Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af"

Transkript

1 Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion I modsætning til stykomkostningerne kan maskin- og arbejdsomkostninger ikke læses umiddelbart ud af et regnskab. De seneste års økonomiske stagnation har medført et øget fokus på økonomisk bundlinje det er nødvendigt at tjene penge på driften af landbruget. En traditionel produktionsoptimering af driften forudsætter kendskab til omkostningsstruktur og alternativpriser. Stykomkostninger kan findes i diverse bilag, mens fastsættelse af egne maskin- og arbejdsomkostninger kræver en særlig indsats. En korrekt beregning af disse omkostninger er en forudsætning for at kunne sammenligne rigtigt med alternative priser og på den måde fremskaffe det rigtige beslutningsgrundlag. Derfor træffes nogle valg ofte på baggrund af mavefornemmelser eller vejledende priser. Det kan være valg som f.eks. egne maskiner eller maskinstation afgrødesammensætning maskin- og arbejdsomkostninger ved udvidelse af det dyrkede areal En analyse af nuværende og alternative maskin- og arbejdsomkostninger er vejen til et mere kvalificeret valg! 36

2 Forskellige metoder til fastsættelse af bedriftens maskinomkostninger Der findes flere måder at fastsætte maskinomkostninger på: 1. Grovanalyse - en hurtig gennemsnitsberegning ud fra sidste års regnskab. 2. Maskinanalyse - en detaljeret beregning på basis af dyrkningspraksis, hvor udvalgte nøgletal kan sammenlignes med grovanalysen og afstemmes efter behov. 3. Detailanalyse ud fra registreringer - tidskrævende beregning, der kræver, at registreringer afstemmes med årsrapportens opgørelser. Grovanalysen giver et hurtigt estimat over markbrugets gennemsnitlige maskinomkostninger på bedriftsniveau i et enkelt år. Grundlaget for grovanalysen er bedriftens årsrapport, hvorfra der uddrages forbrugt diesel, maskinstationsindtægt og -udgift samt vedligehold. Desuden uddrages maskinsaldo til beregning af faste omkostninger til værditab og forrentning. Der er således ikke altid arbejdsomkostninger med i denne analyse, men husk, at ved køb af maskinstationsydelser indgår der arbejdskraft i omkostningen. Grovanalysen giver et godt fingerpeg om de samlede omkostninger i det pågældende år, og den er et naturligt første skridt i beregningen af maskinomkostninger. Ulempen ved grovanalysen er, udover at den er upræcis, at den ikke giver noget nuanceret billede af omkostninger på enkeltmaskiner, enkelte arbejdsopgaver eller afgrøder. Og da udvalgte maskiner/opgaver kan belaste økonomien i udvalgte afgrøder særligt meget, er grovanalysen ikke velegnet som enkeltstående optimeringsværktøj, men bør suppleres af maskinanalyse eller investeringsberegning på enkeltmaskiner. Grovanalysen kan laves ved håndkraft, eller beregnes ved brug af DLBR s regneark Din Bundlinje Mark som også medtager opgørelse af bruttoudbytte og stykomkostninger. Planteavlskonsulenten kan i mange tilfælde også tilbyde den såkaldte Targit analyse, som automatisk trækker data fra virksomhedens DLBRårsrapport ud i en økonomisk grovanalyse af udbytter, omkostninger og indtjening i markbruget. Eks. på grovanalyse af maskinomkostninger Maskinanalysen har en højere detaljeringsgrad end grovanalysen og giver et overblik over maskin- og arbejdsomkostninger på maskin- og afgrødeniveau. Hver enkelt maskine værdisættes ud fra regnskabets anlægskartoteket og den forventede handelsværdi ved planlagt salg. Anvendelse af hver maskine i de enkelte afgrøder angives. Hermed opnås mulighed for at beregne maskinomkostninger for den enkelte opgave og den enkelte afgrøde. Dette beregningsniveau er et godt afsæt for at udpege dyre maskiner og alternative afgrødevalg. kr. Forrentning af maskinsaldo: 6 pct. af kr Værditab af maskinsaldo: 15pct. af kr Diesel: Maskinstation udgift: Maskinstationsindtægt: Vedligehold I alt på 320 ha I alt pr. ha (afrundes til nærmeste 100) Tabel 1. Maskinomkostninger på afgrødeniveau fra maskinanalyse. Hvede 1, 2 og 3 er vinterhvede dyrket med tre forskellige intensiteter af jordbearbejdning. hvede 1 hvede 2 hvede 3 vinterbyg vårbyg Antal ha Samlede omkostninger, kr. pr. ha

3 Maskinanalysen laves ved hjælp af DLBR Maskinjournal eller tilsvarende værktøjer. Man kan få hjælp af maskinkonsulenten til denne opgave. Nøgletal som tidsforbrug, diesel og omkostninger til vedligehold kan afstemmes med årsrapportens tal. Detailanalyse ud fra registreringer af maskinoperationer i den enkelte mark er den mest nøjagtige måde at opgøre omkostninger på - og samtidig den mest ressourcekrævende, fordi alle handlinger i marken skal registreres og behandles. Fordelen er en specifikation af omkostninger på den enkelte Tema mark. Det giver mulighed for at bestemme økonomisk nettoudbytte på markniveau og optimere afgrødevalg i forhold til markens udbytteniveau og transportbehov. GPS-teknologi og automatiseret dataopsamling forventes at gøre registrering af maskinoperationer betydeligt nemmere i fremtiden. I 2010 gennemføres demonstration af disse muligheder i et samarbejde mellem Videncentret for Landbrug og LandboNord. Maskinanalyse og detailanalyse ud fra registreringer giver et samlet overblik over strukturen i maskinomkostninger. Ofte vil udarbejdelse af disse analyser efterfølges af overvejelser om udskiftning med nyere eller andre brugte maskiner f.eks. med større kapacitet, bedre komfort eller mulighed for at levere en bedre kvalitet i arbejdet. I den sammenhæng udarbejdes en beregning for den nye maskinpark, og det er muligt at sammenligne de forskellige scenarier. Investeringsberegning Ønsker man blot at udskifte en enkelt maskine, kan en investeringsberegning være nok til at belyse økonomien i udskiftningen. I investeringsberegningen fokuseres udelukkende på økonomien i den enkelte investering. Investeringsberegningen laves ud fra forudsætninger om maskinværdi, levetid, værditab, rente, vedligehold og omfanget af anvendelse. Driftsøkonomer og maskinkonsulenter kan hjælpe med at lave disse beregninger og vil typisk inkludere følsomhedsberegninger for ændringer i anvendelse af maskinen. Beregningen er central i overvejelser om investering i maskiner. Det har stor betydning for resultatet hvilken metode, der anvendes til at fastsætte maskinernes værdi. Faste maskinomkostninger Værditab Forrentning Diverse (forsikring, husleje) Variable maskinomkostninger Brændstof Vedligehold Fastsættelse af maskinværdi, værditab og forrentning I landbrugsregnskabet optages en given maskine til kostpris, og reguleres herefter til dagspris - defineret som den værdi, der udveksles mellem uafhængige parter på et effektivt marked. Det betyder med andre ord, at en brugt markmaskine sættes til den værdi, som man forventer at kunne få for den i en ren handel i dag - eller hurtigt kan anskaffe sig noget tilsvarende for. Derfor er værdiansættelser opnået i byttehandler ikke umiddelbart anvendelige. Efter et års anvendelse er dagsværdi af maskinen forringet. Værditabet kan være større eller mindre end forventet. I regnskabet sættes en forventet levetid og restværdi, og der beregnes lineær afskrivning her ud fra. Den lineære afskrivningsmetode fordeler værditabet i lige store dele over den forventede levealder. Afskrivning efter saldometoden læg- 38

4 Tabel 2. Beregnede maskinomkostninger fra maskinanalyse. I eksemplet er der regnet med 15 pct. værditab på alle maskiner, men med varierende restlevetid. Bemærk, at omkostningerne ofte opdeles i kategorierne kapital-, traktor-, lønomkostninger, vedligehold/diverse. Maskine Handelsværdi kr. Levetid år Værditab pct. p.a. Anvendelse enhed Samlet arbejds- og maskinomk. 5 furet vendeplov pct. 245 ha 440 kr. pr. ha 12,3 m Dalbo tromle pct. 717 ha 69 kr. pr. ha 4m Väderstad rapid pct. 145 ha 411 kr. pr. ha 36 m JD marksprøjte pct ha 67 kr. pr. ha Bredal gødningsspreder pct kr. pr. ha 16 tons Metsjö vogn pct. 100 timer 618 kr. pr. time NH TM 1 - traktor pct. 619 timer 245 kr. pr. time NH TM 2 - traktor pct. 820 timer 142 kr. pr. time JD traktor pct timer 125 kr. pr. time Lexion mejetærsker pct. 450 ha 922 kr. pr. ha ger en større del af værditabet i maskinens første år, hvilket nogle landmænd oplever som mere retvisende i forhold til maskinernes gensalgsværdi. Givet at maskinen anvendes i den forventede periode og holder den forventede restværdi, har valg af afskrivningsmetode - lineær eller saldometode - dog ikke indflydelse på den gennemsnitlige årlige omkostning til værditab og forrentning. Den vigtigste faktor for korrekt beregning af de faste maskinomkostninger er ofte maskinværdien, fordi forkert ansat maskinværdi i høj grad påvirker de samlede maskinomkostninger. Forrentning og værditab udgør typisk pct. af de samlede omkostninger til maskiner og arbejde. Hvis en maskinpark til en værdi af 6 mio. kr. ansættes 10 pct. for lavt i en maskinanalyse, betyder det kr. reduktion i værditab og forrentning i første år! Lave omkostninger ser godt ud på papiret, men reelt set ødelægger det muligheden for at sammenligne korrekt med alternative priser fra f.eks. maskinstation eller maskinfællesskab. Leasing Omkostningen til maskiner, der er leasede, bør beregnes på samme måde som ejede maskiner. Bemærk, at maskiner under operationel leasing er anført i regnskabet under resultatopgørelse og ikke under balance. Variable omkostninger Der kan findes normtal for indkøbspris, brændstofforbrug og omkostninger til vedligehold på Ved udarbejdelse af en grovanalyse vil man tage udgangspunkt i årets indkøb af brændstof og reservedele. Ved udarbejdelse af en maskinanalyse bør tallene desuden afstemmes med lagerforskydninger, hvis disse kendes. Det kan være svært at sætte vedligeholdelsesomkostninger på den enkelte maskine korrekt, hvis omkostningerne ikke er konteret på den enkelte maskine. På en maskinpark af normal gennemsnitlig alder til salgsafgrøder vil vedligeholdet typisk udgøre omkring kr. pr. ha, så selvom vedligeholdet sættes 50 pct. for højt, vil det kun påvirke de samlede omkostninger med ca kr. pr. ha. 39

5 Kr. pr. time Udvikling i omkostninger År årets variable årets faste gns. ved år n Figur 1. Årets faste og variable omkostninger samt de gennemsnitlige omkostninger. Bemærk, at levetiden på markmaskiner næppe kan forventes at nå 30 år. Figuren illustrerer blot, hvordan værditabet i maskinernes første år stadig påvirker gennemsnitomkostningen, selv efter flere år med en forsvindende lille fast omkostning til forrentning og vedligehold. Arbejde Beregningen af arbejdsomkostninger kan gøres på flere måder. Ud fra tommelfingerregler kan der beregnes et forventet tidsforbrug på bedriften. Typisk indgår ejers egen løn ikke i regnskabet, hvorfor en grovanalyse ikke fortæller hele sandheden på dette område. Det vil typisk betyde mest på de mindre ejendomme, hvor ejers egen arbejdsindsats udgør en stor andel af det samlede arbejde. En maskinanalyse vil omfatte et beregnet tidsforbrug til maskinerne, der så kan afstemmes med evt. arbejdssedler eller andre registreringer. Ved vurdering af omkostninger til arbejde må der tages højde for, at brug af maskinstation automatisk indeholder en lønomkostning. Erstatter maskinstationen brug af egne medarbejdere, skal disse medarbejderes tid bruges på en anden lønsom opgave for at lønomkostningen reelt er fjernet fra opgaven. Årets omkostninger eller gennemsnitlige omkostninger? I figur 1 ses den gennemsnitlige årlige omkostning samt det enkelte års omkostninger for en investeringsberegning. Det er forudsat, at vedligeholdet er jævnt fordelt over årene. Man vil typisk se en svagt stigende omkostning til vedligehold over årene. Det er kun større reparationer, som for alvor vil ændre økonomien i forhold til det viste. Når man sammenligner årets omkostninger for en ny og en ældre maskine, er de normalt altid lavest for den ældre maskine. For at lave en reel sammenligning mellem de enkelte maskiner og vurdering af en investering skal der beregnes de gennemsnitlige omkostninger, der tager hensyn til hele maskinens levetid. Det ændrer dog ikke ved, at omkostningen i det enkelte år er størst for en ny maskine. 40

6 Fulde omkostninger eller marginalomkostninger? Hvad koster det at dyrke én ha mere lyder et typisk spørgsmål. En ha mere koster kun løn, vedligehold og brændstof - altså de variable omkostninger. Og lønnen skal jo betales alligevel, så det er meget billigt i forhold til omkostningen til at dyrke de første f.eks. 300 ha. Ergo dyrker jeg 100 ha mere næste år! Men så er det ikke til marginalomkostninger, men til fulde omkostninger. Det forøgede slid medfører forøgede faste omkostninger til værditab på maskinerne, ligesom kapaciteten på den eksisterende maskinpark måske ikke slår til. Sammenligningstal Efter værdisætning og beregning af de gennemsnitlige årlige omkostninger kan der sammenlignes med alternative priser - og der er en række forhold at overveje i den sammenhæng. Kan opgaverne i marken løses lige så godt eller bedre af andre til en konkurrencedygtig pris? Kan maskinerne reelt sælges, hvis en anden skal løse opgaverne? Ellers belastes økonomien stadig af de faste omkostninger! Kan arbejdstiden, som spares på bedriften ved udlicitering af markarbejdet, bruges på noget andet? Ellers vil lønomkostningen stadig belaste økonomien. Når værdier for maskinomkostninger sammenlignes, er det meget vigtigt, at tallene er beregnet med sammenlignelige forudsætninger og metoder. Se figur 2. En grovanalyse giver kun et groft estimat på basis af historiske tal, og konklusioner må derfor drages i et overordnet perspektiv. Der er indbygget sammenligningstal i DLBRs grovanalyse Din Bundlinje Mark, som kan sorteres efter bl.a. jordbundstype, bedriftsstørrelse og produktionsgren. kr. pr. ha Følsomhed for anvendelse Ha kr. pr. enhed Alternativ pris Figur 2. Omkostning som funktion af anvendelsen. Jo højere anvendelse, des flere enheder fordeles de faste omkostninger over, og den gennemsnitlige omkostning falder. Den alternative pris kan være prisen fra maskinstation eller en naboaftale. Det er vigtigt at fastsætte egen pris realistisk for at være i stand til at lave en fair sammenligning. 41

7 En maskinanalyse eller en detailanalyse kan give et ret præcist estimat over maskin- og arbejdsomkostninger, men er meget afhængig af den valgte metode til værdisætning og fastsættelse af værditab og kapaciteter. Disse analyser kan med fordel afstemmes med aktuelle nøgletal fra årsrapporten omkring maskinværdi, brændstofforbrug og vedligehold. Det bør sikres, at maskin- og detailanalyser er udarbejdet efter sammenlignelige principper, inden de bruges som grundlag for konklusioner. Ved sammenligning med maskinstationspriser og pasningsaftaler bør der ligeledes tages højde for regulering af priser, ændret dyrkningspraksis og ændringer i det drevne areal. Det er også vigtigt at vurdere, hvilken fleksibilitet der ligger i aftalen. Ved optimering af markens økonomiske resultat vil ændringer af sædskifte også ofte komme på tale. Her er det vigtigt at sætte fokus på maskinparkens evne til at løse opgaverne i det nye sædskifte - både hvad angår den tekniske formåen, men også om kapaciteten i maskinparken rækker til at nå alle opgaver rettidigt. Tema Det er af største vigtighed, at beregning af maskinomkostninger for sammenlignelige scenarier sker efter samme principper. Ellers risikerer du at træffe det forkerte valg. 42

8 43

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere