Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade København Egne bilag

2 Sådan skriver du firmabiblen Vejledning i udarbejdelse af kvalitetsstyringssystemer for medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 1

3 Indholdsfortegnelse - 2 Introduktion - 4 Sådan bruges denne vejledning - 4 Hvad er en kvalitetshåndbog - 5 Blå Blå Kvalitetshåndbogens indhold - 6 Hvem er vi og hvad er vort mål med virksomheden 1. Indledning / virksomhedens historie - 6 Blå a) Kort beskrivelse af virksomhedens baggrund. b) Virksomhedens specialer og sikringen af kundernes tryghed. 2. Firmaets kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning - 7 Blå a) Hvordan virksomheden ønsker at blive opfattet af omverdenen. b) Hvor godt firmaet vil være, fx hvordan sikres ensartede arbejdsmetoder. 3. Organisation og ansvarsfordeling - 8 Blå a) Kort beskrivelse af organisationen, eventuelt ved hjælp af en figur. b) Hvem er hovedansvarlig for virksomhedens kvalitet og hvem er stedfortræder. Hvad gør vi for kunderne og hvorfor kan de regne med kvalitetsarbejde 4. Hvordan vi behandler vore kunder og vore opgaver - 9 Orange a) Regler for den sædvanlige forberedelse og udførelse af opgaver. b) Regler for valg af materialer, leverandører og underentreprenører. c) Særlige emner der skal huskes for bestemte opgave- eller kundetyper. d) Forberedelse og udførelse af større opgaver med sagsbestemt kvalitetsplan. e) Hvordan sikrer vi, at værktøj og vognpark holdes i orden Gul f) Regler for forberedelse og klargøring af biler før udkørsel. g) Hvordan vi skal fremtræde hos kunderne, derunder påklædning og mødetid. h) Hvad gør vi for at holde byggepladsplads og værksted ryddelige og rene. i) Hvordan fremsætter medarbejderne deres ideer og forslag til forbedringer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 2

4 5. Hvordan behandler vi reklamations- og garantisager - 18 Grøn a) Regler for registrering, skriftlige klager eller udfyldelse af et særligt skema. b) Regler for behandling af reklamationen; hvem gør hvad hvor hurtigt. c) Regler for afslutning af reklamationssagen og meddelelse til kunden herom. 6. Hvordan sikrer vi korrekt prisberegning og fakturering m.v Grøn a) Regler for prisberegning og fakturering. b) Regler for kunde- og leverandørbogføring, udsendelse af rykkere og lignende. 7. Hvordan er sikkerheds-, miljø- og personalepolitikken - 21 Grøn a) Regler for virksomhedens sikkerhed, tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentant(er). b) Ansættelse, instruktion, rundvisning og igangsætning af nye medarbejdere. c) Regler for instruktion i brugen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem. d) Regler for lærlingeuddannelse og supplerende uddannelse / efteruddannelse. e) Regler for medarbejdermøder, medarbejdersamtaler, gensidig ros, ris og forslag. Hvad gør vi for at følge med udviklingen og for at blive bedre 8. Hvordan opsamles erfaringer, hvordan forebygges fejl og mangler - 24 Grå a) Regler for registrering og undersøgelse af fejl og fejlkilder. b) Regler for udarbejdelse af erfarings- og fejlopsamlingsliste. c) Vurdering af fejl, der er opstået i forbindelse med nye materialer eller metoder. d) Forebyggelse af fejl og mangler, derunder instruktion af medarbejderne. 9. Hvordan vi vedligeholder kvalitetsstyringssystemet - 27 Grå a) Regler for den løbende kontrol og opdatering af kvalitetsstyringssystemet. b) Regler for informationsmøder og for instruktion af medarbejderne. c) Regler for registrering af tidsforbrug og andre kvalitetsomkostninger. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 3

5 Introduktion Blå - Glarmesteren Sådan bruges denne vejledning Denne vejledning er en del af et samlet materiale om kvalitetsstyring i glarmesterfaget. Det er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som i 1995 blev nedsat af Glarmesterlauget i Danmark. Formålet har været at fremstille et arbejdsgrundlag, som kan hjælpe enhver medlemsvirksomhed - uanset om den er stor eller lille - til hensigtsmæssig, enkel og praktisk kvalitetsstyring. Kvalitetsstyring, der bliver respekteret og som kan betale sig. Kvalitetsstyringen i glarmestervirksomheden Vejledning i udarbejdelse af kvalitetssystemer Tilbudsmateriale Kvalitetshåndbogen ( Firmabiblen ) Standard kvalitetsplan Prækvalifikation Sagsbestemt kvalitetsplan Vejledning og skemaer Kontrolplan og kontroldokumentation Udfyldte eksempler Figuren viser sammenhængen imellem virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem (øverst) - med kvalitetshåndbogen som det centrale dokument - og den byggesagsbestemte kvalitetsstyring, hvor kvalitetsplanen med kontrolplanen er de væsentlige dokumenter. Denne vejledning er en hjælp til fremstilling af værktøjet til virksomhedens generelle kvalitetsstyring, kvalitetshåndbogen. De øvrige vejledninger for udarbejdelse af kvalitetsplan og kontrolplan er udsendt ag Glarmesterlauget i Danmark. For særligt interesserede har laugskontoret tillige en mere omfattende vejledning med tekstforslag til fremstilling af et kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i ISO 9000-standarderne. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 4

6 Hvad er en kvalitetshåndbog Blå - Glarmesteren Denne vejledning bruger du som nævnt, når du vil fremstille virksomhedens kvalitetshåndbog. En kvalitetshåndbog indeholder den samling arbejdsregler (de kaldes også procedurer eller instruktioner), som er nødvendige for at sikre en ensartet og høj kvalitet af firmaets produkter og ydelser. Vejledningen indeholder overskrifter og opstillinger, der omfatter alle de forhold, som en glarmestervirksomhed med fordel kan beskrive som hjælp til firmaets medarbejdere i det daglige arbejde og som en orientering til kunderne om betryggende styring af alle arbejdsprocesserne. Afsnitsinddelingen og overskrifterne kan bibeholdes som de er, eller de kan ændres efter forholdene i din virksomhed. For hvert afsnit er i skråskrift (kursiv) anført, hvad det er hensigtsmæssig at beskrive i det pågældende afsnit. Afsnit, der ikke er relevante for din virksomhed, udelades. Ved udarbejdelse af kvalitetshåndbogen kan du gå frem i rækkefølge efter denne opstilling - eller du kan starte med at beskrive de forhold, der er af størst betydning for netop din virksomhed og supplere med andre områder efterhånden som tiden og energien rækker. Hvis du har et tekstbehandlingssystem af typen WordPerfect 5.1 eller 6.0 eller Word for Windows 6.0 kan du eventuelt bruge en tom skabelon med alle de viste overskrifter (den kan fås på diskette fra Laugskontoret). Skabelonerne til WordPerfect hedder SKABELON.WP5 hhv. SKABELON.WP6, til Word for Windows hedder den SKABELON.DOC. For at lette overblikket i den færdige kvalitetshåndbog, kan du anvende farvede faneblade for de enkelte afsnit. Derved kan enhver medarbejder straks finde frem til de sider, der har betydning for netop denne medarbejders funktion i firmaet. Farverne kan fx have følgende betydning: Blå Glarmesteren / indehaveren Orange Formænd og evt. arbejdsledere Gul Glarmestersvende og lærlinge Grøn Administration m.v. Grå Alle i virksomheden For at gøre denne markering endnu tydeligere, er siderne i denne vejledning både mærket med farvekoden øverst til højre på siden og trykt på svagt farvet papir i henhold til forslaget. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 5

7 Blå - Glarmesteren Kvalitetshåndbogens - firmabiblens - indhold: Hvem er vi og hvad er vort mål med virksomheden Afsnit A indeholder en præsentation af virksomheden over for omverdenen, fortrinsvis kunderne. I kapitel 1 i dette afsnit beskriver du først lidt om firmaet. Derefter i kapitel 2 lidt om firmaets mål og arbejdsform. Endelig i kapitel 3 viser du, hvordan I har organiseret ansvarsfordelingen. Det er mest overskueligt, hvis du bruger en side til hvert kapitel i kvalitetshåndbogen. 1. Indledning / virksomhedens historie a) Her kan du give en kort beskrivelse af virksomhedens baggrund. b) Hvis der er andet, du ønsker at lægge særlig vægt på i forholdet til dine kunder, kan du kort fortælle om det i dette kapitel. For eksempel kan du omtale firmaets specialer. Derunder måske også, at virksomheden satser på kvalitetsstyring for at give kunderne tryghed i alle forhold. Dine egne notater: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 6

8 Blå - Glarmesteren 2. Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning a) Hvordan ønsker virksomheden at blive opfattet af omverdenen. Eksempel: Tilfredse kunder er en forudsætning for en sund forretning. Virksomheden vil være kendt for en ensartet, høj kvalitet til konkurrencedygtig pris i alle leverancer, store såvel som små. Kunderne skal kunne stole både på arbejds- og produktkvaliteten og på pålidelighed i overholdelse af de aftaler, virksomheden indgår. b) Hvor god firmaet vil være, fx hvordan sikres ensartede arbejdsmetoder. Eksempel: Virksomheden vil opfylde de indgåede aftaler og overholde ensartede arbejdsregler og -metoder som angivet i denne kvalitetshåndbog. Derved opnås pålidelige og sikre resultater, således at vore kunder kan planlægge efter aftalerne og regne med faste leveringsterminer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 7

9 Blå - Glarmesteren 3. Organisation og ansvarsfordeling a) Virksomhedens organisation beskrives kort, evt. ved hjælp af en figur. Eksempel: Virksomheden ledes af glarmester (navn). For enhver opgave udpeges en sagsansvarlig formand, som alle forhold vedrørende arbejdets udførelse kan drøftes med. I formandens fravær kan henvendelse rettes til glarmesteren. For større opgaver vil ansvarsfordelingen med navne og telefonnumre fremgå af en sagsbestemt kvalitetsplan, der udarbejdes for entreprisen. Af denne kvalitetsplan vil det fremgå, hvem der sørger for kontrol af det udførte arbejde og for dokumentation af den rette kvalitet. Egne notater, eventuelt et organisationsdiagram: b) Hvem er hovedansvarlig for kvalitetsstyringen og hvem er stedfortræder. Eksempel: Glarmesteren er ansvarlig for virksomhedens kvalitetsstyring. Han sikrer den løbende overholdelse af kvalitetsreglerne og vedligeholdelse af kvalitetsstyringen. (Navn) er stedfortræder, hvis glarmesteren er fraværende i mere end en uge. Resultatet af virksomhedens kontroller og kvalitetsstyring vil med jævne mellemrum blive gennemgået af glarmesteren for at fastslå, om kvalitetsstyringssystemet kan forbedres. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 8

10 Orange - Formand Hvad gør vi for kunderne og hvorfor kan de regne med kvalitetsarbejde Afsnit B indeholder de konkrete regler, som vi bruger for at sikre kunderne kvalitetsarbejde til den aftalte tid. Først beskrives her de procedurer, som gælder for arbejdets forberedelse og tilrettelæggelse. 4. Hvordan vi behandler vore kunder og vore opgaver a) Regler for den sædvanlige planlægning og forberedelse til udførelse af opgaverne. Målet med kvalitetssikring er som tidligere nævnt tilfredse kunder. For både små og store opgaver. Her beskriver du de væsentligste procedurer for planlægning og forberedelse af alle de sædvanlige værksteds- og reparationsopgaver og for nyt arbejde, derunder for rettidig bestilling af de nødvendige materialer. Indsæt for eksempel en side for hvert emne med din egen tekst, så reglerne bliver nemme at finde rundt i. Den første procedure kan fx gælde korrekt ordremodtagelse, fx i telefonen Den næste kan beskrive regler for udfyldelse af arbejdssedler ved bestilling. Den følgende procedure kan være om fordeling af opgaverne og turplanlægning. Dernæst reglerne for hensigtsmæssig kontrol med det udførte arbejde. Tillige fornuftige regler for håndtering af mangler og fejl. Eventuelt beskrives også regler for arkivering og opbevaring af tegninger m.v. Egne notater, evt. fortegnelse af de efterfølgende procedurer: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 9

11 Orange - Formand, evt. lagerpersonale Selv det bedste arbejde fører ikke til kundernes tilfredshed, hvis de indkøbte materialer og ydelser fra andre ikke lever op til virksomhedens egen kvalitet. Dette gælder ikke mindst sikring af pålidelige leverancer, så virksomheden kan leve op til de indgåede aftaler med kunderne. Derfor er der brug for at præcisere, at også indkøb og leverancer skal være af den rette kvalitet. b) Regler for valg af materialer, leverandører og underentreprenører. Kvalitetssikring omfatter som nævnt også sikring af kvalitetsmæssigt betryggende indkøb. I din virksomhed er dette muligvis indehaverens eget daglige ansvar, eller det er måske formandens eller det administrative personales. I så fald vil du måske flytte dette emne til et andet afsnit. Ellers er de regler, der skal beskrives her, for eksempel: Procedure for valg af materialer, derunder kunders særlige materialekrav. Procedure for valg af (under-)leverandører og (under-)entreprenører. Procedure for opfølgning på bestillinger og sikring af rettidige leveringer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 10

12 Orange - Formand Efterfølgende regler er kun relevante for glarmestervirksomheder, som giver tilbud på større arbejder i underentreprise på byggesager, der er omfattet af Byggestyrelsens kvalitetscirkulære og reglerne i AB92. Hvis dette ikke gælder din virksomhed, kan du udelade de næste to sider. c) Særlige emner der skal huskes for bestemte opgave- eller kundetyper. Et eksempel kunne være: Ved større opgaver udarbejder vi en sagsbestemt kvalitets- og kontrolplan, som sikrer den løbende kontrol med og dokumentation af kvaliteten af de anvendte materialer og det udførte arbejde. Ved udarbejdelse af tilbud på sådanne opgaver vil vi sætte os grundigt ind i udbudsmaterialet (procesgranskning) for at kunne give realistiske og konkurrencedygtige tilbud, som tager hensyn til eventuelle særlige forhold i det enkelte byggeri. Ved ønske om anvendelse af særlige montageformer, nyudviklede byggematerialer (specialglas, fugetyper m.m.) eller når der skal tages særlige miljøhensyn, aftaler vi med bygherre eller hoved-/totalentreprenør hvilken særlig forberedelse eller uddannelse, der skal gennemføres. Firmaets generelle kvalitetshåndbog, firmabiblen med - Kvalitetspolitik - Kvalitetsmål - Kvalitetsprocedurer - Arbejdsinstruktioner Virksomhedens almindelige (evt. ISO-)kvalitetsstyringssystem Forbered dig til den (bygge-)sagsbestemte kvalitetsstyring Sæt dig før projektgennemgangen godt ind i projektet - hvad forpligter du dig til Beskriv klart aftaler om alle relevante emner og opgaver Gennemfør og dokumentér det, parterne har aftalt Udarbejdelse af sagsbestemt kvalitetsplan: Sidefortegnelse Sags-/ordredata Organisation/ansvar Dokumentstyring Vurder projektmaterialet kritisk (procesgranskning): Processer, materialer Risikoområder Udbudskontrolplan Suppler kvalitetsplanen med aftalt Granskningsresultat Risikoområder Prøver, -udførelser Aftalt kontrolplan Suppler løbende kvalitetsplanen med planlagt kontroldokumentation Modtagekontrol Udførelseskontrol Slut-/aflev.kontrol Materiale til drift og vedligehold Aflevering Egne notater (fortsæt evt. på en ekstra side): Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 11

13 Orange - Formand d) Regler for forberedelse og udførelse af større opgaver med sagsbestemt kvalitetsplan. Disse regler er som nævnt kun relevante for større byggeopgaver, hvor en sagsbestemt kvalitetsplan kræves af bygherren eller hoved-/totalentreprenøren. Her kommer så beskrivelsen af hele regelsættet: Procedure for prækvalifikation og for udarbejdelse af tilbud. Procedure for indgåelse og gennemgang af kontrakter og andre bindende aftaler. Procedure for granskning af projektmateriale og for deltagelse i projektgennemgange. Procedure for udarbejdelse og vedligeholdelse af de sagsbestemte kvalitetsplaner og entreprisekontrolplaner for større opgaver. Procedure for planlægning og udførelse af kontrol på større opgaver, derunder for anvendelse af entreprisekontrolplanen og af de særlige kontrolskemaer til dokumentation af den rette byggekvalitet. Procedure for styring og opbevaring af nødvendige tegninger og øvrige dokumenter. Egne notater, evt. fortegnelse af de efterfølgende procedurebeskrivelser: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 12

14 Gul - Glarmestersvende og lærlinge Nu er turen kommet til de regler, der skal sikre den rette kvalitet i det udførte arbejde hjemme på værkstedet og ude hos kunderne. Der hører meget mere til god kvalitet end selve arbejdets udførelse: Grundig forberedelse, godt værktøj og de rette materialer. Ankomst hos kunden til den aftalte tid. Ordentlig påklædning, høflig fremtræden. Fjernelse af spild og materialerester. Og meget, meget mere, som kunderne lægger vægt på. Her kommer forslag til nogle af reglerne: e) Hvordan sikrer vi, at værktøj og vognpark holdes i orden Der må være regler for, at både værktøj og biler holdes i orden, hvis virksomheden skal kunne opfylde kundernes forventninger. Her beskrives for eksempel, at ansvaret for planlagt og regelmæssig vedligeholdelse påhviler hver enkelt svend, der har fået værktøj, bil eller andet materiel overladt, samt hvornår, hvor og hvordan det skal ske. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 13

15 Gul - Glarmestersvende og lærlinge f) Regler for forberedelse og klargøring af biler før udkørsel Den næste procedure indeholder måske reglerne for pakning af materialer og udstyr i servicebilerne. Derunder sikring af en fornuftig økonomi i forbruget og en passende omsætning af hjælpematerialer som fx fugematerialer, så de ikke bliver for gamle. Til dette hører bl.a. også at bestille supplerende materialer hos den indkøbsberettigede i god tid. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 14

16 Gul - Glarmestersvende og lærlinge g) Hvordan skal vi fremtræde hos kunderne, derunder påklædning og mødetid. Det er vigtigt for firmaets omdømme og for kundernes respekt for firmaets medarbejdere, at alle er præsentable og opfører sig ordentligt. Teksten kan for eksempel begynde sådan: Ved fremmøde hos vore kunder vil vi sørge for at ankomme til den aftalte tid og forstyrre mindst muligt i andre aktiviteter. Vi rydder op efter os og fjerner pakkematerialer, spild og restmaterialer. Dette gælder både ved reparationsarbejder og ved større opgaver i fx nybyggeri. Vi bestræber os desuden på, at vore medarbejdere altid skal kunne kendes ved at bære arbejdsdragt med firmaets logo og på at overholde alle aftalte regler. For større byggesager kan desuden anføres reglerne for anvendelse af standardskemaer for følgende kontroltyper: - Indkøbs- og modtagekontrol. - Proceskontrol (udførelseskontrol). - Slut- og afleveringskontrol. Eventuelt kan tillige indsættes eksempler på udfyldte skemaer som en hjælp til de svende og lærlinge, som ikke tidligere har arbejdet med kontroldokumentation. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 15

17 Gul - Glarmestersvende og lærlinge h) Hvad vi gør for at holde byggeplads og værksted ryddelige og rene. Det hører med til god kvalitet, at kunderne føler sig tilpas, hvis de skal besøge os på pladsen, i skuret eller hjemme i virksomheden. Desuden er det nemmere (og billigere) at lave kvalitetsarbejde, hvis der er orden i lokalerne. Hvis arbejdspapirer, materialer og værktøj befinder sig på den rette plads, og hvis det ikke flyder med hjælpemidler eller kasseret materiale. Reglerne skal formentlig gælde alle medarbejdere, så alle føler ansvar for ryddelighed og renlighed. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 16

18 Gul - Glarmestersvende og lærlinge i) Hvordan fremsætter medarbejderne deres ideer og forslag til forbedringer. Eksempel på teksten: Vore medarbejdere er ansvarsbevidste, velkvalificerede og engagerede. Vi opfordrer alle medarbejdere til frit at fremkomme med ideer og forslag til forbedringer. Sådanne forslag kan være helt generelle, eller de kan dreje sig om løsningen af en konkret opgave i et konkret byggeri. Vore medarbejdere vil derfor ofte kunne bidrage med forslag til den bedste løsning for vore kunder. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 17

19 Grøn - Administration m.v. 5. Hvordan vi behandler reklamations- og garantisager a) Regler for registrering, skriftlige klager eller udfyldelse af et særligt skema. For at sikre kundernes tilfredshed er det en væsentlig del af kvalitetssikringen at lære af sine fejl - så man kan undgå fremtidige fejl. Det gælder både materialefejl og fejl, der skyldes eget arbejde. Her kan beskrives: Procedure for modtagelse af skriftlige eller mundtlige (telefoniske) klager eller reklamationer over mangler ved materialer eller ved det udførte arbejde. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 18

20 Grøn - Administration m.v. b) Regler for behandling af reklamationer; hvem gør hvad hvor hurtigt. Procedure og tidsfrister for reklamationsbehandling, for besigtigelse og mangelvurdering, for den videre behandling inklusive eventuel reklamation til leverandører eller underentreprenører. c) Regler for afslutning af reklamationssager og for meddelelser til kunden herom. Det er ikke nok at rette en fejl, kunden skal også have klar besked på, at fejlen er rettet. Her beskrives proceduren for mangeludbedring eller erstatningslevering og for tilbagemelding til kunden samt sikring af kundens tilfredshed ved afslutningen af en reklamationssag. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 19

21 Grøn - Administration m.v. 6. Hvordan sikrer vi korrekt prisberegning, fakturering og kundebogføring m.v. Når vi udfører kvalitetsarbejde, skal vi naturligvis også holde styr på økonomien. Kunderne skal kunne regne med, at den beregnede pris for arbejdet er den rigtige og at bogføring og registrering af betalinger sker korrekt og i rette tid, så overraskelser undgås. Afhængig af virksomhedens størrelse - og af, hvor mange forskellige personer, funktionerne er fordelt på - kan der her være ganske få eller flere procedurer for dette vigtige arbejde. a) Regler for virksomhedens prisberegning og fakturering. Procedure for kontrol af udfyldte arbejdssedler og af korrekt prisberegning af det udførte arbejde inklusive anvendte materialer. Procedure for fakturering, derunder kontrol af kundebetegnelse og korrekt adresse m.v. b) Regler for kunde- og leverandørbogføring, udsendelse af rykkere og lignende. Procedure for debitor- og kreditorbogføring, kontrol af rettidige ind- og udbetalinger, udarbejdelse og udsendelse af rykkerskrivelser og andre bogholderifunktioner. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 20

22 Grøn - Administration m.v. 7. Hvordan er sikkerheds-, miljø- og personalepolitikken i virksomheden a) Regler for virksomhedens sikkerhed, tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentant(er). Procedure for udarbejdelse og vedligeholdelse af sikkerhedsregler samt for registrering af tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentatnter, herunder for planlægning og gennemførelse af påkrævet specialuddannelse. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 21

23 Grøn - Administration m.v. b) Regler for ansættelse, instruktion, rundvisning og igangsætning af nye medarbejdere. Procedure for ansættelse, instruktion og igangsætning af nye medarbejdere. c) Regler for instruktion i brugen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Procedure for medarbejderinstruktion og -uddannelse i anvendelse og overholdelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder for indsamling henholdsvis udfyldelse af kvalitets- og kontroldokumentation. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 22

24 Grøn - Administration m.v. d) Regler for lærlingeuddannelse og supplerende uddannelse/efteruddannelse for svende. Procedure for aftaler om lærlingeansættelser og for planlægning og gennemførelse af supplerende uddannelse henholdsvis efteruddannelse, for eksempel i anvendelse af nye metoder og materialer o.m.m. e) Regler for medarbejdermøder, medarbejdersamtaler, gensidig ros, ris og forslag. Procedure for planlægning og gennemførelse af medarbejdermøder og medarbejdersamtaler med udveksling af ros, ris og forslag til forbedring af arbejdsgangene. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 23

25 Hvad vi gør for at følge med udviklingen og for at blive bedre Grå - Alle i virksomheden 8. Hvordan opsamles erfaringer, hvordan forebygges fejl og mangler a) Regler for registrering og undersøgelse af fejl og fejlkilder. Procedure for registrering af fejl og undersøgelse af fejlkilder med baggrund i klager fra kunder eller i egne konstateringer af andre fejl end ubetydelige og sædvanlige materialeeller udførelsesfejl. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 24

26 Grå - Alle i virksomheden b) Regler for udarbejdelse af erfarings- og fejlregistreringsliste. Procedure for udarbejdelse af en oversigt over indtrufne fejl og fejltyper. Jo bedre overblikket er over tidligere begåede fejl, desto bedre forhindres sådanne fejl i fremtiden - en klar økonomisk fordel for alle parter. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 25

27 Grå - Alle i virksomheden c) Regler for vurdering af fejl, der er opstået i forbindelse med nye materialer eller metoder. Procedure for undersøgelse og vurdering af fejl ved uprøvede materialer eller metoder. d) Regler for forebyggelse af fejl og mangler, derunder instruktion af medarbejderne. Procedure for gennemgang af registreringer vedrørende fejl og mangler, konklusion og instruktion eller uddannelse af medarbejderne i forebyggelse af fejl og mangler. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 26

28 Grå - Alle i virksomheden 9. Hvordan vi vedligeholder kvalitetsstyringssystemet a) Regler for den løbende kontrol og opdatering af kvalitetsstyringssystemet. Procedure for vedligeholdelse og løbende forbedring af kvalitetsstyringssystemet. b) Regler for informationsmøder og for instruktion af medarbejderne. Procedure for planlægning og gennemførelse af informationsmøder og medarbejderinstruktion i anvendelse og overholdelse af kvalitetsstyringssystemet. c) Regler for registrering af tidsforbrug og andre kvalitetsomkostninger. Procedure for registrering af tidsforbrug og andre omkostninger til vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet og til instruktion m.v. af medarbejderne i kvalitetsstyring. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 27

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærervejledning til Produktudvikling, produktion og service

Lærervejledning til Produktudvikling, produktion og service Lærervejledning til Produktudvikling, produktion og service Lærervejledningen er forfatternes bud på, hvordan bogen Produktudvikling, produktion og service kan bruges i den daglige undervisning. Vejledningen

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE BILAG TIL SAB - STYRING OG SAMARBEJDE Indholdsfortegnelse 1. ENTREPRENØRENS KVALITETSLEDELSE... 2 1.1 Generelt... 2 2. ENTREPRISENS KVALITETSLEDELSESSTRUKTUR...

Læs mere

Kvalitetssikring af Planteleverancer

Kvalitetssikring af Planteleverancer Kvalitetssikring af Planteleverancer Udarbejdet af Danske Anlægsgartnere Dansk Planteskoleejerforening Oktober A. Formål. Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere