Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling."

Transkript

1 Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for 2015 og frem set i lyset af bl.a. regnskabsresultatet for Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Fokus er rettet mod udfordringer, som relaterer sig til overholdelse af udgiftslofterne for hhv. drift og anlæg. Brevid: Koncern Økonomi Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf.: 51 Analysen indeholder således ikke særlige vurderinger omkring renter/afdrag og afledte effekter på likviditeten. Dette fordi regionen med udgangspunkt i det gældende styringsregime mellem staten og regionerne, kun i yderst begrænset omfang har selvstændig mulighed for at påvirke disse områder. Udviklingen på områderne følges dog tæt, herunder som led i de kommende økonomiforhandlinger. Analysen skal for det første danne beslutningsgrundlag for initiativer, der kan sikre rammeoverholdelse i Til forberedelse af den konkrete budgetlægning for 2016 opstilles ligeledes scenarier for overholdelse af udgiftslofter fra 2016 til Der udarbejdes et særskilt afsnit for hhv. anlæg og drift. 1. Anlæg 1.1. Kvalitetsfondsprojekterne De årlige økonomiaftaler fastlægger udgiftsniveauet for kvalitetsfondsprojekterne. Der er flere udfordringer forbundet hermed: For det første har den udmeldte ramme været lavere, end de betalingsplaner, der har været gældende i de enkelte projekter i regionerne. Det var således i 2013/2014 nødvendigt at skubbe udgifter frem i tid. Også i 2015 er det fastlagte loft lavere end de planlagte udgifter. I økonomiaftalen er der derfor en passus om, at regionerne skal gennemføre Side 1

2 byggerierne i henhold til planlægningen. Dette for at undgå forsinkelser i byggeprocessen, hvis de faktiske udgifter overstiger den fastlagte ramme. I 2015 er den fastlagte ramme på 333 mio. kr. Den reviderede investeringsoversigt viser et forventet forbrug i 2015 på godt 400 mio. kr. For det andet er byggeprocesserne asynkrone regionerne imellem. Det betyder, at det er nødvendigt at aftale en indbyrdes fordeling regionerne imellem af det samlede rammebeløb. Der er ikke knyttet sanktion i tilknytning til en eventuel overskridelse af rammebeløbet. Der er ikke udmeldt pejlemærker for kvalitetsfondsbyggerierne i Der kan forventes vanskelige drøftelser omkring kvalitetsfondsbyggerierne i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 både i relation til den samlede ramme i 2016 og i relation til den interne fordeling regionerne imellem Øvrige anlægsarbejder Der er som led i økonomiaftalen for 2015 fastlagt anlægslofter vedr. øvrige anlægsarbejder for både 2015 og Det vedtagne budget 2015 indeholder en investeringsoversigt, der overholder de fastlagte udgiftslofter i 2015 og 2016 på hhv. 381 mio. kr. og 365 mio. kr. Det forventes, at det lave anlægsniveau i 2016 vil blive rejst af DR i de kommende forhandlinger, men det er vurderingen, at regeringen vil have et stort fokus på at fastholde det allerede fastlagte niveau. På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 er der overført ca. 45 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb til 2015, svarende til niveauet fra 2013 til I lighed med tidligere år er der tale om overførsler af mindre beløb på en lang række projekter. Dertil kommer, at justeringer i tidplaner for igangværende projekter bl.a. Sundhedsplatformen - resulterer i samlede mindreudgifter i 2015 på godt 4 mio. kr. Nettomerbelastningen i 2015 er således på ca. 40 mio. kr. Det er vurderingen, at der også vil være uforbrugte rådighedsbeløb, som vil blive overført ud af Dertil kommer, at der udestår vurdering af fremdriften i enkelte yderligere projekter. Budgetopfølgningen pr. 31. marts vil derfor indeholde samlet forslag til justeringer, så det forventede anlægsniveau overholder udgiftsloftet. For 2016 gælder, at den reviderede investeringsoversigt lige akkurat overholder udgiftsloftet. Det er således IKKE muligt at igangsætte nye initiativer uden reduktioner i øvrige projekter. Leasinginstrumentet forudsættes anvendt i fuld udstrækning i 2016 ligesom, der ikke er afsat midler til mindre bygningsmæssige ændringer. Midlerne anvendes alt overvejende til de igangværende projekter vedr. sygehusbyggeriet i Nykøbing (MANA) og Sundhedsplatformen, Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at der her ud over kun er ét projekt, der påbegyndes i 2016: flytning af Præhospitalt center til Næstved. Mulighederne for omprioritering i 2016 er således så begrænsede, at det er tæt på det uholdbare. Der er (endnu) ikke fastlagt anlægsloft i 2017 og frem. Der er i investeringsoversigten afsat godt 400 mio. kr. i 2017 og 460 mio. kr. i 2018, dvs. betydeligt over det nuværende anlægsniveau. Der er pt. ikke forudsat leasingfinansiering fra 2017 og frem. Side 2

3 Den aktuelle investeringsoversigt inkl. overførsler og kendte forslag til justeringer som følge af justerede tidsplaner er vedhæftet som bilag. 2. Drift I dette afsnit gives en beskrivelse af den forventede udgiftsudvikling på særligt udvalgte områder. Det forudsættes, at udgifterne til de øvrige styrbare driftsområder holdes inden for det vedtagne budget samt overslagsår. De nu skønnede driftsudgifter sammenstilles herefter med det gældende udgiftsloft for Derudover laves en opstilling over ubalancen i overslagsårene med forskellige scenarier for udvikling i driftsloftet. Regionen skal overholde det udmeldte driftsloft i Der er derfor peget på mulige tiltag, der kan bidrage til at sikre budgetbalancen i 2015, ligesom perspektiverne for 2016 og frem ridses op Særligt udvalgte områder Vurderingen af udviklingen i driftsudgifterne tager afsæt i det vedtagne budget 2015 inkl. overslagsår. Der er som led i analysen foretaget en revurdering af udgifterne på følgende områder: Sygesikring Sygesikringsmedicin Særlig dyr medicin Udenregionalt forbrug Patientforsikring Patientbefordring Tjenestemandspensioner Sundhedsplatformen Bufferpuljen Sygesikring Det er i de seneste år konstateret, at toppen er taget af udgiftsudviklingen på sygesikringen. De nye overenskomster med tilhørende økonomiprotokollater har en direkte effekt herpå. Den stabile udvikling forventes at fortsætte. Det er samtidig vurderingen, at den demografiske udvikling i regionen ikke vil resultere i øget udgiftspres i de nærmeste år. På lidt længere sigt vil den stigende andel af ældre medborgere dog få en betydning. De faktiske udgifter i både 2013 og 2014 er noget lavere end oprindeligt budgetforudsat. Budgettet for 2014 blev reduceret i løbet af året, og regnskabet udviser et mindreforbrug på 13 mio. kr. i forhold til bevillingen. Budgettet for 2015 er lagt med udgangspunkt i den reducerede bevilling for Der er ikke grundlag for at ændre de hidtidige forudsætninger om realvækst på 1 % årligt i de kommende år. Dog nedjusteres budgettet for 2015 og frem med 10 mio. kr., svarende til mindreforbruget i Side 3

4 Sygesikringsmedicin Udgiften til sygesikringsmedicin faldt markant i perioden fra 2011 til Årsagen hertil var både en række omlægninger i tilskuddet til borgere, større konkurrence i branchen samt en række patentudløb, som gør det muligt at købe billigere kopimedicin. Udgifter til sygesikringsmedicin har en særstatus i økonomiaftalesammenhæng. I modsætning til andre områder har regeringen typisk korrigeret i udgiftsrammerne i konsekvens af ændringer i medicinudgifterne. Udgiftsrammen i 2014 blev således i sommeren 2013 reduceret som følge af et forventet fald fra 2012-niveauet til Igen i sommeren 2014 blev udgiftsudviklingen vurderet som led i økonomiforhandlingerne. Her var det forventningen, at der ville været et yderligere fald i udgiften i 2014, og at faldet ville fortsætte i Som det fremgår af nedenstående tabel over udviklingen i regionens udgifter til sygesikringsmedicin, er dette ikke sket. Udgiften er i stedet steget med knapt 2 % fra 2013 til (mio. kr.) Realiseret Forudsat i ØA RS budget Udviklingen i de første 2 måneder af 2015 tyder på, at stigningen i udgifterne fortsætter, på trods af at økonomiaftalen for 2015 byggede på en præmis om et fald. Det er således aktuelt vurderingen, at udgiften i 2015 vil være 1,8 % højere end regnskab 2014 dvs. en udgift på 900 mio. kr., svarende til en merudgift i 2015 ift. budgettet på ca. 100 mio. kr. Eftersom udgiften til sygesikringsmedicin typisk indgår som element i økonomiaftalen, med deraf følgende udgiftsrammejustering er det i overslagsårene forudsat, at regionerne holdes skadesløse for udgiftsudviklingen i 2016 og frem. Der er således i overslagsårene indarbejdet en udgift svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen for Pulje vedr. særlig dyr medicin Størstedelen af den højt specialiserede behandling af regionens borgere foregår uden for regionens grænser, hvor hovedsamarbejdspartneren er Rigshospitalet. Regionens samlede udgifter til dyr medicin er således fordelt på hhv. det udenregionale område, samt regionens pulje vedr. udgifter i eget væsen. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 stod det klart, at udgifter til særlig dyr medicin til bl.a. kræftbehandling stiger væsentligt mere end hidtil forudsat. I økonomiforhandlingerne for 2015 er indarbejdet et skøn for merudgifter på landsplan på knapt 500 mio. kr., mens vurderingen fra Amgros lød på en udgiftsstigning på godt 800 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2015 blev der indarbejdet en forventet årlig vækst fra 2013 til 2015 på 10,4 %, hvilket ligger tæt på skønnet fra Amgros. Det endelige regnskab viste en samlet vækst på 17,6 %. Regnskab 2014 er således 40 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen for Side 4

5 Ser man på udviklingen i udgifterne i eget væsen sløres de umiddelbare tal af, at der løbende foretages hjemtag, som har afsmittende virkning på medicinudgifterne. Den opgavekorrigerede realvækst fra 2013 til 2014 er på 9,3 %. Det skønnes nu på landsplan, at realvæksten fra 2014 til 2015 vil ligge mellem 11,4 og 13,4 %. Eftersom en del af de behandlinger, som benytter den dyre medicin foregår uden for regionen, kan stigningen på landsplan ikke kopieres direkte til Region Sjælland. Den hidtidige realvækst forudsættes derfor fastholdt. Endvidere tillægges en forventning om 2 % øget aktivitet i de kommende år. Dertil kommer virkning af yderligere hjemtag i Vedr. medicin på det udenregionale henvises til afsnittet om Udenregionalt forbrug. I vurderingen af udviklingen i de kommende år forudsættes derfor en samlet årlig vækst i regionen på 12,5 til 13 %. Merudgiften udgør 62 mio. kr. i Udenregionalt forbrug Ud over aktiviteten er der tre elementer som p.t påvirker det udenregionale område: 1. Udviklingen i dyr sygehusmedicin ved køb af behandlinger på andre offentlige sygehuse 2. Effekten af den regnefejl, som staten har lavet i beregningen af DRG-taksterne, hvor konsekvensen er, at DRG-takster er lavere i 2015 end forudsat ved budgetlægningen 3. Fortsat vækst på privathospitaler som følge af udredningsret m.m. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give en endelig vurdering på det samlede udenregionale område. Det er dog vurderingen, at der næppe samlet set vil blive realiseret mindreudgifter på dette område i 2015 og frem. a. Udviklingen i dyr sygehusmedicin: Der er igangsat en analyse af udviklingen i dyr sygehusmedicin på andre offentlige sygehuse. På nuværende tidspunkt er der identificeret forskellige mindre forskydninger mellem dyre medicingrupper, hvor der samlet er en mindre vækst. Der ud over betyder alene en yderligere udvidelse af hepaticis C patienter, der får meget dyr medicin, en skønnet merudgift på det udenregionale område på mellem mio.kr. Et endeligt estimat på dette område afventer detaljerede oplysninger fra Rigshospitalet. b. Effekten af DRG-regnefejlen: Det er Statens Serum Institut (SSI), der foretager beregning af DRG taksterne. Det har vist sig, at taksterne i budget 2015 indeholder en regnefejl, så de reelle takter for 2015 er lavere end ved budgetlægningen. Der er gennemført en beregning af konsekvensen af de lavere DRG-takster. Der er forudsat det samme casemix i 2015 som i 2014, dog justeret for helårsvirkning af hjemtag der er startet i Endvidere er der justeret for en lavere rabat ved samhandel med Region Hovedstaden, Syddanmark og Nord. Samlet estimeres effekten at være en reduktion i udgiftsniveauet på godt 40 mio.kr. i 2015 og frem. Regnefejlen har ligeledes indflydelse på regionens takstindtægter ved salg til andre regioner. Indtægtstabet skønnes til ca. 15 mio. kr. Side 5

6 c. Fortsat vækst på privathospitaler som følge af udredningsret m.m.: I slutningen af 2014 og ind i 2015 har der været et betydeligt forhøjet niveau af forbrug på privathospitaler, som forventes at fortsætte. Forbruget er primært afledt at udredningsretten m.m. og vil på uændret niveau i resten af 2015 forventeligt betyde en merudgift på mellem mio.kr. På baggrund af ovenstående fastholdes skønnet for udgiften til udenregionale forbrug og takstindtægter i forhold til budget 2015 indtil videre. Aktivitetsvækst I vurderingen af udviklingen i de kommende år forudsættes, at eventuelle stigninger i aktiviteten i eget væsen kan afholdes inden for uændrede udgifter. Det vurderes dog ikke realistisk, at tilsvarende kan gøre sig gældende for udgifter til det udenregionale område. Der er med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere år derfor indarbejdet en stigning på det udenregionale område på 60 mio. kr. årligt i overslagsårene som følge af aktivitetsvækst - korrigeret for hjemtag Patientforsikring Tidligere erfaringer har vist, at det er svært at forudse udgifterne på Patientforsikringsområdet bl.a. som følge af udsving i store enkelterstatninger. Patientforsikringen udsender jævnligt en forventning om udviklingen i antallet af sager for regionerne som helhed. Det er dog sjældent, at stigningen i det enkelte år er jævnt fordelt mellem regionerne: nogle år er stigningen i den enkelte region noget større end gennemsnittet - andre år noget mindre. Set over en længere periode synes udviklingen dog at være nogenlunde ensartet i alle regioner. Det er vurderingen, at stigningen i mindre erstatningsudbetalinger (under 2 mio. kr.) i de kommende år er på niveau med tidligere. Der er derfor indarbejdet en årlig vækst på 7,5 %. Det forudsættes endvidere, at der årligt vil være store erstatningsudbetalinger (over 2 mio. kr.) til en samlet udgift på 15 mio. kr., svarende til gennemsnittet af de seneste år. Ud over udbetaling af erstatninger, betaler regionen et administrationsbidrag til hhv. Patientforsikringen og Patientombuddet. Regnskabet for 2014 udviste et forbrug på ca. 120 mio. kr. hvilket er ca. 4 mio. kr. mindre end bevillingen. Nedenstående tabel viser skøn over udgiftsudviklingen med de anførte forudsætninger. Mio. kr. udgiftsbaseret Regnskab 2014 Budget 2015 Korr. Budget 2015 BO2016 BO2017 BO2018 Erstatningsudbetaling totalt 89,5 92,5 98,3 104,5 111,2 Patientforsikringen, adm. 17,0 19,5 18,0 18,2 18,5 Patientombuddet, adm. 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 Patientforsikringen i alt 120,2 143,7 125,9 130,4 137,0 144,2 De faktiske udgifter i både 2013 og 2014 er lavere end oprindeligt budgetforudsat. Budgettet for 2014 er således nedjusteret i løbet af året. Budgettet for 2015 er lagt med udgangspunkt i den oprindelige bevilling for Side 6

7 De skønnede udgifter i 2015 er således 15 mio. kr. lavere end det vedtagne budget Patientbefordring Udgifterne til patientbefordring er opdelt i tre hovedkategorier: Akut/liggende transport Siddende transport/flextrafik Befordringsgodtgørelse I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev der indarbejdet en række forudsætninger om realvækst på de enkelte områder. Der blev ligeledes indarbejdet en forventet besparelse på 20 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af ambulanceudbuddet. Der er særligt fokus på udviklingen i udgifter til befordringsgodtgørelse. Antallet af ansøgninger om befordringsgodtgørelse har været stødt stigende og udgifterne har således ligeledes været stigende. Det opleves, at der er flere patienter, der ønsker selv at foretage transport, og samtidig er der flere, der bliver berettiget til befordringsgodtgørelse, idet den øgede specialisering på sygehusene betyder større afstand mellem bopæl og behandlingssted. Der er åbnet mulighed for, at regionerne kan refundere udgifter ud fra takster opnået ved anvendelse af rejsekortet, hvilket reducerer udgifterne. Region Sjælland udnytter ikke denne mulighed pt. Der vil i givet fald kunne opnås en besparelse på mio. kr. Den fornyede vurdering på baggrund af regnskabsresultatet og de endeligt kendte konsekvenser af ambulanceudbuddet viser, at det er muligt at reducere bevillingen i budget 2015 med 10 mio.kr. Der er ikke grundlag for ændringer i overslagsårene Tjenestemandspensioner Regionen har forpligtelsen til udbetaling af pensioner for tjenestemænd der er gået på pension efter 1. januar Udgifterne vil derfor stige, da der er tilgang af pensionister, men ikke afgang af betydning. Siden regionens start i 2007 er den gennemsnitlige pensionsalder for tjenestemænd steget fra godt 62 år til knapt 65 år. Denne udvikling har betydet en lettelse i udgiftspresset. I budgetlægningen for 2015 blev der udarbejdet et skøn for udviklingen i de kommende år med afsæt i en række forudsætninger om pensionsalder, forventet dødelighed m.v. Regnskabsresultatet for 2014 giver ikke anledning til justeringer i forhold til det aktuelle budget Sundhedsplatformen Der er gennemført en revision af det samlede budget for Sundhedsplatformen. Resultatet heraf er, at der er mindre tidsmæssige forskydninger inden for den afsatte bevilling på anlægsområdet. Det må dog konstateres, at der på de områder, som defineres som drift, er større udgifter end oprindeligt forudsat. Det drejer sig bl.a. om udgifter, som knytter sig til den konkrete implementering af systemet på regionens sygehuse. Merudgifterne andrager følgende: Side 7

8 Mio. kr Bufferpuljen I konsekvens af budgetloven er der siden budget 2013 afsat en særlig pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter. Der vil i løbet af året altid dukke uforudsete udgifter op, ligesom det ikke er sikkert, at der er fuld balance i overførsler ind og ud af budgetåret. Da udgiftsloftet ikke må overskrides, er det derfor nødvendigt at have en reserve, der kan håndtere begge disse typer af udsving. Puljen er i 2015 på 46 mio. kr. I konsekvens af den gunstige budgetsituation i 2013 og 2014 var der i disse to år ikke behov for at fastholde reserven. Beløbet er derfor i de to år løbende udmøntet til særlige politisk prioriterede formål. Det forventes, at der allerede ved førstkommende budgetopfølgning pr. 31. marts vil være udgifter, som vurderes til at være nødvendige og uforudsete. Der vil med stor sandsynlighed komme flere til, ligesom der ikke er sikkerhed for, at overførsel af overskud på de enkelte enheder ud af 2015 vil have samme høje niveau, som overførsel ind i Da den samlede økonomiske situation i år ikke er gunstig er det således nødvendigt, at bufferpuljen på 46 mio.kr. fastholdes med henblik på finansiering af nødvendige uforudsete udgifter i løbet af året. I takt med udmøntning fra bufferpuljen vil eventuelle virkninger i overslagsårene blive indarbejdet i budgetlægningen for De forventede driftsudgifter sammenholdt med udgiftsloftet Som det fremgår af nedenstående tabel er der på baggrund af ovenstående aktuelt et merforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 140 mio. kr. Heraf tegner merudgiften på de to medicinområder sig alene for en merudgift på godt 160 mio. kr. Det kan således konkluderes, at det ville være muligt at have et budget i balance, hvis udgiften til medicin havde svaret til de oprindelige skøn i økonomiaftalen for Mio. kr. udgiftsbaseret Budget 2015 Revideret 2015 Difference Ordinær drift 9.000, ,6-2,9 Sygesikring 2.152, ,0-9,4 Sygesikringsmedicin 799,2 900,0 100,8 Særlig dyr medicin 672,3 734,2 61,9 Udenregionalt forbrug 2.380, ,6 0,0 Patientforsikring 143,7 128,0-15,7 Patientbefordring 615,0 605,0-10,0 Tjenestemandspensioner 71,2 71,2 0,0 Sundhedsplatform 50,0 64,0 14,0 Bufferpulje 46,4 46,4 0,0 I alt , ,1 138,7 Side 8

9 Mens udgiftsloftet i 2015 er kendt, forestår der forhandlinger om fastlæggelsen af udgiftsloftet for Det er vanskeligt at vurdere, hvilken vækst i den offentlige sektor der vil være mest sandsynlig i de kommende år især set i lyset af det kommende folketingsvalg. Dertil kommer, at regionens objektive udgiftsbehov (bloktilskudskriterierne) genberegnes hvert år. Driftsloftet justeres i overensstemmelse hermed. Efter flere år, hvor bloktilskudsandelen (og dermed udgiftsloftet) faldt, var der fra 2014 til 2015 en stigning svarende til 33 mio. kr. Denne usikkerhed er ikke håndteret i nedenstående. Med henblik på at give et billede af budgetsituationen for 2016 og frem er der lavet beregninger på en årlig vækst i loftet på 0,5 %. Som alternativ illustreres virkningerne med hhv. 0- vækst og 1 % årlig vækst. Det er dog i alle scenarier for 2016 og frem forudsat, at der i økonomiaftalen gives fuld kompensation for udgiftsudviklingen i sygesikringsmedicin. Hvis dette IKKE sker vil udgiftspresset i alle scenarier være mindst 100 mio. kr. større end angivet. Oversigt over budgetudfordringer 2015 til 2018 Mio. kr. udgiftsbaseret Regnskab 2014 Budget 2015 Revideret 2015 Skøn 2016 Skøn 2017 Skøn 2018 Ordinær drift 8.724, , , , , ,6 Sygesikring 2.115, , , , , ,9 Sygesikringsmedicin 883,5 799,2 900,0 800,0 800,0 800,0 Særlig dyr medicin 648,7 672,3 734,2 829,9 936, ,9 Udenregionalt forbrug 2.344, , , , , ,4 Patientforsikring 120,2 143,7 128,0 133,0 140,0 148,0 Patientbefordring 565,8 615,0 605,0 621,0 646,8 646,8 Tjenestemandspensioner 71,1 71,2 71,2 77,9 84,0 84,0 Sundhedsplatform 35,0 50,0 64,0 85,0 100,0 0,0 Bufferpulje 0,0 46,4 46,4 49,5 49,7 49,7 I alt , , , , , ,2 Udgiftsloft 0,5 % stigning , , , , , ,2 Udgiftsloft 0,0 % stigning , , ,0 Udgiftsloft 1,0 % stigning , , ,7 Udfordring med 0,5 % stigning 46,4-0,3-139,1-191,9-314,4-381,0 Udgiftsloft med 0,0 % stigning -271,6-474,1-621,2 Udfordring med 1,0 % stigning -102,3-128,9-138,4 Tabellen viser, at der vil være budgetudfordringer i 2016 uanset hvilket scenarie, der er for vækst i udgiftsloft. Udfordringen stiger yderligere i overslagsårene. Dette er som nævnt under forudsætning af, at der findes en finansiel løsning på problematikken omkring sygesikringsmedicinen. Det må således forventes, at der ikke kan bringes balance i budgettet for 2016, uden der gennemføres reduktioner. Side 9

10 3.3. Tiltag, der kan reducere udgifterne i 2015 Som det fremgår af tabellen i afsnit 3.2. er der allerede i 2015 en ubalance i størrelsesordenen 140 mio. kr. Der er således behov for at finde besparelser, som gør det muligt at overholde driftsloftet. Dertil kommer, at det må forudses, at der også i 2016 og frem vil være betydelig ubalance. Det endelige omfang heraf beror dog på indholdet i økonomiaftalen for Administrationen kan foreløbigt pege på følgende, der kan reducere udgiftspresset i 2015: Lavere lønstigning end forudsat De netop afsluttede overenskomstforhandlinger indeholder 0,6 % lavere lønstigning fra 2014 til 2015 end forudsat ved budgetlægningen for Mindreudgiften andrager ca. 40 mio. kr. Besparelsen har kun effekt i 2015 Det forudsættes, at regeringen ikke inddrager gevinsten i Intern forsikringsordning I 2013 blev reglerne for budgettering og bogføring af udgifter/indtægter vedr. interne forsikringsordninger præciseret. Er man selvforsikrende, skal området være i balance i det omkostningsbaserede regnskab. Den præmiebetaling, som opkræves i enhederne, skal dække udgifter til administration, løbende skadesudbetalinger samt hensættelse. Det omkostningsbaserede balancekrav har som afledt virkning, at der i det udgiftsbaserede regnskab vil være et overskud. Beløbet andrager ca. 20 mio. kr. Der er tale om en permanent virkning Manglende målopfyldelse Værdi for borgeren Det er i 2014 ikke lykkedes for de fem sygehuse at opfylde alle målsætninger i Værdi for borgeren fuldt ud. Budgettet i 2015 nedreguleres som følge heraf med 12 mio. kr. Der er alene virkning i Ovenstående tiltag vil samlet give en reduktion i 2015 på ca. 75 mio. kr. Der udestår således 65 mio. kr. inden balance er opnået Perspektiver for 2016 og frem Det fremgår af afsnit 3.2. at det økonomiske fundament i regionen er solidt, idet budgetproblemerne ville kunne håndteres, hvis forudsætningerne omkring medicinudviklingen i ØA 2015 havde holdt. Tabellen i afsnit 3.2. viser ligeledes, at der i 2016 og frem vil være betydelige budgetudfordringer. Det endelige omfang heraf afhænger i meget høj grad af de kommende økonomiforhandlinger, hvor især spørgsmålet om udgiftsudviklingen på medicinområdet er afgørende. Hertil kommer den generelle usikkerhed omkring udviklingen i udgiftslofterne. Det forventes, at økonomiaftalen for 2016 er færdigforhandlet primo juni. Først dér kan omfanget af budgetudfordringerne i de kommende år opgøres endeligt. Det er dog ikke realistisk, at budgetlægningen for 2016 kan gennemføres uden reduktioner. Administrationen vil på den baggrund arbejde med forskellige initiativer, der vil kunne reducere udgiftsniveauet fra 2016 og frem, så de kan indgå i budgetbehandlingen i august. Side 10

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov,

Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov, Til Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov, forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering og forslag

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012 Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere