S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER ARBEJDSPLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER"

Transkript

1 Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder. Det skal ske ved at øge lønsumsafgiften med ca. 6 pct. på banker mv. Regeringen foreslår, at selskabsskatten skal sænkes fra 25 pct. til 2 pct., men at skattelempelsen skal neutraliseres for banker mv. Begge dele er udtryk for forskelsbehandling af brancher, hvilket forvrider økonomien. Når banker mv. pålægges en særskat, så presser det kapital og medarbejdere over i andre brancher. Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt. I 21 havde banker mv. en produktivitet (bruttoværditilvækst pr. beskæftiget) på kr. pr. beskæftiget. Det er dobbelt så højt som gennemsnittet for danske beskæftigede (516. kr.). Produktiviteten i bygge og anlæg (388. kr. pr. beskæftiget) var kun en tredjedel så høj som i banker mv., og handel, hoteller og restauranter har endnu lavere produktivitet. Det reducerer dermed velstanden, hvis en særskat fører til, at beskæftigelse flytter fra banker mv. til fx handel, hoteller og restauranter. Hvis lønsumsafgiften øges med 6 pct., som foreslået af S og SF, vil det erfaringsmæssigt medføre et fald i beskæftigelsen i den finansielle sektor på 2,5 pct. svarende til godt 2. personer. Det vurderes at give en negativ effekt på produktionen (bruttoværditilvæksten) på ca. 1,4 mia. kr. Hertil kommer tabet af arbejdspladser i sektoren pga. mindre udenlandsk efterspørgsel, når lønsumsafgiften mindsker konkurrenceevnen for de danske finansielle virksomheder. Lønsumsafgiften virker i den forbindelse som en skat på eksport. Mindre aktivitet i banker mv. vil også mindske skatteindtægterne (færre arbejdspladser resulterer i færre skatteindtægter). Selskabsskatten pr. beskæftiget fra finansiering og forsikring lå på ca kr. årligt i tiåret Det er over ni gange højere end for alle brancherne (16. kr.). Desuden betaler lønmodtagerne inden for finansiering og forsikring en høj indkomstskat, da de tjener ca kr. om året i gennemsnit. Gennemsnittet for alle brancher er 371. kr., dvs kr. lavere. I EU er Danmark og Frankrig de eneste, der har en lønsumsafgift på den finansielle sektor. Derfor er de danske banker udsat for ulige konkurrence, som kan betyde mistede markedsandele, mistede arbejdspladser og mistede skatteindtægter. I sidste ende risikerer København at tabe sin status som transnationalt finansielt center, så Danmark mister eksportindtægter. Det anbefales, at den finansielle sektor behandles på lige fod med andre brancher, og altså hverken udsættes for særlig gunstige eller særlig ugunstige vilkår. Højere skat på finansielle ydelser i fremtiden Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har foreslået en særskat på banker og andre finansielle virksomheder på i alt 2 mia. kr. årligt. 1 Lønsumsafgiften skal dermed øges med ca. 6 pct. Regeringen ønsker en lempelse af selskabsskatten fra 25 pct. til 2 pct. Lempelsen skal dog neutraliseres for banker og andre dele af den finansielle sektor. 2 1 Fa ir Lø sn in g, sid e 4 1 : h t t p :/ / m u lt im ed ia.p o l.d k / a r ch ive / / n y _ fa ir _ l_ sn in g_ a.p d f sa m t S-SFfin a n slo v su d sp il s. 1 4 : 2 Fa k t a a r k Da n m a r k so m væ k st n a t io n : h t t p :/ / em.d k / ~ / m ed ia / o em / p d f/ / p r e ssem ed d elelser / d a n m a r k -so m -va ekst n a t io n / fa k t a a r k -va e k st n a t io n.a sh x CEPOS Landgreven 3, København K

2 Bruttoværditilvækst pr. beskæftiget i 1 kr. Regeringens og oppositionens meldinger om, at banker og andre finansielle virksomheder fremover skal betale mere i skat end andre brancher, gør det relevant at se nærmere på brancherne og deres bidrag til samfundsøkonomien, og dermed se nærmere på, hvad øgede skatter særligt på finansielle virksomheder har af samfundsmæssige konsekvenser for bl.a. produktivitet og beskæftigelse. Hvis man pålægger banker og andre finansielle virksomheder større skatter og afgifter end resten af erhvervslivet, kan man nemlig forvente lavere aktivitet og lavere beskæftigelse i disse brancher. Banker og andre finansielle virksomheder skaber store værdier Når man skal sammenligne værdiskabelsen i forskellige brancher, gør man det ofte på baggrund af bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget. Dette tal er et udtryk for, hvor meget produktion en person i gennemsnit skaber på baggrund af det udstyr og den kapital, der er til stede i branchen. Af samme grund bruges begrebet produktivitet ofte om bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget. På det overordnede plan kan man konstatere, at brancherne indenfor finansiering og forsikring, som netop er banker og andre finansielle virksomheder, bidrager med en høj værditilvækst pr. beskæftiget. Med en bruttoværditilvækst pr. beskæftiget på kr. ligger finansiering og forsikring tre gange højere i værdiskabelse end bygge- og anlægsbranchen (388. kr.) og forskellen til handel, hoteller og restauranter (347. kr.) er endnu større, jf. figur 1. Figur 1. Værditilvækst pr. beskæftiget i 1 kr. på tværs af hovedbrancher, Anm.: Råstofudvinding er udeladt pga. sin særegne karakter. I forhold til samtlige øvrige brancher er niveauet af input lavt ved råstofudvinding, da råstofferne (fx olie) først tillægges værdi, idet det når jordens overflade. Nationalregnskabet, Danmarks Statistik Beskæftigede i virksomheder indenfor finansiering og forsikring producerer mere end dobbelt så meget som gennemsnittet, når man ser bort fra råstofudvinding. Det skyldes ikke mindst et højt videnniveau i de finansielle produkter og en høj grad af produktinnovation. Banker og finansielle virksomheder er således med til at opretholde et højt BNP og et højt velstandsniveau. Boks 1. Høj værdiskabelse inden for alle dele af finansiering og forsikring 2

3 Bruttoværditilvækst pr. beskæftiget i 1 kr. Sammenlignet med gennemsnittet for Danmark (ekskl. råstofudvinding) ligger værditilvæksten pr. beskæftiget generelt højt i brancherne inden for finansiering og forsikring. Realkreditinstitutterne lå hele 17 pct. over gennemsnittet med bruttoværditilvækst på 1,277 mio. kr. pr. beskæftiget i 27, jf. figur A. Figur A. Værditilvækst pr. beskæftiget inden for finansiering og forsikring, Anm.: Råstofudvinding er udeladt af gennemsnittet for Danmark pga. sin særegne karakter Nationalregnskabet, Danmarks Statistik Lavest værdiskabelse var der i pengeinstitutterne, hvor man lå ca. 6 pct. over gennemsnittet. Hvis banker og andre finansielle virksomheder bliver pålagt højere skatter end resten af erhvervslivet, vil det, alt andet lige, skubbe medarbejdere og kapital væk fra branchen og over i andre brancher. Det kunne fx være, at medarbejderne i stedet blev ansat i handel. Da værdiskabelsen er højere inden for finansiering og forsikring end i handel og de fleste andre brancher, vil en lavere aktivitet inden for finansiering og forsikring betyde mindre værdiskabelse. Derfor må man forvente en negativ effekt på BNP, hvis der pålægges flere skatter på banker og andre finansielle virksomheder end på resten af erhvervslivet. Finansrådet vurderede i 27, at en lønsumsafgift på 9,13 pct. havde resulteret i en lavere efterspørgsel på arbejdskraft svarende til 4 pct. af beskæftigelsen i sektoren. 3 Afgiftsprovenuet fra den finansielle sektor skønnes at være i størrelsesordnen 3,3 mia. kr. med en lønsumsafgift på 9,13 pct. En stigning i afgiftsprovenuet på 2 mia. kr. ved fuld implementering af S og SF s forslag vil således svare til ca. 6 pct. ekstra i realiseret lønsumsafgift i forhold til de 9,13 pct. 4 Banker og andre finansielle virksomheder kan således forventes at miste yderligere 2,5 pct. af deres ansatte og kapital, svarende til 6 pct. af 4 pct. ved fuld implementering af S og SF s forslag. Det vil give en negativ effekt på produktionen (bruttoværditilvæksten) på ca. 1,4 mia. 3 Fin a n sr å d et, 2 7. An a ly se a f lø n su m sa fgift e n. 4 Her t il k o m m er a t lø n su m sa fgift en b le v fo r h ø jet t il 1,5 p ct. p r. 1. ja n u a r

4 kr., selv hvis de tidligere medarbejdere finder andet arbejde. 5 Hertil kommer tabet af arbejdspladser i sektoren pga. mindre udenlandsk efterspørgsel, når lønsumsafgiften mindsker konkurrenceevnen for de danske finansielle virksomheder. Denne argumentation kunne i princippet også bruges til at advokere for en lempeligere beskatning af banker og andre finansielle virksomheder end det øvrige erhvervsliv. Det er der imidlertid intet økonomisk belæg for at foreslå. Generelt fungerer økonomien bedst, når der sker en så ensrettet beskatning som muligt, da man derved undgår forvridningseffekter. På samme måde er der grund til at være skeptisk overfor de forskellige hjælpepakker, som bl.a. har hjulpet nogle af bankerne af med tabsgivende forretninger. Hjælpepakkerne har ført til, at staten nu ejer dele af finanssektoren. Desuden står det stadig uklart, hvordan bankpakkerne vil påvirke incitamenterne til at påtage sig risici på længere sigt. De finansielle virksomheder betaler allerede meget i skat Banker og andre finansielle virksomheder bidrager med mere til statsfinanserne end andre brancher. Både igennem selskabsskat, indkomstskatter og produktionsskatter ligger finansiering og forsikring højt. Selskabsskatter Banker mv. giver et væsentligt bidrag til statskassen gennem selskabsskatterne. Selv i 29, dvs. efter finanskrisens indtog, betalte virksomhederne inden for finansiering og forsikring ca. 6 mia. kr. i selskabsskat. Tre år tidligere, i 26, var skatteprovenuet på over 18 mia. kr. I forhold til antallet af ansatte betaler virksomhederne inden for finansiering og forsikring langt mere i selskabsskat end de øvrige hovedbrancher. 6 I tiåret 2-29 var den gennemsnitlige selskabsskat pr. beskæftiget inden for finansiering og forsikring på ca kr. årligt. I samme periode lå gennemsnittet for alle brancher på ca. 16. kr. En beskæftiget inden for finansiering og forsikring gav altså over 9 gange mere i selskabsskat end den gennemsnitlige beskæftigede, jf. figur Ber e gn in gen t a ger u d ga n gsp u n k t i en sit u a t io n, h vo r d e t id liger e m e d a r b ejd er e fo r d eler sig p å d e ø vr ige b r a n ch er u d fr a b e sk æ ft ige lsesfo r d elin g p å d isse h o ved b r a n ch er o g h a r en væ r d it ilv æ k st p å sa m m e n ive a u so m d isse h o ved b r a n ch er. 6 Rå st o fu d vin d in g ligger h ø jer e, m en b esk æ ft igelsen i d en n e h o v ed b r a n ch e u d gø r k u n,1 p ct. a f d en sa m led e b e sk æ ft igelse, o g b esk æ ft ige lsen in d e n fo r fin a n sier in g o g fo r sik r in g er d er m e d ca. 3 ga n ge h ø jer e. 7 Hvis m a n i st ed et ser p å fo r sk ellen m elle m fin a n sier in g o g fo r sik r in g o g d e ø vr ige b r a n ch er, d vs. ek sk lu d e r er fin a n sier in g o g fo r sik r in g fr a a lle b r a n ch er, så va r se lsk a b ssk a t t en p r. b esk æ ft iget o v er 1 2 ga n ge h ø jer e i fin a n sier in g o g fo r sik r in g i p er io d en

5 Selskabsskat pr. beskæftiget i 1 kr. Figur 2. Selskabsskat pr. beskæftiget i 1 kr., Finansiering og forsikring Gennemsnit finansiering og forsikring Alle brancher Gennemsnit alle brancher Nationalregnskabet samt Offentlige finanser, Danmarks Statistik Selskabsskatten afhænger af den økonomiske vækst. I en højkonjunktur er der generelt højere overskud og dermed skatteprovenu fra selskabsskat end i en lavkonjunktur. Desuden har finanskrisen ramt brancherne forskelligt, så særligt brancherne inden for finansiering og forsikring har haft en nedgang i overskuddene. Især sidstnævnte har betydet, at forskellen mellem selskabsskatten pr. beskæftiget også ændret sig gennem årene. I 23 og 24 var selskabsskatten pr. medarbejder over 11 gange højere end gennemsnittet for alle brancher. I 28 faldt de samlede overskud fra finansiering og forsikring kraftigt til 58. kr. pr. beskæftiget. Dette var dog stadig over 3½ gange højere end gennemsnittet for alle brancher. Det kan umiddelbart virke underligt, at finansielle virksomheder betaler så meget i selskabsskat pr. beskæftiget sammenlignet med andre brancher, når de er underlagt samme selskabsskat på 25 pct. En del af forklaringen skal findes i en teknikalitet. Bankernes aktiver er nominelle, mens de i andre brancher er reale. Det betyder i praksis, at bankerne også beskattes af den del af afkastet, der er inflation. Konsekvensen er, at bankerne beskattes hårdere end andre brancher, hvilket belaster bankernes egenkapital. Og da egenkapitalen bestemmer niveauet af udlån, så virker selskabsskatten i praksis som en skat på udlån til husholdninger og virksomheder. Med en lavere aktivitet inden for finansiering og forsikring som følge af øget lønsumsskat vil bidraget fra selskabsskat alt andet lige falde. Da finansiering og forsikring bidrager med mere i selskabsskat end andre brancher, så må man forvente et lavere samlet provenu fra selskabsskat i fremtiden, hvis lønsumsafgiften øges. Indkomstskatter Banker og andre finansielle virksomheder bidrager også til det samlede skatteprovenu gennem indkomstskatter fra deres medarbejdere. Ud fra hovedbrancherne i nationalregnskabet kommer finansiering og forsikring ud med det højeste lønniveau på 594. kr. om året, jf. figur 3. Figur 3. Indkomster fra lønmodtagere i 1 kr., 21 5

6 Årsløn pr. lønmodtager i 1 kr Nationalregnskabet, Danmarks Statistik Gennemsnitligt tjener en lønmodtager inden for finansiering og forsikring dermed dobbelt så meget som en lønmodtager fra handel, hoteller og restauranter og 6 pct. mere end gennemsnittet for alle brancher. Med en proportional indkomstbeskatning ville lønmodtagere fra bankerne dermed også betale 6 pct. mere i indkomstskat end gennemsnitsdanskeren. Det progressive skattesystem betyder imidlertid, at lønmodtagerne fra finansiering og forsikring betaler forholdsmæssigt mere af deres løn til staten. Beregninger viser, at skatteprovenuet fra en standardiseret lønmodtager fra virksomhederne inden for finansiering og forsikring betaler ca. 85 pct. mere i skat end gennemsnitslønmodtageren. 8 En særskat på banker og andre finansielle virksomheder, som vil presse lønmodtagere og kapital ud af branchen, vil resultere i et lavere provenu fra indkomstskatterne. Medarbejderne vil have svært ved at finde over i brancher med et højere lønniveau, givet at finansiering og forsikring ligger højest på lønindkomst af hovedbrancherne. Dermed falder statens provenu fra indkomstskatterne. Denne udfordring intensiveres af den progressive indkomstbeskatning, da staten tjener langt mere på de højtlønnede borgere inden for finansiering og forsikring end på medarbejdere i de andre brancher med lavere lønniveau. Produktionsskatter Ud over selskabsskat og indkomstskatter kan virksomheder også blive beskattet gennem produktionsskatter. Her viser det sig, at virksomhederne inden for finansiering og forsikring betaler de højeste produktionsskatter på i alt 3,8 mia. kr. i 21 eller 44. kr. pr. beskæftiget, jf. figur 4. Figur 4. Nettoproduktionsskatter pr. beskæftiget i 1 kr., 21 8 St a n d a r d lø n m o d t a ger en er u gift, h a r eget h u s t il ca. 1,5 m io. k r. m e d en gr u n d væ r d i p å,5 m io. k r. o g r en t eu d gift er p å 5. k r. Der in d b et a le s 1 5 p ct. t il a r b ejd sgiver a d m in ist r e r et p en sio n. 6

7 Andre produktionsskatter minus subsidier pr. beskæftiget i 1 kr Anm.: Råstofudvinding er udeladt af gennemsnittet for Danmark pga. sin særegne karakter Nationalregnskabet, Danmarks Statistik Det høje skatteprovenu fra virksomhederne inden for finansiering og forsikring skyldes en afgift på virksomhedernes lønsum på 1,5 pct. Det er denne lønsumsafgift S og SF ønsker at forhøje yderligere. Dette foreslås selv om lønsumsafgiften blev forhøjet så sent som 1. januar 211. Argumentationen bag den foreslåede forhøjelse af lønsumsafgiften synes at være, at den finansielle sektor er fritaget fra moms, og at lønsumsafgiften skal øges, for at skatten svarer til en moms på 25 pct. Dette ræsonnement er korrekt, men kun så længe banker mv. kun sælger deres ydelser til danske husholdninger. Det skyldes, at momsen såvel som lønsumsafgiften betales af kunden til det finansielle produkt. Det gælder imidlertid ikke, når der sælges finansielle ydelser til danske virksomheder og til husholdninger og virksomheder uden for Danmark. De danske husholdninger udgør, ifølge Finansrådet, kun ca. 25 pct. af bankernes og realkreditinstitutternes samlede balance (udlån til husholdninger ekskl. selvstændige på mia. kr. ud af en balance på mia. kr.). Det betyder reelt, at banker mv. ikke burde betale lønsumsafgift på ¾ af omsætningen, nemlig de dele der ikke er til danske husholdninger. Udfordringen i forhold til de momspligtige danske virksomheder er, at virksomhederne ikke kan trække skatteudgifterne fra ved finansielle ydelser, hvilket de kan for deres momspålagte indkøb. Når banker mv. pålægges lønsumsafgift og desuden ikke bliver godtgjort for moms på deres indkøb, så bliver de finansielle ydelser uforholdsmæssigt dyre. Derfor køber de færre af disse ydelser, end hvad der er optimalt for samfundet. Det samme er tilfældet for udenlandske husholdninger og virksomheder, som også køber færre finansielle ydelser fra Danmark. For at undgå forvridninger i økonomien (og dermed tab af velstand), så skal lønsumsafgiften således være nul (eller måske endda negativ, så banker mv. kompenseres for den manglende momsgodtgørelse af deres momspålagte indkøb). Resultatet er således, at man skal have en lønsumsafgift på ca. 25 pct., 9 hvis man skal undgå forvridninger for husholdningerne, men samtidig vil en lønsumsafgift over pct. give 9 Sk a t t em in ist er en s sva r t il Fo lk etin get: Ber igt igelse a f t id liger e fr em sen d t e sva r p å sp ø r gsm å l n r. 2 o m æ n d r in g a f lø n su m sa fgift e n a f 1 4. o k t o b er 2 1 st ille t a f Nick Hæ k k er u p (S) 7

8 Luxemborg Cypern Schweiz Østrig Malta Irland Danmark Tyskland Frankrig Storbritannien EU-27 Slovenien Spanien Grækenland Belgien Letland Italien Portugal Holland Finland Polen Bulgarien Sverige Norge Tjekkiet Slovakiet Ungarn Rumænien Litauen Estland Beskæftigede i den finansielle sektor i procent af befolkningen forvridninger for danske virksomheder og i forhold til eksport. Det vil i praksis være en skat på eksport. Ud over Danmark er Frankrig derfor det eneste europæiske land, der har indført en lønsumsafgift, selv om sektoren er fritaget fra moms i alle EU-lande. Banker og andre finansielle virksomheder i Danmark beskattes således hårdere end konkurrenterne i udlandet, og en yderligere beskatning vil gøre det endnu sværere at fastholde den internationale position. København er i seneste Global Financial Centres Index opført som et såkaldt transnationalt finansielt center. Københavns finansvirksomheder er altså ikke kun baseret på lokal efterspørgsel, men spiller en større rolle i finansverdenen end vores størrelse berettiger til. Det bekræftes, når man ser på beskæftigelsen i finanssektoren i Europa. Her ligger Danmark i den fjerdedel af landene, som har det højeste antal beskæftigede i finanssektor pr. indbygger, jf. figur 5. Figur 5. Procent beskæftigelse i finanssektoren af befolkningen, 29 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Anm.: Tabellen indeholder de 27 EU-lande samt Norge og Schweiz. EU-27 er beregnet som beskæftigelsen i den finansielle sektor i EU-27 divideret med befolkningen i EU-27. European Banking Statistics København som finansielt center er imidlertid under pres. Fra Global Financial Centres Index1 i marts 27 til Global Financial Centres Index9 i marts 211 er Københavns faldet fra en placering på den internationale finansrangliste som nummer 34 til en plads som nummer 46. Det betyder bl.a., at Stockholm har øget sit forspring til København fra 5 pladser til 13 pladser på bare fire år. Dårlige konkurrencevilkår for den danske finanssektor vil gøre det vanskeligt at holde trit med udlandet, og det betyder mistede markedsandele, mistede arbejdspladser og mistede skatteindtægter. Konklusion S og SF samt regeringen har meldt ud, at de ønsker at beskatte banker og andre finansielle virksomheder hårdere. Ud fra analysen kan man dog konkludere, at de finansielle virksomheder allerede betaler mere end det øvrige erhvervsliv. Der er således uforholdsmæssigt høje skatteindtægter fra både selskabsskat, indkomstskat og produktionsskatter. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at virksomheder i den finansielle sektor er fritaget for moms. 8

9 Både den nuværende beskatning, men i særdeleshed nye disproportionale tiltag, er problematiske ud fra et vækstsynspunkt. Finansielle transaktioner kender ingen landegrænser. Banker og andre finansielle virksomheders internationale forretningsmuligheder afhænger derfor af, om de har nogle fornuftige rammebetingelser. Dårligere rammevilkår og højere omkostninger gør det sværere at konkurrere med udenlandske finansvirksomheder, og det kan betyde tabte markedsandele og arbejdspladser. København kan miste sin status som transnationalt finansielt center og blive reduceret til kun at blive et lokalt center med fokus på hjemmemarkedet. Når man tager branchernes høje værdiskabelse, høje indkomstskabelse og høje skattebidrag i betragtning, så vil det derfor være en risikabel strategi at beskatte banker og andre finansielle virksomheder hårdere. Resultatet kan blive lavere velstand, lavere indkomster og lavere skatteindtægter. Det er vanskeligt at finde belæg for, at nogle brancher skal beskattes hårdere end andre. Det gælder for finansiering og forsikring såvel som for andre, og det gælder, uanset om der er tale om negativ eller positiv særbehandling. 9

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere