Virksomhedens forretningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens forretningsplan"

Transkript

1 Virksomhedens forretningsplan Virksomhedens forretningsplan af BDO professor Per Nikolaj Bukh, og professor John Parm Ulhøi, Handelshøjskolen i Århus Resumé Selvom det kan siges, at virksomhedens idegrundlag og den forretningsmæssige bæredygtighed heraf er det altafgørende element i en forretningsplan, så er selv den bedste plan af begrænset værdi, hvis man ikke ved, hvordan man skal realisere den. Tilsvarende er selv de bedst planlagte initiativer af ringe værdi, hvis ikke de gennemføres. Disse betragtninger kan synes ganske simple, men illustrerer ikke desto mindre, hvad ledelse basalt set handler om: At vide, hvor virksomheden skal hen, hvordan den kommer derhen, og så medvirke til, at det ønskede indtræffer. Ret beset er det netop også det, som en virksomheds forretningsplan må dreje sig om. I mange sammenhænge beskrives forretningsplanen som om, der er tale om en éngangs-begivenhed i forbindelse med virksomhedens opstart. I artiklen her, vil vi imidlertid udvide opfattelsen af begrebet og slå til lyd for, at der bør være tale om en aktivitet, der også har betydning senere hen i løbet af en virksomheds samlede livsforløb, således at forretningsplanen kan være den konkretiserende ramme omkring virksomhedens arbejde med strategi- og organisationsudvikling Set i dette lys vil vi argumentere for, at forretningsplanen kan anvendes som støtte til at igangsætte analyser, og på baggrund af eksisterende viden, kommunikere virksomhedens potentiale til relevante interessenter samt til sidst men ikke mindst at skabe grundlag for at ledelsens initiativer gennemføres. Forretningsplanens rolle(r) 1. Indledning Det spørgsmål, der melder sig, og som vi i dette artikel vil tage hul på er, forretningsplanens rolle(r) i relation til, hvilke strategiske forhold en forretningsplan bør adressere bl.a. med hensyn til en beskrivelse af, hvor virksomheden vil hen 6/December 2002 Innovations- og forandringsledelse 1

2 Virksomhedens forretningsplan og hvilke initiativer, der skal gennemføres i forbindelse hermed. Efterhånden som virksomheden og de ideer, som den bygger på udvikler sig, vil det ledelsesmæssige fokus tilsvarende flytte sig. Derfor må virksomhedens udvikle sig i takt med ændringer i dens omgivelser, i de strategiske udfordringer den står overfor. En forretningsplan bør således indeholde en opdateret oversigt over hvilke elementer, der kan anses for kritiske succesfaktorer, hvad angår at realisere virksomhedens strategi, dvs. gennemføre forretningsplanen. Det bør desuden angives, hvilke initiativer, projekter etc. som allerede er i gang, eller som planlægges for at adressere de angivne succesfaktorer. Med dette udgangspunkt vil organisationsudviklingen bestå af at gennemføre disse projekter, fordi organisationen derved udvikler sig i den rigtige retning. I artiklens første afsnit vil vi opstille nogle krav til en forretningsplan for, at virksomhedens retning, dvs. den strategi, der skal vise, hvor virksomheden er på vej hen. I næste afsnit vil vi argumentere for, at virksomheden som en del af forretningsplanen angiver sine kritiske succesfaktorer. Herefter beskrives, hvorledes planer og initiativer, der skal udvikle virksomheden i den rigtige retning, skal konkretiseres i forretningsplanen, og endelig viser vi, hvordan den nødvendige opfølgning sikres, så den nødvendige organisationsudvikling også gennemføres. 2. Virksomheders udvikling Forskellige udviklingsfaser De fleste modeller for virksomhedsudvikling tager afsæt i, at virksomheder gennem deres samlede levetid gennemløber en række ændringer i deres organisations- og ledelseskarakteristika, som gør dem i stand til at håndtere de nye udfordringer, som væksten medfører. Antallet af faser varierer i litteraturen, men der synes at være en vis konsensus om, at der er fire Du nævner fire nedenfor i opremsening, men skiver fem her og vist lidt flere i figuren. Skal der en opslitningsfase eller andet på? Mon ikke det bedste var, hvis vi skar fasemodellen til benet og kun tog de fire faser med også i figuren,. Det illustrerer jo pointen i relation til denne artikelvigtige faser, således som det er illustreret i figur 1. Faren ved den slags forsimplinger af virkeligheden er naturligvis, at de kan medvirke til at give den fejlagtige opfat- 2 Innovations- og forandringsledelse 6/December 2002

3 Virksomhedens forretningsplan telse, at organisationens udvikling altid vil forløbe i forhold til en prædetermineret rækkefølge. Virksomheder med hurtig vækst kan fx 'springe' nogle faser over, mens andre virksomheder, der ikke ønsker eller formår at have vækst i stedet kan 'forblive' i en bestemt fase. Hvordan virksomhederne bevæger sig i forløbet afhænger af en række faktorer heriblandt, hvilken sektor virksomheden tilhører og hvordan dens ejer- og finansieringsforhold er. Figur 1. Virksomheders udviklingsprocess. Modellen der præsenteres her, tager udgangspunkt i de dominerende problemer, der opstår i løbet af teknologibaserede virksomheders livsforløb og opererer med fire faser: Idé og udvikling: På dette stadium er opmærksomheden rettet ind på opfindelse og udvikling af et produkt og/eller teknologi, tilvejebringelse af finansielle ressourcer og identificering af markedsmuligheder. Typisk forekommende problemer i denne fase omfatter bl.a. konstruktion af en prototype samt at sælge ideen til relevante finansieringskilder (svarer til faserne 1-3 i figuren). Kommercialisering: På dette tidspunkt i forløbet vil fokus typisk være samlet om kommercialisering af produktet, viderebringelse af produktet fra prototype-stadiet samt om at produktet kommer til at virke i overensstemmelse med forventningerne. Udfordringer der optræder i denne forbindelse inkluderer bl.a. anskaffelse af nødven- 6/December 2002 Innovations- og forandringsledelse 3

4 Virksomhedens forretningsplan dige faciliteter, etablering af netværk af pålidelige forhandlere og udvikling af produkt support egenskaber (svarer til faserne 4-5 i figuren). Vækst: I vækstfasen er kræfterne samlet om at producere, sælge og distribuere i passende mængder samtidig med at driften er rentabel samt forebyggelse af ineffektivitet. Af ofte optrædende problemer i denne fase kan fremhæves oprettelse af beslutningsstruktur, formalisering af organisationen, balancering af væksten mod fremtidig profit og styring af hurtig vækst (svarer til fase 6 i figuren).jf. Stabilitet: I stabilitetsfasen er fokus rettet mod at introducere anden generation af produktet (som typisk vil kunne afstedkomme nye udfordringer og muligheder for vækst) samt ekspansion og/eller udbredelse af virksomhedens produkt til nye geografiske områder og markeder. Oplagte eksempler på problemer i denne fase inkluderer bibeholdelse af vækstmomentum og markedspositionen (svarer til fase 7 i figuren). For nogle virksomheder indtræffer vækstfasen hurtigere end for andre, hvilket typisk indebærer såvel nye muligheder som nye problemer. Dog er der en række forbehold der skal tages i betragtning i de ovennævnte undersøgelser, idet blandt andet entrepreneurens uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund synes at øve indflydelse på vækstraten. 3. Forretningsplanens funktion Forskellige funktioner Formalisering Hvad enten der er tale om en virksomhed under etablering eller en allerede eksisterende virksomhed er det at udarbejde en bæredygtig forretningsplan en aktivitet, der lægger beslag på ledelsens ofte sparsomme tid. Det er derfor af afgørende betydning, at denne aktivitet får den status den fortjener at virke som det strategiske værktøj for den fortsatte udvikling af de forretningsmæssige og afledte organisatoriske forhold. Der identificeres forskellige funktioner, forretningsplanen skal varetage. Vi skal her fremhæve: (i) et værktøj til at styre analyser, (ii) et værktøj til syntese, (iii) et kommunikationsværktøj, og (iv) et handlingsfrembringende værktøj. At etablere en ny virksomhed, at udvikle et nyt forretningsområde eller produkt i en eksisterende virksomhed vil, hvad enten man kan lide det eller ej, indebære planlægning, 4 Innovations- og forandringsledelse 6/December 2002

5 Virksomhedens forretningsplan der igen nødvendiggør tilvejebringelse af information og viden. Hvis der skal kommunikeres til andre, f.eks. investorer eller banker eller lignende om sådanne planer, kræves det tillige, at planerne har en vis grad af formalisering og ikke kun eksisterer i hovedet på virksomhedens grundlægger. Et kommunikationsværktøj Et signal til handling Forretningsplanen fungerer tillige som et vigtigt kommunikationsværktøj til at tydeliggøre de potentialer, der ligger bag planen. Målgruppen vil her typisk bestå af interne såvel som eksterne interessenter. For så vidt angår de førstnævnte, så vil en klar plan bidrage til, at alle involverede og berørte medarbejdere får større fokus i deres aktiviteter. Endvidere vil forretningsplanen kunne ses som et signal til handling, idet den vil indeholde en detaljeret oversigt over alle væsentlige aktiviteter, der skal realiseres, opgaver, der skal løses og mål, der skal indfries, for at forretningsplanens arkitekter kan regne med, at den bliver til virkelighed. I denne forbindelse vil formelle projektledelsesteknikker normalt også forventes at skulle tages i brug mhp. at organisere, prioritere og arrangere opgaver og aktiviteter på en måde, der sikrer den bedst mulige anvendelse af knappe ressourcer. 4. Hvor er virksomheden på vej hen? Strategisk retningsangivelse Virksomhedens markedsmuligheder Udgangspunktet for organisationsudvikling bør være en klar erkendelse af, i hvilken retning virksomheden skal udvikle sig. Dette betegnes også virksomhedens strategi. Strategi er ikke én bestemt ting. Det kan nogle gange handle om virksomhedens positionering i markedet i forhold til konkurrenter, prisfastsættelse og værdikæden, det kan også være et element i virksomhedens planlægningscyklus, og det kan andre gange dreje sig om kompetencer. Desuden er der strategimodeller for alle funktionsområder fra teknologi- og produktudvikling, over HRM, logistik og regnskabsvæsen og til IT og miljø- og kvalitet. Det fælles for disse forskellige opfattelser er, at ledelsen forventes at tænke langsigtet og på opbygningen og udviklingen af organisationen under hensyntagen til de forskellige vitale funktioner. Forretningsplanen bør i denne sammenhæng indeholde en grundig vurdering af virksomhedens markedsmuligheder. Men den bør også indeholde strategiske overvejelser omkring de forhold, som gør det muligt for virksomheden 6/December 2002 Innovations- og forandringsledelse 5

6 Virksomhedens forretningsplan at opbygge og vedligeholde organisatoriske kompetencer, som kan benyttes nu og i fremtiden til at håndtere de skiftende krav fra kunder, brugere og konkurrenter, der til stadighed presser sig på. Disse kompetencer skal have en vis stabilitet, fordi der ellers ikke ville kunne være tale om langsigtet planlægning og opbygning. Opbygningen af en sådan formåen er oftest langsigtet, fordi den stedse må være i stand til at udvikle det, organisationen ønsker at være god til. Virksomhedens kapabiliteter og kompetencer Der optræder en naturlig sammenhæng mellem virksomhedens idegrundlag, og det organisationen har ambition om at blive god til. En virksomhed udvikler kompetencer og udvikler dermed en kapabilitet eller formåen. Virksomhedens kapabilitet er med til at definere, hvilke markeder den bør sigte efter fordi disse kapabiliteter er med til at afgøre, hvad et relevant marked vil være for den pågældende virksomhed. Det betyder ikke, at eksterne betingelser som f.eks. konkurrenceforhold er uvæsentlige. Det indebærer blot, at strategien også må dreje sig om organisationens opbygning, således at den har et solidt grundlag til at svare på udfordringer fra eksisterende og nye konkurrenter, der stedse vil opstå. Der skal med andre ord opbygges en langsigtet strategi for virksomhedens kompetencer for at kunne reagere velovervejet og velafstemt i forhold til virksomhedens aktuelle marked og interne kapabiliteter. 5. Hvilke succesfaktorer er kritiske? En tommelfingerregel Med udgangspunkt i virksomhedens strategisk bestemte udviklingsretning, bør forretningsplanen indeholde en klar angivelse af hvilke faktorer, der er kritiske for at realisere den eftertragtede udvikling. Der vil her være tale om en strategisk fokusering, hvilket indebærer, at ikke alle tænkelige faktorer, som kan være nok så vigtige hver for sig, kan udpeges som kritiske succesfaktorer. En tommelfingerregel kan være, at der bør identificeres 3-4 forhold, som typisk vil være determinerende for strategiens realisering. Præstationsmål Principielt bestemmer virksomhedens ejere, hvad der betyder noget. I de fleste kommercielt drevne virksomheder handler det om indtjening eventuelt suppleret med faktorer, der forventes at være nært knyttede til virksomhedens aktuelle økonomiske præstationer, for eksempel afkastningsgrad, egenkapitalforrentning og overskud per medar- 6 Innovations- og forandringsledelse 6/December 2002

7 Virksomhedens forretningsplan bejder eller indikatorer for fremtidige præstationer som for eksempel vækst i omsætningen og markedsandele. Fælles for den slags opgørelser er, at de baserer sig på fortiden og derfor ikke kan stå alene, hvis der er behov for at vurdere virksomhedens fremtidige udviklingspotentiale, men må suppleres med oplysninger om virksomhedens fornyelsesevne og markedspotenatiale m.v. Kundebehov Nøgleproblemstillinger De fleste virksomheder er efterhånden også blevet opmærksomme på, at det, der skal gøres, i vid udstrækning handler om at tilfredsstille kundernes behov, at opfylde deres forventninger til service og kvalitet og helst også at gøre det bedre end konkurrenterne. Dette gælder sådan lidt firkantet sagt og i al fald på det principielle plan. De kritiske succesfaktorer vedrører de nøgleproblemstillinger, som virksomheden skal kunne imødekomme for at kunne realisere en given strategi. Sædvanligvis er angivelsen af succesfaktorerne en del af strategiformuleringen, idet det præciserer, hvad strategien vil kræve og indebære. Der findes derfor ikke kun ét bestemt sæt af succesfaktorer. Ledelsen af virksomheden må derfor som en strategisk prioritering vælge på baggrund af en kvalificeret forventning til, at der er sammenhæng mellem den udviklingsretning, som forretningsplanen udtrykker, og de tiltag, som ledelsen ønskere at sætte iværk for at realisere planen. De kritiske succesfaktorer udtrykker med andre ord formodning om, at visse typer af handlinger skaber de effekter, man er ude efter. I nogle virksomheder opfatter ledelsen fx medarbejderudvikling som en kritisk succesfaktor, fordi den kan have en formodning om, at forbedring af medarbejdertilfredsheden og medarbejderes kompetencer vil føre til øget produktivitet og kundetilfredshed, som igen afstedkommer en forbedret rentabilitet. I andre virksomheder, f.eks. biotek-virksomheder, forestiller ledelsen sig måske, at rekruttering af medarbejdere med de rette faglige forudsætninger vil være kritisk afgørende faktorer for realiseringen af virksomhedens forretningside. Kritiske konkurrencefordele Identifikation af kritiske succesfaktorer er således med til at identificere de vedvarende kritiske strategiske forhold i virksomheden. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at identificere de områder, hvor der måtte være et akut behov for handling eller modsat, at se bort fra områder, hvor der ikke er et problem på et givet tidspunkt. Det skal følges op med handling! 6/December 2002 Innovations- og forandringsledelse 7

8 Virksomhedens forretningsplan 6. Hvilke initiativer er nødvendige? Valg af initiativer Præstationsrelaterede indikatorer Integrerede initiativer og indikatorer Med udgangspunkt i de kritiske succesfaktorer drejer organisationsudvikling i denne sammenhæng sig om at udpege de rigtige initiativer, dvs. de udviklingsprojekter og tiltag. virksomheden skal arbejde med, herunder at medvirke til, at de bliver gennemført. Ledelsen må identificere de initiativer, som gør det muligt at realisere forretningsplanen ved at adressere de kritiske elementer, som er blevet identificeret. Det er imidlertid ikke på forhånd givet, hvorledes sådanne initiativer præcist skal defineres, idet disse typisk vil være baseret på en række formodninger om sammenhænge, der skal fastlægges i den enkelte virksomhed. Disse formodninger vil derfor ofte være baseret på et komplekst netværk af sammenhængende og sammenspillende elementer. For at sikre, at disse indsatser formuleres tilstrækkeligt konkret kan det anbefales, at de præciseres ved at angive, hvorledes ledelsen forventer at kunne afgøre, om de gennemføres i henhold til planen. Det indebærer, at der må specificeres nogle præstationsrelaterede indikatorer for om virksomheden udvikler sig i den rigtige retning, om initiativerne gennemføres og om de har de ønskede effekter. Både initiativer og indikatorer skal være en integreret del af forretningsplanen, da de vil være en forudsætning for, hvorledes ledelsen og omverdenen kan afgøre, hvordan forretningsplanen fungerer. Udarbejdelsen af sådanne bud er ofte resultatet af en tværgående organisatorisk indsats. Ofte er en stor del af dette arbejde endvidere rettet mod at fastholde, præcisere og synliggøre forhold og aktiviteter, der allerede findes i virksomheden. Ved at trække disse frem og gøre dem til en eksplicit del af virksomhedens forretningsplan forstærkes de yderligere, bl.a. ved at blive identificeret og sat i sammenhæng med hinanden. 7. Bliver initiativerne gennemført? Løbende retningspejlinger Initiativer og indikatorer hænger sammen med de kritiske succesfaktorer. Indsatser og indikatorer fylder dem ud og definerer på sin vis, hvad de kritiske succesfaktorer skal betyde i den konkrete sammenhæng. Når de kritiske succesfaktorer oversættes til indikatorer gennem initiativer forankres forretningsplanen i virksomhedens daglige aktiviteter, og det bliver muligt løbende at vurdere om virksomhe- 8 Innovations- og forandringsledelse 6/December 2002

9 Virksomhedens forretningsplan den udvikler sig i den rigtige retning. Indikatorerne kan således hjælpe med til at vise, om disse sammenhænge realiseres, men de kan ikke snævert bevise, at man har fundet de korrekte sammenhænge. Et praktisk eksempel Lad os illustrere principperne ved et eksempel fra en mellemstor dansk softwarevirksomhed, der udpeger følgende kritiske succesfaktorer i forretningsplanen: 1. Rekruttering og fastholdelse af dygtige softwareudviklere 2. Oparbejdelsen af IT-sikkerhedssystemer som et nyt forretningsområde 3. Effektivisering og forbedring af softwareudviklingsprocessen 4. Tættere samarbejde med kunderne. Forretningsplanen bør med udgangspunkt i ovennævnte succesfaktorer således indeholde en beskrivelse af de initiativer, som virksomheden vil tage for at imødekomme disse kritiske succesfaktorer. Nogle af initiativerne kan rette sig mod flere af succesfaktorerne samtidig, mens andre måske kun vedrører én bestemt. Virksomhedens helt centrale initiativ i relation til effektivisering og forbedring af softwareudviklingsprocessen er et procesforbedringsprojekt, som ledelsen har arbejdet med i et par år, og hvor der løbende er investeret meget store beløb. I forbindelse med dette projekt fastlægges bl.a. følgende konkrete indikatorer, der både konkretiserer hvad effektivisering og forbedring betyder og som dokumenterer, at virksomheden realiserer initiativet og opnår resultater af sin investering: Antal softwareudviklertimer registreret på procesforbedringsprojektet Andel af projekttimer, der medgår til fejlretning Andel af timer, der bruges til fejlretning inden for garantiperioden Afvigelse mellem estimerede timeforbrug og faktisk timeforbrug i fastprisprojekter Andel af milepæle, der gennemføres inden for projektplanens tidsfrister. Konkretisering af initiativer Sammen med andre præstationsindikatorer og i sammenhæng med en tilsvarende konkretisering af de initiativer, der tages i relation til de andre kritiske succesfaktorer, opnås en konkretisering af, hvad virksomheden forstår ved de kritiske succesfaktorer og for, hvad der gøres for at håndtere dem. Herudover og det er nok noget af det aller vigtigste 6/December 2002 Innovations- og forandringsledelse 9

10 Virksomhedens forretningsplan får virksomheden en mulighed for løbende at følge op på forretningsplanen og til at diskutere dens gennemførelse med investorer og andre. 8. Konkluderende bemærkninger Vi har i denne artikel taget udgangspunkt i, at en virksomheds forretningsplan skal præsentere virksomhedens forretningsgrundlag, dvs. de ideer, som den hviler på, de resultater, som den vil opnå og de initiativer, som dette kræver. Skal virksomheden kunne agere systematisk og troværdigt, samt kommunikere overbevisende herom med relevante interessenter, f.eks. ved indgåelse af forpligtigende samarbejdsaftaler eller ved kapitaludvidelse, vil det være nødvendigt at kunne præsentere en pålidelig forretningsplan. Som et led i forretningsplanen vil der være brug for organisationsudvikling i form af iværksættelsen af forskellige initiativer. For at kunne udvælge de rigtige initiativer og kommunikere med andre herom, vil der være behov for en så klar forståelse som muligt for, hvilke forhold der er kritiske for forretningsplanens realisering samt en dokumentation for, at virksomhedens forretningsgrundlag holder, og at den er på rette vej. Med henblik på at sikre denne sammenhæng har vi skitseret, hvorledes virksomheden bør starte med at udpege de typiske 3-4 kritiske succesfaktorer og på baggrund heraf formulere planer for, hvilke initiativer der vil blive gennemført for at håndtere disse succesfaktorer. Af hensyn til at kunne sikre initiativernes gennemførelse og for at kunne lave en løbende opfølgning herpå, har vi endvidere argumenteret for, at der bør formuleres nogle nøgletal, der synliggør betydningen af både de kritiske succesfaktorer og de initiativer, der er udpegede som strategiske. Vi har i denne artikel kun meget kortfattet beskrevet principperne for, hvorledes en forretningsplans betydning og realisering kan kommunikeres. I praksis kan ledelsen arbejde med denne form for strategisk udvikling mere eller mindre omfattende, og det er de samme principper for organisationsudvikling, der er baggrunden for de fleste integrerede ledelses- og styringssystemer, som mange virksomheder arbejder med i disse år. 10 Innovations- og forandringsledelse 6/December 2002

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november Beierholms Faglige Dage 2014 København d. 19. november Velkommen NYE PENGE TIL VÆKST 2 2014 November Beierholms 2012 Faglige Mastersæt. Dage Power Point Fremgang kræver balancegang 3 2014 November Beierholms

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2014 - juni 2015 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Erhvervsøkonomi C Emilie Hjorth Ceylan 3 EØ/Valgfag Oversigt

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 6.8.2010 - juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Erhvervsøkonomi C Claus Thøgersen Hold 294010316 Oversigt over planlagte

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Indhold side. Formål... 3

Indhold side. Formål... 3 God økonomistyring 2 Indhold side Formål... 3 Styringskultur... 4 Økonomisk ansvarlighed og helhedssyn... 4 Vi stiller spørgsmål og søger forklaring... 5 Vi er altid på omkostningsjagt... 5 Styringsmål...

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Nye serviceydelser som vækstmotor DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Agenda 1. Om Falck 2. Udviklingen i markedet 3. Fokus som følge af udviklingen i markedet 4. Falck forretningen 5. Udviklingsstrategien

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Opfølgning på effekter af ISCR

Opfølgning på effekter af ISCR Opfølgning på effekter af ISCR Indhold Generel projektprofil... 1 Projektets strategiske rolle... 1 Målgruppen for projektet... 2 Effektprofil... 2 Effektforventninger til ISCR... 4 Effektopfølgning på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser Visionsarbejde!! formål løfter strategi oplevelser indsatser IMPLEMENTERING I GOLFKLUBBEN Implementering af Golfspilleren i Centrum er en proces i fem trin. Ovenstående figur viser, hvorledes de enkelte

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Projektporteføljestyring (PPM) og Projektstyringsudvikling (PMM)

Projektporteføljestyring (PPM) og Projektstyringsudvikling (PMM) Projektporteføljestyring (PPM) og Projektstyringsudvikling (PMM) Kapitel 3 Managing an International Project Portfolio Strategisk Mål Nøgletal Indstasområde Initiativer Strategisk Mål Nøgltal Indstasområdee

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere