Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser"

Transkript

1

2 Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010

3 Fællesindhold 2011 Forfatter: Patobanken og Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk a/s Distribution: Publikationen kan hentes gratis på eller bestilles hos Schultz Information tlf , Emneord: Patologisk-anatomiske undersøgelser, Patobanken, indberetning til Patologiregisteret Sprog: Dansk URL: Version: 1 Versionsdato: Format: PDF Elektronisk ISBN: Den trykte version ISBN:

4 Forord 4. udgave af Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser er en revision af 3. udgave fra Arbejdsgruppen for revision havde følgende sammensætning: Ledende overlæge Beth Bjerregaard, Patologiafd., Herlev Hospital (formand), Patobanken Ledende overlæge Hans Svanholm, Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers, Patobanken Overlæge Kirsten Møller Hansen, Patologiafd., Hillerød Hospital, Patobanken Systemadministrator, bioanalytiker Jette Jørgensen, Patologiafd. Herlev Hospital, Patobanken Systemadministrator, bioanalytiker Lisbeth Hein, Patologiafd., Rigshospitalet, Patobanken Systemadministrator, bioanalytiker Tove Aagesen, Patologiafd., Slagelse Sygehus, Patobanken Overlæge Birthe Mørck Thomsen, Patologiafd., Bispebjerg Hospital, DSPAC s IT-udvalg Systemadministrator, overlæge Gunvor Iben Madsen, Patologiafd., Vejle Sygehus, DSPAC s IT-udvalg Projektleder Ivan Christensen, Logica Kontorfuldmægtig Margit Rasted, Sundhedsstyrelsen IT-medarbejder Milan Fajber, Sundhedsstyrelsen Afdelingslæge Ole B. Larsen, Sundhedsstyrelsen Sekretariatsfunktion blev varetaget af Sundhedsstyrelsen. Arbejdet på patologiafdelingerne har ændret sig markant siden Forandringerne skyldes dels den tiltagende automatisering som fx automatisk computerstyret aflæsning af celleprøver fra livmoderhalsen og indførelse af talegenkendelse, dels nye arbejdsprocedurer som følge af den molekylærbiologiske udvikling. Denne udvikling har nødvendiggjort en revision af Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 3. udgave (Sundhedsstyrelsen 2002). 4. udgave adskiller sig fra 3. udgave ved tilføjelser af nye undergrupper af materialetyper og arbejdsprocedurer. Dette har afledt tilføjelser i databeskrivelserne. Der er tilføjet SOR-versioner af variabler for instanser, der senere vil blive anvendt i stedet for de eksisterende variabler. Desuden er pointskemaet revideret. Revisionerne af pointene i fjerde udgave er foretaget ud fra resultaterne fra seks tidsstudier udført på patologiafdelingerne på Hvidovre Hospital, Regionshospitalet Randers og Rigshospitalet i 2007, på Aalborg Sygehus og Odense Universitetshospital i 2008 og på Herlev Hospital i Derudover er der rettet mindre uhensigtsmæssigheder fra 3. udgave. Det ændrede fællesindhold træder i kraft med virkning fra 1. januar 2011 Sundhedsstyrelsen, december 2010 Else Smith konstitueret direktør Dorte Hansen Thrige kontorchef

5 Indholdsfortegnelse 1 Formål med Landsregisteret for Patologi Indberetning til Sundhedsstyrelsen Registreringens indhold Databeskrivelser Fejlsøgning af de enkelte variabler Beregning af ressourceforbrug... 38

6 1 Formål med Landsregisteret for Patologi Sundhedsstyrelsens patologiregister opdateres dagligt med data fra den landsdækkende patologidatabank (Patobanken), hvortil patologiafdelingerne online indberetter data. Patobanken drives og finansieres af Danske Regioner. Formålene med Patologiregisteret, betegnet Landsregisteret for Patologi (LRP), er skitseret nedenfor. LRP drives og finansieres af Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret Fra 2004 dannes Cancerregisteret ved direkte overførsel og elektronisk bearbejdning af indberettede oplysninger fra sygehusene om patienter med anmeldelsespligtige sygdomme i Landspatientregisteret (LPR) og i LRP. Oplysningerne fra disse to føderegistre sammenholdes i den automatiserede cancerlogik, som har erstattet den tidligere manuelle sortering og bearbejdning af blanketindberettede anmeldelser. Det automatisk dannede cancerregister gennemgår herefter en række valideringsprocedurer, hvorunder tvivlstilfælde gennemgås manuelt. LRP er en helt afgørende datakilde til sikring af Cancerregisterets komplethed og validitet. Fejl og mangler i anmeldelser fra sygehuse og speciallæger minimeres ved at erindre disse parter herom på baggrund af rekvirentoplysningerne i de registrerede undersøgelsessvar. Supplement til anden sygdomsregistrering Patologioplysningerne anvendes også som et væsentligt supplement i andre af Sundhedsstyrelsens registre fx Dødsårsagsregisteret, Misdannelsesregisteret og Registeret over Fertilitetsfremmende Behandling (IVF-registeret). Kvalitetssikring og udvikling af referenceprogrammer Registreringerne i LRP er dækkende og aktuelle for hele landet. Registreringerne er vigtige i kvalitetssikringen, ikke alene af den patologisk-anatomiske diagnostik, men indgår også i samarbejde med Patobanken i dannelse og kvalitetssikringen af de kliniske databaser og i nationale og regionale screeningsprogrammer. Registeret er desuden et nyttigt redskab i udviklingen af referenceprogrammer og patientforløbsbeskrivelser (pakkeforløb) for udredning og behandling på de enkelte sygdomsområder. Lægevidenskabelig forskning Sundhedsstyrelsen leverer udtræk fra LRP til lægevidenskabelig forskning. Registeret er landsdækkende fra Den øvrige historik kan ses på Patobankens hjemmeside: Analyser af ressourceanvendelse ved sygdomsbehandling og forebyggelse Oplysningerne i LRP anvendes til at fordele sygehusomkostningerne vedrørende patologiskanatomiske undersøgelser på patientniveau og indgår herved i fastlæggelsen af DRG-takster. Tilsvarende indgår oplysninger i fastlæggelsen af ressourcetræk på afdelingsniveau i specialeplanlægningen. 5

7 2 Indberetning til Sundhedsstyrelsen Brugen af LRP forudsætter, at alle instanser, som foretager patologisk-anatomiske undersøgelser, indberetter til registeret. Registreringen skal ske elektronisk. Der foretages daglige indberetninger af de patologiskanatomiske undersøgelser fra patologiafdelingerne og de privat praktiserende patologer til Sundhedsstyrelsen via den landsdækkende patologidatabank, Patobanken (www.patobank.dk). For at kunne opfylde sit formål skal LRP derfor indeholde oplysninger fra følgende instanser: Patologiafdelinger i det offentlige sygehusvæsen Praktiserende speciallæger i patologi Følgende universitetsinstitutter, der udfører patologisk-anatomisk diagnostik: under Aarhus Universitet Tandlægeskolen under Københavns Universitet Tandlægeskolen Øjenpatologisk Institut 2.1 Indberetningens form Indberetning af data til Patobank sker dagligt via FTP-overførsel fra de enkelte patologiafdelinger. Oplysningerne overføres via EDI-meddelelsen MEDRPT (Medcom-standard). Der sker løbende en teknisk-logisk fejlsøgning af records i indberetningen til Patobank. Hvis der er fundet fejl i de indberettede oplysninger, sendes der elektronisk en fejlbesked retur til afsenderen. Hvis alt er valideret uden fejl, sendes en 'ok' besked retur til afsenderen. Ved indlæsningen testes det, om undersøgelsesnummeret (UNDNR) er registreret tidligere af den pågældende undersøgende instans (UNDAFD/UNDAFDSOR, UNDYDER/UNDYDERSOR). Hvis dette er tilfældet, opfattes den nye indberetning som en revision af den gamle, og den tidligere indberetning overskrives med den nye. Erstatnings cpr-nummer anonymiseres ved indberetning til Patobanken. Indberetningen sker alene af hensyn til produktionsopgørelser. Data fra Patobanken overføres til Sundhedsstyrelsen, hvorved LRP dagligt bliver opdateret. Ved indlæsning af de indberettede data foretages en fejlsøgning i overensstemmelse med fejlsøgning for de enkelte variabler, som er beskrevet i Kapitel 5. I databeskrivelserne findes der for undersøgelsesyderne og rekvirenter både en almindelig sygehus-afdelingskode og en tilsvarende SOR-kode. Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR) vil på et tidspunkt erstatte sygehus-afdelingsklassifikationen. Der vil formentlig være en periode med overlap, hvor man enten kan indberette den ene eller den anden type. Tidsperspektivet er endnu ikke klart. 6

8 3 Registreringens indhold Nedenfor gives en oversigt over registreringens indhold, mens der i kapitel 4 gives en nærmere databeskrivelse. Tabel 1 Registreringens indhold Program- datanavn Antal pos. Registreringer på 1. niveau: Rekvisition Undersøgende sygehusafdeling UNDAFD 7 Undersøgende sygehusafdeling SOR-kode UNDAFDSOR 18 Undersøgende instans anden end sygehusafdeling UNDYDER 7 Undersøgende instans anden end sygehusafdeling SOR-kode UNDYDERSOR 18 Undersøgelses-/rekvisitionsnummer tildelt af den undersøgende instans for den enkelte undersøgelse UNDNR 10 Prioritet i forhold til besvarelse PRIORITET 2 Team med bestemte funktioner defineret af den enkelte patologiafdeling TEAM 4 Personnummer for den person rekvisitionen vedrører CPRNR 10 Moderens personnummer for foster/dødfødte/nyfødte CPRNRMOR 10 Bopælskommune KOMMUNE 3 Rekvirerende sygehusafdeling REKVAFD 7 Rekvirerende sygehusafdeling SOR-kode REKVAFDSOR 18 Rekvirerende instans anden end sygehusafdeling REKVYDER 7 Rekvirerende instans anden end sygehusafdeling SOR-kode REKVYDERSOR 18 Stamafdeling/behandlingsansvarlig STAMAFD 7 Stamafdeling/behandlingsansvarlig SOR-kode STAMAFDSOR 18 Dato for rekvirering REKVDATO 8 Klokkeslæt for rekvirering REKVKLK 4 Dato for modtagelse MODTDATO 8 Klokkeslæt for modtagelse MODTKLK 4 Dato for foreløbigt svar FORLSDATO 8 Klokkeslæt for foreløbigt svar FORLSKLK 4 Dato for godkendt svar SVARDATO 8 Klokkeslæt for godkendt svar SVARKLK 4 Dato for supplerende svar SUPPLDATO 8 Klokkeslæt for supplerende svar SUPPLKLK 4 Dato for rekvirentens angivelse af svar senest SENEDATO 8 Klokkeslæt for rekvirentens angivelse af svar senest SENEKLK 4 7

9 Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition MATNR 3 Antal materialer vedrørende samme rekvisition MATANTAL 3 Materialetype for rekvisitionen MATTYPE 2 Makroskopibeskrivelse i fri tekst MAKROTEKST 70 x 999 Mikroskopibeskrivelse i fri tekst MIKROTEKST 70 x 999 Konklusion og/eller diagnoser i fri tekst KONTEKST 70 x 999 Registreringer på 2. niveau: Materiale SNOMED-kode for det enkelte materiale SNOMEDKODE 6 Fritekst til SNOMED-kode for det enkelte materiale KODEFRITEKST 70 x 2 Registreringer på 3. niveau: Blokke Paraffinblok alm. størrelse PAALMBLOK 4 Paraffinblok makrostørrelse PAMAKBLOK 4 Blok peroperativ frysesnitundersøgelse FRYSBLOK 4 Paraffinblok tilhørende nedfrosset materiale i biobank BIOBANK 4 Elektronmikroskopiblok EMBLOK 4 Låneblok LAANBLOK 4 Stanse til Tissue Micro Array (TMA) STANSTMA 4 Registreringer på 4. niveau: Analyser Glas alm. størrelse med traditionelle rutine- og specialfarvninger Glas makrostørrelse med traditionelle rutine- og specialfarvninger GLASALM 4 GLASMAK 4 Glas ufarvede GLASUF 4 Glas til peroperativt svar (fx frysesnit/ EBUS) andre end immunfarvninger GLASFRYS 4 Glas med immunfarvninger, ikke TMA blok IMMUNALM 4 Glas med immunfarvninger, TMA blok IMMUNTMA 4 Glas/rør med ISH, CISH, FISH uden tælling, ikke TMA blok ISHUTAELALM 4 Glas/rør med ISH, CISH, FISH uden tælling, TMA blok ISHUTAELTMA 4 Glas/rør med ISH, CISH, FISH med tælling, ikke TMA blok ISHMTAELALM 4 Glas/rør med ISH, CISH, FISH med tælling, TMA blok ISHMTAELTMA 4 Grid elektronmikroskopi EMGRID 4 Rør med prober polymerasekædereaktion (PCR) RORPCR 4 Immunfarvninger i rør flowcytometri RORFLOW 4 Glas kromosomanalyse GLASKROM 4 8

10 4 Databeskrivelser Undersøgende sygehusafdeling Max. antal pos. 7 Bemærkning UNDAFD Den sygehuspatologiafdeling hvor undersøgelsen udføres 1-4. position angiver koden for det sygehus, hvor undersøgelsen udføres position angiver koden for den undersøgende afdeling Ifølge den gældende Sygehus-afdelingsklassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på et sygehus Kan senere blive erstattet af UNDAFDSOR Undersøgende sygehusafdeling - SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning UNDAFDSOR Den sygehuspatologiafdeling hvor undersøgelsen udføres Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på et sygehus SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes UNDAFD eller UNDAFDSOR variabel, eller de kan begge være blanke, hvis undersøgelsen ikke foregår på et sygehus 9

11 Undersøgende instans anden end sygehusafdeling Max. antal pos. 7 Bemærkning UNDYDER Den instans anden end sygehusafdeling hvor undersøgelsen udføres Ydernummer for privatpraktiserende patolog ifølge Sygesikringens fortegnelse. Hvis undersøgende instans er tandlægeskole eller universitetsinstitut anføres særlig tildelt nummer fra Sundhedsstyrelsen Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse eller undersøgernummer: Under Aarhus Universitet = Tandlægeskolen Under Københavns Universitet = Tandlægeskolen = Øjenpatologisk Institut Blank, hvis undersøgelsen foregår på et sygehus. Hvis undersøgende instans ikke er klassificeret, anføres det fiktive ydernummer Kan senere blive erstattet af UNDYDERSOR Undersøgende instans anden end sygehusafdeling - SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning UNDYDERSOR Den instans anden end sygehusafdeling hvor undersøgelsen udføres Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke foregår på undersøgende instans anden end sygehusafdeling SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes UNDYDER eller UNDYDERSOR variabel, eller de kan begge være blanke, hvis undersøgelsen foregår på sygehus 10

12 Undersøgelses-/rekvisitionsnummer tildelt af den undersøgende instans for den enkelte undersøgelse Max. antal pos. 10 Bemærkning UNDNR Nummer der sikrer entydig identifikation af undersøgelsen De to første cifre angiver de to sidste cifre i årstallet. De op til otte følgende cifre angiver et lokalt undersøgelsesnummer, som sammen med årstallet og koden for den undersøgende instans entydigt identificerer undersøgelsen. Alt fremsendt materiale af én bestemt materialetype vedrørende samme problemstilling og modtaget indenfor 24 timer tildeles samme undersøgelsesnummer. Materialer registreret under samme undersøgelses- (rekvisitions-) nummer bør af hensyn til beregning af ressourceforbrug være af samme materialetype. Hvis der til særskilte materialer er forskellige problemstillinger, skal der registreres med flere undersøgelsesnumre. Af praktiske hensyn kan det dog i enkelte tilfælde være hensigtsmæssigt, at to materialetyper med nogenlunde samme ressourceforbrug på rekvisitionsniveau registreres under samme nummer fx finnålsaspirat og andet cytologisk materiale. Hele undersøgelsen tildeles den materialetype, der er anført som det første materiale. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tildele et allerede behandlet materiale et nyt nummer fx, hvis der senere skal udføres molekylærbiologiske eller andre undersøgelser En undersøgelse af et foster udført som obduktion registreres som sådan. I alle andre tilfælde registreres som histologi Hver undersøgelse tildeles en pointsats per rekvisition afhængig af materialetypen. Hvis det i forbindelse med udførsel af fx molekylærpatologiske undersøgelser er mest hensigtsmæssigt at oprette nyt undersøgelsesnummer på eget materiale, tildeles dog ikke point (materialetyperne 42-46) på rekvisitionsniveau. Pointsatsen dækker alt arbejde med registrering, modtagelse, optagelse af billeder, indberetning til kliniske databaser, diktat (mikroskopi og diagnoser), skrivning af svar (kliniske oplysninger, makroskopi, mikroskopi og diagnoser), kodning, godkendelse af svar, forsendelse af materiale til anden patologiafdeling og kliniskpatologisk konference. For materialetype obduktion dækker pointsatsen forberedelse til obduktion, selve obduktionen, diktat, skrivning, afslutning af obduktionen inkl. transport tilbage til kapel. Arbejde med paraffinblok (fremstilling) og glas (skæring, farvning og mikroskopi) pointsættes selvstændigt Alfabetisk og numerisk 11

13 Prioritet i forhold til besvarelse Max. antal pos. 2 PRIORITET Den aktuelle undersøgelses prioritet Alle undersøgelser tildeles en af følgende prioriteter: Haste Undersøgelser i forbindelse med akut behandlingskrævende eller livstruende tilstand Pakkeforløb Undersøgelser, der er en del af et pakkeforløb fx kræftpakkeforløb Rutine Undersøgelser andre end haste- og pakkeforløb, der behandles i nummerrækkefølge Der tildeles ikke point for forskellige prioriteter. Point for arbejdet er fordelt ligeligt på alle rekvisitioner. Dette skyldes, at det er svært at måle, idet det ofte er andre undersøgelser, der tager længere tid, når man afbrydes af fx en hasteundersøgelse Alfabetisk og numerisk Team med bestemte funktioner defineret af den enkelte patologiafdeling : TEAM Angivelse af lokal samarbejdsorganisering Team oprettes af de enkelte patologiafdelinger. Tildeling af team for den enkelte undersøgelse kan være bestemmende for undersøgelsens gang gennem afdelingen. Team indberettes som kode for de enkelte team, og den enkelte patologiafdeling er ansvarlig for definition af team Alfabetisk og numerisk 12

14 Personnummer for den person rekvisitionen vedrører Max. antal pos. 10 CPRNR Nationalt personregistreringsnummer For patienter, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om patienten har fast bopæl i udlandet. Hvis det danske CPR-nummer ikke foreligger ved undersøgelsen, kan der benyttes et midlertidigt erstatningsnummer, som udskiftes med CPR-nummeret, når dette foreligger. For patienter, som ikke har noget dansk CPR-nummer, benyttes et erstatningsnummer, hvor: - de første 6 cifre angiver fødselsdag, -måned og -år, - 7. ciffer er 0 for patienter født i år , 5 for patienter født før år 1900 og 6 for patienter født efter år 1999, - 8. og 9. position udfyldes med bogstaver efter Sundhedsstyrelsens eller evt. afdelingens retningslinjer, og ciffer er ulige for mænd og lige for kvinder Under materialetypen Teknik, benyttes et erstatnings-cprnummer på formen xxmmåå-5nn9, hvor xx=erstatningsdato med følgende forslag til anvendelse af materialetypeværdierne 51-55, se databeskrivelse under materialetype for rekvisition: værdi 51: værdi 52: værdi 53: værdi 54: værdi 55: mm=aktuelle måned, åå=aktuelle år og nn=initialer på læge, bioanalytiker eller anden ansvarlig for oprettelse af nummeret. Obduktioner på dødfødte og levendefødte børn Oprettes på barnets CPR-nummer for alle børn med dødsattest, dvs. alle, der har vist livstegn efter fødslen uanset gestationsalder, samt alle dødfødte og levendefødte børn med gestationsalder på 22 fulde uger og derover (22+0 og større). Ved flerfoldsgraviditet oprettes særskilte rekvisitioner for hvert barn med dødsattest. Medfølgende placenta kan medtages på samme rekvisition eller tildeles selvstændigt rekvisitionsnummer afhængigt af lokale forhold. Fostre (uden dødsattest) oprettes på moderens personnummer. Vedr. fostre, se også under Moderens personnummer Se ovenfor 13

15 Moderens personnummer for foster/dødfødt/nyfødt barn Max. antal pos. 10 CPRNRMOR Nationalt personregistreringsnummer for moderen Ved obduktion af dødfødt/nyfødt barn skal moderens CPRnummer anføres. For fostre er det unødvendigt, når de registreres på moderens CPR-nummer. For børn er det nødvendigt med kobling til moderens CPR-nummer. For kvinder, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om kvinden har fast bopæl i udlandet. Hvis det danske CPR-nummer ikke foreligger ved undersøgelsen, kan der benyttes et midlertidigt erstatningsnummer, som udskiftes med CPR-nummeret, når dette foreligger. For kvinder, som ikke har noget dansk CPR-nummer, benyttes et erstatningsnummer, hvor: - de første 6 cifre angiver fødselsdag, -måned og -år, - 7. ciffer er 0 for patienter født i år , og 6 for patienter født efter år 1999, - 8. og 9. position udfyldes med bogstaver efter Sundhedsstyrelsens eller evt. afdelingens retningslinjer, og ciffer er lige for kvinder Obduktioner på fostre Oprettes på moderens CPR-nummer for alle fostre uden dødsattest, dvs. alle fostre før 22 fulde gestationsuger (mindre eller lig med 21+6), der ikke har vist livstegn efter fødslen. Ved flerfoldsgraviditet kan alle fostre medtages på samme rekvisition, eller der kan oprettes særskilte rekvisitioner for hvert foster. Medfølgende placenta(e) kan medtages på samme rekvisition eller tildeles selvstændigt rekvisitionsnummer afhængigt af lokale forhold. Placentae fra levende børn og døde børn, der ikke obduceres, oprettes på moderens CPR-nummer Se ovenfor. Blank, hvis ikke MATTYPE=32 14

16 Bopælskommune Max. antal pos. 3 KOMMUNE Den undersøgte persons bopælskommune Der anføres kode for bopælskommunen på rekvireringstidspunktet. For personer med fast bopæl i Grønland kodes et af numrene For personer med fast bopæl på Færøerne kodes 970. For personer med fast bopæl i udlandet kodes et af numrene For personer uden bopæl eller med ukendt bopæl kodes 999 Ifølge gældende kommunekoder. KOMMUNE skal være numerisk Rekvirerende sygehusafdeling Max. antal pos. 7 Bemærkning REKVAFD Den sygehusafdeling, der rekvirerer den patologisk-anatomiske undersøgelse 1-4. position i koden angiver det rekvirerende sygehus 5. og 6. position angiver rekvirerende afdeling 7. position angiver afsnit, svarende til subspeciale, ambulatorium, sengeafsnit, skadestue og lign. Ifølge den gældende Sygehusklassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke rekvireres fra et sygehus Kan senere blive erstattet af REKVAFDSOR 15

17 Rekvirerende sygehusafdeling - SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning REKVAFDSOR Den sygehusafdeling der rekvirerer den patologisk-anatomiske undersøgelse Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen ikke rekvireres fra et sygehus SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes REKVAFD eller REKVAFDSOR variabel, eller de kan begge være blanke, hvis undersøgelsen ikke er rekvireret fra en sygehusafdeling 16

18 Rekvirerende instans anden end sygehusafdeling Max. antal pos. 7 REKVYDER Den instans anden end sygehusafdeling der rekvirerer undersøgelsen Ydernummer almen- eller speciallægepraksis ifølge Sygesikringens fortegnelse. Hvis rekvirerende instans er tandlægeskole eller universitetsinstitut anføres særlig tildelt nummer fra Sundhedsstyrelsen, se nedenfor Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse. Der er tildelt faste numre til følgende institutioner. Under Aarhus Universitet = Tandlægeskolen Under Københavns Universitet = Tandlægeskolen Andre rekvirenter *) 2099nnn = Anden rekvirent, Region Hovedstaden 3899nnn = Anden rekvirent, Region Sjælland 6099nnn = Anden rekvirent, Region Syddanmark 7699nnn = Anden rekvirent, Region Midtjylland 8099nnn = Anden rekvirent, Region Nordjylland 9088nnn = Anden rekvirent, Grønland 9788nnn = Anden rekvirent, Færøerne 9988nnn = Anden rekvirent, Udland Blank, hvis undersøgelsen er rekvireret fra en sygehusafdeling. nnn konverteres til 999 ved indberetning til Patologidatabanken *) For nnn kan bruges koden for bopælskommune eller -land eller anden lokal kode fra 000 til 998 Bemærkning Kan senere blive erstattet af REKVYDERSOR 17

19 Rekvirerende instans anden end sygehusafdeling SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning REKVYDERSOR Den instans anden end sygehusafdeling der rekvirerer undersøgelsen Ifølge den gældende SOR-klassifikation. Blank, hvis undersøgelsen er rekvireret fra en sygehusafdeling SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes REKVYDER eller REKVYDERSOR variabel, eller de kan begge være blanke, hvis undersøgelsen er rekvireret fra sygehus Stamafdeling/behandlingsansvarlig Max. Antal pos. 7 STAMAFD Den sygehusafdeling eller almen-/ speciallægepraksis der har ansvaret for patientens behandling Bemærkning For sygehusafdeling 1-4. position i koden angiver sygehuset, der er patientens stamsygehus 5-6. position angiver stamafdelingen 7. position angiver stamafsnittet, svarende til subspeciale, ambulatorium, sengeafsnit, skadestue og lign. For almen- og speciallægepraksis Ydernummer ifølge Sygesikringens fortegnelse Ifølge den gældende Sygehusklassifikation eller sygesikringens fortegnelse Kan være lig med REKVAFD eller REKVYDER. Kan senere blive erstattet af STAMAFDSOR 18

20 Stamafdeling/behandlingsansvar - SOR-kode Max. antal pos. 18 Bemærkning STAMAFDSOR Den sygehusafdeling der har ansvaret for patientens behandling Ifølge den gældende SOR-klassifikation Kan være lig med REKVAFDSOR eller REKVYDERSOR SOR-koden er et ustruktureret tal på maks. 18 karakter. De til enhver tid gældende SOR- og sygehus-afdelingskoder. Mapning kan slås op på følgende hjemmesideadresse, der kræver adgang til Sundhedsdatanettet: Der skal enten udfyldes STAMAFD eller STAMAFDSOR variabel Dato for rekvirering REKVDATO Max. antal pos. 8 Dato for undersøgelsens rekvirering Dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). REKVDATO skal være valid dato Klokkeslæt for rekvirering REKVKLK Klokkeslæt for undersøgelsens rekvirering Klokkeslæt på formen time og minut (HHMM) HH = MM =

21 Dato for modtagelse MODTDATO Max. antal pos. 8 Dato for modtagelse af materialet hos den undersøgende instans Dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). MODTDATO skal være valid dato. MODTDATO må ikke ligge før REKVDATO Klokkeslæt for modtagelse MODTKLK Klokkeslæt for modtagelse af materialet hos den undersøgende instans Klokkeslæt på formen time og minut (HHMM). HH = MM = Dato for foreløbigt svar Max. antal pos. 8 FORLSDATO Dato for afgivelse af foreløbigt svar Foreløbig svardato bliver ikke overskrevet ved eventuelle efterfølgende foreløbige svar Blank eller dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). FORLSDATO skal være valid dato. FORLSDATO må ikke ligge før MODTDATO 20

22 Klokkeslæt for foreløbigt svar FORLSKLK Klokkeslæt for afgivelse af foreløbigt svar Foreløbigt svarklokkeslæt bliver ikke overskrevet ved eventuelle efterfølgende foreløbige svar Blank eller klokkeslæt på formen time og minut (HHMM) HH = MM = Dato for godkendt svar Max. antal pos. 8 SVARDATO Dato for afgivelse af godkendt svar på undersøgelsen fra den undersøgende instans Hvis der er afgivet flere svar på undersøgelsen, vil SVARDATO en altid være den seneste svardato Dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). SVARDATO skal være valid dato. SVARDATO må ikke ligge før MODTDATO Klokkeslæt for godkendt svar SVARKLK Klokkeslæt for afgivelse af godkendt svar på undersøgelsen fra den undersøgende instans Hvis der er afgivet flere svar på undersøgelsen, vil SVARKLK altid være det seneste klokkeslæt Klokkeslæt på formen time og minut (HHMM). HH = MM =

23 Dato for supplerende svar Max. antal pos. 8 SUPPLDATO Dato for afgivelse af supplerende svar på undersøgelsen fra den undersøgende instans Datoen overskrives ved næste supplerende svar Blank eller dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). SUPPLDATO skal være valid dato. SUPPLDATO må ikke ligge før MODTDATO Klokkeslæt for supplerende svar SUPPLKLK Klokkeslæt for afgivelse af supplerende svar på undersøgelsen fra den undersøgende instans Klokkeslæt overskrives ved næste supplerende klokkeslæt Blank eller klokkeslæt på formen time og minut (HHMM). HH = MM = Dato for rekvirentens angivelse af svar senest SENEDATO Max. antal pos. 8 Dato for rekvirentens ønske vedrørende svardato Blank eller dato på formen dag, måned og år (DDMMÅÅÅÅ). SENEDATO skal være valid dato. SENEDATO må ikke ligge før MODTDATO Klokkeslæt for rekvirentens angivelse af klokkeslæt senest SENEKLK Klokkeslæt for rekvirentens ønske vedrørende svarklokkeslæt Blank eller klokkeslæt på formen time og minut (HHMM). HH = MM =

24 Materialeidentifikation under den enkelte rekvisition Max. antal pos. 3 MATNR Identifikation af det enkelte materiale (beholder) inden for undersøgelsen/rekvisitionen Alfabetisk og numerisk. Registreringen af materialeidentifikation er obligatorisk Antal materialer vedrørende samme rekvisition Max. antal pos. 3 MATANTAL Antallet af modtagne materialer til særskilt undersøgelse Denne variabel angiver antallet af modtagne separate beholdere, der indgår i den enkelte undersøgelse. Oftest vil det være antallet af separate beholdere mærket I, II,..., 1, 2,... eller A, B, eller A = uoplyst Materialetype for rekvisitionen Max. antal pos. 2 Bemærkning MATTYPE Det undersøgte materiales type Denne variabel angiver materialetypen inden for kategorierne histologi, cytologi og obduktion. Desuden anføres i samme variabel specielle undersøgelsestyper samt metoder til teknisk behandling af materiale. Materialetype er defineret således, at den kan bestemmes allerede ved modtagelsen fortsættes Histologimateriale 11 = Simpelt histologisk materiale: Materiale, fx biopsi eller abrasio, som makroskopisk alene beskrives af bioanalytiker 12 = Komplekst histologisk materiale: Materiale, fx biopsi eller operationsmateriale, som makroskopisk beskrives af læge 13 = Histologisk konsultationsmateriale: Tidligere præpareret materiale fra anden undersøgende instans til konsultation eller revision 23

Vejledning. til CYRES

Vejledning. til CYRES Vejledning til CYRES September 2015 Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Produktion... 2 Opsætning af parametre... 2 Gem opsætning af parametre... 4 Opsætning af felter... 4 Oversigt over felter... 5 Søgning...

Læs mere

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES

VEJLEDNING FOR KOMPE- PATOBANKEN VIA CYRES VEJLEDNING FOR KOMPE- TENCECENTRENE TIL SØGNING I PATOBANKEN VIA CYRES Maj - 2012 Indholdsfortegnelse Generelt...2 Opsætning af parametre...3 Gem opsætning af parametre...5 Opsætning af Felter...5 Print...6

Læs mere

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002

Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for registrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2002 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 3. udgave af Rapport nr. 5, 2002 ISBN: 87-90365-36-4

Læs mere

Landsregisteret for Patologi.

Landsregisteret for Patologi. Landsregisteret for Patologi. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen, lokal 6214 Introduktion Landsregisteret for Patologi blev oprettet

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi

Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi j.nr. 7-203-01-90/22 Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og

Læs mere

Revideret specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for patologisk anatomi og cytologi 31. oktober 2013 Sagsnr. 4-1012-14/32/ Reference KSA T 7222 7469 E syb@sst.dk Specialebeskrivelse Patologisk anatomi og cytologi omfatter diagnostik

Læs mere

ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN

ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN OKTOBER 2015 ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN Statusrapporter og monitorering ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN Statusrapporter og monitorering Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i

Læs mere

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array en udfordring Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Kræft og kræftrelateret behandling UDFORDRING: Flere tilbud til medicinsk behandling Individuel behandling Antallet

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Fællesindhold for indberetning til. Den Nationale Børnedatabase

Fællesindhold for indberetning til. Den Nationale Børnedatabase Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Kolofon Den Nationale Børnedatabase Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen.

Nærværende notat udstikker retningslinjer for ændringer i sygehusafdelingsklassifikationen. N O T A T RETNINGSLINJER FOR SYGEHUS-AFDELINGSKLASSIFIKATION Sygehus-afdelingsklassifikationen skal, i det omfang det er muligt, afspejle de organisatoriske forhold der omgiver driften af sygehusene. Gennem

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2008 Takstberegning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning; Takstgrundlag;

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase FÆLLESINDHOLD FOR INDBERETNING 2017 Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre?

Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre? Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre? Kontaktperson: Fuldmægtig Kirsten Frederiksen lokal 6210 Baggrund Sundhedsstyrelsen udsendte i 1994 en redegørelse vedrørende diabetesbehandlingen

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011 Dansk Cytologiforening v. formand Dorthe Ejersbo Afdeling for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Høringssvar vedr. screening for livmoderhalskræft 30. maj 2011 Der foreligger overordnet nye veldokumenterede

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 3. oktober 2016 RN 408/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen

ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden. Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen ABT-projekt afsluttende rapport Patologiafdelingen, Herlev Hospital Region Hovedstaden Projektleder cand. scient. Tim Svenstrup Poulsen Indholdsfortegnelse 1.1 Sammenfatning 1.2 Anbefalinger til implementering

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi

Inspektorbesøg i Klinisk onkologi Inspektorbesøg i EN STATUS 017 31. JULI 017 SIDE 1/9 Inspektorbesøg i Sundhedsstyrelsen, 017. Inspektorsekretariatet Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 300 København S www.sst.dk Versionsdato: 7. april

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

Dokumentation af data for sengepladser og

Dokumentation af data for sengepladser og 22. december 2017 Dokumentation af data for sengepladser og belægning (SOB) Notatet beskriver og dokumenterer indikatorer for sengepladser og belægning. Særlige forhold ved indsamlingen af data for belægning

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter Nr. 1 Juni 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2006, der omhandler

Læs mere

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ

Modellering og Standardisering. Datalivscyklus G-EPJ Modellering og Standardisering Datalivscyklus G-EPJ Fordele ved EPJ i forhold til PPJ Ingen redundante data Forskning Kvalitetssikring og udvikling Automatiske indberetninger Rekvisition og svar funktionalitet

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Perioderapporter. 1 Introduktion

Perioderapporter. 1 Introduktion Perioderapporter Revideret 25-06-2010 MADS MENU: RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) 1 Introduktion Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011 IT-arbejdsgruppen 10 maj 2011 Dagsorden 11:00-11:15 11:15-11:40 11:40-12:00 12:00-12:45 12:45-13:45 13:45-14:15 14:15-14:30 14:40-15:00 15:00-15:50 15:50-16:00 Velkomst, præsentation af gruppens medlemmer.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere