Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421"

Transkript

1 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421

2 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr / 2002

3

4 Indholdsfortegnelse DEL I. INDLEDNING Baggrund og kommissorium for arbejdsgruppen Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen Arbejdsgruppens kommissorium og arbejde Arbejdsgruppens sammensætning Sammenfatning DEL II. NUVÆRENDE FORHOLD Andelsboliger Definitioner og typer Retlige forhold Statistisk beskrivelse af andelsboligsektoren Spørgeskemaundersøgelsen Faktisk anvendelse af udlæg og tvangsauktion Pengeinstitutternes sikkerhedsarrangementer Aktieboliger, anpartsboliger og ejerlejligheder Aktie- og anpartsboliger Ejerlejligheder Fremmed ret Norsk ret Svensk ret DEL III. PANTSÆTNING Behovet for pantsætningsregler Finansieringsbehov ved ejerskifte Finansieringsbehov ved forbedringer Pengeinstitutternes interesse i markedet Behovet for sikkerhedsstillelse Valg af pantsætningsmodel Sikringaktens funktioner Eksisterende regler om sikringsakter Denunciation contra registrering Real- eller personbaseret registrering Udgangspunkt i et eksisterende registreringssystem Grundlaget for realbaseret registrering Registrering af adkomstforholdene Andelsboligforeningens erklæring om adkomstforholdene. Ansvarsspørgsmål Boligaktie- og boliganpartsselskaber Indholdsfortegnelse 3

5 7.10. Arbejdsgruppens forslag Registreringssystemets nærmere indretning Indledning Rettigheder der skal tinglyses Tinglysningens retsvirkninger Den tekniske indretning af andelsboligbogen Fremgangsmåden ved tinglysning Arbejdsgruppens forslag Pantets udstrækning Forbedringer, særligt tilpasset inventar og andet løsøre Panterettens forhold til særskilte rettigheder Udlodninger Forsikringsbeløb Lejeindtægter Forholdet mellem pantsætter og panthaver Stemmeret og andre forvaltningsbeføjelser Vedligeholdelse af andelen Fremleje Ejerskifte Andre forfaldsgrunde Forholdet mellem panthaver og andelsboligforeningen Andelsboligforeningens modregningsret Afregning af købesum Iværksættelse af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder Andelsboligforeningens beslutninger om maksimalpriser Forholdet mellem flere panthavere Sekundær pantsætning og oprykning Begrænsning af pantsætning Lovbestemt begrænsning Vedtægtsbestemt udelukkelse eller begrænsning Ny vedtagelse af udelukkelse eller begrænsning af pantsætning Pant eller garanti Pant i stedet for lovpligtig garanti Konvertering af udstedte garantier til pant Indholdsfortegnelse

6 DEL IV. UDLÆG Foretagelse og udstrækning af udlæg i andele Grundlaget for og fremgangsmåden ved udlæg Udlæggets udstrækning. Forbedringer, tilpasset inventar, lejeindtægter m.v Retsvirkningen af udlæg i andele Problemstilling Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Arbejdsgruppens forslag DEL V. TVANGSREALISATION Om fyldestgørelse af pant- og udlægshavere Fyldestgørelsesmåden Beslutning om salg Kombination af auktion og underhåndssalg Tvangsunderhåndssalg gennem andelsboligforeningen Meddelelse om salgsbeslutning og overtagelsesdag Salgsopgørelse og fastsættelse af maksimalpris Indstilling af køber Auktion, hvis salg ikke sker til maksimalpris inden rimelig tid Omkostninger Tvangsauktion over andele Problemstilling Gældende ret Arbejdsgruppens overvejelser Arbejdsgruppens forslag DEL VI. BEGRÆNSNING AF KREDITORFORFØLGNING Vedtægtsbestemt udelukkelse af udlæg Ophævelse af adgangen til at udelukke udlæg i andelsboliger (andelsboliglovens 6 a) Ændring af andelsboliglovens 6 a (værdigrænse m.v.) Trangsbeneficium Ophævelse af trangsbeneficium for andelsboliger (retsplejelovens 509) Ændring af retsplejelovens 509 (værdigrænse og erstatningsbolig) Ændring af retsplejelovens 509 (omstændighederne ved erhvervelsen) Indholdsfortegnelse 5

7 22. Inddragelse i konkursbo Ophævelse af adgangen til at inddrage en andelsbolig i konkursbo uanset udlægsfritagelse (konkurslovens 37, stk.1) Ændring af konkurslovens 37, stk.1 (præcisering af økonomisk interesse ) Ændring af konkurslovens 37, stk. 1 (tilvejebringelse af en erstatningsbolig) Ændring af konkurslovens 37, stk.1 (omstændighederne ved erhvervelsen) DEL VII. FORSLAG Forslag til ændringer i andelsboligloven Forslag til ændringer i tinglysningsloven Forslag til ændringer i retsplejeloven Forslag til ændringer i konkursloven Udkast til pantebrevsformular vedrørende andele i andelsboligforeninger BILAG Bilag 1: Andelsboligloven (Lovbekendtgørelse nr. 652 af 2. juli 2001 som ændret ved lov nr. 137 af 20. marts 2002) Bilag 2: Uddrag af retsplejeloven (Lovbekendtgørelse nr. 809 af 14. september 2001) 291 Bilag 3: Boligstyrelsen: Normalvedtægt for en privat andelsboligforening (1988) Bilag 4: ABF Standardvedtægter for andelsboligforeninger i nybyggeri (1996) Bilag 5: ABF Standardvedtægter for andelsboligforeninger i den ældre boligmasse (1996) Bilag 6: Tabelbilag 1-25 til redegørelsens afsnit Bilag 7: Notat fra Kort & Matrikelstyrelsen af 10. maj 2001 om registreringen i BBR Bilag 8: Eksempler på BBR-meddelelser (ejer- og lejermeddelelse) LITTERATURFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

8 1 DEL I. INDLEDNING Baggrund og kommissorium for arbejdsgruppen 1.1 Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen Fra oprettelsen af de første andelsboligforeninger i begyndelsen af 1900-tallet og frem til 1996 var det antaget i retspraksis, at andelslejligheder ikke kunne gøres til genstand for udlæg, hvis der i foreningsvedtægterne var optaget et forbud mod udlæg. Hjemlen fandt retspraksis i retsplejelovens 514, stk. 2 og 3. Ifølge bestemmelsen kræves det, at fire betingelser er opfyldt: a) Udelukkelsesklausulen foreligger ved erhvervelsen. b) Erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer. c) Hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg. d) Skyldneren har ikke fri rådighed over aktivet, og der er truffet rimelige foranstaltninger til at hindre skyldnerens fri råden. Eksempler på denne retspraksis findes i U V, U SH, U Ø, U Ø. F. eks. i U SH anføres som begrundelse bl.a.: Andelsboligforeninger har et socialt sigte, idet brugerne af boliger herigennem har villet sikre sig overfor spekulantinteresser. Dette sociale sigte ville blive tilsidesat, såfremt en brugers kreditor skulle kunne indtræde i hans sted. Denne praksis blev opretholdt, selv om andelsboliger med tiden ofte kom til at repræsentere betydelige værdier. I Redegørelse om gennemførelse af tvangsaktion over andelsboliger (1997) s. 10 anføres det således, at den gennemsnitlige overdragelsessum for en andelsbolig på 80 m2 i 1994 lå mellem kr. og kr. I teorien blev retspraksis kritiseret bl. a. af Boris Hansen i U 1986B s. 219 ff. og Mette Neville i Juristen 1991 s. 58 ff. Med kendelsen U H fastslog Højesteret, at der ikke i retsplejelovens 514, stk. 2 og 3, er hjemmel til at træffe bestemmelse i vedtægterne for en andelsboligforening om at udelukke udlæg i andelsboliger. Højesteret tillod en kreditor at foretage udlæg til forauktionering i Baggrund og kommissorium for arbejdsgruppen 7

9 en andelsbolig med de rettigheder og forpligtelser, som var knyttet hertil i medfør af foreningens vedtægt og andelsboligloven. Af kendelsen fremgår, at kreditor ønskede at gøre udlæg i en andelsbolig med en værdi på kr. Andelsboligforeningens vedtægter indeholdt en sædvanlig kreditorudelukkelsesklausul: 6, stk. 2. Andelen i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Andelen kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller aftales fuldmagt til nogen anden end andelshaveren til at modtage eller kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i I begrundelsen henviste Højesteret særligt til følgende omstændigheder: Da udlægget vedrørte medlemmets andel i andelsboligforeningen med de rettigheder og forpligtelser, som var knyttet hertil i medfør af bestemmelserne i foreningens vedtægt og andelsboligloven, ville salg af andelen på tvangsauktion alene kunne ske med respekt af disse bestemmelser. De omfattede blandt andet, at den nye andelshaver og prisen for andelen skulle godkendes af bestyrelsen. Købesummen skulle indbetales til foreningen, og foreningen havde i denne forbindelse ret til at søge sig fyldestgjort for sit eventuelle tilgodehavende og indfri et eventuelt lån, som den havde garanteret for. Ved overholdelse af disse forpligtelser kunne det ikke anses som uforeneligt med foreningens interesser, at et ejerskifte fandt sted som følge af retsforfølgning. Såfremt vedtægternes kreditorudelukkelsesklausul skulle overholdes, ville det indebære, at den friværdi, som andelen repræsenterede, ville være unddraget retsforfølgning, selv om andelshaveren alene med den begrænsning, der fulgte af, at bestyrelsen skulle godkende køberen frit kunne sælge andelen og herved realisere friværdien. Efter Højesterets kendelse rettede Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) henvendelse til Folketingets Boligudvalg og gjorde opmærksom på, at der ville opstå en række tvivlsspørgsmål ved tvangsauktion over andelsboliger, og at disse burde søges afklaret. I marts 1997 nedsatte Boligministeriet som følge heraf en arbejdsgruppe, der havde til opgave at redegøre for problemstillinger ved gennemførelse af tvangsauktion over andelsboliger samt at skitsere og vurdere mulige løsninger på disse problemer. I april 1997 afgav arbejdsgruppen Redegørelse om gennemførelse af tvangsauktion over andelsboliger. I redegørelsen påpeger arbejdsgruppen, at der ved tvangsauktion over en andelsbolig er retsusikkerhed på en række punkter, og anfører to alternative måder at afhjælpe dette på. For det første, at problemerne løses ved lovændringer og udarbejdelse af standardauktionsvilkår. For det andet, at auktionssalg af andelsboliger udelukkes ved en 8 Baggrund og kommissorium for arbejdsgruppen

10 lovændring. Et forbud mod tvangsauktion skulle ikke hindre, at der blev foretaget udlæg, men udlægget skulle alene etablere en panteret, ikke give ret til tvangssalg. Skyldnerens råden ville blive begrænset, og udlægshaveren ville få fortrinsret til fyldestgørelse i salgssummen ved et eventuelt frivilligt salg. Redegørelsen førte til indføjelsen af 6 a i andelsboligloven ved lov nr. 383 af 10. juni Med denne bestemmelse blev der givet lovhjemmel for vedtægtsbestemt udelukkelse af udlæg, svarende til den retstilstand, der var retspraksis før U H. Denne løsning går således længere end arbejdsgruppens forslag, hvorefter man kun skulle udelukke tvangsauktion. Den mere vidtgående løsning var i hovedsagen begrundet i et hensyn til andelsboligforeningernes bestyrelser. Med udlæg etableres et retspant, som det kan være svært for foreningens bestyrelse at håndtere i tilfælde af, at andelsboligen overdrages. Ifølge andelsboliglovens 6, stk. 7, skal overdragelsessummen ved salg af en andelsbolig indbetales til andelsboligforeningen. Foreningen foretager fradrag for sine tilgodehavender og udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver. Foreningen skal i forbindelse med udbetalingen sørge for, at eventuelle udlægshavere får deres korrekt opgjorte tilgodehavende, og i tilfælde af fejl kan bestyrelsen pådrage sig selv og foreningen erstatningsansvar. Risikoen for fejl skyldes især tre forhold: Der findes ikke nogen central registrering af udlæg i andelslejligheder, og foreningens kendskab til eventuelle udlæg beror derfor på, at foreningen har modtaget underretning fra udlægshaver eller fogedretten og har noteret underretningen på en måde, så den ikke overses ved afregningen. Der kan endvidere være foretaget flere udlæg, og foreningen har ikke mulighed for at påse, at udlægshaverne får dækning i den rigtige rækkefølge. For det tredje er det vanskeligt for foreningen at beregne eller kontrollere opgørelsen af udlægshaverens krav, herunder påløbne renter og omkostninger. Se herom Neville: Pantsætning af og udlæg i andelsboliger del III om udlæg. Ved at udelukke, at der kan foretages udlæg, ville man undgå, at andelsboligforeningerne bliver udsat for risikoen for erstatningsansvar. 6 a var ikke tænkt som en vedvarende løsning. Det fremgår af bemærkningerne til loven, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp ff., at der på baggrund af arbejdsgruppens redegørelse om tvangsauktion skulle arbejdes videre med problemstillingerne vedrørende udlæg i og tvangsauktion over andelsboliger med henblik på at løse de udestående problemer ved lovgivning. Se nærmere herom afsnit Til brug for det videre arbejde anmodede By- og Boligministeriet lektor Mette Neville, ph.d., Juridisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, om at Baggrund og kommissorium for arbejdsgruppen 9

11 udarbejde et diskussionsoplæg om pantsætning af og udlæg i andele i andelsboligforeninger, som forelå i januar Arbejdsgruppens kommissorium og arbejde I juni 2000 nedsatte by- og boligministeren arbejdsgruppen om pant og udlæg i andele med følgende kommissorium: På baggrund af Redegørelse fra arbejdsgruppen om gennemførelse af tvangsauktion over andelsboliger og det med lov nr. 383 af 10. juni 1997 gennemførte stop for udlæg og arrest i private andelsboliger samt bemærkningerne til lovforslaget (L 269), må det lægges til grund, at der er behov for at få klarlagt problemstillingerne omkring kreditorers adgang til at inddrage andele i private andelsboligforeninger i kreditorforfølgning. I tilknytning hertil opstår der et behov for at overveje gældende ret omkring pantsætning af andele i andelsboligforeninger og behovet for at skabe et regelsæt om frivilligt pant. Det er arbejdsgruppens opgave at kortlægge og vurdere de problemstillinger, der knytter sig til arrest og udlæg (retspant) i andele i private andelsboligforeninger, samt til pantsætning og andre former for sikkerhedsstillelse (frivillig pant). Arbejdsgruppen skal endvidere kortlægge og vurdere de problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med realisation af pantet. Det skal i den forbindelse overvejes, om retspant og frivillig pant skal kunne føre til tvangssalg i form af tvangsauktion eller anden form for tvangssalg. Arbejdsgruppen skal endelig skitsere og vurdere mulige løsninger på disse problemstillinger. Arbejdsgruppens forslag og indstillinger skal i videst muligt omfang udarbejdes under hensyntagen til de særlige regler, som gælder for andelsboliger, hvilket vil sige med størst mulig respekt af de særlige forpligtelser og begrænsninger, som følger af andelsboligloven og foreningsvedtægten, især med hensyn til maksimalpriser, foreningens adgang til forlods at søge sig fyldestgjort i overdragelsessummen og bestyrelsens godkendelse af erhverver m.v. Ved valg af løsningsmodeller bør det endvidere overvejes, om det vil være rimeligt og forsvarligt at pålægge bestyrelsen for andelsboligforeningen de forpligtelser, som i givet fald måtte følge af forslaget. Såfremt arbejdsgruppen finder, at der bør gennemføres ændringer i gældende lovgivning, skal der med indstillingen fra arbejdsgruppen følge et udkast til sådanne regelændringer. 10 Baggrund og kommissorium for arbejdsgruppen

12 Ovennævnte problemstillinger skal overvejes særskilt i relation til boligfællesskaber omfattet af andelsboliglovens kapitel III, som omhandler boligaktie- og boliganpartsselskaber. Arbejdet igangsættes i august 2000 og forventes afsluttet i september Fristen for færdiggørelse af betænkningen blev senere forlænget til udgangen af I oktober 2001 var arbejdsgruppens arbejde så vidt fremskredent, at der kun resterede få møder, der var planlagt afholdt inden udgangen af december Ved et brev af 2. november 2001 fra By- og Boligministeriet blev arbejdsgruppens videre arbejde imidlertid udskudt indtil videre som følge af, at der var udskrevet valg til Folketinget. I forbindelse med nedlæggelsen af By- og Boligministeriet blev arbejdsgruppen overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Boligstyrelsen. Ved brev af 18. januar 2002 til arbejdsgruppen meddelte Erhvervs- og Boligstyrelsen, at arbejdsgruppen skulle genoptage arbejdet med henblik på at afslutte det snarest. Inden arbejdet blev stillet i bero i oktober 2001, havde arbejdsgruppen bedt ministeriet om at afklare et spørgsmål vedrørende forståelsen af kommissoriet, som havde givet anledning til drøftelse i arbejdsgruppen. Dette blev besvaret ved brev af 25. marts 2002 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, hvori det hedder: På 9. møde i arbejdsgruppen om pantsætning og udlæg i andele i andelsboligforeninger blev rejst spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgruppen kan tage stilling til, om bestemmelsen i 6 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber bør ophæves. Da der ikke kunne opnås enighed om spørgsmålet, besluttede arbejdsgruppen, at man ville forelægge dette for ministeriet. Under henvisning hertil skal Erhvervs- og Boligstyrelsen, hvorunder arbejdsgruppen er nedsat, udtale, at arbejdsgruppen i henhold til kommissoriet har fået til opgave at afgive en betænkning, som indeholder en juridisk og teknisk gennemgang af problemstillingerne vedrørende pant og udlæg i andele i andelsboligforeninger. Arbejdsgruppen skal endvidere fremkomme med forslag til løsninger på disse problemstillinger. Kommissoriet indebærer ikke, at arbejdsgruppen skal udtrykke en holdning til selve spørgsmålet om, hvorvidt en andel i en andelsboligforening bør kunne være genstand for udlæg m.v. Det har således ikke været hensigten, at arbejdsgruppen skal udtale sig om, hvorvidt andelsboliglovens 6 a bør ophæves. Baggrund og kommissorium for arbejdsgruppen 11

13 Arbejdsgruppens opgave er at skabe et fagligt beslutningsgrundlag for politikerne, som blandt andet på den baggrund kan tage stilling til, om andelsboliglovens 6 a bør ophæves. Arbejdsgruppen har afholdt 11 møder i perioden 18. august august Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Professor Peter Møgelvang-Hansen, Handelshøjskolen i København (formand) Højesteretsdommer Niels Grubbe (næstformand) Professor Mette Neville, ph.d., Handelshøjskolen i Århus Sekretariatschef Jan Hansen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Kontorchef Christian Brandt, Finansrådet Dommer Marianne Caft, Den Danske Dommerforening Retsassessor Helle Larsen, Dommerfuldmægtigforeningen Advokat Merete Larsen, Advokatrådet Juridisk konsulent Kirsten Jansen, Realkreditrådet Sekretariatschef Lene B. Larsen, Administratorforeningen Fuldmægtig Carsten Oppermand, Justitsministeriet ( møde) Fuldmægtig Benedikte Holberg, Justitsministeriet ( møde) Fuldmægtig Anette Arnsted, Justitsministeriet ( møde) Dommer Søren Sørup Hansen, Domstolsstyrelsen ( møde) Kontorchef Margrete Pump, By- og Boligministeriet og efterfølgende Erhvervs- og Boligstyrelsen (1., 2., 10. og 11. møde) Kontorchef Vibeke Køie, By- og Boligministeriet ( møde) Arbejdsgruppens sekretariat har bestået af: Fuldmægtig Nynne Horn, By- og Boligministeriet og efterfølgende for Erhvervs- og Boligstyrelsen (1., 2., 10. og 11. møde) Specialkonsulent Klaus Lundsager, By- og Boligministeriet og efterfølgende for Erhvervs- og Boligstyrelsen ( møde) Fuldmægtig Tina Schioldann Nielsen, By- og Boligministeriet og efterfølgende for Økonomi- og Erhvervsministeriet ( møde) Specialkonsulent Martin P. Knudsen, By- og Boligministeriet (3.-9. møde) Fuldmægtig Mads Kirkegaard, By- og Boligministeriet (5.-7. møde) Fuldmægtig Nils Hein, By- og Boligministeriet ( møde) 12 Baggrund og kommissorium for arbejdsgruppen

14 2 Sammenfatning DEL II. NUVÆRENDE FORHOLD I kapitel 3 beskrives de retlige og statistiske forhold for andelsboliger. Der gøres rede for en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde. Endvidere omtales erfaringerne med udlæg og tvangsauktion over andelsboliger og de sikkerhedsarrangementer, som nogle pengeinstitutter benytter ved finansiering af andelslejligheder. I kapitel 4 gøres der rede for de retlige forhold for andre boligformer, såsom aktieboliger, anpartsboliger og ejerlejligheder. Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af andelsboliger i Norge og Sverige. Ordningen i begge lande har visse fælles træk med den danske andelsboligform, men der er også væsentlige forskelle. Der er ingen regler om prismaksimering i nogen af de to lande. I begge landene overvejes det at indføre nye regler om pantsætning baseret på et registreringssystem. DEL III. PANTSÆTNING I kapitel 6 diskuteres behovet for et regelsæt om frivilligt pant. Det er arbejdsgruppens vurdering, at under den bestående ordning er lån i et pengeinstitut til køb eller forbedring af en andelsbolig formentlig i nogle tilfælde uopnåeligt og hvis det opnås - dyrere for andelshaveren end et lån med sikkerhed i andelslejligheden. Det er endvidere arbejdsgruppens vurdering, at der i pengeinstitutterne er interesse for at finansiere overdragelse og forbedring af andelsboliger, og at interessen vil øges, såfremt der skabes mulighed for betryggende sikkerhedsstillelse. På denne baggrund finder arbejdsgruppen, at etablering af et velfungerende system for pantsætning af andelsboliger kan indebære en væsentlig forbedring af mulighederne for at udnytte andelsboligernes potentiale som kreditgrundlag. I kapitel 7 redegøres for indholdet af de forskellige kendte modeller for sikringsakt, der kommer på tale ved pantsætning af andelslejligheder. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en sikringsakt baseret på registrering er at foretrække frem for underretning til foreningen (denunciation). Et flertal i arbejdsgruppen bestående af alle medlemmer, bortset fra Søren Sørup Hansen, Domstolsstyrelsen, finder, at et registreringssystem bør baseres på andelslejligheden og ikke på skyldnerens person. Sammenfatning 13

15 Søren Sørup Hansen, Domstolsstyrelsen, er enig med flertallet i, at et registreringssystem baseret på andelslejligheden er det bedste, men finder, at et system baseret på personen er et reelt alternativ på grund af det relativt begrænsede behov for tinglysning. Arbejdsgruppen anser det for mest hensigtsmæssigt, at der med henblik på registrering af rettigheder i andelslejligheder etableres en ordning, Andelsboligbogen, hvis nærmere indhold bør fastsættes med udgangspunkt i den ordning, der gælder for underpantsætning af biler, Bilbogen. Arbejdsgruppen foreslår, at grundlaget for registrering af rettigheder over andele bliver oplysningerne i BBR kombineret med en erklæring fra andelsboligforeningen om, at den andel, som ønskes pantsat, giver brugsret til den lejlighed, der er indhentet en BBR-udskrift på. Arbejdsgruppen finder, at der ikke bør stilles krav om systematisk registrering af adkomst. Arbejdsgruppen foreslår derimod, at andelsboligforeningen til bekræftelse af ejerforholdet vedrørende andelen skal afgive en erklæring om adkomstforholdene. Kapitel 8 omhandler andelsboligbogens nærmere indretning. Ud fra en vurdering af det praktiske behov og retstekniske hensyn foreslår arbejdsgruppen, at alene underpant og retsforfølgning (udlæg, arrest og konkurs) registreres. Fremgangsmåden ved tinglysning i andelsboligbogen bør så vidt muligt følge de almindelige regler om tinglysning, således at disse gennem henvisninger bringes i anvendelse på ordningen, hvilket svarer til systematikken i bilbogsreglerne. Kapitel 9 angår pantets udstrækning. Arbejdsgruppen foreslår, at pant i en andel skal omfatte forbedringer af lejligheden samt inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i den. Endvidere bør pant i en andel omfatte udlodninger fra foreningen, lejeindtægter samt erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte. I kapitel 10 behandles spørgsmålet om, hvilken betydning det har for andelshaverens rådighed over andelen m.v., at der sker pantsætning af andelen. Arbejdsgruppen foreslår, at andelshaveren efter en pantsætning bevarer sine rettigheder og pligter, herunder retten til at stemme tillige med andre forvaltningsbeføjelser, samt pligten til at vedligeholde andelen, medmindre andet aftales. 14 Sammenfatning

16 Panthaveren skal kunne forlange kapitalen indfriet, hvis andelshaveren fremlejer de lokaler, han har brugsret til, i mere end tre år uden panthaverens samtykke. Desuden foreslås, navnlig af hensyn til andelsboligforeningens modregningsret, at pantegælden som almindelig regel forfalder ved ejerskifte, men at det bør være muligt for panthaveren og pantsætteren enten i forbindelse med pantsætningen eller senere i forbindelse med et salg af andelslejligheden at aftale, at gælden skal forblive indestående ved ejerskifte. Foreligger en sådan aftale, skal andelsboligforeningen uanset aftalen kunne kræve, at køberen af købesummen indbetaler et beløb svarende til sælgerens restancer til foreningen. Kapitel 11 omhandler forholdet mellem panthaveren og andelsboligforeningen. Arbejdsgruppen finder, at foreningens modregningsret som udgangspunkt skal fastholdes, men at der i andelsboligloven bør indsættes en bestemmelse, der afgrænser, hvilke krav der kan modregnes for. Det foreslås desuden, at der fastsættes en tidsgrænse for foreningens adgang til at modregne med krav vedrørende løbende ydelser til skade for en panthaver. En sådan regel vil bevirke, at foreningen søger tilgodehavender inddrevet, før de blive for store, og give panthaveren bedre mulighed for på forhånd at bedømme risikoen. Andelsboligforeningens gennemførelse af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder kan medføre fald i andelsværdierne, hvis arbejderne finansieres ved lån eller forbrug af egne midler og ikke øger ejendommens værdi med lige så store beløb, som de afholdte udgifter. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at hensynet til den, der har pant i en andel, ikke kan begrunde begrænsninger i andelsboligforeningens mulighed for at vedtage større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Mange foreninger (40 %) fastsætter med hjemmel i vedtægterne lavere priser for deres andelslejligheder end dem, der er maksimum efter andelsboligloven. En sådan beslutning kan være begrundet i et ønske om at fastholde stabile lavere priser uanset vedligeholdelsesarbejder og udsving i ejendomsvurderinger eller prioritetsgældens kursværdi. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at foreningernes frihed til at fastsætte lavere priser er et grundlæggende element i de særlige regler, som gælder for andelsboliger. Arbejdsgruppen finder, at der ikke er risiko for misbrug, og foreslår derfor, at en foreningsbeslutning om nedsættelse af priserne ikke skal kunne medføre, at pantegælden forfalder til betaling. Kapitel 12 angår forholdet mellem flere panthavere, som har pant i samme andel i en andelsboligforening. Arbejdsgruppen stiller enkelte forslag, som fremmer mulighederne for sekundær pantsætning af andele. Sammenfatning 15

17 I kapitel 13 behandles spørgsmålet om begrænsninger i adgangen til at pantsætte en andelslejlighed, være sig ved en begrænsning til visse finansieringsformål eller en maksimering af størrelsen af belåningen. Et flertal i arbejdsgruppen bestående af alle medlemmer bortset fra Jan Hansen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, og Lene B. Larsen, Administratorforeningen, finder ikke behov for ved lovgivning at begrænse adgangen til at pantsætte en andelsbolig eller en erhvervsandel, hverken til visse finansieringsformål eller ved en maksimering af størrelsen af belåningen. Flertallet har dog på grund af arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om der er overordnede samfundsøkonomiske hensyn, der taler mod at åbne mulighed for en sådan låneoptagelse uden begrænsning. Et mindretal bestående af Jan Hansen og Lene B. Larsen anbefaler, at adgangen til at pantsætte en andelsbolig ved lovgivning begrænses således, at pantsætning kun kan ske til sikkerhed for lån, der tidligere eller senest samtidig med pantsætningen er optaget til at finansiere erhvervelse af en andelsbolig eller anskaffelse af forbedringer og fast installeret inventar. Efter arbejdsgruppens opfattelse bør den enkelte andelsboligforening som hidtil have mulighed for at udelukke eller som det mindre af det mere begrænse adgangen til at pantsætte andelsboliger. Det er desuden arbejdsgruppens opfattelse, at en tidligere vedtaget vedtægts-bestemmelse om at udelukke eller begrænse adgangen til at pantsætte andelsboliger skal stå ved magt. Kapitel 14 angår forholdet mellem de foreslåede regler om pantsætning af andelsboliger og andelsboligforeningernes pligt efter andelsboligloven til at stille garanti for lån til finansiering af køb af andelsbolig. Arbejdsgruppen foreslår, at pligten til at stille garanti bør undtage de tilfælde, hvor der består mulighed for sikkerhedsstillelse ved pantsætning. Efter arbejdsgruppens opfattelse bør der ikke stilles krav om hverken konvertering eller tinglysning af garantier, udstedt før en senere foreningsbeslutning om ikke at udstede garantier. DEL IV. UDLÆG I kapitel 15 gøres der rede for en række fogedretlige spørgsmål i forbindelse med pant i andele af andelsboligforeninger. Arbejdsgruppen finder, at afgrænsningen af genstanden for udlæg i boligandele, så vidt muligt bør foretages på samme måde som afgræns- 16 Sammenfatning

18 ningen af genstanden for aftalt pant, jf. kapitel 9. Dette indebærer bl.a., at udlæg skal omfatte særligt tilpasset inventar, lejeindtægter, udlodninger mv. I kapitel 16 overvejes spørgsmålet om, i hvilket omfang der bør fastsættes særlige regler, som fraviger retsplejelovens regler om retsvirkningen af udlæg. Såfremt der oprettes en andelsboligbog, som foreslået af arbejdsgruppen, dvs. på linje med bilbogen, bør der ved fastlæggelsen af retsvirkningerne af udlæg i andele efter arbejdsgruppens opfattelse på en række tekniske punkter tages udgangspunkt i de regler, der gælder for udlæg omfattet af bilbogsordningen. I overensstemmelse hermed stilles bl.a. forslag om, at sikringsakten ved udlæg i andele er tinglysning i andelsboligbogen. DEL V. TVANGSREALISATION I kapitel 17 behandles spørgsmålet om den tvangsmæssige fyldestgørelse af pant- og udlægshavere. Efter arbejdsgruppens opfattelse egner hverken tvangsauktion eller underhåndssalg sig som eneste fyldestgørelsesmetode for boligandele. Derimod anser arbejdsgruppen det for muligt at kombinere de to fyldestgørelsesmåder på en sådan måde, at svaghederne ved den ene metode opvejes af styrkerne ved den anden, og således at der derigennem etableres en hensigtsmæssig fyldestgørelsesmetode. Arbejdsgruppen foreslår, at tvangsunderhåndssalg gennem foreningen bliver den primære form for tvangsrealisation, men således at salget skal gennemføres til maksimalpris inden rimelig tid. Tvangsauktion foreslås gjort til en subsidiær realisationsmåde. De særlige problemer, der opstår ved tvangsauktionssalg af andele, og som ikke kan løses på en tilfredsstillende måde efter gældende ret, foreslås løst gennem lovgivning. Tvangsrealisation af erhvervsandele foreslås som hidtil gennemført ved tvangsauktion, idet dog visse af de auktionstekniske regler, der efter arbejdsgruppens forslag skal gælde for tvangsauktion over boligandele, foreslås udstrakt til at gælde også for tvangsauktion over erhvervsandele. Kapitel 18 angår de nærmere regler for tvangsunderhåndssalg af boligandele gennem andelsboligforeningen. Hvis sådanne salgsbestræbelser ikke inden en frist på 15 uger fører til salg til maksimalprisen, kan det efter forslaget forlanges, at tvangssalget sker ved tvangsauktion. Tvangsunderhåndssalg gennem andelsboligforeningen rejser en række spørgsmål af processuel karakter. Sammenfatning 17

19 Reglerne om, hvornår andelshaveren skal fraflytte sin bolig, bør indrettes således, at boligen er ubeboet i kortest mulig tid, samtidig med at det sikres, at andelshaveren ved fogdens bistand kan sættes ud af lejligheden inden overtagelsesdagen, hvis han ikke er fraflyttet forinden. Det foreslås, at fraflytningsdagen bør fastsættes til to uger før overtagelsesdagen, og at andelshaveren skal underrettes om overtagelsesdagen hurtigst muligt, efter at denne er aftalt, og med et varsel på mindst fire uger. Arbejdsgruppen finder, at tvangsunderhåndssalg så vidt muligt bør ske i overensstemmelse med vedtægtsbestemte regler om salg og opgørelse. Andelshaveren bør således have mulighed for selv at udarbejde salgsopgørelse og fremsætte et begrundet prisforlangende. Hvis andelshaveren ikke fremkommer med salgsopgørelse og forslag til pris inden 14 dage, bør opgørelsen og forslag udarbejdes af bestyrelsen. Der fastsættes en frist på 14 dage, inden for hvilken såvel andelshaveren som udlægshaveren kan gøre indsigelse mod prisfastsættelsen. Den omstændighed, at andelshaveren eller udlægshaveren gør indsigelse og kræver et tillæg til den pris, bestyrelsen har godkendt, udelukker ikke, at andelen sælges, men det skal da ske med forbehold om pristillægget. Arbejdsgruppen foreslår, at andelshaveren ved tvangsunderhåndssalg gennem foreningen bevarer sin indstillingsret ifølge foreningsvedtægterne, således at foreningen overtager indstillingsretten, dersom andelshaveren ikke udnytter den inden 14 dage. Kapitel 19 omhandler de nærmere regler for en tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening; efter arbejdsgruppens forslag er dette ved boligandele den subsidiære tvangsfuldbyrdelsesform, som kun bliver aktuel, hvis tvangssalg til maksimalprisen gennem andelsboligforeningen ikke kan ske inden rimelig tid. Arbejdsgruppen foreslår, at reglerne om tvangsauktion over andelslejligheder indføjes i retsplejelovens regler om tvangsauktion over løsøre, men således at reglerne om tvangsauktion over fast ejendom i et nærmere angivet omfang anvendes tilsvarende på tvangsauktion over andelslejligheder. Det foreslås, at en række særlige spørgsmål løses enten gennem særregler i loven eller gennem standardvilkår for tvangsauktion udformet særligt med henblik på andelslejligheder. Særreglerne går navnlig ud på at sikre overholdelsen af andelsboliglovens og foreningsvedtægternes bestemmelser om maksimalpriser, fortrinsberettigelse, godkendelse af køber, samt betaling af købesummen gennem foreningen En tvangsauktionskøber skal have samme mulighed som andre købere af andelsboliger for at rejse overprissag efter andelsboliglovens 16, stk. 3, hvis prisen er fastsat i strid med maksimalprisbestemmelserne. Den, 18 Sammenfatning

20 der har fået andel i provenuet ved et tvangssalg, skal være forpligtet til at tilbagebetale en eventuel overpris inden for rammerne af provenuet. I kapitel 20 gøres rede for adgangen til ved vedtægtsbestemmelse at udelukke udlæg i andelsboliger. Den vedtægtsmæssige adgang til at udelukke udlæg i andelsboliger var almindelig foreningspraksis fra begyndelsen af det 20. århundrede. Den var støttet på en bestemmelse i retsplejelovens 514 (tidligere 512) og bekræftet af en mangeårig retspraksis, indtil Højesteret i 1996 afsagde en kendelse, hvori det blev fastslået, at 514 ikke gav hjemmel for vedtægtsbestemt udelukkelse af udlæg. Højesterets kendelse førte til, at der i 1997 blev indsat en ny 6 a i andelsboligloven, som gav hjemmel for vedtægtsbestemt udelukkelse af udlæg i andelsboliger i overensstemmelse med den hidtidige praksis. Om denne udvikling henvises til afsnit 1.1. og afsnit Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium og af brev af 25. marts 2002 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, at arbejdsgruppen ikke skal udtale sig om, hvorvidt andelsboliglovens 6 a skal ophæves. Et flertal i arbejdsgruppen bestående af alle arbejdsgruppens medlemmer med undtagelse af Marianne Caft, Dommerforeningen, og Helle Larsen, Dommerfuldmægtigforeningen, finder det rigtigt ikke at skulle udtale sig om en eventuel ophævelse af andelsboliglovens 6 a, idet flertallet finder, at afgørelsen beror på en rent politisk beslutning, men flertallet fremhæver nogle forhold, der bør indgå i den politiske afvejning. Der henvises til gennemgangen heraf i afsnit Et mindretal i arbejdsgruppen bestående af Marianne Caft, Dommerforeningen, og Helle Larsen, Dommerfuldmægtigforeningen, tiltræder flertallets redegørelse for de forhold, der bør indgå i den politiske afvejning, men udtaler i forlængelse heraf, at der efter deres opfattelse ikke er nogen begrundelse for at opretholde forbuddet mod udlæg. Arbejdsgruppen har overvejet, hvorvidt andelsboliglovens 6 a hvis bestemmelsen ikke ophæves bør ændres ved, at der indføjes en højeste grænse for værdien af en andelsbolig, der skal kunne fritages for udlæg ved en vedtægtsbestemmelse. Arbejdsgruppen fraråder ud fra forskellige tekniske overvejelser at fastsætte en sådan værdigrænse. I kapitel 21 behandles spørgsmålet om ændring af retsplejelovens 509, hvorefter der ikke kan foretages udlæg i en andelsbolig, der er nødvendig til opretholdelse af et beskedent hjem for skyldneren og dennes husstand (trangsbeneficiet). Arbejdsgruppen finder ikke, at andelsboliger bør undtages fra retsplejelovens 509, og finder heller ikke, at der bør indsættes en egentlig beløbsgrænse i loven. Derimod bør der i loven angives nogle kriterier som vejledning for domstolenes anvendelse af reglen. Sammenfatning 19

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER

UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER UDVALGTE PROBLEMSTILLINGER IFM. OVERDRAGELSE AF ANDELSBOLIGER DISPOSITION FOR OPLÆG Kort præsentation af mig selv Kort præsentation af mit phd-projekt Baggrunden for maksimalprisreglerne i ABL Udvalgte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Andelsboligloven Andelsboligloven - Læs hele andelsboligloven her Kapitel I - Lovens område Kapitel II - Andelsboligforeninger Kapitel III - Boligaktieselskaber o.lign. Kapitel IV - Boligsamejer Kapitel

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 1 af 10 27-02-2013 23:28 LBK nr 1716 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-01-2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Lovens område Kapitel

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 16. december 2010. Nr. 1716. Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Herved bekendtgøres lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142. kontor - 2720 Vanløse Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 www.abast.dk Kontortid: Mandag Onsdag - Fredag kl.: 8:00-9:00. Første mandag i måneden kl.: 17:00-18:00.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Navn, formål oq hjemsted:

VEDTÆGTER. for. Navn, formål oq hjemsted: VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Navn, formål oq hjemsted: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Foreningen). (i det følgende benævnt 2. Foreningens formål er at erhverve og drive andelslejligheden

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v.

Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v. Albertslund, den 11. oktober 2012. Til ejendomsmæglere, der formidler salg af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX.

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. NAVN OG FORMÅL: 1: Selskabets navn er "Andelsselskabet Kollegiet Glanshatten lejlighed XX". stk. 2: Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere