Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser"

Transkript

1

2 Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010

3 Fællesindhold 2011 Forfatter: Patobanken og Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk a/s Distribution: Publikationen kan hentes gratis på eller bestilles hos Schultz Information tlf , Emneord: Patologisk-anatomiske undersøgelser, Patobanken, indberetning til Patologiregisteret Sprog: Dansk URL: Version: 1 Versionsdato: Format: PDF Elektronisk ISBN: Den trykte version ISBN:

4 Forord 4. udgave af Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser er en revision af 3. udgave fra Arbejdsgruppen for revision havde følgende sammensætning: Ledende overlæge Beth Bjerregaard, Patologiafd., Herlev Hospital (formand), Patobanken Ledende overlæge Hans Svanholm, Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers, Patobanken Overlæge Kirsten Møller Hansen, Patologiafd., Hillerød Hospital, Patobanken Systemadministrator, bioanalytiker Jette Jørgensen, Patologiafd. Herlev Hospital, Patobanken Systemadministrator, bioanalytiker Lisbeth Hein, Patologiafd., Rigshospitalet, Patobanken Systemadministrator, bioanalytiker Tove Aagesen, Patologiafd., Slagelse Sygehus, Patobanken Overlæge Birthe Mørck Thomsen, Patologiafd., Bispebjerg Hospital, DSPAC s IT-udvalg Systemadministrator, overlæge Gunvor Iben Madsen, Patologiafd., Vejle Sygehus, DSPAC s IT-udvalg Projektleder Ivan Christensen, Logica Kontorfuldmægtig Margit Rasted, Sundhedsstyrelsen IT-medarbejder Milan Fajber, Sundhedsstyrelsen Afdelingslæge Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen Sekretariatsfunktion blev varetaget af Sundhedsstyrelsen. Arbejdet på patologiafdelingerne har ændret sig markant siden Forandringerne skyldes dels den tiltagende automatisering som fx automatisk computerstyret aflæsning af celleprøver fra livmoderhalsen og indførelse af talegenkendelse, dels nye arbejdsprocedurer som følge af den molekylærbiologiske udvikling. Denne udvikling har nødvendiggjort en revision af Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 3. udgave (Sundhedsstyrelsen 2002). 4. udgave adskiller sig fra 3. udgave ved tilføjelser af nye undergrupper af materialetyper og arbejdsprocedurer. Dette har afledt tilføjelser i databeskrivelserne. Der er tilføjet SOR-versioner af variabler for instanser, der senere vil blive anvendt i stedet for de eksisterende variabler. Desuden er pointskemaet revideret. Revisionerne af pointene i fjerde udgave er foretaget ud fra resultaterne fra seks tidsstudier udført på patologiafdelingerne på Hvidovre Hospital, Regionshospitalet Randers og Rigshospitalet i 2007, på Aalborg Sygehus og Odense Universitetshospital i 2008 og på Herlev Hospital i Derudover er der rettet mindre uhensigtsmæssigheder fra 3. udgave. Det ændrede fællesindhold træder i kraft med virkning fra 1. januar 2011 Sundhedsstyrelsen, december 2010 Else Smith konstitueret direktør Dorte Hansen Thrige kontorchef

5 Indholdsfortegnelse 1 Formål med Landsregisteret for Patologi Indberetning til Sundhedsstyrelsen Registreringens indhold Databeskrivelser Fejlsøgning af de enkelte variabler Beregning af ressourceforbrug... 38

6 1 Formål med Landsregisteret for Patologi Sundhedsstyrelsens patologiregister opdateres dagligt med data fra den landsdækkende patologidatabank (Patobanken), hvortil patologiafdelingerne online indberetter data. Patobanken drives og finansieres af Danske Regioner. Formålene med Patologiregisteret, betegnet Landsregisteret for Patologi (LRP), er skitseret nedenfor. LRP drives og finansieres af Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret Fra 2004 dannes Cancerregisteret ved direkte overførsel og elektronisk bearbejdning af indberettede oplysninger fra sygehusene om patienter med anmeldelsespligtige sygdomme i Landspatientregisteret (LPR) og i LRP. Oplysningerne fra disse to føderegistre sammenholdes i den automatiserede cancerlogik, som har erstattet den tidligere manuelle sortering og bearbejdning af blanketindberettede anmeldelser. Det automatisk dannede cancerregister gennemgår herefter en række valideringsprocedurer, hvorunder tvivlstilfælde gennemgås manuelt. LRP er en helt afgørende datakilde til sikring af Cancerregisterets komplethed og validitet. Fejl og mangler i anmeldelser fra sygehuse og speciallæger minimeres ved at erindre disse parter herom på baggrund af rekvirentoplysningerne i de registrerede undersøgelsessvar. Supplement til anden sygdomsregistrering Patologioplysningerne anvendes også som et væsentligt supplement i andre af Sundhedsstyrelsens registre fx Dødsårsagsregisteret, Misdannelsesregisteret og Registeret over Fertilitetsfremmende Behandling (IVF-registeret). Kvalitetssikring og udvikling af referenceprogrammer Registreringerne i LRP er dækkende og aktuelle for hele landet. Registreringerne er vigtige i kvalitetssikringen, ikke alene af den patologisk-anatomiske diagnostik, men indgår også i samarbejde med Patobanken i dannelse og kvalitetssikringen af de kliniske databaser og i nationale og regionale screeningsprogrammer. Registeret er desuden et nyttigt redskab i udviklingen af referenceprogrammer og patientforløbsbeskrivelser (pakkeforløb) for udredning og behandling på de enkelte sygdomsområder. Lægevidenskabelig forskning Sundhedsstyrelsen leverer udtræk fra LRP til lægevidenskabelig forskning. Registeret er landsdækkende fra Den øvrige historik kan ses på Patobankens hjemmeside: Analyser af ressourceanvendelse ved sygdomsbehandling og forebyggelse Oplysningerne i LRP anvendes til at fordele sygehusomkostningerne vedrørende patologiskanatomiske undersøgelser på patientniveau og indgår herved i fastlæggelsen af DRG-takster. Tilsvarende indgår oplysninger i fastlæggelsen af ressourcetræk på afdelingsniveau i specialeplanlægningen. 5

7 2 Indberetning til Sundhedsstyrelsen Brugen af LRP forudsætter, at alle instanser, som foretager patologisk-anatomiske undersøgelser, indberetter til registeret. Registreringen skal ske elektronisk. Der foretages daglige indberetninger af de patologiskanatomiske undersøgelser fra patologiafdelingerne og de privat praktiserende patologer til Sundhedsstyrelsen via den landsdækkende patologidatabank, Patobanken (www.patobank.dk). For at kunne opfylde sit formål skal LRP derfor indeholde oplysninger fra følgende instanser: Patologiafdelinger i det offentlige sygehusvæsen Praktiserende speciallæger i patologi Følgende universitetsinstitutter, der udfører patologisk-anatomisk diagnostik: under Aarhus Universitet Tandlægeskolen under Københavns Universitet Tandlægeskolen Øjenpatologisk Institut 2.1 Indberetningens form Indberetning af data til Patobank sker dagligt via FTP-overførsel fra de enkelte patologiafdelinger. Oplysningerne overføres via EDI-meddelelsen MEDRPT (Medcom-standard). Der sker løbende en teknisk-logisk fejlsøgning af records i indberetningen til Patobank. Hvis der er fundet fejl i de indberettede oplysninger, sendes der elektronisk en fejlbesked retur til afsenderen. Hvis alt er valideret uden fejl, sendes en 'ok' besked retur til afsenderen. Ved indlæsningen testes det, om undersøgelsesnummeret (UNDNR) er registreret tidligere af den pågældende undersøgende instans (UNDAFD/UNDAFDSOR, UNDYDER/UNDYDERSOR). Hvis dette er tilfældet, opfattes den nye indberetning som en revision af den gamle, og den tidligere indberetning overskrives med den nye. Erstatnings cpr-nummer anonymiseres ved indberetning til Patobanken. Indberetningen sker alene af hensyn til produktionsopgørelser. Data fra Patobanken overføres til Sundhedsstyrelsen, hvorved LRP dagligt bliver opdateret. Ved indlæsning af de indberettede data foretages en fejlsøgning i overensstemmelse med fejlsøgning for de enkelte variabler, som er beskrevet i Kapitel 5. I databeskrivelserne findes der for undersøgelsesyderne og rekvirenter både en almindelig sygehus-afdelingskode og en tilsvarende SOR-kode. Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR) vil på et tidspunkt erstatte sygehus-afdelingsklassifikationen. Der vil formentlig være en periode med overlap, hvor man enten kan indberette den ene eller den anden type. Tidsperspektivet er endnu ikke klart. 6

8 3 Registreringens indhold Nedenfor gives en oversigt over registreringens indhold, mens der i kapitel 4 gives en nærmere databeskrivelse. Tabel 1 Registreringens indhold Program- datanavn Antal pos. Registreringer på 1. niveau: Rekvisition Undersøgende sygehusafdeling UNDAFD 7 Undersøgende sygehusafdeling SOR-kode UNDAFDSOR 18 Undersøgende instans anden end sygehusafdeling UNDYDER 7 Undersøgende instans anden end sygehusafdeling SOR-kode UNDYDERSOR 18 Undersøgelses-/rekvisitionsnummer tildelt af den undersøgende instans for den enkelte undersøgelse UNDNR 10 Prioritet i forhold til besvarelse PRIORITET 2 Team med bestemte funktioner defineret af den enkelte patologiafdeling TEAM 4 Personnummer for den person rekvisitionen vedrører CPRNR 10 Moderens personnummer for foster/dødfødte/nyfødte CPRNRMOR 10 Bopælskommune KOMMUNE 3 Rekvirerende sygehusafdeling REKVAFD 7 Rekvirerende sygehusafdeling SOR-kode REKVAFDSOR 18 Rekvirerende instans anden end sygehusafdeling REKVYDER 7 Rekvirerende instans anden end sygehusafdeling SOR-kode REKVYDERSOR 18 Stamafdeling/behandlingsansvarlig STAMAFD 7 Stamafdeling/behandlingsansvarlig SOR-kode STAMAFDSOR 18 Dato for rekvirering REKVDATO 8 Klokkeslæt for rekvirering REKVKLK 4 Dato for modtagelse MODTDATO 8 Klokkeslæt for modtagelse MODTKLK 4 Dato for foreløbigt svar FORLSDATO 8 Klokkeslæt for foreløbigt svar FORLSKLK 4 Dato for godkendt svar SVARDATO 8 Klokkeslæt for godkendt svar SVARKLK 4 Dato for supplerende svar SUPPLDATO 8 Klokkeslæt for supplerende svar SUPPLKLK 4 Dato for rekvirentens angivelse af svar senest SENEDATO 8 Klokkeslæt for rekvirentens angivelse af svar senest SENEKLK 4 7

9 Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition MATNR 3 Antal materialer vedrørende samme rekvisition MATANTAL 3 Materialetype for rekvisitionen MATTYPE 2 Makroskopibeskrivelse i fri tekst MAKROTEKST 70 x 999 Mikroskopibeskrivelse i fri tekst MIKROTEKST 70 x 999 Konklusion og/eller diagnoser i fri tekst KONTEKST 70 x 999 Registreringer på 2. niveau: Materiale SNOMED-kode for det enkelte materiale SNOMEDKODE 6 Fritekst til SNOMED-kode for det enkelte materiale KODEFRITEKST 70 x 2 Registreringer på 3. niveau: Blokke Paraffinblok alm. størrelse PAALMBLOK 4 Paraffinblok makrostørrelse PAMAKBLOK 4 Blok peroperativ frysesnitundersøgelse FRYSBLOK 4 Paraffinblok tilhørende nedfrosset materiale i biobank BIOBANK 4 Elektronmikroskopiblok EMBLOK 4 Låneblok LAANBLOK 4 Stanse til Tissue Micro Array (TMA) STANSTMA 4 Registreringer på 4. niveau: Analyser Glas alm. størrelse med traditionelle rutine- og specialfarvninger Glas makrostørrelse med traditionelle rutine- og specialfarvninger GLASALM 4 GLASMAK 4 Glas ufarvede GLASUF 4 Glas til peroperativt svar (fx frysesnit/ EBUS) andre end immunfarvninger GLASFRYS 4 Glas med immunfarvninger, ikke TMA blok IMMUNALM 4 Glas med immunfarvninger, TMA blok IMMUNTMA 4 Glas/rør med ISH, CISH, FISH uden tælling, ikke TMA blok ISHUTAELALM 4 Glas/rør med ISH, CISH, FISH uden tælling, TMA blok ISHUTAELTMA 4 Glas/rør med ISH, CISH, FISH med tælling, ikke TMA blok ISHMTAELALM 4 Glas/rør med ISH, CISH, FISH med tælling, TMA blok ISHMTAELTMA 4 Grid elektronmikroskopi EMGRID 4 Rør med prober polymerasekædereaktion (PCR) RORPCR 4 Immunfarvninger i rør flowcytometri RORFLOW 4 Glas kromosomanalyse GLASKROM 4 8

10 4 Databeskrivelser Undersøgende sygehusafdeling Max. antal pos. 7 Bemærkning UNDAFD Den sygehuspatologiafdeling hvor undersøgelsen udføres 1-4. position angiver koden for det sygehus, hvor undersøgelsen udføres position angiver koden for den undersøgende afdeling Ifølge den gældende Sygehus-afdelingsklassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på et sygehus Kan senere blive erstattet af UNDAFDSOR Undersøgende sygehusafdeling - SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning UNDAFDSOR Den sygehuspatologiafdeling hvor undersøgelsen udføres Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på et sygehus SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes UNDAFD eller UNDAFDSOR variabel, eller de kan begge være blanke, hvis undersøgelsen ikke foregår på et sygehus 9

11 Undersøgende instans anden end sygehusafdeling Max. antal pos. 7 Bemærkning UNDYDER Den instans anden end sygehusafdeling hvor undersøgelsen udføres Ydernummer for privatpraktiserende patolog ifølge Sygesikringens fortegnelse. Hvis undersøgende instans er tandlægeskole eller universitetsinstitut anføres særlig tildelt nummer fra Sundhedsstyrelsen Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse eller undersøgernummer: Under Aarhus Universitet = Tandlægeskolen Under Københavns Universitet = Tandlægeskolen = Øjenpatologisk Institut Blank, hvis undersøgelsen foregår på et sygehus. Hvis undersøgende instans ikke er klassificeret, anføres det fiktive ydernummer Kan senere blive erstattet af UNDYDERSOR Undersøgende instans anden end sygehusafdeling - SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning UNDYDERSOR Den instans anden end sygehusafdeling hvor undersøgelsen udføres Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på undersøgende instans anden end sygehusafdeling SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes UNDYDER eller UNDYDERSOR variabel, eller de kan begge være blanke, hvis undersøgelsen foregår på sygehus 10

12 Undersøgelses-/rekvisitionsnummer tildelt af den undersøgende instans for den enkelte undersøgelse Max. antal pos. 10 Bemærkning UNDNR Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser En undersøgelse af et foster udført som obduktion registreres som sådan. I alle andre tilfælde registreres som histologi Hver undersøgelse tildeles en pointsats per rekvisition afhængig af materialetypen. Hvis det i forbindelse med udførsel af fx molekylærpatologiske undersøgelser er mest hensigtsmæssigt at oprette nyt undersøgelsesnummer på eget materiale, tildeles dog ikke point (materialetyperne 42-46) på rekvisitionsniveau. Pointsatsen dækker alt arbejde med registrering, modtagelse, optagelse af billeder, indberetning til kliniske databaser, diktat (mikroskopi og diagnoser), skrivning af svar (kliniske oplysninger, makroskopi, mikroskopi og diagnoser), kodning, godkendelse af svar, forsendelse af materiale til anden patologiafdeling og kliniskpatologisk konference. For materialetype obduktion dækker pointsatsen forberedelse til obduktion, selve obduktionen, diktat, skrivning, afslutning af obduktionen inkl. transport tilbage til kapel. Arbejde med paraffinblok (fremstilling) og glas (skæring, farvning og mikroskopi) pointsættes selvstændigt Alfabetisk og numerisk 11

13 Prioritet i forhold til besvarelse Max. antal pos. 2 PRIORITET Den aktuelle undersøgelses prioritet Alle undersøgelser tildeles en af følgende prioriteter: Haste Undersøgelser i forbindelse med akut behandlingskrævende eller livstruende tilstand Pakkeforløb Undersøgelser, der er en del af et pakkeforløb fx kræftpakkeforløb Rutine Undersøgelser andre end haste- og pakkeforløb, der behandles i nummerrækkefølge Der tildeles ikke point for forskellige prioriteter. Point for arbejdet er fordelt ligeligt på alle rekvisitioner. Dette skyldes, at det er svært at måle, idet det ofte er andre undersøgelser, der tager længere tid, når man afbrydes af fx en hasteundersøgelse Alfabetisk og numerisk Team med bestemte funktioner defineret af den enkelte patologiafdeling : TEAM Angivelse af lokal samarbejdsorganisering Team oprettes af de enkelte patologiafdelinger. Tildeling af team for den enkelte undersøgelse kan være bestemmende for undersøgelsens gang gennem afdelingen. Team indberettes som kode for de enkelte team, og den enkelte patologiafdeling er ansvarlig for definition af team Alfabetisk og numerisk 12

14 Personnummer for den person rekvisitionen vedrører Max. antal pos. 10 CPRNR Nationalt personregistreringsnummer For patienter, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om patienten har fast bopæl i udlandet. Hvis det danske CPR-nummer ikke foreligger ved undersøgelsen, kan der benyttes et midlertidigt erstatningsnummer, som udskiftes med CPR-nummeret, når dette foreligger. For patienter, som ikke har noget dansk CPR-nummer, benyttes et erstatningsnummer, hvor: - de første 6 cifre angiver fødselsdag, -måned og -år, - 7. ciffer er 0 for patienter født i år , 5 for patienter født før år 1900 og 6 for patienter født efter år 1999, - 8. og 9. position udfyldes med bogstaver efter Sundhedsstyrelsens eller evt. afdelingens retningslinjer, og ciffer er ulige for mænd og lige for kvinder Under materialetypen Teknik, benyttes et erstatnings-cprnummer på formen xxmmåå-5nn9, hvor xx=erstatningsdato med følgende forslag til anvendelse af materialetypeværdierne 51-55, se databeskrivelse under materialetype for rekvisition: værdi 51: værdi 52: værdi 53: værdi 54: værdi 55: mm=aktuelle måned, åå=aktuelle år og nn=initialer på læge, bioanalytiker eller anden ansvarlig for oprettelse af nummeret. Obduktioner på dødfødte og levendefødte børn Oprettes på barnets CPR-nummer for alle børn med dødsattest, dvs. alle, der har vist livstegn efter fødslen uanset gestationsalder, samt alle dødfødte og levendefødte børn med gestationsalder på 22 fulde uger og derover (22+0 og større). Ved flerfoldsgraviditet oprettes særskilte rekvisitioner for hvert barn med dødsattest. Medfølgende placenta kan medtages på samme rekvisition eller tildeles selvstændigt rekvisitionsnummer afhængigt af lokale forhold. Fostre (uden dødsattest) oprettes på moderens personnummer. Vedr. fostre, se også under Moderens personnummer Se ovenfor 13

15 Moderens personnummer for foster/dødfødt/nyfødt barn Max. antal pos. 10 CPRNRMOR Nationalt personregistreringsnummer for moderen Ved obduktion af dødfødt/nyfødt barn skal moderens CPRnummer anføres. For fostre er det unødvendigt, når de registreres på moderens CPR-nummer. For børn er det nødvendigt med kobling til moderens CPR-nummer. For kvinder, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om kvinden har fast bopæl i udlandet. Hvis det danske CPR-nummer ikke foreligger ved undersøgelsen, kan der benyttes et midlertidigt erstatningsnummer, som udskiftes med CPR-nummeret, når dette foreligger. For kvinder, som ikke har noget dansk CPR-nummer, benyttes et erstatningsnummer, hvor: - de første 6 cifre angiver fødselsdag, -måned og -år, - 7. ciffer er 0 for patienter født i år , og 6 for patienter født efter år 1999, - 8. og 9. position udfyldes med bogstaver efter Sundhedsstyrelsens eller evt. afdelingens retningslinjer, og ciffer er lige for kvinder Obduktioner på fostre Oprettes på moderens CPR-nummer for alle fostre uden dødsattest, dvs. alle fostre før 22 fulde gestationsuger (mindre eller lig med 21+6), der ikke har vist livstegn efter fødslen. Ved flerfoldsgraviditet kan alle fostre medtages på samme rekvisition, eller der kan oprettes særskilte rekvisitioner for hvert foster. Medfølgende placenta(e) kan medtages på samme rekvisition eller tildeles selvstændigt rekvisitionsnummer afhængigt af lokale forhold. Placentae fra levende børn og døde børn, der ikke obduceres, oprettes på moderens CPR-nummer Se ovenfor. Blank, hvis ikke MATTYPE=32 14

16 Bopælskommune Max. antal pos. 3 KOMMUNE Den undersøgte persons bopælskommune Der anføres kode for bopælskommunen på rekvireringstidspunktet. For personer med fast bopæl i Grønland kodes et af numrene For personer med fast bopæl på Færøerne kodes 970. For personer med fast bopæl i udlandet kodes et af numrene For personer uden bopæl eller med ukendt bopæl kodes 999 Ifølge gældende kommunekoder. KOMMUNE skal være numerisk Rekvirerende sygehusafdeling Max. antal pos. 7 Bemærkning REKVAFD Den sygehusafdeling, der rekvirerer den patologisk-anatomiske undersøgelse 1-4. position i koden angiver det rekvirerende sygehus 5. og 6. position angiver rekvirerende afdeling 7. position angiver afsnit, svarende til subspeciale, ambulatorium, sengeafsnit, skadestue og lign. Ifølge den gældende Sygehusklassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke rekvireres fra et sygehus Kan senere blive erstattet af REKVAFDSOR 15

17 Rekvirerende sygehusafdeling - SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning REKVAFDSOR Den sygehusafdeling der rekvirerer den patologisk-anatomiske undersøgelse Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke rekvireres fra et sygehus SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes REKVAFD eller REKVAFDSOR variabel, eller de kan begge være blanke, hvis undersøgelsen ikke er rekvireret fra en sygehusafdeling 16

18 Rekvirerende instans anden end sygehusafdeling Max. antal pos. 7 REKVYDER Den instans anden end sygehusafdeling der rekvirerer undersøgelsen Ydernummer almen- eller speciallægepraksis ifølge Sygesikringens fortegnelse. Hvis rekvirerende instans er tandlægeskole eller universitetsinstitut anføres særlig tildelt nummer fra Sundhedsstyrelsen, se nedenfor Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse. Der er tildelt faste numre til følgende institutioner. Under Aarhus Universitet = Tandlægeskolen Under Københavns Universitet = Tandlægeskolen Andre rekvirenter *) 2099nnn = Anden rekvirent, Region Hovedstaden 3899nnn = Anden rekvirent, Region Sjælland 6099nnn = Anden rekvirent, Region Syddanmark 7699nnn = Anden rekvirent, Region Midtjylland 8099nnn = Anden rekvirent, Region Nordjylland 9088nnn = Anden rekvirent, Grønland 9788nnn = Anden rekvirent, Færøerne 9988nnn = Anden rekvirent, Udland Blank, hvis undersøgelsen er rekvireret fra en sygehusafdeling. nnn konverteres til 999 ved indberetning til Patologidatabanken *) For nnn kan bruges koden for bopælskommune eller -land eller anden lokal kode fra 000 til 998 Bemærkning Kan senere blive erstattet af REKVYDERSOR 17

19 Rekvirerende instans anden end sygehusafdeling SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning REKVYDERSOR Den instans anden end sygehusafdeling der rekvirerer undersøgelsen Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen er rekvireret fra en sygehusafdeling SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes REKVYDER eller REKVYDERSOR variabel, eller de kan begge være blanke, hvis undersøgelsen er rekvireret fra sygehus Stamafdeling/behandlingsansvarlig Max. Antal pos. 7 STAMAFD Den sygehusafdeling eller almen-/ speciallægepraksis der har ansvaret for patientens behandling Bemærkning For sygehusafdeling 1-4. position i koden angiver sygehuset, der er patientens stamsygehus 5-6. position angiver stamafdelingen 7. position angiver stamafsnittet, svarende til subspeciale, ambulatorium, sengeafsnit, skadestue og lign. For almen- og speciallægepraksis Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse Ifølge den gældende Sygehusklassifikation eller sygesikringens fortegnelse Kan være lig med REKVAFD eller REKVYDER. Kan senere blive erstattet af STAMAFDSOR 18

20 Stamafdeling/behandlingsansvar - SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning STAMAFDSOR Den sygehusafdeling der har ansvaret for patientens behandling Ifølge den gældende SOR-klassifikation Kan være lig med REKVAFDSOR eller REKVYDERSOR SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes STAMAFD eller STAMAFDSOR variabel Dato for rekvirering REKVDATO Max. antal pos. 8 Dato for undersøgelsens rekvirering Dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). REKVDATO skal være valid dato Klokkeslæt for rekvirering REKVKLK Klokkeslæt for undersøgelsens rekvirering Klokkeslæt på formen time og minut (HHMM) HH = MM =

21 Dato for modtagelse MODTDATO Max. antal pos. 8 Dato for modtagelse af materialet hos den undersøgende instans Dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). MODTDATO skal være valid dato. MODTDATO må ikke ligge før REKVDATO Klokkeslæt for modtagelse MODTKLK Klokkeslæt for modtagelse af materialet hos den undersøgende instans Klokkeslæt på formen time og minut (HHMM). HH = MM = Dato for foreløbigt svar Max. antal pos. 8 FORLSDATO Dato for afgivelse af foreløbigt svar Foreløbig svardato bliver ikke overskrevet ved eventuelle efterfølgende foreløbige svar Blank eller dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). FORLSDATO skal være valid dato. FORLSDATO må ikke ligge før MODTDATO 20

22 Klokkeslæt for foreløbigt svar FORLSKLK Klokkeslæt for afgivelse af foreløbigt svar Foreløbigt svarklokkeslæt bliver ikke overskrevet ved eventuelle efterfølgende foreløbige svar Blank eller klokkeslæt på formen time og minut (HHMM) HH = MM = Dato for godkendt svar Max. antal pos. 8 SVARDATO Dato for afgivelse af godkendt svar på undersøgelsen fra den undersøgende instans Hvis der er afgivet flere svar på undersøgelsen, vil SVARDATO en altid være den seneste svardato Dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). SVARDATO skal være valid dato. SVARDATO må ikke ligge før MODTDATO Klokkeslæt for godkendt svar SVARKLK Klokkeslæt for afgivelse af godkendt svar på undersøgelsen fra den undersøgende instans Hvis der er afgivet flere svar på undersøgelsen, vil SVARKLK altid være det seneste klokkeslæt Klokkeslæt på formen time og minut (HHMM). HH = MM =

23 Dato for supplerende svar Max. antal pos. 8 SUPPLDATO Dato for afgivelse af supplerende svar på undersøgelsen fra den undersøgende instans Datoen overskrives ved næste supplerende svar Blank eller dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). SUPPLDATO skal være valid dato. SUPPLDATO må ikke ligge før MODTDATO Klokkeslæt for supplerende svar SUPPLKLK Klokkeslæt for afgivelse af supplerende svar på undersøgelsen fra den undersøgende instans Klokkeslæt overskrives ved næste supplerende klokkeslæt Blank eller klokkeslæt på formen time og minut (HHMM). HH = MM = Dato for rekvirentens angivelse af svar senest SENEDATO Max. antal pos. 8 Dato for rekvirentens ønske vedrørende svardato Blank eller dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). SENEDATO skal være valid dato. SENEDATO må ikke ligge før MODTDATO Klokkeslæt for rekvirentens angivelse af klokkeslæt senest SENEKLK Klokkeslæt for rekvirentens ønske vedrørende svarklokkeslæt Blank eller klokkeslæt på formen time og minut (HHMM). HH = MM =

24 Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition Max. antal pos. 3 MATNR Identifikation af det enkelte materiale (beholder) inden for undersøgelsen/rekvisitionen Alfabetisk og numerisk. Registreringen af materialeidentifikation er obligatorisk Antal materialer vedrørende samme rekvisition Max. antal pos. 3 MATANTAL Antallet af modtagne materialer til særskilt undersøgelse Denne variabel angiver antallet af modtagne separate beholdere, der indgår i den enkelte undersøgelse. Oftest vil det være antallet af separate beholdere mærket I, II,..., 1, 2,... eller A, B, eller A = uoplyst Materialetype for rekvisitionen Max. antal pos. 2 Bemærkning MATTYPE Det undersøgte materiales type Denne variabel angiver materialetypen inden for kategorierne histologi, cytologi og obduktion. Desuden anføres i samme variabel specielle undersøgelsestyper samt metoder til teknisk behandling af materiale. Materialetype er defineret således, at den kan bestemmes allerede ved modtagelsen fortsættes Histologimateriale 11 = Simpelt histologisk materiale: Materiale, fx biopsi eller abrasio, som makroskopisk alene beskrives af bioanalytiker 12 = Komplekst histologisk materiale: Materiale, fx biopsi eller operationsmateriale, som makroskopisk beskrives af læge 13 = Histologisk konsultationsmateriale: Tidligere præpareret materiale fra anden undersøgende instans til konsultation eller revision 23

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 3. udgave af Rapport nr. 5, 2002 ISBN: 87-90365-36-4

Læs mere

Landsregisteret for Patologi.

Landsregisteret for Patologi. Landsregisteret for Patologi. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen, lokal 6214 Introduktion Landsregisteret for Patologi blev oprettet

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen Indholdsfortegnelse 1.1 Sammenfatning 1.2 Anbefalinger til implementering

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forside. 1 Introduktion

Forside. 1 Introduktion Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition).

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst.

Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Diabetes i Danmark: Metodeudvikling til en registerbaseret vurdering af diabetesforekomst. Kontaktperson: Marianne Steding-Jessen, direkte 3348 7575 Baggrund Der eksisterer ikke et landsdækkende register

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere