EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge"

Transkript

1 Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

2 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Evalueringens baggrund... 3 Evalueringens baggrund og formål... 3 Første del: Evaluering af MindSpring- trænerkursus for unge... 3 Anden del: Evaluering af deltagernes udbytte af ungeforløbene... 3 Evalueringens datagrundlag... 4 Rapportens struktur... 5 HOVEDKONKLUSIONER... 6 MindSpring- trænerkursus for unge... 6 Evaluering af deltagernes udbytte af ungeforløbene... 7 FREMADRETTEDE ANBEFALINGER Om MindSpring- trænerkurset Om gruppeforløbene DEL I MINDSPRING- TRÆNERKURSUS FOR UNGE Opfyldelse af målsætninger Mindspring trænerkurset MindSpring manualen Rekrutteringserfaringer DEL 2 GRUPPEFORLØB FOR UNGE Om målopfyldelsen af efterårets aktiviteter Vurdering af MindSpring forløbet for unge... 19

3 02 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge FORORD Als Research fremlægger hermed resultaterne af evalueringen af Dansk Flygtningehjælps MindSpring gruppeforløb for unge. Evalueringen ser både på udviklingen af et koncept for og afviklingen af et MindSpring trænerkursus målrettet unge, der foregik i foråret 2013, og på gennemførelsen af de efterfølgende MindSpring- gruppeforløb for unge i efteråret Projektet gennemføres af Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge. Evalueringen har involveret en række aktører, herunder projektledelsen i Dansk Flygtningehjælp, MindSpring- trænere, medtrænere og deltagere. Der skal lyde en stor tak til alle for at have bidraget med deres indsigter og erfaringer. Evalueringen er udført af chefkonsulent Jacob Als Thomsen, samt praktikanterne Jin Drewsen og Stine Rosenlund Willumsen. Ansvaret for resultater, konklusioner og anbefalinger påhviler alene Als Research. København, februar 2014 Jacob Als Thomsen Adm.dir., Als Research

4 03 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDLEDNING Evalueringens baggrund Dansk Flygtningehjælp har i perioden oktober 2010 til december 2012 udviklet og afprøvet MindSpring- metoden for og med forældre med gode resultater til følge. Derfor har Dansk Flygtningehjælp med midler fra Social- og Integrationsministeriets satspuljer fået til opgave at gennemføre en ny udviklingsperiode. Formålet med denne periode har været at udbrede og videreudvikle metoden, herunder at: Afprøve og udvikle metoden til nye målgrupper; uledsagede og sent ankomne unge samt enlige mænd Sikre at flere kommuner gør sig erfaringer med og tager metoden til sig Få dokumenteret metodens resultater for deltagerne Skabe bæredygtige og solide rammer om metoden fremover Evalueringens baggrund og formål Evalueringens formål er overordnet set at evaluere på projektets resultater. Herværende evalueringsrapport består af to separate dele. Den første del er en evaluering af MindSpring- trænerkurset for unge, der gennemførtes i foråret 2013, og den anden del er en evaluering af deltagernes udbytte af ungeforløbene, der gennemførtes i efteråret Første del: Evaluering af MindSpring- trænerkursus for unge Evalueringen af første del har haft til formål at bidrage med indsigter, erfaringer og gode råd til justeringer i forbindelse med udviklingen af MindSpring- trænerkurset og MindSpring manualen, som Mindspring- trænerne har skullet undervise efter under gruppeforløbene. Derudover har evalueringen skullet se på de involverede parters forventninger til det kommende samarbejde, samt på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med rekrutteringsarbejdet målrettet kommuner, medtrænere og deltagere. Resultaterne af denne del af evalueringen er tidligere forelagt Dansk Flygtningehjælp i et evalueringsnotat i juni Anden del: Evaluering af deltagernes udbytte af ungeforløbene Evalueringen af anden del har til formål at se på MindSpring- deltagernes udbytte af MindSpring- gruppeforløbet, herunder at se på hvordan de indvolverede parter

5 04 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge MindSpring- trænere, medtrænere og deltagere har oplevet og vurderet forløbenes indhold, tilrettelæggelse og relevans. Evalueringens datagrundlag I forbindelse med evalueringen af MindSpring- trænerkurset for unge er følgende evalueringsaktiviteter gennemført: Deltagerobservation fra MindSpring- trænerkurset i Køge 19. marts 2013 Interview med styregruppen og projektmedarbejdere fra Dansk Flygtningehjælp (DF) (Vibeke, Grethe, Rie og Mette) om rekrutteringsstrategier To gruppeinterview med MindSpring- trænere (MS) til netværksmødet 7. maj 2013 Et gruppeinterview med alle medtrænere (MT) til netværksmødet 7. maj 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt de 11 MindSpring- trænere og 10 medtrænere Gennemgang af kursusmaterialet til MindSpring- trænerne samt manualen som MS- trænerne skal undervise ud fra I forbindelse med evalueringen af grupperforløbene for unge er følgende evalueringsaktiviteter og gennemført: Fire gruppeinterview med MindSpring- deltagere Fire interview med MindSpring- trænere Fire interview med medtrænere Fire deltagerobservationer ved gruppegange Deltagelse i Dansk Flygtningehjælps (DFH) netværksmøde d. 28. oktober 2013 Interview med projektleder Vibeke Hallas & supervisor Grete Svendsen fra Dansk Flygtningehjælp Spørgeskemaundersøgelse med MindSpring- trænere og medtrænere

6 05 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Seks evalueringsskemaer fra efterårets ungegruppeforløb, udarbejdet i efteråret 2013 af Dansk Flygtningehjælp Rapportens struktur I rapportens indledende afsnit præsenteres evalueringens hovedkonklusioner og fremadrettede anbefalinger. Herefter følger selve evalueringens første del, der omhandler MindSpring- trænerkurset for unge og har fokus på, hvorvidt målsætningerne i projektet er opfyldt, hvilke erfaringer MindSpring- trænerne og medtrænerne har haft med trænerkurset og manualen, samt Dansk Flygtningehjælps erfaringer med rekruttering af deltagere. Evalueringen bygger på MindSpring- trænernes og medtrænernes erfaringer med henholdsvis trænerkursus, undervisningsmanual og deltagerrekruttering. Rapportens anden del omhandler MindSpring gruppeforløbene og har fokus på, hvorvidt målsætningerne i projektet er blevet opfyldt, samt på deltagernes udbytte af MindSpring- gruppeløbene. Denne del af evalueringen bygger hovedsagligt på MindSpring- trænernes, medtrænernes og deltagernes oplevelse og vurdering af forløbenes indhold, tilrettelæggelse og relevans.

7 06 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge HOVEDKONKLUSIONER MindSpring- trænerkursus for unge MindSpring- trænere og medtræneres udbytte af trænerkursus Evalueringen viser, at både MindSpring- trænerne (herefter MS- trænerne) og medtrænerne har været særdeles positive overfor trænerkurset og for samarbejdet om gruppeforløbene. MS- trænerne vurderer, at kurset har hjulpet dem til at udvikle brugbare metodiske og teoretiske kompetencer samt nødvendig viden til at gennemføre forløbene på en meningsfuld måde. MS- trænerne føler sig efter kurset motiveret til at hjælpe de unge på vej og forventer at fungere som rollemodeller, der formår at skabe den nødvendige tryghed i gruppen til, at de unge tør åbne op og ytre deres problemer. De forventer desuden, at de kommer til at styre selve undervisningen og at medtræner og tolk vil være til deres rådighed uden at overtage styringen. Det vurderes i den sammenhæng, at medtrænerne forventer, at de kan støtte MS- trænerne under forløbet, ligesom de kan bidrage til at kvalitetssikre forløbet ved at bringe relevant information til gruppen. Medtrænerne forventer desuden, at deres viden om dansk kultur og adgang til netværk for unge vil være nyttig for gruppen og de forventer, at deres arbejde kan bidrage til udviklingen af en ny metode til arbejdet med unge flygtninge. Slutteligt oplever de, at der er stor velvilje omkring projektet, men særligt Medtrænerne fra landkommunerne udtrykker en vis skepsis over for det økonomiske aspekt, når det en gang skal købes af kommunerne. Oplevelser med undervisningsmanualen Evalueringen af manualen viser, at medtrænerne finder det særdeles vigtigt, at konceptets centrale elementer, vision og målgruppe er tydeligt defineret i starten af manualen. Den bør desuden fortsat være konkret og fleksibel, så MS- trænerne har mulighed for at udvælge metoder og værktøjer, de ønsker at anvende. MS- trænerne foreslår, at man inddrager nogle etnisk danske unge til at fortælle om temaet fællesskab og ensomhed og at man eventuelt inddrager et tema om religion med særligt henblik på at forklare religionens rolle i det danske samfund. De mener desuden, at det ville være produktivt med en mere fleksibel planlægning af kursusgangenes tidsramme. Både MS- trænere og MT ere efterspørger desuden flere visuelle muligheder i arbejdet med de enkelte øvelser, så de unge får lettere ved at udtrykke sig.

8 07 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Dansk Flygtningehjælps erfaringer med rekrutteringen I forhold til at rekruttere kommuner viser evalueringen, at det indledende, personlige møde er afgørende for det mulige videre samarbejde. Til mødet med kommunen bør konkrete forslag, kommunens arbejdsopgaver og fordele præsenteres. Udfordringerne i kommunen er som oftest manglende økonomi eller medarbejdere, der kan være medtrænere. Derfor er det blandt andet vigtigt at rekruttere i god tid. Evalueringen viser, at medtrænerne skal have kendskab til projektet og målgruppen samt en profil der passer til arbejdet. Medtræneren skal tidligt i forløbet gøres opmærksom på, at medtræneren har ansvar for tolken, men at gruppeforløbene skal gennemføres i fællesskab med en MS- træner, hvorfor et godt forhold mellem disse er vigtigt. I forhold til rekrutteringen af unge til gruppeforløbene viser evalueringen, at kommunens geografiske placering har stor betydning, hvor det er sværest at finde deltagere i yderkommunerne. Generelt er det lykkedes at rekruttere homogene unge- grupper fordelt på alder og livssituation. Evalueringen viser desuden, at der særligt i starten skal gøre en indsats for at fastholde de unges interesse for forløbet. Evaluering af deltagernes udbytte af ungeforløbene Evalueringen af ungeforløbene bygger på MS- trænerne, medtrænerne og deltageres vurdering af de unges udbytte af gruppeforløbene. Der er generelt stor overensstemmelse mellem de involverede aktørers vurdering af forløbet. MindSpring- trænernes vurdering af trænerkursets og manualens anvendelighed MS- trænerne har overordnet følt sig godt klædt på til gruppeforløbene og er generelt tilfredse med de kompetencer, de har tilegnet sig under trænerkurset. Enkelte MS- trænere mener, at MS- konceptet ekskluderer deltagere, der ikke kan læse og skrive, og at trænerkurset bør forberede dem bedre på at inddrage denne gruppe. Blandt andet har visse øvelser og gruppearbejde ikke kunne anvendes med baggrund heri, hvorfor der bør udvikles alternative redskaber til brug for denne type deltagere. Der efterlyses desuden redskaber til at oversætte indholdet fra manualen til et mere basalt niveau, samt alternative definitioner til de mere komplicerede begreber. Evalueringen viser dog, at der gennemgående er stor tilfredshed med manualens anvendelighed blandt MS- trænerne, selvom de færreste følger den slavisk. Det er evaluators indtryk, at de anvender manualen som forberedelse til kursusgangene og forsøger at dække de forskellige emner. Flere MS- trænere vurderer dog, at der er for kort tid til at gennemgå forløbet som beskrevet, hvilket stiller større krav til deres evne til at improvisere. Mange fortæller også, at kursusgangene er meget kompakte og gerne måtte vare længere.

9 08 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Om temaerne Der er generel tilfredshed med temaerne blandt MS- trænerne, selvom flere mener, det bør overvejes, om man skal undgå at afslutte forløbet med de negative emner som stress og traumer, og at disse to emner desuden indeholder flere overlap. Det vurderes dog samtidig, at særligt disse to temaer har været gavnlige for de unge deltagere. Både MS- trænere og medtrænere beretter om, at det er lykkedes at få skabt et trygt rum, som har sikret, at de de unge har turdet åbne op for at tale om deres problemer, hvilket de finder særdeles positivt. Evalueringen viser desuden, at der er generel tilfredshed med fordelingen mellem øvelser, gruppearbejde og tavleundervisning, selvom øvelser ofte er blevet fravalgt til fordel for yderligere diskussion. Øvelsen Livets træ fremhæves som den bedste og mest centrale øvelse. Det findes dog problematisk, at øvelsen gerne tager længere tid en planlagt. Deltagernes udbytte af forløbet Med undtagelse af et enkelt forløb, hvor deltagerne havde andre forventninger til projektet, er samtlige informanter tilfredse med deres udbytte af forløbet. Evaluator vurderer, i lighed med MS- trænere og medtrænere, at det er lykkedes over al forventning at få skabt et fællesskab, hvor deltagerne frit kan tale om svære oplevelser. Deltagerne er blevet bekendt med, at de ikke står alene med deres problemer og har udvidet deres netværk. Det forholdsvis lave frafald og den høje mødestabilitet bekræfter ligeldes, at forløbet opfattes som relevant af deltagerne, om end den opsøgende praksis med sms er og opkald på mødedagen også er af betydning. Både deltagere og trænere forklarer, hvordan MindSpring har imødekommet et behov for at diskutere mentale og kulturelle udfordringer, de ikke fik dækket, da de ankom til Danmark. Fortroligheden i MindSpring- metodens peer- to- peer tilgang har vist sig frugtbar for vigtige diskussioner om kulturelle forskelle mellem hjemland og Danmark. Tilstedeværelsen af en medtræner fra kommunen har dog gjort det sværere for deltagerne at diskutere negative holdninger til dansk kultur, om end dennes medreflektioner over udfordringer ved dansk kultur har givet deltagerne mere mod på at åbne sig med deres kritik. Af kulturforskelle af særlig interesse blandt deltagerne kan nævnes uddannelsesmuligheder, ytringsfrihed og kønsnormer sidstnævnte særligt i forhold til hvordan relationer til modsatte køn opbygges. For at blive endnu klogere på særligt kulturforskelle, identitet og kulturforståelse efterspørger mange af deltagerne dog en større deltage af danske unge og opfordrer til, at dette i højere grad tænkes ind i MindSpring- konceptet fremover.

10 09 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Organisering af forløbet MS- trænerne og medtrænerne er generelt særdeles tilfredse med organiseringen af forløbene og roser uden undtagelser Dansk Flygtningehjælp for deres opbakning og tilstedeværelse. Evalueringen viser dog, at man med fordel kunne nedsætte perioden mellem endt trænerkursus og opstart på gruppeforløb. I forhold til deltagergruppernes sammensætning har hverken aldersspredning eller repræsentationen af begge køn vist sig problematisk. Tværtimod kan forskellene anvendes produktivt i diskussionerne, om end det er vigtigt, at MS- træneren på forhånd orienteres om gruppens sammensætning. Evalueringen viser desuden, at MindSpring metoden, herunder særligt peer- to- peer tilgangen og et fokus på empowerment og ressource- syn, er velfungerende. MS- trænere, medtrænere og deltagere fremhæver enstemmigt betydningen af, at MS- træner og deltagere deler etnicitet og sprog samt har nogle af de samme erfaringer. Evalueringen viser dog også, at selvom MS- trænerne ser det som en fordel, hvis de kender deltagere på forhånd, er denne opfattelse ikke altid delt hos deltagerne. I forhold til relationen mellem MS- træner og medtræner, viser evalueringen, at de fleste har været tilfredse med deres funktioner og med samarbejdet generelt. Det er evaluators opfattelse, at medtrænerne har fungeret i en tilbagetrukket rolle, hvilket MS- trænerne har været tilfredse med, selvom flere af dem mener, at de kunne have været mere aktive i forhold til at give en danskers syn på f.eks. kulturforskelle. Både MS- trænere og deltagere udtrykker samtidig en vis usikkerhed om medtrænerens rolle, og om hvorvidt de som kommunens repræsentant har skullet kontrollere undervisningen. Problematikken er særligt udtalt i tilfælde, hvor medtræneren er tilknyttet deltagerne i en eksisterende professionel relation. Afslutningsvis kan det nævnes, at selvom der overordnet er tilfredshed med supervisionen, kan det i tilfælde af, at der er problemer mellem MS- træner og medtræner, være problematisk at begge trænere er til stede. Det er evaluators samlede vurdering, at både MindSpring- trænerkuset og de efterfølgende gruppeforløb for unge har været meget velfungerende og at forløbet har vist en stor grad af relevans set i forhold til målgruppens behov og udfordringer. Forløbet har således vist, at både MindSpring- metoden og de temaer, der konkret har været udvalgt til at indgå i ungeforløbet, har vist sig relevante for målgruppen af unge, og evaluator hæfter sig ved, at der har været en udtalt tilfredshed med forløbet fra alle projektets aktører, det være sig MS- trænerne, medtrænerne, deltagere i gruppeforløbene, samt projektholdere og samarbejdende kommuner. Evaluator deler denne opfattelse.

11 10 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Det er evaluators vurdering at MindSpring metoden har vist stor relevans og anvendelighed som integrationsredskab for gruppen af unge flygtninge og, at den i sin nuværende form med stor succes burde kunne udbredes til andre af landets kommuner. Den imødekommer et udtalt behov for bearbejdning af svære opleverlser hos målgruppen der ikke imødegås af andre tiltag, og den har vist en stor styrke som empowernment redskab for deltagerne.

12 11 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge FREMADRETTEDE ANBEFALINGER Med udgangspunkt i evalueringen er det muligt at pege på en række justeringer og udviklingsmuligheder i forhold til fremtidige MindSpring- projekter. Evaluator anbefaler følgende: Om MindSpring- trænerkurset I forhold til MS- trænerne bør der oprettes en Facebook- gruppe til intern kommunikation og sparring, så de fremover kan dele deres oplevelser og vedligeholde fællesskabet. Desuden kunne man eventuelt afholde trænerkursus for kommende MS- trænere i starten af efteråret, således at de og kommunerne er klar til at afvikle gruppeforløb om foråret. Herved undgås det, at eksaminer og sommerferie kommer i vejen for en opstart af forløbene, og hvor MS- trænerne stadig har deres kursusforløb frisk i tankerne. I forhold til afholdelsen af gruppeforløbene bør man overveje tidspunkt på dagen, da de unge gerne skal kunne deltage i skole, arbejde m.m. ved siden af. Det kunne eksempelvis være sen eftermiddag, tidlig aften eller lignende. Kursusgangene skal desuden placeres samme tid og samme sted for at give de unge en følelse af kontinuitet og tryghed. For hvert forløb kunne man desuden også her oprette en Facebook- gruppe, hvor de unge kan kommunikere internt, ligesom MS- træner og medtræner hurtigt kan give information videre samt påminde de unge om tid, sted og ændringer for møderne. I forhold til kommunerne kunne man evt. afholde fælles rekrutteringsmøder i henholdsvis Jylland, på Fyn og på Sjælland for kommunerne i disse områder, for at møde kommunerne hvor de er og for at centrere de ressourcer, der bruges i rekrutteringsindsatsen. Desuden kunne man forsøge at lette kommunernes arbejdsopgaver, og derved formentlig optimere deres ønske om at deltage, ved evt. fremover at fratage kommunerne ansvaret for selv at skulle finde MS- trænere, ved at DF på forhånd via eget netværk finder frem til kandidaterne. I forhold til medtrænerne kunne man afholde en medtræner- tovholder- intro for dem inden forløbenes opstart, for at sikre, at de er klædt på til opgaven og motiveres til at deltage aktivt og tage ansvar. I forhold til rekrutteringen af medtrænere kunne man desuden etablere et netværk mellem dem, så fremtidige medtrænere blev nemmere at finde, ligesom man med fordel

13 12 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge kunne rekruttere to medtrænere fra den enkelte kommune, som skal fungere som sparringspartner og suppleant i tilfælde af sygdom eller lignende. Om gruppeforløbene I forhold til længden samspillet mellem kursus og forløb, bør det overvejes, om man kan nedsætte tidsperioden mellem endt trænerkursus og opstart på gruppeforløb, for at bevare trænernes motivation og kompetencer. Flere trænere mener, at maksimalt en måneds mellemrum ville være hensigtsmæssigt. I forhold til tidsrammen for kursusgangene bør en mere fleksibel tilgang overvejes. Flere MS- trænerne må gå på kompromis med temaer og øvelser, hvilket kunne forbedres, hvis man justerede tidsrammen. Eksempelvis kunne nogle undervisningsgange med praktiske øvelser være længere end undervisningsgange med tavleundervisning. Særligt Livets Træ, som der er stor begejstring for, tager gerne 2-3 kursusgange at gennemføre for hver enkelt, hvis det skal gøres ordentligt. I forhold til MS- træner og deltageres opfattelse af medtræneren som potentielt farlig, bør det tydeliggøres fra starten, at medtræneren ikke er kommunens kontrollant, og at deltagernes udtalelser i undervisningen ikke har betydning for deres sager i kommunen. Det bør fremhæves, at medtrænerne, der ikke selv har tænkt over denne problematik, er der som menneske og ikke som professionel. I forhold til supervisionen, hvor det påpeges som problematisk at begge trænere er til stede i tilfælde af samarbejdsvanskeligheder, bør supervisionen i disse tilfælde kompenseres med et supplerende møde (hvilket også er sket). Det er imidlertid en forudsætning, at trænerne er bekendt med denne mulighed.

14 13 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge DEL I MINDSPRING- TRÆNERKURSUS FOR UNGE Opfyldelse af målsætninger Indledningsvis vil der her kort blive evalueret på, hvorvidt projektledelsen i Dansk flygtningehjælp har levet op til de målsætninger og den tidsplan, der er opstillet i projektbeskrivelsen. En målsætning har været at opkvalificere nye frivillige Mindspring- trænere under kurset. Kuset er blevet afviklet efter tidsplanen og indtil videre er der uddannet 11 MS- trænere. En anden målsætning har været at udvikle en færdig undervisnings- manual, der ligger klar til brug ved gruppeforløbenes begyndelse. Jævnfør tidsplanen ligger denne klar til brug. Intentionen i projektbeskrivelsen har desuden været at få introduceret og afprøvet MindSpring- metoden for unge i kommuner. Projektet kører på nuværende tidspunkt for unge uledsagede og sent ankomne unge i 10 kommuner. Det drejer sig om Holstebro, Odsherred, Ringkøbing/Skjern, Svendborg, Solrød, Sorø, Aalborg, Gentofte og Frederikssund kommune. En mere specifik intention har været at lave gruppeforløb for sent ankomne unge og unge uledsagede i alderen år, samt for enlige mænd mellem år. Det fremgår i interviewet med MT erne, at der i kommunerne på nuværende tidspunkt er blevet oprettet hold, der imødekommer disse tre målgrupper, ved at de følger samme gruppeforløb. Ud fra et udsnit af aldersspredningen i forløbene ses det, at det har været muligt at leve op til denne intention. Odsherred kommune: år, Gentofte kommune år, Sorø kommune ca. 22 år, Holstebro kommune år, Svendborg kommune: år. MindSpring trænerkurset I følgende afsnit evalueres MindSpring trænerkurset på baggrund af observationer samt erfaringer og udtalelser fra MS- trænerne og medtrænere. Dette gøres med fokus på uddannelsens indhold (relevans, tilgængelighed og prioritering af emner), på uddannelsens form (formidling, læring og udbytte) samt på hvilke forventninger parterne har til deres roller, arbejdsopgaver og interne samarbejde. Det skal her nævnes, at begge parter har været meget positive over det kommende samarbejde (de blev interviewet i foråret 2013) og de kompetencer og det engagement, som de hver især bringer til bordet. Både MS- trænerne og

15 14 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge medtrænerne påpeger, at det frivillige aspekt har stor betydning i denne sammenhæng, da det er ildsjæle, der lægger tid, energi og ressourcer i projektet. MindSpring- trænernes vurdering af kursets indhold og forløb MS- trænerne vurderer, at kurset generelt har været meget spændende og selvudviklende. De oplever at have fået nogle brugbare metoder og konkrete værktøjer til at facilitere de kommende gruppeforløb på en meningsfuld måde. Det, at de har skullet prøve forløbet af på hinanden, har gjort, at de føler sig godt rustet til at skulle styre et forløb selv. De har desuden tilegnet sig en god teoretisk ballast, som de nu glæder sig til at afprøve i praksis. Der er bred enighed blandt MS- trænerne om, at de har fået den nødvendige viden om de enkelte temaer og emner, som de skal arbejde med i gruppeforløbene. De har under kurset desuden udviklet et tæt sammenhold og fællesskab, som de fremover vil gøre brug af. Endelig sætter de stor pris på muligheden for altid at kunne kontakte Dansk Flygtningehjælp (Vibeke og Grethe) i forbindelse med spørgsmål. Denne støtte giver en sikkerhed i deres funktion som nyuddannet underviser og tovholder. MindSpring- trænernes forventninger MS- trænerne har oven på kurset en række forventninger til det praktiske forløb. De forventer at skulle fungere som rollemodeller og brobyggere for de unge flygtninge og udtrykker alle, at deres motivation er at hjælpe, støtte, lytte til, vejlede og motivere de unge ved hjælp af egne erfaringer. De forventer desuden at skabe nok tryghed i gruppen til, at de unge tør åbne op og fortælle om deres problemstillinger. Generelt er det vigtigt, at rammerne er i orden første gang de unge introduceres til forløbet. De unge skal føle sig trygge, og MS- trænerne skal præsentere formålet med og indholdet af kurset for dem, så de ved hvad de går ind til og har lyst til at komme fremover. Flere af MS- trænerne kender endvidere nogle af de unge på deres hold, hvilket de ser som en fordel i forhold til at kunne skabe denne trygge og venskabelige atmosfære så længe deres funktion som underviser ekspliciteret og respekteres. Ifølge MS- trænerne, er det da også mest hensigtsmæssigt at det er dem, der styrer selve undervisningen, netop fordi de har samme baggrund og erfaringer som de unge og fordi de kan kommunikere med de unge på deres modersmål. Medtrænere og tolk skal altså være til rådighed for dem, men ikke overtage styringen. Gode råd i forhold til MS- trænerne MS- trænernes oplevelser i kursusforløbet har givet anledning til nogle enkelte gode råd i forhold til at vedligeholde og videreudvikle MS- trænernes kompetencer.

16 15 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Først og fremmest kunne man oprette en Facebook- gruppe til intern kommunikation og sparring, så de kunne dele deres oplevelser og vedligeholde det gode fællesskab. Desuden kunne man eventuelt afholde trænerkursus for kommende MS- trænere i starten af efteråret, således at de og kommunerne er klar til at afvikle gruppeforløb om foråret. Herved undgås det, at eksaminer og sommerferie kommer i vejen for en opstart af forløbene, og hvor MS- trænerne stadig har deres kursusforløb frisk i tankerne. Medtrænernes vurdering af kursets indhold og forløb Medtrænerne er generelt meget positive over samarbejdet med og mængden af information fra Dansk Flygtningehjælp. De påpeger, at de ser et stort potentiale i MindSpring- projektet og at mange af dem gerne ville have haft manualen/materialet til rådighed i forbindelse med andre lignende projekter og kurser, de har afholdt i deres kommuner før i tiden. Særligt medtrænerne fra landkommunerne påpeger, at der her er meget velvilje omkring projektet, men at det økonomiske aspekt kan gå hen og blive et (prioriterings)problem, når projektet på sigt skal købes af kommunerne. Medtrænernes forventninger Medtrænerne har ligesom MS- trænerne nogle forventninger til det videre forløb. Medtrænerne forventer, at de kan bidrage til udviklingen af en ny metode til arbejdet med unge flygtninge, ligesom de alle har tidligere erfaringer med målgruppen. Samtlige medtrænere forventer at opbygge et tæt samarbejde med samt fungere som støtte for MS- trænerne under forløbet. Hovedparten af dem påpeger desuden, at de kan bidrage til at kvalitetssikre gruppeforløbet fagligt ved at vejlede og bidrage med relevant information til gruppen. Endeligt forventer alle medtrænerene, at de kan bidrage med brugbar viden om dansk kultur og at de kan facilitere adgang til et netværk for de unge, som kan hjælpe dem i deres fremtidige valg og beslutninger. MindSpring manualen Det følgende er baseret på udtalelser fra MS- trænerne og MT erne vedrørende selve undervisningsmanualen. Medtrænerne påpeger vigtigheden af, at der i starten af manualen er en uddybende beskrivelse af, hvad de centrale elementer i MindSpring- konceptet er. Her skal visionen og målgruppen defineres, således at metoden og formålet ikke er til diskussion eller kan misforstås af nogen af de deltagende parter. Medtrænerne finder det i øvrigt positivt, at manualen er så konkret og stadig meget fleksibel, så MS- trænerne selv kan udvælge hvilke værktøjer og metoder de vil benytte.

17 16 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge I temaet om fællesskab og ensomhed foreslår MS- trænerne, at man får nogle etnisk danske unge ud for at fortælle om deres erfaringer og oplevelser med dette emne i en dansk kontekst. De unge kan rekrutteres fra frivillige organisationer i de enkelte kommuner. MS- trænerne foreslår, at man evt. kan inkludere temaet Religion, hvor det præsenteres, hvilken rolle religion spiller i det danske samfund sammenlignet med det hjemland, de unge kommer fra. Dette er ifølge MS- trænerne vigtig viden i forhold til at kunne navigere i en dansk social kontekst. MS- trænerne finder det desuden urealistisk at nå igennem de enkelte temaer på to timer, hvis man har en gruppe unge, der er gode til at diskutere og snakke om emnerne. Den frie snak skal der være plads til og det foreslås derfor, at man evt. kan være mere fleksibel med tiden således at MS- træneren kan planlægge nogle kursusgange til at vare 2½ - 3 timer, for at kunne behandle et omfattende tema ordentligt. Både MS- trænerne og medtrænere påpeger, at man med fordel kan udvikle nogle flere visuelle alternativer til, hvordan man kan arbejde med de enkelte øvelser (f.eks. papirklip; farvekodning i stedet for skrift; tegning af modeller eller illustrationer i stedet for skriftlig formulering). Dette efterspørges, idet det kan gøre det lettere for deltagerne at udtrykke sig. I forhold til netop visuelt materiale mener de fleste medtrænere dog samtidig, at man ikke skal gøre brug af power point, da dette kan dræbe den gode kontakt og dialog mellem deltagere og MS- træner. I materialet arbejdes der meget med, hvad der er sket i fortiden og hvordan de unge kan bruge dette som en ressource i deres liv i dag det er vigtigt at imødekomme, at de unge ofte er meget fremtidsorienterede. Gode råd i forbindelse med afholdelse af gruppeforløbene I processen er der opstået en række gode råd i forhold til afholdelsen af gruppeforløbene. Gruppeforløbene skal for eksempel placeres på et tidspunkt på dagen, hvor de unge har mulighed for at deltage i forhold til skole og arbejde m.m. Det kunne eksempelvis være sen eftermiddag, tidlig aften eller lignende. Kursusgangene skal desuden placeres på samme tid og samme sted for at give de unge en følelse af kontinuitet og tryghed. Både MS- trænere og MT ere påpeger desuden, at det er en fordel, hvis de unge i de enkelte forløb er i samme aldersgruppe, så de kan spejle sig i hinanden. Et sidste godt råd er, at man med fordel kan oprette en Facebook- gruppe, som de unge i de enkelte forløb kan deltage i her kan de kommunikere internt, ligesom MS- træner og medtræner hurtigt kan give information videre samt påminde de unge om tid, sted og evt. ændringer for møderne.

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Notatets baggrund og formål Dansk Flygtningehjælp har i perioden oktober 2010 til december 2012

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE Eftermiddagens program 12.45-14.00 Den dobbelte identitetsudfordring 14.00-14.15 Pause 14.15-14.45 MindSpring metode 14.45-15.00

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

MindSpring for og med flygtninge

MindSpring for og med flygtninge MindSpring for og med flygtninge Krig, flugt og migration påvirker enhver. I Danmark har vi i de senere år kvalificeret vores integrationsarbejde med stort fokus på danskundervisning og beskæftigelsestilbud.

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede Arbejdet med flygtningebørn og -familier Traumer som en del af det samlede billede Traumer Eksilstress Socioøkonomisk stress 1. Tænk på et flygtningebarn i mistrivsel, som har brug for hjælp. 2. Snak 5

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Opsamling på vandrådsworkshops

Opsamling på vandrådsworkshops Opsamling på vandrådsworkshops Indholdsfortegnelse Opsamling på vandrådsworkshops 1 0. Vandrådsworkshops, målgruppe og tidspunkt 2 1. De centrale pointer fra Morten Graversgaard 2 1.1 Rammesætning er afgørende

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS december 2011 MIDTVEJSNOTAT MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH 1.Indledning... 2 2. Forventninger, ønsker og målsætninger

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet DRAGØR KOMMUNE Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet Skoleåret 2016-2017 Skole- og kulturafdelingen 01-09-2016 Indhold INDHOLD 2 INDLEDNING OG GENSTANDSFELT 3 METODE 3 AFGRÆNSNING 4 HELHEDSVURDERING

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Fastholdelseskaravanens resultater

Fastholdelseskaravanens resultater Fastholdelseskaravanens resultater Veje til fastholdelse 13. november 2012 Ernst & Young har evalueret Fastholdelseskaravanen siden 2008 Vi har evalueret en lang række udvalgte indsatser i dybden. Vi har

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for?

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Skole Version 5.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med eleven? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere