Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet."

Transkript

1 Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Brevid: Administrationen Alléen Sorø Tlf.: Sundhedsområdet Budgetvurderingen er koncentreret om tre områder: budgetoverholdelse på egne enheder, udviklingen på de vanskeligt styrbare områder samt status på udmøntning af besluttede besparelsestiltag. Sammenfattende kan det konkluderes, at budgetvurderingen viser et samlet pres på udgifterne i forhold til overholdelse af økonomiaftalen med regeringen på ca. 55 mio. kr. fordelt med 40 mio. kr. vedr. udgiftspres som følge af overførsler, netto 3 mio. kr. vedr. vanskeligt styrbare områder og 12 mio. kr. vedr. realisering af besparelsespuljer. I konsekvens af udgiftspresset foreslås, at der træffes beslutning om en forholdsmæssig reduktion af de enkelte enheders budgetter i 2011 på hovedkonto 1 og 4 svarende til i alt 55 mio. kr. 1.1 Ad udviklingen på egne enheder Det er samlet vurderingen, at budgettet overholdes på alle enheder. Budgettet for 2011 er som led i overførsel af mindreforbrug fra 2010 til 2011 tilført højere beløb end vanligt. Der er tale om engangsbeløb, der typisk ikke indgår i den løbende drift, men anvendes til særlige initiativer. I forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2010 og overførslerne fra 2010 til 2011 har spørgsmålet om den budgetmæssige virkning af de store overførsler fra 2010 til 2011 været drøftet. Det er vurderingen, at overførslen skønnes at give et nettopres på økonomiaftalen på ca. 40 mio. kr Ad udviklingen på de vanskeligt styrbare områder Regionsrådet fik på mødet den 7. april forelagt en vurdering af budgetsituationen for 2011 på baggrund af det foreløbige regnskabsresultat for Side 1

2 2010. Denne viste, at udgifterne til vanskeligt styrbare områder samlet set forventedes at ville holde sig inden for budgetrammen. Vurderingen pr. 31. marts bygger ud over regnskabet for 2010 også på udviklingen i årets første måneder. Den overordnede konklusion om udgiftsudviklingen har ikke ændret sig i forhold til forrige vurdering. Samlet set forventes udgifterne til vanskeligt styrbare områder således at holde sig inden for budgettet. Der kan konstateres et nettomerforbrug på knapt 3 mio. kr. Der er dog væsentlige afvigelser på de enkelte områder. Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget Til sammenligning indgår en kolonne der viser det tilsvarende skøn i marts måned. Som det fremgår af tabellen er der afvigelser fra marts til nu inden for enkeltområder, men det samlede resultatet vurderes at være uændret. Baggrunden for udsvingene fremgår af beskrivelserne på de enkelte områder. Der foreslås gennemført bevillingsændringer svarende til tabellen. (mio. kr.) Skøn RR 7.4 Skøn RR 22.6 Udenregionalt basis 95,0 95,0 udenregional højt specialiseret 0,0 0,0 Udenregionalt psykiatri 0,0 0,0 Takstindtægter, somatik -14,0-14,0 Taktindtægter, psykiatri -39,3-61,7 Sygesikring -40,0 0,0 Sygesikringsmedicin 0,0 0,0 Respiratorpatienter 6,2 6,5 Medicinpulje 24,5 0,0 CPAP 6,6 6,6 Patientforsikring -12,0 0,0 Patientbefordring -20,0-22,2 SOSU-løn -7,0-7,5 Vanskeligt styrbart i alt 0,0 2,7 (+ = merudgift) Somatik - udenregionalt basis og højt specialiseret: Aktivitetsudviklingen på fremmede sygehuse viser, at aktiviteten ser ud til at stagnere. For 1. kvartal 2011 i forhold til 1. kvartal 2010 er der på andre offentlige sygehuse således en nulvækst. Også på privathospitaler og private specialsygehuse ser der ud til at være uændret aktivitetsniveau i forhold til I budgettet er forudsat en aktivitetsvækst fra 2010 til 2011 på 3 %. Da vurderingen af aktivitetsudviklingen bygger på et kort tidsrum ændres der ikke ved budgetforudsætningen. Der forventes fortsat et merforbrug på ca. 95 mio. kr. på udenregionalt basis. Regnskabet for 2010 viste et merforbrug på ca. 200 mio. kr. vedrørende udenregionalt basis. Det er kun ca. halvdelen af merforbruget i regnskab 2010 som udgør et permanent løft, idet der i 2010 var en række engangsudgifter, såsom efterregulering og udgifter til dækning af særlige etableringsudgifter på egne hospicer. Hertil kommer et forventet betydeligt fald i fedmeoperationer som følge af hjemtag og ændrede visitationsretningslinjer, ligesom der er Side 2

3 efterreguleringer i form af mindreudgifter, som ikke indgik i regnskabsresultatet for 2010, men som bogføres i I vurderingen af det forventede regnskabsresultat er der medtaget et forventet rabatniveau på aftalen med Region Syddanmark og Region Nord svarende til niveauet for Der er ikke indarbejdet skøn for effekten af aftalen med Region Hovedstaden. Udgiftsreduktioner som følge af aftalen med Hovedstanden forudsættes at indgå til finansiering af robusthedspuljen på de 50 mio. kr. jf. nedenfor. På det højt specialiserede område forventes budgettet overholdt. På dette område blev budgettet tilrettet i 2010 i forhold til regnskabsresultatet for 2009 og der var således i 2010 kun en overskridelse på 6 mio. kr. svarende til en overskridelse på 0,3 %. Psykiatri udenregionalt basis og højt specialiseret: Budgettet forventes overholdt. Der er et afdæmpet forbrug på børne- og ungeområdet som er en effekt af den positiv udvikling i Psykiatriens overholdelse af undersøgelses- og behandlingsrettighederne på området, men om den holder og ikke modsvares af anden vækst, er for usikkert at sige på nuværende tidspunkt. Takstindtægter somatik: På baggrund af regnskabsresultatet for 2010 kan der i 2011 forventes en merindtægt på ca. 14 mio.kr. på det somatiske område. Takstindtægter psykiatri: Ved forrige vurdering af 2011 var bekendtgørelsen om takstbetaling på Sikringen ikke udstedt. Der blev derfor i marts foretaget en skønsmæssig vurdering af indtægtsprovenuet. Der er nu foretaget en konkret beregning af forventede takstindtægter på Sikringen med afsæt i den endelige betalingsbekendtgørelse. Det samlede provenu forventes herefter at blive på 77,5 mio. kr. Hertil kommer en forventet indtægt på de øvrige dele af Psykiatrien på 5 mio. kr. svarende til niveauet i tidligere år. I forhold til budgettet giver det en merindtægt på samlet 61,7 mio. kr. Det er fortsat et åbent spørgsmål, om der kan gennemføres efterregulering af opkrævningen for 2009 og Eventuelle indtægter herfra forudsættes at indgå til finansiering af robusthedspuljen på de 50 mio. kr. jf. nedenfor. Sygesikring: Udgifterne til sygesikring udviste en negativ opgavekorrigeret realvækst fra 2009 til Dette udgangspunkt lå til grund for vurderingen af 2011 i marts måned. Administrationen kan konstatere en markant stigning i aktiviteten i årets første måneder. Aktivitetsniveauet ligger 8 % højere end sidste år. Med virkning fra træder en ny overenskomst på almen lægehjælp i kraft. I henhold til denne etableres med udgangspunkt i udgiftsniveauet pr et loft over aktivitetsudviklingen i 2011 svarende til 25 mio. kr. for vores region. Den høje vækst i årets første måneder forventes derfor at klinge af i perioden efter 1. april. På speciallægeområdet kan der konstateres en stigning i aktiviteten i årets første måneder på 5,5 %. Også her træder en ny overenskomst i kraft med virkning fra , og her er ligeledes indbygget et loft for aktivitetsstigning i forhold til udgangsniveauet. Side 3

4 Set i lyset af, at væksten på almen lægehjælp og speciallægehjælp forventes at klinge af i takt med de nye overenskomster, er det administrationens vurdering, at budgetniveauet for 2011 kan fastholdes. Sygesikringsmedicin: Udgifterne til sygesikringsmedicin ligger lavt i de første måneder af Hvis tendensen fortsætter, vil regnskabet udvise et mindreforbrug. Der er dog betydelige udsving i forbruget hen over året, så det er for tidligt at komme en valid vurdering af det forventede regnskabsresultat. Området er underlagt budgetgaranti. I tilfælde af afvigelser vil tabet/gevinsten blive modregnet i bloktilskuddet med 75 % af den samlede afvigelse på landsplan. Udgifterne til sygesikringsmedicin indgår som følge heraf ikke i opgørelse af afvigelser i forhold til økonomiaftalen. Respiratorpatienter: Området er omfattet af en budgetreguleringsmodel, hvor budgettet justeres i takt med udsving i patienttal. Der er indarbejdet en årlig reduktion på 2 % i enhedsprisen pr. patient. Vækst i patienttal i forhold til det budgetforudsatte resulterer i behov for tilførsel af 6,5 mio. kr. For patienter, der både har behov for respiratorhjælp og hjælp til personlig pleje jf. serviceloven indgås en aftale mellem region og kommune om fordeling af de samlede udgifter. Administrationen kan konstatere, at kommunerne strammer visitationskriterierne for den kommunale del af den samlede pakke, med den konsekvens, at den kommunale medfinansiering falder. Dette får afsmittende effekt på den regionale del af den samlede udgift. Problemstillingen rejses principielt. Medicinpulje: Regnskabsresultatet for 2010 viste en noget højere realvækst end forudsat. En mekanisk fremskrivning af budgettet i 2011 på baggrund af 2010 ville resultere i et udgiftsbehov på godt 20 mio. kr. Denne vurdering lå til grund for opfølgningen i marts. Det kan nu konstateres, at forbruget i de første måneder i 2011 ligger på et noget lavere niveau end tidligere. På baggrund heraf er det den samlede vurdering på nuværende tidspunkt, at udgifterne holder sig inden for budgettet. Apparater til patienter med søvnapnø: Fra 2010 er udgifterne til apparater til patienter med søvnapnø (CPAP-apparater) samlet i en særlig pulje. Budgettet er sat til 6 mio. kr. Forbruget i 2010 var på i alt 9,3 mio. kr. Området er i vækst, så det vil være realistisk at forvente en realvækst fra 2010 til Det er vurderingen, at patienttallet vil stige med 35 % fra 2010 til 2011, svarende til en samlet udgift i 2011 på 12,6 mio. kr. Der er således behov for en tilførsel på 6,6 mio. kr. Patientforsikring: Udgiften til patientforsikring var i 2010 væsentlig lavere end forudsat. Patientforsikringen har tidligere oplyst, at der lå en pukkel af sager, som ville rulle over i Udbetalingerne i de første 2 måneder viser, at sagspuklen nu afvikles. Det er på nuværende tidspunkt den samlede vurdering at budgettet for 2011 vil holde inkl. pukkelafvikling. Patientbefordring: En teknisk regulering som følge af momsforhold betyder, at budgettet vedr. patientbefordring kan reduceres med 22,5 mio. kr. Der forventes ikke ændringer i basisbudgettet i øvrigt. Side 4

5 SOSU løn: På baggrund af det aktuelle elevtal og en forventning om AER refusion svarende til niveuaet forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 7,5 mio. kr. 1.3 Status på besparelsespuljer I budgettet for 2011 er indarbejdet 3 besparelsespuljer Pulje vedr. indkøbsbesparelser: Puljen bliver med denne budgetopfølgning fuldt udmøntet (inkl. finansiering af styrkelse af indkøbsfunktionen) som følge af gevinster ved udbud, der allerede er gennemført. Det er forudsat, at eventuelle yderligere besparelser skal indgå i udmøntningen af puljen på 50 mio. kr. Der bidrages i denne opfølgning hertil med ca. 2,2 mio. kr. Pulje vedr. sygehusstruktur: Der blev ved budgetvedtagelsen for 2011 indarbejdet en pulje på 12 mio. kr. vedr. besparelser som følge af lukning af bl.a. Korsør Sygehus samt flytning af kirurgisk aktivitet fra Kalundborg Sygehus. Puljen udmøntes fuldt ud med denne budgetopfølgning. Pulje vedr. akutstruktur: Det er i budgettet forudsat, at der som følge af rammeplanen for ny akutstruktur kan spares 20 mio. kr. Foreløbige beregninger viser, at det næppe er muligt at opnå fuld gevinst den vedtagne konkrete plan. Dette skyldes bl.a. forskydninger i tidsplanen. Det er pt. vurderingen, at der kun kan opnås besparelser på ca. 8 mio. kr. i Ved næstkommende budgetopfølgning forelægges en detaljeret udmøntning af besparelsespuljen både for 2011 og årene frem. Robusthedspulje på 50 mio. kr.: I det vedtagne budget for 2011 er indarbejdet en besparelsespulje på 50 mio. kr. for at skabe robusthed i budgettet. Det er forudsat, at puljen udmøntes gennem besparelser som følge af prisaftaler på det udenregionale område og hjemtagningsprojekter på op imod 30 mio. kr. De resterende 20 mio. kr. skulle realiseres ved fremrykning af besparelsesinitiativer vedr. indkøb, laboratorieydelser samt øvrige initiativer. Status for udmøntning er følgende: Udgangspunkt -50,0 Hjemtag 1,7 Laboratorie fase 1 4,1 Laboratorie fase 2 3,5 Indkøb 2,2 Status -38,5 Med denne budgetopfølgning gennemføres hjemtagningsprojekter, der giver en samlet gevinst på 1,7 mio. kr. Der er andetsteds redegjort for udviklingen i udgifterne på det udenregionale område. Der er i vurderingen ikke indregnet virkning af prisaftaler med Hovedstaden. Provenuet i 2011 heraf vil indgå i puljen. Vedr. laboratorieydelser gennemføres første fase i form af omlægning og hjemtag med denne budgetopfølgning. Resultatet er et provenu i 2011 på 4,1 mio. kr. Fase 2 er fortsat under udredning, men det er vurderingen, at udmøntningen heraf vil kunne give minimum 3,5 mio. kr. i Side 5

6 I budgetopfølgningen indgår udmøntning af realiserede indkøbsbesparelser ved allerede gennemførte udbud. Denne resulterer i en merbesparelse på 2,2 mio. kr. der indgår i puljen. Af kommende tiltag, der kan medgå til realisering af puljen skal peges på følgende: Som nævnt ovenfor er der et åbent spørgsmål omkring efterregulerende opkrævning for 2009 og 2010 på Sikringen. Eventuelle indtægter herfra forudsættes at indgå til finansiering af robusthedspuljen. Der udestår afklaring af tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat for tidligere år for enkelte kommuner. Det forudsættes, at denne ekstraordinære indtægt indgår i puljen. Med disse tiltag samt evt. yderligere vedr. hjemtag, laboratorier og indkøb vurderes det at være muligt at indfri robusthedspuljen. 1.4 Kommunal medfinansiering Regnskabsresultatet for 2010 viste en merindtægt på 112,5 mio.kr. I budget 2011 er indtægten fastsat til mio.kr. Dette skøn for den samlede kommunale medfinansiering er fastsat i økonomiaftalen for 2011 og er baseret på opskrivning af det regulerede aftalegrundlag for 2010 med en 3 % aktivitetsvækst samt en p/l-fremskrivning af taksterne med 0,8 %. Et realistisk skøn for udviklingen i 2011 vil være en aktivitetsvækst i forhold til 2010 på 2 %. Det betyder, at regnskabsresultatet kan fremskrives med 2,8 % til 1.757,4 mio. dvs. en forventet merindtægt på ca. 86 mio.kr. Den forventede ekstraindtægt indgår ikke i beregningen af økonomiaftaleoverholdelsen, men bidrager alene til en styrkelse af kassen. Der er fremsat lovforslag med virkning fra 2012 omkring ændring af den kommunale medfinansiering, hvor det kommunale grundbidrag konverteres til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udvides, idet lofter for den kommunale medfinansiering af ambulant og stationær aktivitet m.m. hæves. I lovforslaget indgår endvidere, at eventuelle merindtægter udover det i økonomiaftalen aftalte budgetniveau ikke vil tilgå regionen. Den afledte effekt af lovforslaget for 2011 forventes afklaret i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for Øvrige områder Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser, at budgettet forventes overholdt på Fælles formål og Regional udvikling. Der foreslås en række ændringer af teknisk karakter inden for den samlede bevillingsramme. På Socialområdet forventes budgetterne overordnet set at blive overholdt. Belægningen har været vigende og følges derfor tæt, således at der er overensstemmelse mellem økonomi og aktivitet. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser af vigende belægning vil indgå i de kommende budgetopfølgninger. I forlængelse af regnskabsresultatet for 2010 er der udarbejdet en uddybende budgetopfølgning på de institutioner, der udviste et merforbrug på mere end 3 %. Redegørelse vedrørende Bakkegården forelægges som særskilt sag i et senere møde. De resterende institutioner med merforbrug er: Side 6

7 Bo og Naboskab Sydlolland Platangården Børneskolen Glim Refugium Bo og Naboskab Sydlolland har iværksat en plan for en fremtidig drift af institutionen, så der kommer balance mellem budget og aktivitet fra og med I hovedtræk omhandler planen personalereduktion og nedlæggelse af pladser. I 2011 anvendes den såkaldte 70 %- regel for budgettilpasning ved vigende belægning. Helhedstilbuddet som består af fire pladser skal nedlægges og integreres i KereCentret. Dette påbegyndes i indeværende år. A-huset skal endnu engang nedjusteres, da efterspørgslen fortsat er faldende. Fra budget 2012 forventes en nednormering på i alt ti pladser. På hele specialområdet pågår et arbejde om en ny opdeling i takstgrupper. Dette vil skabe større gennemsigtighed, da området i dag er kendetegnet ved mange tillægsydelser. Arbejdet med opdelingen forventes afsluttet, så det kan blive indarbejdet i budget Platangårdens vigende belægning følges tæt. For tiden pågår et udredningsarbejde for hvordan Platangården yderligere bliver tilpasset til en fremtidig drift. For 2011 er der allerede iværksat en række tiltag i form af blandt andet ansættelsesstop og personalereduktion. Reglen om en reduktion på 70 % af pladsprisen anvendes i 2011 til håndtering af den vigende belægning. Udredningsarbejdet skal også give et skøn for belægningen i 2012 og frem, så eventuelle korrektioner kan indarbejdes i 2011/2012. På Børneskolen pågår der en udredning af fremtidigt pladstal og budget. I forhold til budgetoverholdelse i 2011 og frem, er der på Børneskolen iværksat en plan i form af blandt andet reduktion af personaleudgifter og effektivisering af arbejdsgange. Belægningssituationen pr. 31/ viser en merbelægning på epilepsi-pladserne, mens der er en mindrebelægning på ADHD-pladserne. Børneskolen vurderer at efterspørgslen fra kommunerne efter netop ADHD- pladser synes at være faldende. Både pladstal og driftsudgifter til de to tilbud vurderes med henblik på, at eventuelle korrektioner kan indarbejdes i 2011/2012. Det er aftalt at reglen om 70 % reduktion af pladsprisen anvendes i Glim Refugium har i 2011 en merbelægning på to pladser og det forventes at denne merbelægning vil holde resten af året. Der er dialog mellem Glim Refugium og administrationen med hensyn til konsekvenser for budget og regnskab, så merbelægningen ikke giver anledning til en ubalance. Side 7

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. september 2006 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Økonomiafdelingen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Hospitalsenheden Vest Drift af PET-CT scanner i 2012-13 Indhold: 1. Baggrund 2. Oprindelige overslag 3. Sammenligning

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2008

Budgetopfølgning 1/2008 Budgetopfølgning 1/2008 Budgetopfølgning 1/2008 19.02.2008 Side 1 Indledning Budgetopfølgning 1/2008 lægger vægt på at beskrive eventuelle ændringer i de forudsætninger, som ligger til grund for budget

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

$%" &!! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ !$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" $-!-. " ###" 82(!"

$% &!! -.2!1! 0 $'-!-.$-. 1! !!$'!$-!$ !$-! ))!, -!!,!$1!*+,!! $-!-.  ### 82(! $%" &!! '(!)&!" ###" *"+,!"' -./"("."!/" )"-"-".!$! /"01()"$/"%1!"$'-! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ /"$)%,","2,(!"!!$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" )"/"%$(!$')! -!-."$/"-. $-!-. " -!1"$'-."$0-. /"'!3!$"$/"$0&

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere