Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner"

Transkript

1 Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed og andre følgeomkostninger. Foto: Torben Riis Tema > > Michael Højholdt, specialkonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis kapacitetskrav og teknologi tillader det, er det ofte billigst at nedslide maskinerne frem for at udskifte dem efter få års brug. Sammenlignende analyser viser god sammenhæng mellem de forventede og de realiserede gennemsnitlige maskinomkostninger. Analysen viser desuden, at større bedrifter i gennemsnit har højere maskinomkostninger end de mindre. Men de store bedrifter opnår alligevel et højere DB2 end de mindre. 54 Produktionsøkonomi Planteavl

2 Solgte maskiner og total kapacitet Såbedsharve, total arbejdsbredde (m) Rotorharve, total arbejdsbredde (m) Kombiharve, total arbejdsbredde (m) Totalt antal plovlegemer, (stk) Stubharver, total arbejdsbredde (m) Såmaskiner (stk) Figur 12. Solgte jordbearbejdningsredskaber og såmaskiner i perioden Med betydelig variation i afgrødepriser og deraf følgende variation i bedrifternes dækningsbidrag, er det interessant at se, hvorledes markedet for markredskaber varierer. Statistikken over solgte landbrugsmaskiner indikerer en ganske væsentlig variation i mellem år i antallet af både solgte enheder og total arbejdsbredde. Figur 12 viser en svag tendens til et faldende salg set over perioden 1994 til 28. Særligt på kombiharver og plovkapacitet ses det, at der blev investeret kraftigt i anden halvdel af 199 erne, mens salget har været mere moderat i starten af erne. Plovsalget er så igen steget i 2. halvdel af erne. Det vil være realistisk at tro, at oven på god investeringslyst i 27-28, og med den generelle, aktuelle afmatningsperiode, vil maskininvesteringerne ikke stige væsentligt i Ved at beholde maskinerne og slide dem ned, reduceres de gennemsnitlige årlige omkostninger til forrentning og afskrivning - til gengæld er der risiko for højere vedligeholdelsesomkostninger og uventede reparationer. Hvor meget af dækningsbidraget går op i maskin- og arbejdsomkostninger? Maskin- og arbejdsomkostningerne har typisk samme størrelsesorden som stykomkostningerne. I figur 13 vises udbytte, styk-, arbejdsog maskinomkostninger samt DB1 og DB2 for en række udvalgte salgsafgrøder på JB 5-6. Udgangspunktet for figur 13 er de forventede udbytter, priser og omkostninger fra budgetkalkuler 28. De forventede omkostninger til arbejde og maskiner er kalkuleret som gennemsnitsomkostninger ved forventet normal anvendelse og værditab af de relevante maskiner og redskaber. Disse forventede omkostninger - også kaldet normomkostninger - til maskiner og arbejde for korn, frø, raps og ærter er på et niveau mellem ca. 3. og 4.2 kr. pr. ha. De fleste afgrøder har stykomkostninger i samme størrelsesorden, mellem ca. 2.6 og 4.1 kr. pr. ha. Produktionsøkonomi Planteavl 55

3 DB beregninger fra Budgetkalkuler 28, udvalgte afgrøder Vinterhvede 1. år foder Vinterrug hybrid Udbytte (inkl. bjærget halm ved korndyrkning) Stykomkostninger DB1 Maskin- og arbejdsomkostninger DB2 Vårbyg foder Havre foder Vinterraps efter korn Markært til foder Rajgræs 1. års Rødsvingel 2. års Figur 13. Udbytte, stykomkostninger, DB1, maskin- og arbejdsomkostninger samt DB2 for udvalgte afgrøder. Fra Budgetkalkuler 28, Landscentret, Planteproduktion. DB2 i flere af afgrøderne er dermed under 1. kr. pr. ha, og hver sparet krone i omkostninger er vigtig. Med andre ord en besparelse i maskin- og arbejdsomkostninger kan være afgørende for, om der rent faktisk tjenes penge til forrentning og jordleje på at dyrke afgrøderne. Det typiske omkostningsforløb Hver maskine vil have et omkostningsforløb over tid. Det vil sige, at man for hvert år kan opgøre omkostningerne inden for hver af kategorierne værditab, forrentning og vedligehold. Jo nyere maskine desto større værditab. Kapacitetsomkostninger til forrentning og afskrivning er således størst i maskinens første år, mens det typisk forventes, at omkostningen til vedligehold er mindst, når maskinen er ny, og stiger med alderen. De variable omkostninger til brændstof og løn forventes stort set at være uafhængige af maskinens alder. Dermed kan der beregnes en gennemsnitlig årlig omkostning for den enkelte maskine - og det er denne værdi, der skal sammenlignes, når man vurderer flere alternativer op mod hinanden. Maskin- og arbejdsomkostninger udgøres af: Maskinstation (netto) + brændstof + vedligehold + værditab + forrentning + lønomkostninger = Maskin- og arbejdsomkostninger Ud fra en økonomisk betragtning skal en maskine udskiftes med en nyere, når marginalomkostningerne (altså værditab, forrentning, drift og vedligehold tilsammen) for den gamle maskine er på samme niveau som de forventelige gennemsnitlige omkostninger (værditab, forrentning, drift og vedligehold tilsammen) for den nye maskine. Det vil sikre de lavest mulige omkostninger direkte relateret 56 Produktionsøkonomi Planteavl

4 Vedligehold traktorer som funktion af timetal Vedligehold (kr. pr. driftstime) Figur 14. Omkostninger i kr. pr. driftstime til vedligehold af 122 traktorer mellem og 11. driftstimer. til maskinen. Hertil kommer så de afledte effekter af ændrede kapacitetsbehov som følge af f.eks. udvidelser eller ændrede sædskifter. Der er dog mange grunde til at udskifte maskiner før dette tidspunkt f.eks. udvidelser og deraf følgende krav om større kapacitetsbehov. Typisk går den teknologiske udvikling også så hurtig, at maskinerne forældes økonomisk, inden de teknisk set er slidt ned. Nye krav til teknologi kan f.eks. omfatte autostyring, eller krav om bedre arbejdsmiljøbeskyttelse som skylleudstyr på sprøjter. Hvad koster en nedslidningsstrategi? Hvis man alligevel vil slide sine maskiner helt op hvilke konsekvenser har det så for vedligeholdelsesomkostningerne? I figur 14 ses omkostningerne til vedligehold for 125 traktorer, der har gået mellem og 11. driftstimer. Der er ikke nogen umiddelbar klar sammenhæng mellem antallet af driftstimer og omkostningen til vedligehold i kr. pr. time. Der er dog en tendens til, at risikoen for nødvendige større reparationer/vedligeholdelsesomkostninger stiger med traktorens timetal. Som eksempel viser figur 15 omkostningen til vedligehold, den årlige omkostning samt den gennemsnitlige årlige omkostning til forrentning, værditab og vedligehold. Brændstof arbejdsløn, forsikring mv. er således ikke med i betragtningen. På en traktor til 1 mio. kr., der kører 1 timer om året, og 1. år har en forventet omkostning til vedligehold på 4 kr. pr. driftstime, kræves der en stigning på 12 % om året (udover inflation) på vedligehold, for at den gennemsnitlige årlige omkostning er lavest efter 13 år. Hvis vedligeholdet er billigere, varer det længere, inden traktoren når det økonomisk optimale udskiftningstidspunkt. Det betyder, at traktoren har kørt 13. timer, og vedligeholdet nu koster 156 kr. i timen eller Produktionsøkonomi Planteavl 57

5 Omkostninger i kr. pr. time som funktion af maskinens alder - kraftigt stigende vedligehold Vedl. Årlig omkost. Gns. årlig omkost. Figur 15. Omkostninger i kr. pr. time som funktion af maskinens alder - kraftigt stigende vedlighold om året en meget stor omkostning. En vurdering af, hvorvidt der skal investeres i en ny traktor, vil teoretisk set afhænge af, om den forventede gennemsnitlige årlige omkostning på den nye traktor er højere end den gældende årlige omkostning til den gamle traktor. Men ved så højt et timetal og høj en alder vil tiden være løbet fra de fleste maskiner. Selv om vedligeholdelsesomkostningerne stiger til et meget højt niveau på en ældre maskine, kan det altså stadig være den billigste løsning, fordi værditab og forrentning er på et meget lavt niveau på en ældre maskine. I øvrigt vil omkostninger til vedligehold sjældent fortsætte med at stige. Typisk vil man på maskiner se et relativt lavt niveau på vedligeholdelsesomkostninger i de første driftsår. De stiger med alderen, indtil maskinerne er så gamle, at man ikke længere stiller så høje krav til dem, og derfor heller ikke bruger så mange midler på vedligehold. Et andet forhold er, at ældre maskiner ofte bliver udfasede over en årrække, og dermed påvirkes økonomien også af den ændrede anvendelse. Fra praksis er der kun få data til rådighed til at belyse dette forhold, men på det tilgængelige grundlag er det rimeligt at antage, at vedligeholdelsesomkostningerne kun stiger svagt til moderat med stigende timetal men selvfølgelig med betydelig variation imellem maskintyper, mærker og anvendelse. Der er en risiko for at få store uforudsete omkostninger til reparationer ved nedslidning af ældre maskiner. Noget, der kan forventes at blive forstærket af, at moderne maskiner med høj grad af automatisering kræver, at elektronikken fungerer, for at man kan udføre arbejdet. 58 Produktionsøkonomi Planteavl

6 Årlige omkostninger samt gennemsnit år 1 år 7 år 13 Gns. efter 13 år Gns. efter 7 år Vedl. Forrentning Værditab Figur 16. Årlige omkostninger til vedligehold, forrentning og værditab samt gennemsnit efter 7 og 13 år. I figur 16 ses det, hvordan omkostningerne fordeler sig i år 1, 7 og 13 i det beregnede eksempel, samt hvordan gennemsnitsomkostningen ligger efter år 7 og 13. Beregning af de gennemsnitlige årlige omkostninger kan let og enkelt udføres i regneprogrammet Inve Online, som findes på landmand.dk og landbrugsinfo.dk. For at beregne omkostningerne, skal der indtastes en række forudsætninger vedrørende anvendelse. Hvis du ikke bruger egne tal, kan du finde eksempler på normomkostninger i Inve Online. Her er værdierne for vedligehold og brændstofforbrug forventede gennemsnitsværdier. Brændstofforbrug Brændstofforbruget betyder selvfølgelig noget for den samlede økonomi i anvendelsen af redskaberne. I traditionel planteavl ligger brændstofforbruget mellem ca. 5 og 125 l pr. ha, afhængigt af omfanget af jordbearbejdning, udbytteniveau, husdyrgødning og selvfølgelig maskinernes brændstofudnyttelse. Større, tungere maskiner og en tendens til dybere jordbearbejdning trækker i retning af et stigende brændstofforbrug. Men ved et forbrug på 1 l pr. ha og en pris på 4 kr. pr. l er den samlede omkostning til brændstof kr. 4 pr. ha, og den udgør dermed en beskeden post af de samlede arbejds- og maskinomkostninger på forventeligt ca. kr. 4. pr. ha. Og selv en 5 % reduktion udgør altså kun 2 kr. pr. ha. Strategier i maskinparken En strategi for maskinparken omfatter en beskrivelse af det fremtidige dyrkningssystem, afgrødevalg, jordtilliggende, -type og -arrondering, særlige kapacitets- og kvalitetskrav. Strategi er langsigtet planlægning, og netop ved langsigtet planlægning er der mu- Produktionsøkonomi Planteavl 59

7 Tabel 24. Produktionsoplysninger på planteavlsbrug i den sammenlignende regnskabsanalyse. Gruppering Alle -1 ha 1-15 ha 15-2 ha Over 2 ha År 28 Antal Landbrugsareal, ha Antal årskøer 1 Antal årssøer Antal slagtesvin produceret lighed for at opnå de laveste omkostninger og de højeste nettoudbytter. En nedslidningsstrategi kan ende med at blive dyr, hvis fastholdelse af en gammel maskinpark medfører tab af rettidighed i arbejdet eller et økonomisk ugunstigt afgrødevalg. I dette tilfælde kan udlicitering af arbejde overvejes, enten til naboer, et maskinsamarbejde eller brug af maskinstation. De opgaver, der skal udliciteres, bør prioriteres efter følgende Opgaver, som du ikke kan nå Opgaver, som du ikke kan udføre rigtigt Opgaver, der er for dyre i forhold til alternativ udførelse Opgaver, der ikke passer dig og dine medarbejdere. Normomkostninger til arbejde og maskiner Normomkostningerne er et udtryk for, hvad arbejds- og maskinomkostningerne kan forventes at være og de realiserede omkostninger på bedriften kan udvise betydelig variation herfra, som analysen Maskinomkostninger på planteavlsbrug viser. Normomkostningerne for den enkelte arbejdsoperation kan findes i de aktuelle budgetkalkuler for planteproduktion på landbrugsinfo.dk. Sammenlignende regnskabsanalyse 28 Der er udtrukket 1849 regnskaber fra planteavlsbrug fra regnskabsdatabasen. De har i gns. 89 ha tilliggende, fordelt som det ses i tabel 24. Der er en overvægt af landbrug under 1 ha. Ud fra regnskabets produktionsoplysninger er hver enkelt afgrøde opgjort og multipliceret med den forventede maskin- og lønomkostning for de enkelte afgrøder på de tilhørende JB-grupper, iflg. budgetkalkuler 28. Disse tal er efterfølgende sammenholdt med de realiserede udgifter. Arealfordelingen i udtrækket er ca. 5 % JB 1-4 og 5 % JB 5-9, så der regnes med middel maskinomkostninger for hhv. JB 1-3 og 5-9. Der er ikke taget højde for, at de bedst ydende afgrøder fortrinsvis dyrkes på den bedste jord. Enkelte afgrøder (f.eks. kartofler og sukkerroer) dyrkes kun på udvalgte jordtyper, hvilket indgår i grundlaget, ligesom der er regnet med vanding af sædskiftegræs på JB 1-3. Lønomkostningerne omfatter kun de bogførte omkostninger og ikke eget arbejde. Derfor belastes de større bedrifter forholdsvis mere end de mindre, da andelen af medarbejdertimer i forhold til ejers eget arbejde, alt andet lige må forventes at være større her. En anden årsag til, at de større brug har en højere lønandel skyldes en større animalsk produktion på enkelte af de større ejendomme. Til gengæld vil tidsforbruget til driftsledelse alt andet lige kunne forventes at falde ved større jordtilliggende. Forrentning af maskinsaldoen er bereg- 6 Produktionsøkonomi Planteavl

8 Forventede og realiserede maskin- og arbejdsomkostninger Alle -1 ha 1-15 ha 15-2 ha Over 2 ha Budgetkalkuler 28 kr. pr. ha Realiseret 28 kr. pr. ha Realiseret 28 ekskl. løn kr. pr.ha Figur 17. Sammenligning af normomkostninger til maskiner og arbejde ifølge budgetkalkuler 28, samt realiserede omkostninger fra afgrødebaseret regnskabsanalyse. net som 5 % rente af en maskinsaldo, der er estimeret til afskrivning, her ansat til 15% afskrivning i gennemsnit. I gennemsnit ses det, at de realiserede omkostninger ligger lidt over niveauet for de forventede omkostninger. Bemærk, at de dækker over 1849 forskellige bedrifter med varierende sædskifter, dog fortrinsvis med korn-, olie- og frøafgrøder. Fordelt på grupper er det en meget god sammenhæng mellem forventede og realiserede udgifter på grupperne -1 ha og 1-15 ha. På de større brug er der tilsvarende en større animalsk biproduktion, som på tilsvarende måde er med til at lægge en større lønudgift på de større brug. Hvis lønomkostningen trækkes ud af de realiserede omkostninger, fås den rene maskinomkostning (røde søjler). Nu ses det, at de realiserede maskinomkostninger uden løn ligger under - eller på niveau med de forventede omkostninger. På grupperne 15-2 ha og over 2 ha er de realiserede omkostninger større end forventet. Dette skyldes fortrinsvis, at de større brug har mere behov for medhjælp, der indgår i den bogførte lønomkostning, mens ejerens tid ikke bogføres her. Produktionsøkonomi Planteavl 61

9 3. Fordeling af maskinomkostninger på bedriftsstørrelser Alle -1 ha 1-15 ha 15-2 ha Over 2 ha Brændstof og energi Vedligehold Maskinstation netto Afskrivning og forrentning Figur 18. Fordeling af maskinomkostninger på bedriftsstørrelser. Konklusionen på dette er, at budgetkalkulerne for de forskellige afgrøder og de dertil knyttede maskinoperationer giver et rimeligt godt og retvisende billedet af niveauet på maskin- og arbejdsomkostninger. En analyse af de rene maskinomkostninger ses i figur 18. Brændstof og energi omfatter dieselolie brugt til markarbejde, transport og andet, samt energi brugt på bedriften, herunder til nedtørring af afgrøderne. Posten varierer mellem 691 og 937 kr. pr. ha imellem grupperne, men variationen imellem de enkelte bedrifter er naturligvis større. Gennemsnittet på 81 kr. modsvarer knapt et par hundrede liter dieselolie pr. ha, hvilket er langt mere, end det kan forventes. Det skyldes, at elforbruget tæller med i denne post. Maskinstation netto dækker over store variationer i køb og salg af maskinstationsydelser. I gennemsnit udgør posten dog kun 12 kr. pr. ha, og variationen er fra 73 til -11 kr. pr. ha imellem grupperne. Vedligehold er meget stabilt imellem grupperne. Omkostningen udgør mellem 477 til 584 kr. pr. ha, og det er tankevækkende, da afskrivninger og forrentning udviser en langt større variation imellem grupperne. Her er billedet, at bedrifterne mellem 15 og 2 ha har højere omkostninger end de mindre bedrifter, og på bedrifter over 2 ha falder omkostninger til forrentning og afskrivning igen. Måske fordi, at mellemstørrelsen har fået købt for stor maskinkapacitet. 62 Produktionsøkonomi Planteavl

10 Udbytter, omkostninger og DB fordelt på bedriftsstørrelser Alle -1 ha 1-15 ha 15-2 ha Over 2 ha Bruttoudbytte, planteavl, pr. ha Stykomkostninger mark DB1 Maskiner DB2 før arbejde Arbejde DB2 Figur 19. Bruttoudbytte, stykomkostninger, DB1, maskinomkostninger, DB2 før arbejde, lønomkostninger og DB2 for planteavlsbedrifter i 28. Bedste DB2 på de større bedrifter I figur 19 ses en DB2-analyse. De større bedrifter klarer sig bedst målt på DB2, også selv om de bærer højere løn- og maskinomkostninger end de mindre brug. Det skyldes et væsentligt højere bruttoudbytte end på de mindre bedrifter. Desuden ligger stykomkostningerne på samme niveau uanset bedriftsstørrelsen. Sammenlignes med tabel 8, side 22 og figur 4, side 23 skal det erindres, at DB2 svarer til resultat af primær drift pr. ha. Da analyserne ikke er udarbejdet på samme datasæt, er tallene ikke direkte sammenlignelige, men på samme niveau i begge analyser. Produktionsøkonomi Planteavl 63

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere