9 mio. kr. 92

3 Herudover kommer et merforbrug på handicapkørsel på ca kr., der dækkes af kassebeholdningen/hensættelser. Der var budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på ca. 1,1 mio. kr. Forbruget blev ca. 2 mio. kr. Der foretages ikke en endelig byrdefordeling vedrørende den ordinære drift og handicapkørslen for Der bliver derfor ikke udsendt opkrævninger på det merforbrug, som trafikselskabet har haft. JJ 74/07 Høring af forslag til ændring af 3 love dieselafgift, takster og uddannelseskort. J. nr / / Dato: 4. oktober 2007 At høringssvarene tages til efterretning Skatteministeriet, Trafikstyrelsen og SU-Styrelsen har fremsendt forslag til høring af ændringer af Forskellige afgiftslove herunder ændring af refusion af dieselafgift (Skatteministeriet) Ændringer af Lov om Trafikselskaber 6 Takster og takstområder (Trafikstyrelsen) Ændring af lov om befordringsrabat (SU-Styrelsen) Herudover er der fremsendt udkast til høring for uddannelse af lokomotivfører og bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel. Disse to bekendtgørelser er der ikke sendt bemærkninger til. Lokomotivføreruddannelsen kommenteres efter aftale af Arriva Tog A/S, som har kontrakt med kørsel på Vestbanen. Herudover kommenterer Danske Regioner bekendtgørelserne. De tre førstnævnte høringer er besvaret af Sydtrafik. 93

4 Ændring af dieselafgift omhandler bortfald af godtgørelse for diesel- og kuldioxidafgifter til den offentlige servicetrafik. Forslagets vedtagelse forventes at betyde en merudgift for Sydtrafik på ca. 45 mio. kr. årligt. Meromkostningen forventes DUT tet til kommunerne/regionen. I høringssvaret forslås, at kompensationen i stedet tildeles direkte til trafikselskaberne. Lov om trafikselskaber 6 omhandler regler for fastsættelse af kompetencen til at fastsætte takster og aftale udstrækning af takstområder. I henhold til loven har trafikselskabet takstkompetencen inden for trafikselskabets område idet takster og takstområder skal aftales med togoperatørerne. Høringen er en forhøring til den officielle høring som fremsendes senere. Med udkastet fastsættes, at takstområderne (som Sydtrafik har 3 af Vest, Øst og Syd) skal ske i forhandling med togoperatørerne. Takstområderne låses fast og vil forhindre udvikling af takst og billetsystemerne. Udkastet vil tillige forhindre en harmonisering af takster. Befordringsudkastet ændrer i hvilke uddannelser, der skal kunne modtage uddannelseskort og fastlægger en ny procedure for ansøgning af uddannelseskort, hvor ansøgning skal ske via en Webportal. Lokomotivføreruddannelsen omhandler primært praktikpladser og betalingsordning ved uddannelse af lokomotivfører. Betalingsordningen er en pligtig ordning for jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik, hvor den enkelte virksomhed skal betale i forhold til selskabets togproduktion målt i køreplanlagte togtimer. Da ordningen kan betyde merudgifter for Arriva Tog, kan der forventes stillet kompensationskrav i kontrakten med Sydtrafik om Vestbanen. Region Syddanmark, der finansierer Vestbanen, modtager kompensation via DUT. Regionen modtager 0,619 mio. kr. årligt til opgaven. HCB 94

5 75/07 Planlægning af køreplaner med gyldighed fra januar 2008 og juni 2008 J. nr Dato: 12. oktober 2007 at Afdelingen for Køreplaner og Kontrakter udarbejder forslag til køreplaner med udgangspunkt i afdelingens vurdering af foreliggende forslag, ønsker og bemærkninger til planlægningen. Forslag til køreplaner udsendes så vidt muligt til høring i perioden 5. november 31. december at Sydtrafik forelægger Region Syddanmark Esbjerg Kommunes ønske om at føre ruterne 25, 35 og 915X uden om Ribe og ind til byen af en nordlig linjeføring med 500 timers forøgelse af køreplantiden til følge samt Vejen Kommunes forslag om nye ture Vejen Rødding med henblik på aftale om finansiering. at kommunerne gøres opmærksom på, at forhold vedrørende køreplaner for de lokale ruter skal være afklarede i kommunerne, når beslutningerne meddeles til trafikselskabet, og at behov for ændret kørsel til og fra skoler på særlige skoledage skal meddeles i forbindelse med planlægningen af køreplanerne Køreplanskifte 6. januar 2008 Sydtrafik har aftaler med Esbjerg, Kolding og Vejle Kommuner om ændringer af køreplaner for bybusserne til iværksættelse 6. januar For Esbjergs vedkommende drejer det sig om gennemgribende køretidsjusteringer på alle linjer og endvidere om oprettelse af en ny linje 10 og i sammenhæng hermed omlægning af linje 6. For Koldings vedkommende drejer det sig en mindre ændring i forbindelse med nedlæggelse af en busvej. For Vejle Kommunes vedkommende drejer det sig om gennemførelse af væsentlige besparelseskrav. I Varde og Vejen Kommuner er der udarbejdet analyser af den kollektive trafik. Analyserne, der er forestået af COWI, er udmøntet i forslag til forbedringer og justeringer, der søges iværksat dels 6. januar 2008 og dels 29. juni Det er i forbindelse med det ordinære køreplanskifte i januar 2008 for DSB- og Arriva-tog nødvendigt, at Sydtrafik af hensyn til bus-tog-forbindelserne ændrer køreplaner for Vestbanen, Varde Oksbøl Nørre Nebel, og rute 40, Esbjerg Oksbøl Blåvand, samt de lokale ruter i Oksbøl-området. Køreplanskifte 29. juni 2008 Sydtrafik har med brev af 30. marts 2007 henvendt sig til høringsparterne med anmodning om forslag og bemærkninger til brug for planlægningen af køreplaner med gyldighed fra 29. juni Forslag om væsentlige og principielle ændringer skulle være Sydtrafik i hænde 14. september 2007, mens alle forslag om ændringer og tilpasninger skulle være Sydtrafik i hænde 12. oktober

6 Sydtrafik har i brevet af 30. marts 2007 gjort opmærksom på, at forhold vedrørende køreplaner for de lokale ruter skal være afklaret i kommunerne, når beslutningerne meddeles til trafikselskabet. Det forekommer imidlertid, at kommuner eksempelvis uden nogen særlig anbefaling blot meddeler trafikselskabet modtagne ønsker og forslag, der fordrer prioritering i køreplan(er) eller som har væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunen. Udredning heraf kan forsinke Sydtrafiks arbejde og vanskeliggøre overholdelsen af tidsplanen for planlægningen. Ikke alle kommuner har meddelt Sydtrafik behov for ændret kørsel til og fra skoler på særlige skoledage, typisk omkring ferierne. Afdelingen må bruge en del ressourcer på at arrangere sådanne afvigelser, der bør være tilrettelagt i vognløbene, når de meddeles vognmændene i marts. Der foreligger forslag, ønsker og bemærkninger til planlægningen, som foretages af Afdelingen for Køreplaner og Kontrakter i samarbejde med kommunerne og vognmændene. I henhold til tidsplanen skal forslag til køreplaner med gyldighed fra 29. juni 2008 forelægges til høring i perioden 5. november 31. december For nogle grupper af køreplaner (bl.a. hvor der mangler afklaring af de kommunale prioriteringer) kan det imidlertid blive nødvendigt at udskyde høringen til perioden januar-marts Enkelte forhold fremhæves: Esbjerg Kommune har besluttet, at regionale ruter, der nu føres ad Kurveholmen i Ribe, skal omlægges, således at de føres nord ind i Ribe uden om Kurveholmen. Dette berører ruterne 25, 35 og 915X. Køreplantiden skal øges med 4 minutter/tur, hvilket belaster regionen med cirka 500 timer/år. Sagen skal forelægges Region Syddanmark. Esbjerg Kommune har besluttet at oprette betjening af Dokken i Esbjerg, at forøge betjeningen af Øster Vedsted mod Ribe og at etablere efter-midnat-ture fra Esbjerg til Skads Bramming og til Tjæreborg Darum Ribe. Vejen Kommune har besluttet at oprette lokal kørsel med henblik på at binde de gamle kommunecentre bedre sammen. En del af kørslen vedrører den regionale rute 78. Der er taget kontakt til Region Syddanmark med henblik på at aftale finansieringen af nye lokale ture på den regionale rute. PBP 96

7 76/07 Ansøgning om tilladelse til almindelig rutekørsel Odense-Fredericia-Kolding-Billund Lufthavn J. nr Dato: 12. oktober 2007 at det overfor Færdselsstyrelsen anbefales, at der ikke gives tilladelse til at køre over Kolding, men at tilladelsen kun omfatter kørsel Odense-Fredericia-Billund Lufthavn. Vælger Færdselsstyrelsen alligevel at udstede tilladelse på hele strækningen, anbefales det, at tilladelsen kun udstedes til speciel rutekørsel med flypassagerer til/fra Billund Lufthavn. Færdselsstyrelsen har den 8. oktober 2007 anmodet om en udtalelse over ansøgning om tilladelse til almindelig rutekørsel fra Billund Turistbusser på strækningen Odense-Fredericia-Kolding-Billund Lufthavn v. passagerterminalen. Tilladelsen søges for en 5-årig periode, gældende fra 28. oktober Trafikselskabet har pr. mail den 9. oktober 2007 orienteret Færdselsstyrelsen om, at sagen behandles i trafikselskabets bestyrelse den 31. oktober 2007, og at de vil få trafikselskabets svar umiddelbart herefter. Lovgrundlag I Lov om trafikselskaber nr. 582 af 24. juni 2005 skelnes mellem speciel og almindelig rutekørsel. Ved speciel rutekørsel er kørslen kun åbent for en bestemt kategori af personer, f.eks. flypassagerer til/fra Billund Lufthavn. Ved almindelig rutekørsel er kørslen åbent for alle passagerer, også de som for eksempel arbejder på Billund Lufthavn ( 19) Trafikselskabet står i henhold til loven ( 5) for den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel inden for trafikselskabets geografiske område (Syd- og Sønderjylland) samt til naboområder. Trafikselskabet har af Færdselsstyrelsen fået udstedt en generel tilladelse til almindelig rutekørsel i trafikselskabets område samt tilstødende trafikselskabers områder. Den søgte rute er ikke en fjernbusrute i henhold til loven ( 19, stk. 4). Kriteriet for fjernbuskørslen er at kørslen skal forløbe over mere end 2 trafikselskabers område. I denne ansøgning er der kun tale om to trafikselskabsområder. Færdselsstyrelsen skal i vurderingen af, om der kan udstedes tilladelse til rutekørsel tage hensyn til 21, om kørslen kan eller ville kunne dækkes af eksisterende kollektive forbindelser. Det er i den forbindelse, trafikselskaberne bliver bedt om en udtalelse til sagen. 97

8 Ansøgningen Der søges om to daglige afgange mandag-fredag+søndag tur/retur. Lørdag med kun en afgang i hver retning. I Kolding (som der vil blive koncentreret om i dette notat), optages/afsættes passagerer ved Hotel Scandic i Koldings nordlige bydel og beliggende lige nord for motorvejsafkørslen Trafikselskabet skal i sin udtalelse til Færdselsstyrelsen alene tage hensyn til ( 21), om behovet for kørslen er dækket eller ville kunne dækkes ved anvendelsen af eksisterende offentlig servicetrafik. I den forbindelse ses der her på, om kørslen ville kunne dækkes ved brug af trafikselskabet rute 406, Kolding-Billund-Billund Lufthavn. Tiden i Kolding gælder fra Kolding rtb. Ruten kører over Egtved. Den søgte kørsel Rute 406, Kolding-Billund Mandag Lørdag Mandag - fredag Lørdag Søndag fredag, søndag Odense Rutebilstation afg. Fredericia v. frakørsel afg. Kolding afg ) v. Scandic Hotel Billund Lufthavn ank. Billund Lufthavn )- *) afg. Kolding ank v. Scandic Hotel Fredericia v. frakørsel ank. Odense Rutebilstation ank. *) kører kun i perioden 16/6-20/ ) lørdag køres første tur fra Kolding rtb. kl ank. Billund Lufthavn kl ) lørdag køres sidste tur fra Billund Lufthavn kl ank. Kolding rtb. Kl Takster Trafikselskabet skal ikke udtale sig til det foreslåede takstniveau, men det skal alligevel nævnes, at de foreslåede takster mellem Kolding og Billund på 80 kr. ligger over trafikselskabets takst mellem Kolding og Billund, der i øjeblikket er på 58 kr. for en enkelt voksenbillet. 98

9 77/07 Anvendelse af tysktalende chauffører J. nr Dato: 17. oktober 2007 at der forsøgsvis gives dispensation til, at 4 chauffører, ansat hos Bent Thykjær A/S, ikke skal kunne tale, skrive og forstå dansk fra 1. dag i tjeneste for Sydtrafik. Det har gennem de seneste år været stadigt vanskeligere for busvognmænd at rekruttere kvalificerede chauffører. Sydtrafik har indtil videre ikke oplevet større problemer i form af aflyste ture m.v., som chaufførmangel har medført i andre dele af landet. For at imødegå, at de rejsende generes af uregelmæssig drift, har de tidligere trafikselskaber, der i dag er fusioneret til Sydtrafik, i samarbejde med vognmændene, tidligere iværksat tiltag omkring uddannelse af chauffører. Sydtrafik har efterfølgende fortsat dette arbejde. For fortsat at være på forkant med udviklingen søger busvognmændene i stigende grad også chauffører i udlandet - bl.a. i Tyskland. Det er imidlertid ikke muligt at rekruttere dansktalende chauffører i nødvendigt omfang. Sydtrafik har derfor modtaget en forespørgsel fra Bent Thykjær A/S angående muligheden for en dispensation fra A-kontraktens 7, stk. 1, der foreskriver, at medarbejderne skal kunne tale, skrive og forstå dansk. Bent Thykjær A/S planlægger at starte med 4 chauffører i Varde-området. Chaufførerne vil samtidig med job starten modtage danskundervisning. For at få erfaring med ikke dansktalende udenlandske buschauffører, vurderes det, at Bent Thykjær A/S plan bør afprøves i praksis, og erfaringerne efterfølgende bedømmes. JF 99

10 78/07 Anke over betaling for handicapkørsel J. nr Dato: 16. oktober 2007 at anken over betaling for handicapkørsel afvises, idet bestemmelserne i ordningen fastslår, at ved samkørsel skal hver kørselsdeltager aflevere en kupon og betale den almindelige brugerbetaling og at medlemmer af handicapordningen ikke kan køre med som gratis visiteret hjælper for andre medlemmer af ordningen. Anmelders forældre er medlemmer af handicapordningen og bor i Toftlund. De har pga. deres helbredstilstand fået dispensation fra at skulle benytte både taxi og handicapegnet tog på strækningen Toftlund-Århus. De kan således køre direkte i taxa til den almindelige handicaptakst 2 kr. pr. km. I anken fremføres at det uanset handicaptaksten er for dyrt for anmelders forældre, når de begge skal betale. Derfor ønskes mulighed for 2 gange årligt at køre turen Toftlund-Århus og retur, hvor kun den ene betaler handicaptaksten og den anden beregnes som gratis ledsager. Spørgsmålet er tidligere behandlet administrativt (se bilag) og afvist med henvisning til: at handicapkørslen fungerer som kollektiv trafik, dvs. man kan ikke rejse på en andens billet/kørselskupon at kun en visiteret hjælper kan køre gratis med. Hjælperen skal kunne yde hjælp under hele rejseforløbet og ikke selv have behov for hjælp. Hjælperen kan altså ikke samtidig selv være medlem af handicapordningen. Af Sydtrafiks Vejledning for kørselsdeltagere og chauffører fremgår, at ved samkørsel med flere kørselsdeltagere i samme vogn skal hver kørselsdeltager aflevere en kørselskupon, ligesom hver deltager skal betale den almindelige brugerbetaling. Et alternativ kunne være at anmelder søger kommunen om hjælp til den ønskede transport i henhold Servicelovens 117 som giver kommunen mulighed for at tilbyde individuel kørsel til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel transport. 100

11 79/07 Rejsekort projektet Status oktober 2007 J. nr Dato: 17. oktober 2007 Til orientering Indtil primo oktober 2007 har det været forudsat, at Sydtrafik skulle give principiel besked om deltagelse til Rejsekort A/S inden 1. december I modsat fald ville prisen på indkøb af selve rejsekortudstyret i busser m.v. blive ca. 20 pct. højere. Rejsekort A/S har imidlertid primo oktober 2007 oplyst, at den hidtidige frist 1. december 2007 er forventet udskudt til 2. kvartal Det ligger fast at pilotdriften tidligst sker den 1. marts 2008, men Rejsekort A/S forventer at endelig bekræftelse først skal ske i løbet af 2. kvartal Det indebærer, at Sydtrafik har fået en ekstra frist på mellem 4 og 7 måneder til at forberede, diskutere og beslutte tilslutning til Rejsekortet, og samtidig stadig have muligheden for at undgå ovennævnte merudgift på selve rejsekortudstyret. Efter den seneste udmelding fra Rejsekort A/S vil deadline for bestyrelsens beslutning om deltagelse være i tidsrummet ultimo marts 2008 til ultimo juni Det nærmere tidspunkt vil snarest blive fastsat efter aftale med Rejsekort A/S. Ovenstående indebærer - til forskel for den hidtidige tidsplan - at rejsekortet vil være i pilotdrift forud for det tidspunkt, hvor bestyrelsen træffer sin beslutning om mulig deltagelse. Det indebærer, at det forud for beslutningen vil være muligt at foretage en ekskursion til pilotstrækningen med rejsekortudstyrede busser og tog. Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om deltagelse i rejsekortet i 2. kvartal 2008, betyder det, at den faktiske ibrugtagning af rejsekortet i Sydtrafik vil kunne ske sidst på året Tidsplanen for indfasning af rejsekortet, og udfasningen af de nuværende produkter, aftales nærmere mellem Rejsekort A/S og Sydtrafik. Sydtrafik deltager aktuelt i rejsekortssamarbejdet via den investering, som Sydtrafik har overtaget fra VAT. Som følge heraf har Sydtrafik påtaget sig betalingsforpligtigelser svarende til 60 pct. af VAT s andel. Sydtrafik har i samarbejde med Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab - igangsat et arbejde med udarbejdelse af en business case, som kan belyse fordele og ulemper ved en fuld tilslutning til Rejsekortsystemet, herunder særligt de økonomiske konsekvenser. Der udestår en endelig version af business casen, herunder en konsolidering af de økonomiske overslag. 101

12 JJ/KMO 80/07 Takststigning 2008 J. nr Dato: 23. oktober 2007 At redegørelsen godkendes og fremsendes til Trafikstyrelsen 102

13 Med brev af 17. oktober 2007 har Trafikstyrelsen anmodet om en redegørelse omkring det af Sydtrafik udmeldte takstniveau og det i forbindelse med bekendtgørelsen udmeldte takstloft på 3 %. I forbindelse med høringen af Bekendtgørelse om takststigning i den offentlige servicetrafik i trafikselskaber m.v. fremsendte Sydtrafik bemærkninger til udkastet den 17.august 2007, hvor der bl.a. blev anmodet om, at der i fastsættelsen af takstloftet for 2008 blev taget hensyn til de allerede fastlagte takststigninger i trafikselskaberne. Den endelige bekendtgørelse er dateret den 2. oktober Sydtrafik fastlagde i sit høringsmateriale til kommunerne/regionen, som blev udsendt primo maj 2007, med høringsfrist 15. juni 2007, en gennemsnitlig takstforhøjelse på 3,4 %, set som et gennemsnit over de tre takstområder. Der blev udsendt 3 takstforslag til udtalelse hos kommunerne og regionen. Ved høringsafslutningen blev der i bestyrelsesmødet den 20. juni 2007 truffet principiel beslutning om, at takstforslag II skulle indgå i det endelige budget 2008, som blev endelig godkendt i bestyrelsesmødet den 29. august Det endelige takstforslag har en gennemsnitlig takstforhøjelse på 3,1 % med et provenu på ca. 5,6 mio. kr. Takstændringerne fordeles med gennemsnitlig: Vest -1,3 %, Øst +2,8 % og Syd +3,71 %. I henhold til Bekendtgørelse om takststigning i den offentlige servicetrafik i trafikselskaber m.v. er der udmeldt 3 %, som gennemsnit af samtlige takster i samtlige prissystemer (i.e. takstområder) (bek. 3). JJ 103

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 24.05.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 30. maj 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat Vej 4, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 02.02.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-08 Dato: 07.11.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Sted: Torsdag, den 13. november 2008 kl. 14.00 16.00 Starter med besigtigelse af Vejle Busterminal (ca. 30

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-07 Dato: 01.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 26. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Sagsnr.: /07 Dato: 22.02.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. februar 2007 kl. 14.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 01.12.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 29. november 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Vejle Kommune, Kirketorvet 22, Teknik og Miljø, mødelokale

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 24.03.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 30. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 13.03.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. marts 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud April 2010 Kollektiv trafik Regionens tilskud Orientering om Fordelingen af tilskud mellem de to trafikselskaber Fordelingen af opgaver mellem regioner og kommuner 2 Snyder Region Syddanmark med fordeling

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1.

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1. 18. marts 2011 J.nr. 70-01-2-11 Kontaktperson Bela Bergemann Email: bb@sydtrafik.dk Direkte telefonnr.: 76 60 86 77 Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat J.nr.: 00-01-06-6-08 Dato: 15.08.08 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. august 2008 kl. 14.00-16.00 Sted: Aabenraa Busstation, Gasværksvej til besigtigelse af de nye

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere