Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade København Egne bilag

2 Sådan skriver du firmabiblen Vejledning i udarbejdelse af kvalitetsstyringssystemer for medlemmer af Glarmesterlauget i Danmark Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 1

3 Indholdsfortegnelse - 2 Introduktion - 4 Sådan bruges denne vejledning - 4 Hvad er en kvalitetshåndbog - 5 Blå Blå Kvalitetshåndbogens indhold - 6 Hvem er vi og hvad er vort mål med virksomheden 1. Indledning / virksomhedens historie - 6 Blå a) Kort beskrivelse af virksomhedens baggrund. b) Virksomhedens specialer og sikringen af kundernes tryghed. 2. Firmaets kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning - 7 Blå a) Hvordan virksomheden ønsker at blive opfattet af omverdenen. b) Hvor godt firmaet vil være, fx hvordan sikres ensartede arbejdsmetoder. 3. Organisation og ansvarsfordeling - 8 Blå a) Kort beskrivelse af organisationen, eventuelt ved hjælp af en figur. b) Hvem er hovedansvarlig for virksomhedens kvalitet og hvem er stedfortræder. Hvad gør vi for kunderne og hvorfor kan de regne med kvalitetsarbejde 4. Hvordan vi behandler vore kunder og vore opgaver - 9 Orange a) Regler for den sædvanlige forberedelse og udførelse af opgaver. b) Regler for valg af materialer, leverandører og underentreprenører. c) Særlige emner der skal huskes for bestemte opgave- eller kundetyper. d) Forberedelse og udførelse af større opgaver med sagsbestemt kvalitetsplan. e) Hvordan sikrer vi, at værktøj og vognpark holdes i orden Gul f) Regler for forberedelse og klargøring af biler før udkørsel. g) Hvordan vi skal fremtræde hos kunderne, derunder påklædning og mødetid. h) Hvad gør vi for at holde byggepladsplads og værksted ryddelige og rene. i) Hvordan fremsætter medarbejderne deres ideer og forslag til forbedringer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 2

4 5. Hvordan behandler vi reklamations- og garantisager - 18 Grøn a) Regler for registrering, skriftlige klager eller udfyldelse af et særligt skema. b) Regler for behandling af reklamationen; hvem gør hvad hvor hurtigt. c) Regler for afslutning af reklamationssagen og meddelelse til kunden herom. 6. Hvordan sikrer vi korrekt prisberegning og fakturering m.v Grøn a) Regler for prisberegning og fakturering. b) Regler for kunde- og leverandørbogføring, udsendelse af rykkere og lignende. 7. Hvordan er sikkerheds-, miljø- og personalepolitikken - 21 Grøn a) Regler for virksomhedens sikkerhed, tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentant(er). b) Ansættelse, instruktion, rundvisning og igangsætning af nye medarbejdere. c) Regler for instruktion i brugen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem. d) Regler for lærlingeuddannelse og supplerende uddannelse / efteruddannelse. e) Regler for medarbejdermøder, medarbejdersamtaler, gensidig ros, ris og forslag. Hvad gør vi for at følge med udviklingen og for at blive bedre 8. Hvordan opsamles erfaringer, hvordan forebygges fejl og mangler - 24 Grå a) Regler for registrering og undersøgelse af fejl og fejlkilder. b) Regler for udarbejdelse af erfarings- og fejlopsamlingsliste. c) Vurdering af fejl, der er opstået i forbindelse med nye materialer eller metoder. d) Forebyggelse af fejl og mangler, derunder instruktion af medarbejderne. 9. Hvordan vi vedligeholder kvalitetsstyringssystemet - 27 Grå a) Regler for den løbende kontrol og opdatering af kvalitetsstyringssystemet. b) Regler for informationsmøder og for instruktion af medarbejderne. c) Regler for registrering af tidsforbrug og andre kvalitetsomkostninger. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 3

5 Introduktion Blå - Glarmesteren Sådan bruges denne vejledning Denne vejledning er en del af et samlet materiale om kvalitetsstyring i glarmesterfaget. Det er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som i 1995 blev nedsat af Glarmesterlauget i Danmark. Formålet har været at fremstille et arbejdsgrundlag, som kan hjælpe enhver medlemsvirksomhed - uanset om den er stor eller lille - til hensigtsmæssig, enkel og praktisk kvalitetsstyring. Kvalitetsstyring, der bliver respekteret og som kan betale sig. Kvalitetsstyringen i glarmestervirksomheden Vejledning i udarbejdelse af kvalitetssystemer Tilbudsmateriale Kvalitetshåndbogen ( Firmabiblen ) Standard kvalitetsplan Prækvalifikation Sagsbestemt kvalitetsplan Vejledning og skemaer Kontrolplan og kontroldokumentation Udfyldte eksempler Figuren viser sammenhængen imellem virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem (øverst) - med kvalitetshåndbogen som det centrale dokument - og den byggesagsbestemte kvalitetsstyring, hvor kvalitetsplanen med kontrolplanen er de væsentlige dokumenter. Denne vejledning er en hjælp til fremstilling af værktøjet til virksomhedens generelle kvalitetsstyring, kvalitetshåndbogen. De øvrige vejledninger for udarbejdelse af kvalitetsplan og kontrolplan er udsendt ag Glarmesterlauget i Danmark. For særligt interesserede har laugskontoret tillige en mere omfattende vejledning med tekstforslag til fremstilling af et kvalitetsstyringssystem, der opfylder kravene i ISO 9000-standarderne. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 4

6 Hvad er en kvalitetshåndbog Blå - Glarmesteren Denne vejledning bruger du som nævnt, når du vil fremstille virksomhedens kvalitetshåndbog. En kvalitetshåndbog indeholder den samling arbejdsregler (de kaldes også procedurer eller instruktioner), som er nødvendige for at sikre en ensartet og høj kvalitet af firmaets produkter og ydelser. Vejledningen indeholder overskrifter og opstillinger, der omfatter alle de forhold, som en glarmestervirksomhed med fordel kan beskrive som hjælp til firmaets medarbejdere i det daglige arbejde og som en orientering til kunderne om betryggende styring af alle arbejdsprocesserne. Afsnitsinddelingen og overskrifterne kan bibeholdes som de er, eller de kan ændres efter forholdene i din virksomhed. For hvert afsnit er i skråskrift (kursiv) anført, hvad det er hensigtsmæssig at beskrive i det pågældende afsnit. Afsnit, der ikke er relevante for din virksomhed, udelades. Ved udarbejdelse af kvalitetshåndbogen kan du gå frem i rækkefølge efter denne opstilling - eller du kan starte med at beskrive de forhold, der er af størst betydning for netop din virksomhed og supplere med andre områder efterhånden som tiden og energien rækker. Hvis du har et tekstbehandlingssystem af typen WordPerfect 5.1 eller 6.0 eller Word for Windows 6.0 kan du eventuelt bruge en tom skabelon med alle de viste overskrifter (den kan fås på diskette fra Laugskontoret). Skabelonerne til WordPerfect hedder SKABELON.WP5 hhv. SKABELON.WP6, til Word for Windows hedder den SKABELON.DOC. For at lette overblikket i den færdige kvalitetshåndbog, kan du anvende farvede faneblade for de enkelte afsnit. Derved kan enhver medarbejder straks finde frem til de sider, der har betydning for netop denne medarbejders funktion i firmaet. Farverne kan fx have følgende betydning: Blå Glarmesteren / indehaveren Orange Formænd og evt. arbejdsledere Gul Glarmestersvende og lærlinge Grøn Administration m.v. Grå Alle i virksomheden For at gøre denne markering endnu tydeligere, er siderne i denne vejledning både mærket med farvekoden øverst til højre på siden og trykt på svagt farvet papir i henhold til forslaget. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 5

7 Blå - Glarmesteren Kvalitetshåndbogens - firmabiblens - indhold: Hvem er vi og hvad er vort mål med virksomheden Afsnit A indeholder en præsentation af virksomheden over for omverdenen, fortrinsvis kunderne. I kapitel 1 i dette afsnit beskriver du først lidt om firmaet. Derefter i kapitel 2 lidt om firmaets mål og arbejdsform. Endelig i kapitel 3 viser du, hvordan I har organiseret ansvarsfordelingen. Det er mest overskueligt, hvis du bruger en side til hvert kapitel i kvalitetshåndbogen. 1. Indledning / virksomhedens historie a) Her kan du give en kort beskrivelse af virksomhedens baggrund. b) Hvis der er andet, du ønsker at lægge særlig vægt på i forholdet til dine kunder, kan du kort fortælle om det i dette kapitel. For eksempel kan du omtale firmaets specialer. Derunder måske også, at virksomheden satser på kvalitetsstyring for at give kunderne tryghed i alle forhold. Dine egne notater: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 6

8 Blå - Glarmesteren 2. Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning a) Hvordan ønsker virksomheden at blive opfattet af omverdenen. Eksempel: Tilfredse kunder er en forudsætning for en sund forretning. Virksomheden vil være kendt for en ensartet, høj kvalitet til konkurrencedygtig pris i alle leverancer, store såvel som små. Kunderne skal kunne stole både på arbejds- og produktkvaliteten og på pålidelighed i overholdelse af de aftaler, virksomheden indgår. b) Hvor god firmaet vil være, fx hvordan sikres ensartede arbejdsmetoder. Eksempel: Virksomheden vil opfylde de indgåede aftaler og overholde ensartede arbejdsregler og -metoder som angivet i denne kvalitetshåndbog. Derved opnås pålidelige og sikre resultater, således at vore kunder kan planlægge efter aftalerne og regne med faste leveringsterminer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 7

9 Blå - Glarmesteren 3. Organisation og ansvarsfordeling a) Virksomhedens organisation beskrives kort, evt. ved hjælp af en figur. Eksempel: Virksomheden ledes af glarmester (navn). For enhver opgave udpeges en sagsansvarlig formand, som alle forhold vedrørende arbejdets udførelse kan drøftes med. I formandens fravær kan henvendelse rettes til glarmesteren. For større opgaver vil ansvarsfordelingen med navne og telefonnumre fremgå af en sagsbestemt kvalitetsplan, der udarbejdes for entreprisen. Af denne kvalitetsplan vil det fremgå, hvem der sørger for kontrol af det udførte arbejde og for dokumentation af den rette kvalitet. Egne notater, eventuelt et organisationsdiagram: b) Hvem er hovedansvarlig for kvalitetsstyringen og hvem er stedfortræder. Eksempel: Glarmesteren er ansvarlig for virksomhedens kvalitetsstyring. Han sikrer den løbende overholdelse af kvalitetsreglerne og vedligeholdelse af kvalitetsstyringen. (Navn) er stedfortræder, hvis glarmesteren er fraværende i mere end en uge. Resultatet af virksomhedens kontroller og kvalitetsstyring vil med jævne mellemrum blive gennemgået af glarmesteren for at fastslå, om kvalitetsstyringssystemet kan forbedres. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 8

10 Orange - Formand Hvad gør vi for kunderne og hvorfor kan de regne med kvalitetsarbejde Afsnit B indeholder de konkrete regler, som vi bruger for at sikre kunderne kvalitetsarbejde til den aftalte tid. Først beskrives her de procedurer, som gælder for arbejdets forberedelse og tilrettelæggelse. 4. Hvordan vi behandler vore kunder og vore opgaver a) Regler for den sædvanlige planlægning og forberedelse til udførelse af opgaverne. Målet med kvalitetssikring er som tidligere nævnt tilfredse kunder. For både små og store opgaver. Her beskriver du de væsentligste procedurer for planlægning og forberedelse af alle de sædvanlige værksteds- og reparationsopgaver og for nyt arbejde, derunder for rettidig bestilling af de nødvendige materialer. Indsæt for eksempel en side for hvert emne med din egen tekst, så reglerne bliver nemme at finde rundt i. Den første procedure kan fx gælde korrekt ordremodtagelse, fx i telefonen Den næste kan beskrive regler for udfyldelse af arbejdssedler ved bestilling. Den følgende procedure kan være om fordeling af opgaverne og turplanlægning. Dernæst reglerne for hensigtsmæssig kontrol med det udførte arbejde. Tillige fornuftige regler for håndtering af mangler og fejl. Eventuelt beskrives også regler for arkivering og opbevaring af tegninger m.v. Egne notater, evt. fortegnelse af de efterfølgende procedurer: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 9

11 Orange - Formand, evt. lagerpersonale Selv det bedste arbejde fører ikke til kundernes tilfredshed, hvis de indkøbte materialer og ydelser fra andre ikke lever op til virksomhedens egen kvalitet. Dette gælder ikke mindst sikring af pålidelige leverancer, så virksomheden kan leve op til de indgåede aftaler med kunderne. Derfor er der brug for at præcisere, at også indkøb og leverancer skal være af den rette kvalitet. b) Regler for valg af materialer, leverandører og underentreprenører. Kvalitetssikring omfatter som nævnt også sikring af kvalitetsmæssigt betryggende indkøb. I din virksomhed er dette muligvis indehaverens eget daglige ansvar, eller det er måske formandens eller det administrative personales. I så fald vil du måske flytte dette emne til et andet afsnit. Ellers er de regler, der skal beskrives her, for eksempel: Procedure for valg af materialer, derunder kunders særlige materialekrav. Procedure for valg af (under-)leverandører og (under-)entreprenører. Procedure for opfølgning på bestillinger og sikring af rettidige leveringer. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 10

12 Orange - Formand Efterfølgende regler er kun relevante for glarmestervirksomheder, som giver tilbud på større arbejder i underentreprise på byggesager, der er omfattet af Byggestyrelsens kvalitetscirkulære og reglerne i AB92. Hvis dette ikke gælder din virksomhed, kan du udelade de næste to sider. c) Særlige emner der skal huskes for bestemte opgave- eller kundetyper. Et eksempel kunne være: Ved større opgaver udarbejder vi en sagsbestemt kvalitets- og kontrolplan, som sikrer den løbende kontrol med og dokumentation af kvaliteten af de anvendte materialer og det udførte arbejde. Ved udarbejdelse af tilbud på sådanne opgaver vil vi sætte os grundigt ind i udbudsmaterialet (procesgranskning) for at kunne give realistiske og konkurrencedygtige tilbud, som tager hensyn til eventuelle særlige forhold i det enkelte byggeri. Ved ønske om anvendelse af særlige montageformer, nyudviklede byggematerialer (specialglas, fugetyper m.m.) eller når der skal tages særlige miljøhensyn, aftaler vi med bygherre eller hoved-/totalentreprenør hvilken særlig forberedelse eller uddannelse, der skal gennemføres. Firmaets generelle kvalitetshåndbog, firmabiblen med - Kvalitetspolitik - Kvalitetsmål - Kvalitetsprocedurer - Arbejdsinstruktioner Virksomhedens almindelige (evt. ISO-)kvalitetsstyringssystem Forbered dig til den (bygge-)sagsbestemte kvalitetsstyring Sæt dig før projektgennemgangen godt ind i projektet - hvad forpligter du dig til Beskriv klart aftaler om alle relevante emner og opgaver Gennemfør og dokumentér det, parterne har aftalt Udarbejdelse af sagsbestemt kvalitetsplan: Sidefortegnelse Sags-/ordredata Organisation/ansvar Dokumentstyring Vurder projektmaterialet kritisk (procesgranskning): Processer, materialer Risikoområder Udbudskontrolplan Suppler kvalitetsplanen med aftalt Granskningsresultat Risikoområder Prøver, -udførelser Aftalt kontrolplan Suppler løbende kvalitetsplanen med planlagt kontroldokumentation Modtagekontrol Udførelseskontrol Slut-/aflev.kontrol Materiale til drift og vedligehold Aflevering Egne notater (fortsæt evt. på en ekstra side): Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 11

13 Orange - Formand d) Regler for forberedelse og udførelse af større opgaver med sagsbestemt kvalitetsplan. Disse regler er som nævnt kun relevante for større byggeopgaver, hvor en sagsbestemt kvalitetsplan kræves af bygherren eller hoved-/totalentreprenøren. Her kommer så beskrivelsen af hele regelsættet: Procedure for prækvalifikation og for udarbejdelse af tilbud. Procedure for indgåelse og gennemgang af kontrakter og andre bindende aftaler. Procedure for granskning af projektmateriale og for deltagelse i projektgennemgange. Procedure for udarbejdelse og vedligeholdelse af de sagsbestemte kvalitetsplaner og entreprisekontrolplaner for større opgaver. Procedure for planlægning og udførelse af kontrol på større opgaver, derunder for anvendelse af entreprisekontrolplanen og af de særlige kontrolskemaer til dokumentation af den rette byggekvalitet. Procedure for styring og opbevaring af nødvendige tegninger og øvrige dokumenter. Egne notater, evt. fortegnelse af de efterfølgende procedurebeskrivelser: Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 12

14 Gul - Glarmestersvende og lærlinge Nu er turen kommet til de regler, der skal sikre den rette kvalitet i det udførte arbejde hjemme på værkstedet og ude hos kunderne. Der hører meget mere til god kvalitet end selve arbejdets udførelse: Grundig forberedelse, godt værktøj og de rette materialer. Ankomst hos kunden til den aftalte tid. Ordentlig påklædning, høflig fremtræden. Fjernelse af spild og materialerester. Og meget, meget mere, som kunderne lægger vægt på. Her kommer forslag til nogle af reglerne: e) Hvordan sikrer vi, at værktøj og vognpark holdes i orden Der må være regler for, at både værktøj og biler holdes i orden, hvis virksomheden skal kunne opfylde kundernes forventninger. Her beskrives for eksempel, at ansvaret for planlagt og regelmæssig vedligeholdelse påhviler hver enkelt svend, der har fået værktøj, bil eller andet materiel overladt, samt hvornår, hvor og hvordan det skal ske. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 13

15 Gul - Glarmestersvende og lærlinge f) Regler for forberedelse og klargøring af biler før udkørsel Den næste procedure indeholder måske reglerne for pakning af materialer og udstyr i servicebilerne. Derunder sikring af en fornuftig økonomi i forbruget og en passende omsætning af hjælpematerialer som fx fugematerialer, så de ikke bliver for gamle. Til dette hører bl.a. også at bestille supplerende materialer hos den indkøbsberettigede i god tid. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 14

16 Gul - Glarmestersvende og lærlinge g) Hvordan skal vi fremtræde hos kunderne, derunder påklædning og mødetid. Det er vigtigt for firmaets omdømme og for kundernes respekt for firmaets medarbejdere, at alle er præsentable og opfører sig ordentligt. Teksten kan for eksempel begynde sådan: Ved fremmøde hos vore kunder vil vi sørge for at ankomme til den aftalte tid og forstyrre mindst muligt i andre aktiviteter. Vi rydder op efter os og fjerner pakkematerialer, spild og restmaterialer. Dette gælder både ved reparationsarbejder og ved større opgaver i fx nybyggeri. Vi bestræber os desuden på, at vore medarbejdere altid skal kunne kendes ved at bære arbejdsdragt med firmaets logo og på at overholde alle aftalte regler. For større byggesager kan desuden anføres reglerne for anvendelse af standardskemaer for følgende kontroltyper: - Indkøbs- og modtagekontrol. - Proceskontrol (udførelseskontrol). - Slut- og afleveringskontrol. Eventuelt kan tillige indsættes eksempler på udfyldte skemaer som en hjælp til de svende og lærlinge, som ikke tidligere har arbejdet med kontroldokumentation. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 15

17 Gul - Glarmestersvende og lærlinge h) Hvad vi gør for at holde byggeplads og værksted ryddelige og rene. Det hører med til god kvalitet, at kunderne føler sig tilpas, hvis de skal besøge os på pladsen, i skuret eller hjemme i virksomheden. Desuden er det nemmere (og billigere) at lave kvalitetsarbejde, hvis der er orden i lokalerne. Hvis arbejdspapirer, materialer og værktøj befinder sig på den rette plads, og hvis det ikke flyder med hjælpemidler eller kasseret materiale. Reglerne skal formentlig gælde alle medarbejdere, så alle føler ansvar for ryddelighed og renlighed. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 16

18 Gul - Glarmestersvende og lærlinge i) Hvordan fremsætter medarbejderne deres ideer og forslag til forbedringer. Eksempel på teksten: Vore medarbejdere er ansvarsbevidste, velkvalificerede og engagerede. Vi opfordrer alle medarbejdere til frit at fremkomme med ideer og forslag til forbedringer. Sådanne forslag kan være helt generelle, eller de kan dreje sig om løsningen af en konkret opgave i et konkret byggeri. Vore medarbejdere vil derfor ofte kunne bidrage med forslag til den bedste løsning for vore kunder. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 17

19 Grøn - Administration m.v. 5. Hvordan vi behandler reklamations- og garantisager a) Regler for registrering, skriftlige klager eller udfyldelse af et særligt skema. For at sikre kundernes tilfredshed er det en væsentlig del af kvalitetssikringen at lære af sine fejl - så man kan undgå fremtidige fejl. Det gælder både materialefejl og fejl, der skyldes eget arbejde. Her kan beskrives: Procedure for modtagelse af skriftlige eller mundtlige (telefoniske) klager eller reklamationer over mangler ved materialer eller ved det udførte arbejde. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 18

20 Grøn - Administration m.v. b) Regler for behandling af reklamationer; hvem gør hvad hvor hurtigt. Procedure og tidsfrister for reklamationsbehandling, for besigtigelse og mangelvurdering, for den videre behandling inklusive eventuel reklamation til leverandører eller underentreprenører. c) Regler for afslutning af reklamationssager og for meddelelser til kunden herom. Det er ikke nok at rette en fejl, kunden skal også have klar besked på, at fejlen er rettet. Her beskrives proceduren for mangeludbedring eller erstatningslevering og for tilbagemelding til kunden samt sikring af kundens tilfredshed ved afslutningen af en reklamationssag. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 19

21 Grøn - Administration m.v. 6. Hvordan sikrer vi korrekt prisberegning, fakturering og kundebogføring m.v. Når vi udfører kvalitetsarbejde, skal vi naturligvis også holde styr på økonomien. Kunderne skal kunne regne med, at den beregnede pris for arbejdet er den rigtige og at bogføring og registrering af betalinger sker korrekt og i rette tid, så overraskelser undgås. Afhængig af virksomhedens størrelse - og af, hvor mange forskellige personer, funktionerne er fordelt på - kan der her være ganske få eller flere procedurer for dette vigtige arbejde. a) Regler for virksomhedens prisberegning og fakturering. Procedure for kontrol af udfyldte arbejdssedler og af korrekt prisberegning af det udførte arbejde inklusive anvendte materialer. Procedure for fakturering, derunder kontrol af kundebetegnelse og korrekt adresse m.v. b) Regler for kunde- og leverandørbogføring, udsendelse af rykkere og lignende. Procedure for debitor- og kreditorbogføring, kontrol af rettidige ind- og udbetalinger, udarbejdelse og udsendelse af rykkerskrivelser og andre bogholderifunktioner. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 20

22 Grøn - Administration m.v. 7. Hvordan er sikkerheds-, miljø- og personalepolitikken i virksomheden a) Regler for virksomhedens sikkerhed, tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentant(er). Procedure for udarbejdelse og vedligeholdelse af sikkerhedsregler samt for registrering af tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentatnter, herunder for planlægning og gennemførelse af påkrævet specialuddannelse. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 21

23 Grøn - Administration m.v. b) Regler for ansættelse, instruktion, rundvisning og igangsætning af nye medarbejdere. Procedure for ansættelse, instruktion og igangsætning af nye medarbejdere. c) Regler for instruktion i brugen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Procedure for medarbejderinstruktion og -uddannelse i anvendelse og overholdelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder for indsamling henholdsvis udfyldelse af kvalitets- og kontroldokumentation. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 22

24 Grøn - Administration m.v. d) Regler for lærlingeuddannelse og supplerende uddannelse/efteruddannelse for svende. Procedure for aftaler om lærlingeansættelser og for planlægning og gennemførelse af supplerende uddannelse henholdsvis efteruddannelse, for eksempel i anvendelse af nye metoder og materialer o.m.m. e) Regler for medarbejdermøder, medarbejdersamtaler, gensidig ros, ris og forslag. Procedure for planlægning og gennemførelse af medarbejdermøder og medarbejdersamtaler med udveksling af ros, ris og forslag til forbedring af arbejdsgangene. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 23

25 Hvad vi gør for at følge med udviklingen og for at blive bedre Grå - Alle i virksomheden 8. Hvordan opsamles erfaringer, hvordan forebygges fejl og mangler a) Regler for registrering og undersøgelse af fejl og fejlkilder. Procedure for registrering af fejl og undersøgelse af fejlkilder med baggrund i klager fra kunder eller i egne konstateringer af andre fejl end ubetydelige og sædvanlige materialeeller udførelsesfejl. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 24

26 Grå - Alle i virksomheden b) Regler for udarbejdelse af erfarings- og fejlregistreringsliste. Procedure for udarbejdelse af en oversigt over indtrufne fejl og fejltyper. Jo bedre overblikket er over tidligere begåede fejl, desto bedre forhindres sådanne fejl i fremtiden - en klar økonomisk fordel for alle parter. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 25

27 Grå - Alle i virksomheden c) Regler for vurdering af fejl, der er opstået i forbindelse med nye materialer eller metoder. Procedure for undersøgelse og vurdering af fejl ved uprøvede materialer eller metoder. d) Regler for forebyggelse af fejl og mangler, derunder instruktion af medarbejderne. Procedure for gennemgang af registreringer vedrørende fejl og mangler, konklusion og instruktion eller uddannelse af medarbejderne i forebyggelse af fejl og mangler. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 26

28 Grå - Alle i virksomheden 9. Hvordan vi vedligeholder kvalitetsstyringssystemet a) Regler for den løbende kontrol og opdatering af kvalitetsstyringssystemet. Procedure for vedligeholdelse og løbende forbedring af kvalitetsstyringssystemet. b) Regler for informationsmøder og for instruktion af medarbejderne. Procedure for planlægning og gennemførelse af informationsmøder og medarbejderinstruktion i anvendelse og overholdelse af kvalitetsstyringssystemet. c) Regler for registrering af tidsforbrug og andre kvalitetsomkostninger. Procedure for registrering af tidsforbrug og andre omkostninger til vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet og til instruktion m.v. af medarbejderne i kvalitetsstyring. Kvalitetsstyringen i glarmesterfirmaet - side 27

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere