Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling."

Transkript

1 Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for 2015 og frem set i lyset af bl.a. regnskabsresultatet for Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Fokus er rettet mod udfordringer, som relaterer sig til overholdelse af udgiftslofterne for hhv. drift og anlæg. Brevid: Koncern Økonomi Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf.: 51 Analysen indeholder således ikke særlige vurderinger omkring renter/afdrag og afledte effekter på likviditeten. Dette fordi regionen med udgangspunkt i det gældende styringsregime mellem staten og regionerne, kun i yderst begrænset omfang har selvstændig mulighed for at påvirke disse områder. Udviklingen på områderne følges dog tæt, herunder som led i de kommende økonomiforhandlinger. Analysen skal for det første danne beslutningsgrundlag for initiativer, der kan sikre rammeoverholdelse i Til forberedelse af den konkrete budgetlægning for 2016 opstilles ligeledes scenarier for overholdelse af udgiftslofter fra 2016 til Der udarbejdes et særskilt afsnit for hhv. anlæg og drift. 1. Anlæg 1.1. Kvalitetsfondsprojekterne De årlige økonomiaftaler fastlægger udgiftsniveauet for kvalitetsfondsprojekterne. Der er flere udfordringer forbundet hermed: For det første har den udmeldte ramme været lavere, end de betalingsplaner, der har været gældende i de enkelte projekter i regionerne. Det var således i 2013/2014 nødvendigt at skubbe udgifter frem i tid. Også i 2015 er det fastlagte loft lavere end de planlagte udgifter. I økonomiaftalen er der derfor en passus om, at regionerne skal gennemføre Side 1

2 byggerierne i henhold til planlægningen. Dette for at undgå forsinkelser i byggeprocessen, hvis de faktiske udgifter overstiger den fastlagte ramme. I 2015 er den fastlagte ramme på 333 mio. kr. Den reviderede investeringsoversigt viser et forventet forbrug i 2015 på godt 400 mio. kr. For det andet er byggeprocesserne asynkrone regionerne imellem. Det betyder, at det er nødvendigt at aftale en indbyrdes fordeling regionerne imellem af det samlede rammebeløb. Der er ikke knyttet sanktion i tilknytning til en eventuel overskridelse af rammebeløbet. Der er ikke udmeldt pejlemærker for kvalitetsfondsbyggerierne i Der kan forventes vanskelige drøftelser omkring kvalitetsfondsbyggerierne i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 både i relation til den samlede ramme i 2016 og i relation til den interne fordeling regionerne imellem Øvrige anlægsarbejder Der er som led i økonomiaftalen for 2015 fastlagt anlægslofter vedr. øvrige anlægsarbejder for både 2015 og Det vedtagne budget 2015 indeholder en investeringsoversigt, der overholder de fastlagte udgiftslofter i 2015 og 2016 på hhv. 381 mio. kr. og 365 mio. kr. Det forventes, at det lave anlægsniveau i 2016 vil blive rejst af DR i de kommende forhandlinger, men det er vurderingen, at regeringen vil have et stort fokus på at fastholde det allerede fastlagte niveau. På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 er der overført ca. 45 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb til 2015, svarende til niveauet fra 2013 til I lighed med tidligere år er der tale om overførsler af mindre beløb på en lang række projekter. Dertil kommer, at justeringer i tidplaner for igangværende projekter bl.a. Sundhedsplatformen - resulterer i samlede mindreudgifter i 2015 på godt 4 mio. kr. Nettomerbelastningen i 2015 er således på ca. 40 mio. kr. Det er vurderingen, at der også vil være uforbrugte rådighedsbeløb, som vil blive overført ud af Dertil kommer, at der udestår vurdering af fremdriften i enkelte yderligere projekter. Budgetopfølgningen pr. 31. marts vil derfor indeholde samlet forslag til justeringer, så det forventede anlægsniveau overholder udgiftsloftet. For 2016 gælder, at den reviderede investeringsoversigt lige akkurat overholder udgiftsloftet. Det er således IKKE muligt at igangsætte nye initiativer uden reduktioner i øvrige projekter. Leasinginstrumentet forudsættes anvendt i fuld udstrækning i 2016 ligesom, der ikke er afsat midler til mindre bygningsmæssige ændringer. Midlerne anvendes alt overvejende til de igangværende projekter vedr. sygehusbyggeriet i Nykøbing (MANA) og Sundhedsplatformen, Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at der her ud over kun er ét projekt, der påbegyndes i 2016: flytning af Præhospitalt center til Næstved. Mulighederne for omprioritering i 2016 er således så begrænsede, at det er tæt på det uholdbare. Der er (endnu) ikke fastlagt anlægsloft i 2017 og frem. Der er i investeringsoversigten afsat godt 400 mio. kr. i 2017 og 460 mio. kr. i 2018, dvs. betydeligt over det nuværende anlægsniveau. Der er pt. ikke forudsat leasingfinansiering fra 2017 og frem. Side 2

3 Den aktuelle investeringsoversigt inkl. overførsler og kendte forslag til justeringer som følge af justerede tidsplaner er vedhæftet som bilag. 2. Drift I dette afsnit gives en beskrivelse af den forventede udgiftsudvikling på særligt udvalgte områder. Det forudsættes, at udgifterne til de øvrige styrbare driftsområder holdes inden for det vedtagne budget samt overslagsår. De nu skønnede driftsudgifter sammenstilles herefter med det gældende udgiftsloft for Derudover laves en opstilling over ubalancen i overslagsårene med forskellige scenarier for udvikling i driftsloftet. Regionen skal overholde det udmeldte driftsloft i Der er derfor peget på mulige tiltag, der kan bidrage til at sikre budgetbalancen i 2015, ligesom perspektiverne for 2016 og frem ridses op Særligt udvalgte områder Vurderingen af udviklingen i driftsudgifterne tager afsæt i det vedtagne budget 2015 inkl. overslagsår. Der er som led i analysen foretaget en revurdering af udgifterne på følgende områder: Sygesikring Sygesikringsmedicin Særlig dyr medicin Udenregionalt forbrug Patientforsikring Patientbefordring Tjenestemandspensioner Sundhedsplatformen Bufferpuljen Sygesikring Det er i de seneste år konstateret, at toppen er taget af udgiftsudviklingen på sygesikringen. De nye overenskomster med tilhørende økonomiprotokollater har en direkte effekt herpå. Den stabile udvikling forventes at fortsætte. Det er samtidig vurderingen, at den demografiske udvikling i regionen ikke vil resultere i øget udgiftspres i de nærmeste år. På lidt længere sigt vil den stigende andel af ældre medborgere dog få en betydning. De faktiske udgifter i både 2013 og 2014 er noget lavere end oprindeligt budgetforudsat. Budgettet for 2014 blev reduceret i løbet af året, og regnskabet udviser et mindreforbrug på 13 mio. kr. i forhold til bevillingen. Budgettet for 2015 er lagt med udgangspunkt i den reducerede bevilling for Der er ikke grundlag for at ændre de hidtidige forudsætninger om realvækst på 1 % årligt i de kommende år. Dog nedjusteres budgettet for 2015 og frem med 10 mio. kr., svarende til mindreforbruget i Side 3

4 Sygesikringsmedicin Udgiften til sygesikringsmedicin faldt markant i perioden fra 2011 til Årsagen hertil var både en række omlægninger i tilskuddet til borgere, større konkurrence i branchen samt en række patentudløb, som gør det muligt at købe billigere kopimedicin. Udgifter til sygesikringsmedicin har en særstatus i økonomiaftalesammenhæng. I modsætning til andre områder har regeringen typisk korrigeret i udgiftsrammerne i konsekvens af ændringer i medicinudgifterne. Udgiftsrammen i 2014 blev således i sommeren 2013 reduceret som følge af et forventet fald fra 2012-niveauet til Igen i sommeren 2014 blev udgiftsudviklingen vurderet som led i økonomiforhandlingerne. Her var det forventningen, at der ville været et yderligere fald i udgiften i 2014, og at faldet ville fortsætte i Som det fremgår af nedenstående tabel over udviklingen i regionens udgifter til sygesikringsmedicin, er dette ikke sket. Udgiften er i stedet steget med knapt 2 % fra 2013 til (mio. kr.) Realiseret Forudsat i ØA RS budget Udviklingen i de første 2 måneder af 2015 tyder på, at stigningen i udgifterne fortsætter, på trods af at økonomiaftalen for 2015 byggede på en præmis om et fald. Det er således aktuelt vurderingen, at udgiften i 2015 vil være 1,8 % højere end regnskab 2014 dvs. en udgift på 900 mio. kr., svarende til en merudgift i 2015 ift. budgettet på ca. 100 mio. kr. Eftersom udgiften til sygesikringsmedicin typisk indgår som element i økonomiaftalen, med deraf følgende udgiftsrammejustering er det i overslagsårene forudsat, at regionerne holdes skadesløse for udgiftsudviklingen i 2016 og frem. Der er således i overslagsårene indarbejdet en udgift svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen for Pulje vedr. særlig dyr medicin Størstedelen af den højt specialiserede behandling af regionens borgere foregår uden for regionens grænser, hvor hovedsamarbejdspartneren er Rigshospitalet. Regionens samlede udgifter til dyr medicin er således fordelt på hhv. det udenregionale område, samt regionens pulje vedr. udgifter i eget væsen. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 stod det klart, at udgifter til særlig dyr medicin til bl.a. kræftbehandling stiger væsentligt mere end hidtil forudsat. I økonomiforhandlingerne for 2015 er indarbejdet et skøn for merudgifter på landsplan på knapt 500 mio. kr., mens vurderingen fra Amgros lød på en udgiftsstigning på godt 800 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2015 blev der indarbejdet en forventet årlig vækst fra 2013 til 2015 på 10,4 %, hvilket ligger tæt på skønnet fra Amgros. Det endelige regnskab viste en samlet vækst på 17,6 %. Regnskab 2014 er således 40 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen for Side 4

5 Ser man på udviklingen i udgifterne i eget væsen sløres de umiddelbare tal af, at der løbende foretages hjemtag, som har afsmittende virkning på medicinudgifterne. Den opgavekorrigerede realvækst fra 2013 til 2014 er på 9,3 %. Det skønnes nu på landsplan, at realvæksten fra 2014 til 2015 vil ligge mellem 11,4 og 13,4 %. Eftersom en del af de behandlinger, som benytter den dyre medicin foregår uden for regionen, kan stigningen på landsplan ikke kopieres direkte til Region Sjælland. Den hidtidige realvækst forudsættes derfor fastholdt. Endvidere tillægges en forventning om 2 % øget aktivitet i de kommende år. Dertil kommer virkning af yderligere hjemtag i Vedr. medicin på det udenregionale henvises til afsnittet om Udenregionalt forbrug. I vurderingen af udviklingen i de kommende år forudsættes derfor en samlet årlig vækst i regionen på 12,5 til 13 %. Merudgiften udgør 62 mio. kr. i Udenregionalt forbrug Ud over aktiviteten er der tre elementer som p.t påvirker det udenregionale område: 1. Udviklingen i dyr sygehusmedicin ved køb af behandlinger på andre offentlige sygehuse 2. Effekten af den regnefejl, som staten har lavet i beregningen af DRG-taksterne, hvor konsekvensen er, at DRG-takster er lavere i 2015 end forudsat ved budgetlægningen 3. Fortsat vækst på privathospitaler som følge af udredningsret m.m. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give en endelig vurdering på det samlede udenregionale område. Det er dog vurderingen, at der næppe samlet set vil blive realiseret mindreudgifter på dette område i 2015 og frem. a. Udviklingen i dyr sygehusmedicin: Der er igangsat en analyse af udviklingen i dyr sygehusmedicin på andre offentlige sygehuse. På nuværende tidspunkt er der identificeret forskellige mindre forskydninger mellem dyre medicingrupper, hvor der samlet er en mindre vækst. Der ud over betyder alene en yderligere udvidelse af hepaticis C patienter, der får meget dyr medicin, en skønnet merudgift på det udenregionale område på mellem mio.kr. Et endeligt estimat på dette område afventer detaljerede oplysninger fra Rigshospitalet. b. Effekten af DRG-regnefejlen: Det er Statens Serum Institut (SSI), der foretager beregning af DRG taksterne. Det har vist sig, at taksterne i budget 2015 indeholder en regnefejl, så de reelle takter for 2015 er lavere end ved budgetlægningen. Der er gennemført en beregning af konsekvensen af de lavere DRG-takster. Der er forudsat det samme casemix i 2015 som i 2014, dog justeret for helårsvirkning af hjemtag der er startet i Endvidere er der justeret for en lavere rabat ved samhandel med Region Hovedstaden, Syddanmark og Nord. Samlet estimeres effekten at være en reduktion i udgiftsniveauet på godt 40 mio.kr. i 2015 og frem. Regnefejlen har ligeledes indflydelse på regionens takstindtægter ved salg til andre regioner. Indtægtstabet skønnes til ca. 15 mio. kr. Side 5

6 c. Fortsat vækst på privathospitaler som følge af udredningsret m.m.: I slutningen af 2014 og ind i 2015 har der været et betydeligt forhøjet niveau af forbrug på privathospitaler, som forventes at fortsætte. Forbruget er primært afledt at udredningsretten m.m. og vil på uændret niveau i resten af 2015 forventeligt betyde en merudgift på mellem mio.kr. På baggrund af ovenstående fastholdes skønnet for udgiften til udenregionale forbrug og takstindtægter i forhold til budget 2015 indtil videre. Aktivitetsvækst I vurderingen af udviklingen i de kommende år forudsættes, at eventuelle stigninger i aktiviteten i eget væsen kan afholdes inden for uændrede udgifter. Det vurderes dog ikke realistisk, at tilsvarende kan gøre sig gældende for udgifter til det udenregionale område. Der er med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere år derfor indarbejdet en stigning på det udenregionale område på 60 mio. kr. årligt i overslagsårene som følge af aktivitetsvækst - korrigeret for hjemtag Patientforsikring Tidligere erfaringer har vist, at det er svært at forudse udgifterne på Patientforsikringsområdet bl.a. som følge af udsving i store enkelterstatninger. Patientforsikringen udsender jævnligt en forventning om udviklingen i antallet af sager for regionerne som helhed. Det er dog sjældent, at stigningen i det enkelte år er jævnt fordelt mellem regionerne: nogle år er stigningen i den enkelte region noget større end gennemsnittet - andre år noget mindre. Set over en længere periode synes udviklingen dog at være nogenlunde ensartet i alle regioner. Det er vurderingen, at stigningen i mindre erstatningsudbetalinger (under 2 mio. kr.) i de kommende år er på niveau med tidligere. Der er derfor indarbejdet en årlig vækst på 7,5 %. Det forudsættes endvidere, at der årligt vil være store erstatningsudbetalinger (over 2 mio. kr.) til en samlet udgift på 15 mio. kr., svarende til gennemsnittet af de seneste år. Ud over udbetaling af erstatninger, betaler regionen et administrationsbidrag til hhv. Patientforsikringen og Patientombuddet. Regnskabet for 2014 udviste et forbrug på ca. 120 mio. kr. hvilket er ca. 4 mio. kr. mindre end bevillingen. Nedenstående tabel viser skøn over udgiftsudviklingen med de anførte forudsætninger. Mio. kr. udgiftsbaseret Regnskab 2014 Budget 2015 Korr. Budget 2015 BO2016 BO2017 BO2018 Erstatningsudbetaling totalt 89,5 92,5 98,3 104,5 111,2 Patientforsikringen, adm. 17,0 19,5 18,0 18,2 18,5 Patientombuddet, adm. 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 Patientforsikringen i alt 120,2 143,7 125,9 130,4 137,0 144,2 De faktiske udgifter i både 2013 og 2014 er lavere end oprindeligt budgetforudsat. Budgettet for 2014 er således nedjusteret i løbet af året. Budgettet for 2015 er lagt med udgangspunkt i den oprindelige bevilling for Side 6

7 De skønnede udgifter i 2015 er således 15 mio. kr. lavere end det vedtagne budget Patientbefordring Udgifterne til patientbefordring er opdelt i tre hovedkategorier: Akut/liggende transport Siddende transport/flextrafik Befordringsgodtgørelse I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev der indarbejdet en række forudsætninger om realvækst på de enkelte områder. Der blev ligeledes indarbejdet en forventet besparelse på 20 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af ambulanceudbuddet. Der er særligt fokus på udviklingen i udgifter til befordringsgodtgørelse. Antallet af ansøgninger om befordringsgodtgørelse har været stødt stigende og udgifterne har således ligeledes været stigende. Det opleves, at der er flere patienter, der ønsker selv at foretage transport, og samtidig er der flere, der bliver berettiget til befordringsgodtgørelse, idet den øgede specialisering på sygehusene betyder større afstand mellem bopæl og behandlingssted. Der er åbnet mulighed for, at regionerne kan refundere udgifter ud fra takster opnået ved anvendelse af rejsekortet, hvilket reducerer udgifterne. Region Sjælland udnytter ikke denne mulighed pt. Der vil i givet fald kunne opnås en besparelse på mio. kr. Den fornyede vurdering på baggrund af regnskabsresultatet og de endeligt kendte konsekvenser af ambulanceudbuddet viser, at det er muligt at reducere bevillingen i budget 2015 med 10 mio.kr. Der er ikke grundlag for ændringer i overslagsårene Tjenestemandspensioner Regionen har forpligtelsen til udbetaling af pensioner for tjenestemænd der er gået på pension efter 1. januar Udgifterne vil derfor stige, da der er tilgang af pensionister, men ikke afgang af betydning. Siden regionens start i 2007 er den gennemsnitlige pensionsalder for tjenestemænd steget fra godt 62 år til knapt 65 år. Denne udvikling har betydet en lettelse i udgiftspresset. I budgetlægningen for 2015 blev der udarbejdet et skøn for udviklingen i de kommende år med afsæt i en række forudsætninger om pensionsalder, forventet dødelighed m.v. Regnskabsresultatet for 2014 giver ikke anledning til justeringer i forhold til det aktuelle budget Sundhedsplatformen Der er gennemført en revision af det samlede budget for Sundhedsplatformen. Resultatet heraf er, at der er mindre tidsmæssige forskydninger inden for den afsatte bevilling på anlægsområdet. Det må dog konstateres, at der på de områder, som defineres som drift, er større udgifter end oprindeligt forudsat. Det drejer sig bl.a. om udgifter, som knytter sig til den konkrete implementering af systemet på regionens sygehuse. Merudgifterne andrager følgende: Side 7

8 Mio. kr Bufferpuljen I konsekvens af budgetloven er der siden budget 2013 afsat en særlig pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter. Der vil i løbet af året altid dukke uforudsete udgifter op, ligesom det ikke er sikkert, at der er fuld balance i overførsler ind og ud af budgetåret. Da udgiftsloftet ikke må overskrides, er det derfor nødvendigt at have en reserve, der kan håndtere begge disse typer af udsving. Puljen er i 2015 på 46 mio. kr. I konsekvens af den gunstige budgetsituation i 2013 og 2014 var der i disse to år ikke behov for at fastholde reserven. Beløbet er derfor i de to år løbende udmøntet til særlige politisk prioriterede formål. Det forventes, at der allerede ved førstkommende budgetopfølgning pr. 31. marts vil være udgifter, som vurderes til at være nødvendige og uforudsete. Der vil med stor sandsynlighed komme flere til, ligesom der ikke er sikkerhed for, at overførsel af overskud på de enkelte enheder ud af 2015 vil have samme høje niveau, som overførsel ind i Da den samlede økonomiske situation i år ikke er gunstig er det således nødvendigt, at bufferpuljen på 46 mio.kr. fastholdes med henblik på finansiering af nødvendige uforudsete udgifter i løbet af året. I takt med udmøntning fra bufferpuljen vil eventuelle virkninger i overslagsårene blive indarbejdet i budgetlægningen for De forventede driftsudgifter sammenholdt med udgiftsloftet Som det fremgår af nedenstående tabel er der på baggrund af ovenstående aktuelt et merforbrug i forhold til udgiftsloftet på ca. 140 mio. kr. Heraf tegner merudgiften på de to medicinområder sig alene for en merudgift på godt 160 mio. kr. Det kan således konkluderes, at det ville være muligt at have et budget i balance, hvis udgiften til medicin havde svaret til de oprindelige skøn i økonomiaftalen for Mio. kr. udgiftsbaseret Budget 2015 Revideret 2015 Difference Ordinær drift 9.000, ,6-2,9 Sygesikring 2.152, ,0-9,4 Sygesikringsmedicin 799,2 900,0 100,8 Særlig dyr medicin 672,3 734,2 61,9 Udenregionalt forbrug 2.380, ,6 0,0 Patientforsikring 143,7 128,0-15,7 Patientbefordring 615,0 605,0-10,0 Tjenestemandspensioner 71,2 71,2 0,0 Sundhedsplatform 50,0 64,0 14,0 Bufferpulje 46,4 46,4 0,0 I alt , ,1 138,7 Side 8

9 Mens udgiftsloftet i 2015 er kendt, forestår der forhandlinger om fastlæggelsen af udgiftsloftet for Det er vanskeligt at vurdere, hvilken vækst i den offentlige sektor der vil være mest sandsynlig i de kommende år især set i lyset af det kommende folketingsvalg. Dertil kommer, at regionens objektive udgiftsbehov (bloktilskudskriterierne) genberegnes hvert år. Driftsloftet justeres i overensstemmelse hermed. Efter flere år, hvor bloktilskudsandelen (og dermed udgiftsloftet) faldt, var der fra 2014 til 2015 en stigning svarende til 33 mio. kr. Denne usikkerhed er ikke håndteret i nedenstående. Med henblik på at give et billede af budgetsituationen for 2016 og frem er der lavet beregninger på en årlig vækst i loftet på 0,5 %. Som alternativ illustreres virkningerne med hhv. 0- vækst og 1 % årlig vækst. Det er dog i alle scenarier for 2016 og frem forudsat, at der i økonomiaftalen gives fuld kompensation for udgiftsudviklingen i sygesikringsmedicin. Hvis dette IKKE sker vil udgiftspresset i alle scenarier være mindst 100 mio. kr. større end angivet. Oversigt over budgetudfordringer 2015 til 2018 Mio. kr. udgiftsbaseret Regnskab 2014 Budget 2015 Revideret 2015 Skøn 2016 Skøn 2017 Skøn 2018 Ordinær drift 8.724, , , , , ,6 Sygesikring 2.115, , , , , ,9 Sygesikringsmedicin 883,5 799,2 900,0 800,0 800,0 800,0 Særlig dyr medicin 648,7 672,3 734,2 829,9 936, ,9 Udenregionalt forbrug 2.344, , , , , ,4 Patientforsikring 120,2 143,7 128,0 133,0 140,0 148,0 Patientbefordring 565,8 615,0 605,0 621,0 646,8 646,8 Tjenestemandspensioner 71,1 71,2 71,2 77,9 84,0 84,0 Sundhedsplatform 35,0 50,0 64,0 85,0 100,0 0,0 Bufferpulje 0,0 46,4 46,4 49,5 49,7 49,7 I alt , , , , , ,2 Udgiftsloft 0,5 % stigning , , , , , ,2 Udgiftsloft 0,0 % stigning , , ,0 Udgiftsloft 1,0 % stigning , , ,7 Udfordring med 0,5 % stigning 46,4-0,3-139,1-191,9-314,4-381,0 Udgiftsloft med 0,0 % stigning -271,6-474,1-621,2 Udfordring med 1,0 % stigning -102,3-128,9-138,4 Tabellen viser, at der vil være budgetudfordringer i 2016 uanset hvilket scenarie, der er for vækst i udgiftsloft. Udfordringen stiger yderligere i overslagsårene. Dette er som nævnt under forudsætning af, at der findes en finansiel løsning på problematikken omkring sygesikringsmedicinen. Det må således forventes, at der ikke kan bringes balance i budgettet for 2016, uden der gennemføres reduktioner. Side 9

10 3.3. Tiltag, der kan reducere udgifterne i 2015 Som det fremgår af tabellen i afsnit 3.2. er der allerede i 2015 en ubalance i størrelsesordenen 140 mio. kr. Der er således behov for at finde besparelser, som gør det muligt at overholde driftsloftet. Dertil kommer, at det må forudses, at der også i 2016 og frem vil være betydelig ubalance. Det endelige omfang heraf beror dog på indholdet i økonomiaftalen for Administrationen kan foreløbigt pege på følgende, der kan reducere udgiftspresset i 2015: Lavere lønstigning end forudsat De netop afsluttede overenskomstforhandlinger indeholder 0,6 % lavere lønstigning fra 2014 til 2015 end forudsat ved budgetlægningen for Mindreudgiften andrager ca. 40 mio. kr. Besparelsen har kun effekt i 2015 Det forudsættes, at regeringen ikke inddrager gevinsten i Intern forsikringsordning I 2013 blev reglerne for budgettering og bogføring af udgifter/indtægter vedr. interne forsikringsordninger præciseret. Er man selvforsikrende, skal området være i balance i det omkostningsbaserede regnskab. Den præmiebetaling, som opkræves i enhederne, skal dække udgifter til administration, løbende skadesudbetalinger samt hensættelse. Det omkostningsbaserede balancekrav har som afledt virkning, at der i det udgiftsbaserede regnskab vil være et overskud. Beløbet andrager ca. 20 mio. kr. Der er tale om en permanent virkning Manglende målopfyldelse Værdi for borgeren Det er i 2014 ikke lykkedes for de fem sygehuse at opfylde alle målsætninger i Værdi for borgeren fuldt ud. Budgettet i 2015 nedreguleres som følge heraf med 12 mio. kr. Der er alene virkning i Ovenstående tiltag vil samlet give en reduktion i 2015 på ca. 75 mio. kr. Der udestår således 65 mio. kr. inden balance er opnået Perspektiver for 2016 og frem Det fremgår af afsnit 3.2. at det økonomiske fundament i regionen er solidt, idet budgetproblemerne ville kunne håndteres, hvis forudsætningerne omkring medicinudviklingen i ØA 2015 havde holdt. Tabellen i afsnit 3.2. viser ligeledes, at der i 2016 og frem vil være betydelige budgetudfordringer. Det endelige omfang heraf afhænger i meget høj grad af de kommende økonomiforhandlinger, hvor især spørgsmålet om udgiftsudviklingen på medicinområdet er afgørende. Hertil kommer den generelle usikkerhed omkring udviklingen i udgiftslofterne. Det forventes, at økonomiaftalen for 2016 er færdigforhandlet primo juni. Først dér kan omfanget af budgetudfordringerne i de kommende år opgøres endeligt. Det er dog ikke realistisk, at budgetlægningen for 2016 kan gennemføres uden reduktioner. Administrationen vil på den baggrund arbejde med forskellige initiativer, der vil kunne reducere udgiftsniveauet fra 2016 og frem, så de kan indgå i budgetbehandlingen i august. Side 10

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere