Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

2 Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II: Videngrundlag... 8 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Københavns Universitets ansøgning om akkreditering af kandidatuddannelsen i immunologi og inflammation til: Begrundelse for indstilling Positiv akkreditering Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne på tilfredsstillende vis. Uddannelsen bliver tilknyttet relevante faglige miljøer af høj kvalitet, tilrettelæggerne har kontakt til det relevante videngrundlag, og de studerende vil få kontakt til de faglige miljøer og videngrundlaget. Uddannelsens samlede mål for læringsudbytte har det rette niveau for uddannelsestypen, læringsmålene for uddannelsens elementer og strukturen understøtter uddannelsens samlede mål for læringsudbytte, og uddannelsen bygger videre på adgangsgrundlaget. Uddannelsen er tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang, og underviserne på uddannelsen er tilstrækkeligt pædagogisk kvalificerede. Universitetet vil løbende indsamle og anvende information om uddannelsens kvalitet, periodisk inddrage eksterne interessenter i evaluering af den samlede uddannelse, sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen og løbende sikre de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Staffan Johansson, professor i medicinsk cellebiologi på Institut for medicinsk biokemi og mikrobiologi på Uppsala Universitet i Sverige. Staffan Johansson er rektor for prækliniske undersøgelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og ansvarlig for kandidatuddannelsen Medical Research. Staffan Johansson forsker i integriner i forskellige cellekontakter og intracellulære signalveje. Guttorm Haraldsen, MD, PhD, professor og forskningsleder på Institut for klinisk medicin på Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus i Norge. Guttorm Haraldsen har en omfattende forskningsproduktion på inflammationsområdet, fokuseret på cytokin- og kemokinbiologi med specielt fokus på vaskulær leukocytrekruttering. Guttorm Haraldsen leder K.G.Jebsen Inflammation Research Centre i Oslo og NORIN, en national innovationsklynge for inflammation. Nina Bjerre Andersen, stud.med. på Aarhus Universitet. Nina Bjerre Andersen læser på kandidatdelen af medicinuddannelsen og har været medlem af uddannelsens studienævn i fem år, heraf fire år som næstformand. Nina Bjerre Andersen har desuden deltaget i arbejdsgrupper på Aarhus Universitet vedrørende udviklingen af universitetets kvalitetssikringssystem. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 4

5 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det sundhedsvidenskabelige hovedområde. Forventet optag 30 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Knowledge Masters in Immunology & Inflammation will: Possess highly specialized knowledge of immunology, pathogenesis of infectious diseases, immune prevention, autoimmune, allergic and other inflammatory diseases with emphasis on immune-pathology, -toxicology, -regulation, -pharmacology, -therapy, infectious diseases, spontaneous and virus associated cancers, microbiota and the immune system, and translational medicine within diverse areas of immunological research, disease prevention, and healthy aging. Be able to identify complex problems related to immunological research and possess knowledge, based on the best international research, of theories and methods used to address such problems. Possess practical skills as well as knowledge allowing them to critically reflect upon their knowledge of immunological research on a scientific basis. Possess insight into the field of innovation and the research and development (R&D) value chain from an industrial point of view. Skills Masters in Immunology & Inflammation will be able to: Demonstrate ability to critically evaluate the established knowledge within immunology. Demonstrate ability to plan, perform, analyze, and critically evaluate own, and others immunological research. Critically evaluate, discuss and prioritise among scientific literature and key methodologies in the field of immunology, with regard to validity, reliability, and applicability. Apply biological models and methods to quantify complex immunological processes from molecular-, to whole body level, considering the impact of genetic, physiological and environmental factors. Communicate and discuss evidence-based immunological knowledge with researchers (specialists, and non-specialists) or lay-persons within or outside the employing organization. Competencies Masters in Immunology & Inflammation will have the competencies to: Identify, and handle complex issues of immunology research, interpreting information in a systematic and competent way to make informed judgment and design programs and solutions to problems that arise, based on the best international research, of theories and methods. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 5

6 Evaluate, validate and disseminate existing data and design, carry out and co-ordinate scientifically valid and focused research, to advance knowledge in a particular problem area or issue of immunology. Perform research and develop and disseminate knowledge at various levels based on broad academic knowledge of immunology, and immune-related topics. Advise on, and formulate effective responses to complex practical immunological issues. Work effectively with cross-disciplinary problems on an individual basis as well as in teams, and be able to provide evidence-based solutions to immunological based pathologies. Independently assess and organize their own learning process and assume responsibility for continuous professional development with a view to life-long learning. Identify potential candidates for novel targets for future immuno-modulatory-, or immune-based therapies. (Studieordningen) Uddannelsens struktur Uddannelsens struktur er fastlagt i studieordningen: Første studieår: Andet studieår: Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 6

7 Uddannelsens aktivitetstyper Københavns Universitet har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde (bilag 6): Studieaktiviteterne er fordelt således på de enkelte moduler (supplerende dokumentation af 11. september 2014): * Tutorials: The students work in groups with a number of questions or problems, followed by a discussion in the class, led by a teacher. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 7

8 Kriterium II 1 : Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har sandsynliggjort, at uddannelsen vil blive tilknyttet de relevante faglige miljøer inden for immunologi og inflammation, og at uddannelsen vil blive baseret på ny viden. Uddannelsen vil blive tilrettelagt af undervisere, der deltager i og har aktiv kontakt til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer som fx universitetets Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi. De studerende vil få kontakt til det relevante videngrundlag gennem forelæsninger, journal clubs og laboratorieøvelser samt deltagelse i et forskningsprojekt i forbindelse med specialet. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver uddannelsen tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen vil blive tilknyttet er relevant fagligt miljø. Miljøet omfatter forskere ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi (ISIM), Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og Biomedicinsk Institut, alle på Københavns Universitet (ansøgningen, s. 8). Derudover er forskere fra universitetshospitalerne involveret. Kernen i det faglige miljø på uddannelsen er VIP er fra de immunologiske forskningsgrupper på ISIM. Der er medtaget 72 forskere i publikationstallene (se nedenfor) fordelt på: Cellular and functional immunology (ISIM), 2 forskere Experimental immunology (ISIM), 8 forskere Infectious immunology (ISIM), 4 forskere Inflammation and cancer (ISIM), 4 forskere Translational immunology (ISIM), 4 forskere T-cell biology (ISIM), 9 forskere Eye research (ISIM), 4 forskere ISIM (andre), 2 forskere Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, 1 forsker Lægemiddeldesign og farmaci, 9 forskere Institut for Farmaci, Section for Biologics, 1 forsker Odontologisk Institut - Tandlægeskolen, 1 forsker 1 Bemærk: Kriteriernes nummerering svarer til bekendtgørelsens. Kriterium I (Behov og relevans) i bekendtgørelsen gælder kun for eksisterende uddannelser og udbud, og derfor begynder denne akkrediteringsrapport med kriterium II (Videngrundlag). Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 8

9 Hospitalsansatte, 24 forskere (Ansøgningen, s ). Institutionen skriver, at det samlede forskningsmiljø markerer sig nationalt og internationalt inden for bl.a. antigener, immunregulering, infektionsimmunologi og vaccine, cellulær signalering, immunpatogenese, kroniske inflammatoriske sygdomme og autoimmunitet samt cancer-immunologi (ansøgningen, s. 8). To af faglederne og flere af underviserne på uddannelsen er ansat i delte stillinger mellem Københavns Universitet og universitetshospitalerne. Institutionen skriver, at dette sikrer kontakt mellem den universitære forskning og den kliniske forskning, hvor forskningsresultater anvendes i forbindelse med behandling af patienter og udvikling af behandlingsmetoder (ansøgningen, s. 8). Dermed får de studerende indblik i og kendskab til begge dele. Sammenhængen mellem de enkelte fagelementer på uddannelsen og forskningsmiljøet bag uddannelsen er illustreret i en oversigt over kursusansvarlige og undervisere samt deres forskningsområde (bilag 3). Et eksempel er kurset The Immune Defence: Infections and Immunal Deficiencies på 1. semester (her vises et uddrag af oversigten for kurset): (bilag 3) De vedlagte forskningsindikatorer dækker det samlede miljø bag uddannelsen, herunder forskere i delte stillinger (ansøgningen, s. 7 og 9). Opgørelsen dækker 72 forskere: videnskabelige assistenter (to personer), ph.d.-studerende, postdocs, adjunkter, lektorer og professorer. Alle stillingskategorier er medtaget, da institutionen forventer, at alle forskere på Immunologisk sektion på ISIM (og VIP er fra andre institutter eller sektioner) kommer til at deltage i undervisning og/eller vejledning på uddannelsen. Forskere fra universitetshospitalerne og forskere i delte stillinger er medtaget, i den udstrækning de forventes at undervise eller vejlede på uddannelsen. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 9

10 Akkrediteringspanelet bemærker, at forskningsmiljøet bag uddannelsen dækker den adaptive immunologi bedre end den innate immunologi. Panelet vurderer dog, at forskningsmiljøets dækning af den innate immunologi er tilstrækkelig til at udgøre et forskningsmæssigt fundament for uddannelsen. Panelet bemærker også, at forskningsmiljøet er stærkere inden for immunologi end inflammation. Forskningsmiljøet vurderes at have et fokus på infektionsområdet inden for inflammation, men et mindre fokus på traumeinduceret inflammation og fibroseudviklende inflammation. Institutionen skriver, at der er planer om at styrke forskningsbaseringen inden for inflammation, bl.a. ved at tilknytte en adjungeret professor, der forsker inden for fibroseudviklende inflammation (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Institutionen skriver også, at der vil blive anvendt gæsteforelæsere fra hospitaler, universiteter eller forskende virksomheder, hvis universitetets egne undervisere ikke dækker et specifikt område. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende sikres en tilstrækkelig forskningsdækning af det inflammatoriske område. Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens tilrettelæggere er en del af det bagvedliggende forskningsmiljø og dermed har kontakt dertil. Hvert kursus på uddannelsen har en kursusansvarlig, der er lektor eller professor (ansøgningen, s ). De kursusansvarlige har det daglige praktiske ansvar for planlægning og gennemførelse af undervisning og andre studieaktiviteter. De har også ansvar for det faglige indhold og dets udvikling. Fakultetet har i juni 2014 vedtaget en detaljeret funktionsbeskrivelse for kursusansvarlige (bilag 4). Alle kursussvarlige er aktive forskere inden for relevante områder: Studieleder Anders Woetmann Andersen er lektor ved immunologisk afdeling ved ISIM og har været fagligt ansvarlig for uddannelsen i udviklingsfasen. Han er desuden kursusansvarlig for uddannelsens første kursus Advanced Basic Immunology og specialet. Han forsker i immunregulation i forbindelse med inflammatoriske sygdomme og kutant T-celle-lymfom. Professor Allan Randrup Thomsen er ansvarlig for kurset The Immune Defence: Infections and Immunal Deficiencies. Han leder en forskergruppe i eksperimentel virologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Klinisk professor Eivind Per Thor Straten er ansvarlig for kurset The Immune System and Cancer. Han leder Herlev Hospitals Center for Cancer ImmunTerapi. Klinisk professor Lars K. Poulsen er ansvarlig for kurset Allergy, Autoimmunity and Inflammation. Han er professor i basal allergologi ved KU og forsknings- og laboratoriechef ved Klinik for allergi på Gentofte Hospital. Professor Niels Ødum er ansvarlig for to af uddannelsens valgfag (Neuro Immunology og Clinical Immunology). Han er professor i signaltransduktion. Lektor Åsa Andersson er ansvarlig for valgfaget Immune Therapy. Hun er sektionsleder for en gruppe på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, der forsker i patogenesen i autoimmun kronisk inflammation. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil få mulighed for kontakt til de bagvedliggende forskningsmiljøer gennem studieaktiviteterne. Institutionen skriver, at kontakten til forskningsmiljøerne bag uddannelsen sker ved, at de kursusansvarlige er aktive forskere fra forskningsmiljøerne, som ud over selv at undervise vil inddrage undervisere fra de bagvedliggende forskningsmiljøer samt andre relevante forskningsmiljøer på universiteter, hospitaler og evt. forskende virksomheder (ansøgningen, s. 12). Undervisningen består af forelæsninger, laboratorieøvelser (kun på første kursus) og journal clubs (se under kriterium 4). Ved forelæsningerne møder de studerende flere forskellige forskere, og ved journal clubs har de Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 10

11 mulighed for tæt dialog med den forsker, der er facilitator, og som har et indgående kendskab til det emne, der diskuteres (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Laboratorieøvelserne introduceres af en relevant forsker. Hele 2. studieår udgøres af det eksperimentelle speciale, hvor den enkelte studerende tilknyttes et eksisterende forskningsprojekt (ansøgningen, s. 13). Den studerende indgår i projektet og udfører en del af det under vejledning fra en af deltagerne. I løbet af 2. studieår tilbydes desuden workshops, gæsteforelæsninger og seminarer i samarbejde med det relevante erhvervsliv, ligesom der planlægges virksomhedsbesøg. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 11

12 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til typebeskrivelsen for en kandidatuddannelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og at der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur og læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Har mål for læringsudbytte det rette niveau for uddannelsestypen? Akkrediteringspanelet vurderer, at niveauet for uddannelsens samlede mål for læringsudbytte korresponderer med målene for en kandidatuddannelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Institutionen har udarbejdet et skema, der sammenholder kvalifikationsrammen og uddannelsens samlede mål for læringsudbytte (bilag 5). Skemaet angiver også, hvilke kurser der bidrager til at opfylde de enkelte læringsmål. Et eksempel er: Kvalifikationsrammen Kompetenceprofilen Kursus Skal mestre fagområdets/-ernes videnskabe- perform, analyze, and critically Clinical immunology (valgfrit kursus) Demonstrate ability to plan, Neuro immunology (valgfrit kursus) lige metoder og redskaber samt mestre gene- immunological research. evaluate own, and others Specialet relle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområ- Apply biological models and The immune defence: Infections and methods to quantify complex immunal deficiencies det/-erne. immunological processes from The immune defence and cancer molecular-, to whole body level, Allergy, autoimmunity and inflammation considering the impact of genetic, Immune therapy (valgfrit kursus) physiological and environmental factors. Neuro immunology (valgfrit kursus) Specialet Akkrediteringspanelet bemærker, at inflammation ikke optræder selvstændigt i uddannelsens samlede mål for læringsudbytte, selvom området er en integreret del af uddannelsens faglige indhold og desuden udgør en del af uddannelsens titel. Institutionen skriver, at eftersom inflammation er afledt af immunforsvaret og omvendt, er området en integreret del af immunologi. De steder, hvor kompetenceprofilen beskriver kandidaternes viden om og evner inden for immunologisk forskning, vil dette naturligt også omfatte viden om og evner inden for inflammationsforskning (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 12

13 Panelet er enigt i, at de to områder er tæt forbundne, og vurderer, at aftagere af dimittenderne ud fra profilen vil kunne deducere sig frem til, at kandidaterne har kendskab til inflammation. Panelet er dog fortsat af den holdning, at de samlede mål for læringsudbytte vil reflektere uddannelsens titel og faglige indhold tydeligere, hvis området inflammation indarbejdes eksplicit i de samlede mål for læringsudbytte. Er uddannelsens samlede læringsudbytte understøttet af uddannelsens elementer? Akkrediteringspanelet vurderer, at de samlede mål for læringsudbytte understøttes af læringsmålene for de enkelte moduler, og at uddannelsens struktur understøtter indfrielsen af de samlede mål for læringsudbytte. Institutionen skriver, at læringsmålene for 1. studieår, hvor de studerende følger obligatoriske kurser og to valgfrie kurser, primært bidrager til de samlede læringsmål for viden og færdigheder, mens 2. studieår (der består af det eksperimentelle speciale) udvikler de studerendes kompetencer (ansøgningen, s. 15). Eksempelvis skal de studerende på kurset The immune defence and cancer bl.a. ( ) opnå viden om nye teorier om kronisk inflammation ( ). Kurset Neuro immunology skal bl.a. ( ) sætte den studerende i stand til at analysere og vurdere videnskabelige tekster og original litteratur indenfor feltet og til kritisk at analysere styrker, svagheder og begrænsninger i metoder og immunologiske behandlingsprincipper og kunne foreslå metoder og diskutere metoder til hypotese-drevet forskning indenfor området. Specialet skal bl.a. sikre den studerendes ( ) evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere, bearbejde, diskutere og vurdere problemstillinger samt udføre et eksperimentelt videnskabeligt arbejde inden for et afgrænset immunologisk emneområde. Uddannelsen består af et studieår med først obligatoriske kurser og til sidst et halvt semester med valgfrie kurser og et studieår med et 60 ECTS-point stort eksperimentelt speciale, hvor den studerende udfører en del af et igangværende forskningsprojekt sammen med projektets forskere. Det første kursus udgør uddannelsens fundament og indeholder en kombination af forelæsninger, laboratoriekurser og journal clubs. De næste tre kurser bygger oven på det første på parallel vis, og tilsammen dækker de hele immunforsvaret (ansøgningen, s. 16). Disse kurser består af forelæsninger og journal clubs. På sidste del af 2. semester skal de studerende vælge to af de tre fast udbudte valgfag. Herigennem opnår de en grad af specialisering. Valgfagene består af forelæsninger og journal clubs. Det vil blive anbefalet, at specialet bygger oven på den valgte specialisering, men det er ikke et krav. Sikringen af, at specialet bidrager til den faglige progression, sker ved, at studielederen skal godkende specialekontrakten, herunder emnet (ansøgningen, s. 17). Bygger uddannelsen videre på adgangsgrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem de adgangsgivende bacheloruddannelser og uddannelsens faglige indhold og niveau samt dens opbygning. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen, hvis den studerende opfylder kravene om mindst 30 ECTS-point inden for tre af disse fire områder: cellebiologi, biokemi, genetik og molekylærbiologi (ansøgningen, s. 17, og studieordningen): Bacheloruddannelsen i biologi Bacheloruddannelsen i biokemi Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin. Hertil kræves engelsk på B-niveau, da uddannelsen er engelsksproget. Universitetet skriver, at disse bacheloruddannelser sikrer dimittenderne den nødvendige basale viden om biologi med et cellulært og molekylærbiologisk perspektiv og indsigt i cellers biologi og i, hvordan processer fungerer i celler (ansøgningen, s. 18). Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 13

14 Akkrediteringspanelet bemærker, at bacheloruddannelsen i medicin ikke er adgangsgivende. Panelet mener ikke, at uddannelsen nødvendigvis skal give adgang, men undrer sig over dens fravær, særligt når bacheloruddannelsen i veterinærmedicin er adgangsgivende. Der optages maksimalt 30 studerende pr. årgang. Ved flere end 30 kvalificerede ansøgere prioriteres ansøgerne på baggrund af relevante kurser (ansøgere med kurser inden for immunologi foretrækkes) og dokumenteret erfaring med laboratoriearbejde (studieordningen). Uddannelsens første kursus, Advanced Basic Immunology, er tilrettelagt med henblik på at give de studerende en grundlæggende introduktion til immunsystemet og sørge for, at de får et fælles fagligt grundlag for resten af uddannelsen (ansøgningen, s. 18). Kurset skal ligeledes sørge for at give de studerende laboratoriefærdigheder til senere brug. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 14

15 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 120 ECTS-point. Undervisningen på uddannelsen vil i tilstrækkelig grad være pædagogisk kvalificeret. Uddannelsen vil blive tilrettelagt, så det vil være muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er uddannelsen hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens tilrettelæggelse gør det muligt for de studerende at indfri målene for læringsudbytte, og at der vil være en god blanding af studieaktiviteter på uddannelsen, der kan medvirke til at fremme læringsudbyttet. Institutionen oplyser, at studieaktiviteterne på uddannelsen udgøres af forelæsninger, laboratoriearbejde, journal clubs, vejledning, selvstændigt arbejde med det eksperimentelle speciale og egen forberedelse (ansøgningen, s. 19). Der er fire kurser på 7,5 ECTS-point og to på 15 ECTS-point. Det ene af de store kurser indeholder tre ugers laboratoriekurser foruden forelæsninger og journal clubs. Forelæsninger foregår med en holdstørrelse på 30 studerende (hele årgangen), hvilket giver mulighed for dialog og diskussion mellem forelæser og studerende (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Der vil være syv timers forelæsning om ugen. Journal clubs afholdes også for hele årgangen, men er studenterstyrede, og der er en forsker til stede som facilitator (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Holdet inddeles i mindre grupper, som på skift skal fremlægge en eller flere forskningsartikler om et emne med relation til de emner, der behandles under forelæsningerne. Efter fremlæggelsen skal gruppen diskutere artiklerne med resten af holdet (som også har læst artiklerne). Formålet er at træne de studerende i at læse og forholde sig kritisk til forskning med hensyn til metode, udførelse, resultat og fortolkning. For laboratoriekursernes undervisningsform, se under afsnittet om pædagogiske kvalifikationer. Institutionen skriver, at en central arbejdsform på uddannelsen er den enkelte studerendes selvstændige arbejdsindsats i form af læsning af bøger og artikler, informationssøgning, refleksion etc. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 15

16 Der vil også indgå seminarer, workshops og virksomhedsbesøg i samarbejde med relevante virksomheder (ansøgningen, s. 20, og supplerende dokumentation af 25. august 2014). Institutionen skriver, at formen endnu ikke ligger fast, men at formålet er at give de studerende viden om innovation og den industrielle research and development value chain. Der sigtes mod et til to virksomhedsbesøg og en gæsteforelæsning pr. kursus. På uddannelsens første år vil aktiviteterne udgøre en del af de studerendes ECTS-point, mens de på 2. år vil have karakter af erhvervsrettede tilbud. Eksempler på studieaktiviteter og deres fordeling er uddannelsens første kursus, Advanced basic immunology, på 15 ECTS-point og det valgfrie fag Clinical Immunology på 7,5 ECTS-point (supplerende dokumentation af 25. august 2014 og supplerende dokumentation af 11. september 2014): Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at de studerende vil kunne nå de samlede mål for læringsudbytte med den planlagte kombination af undervisningsformer. Panelet bemærker, at 30 studerende er en stor gruppe at afholde journal clubs med, når formålet er diskussion. Panelet bemærker også, at det samlede antal forelæsninger på et kursus ikke er højt, og at der dermed stilles store krav til de studerendes eget arbejde med forståelse og indlæring af det faglige stof. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens tilrettelæggelse og fordeling med hensyn til studieaktiviteter muliggør de studerendes opnåelse af de samlede mål for læringsudbytte. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at det i tilstrækkelig grad sikres, at underviserne på uddannelsen har de rette og nødvendige pædagogiske og didaktiske kompetencer. De kursusansvarlige på uddannelsen er lektorer eller professorer med flere års undervisningserfaring og/eller et adjunktpædagogikum (ansøgningen, s. 21). De eksterne undervisere, der skal varetage mindre dele af undervisningen på kurserne, er valgt ud fra deres faglige ekspertise. Flere af dem har undervisningserfaring fra klinikken. Forelæsninger varetages af interne eller eksterne forskere. Undervisningen på laboratoriekurserne vil foregå på den måde, at en forsker vil holde en kort forelæsning og introduktion til emnet og teorien bag, mens instruktion i de praktiske øvelser vil blive varetaget af ph.d.-studerende, specialestuderende og laboranter (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Journal clubs er studenterstyrede, men der er en forsker til stede som facilitator, der kan guide og kvalificere diskussionerne. Institutionen skriver, at undervisningsevalueringer er det primære instrument til sikring af undervisningens kvalitet (ansøgningen, s. 21). Alle kurser evalueres, første gang de udbydes, og derefter, minimum hver anden gang de udbydes. Hvis evalueringerne viser, at der er problemer med det pædagogiske og didaktiske niveau hos en underviser, tilgår denne information institutlederen, som har ansvar for at følge op på det. Tiltag kan være udskiftning af underviseren eller kompetenceudvikling. Institutionen og SUND har pædagogiske centre, hvor undervisere kan søge kompetenceudvikling (ansøgningen, s. 21). SUND s evalueringsenhed indgår også som sparringspartner i forbindelse med kvalitetsudvikling af under- Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 16

17 visningen. Med udgangen af 2016 skal alle fastansatte undervisere på institutionen have udarbejdet en undervisningsportfolio (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Akkrediteringspanelet bemærker positivt kombinationen af undervisningsformer forelæsninger, laboratoriearbejde og det eksperimentelle speciale. Panelet bemærker dog, at afholdelse af fagligt udbytterige journal clubs kræver andre didaktiske og pædagogiske kompetencer end dem, man har brug for i forbindelse med forelæsninger og vejledning. Det er ikke tydeligt for panelet, hvordan institutionen vil sikre sig, at de forskere, der skal stå for journal clubs, har eller opnår de rette kompetencer. Har de studerende mulighed for udlandsophold? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har mulighed for at tage på et meritgivende udlandsophold i løbet af uddannelsen. Den sidste halvdel af uddannelsens 2. semester består af valgfrie fag, som de studerende kan vælge at tage på hjemuniversitetet eller på et universitet i udlandet (ansøgningen, s. 22). Det obligatoriske kursus på 2. semester kan også, efter individuel vurdering i studienævnet, erstattes med et tilsvarende kursus i udlandet. Derudover kan den studerende gennemføre dele af sit speciale i en virksomhed eller på en institution i udlandet. Udlandsophold skal altid godkendes af studienævnet for at sikre den faglige kvalitet og muligheden for meritoverførsel, så opholdet ikke bliver studietidsforlængende. Institutionen skriver, at den vil søge at indgå samarbejdsaftaler med relevante universiteter i udlandet, så det bliver lettere for de studerende at planlægge et udlandsophold (ansøgningen, s. 22). Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 17

18 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen. Der vil blive gennemført periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere via møder i aftagerpanel og udviklingsråd og gennem løbende dimittendundersøgelser. Uddannelsens fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante med hensyn til at realisere målene for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen løbende vil indsamle og anvende relevant information om uddannelsen og dens studerende med henblik på at sikre uddannelsens kvalitet. Institutionen skriver, at fakultetets kvalitetssikringssystem er under kontinuerlig udvikling, og at de seneste revisioner er trådt i kraft pr. 1. september 2014 (ansøgningen, s. 25). Ansvarsfordelingen med hensyn til opgaver relateret til kvalitetssikring findes i syv funktionsbeskrivelser, bl.a. funktionsbeskrivelser for kursusledere, studieledere og studienævnsformænd (bilag 4, 10 og 11). Dertil kommer SUND s procedurer og retningslinjer for behandling af ledelsesinformation vedrørende undervisning og uddannelser. Her beskrives de overordnede rammer for, hvordan der skal indhentes, analyseres og følges op på ledelsesinformation, og hvilken ledelsesinformation der skal indhentes, analyseres og følges op på. Dokumentet fastlægger også ansvarsfordeling og detaljer vedrørende opfølgning på identificerede problemer, herunder hvornår opfølgning er påkrævet og redskaber til opfølgningen. I ledelsesinformationen indgår: Optag Frafald på 1. år (bacheloruddannelser) Gennemførelse VIP/DVIP-ratio Uddannelsesevaluering Statistik for dimittendernes ledighed og beskæftigelse. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 18

19 Disse informationer skal behandles mindst en gang om året af studienævnet, og tallene skal sammenholdes med de foregående år. Der er fastsat standarder for, hvornår de forskellige informationer skal udløse opfølgning. Der indgår også: Opgørelser over antallet af eksamensklager og -anker Sager om eksamenssnyd Beståelsesprocenter for eksaminer Undervisningsevaluering Eksamensevalueringer. Informationer om eksamensforhold skal behandles af studiechefen, som tager kontakt til studienævnet, hvis der er problemer, der kræver opfølgning. Studienævnet behandler alle informationer mindst en gang årligt. Der er fastsat en standard for, hvornår beståelsesprocenten skal udløse opfølgning. Alle fagelementer evalueres, første gang de udbydes, og derefter, minimum hver anden gang de udbydes (ansøgningen, s. 26). Behovet for opfølgning på evalueringer følger retningslinjerne i Procedurer og retningslinjer for evaluering af undervisning ved SUND. Desuden indgår følgende i ledelsesinformationen: Statistisk opgørelse over antallet af studerende, der er mere end 60 ECTS-point forsinket Henvendelsesstatistik i studievejledningen Statistiske opgørelser over lokalekapacitet Undervisningsmiljøvurderinger. Studieadministrationen udarbejder ledelsesinformation til studienævnet, som skal analysere tallene og følge op, hvis der konstateres uhensigtsmæssige forhold. Fakultetsdirektøren modtager information om lokalekapacitet en gang om året og følger op på dette, når det er nødvendigt. Institutionen skriver, at de nye funktionsbeskrivelser tydeliggør studieledernes ansvarsområder og præciserer studienævnsformændenes ansvar for, at studienævnet træffer beslutning om evt. opfølgning på problemer (ansøgningen, s. 26). Fremover vil det være studielederen, der analyserer ledelsesinformationen og kommer med forslag til tiltag og ændringer, som studienævnet træffer beslutning om efterfølgende. Ledelsesinformationen indeholder også en årlig rapport til dekanatet for hver uddannelse, hvor uddannelsens tilstand gennemgås, herunder udfordringer, fremtidsperspektiver, opfølgning og indsatsområder (ansøgningen, s. 26). Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af den samlede uddannelse? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen i tilstrækkeligt omfang vil inddrage relevante aftagere i kvalitetssikringen af uddannelsen. Institutionen nedsætter et selvstændigt aftagerpanel for uddannelsen med deltagelse af aftagere fra relevante virksomheder i industrien og sundhedssektoren (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Aftagerpanelerne på SUND mødes to gange årligt, og ifølge fakultetets standardkommissorium for aftagerpaneler er formål og opgaver følgende (www.sund.ku.dk): Aftagerpanelet har til formål at skabe rammen om dialogen mellem fakultetet og aftagerne inden for sundhedsområdet i bred forstand. Aftagerpanelet skal inddrages i en dialog omkring uddannelseskvalitet og relevans og i alle spørgsmål vedrørende udviklingen af uddannelsen, undervisningen og eksamensformer, herunder ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 19

20 Aftagerpanelet kan afgive udtalelse og stille forslag til fakultetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Aftagerpanelet skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger for aftagerpanelet. Hvert fjerde år vil der blive gennemført en evaluering af uddannelsen, hvor aftagere og aftagerpanelet vil blive inddraget (ansøgningen, s. 27). Aftagerne vil blive forelagt den seneste dimittendundersøgelse fra uddannelsen og en analyse af dens resultater til brug i en dialog om uddannelsens udviklingsmuligheder. Der er vedtaget en procedure for SUND s evalueringer af uddannelser (bilag 9). Proceduren indeholder både aktiviteter, der skal foregå hvert år, og aktiviteter, der skal foregå hvert fjerde år. Det fremgår ikke, hvornår proceduren er vedtaget, eller om nogle af fakultetets uddannelser har gennemgået den evaluering, der skal ske hvert fjerde år. En gang årligt skal studielederen og studienævnet analysere kvantitativ og kvalitativ ledelsesinformation (frafald, gennemførelse, optag, VIP/DVIP-ratio, VIP/stud-ratio, ledigheds-/beskæftigelsesstatistik, klagestatistik, eksamenssnyd, beståelses-/dumpeprocenter, henvendelsesstatistik i vejledningen og resultat af undervisningsmiljøvurdering). Studielederen inddrager aftagerpanelet og uddannelsesrådet (uddannelsesrådet består af institutledere, studieledere og studienævnenes næstformænd) i beslutningen om evt. opfølgning. Hvert fjerde år udvides analysen med dimittendundersøgelser. Resultaterne af dimittendundersøgelserne drøftes dels i uddannelsesrådet, dels på et særskilt møde for aftagerpanelet og yderligere aftagere udvalgt af studienævnet og studielederen. Opfølgningen på dimittendundersøgelser indgår som et delelement i analysen af ledelsesinformationen. Sikrer uddannelsen løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen vil sikre, at de fysiske rammer, herunder lokaler, laboratoriepladser og -udstyr samt specialepladser er tilstrækkelige og opdaterede. Institutionen skriver, at der gennemføres undervisningsmiljøvurderinger (UMV er) blandt fakultetets studerende hvert tredje år, og at disse undersøgelser følges op af handleplaner med hensyn til mangler og uhensigtsmæssigheder (ansøgningen, s. 27). Fra 2013 gennemføres der årlige trivselsundersøgelser, der indgår som en del af UMV en, når den gennemføres (supplerende dokumentation af 25. august 2014). Den enkelte uddannelses studerende kan identificeres i undersøgelsen, så problemer, der kun vedrører den enkelte uddannelse, kan identificeres. Trivselsundersøgelsen dækker egen trivsel, administrativ service, socialt og psykisk miljø, fysiske rammer og it. Studienævnet er involveret i analysen af UMV en og trivselsundersøgelserne og vurderingen af, hvorvidt der er behov for opfølgning. Uddannelsen vil høre hjemme i SUND s lokaler. Fakultetets arbejdsmiljøenhed og uddannelsesadministration samarbejder om at sikre opfyldelse af lokalebehov og behov for udstyr til uddannelserne. Der anvendes rammeplaner til at styre nutidige og afdække fremtidige behov. Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 20

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet Side 2 Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet 14/009609

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE BACHELORUDDANNELSE I KOGNITIONSVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE BACHELORUDDANNELSE I KOGNITIONSVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE BACHELORUDDANNELSE I KOGNITIONSVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET Bacheloruddannelse i kognitionsvidenskab Aarhus Universitet Side 2 Bacheloruddannelse i kognitionsvidenskab

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven)

Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven) Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering af ny kandidatuddannelse i statskundskab (engelsksproget) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Positiv akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I DATALOGI AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I DATALOGI AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I DATALOGI AARHUS UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i datalogi på Aarhus Universitet 14/007798-29

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I FØDE- VAREINNOVATION OG SUNDHED

KANDIDATUDDANNELSE I FØDE- VAREINNOVATION OG SUNDHED Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSE I FØDE- VAREINNOVATION OG SUNDHED KØBENHAVNS UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Den samfundsfaglige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) Københavns

Læs mere

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (herefter UI) har truffet afgørelse Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i humanbiologi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Aalborg Universitet 14/007338 September

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere