ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi"

Transkript

1 ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi

2 KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy. Hermann Scheer 1

3 LÆSEVEJLEDNING Her følger en læsevejledning til dette undervisningsmaterialer. Fakta Indeholder ekstra information, som kan være nyttig i forbindelse med det givne teoriområde. Øvelse Disse er øvelser, hvor du skal bruge lært teori til at løse dem. Case Case boksene indeholder links til side hvor du kan læse mere om praktiske anvendelser af teorien. Definition Disse bokse indeholder definitioner i brugt i dette materiale. Formel Formel boksene præsenterer vigtige formler knyttet til teorien. Eksempel Denne boks indeholder regne eksempler, der viser anvendelse af teorien. ii

4 Desuden findes følgende elementer: Quiz: Quizzer tester din forsåelse af teorien. Galleri: Du kan bladre gennem en række billeder i gallerier. (Kan ses i fuld skærm) Video: Tryk på disse for at se video. (Kan ses i fuld skærm) Interaktiv: Interaktiv figur. Klik på tekstboksene for forklaringer. (Kan ses i fuld skærm) Vindenergi - Kernestofsområder HTX A: Ellære, Elektriske Og Magnetiske Felter STX A: Energiomsætning, Elektriske Kredsløb, Elektrisk Energiforsyning, Vekselspænding, Transformation, Elektriske Felter, Magnetiske Felter, Faradays Induktionslov Indhold: Kapitel 2: Hvordan udnyttes vindenergi? Energiomsætning, spænding og strøm. Elektromagnetisme (faradays lov, flux, b-felt, højrehåndsregel, induktion) Generatoren, synkron og asynkron generator Kapitel 3: Distribution Spændingsniveauer, tab/modstand, transformere, strøm, spænding, flux, ohms lov, resistivitet, kabler og elektrisk felt. Kapitel 4: Elektricitet i hverdagen Interti og omdrejningsmoment. Udfordringer med vindproduktion. iii

5 Formålet med dette undervisningsmateriale er at give en forståelse af: 1. Den energiomsætning der sker i en vindmølle, 2. Distribution 3. Forbrug af energien. Denne ibook består af 3 kapitler, supplerende opgaver samt et eksperimentelt forsøg der belyser principperne i energiomsætningen. Kapitlerne kan læses individuelt eller som forlængelse af hinanden, de skal ses som en forlængelse af det eksisterende materiale omhandlende vindenergi. Materialet er sponseret af Energinet.dk og Tips og Lottomidler. Energinet.dk er den danske statsejede systemoperatør for transmissionssystemet i Danmark. De sørger for al transmission af el i Danmark, og deres hovedopgave er at sørge for balance mellem det elektriske forbrug og produktion. mekanikken inde i vindmøllen der kan være opbygget efter to forskellige principper, og de to principper forklares. Til kapitlet hører to mindre opgaver og to øvelser. Kapitel 3 omhandler distribution af el fra vindmøllen. Der fokuseres på transformere og højspændingsledninger, og grunden til at højspænding benyttes i det danske elnet, forklares. Desuden forklares to aspekter omkring ledningerne: Materialevalg ved undersøgelse af resistivitet og længden af isolatorerne i højspændingsmasten ved undersøgelse af de elektriske felter omkring ledningen. Kapitlet inkluderer supplerende øvelser. Kapitel 4 omhandler det elektriske forbrug samt problemstillingen omkring vindmøllers variable energiproduktion og et elsystem hvor elektrisk produktion og forbrug skal være i balance. Kapitlet inkluderer også et afsnit om udfordringerne ved vindenergi. Kapitel 2 omhandler hvordan mekanisk energi fra rotation fra vindmøllevingerne omdannes til elektrisk energi som føres ud i elnettet. Fokus er lagt på iv

6 SEKTION 1 Intro til vindenergi Vores elektriske energi bliver i stigende grad produceret af vindmøller, og der forskes konstant i at optimere udnyttelsen af vinden. Det danske vindeventyr synes aldrig at stoppe, og med det intensive fokus på omlægning til bæredygtig energiforsyning, er viden om vindenergi vigtigere end nogensinde før. I dette materiale introduceres du til vinden, hvordan man måler på vind, hvordan vindmøller er opbygget og meget andet. Der tages udgangspunkt i læren om grundlæggende fysiske principper, og teorien sættes i et teknologisk perspektiv med brugen af vindenergi som omdrejningspunkt. 5

7 KAPITEL 2 Hvordan udnyttes vindenergi Kapitlet dækker: 1. Energiomsætning i vindmølle 2. Generatoren 6

8 SEKTION 1 Energiomsætning i vindmølle Billede 2.1 Dreng i blæsevejr. opvarmes bevæger molekylerne sig hurtigere, og luftens densitet falder, vil der være færre molekyler pr. volumenenhed. Molekylerne bevæger sig tilfældigt rundt i mellem hinanden, nogle gange støder de sammen, andre gange støder ind i deres omgivelser. Når de støder ind i de Figur 2.1 Vind der påvirker en vinge Vindens resulterende kraft leveret på en dreng. Vind er defineret ved, at luft bevæger sig med en hastighed på over 0,2m/s. Luften bevæger sig, fordi der hele tiden opstår områder med trykforskel i den nederste del af vores atmosfære, kaldet troposfæren. Trykforskellene opstår ved at solen opvarmer Jordens overflade og de nederste luftlag forskelligt. Når luften Farverne symboliserer vindens hastighed. Blå er langsom og rød er hurtig. 7

9 omgivende flader udøver de en kraft på fladerne både opad nedad og til siderne. En vindmølle omdanner den kinetiske energi fra luftmolekylernes bevægelse det der i daglig tale kaldes vind til rotationsenergi i vindmøllevingerne. Herefter omdannes rotationsenergien fra Figur 2.2 vindmøllevingerne til elektrisk energi i en generator. Elektrisk energi er det der normalt omtales som elektricitet eller strøm. Den elektriske energi produceret af vindmøllen sendesgennem elektriske netværk, kaldet elnettet, ud til stikkontakterne i vores stuer. Når den mekaniske og elektriske energi skal beskrives, bruger man ofte begrebet effekt. Effekt er en fysisk størrelse der betegner den øjeblikkelige energimængde der på et bestemt tidspunkt afsættes i et apparat. Når man taler om energi, taler man derfor altid indirekte om energi i en bestemt tidsperiode, for eksempel en time, hvorimod effekt er en øjebliksværdi for energien pr. sekund. Definition Energi og effekt Energi måles oftest i Joule (J). Effekt defineres som den omdannede energi E [J] i tidsrummet t [s]: P = E/t Vindens kinetiske energi bliver omdannet til elektrisk energi i en vindmølle. Effekten P måles i watt (W) eller Joule pr. sek (J/s). 8

10 Formel Vindens effekt Figur 2.3 Luftmolekylernes effekt En luftmængde med en given densitet (! [kg/m 3 ]) der bevæger sig med en hastighed (v [m/s]) igennem et areal (A [m 2 ]),har en effekt (P [W]) der kan udregnes med følgende ligning:!!! P vind = 1 2 ρ A v3 Fra ligningen kan det ses at hvis vindhastigheden øges med 10 %, vil effekten i luftmængden øges med 33 %. Vindens hastighed har altså stor betydning for hvor meget elektrisk energi der kan produceres. Det er fysisk umuligt at omdanne al den mekaniske energi i vinden til elektrisk effekt. Hvis man gjorde det, ville det betyde at luften ville stå helt stille bag vindmøllen. Når luftmolekylerne strømmer forbi rotorbladene, har de en effekt Fakta Teoretisk set er det muligt at omdanne op til 59 % af vindens energi. 9

11 Figur 2.4 energien bliver omsat til termisk energi (varme) når omdannelsen finder sted. Vi kalder det et tab fordi varmeenergien ikke længere kan bruges i systemet. Opgave En vindmølle har en radius på 44 meter, og den er placeret på land hvor det blæser 10 m/s. Massefylden af luft ved 20ºC er 1,204 kg/m3. Tip: udnyt formel på forrige side Generatoren i vindmøllen omdanner effekten i vinden til elektrisk effekt i tre faser. A) Hvor meget effekt indeholder denne luftmænge? B) Hvor stor en mængde effekt kan vinden maksimalt overføre til vindmøllen? Som beskrevet ovenfor, omsætter vindmøllen energi fra én energiform til en anden. Energi kan ifølge grundet energibevarelse ikke skabes, forbruges eller ødelægges, den kan kun omdannes til andre former af energi. Når energi omdannes fra en energiform til en anden, siges det at der sker et tab i energien. Det sker fordi en del af 10

12 Vindmøllens opbygning En vindmølle består i store træk af en drivaksel, en gearboks og generator som vist nedenfor. Vindmøllens vinger sidder fast på drivakslen, der er en stang, hvis formål er at rotere. Når en luftstrøm passerer møllen, drejer vingerne rundt, og det får drivakslen til at dreje rundt med den samme hastighed. Figur 2.5 Vindmøllens opbygning Gearboksen bruges til at overføre rotationsenergi fra drivakslen til en anden stang, kaldet rotoren. Gearet ændrer omdrejningshastigheden sådan at rotorens hastighed er større end hastigheden af drivakslen. Princippet med et gear kendes fra en cykel, hvor den hastighed pedalerne drejer rundt med, ikke nødvendigvis svarer til hjulets omdrejningshastighed. Generatoren omdanner den mekaniske energi fra rotationen til elektrisk energi og det er den vi skal se nærmere på i de følgende afsnit. Figur 2.6 Vindmøllens overordnede dele Principskitse af vindmøllens opbygning 11

13 Billede 2.2 Ny 2-vinget mølle Vindhastighedens betydning Hvis vinden øges med 20% fra 10 m/s til 12 m/s, hvor mange procent stiger effekten så ca.? A. 33% B. 66% Case - 2-vinget mølle Ny test viser at møller med to vinger godt kan betale sig. Dermed kan der spares penge på materialer mm. Læs mere på Ingeniøren her. C. 73% D. 76% Check Answer Tip: udnyt formel på side 9. 12

14 SEKTION 2 Generatoren Der findes to typer generatorer der kan producere vekselspænding. Den ene kaldes for en synkrongenerator, og den anden kaldes for en asynkrongenerator. Det er for det meste en asynkrongenerator der bruges til at omdanne mekanisk energi til elektrisk energi i en vindmølle. Asynkrongeneratoren er dog meget kompleks. Derfor kommer først en forklaring af hvordan en synkrongenerator virker, og bagefter forklares asynkrongeneratoren. Billede 2.3 Serviceeftersyn Fakta - Elektrisk generator En elektrisk generator er en maskine, der omdanner kinetisk energi til elektrisk energi. Dette er det omvendte af en motor. Ofte kan en motor bruges som en generator og omvendt. En mand står i en åben vindmøllenacelle. Han står på akslen, som går hen til gearingen. Nederst i billede ses den blå generator. 13

15 Synkrongeneratoren Figur 2.7 Statoren Synkrongeneratoren er den ene af de to typer generatorer som i dag bruges i vindmøller til at omforme mekanisk energi til elektrisk energi. Synkrongeneratoren er den simpleste generatortype. Det er en maskine der både kan bruges som en generator og som en motor. Den kan altså generere strøm hvis den bliver påvirket af en udefrakommende mekanisk kraft, eller den kan bruge strøm og derved fremstille en mekanisk kraft. I det følgende beskrives det hvordan den fungerer som generator. En synkrongenerator består overordnet af to dele: en rotor og en stator. Når vindmøllevingerne drejer rundt, drejer rotoren som vist på Figur 1.4. Statoren er derimod fastmonteret og står derfor stille. En stator er konstrueret som et rør, hvor der inde i hulrummet er placeret tre fremspring som illustreret i Figur 1.5. Fremspringene er placeret så der er præcis 120 imellem dem. Om hvert af disse fremspring er der viklet kobbertråd. Disse er tegnet med rødt på figuren. Kobbertrådene på hvert fremspring kaldes for Simpel skitse af statoren statorviklinger. En statorvikling fungerer som en elektrisk spole. På rotoren er monteret én eller flere magneter. Magneterne kan enten være almindelige magneter, der kaldes for permanente magneter, eller elektromagneter. Begge typer har et elektrisk felt omkring sig. En 14

16 Galleri 2.1 Et og to polpar Generator med et polpar, dermed en 2-polet generator. elektromagnet er en kunstig magnet der frembringes ved at sende jævnstrøm igennem en kobbertråd der er viklet som en spole. Magneterne i rotoren har en konstant nord- og sydpol. Hvis der er en enkelt magnet i rotoren, kaldes generatoren for en2-polet generator, eller man siger at generatoren har ét pol-par. Hvis der er to magneter, kaldes den for en 4-polet generator, eller man siger at den har to pol-par og så fremdeles. Når vinden blæser, og rotoren drejer rundt, drejer magneterne rundt inde i statoren. Det betyder at spolerne på statoren udsættes for et såkaldt vekslende magnetfelt. Det vekslende magnetfelt vil inducere en spænding i spolerne. Når en pol passerer en statorvinkling, vil spolen udsættes for en høj magnetisk feltstyrke her er koncentrationen af feltlinjerne størst. Når polen er passeret, aftager feltstyrken, hvorefter den igen stiger når den næste pol nærmer sig. Den inducerede spænding vil derfor også variere i størrelse, og deraf kommer den sinusformede spænding. Sinusformede spændinger kaldes på dansk for vekselspænding, navngivet af det vekslende magnetfelt. Ligeledes kaldes vekselspænding på engelsk for alternating. 15

17 Figur 2.8 Principskitse for 2-polet synkrongenerator Selvom spændingerne er forskudt i forhold til hinanden i tid, siger man at spændingerne er forskudt 120 i forhold til hinanden fordi der er 120 mellem statorviklingerne. De tre inducerede spændinger kaldes for Figur 2.9 Principskitse af en 3-faset synkrongenerator. Spændingen for en af generatorens spoler ses til højre i billedet. På Figur 1.7 er de inducerede spændinger i alle de tre statorviklinger vist. Spændingerne kaldes for UL1, UL2og UL3. Spændingerne har maksimum og minimum på forskellige tidspunkter. Det skyldes at magnetens nord- og sydpol er tættest på statorviklingerne på forskellige tidspunkter. Man siger at spændingerne ligger forskudt af hinanden. Faktisk er det placeringen af statorviklingerne der afgør hvor meget spændingerne er forskudt i forhold til hinanden. Der induceres en spænding i hver spole der tilsammen giver et 3-faset system. fasespændinger. Elsystemet i Danmark og i det meste af verden bygger på et 3-faset system. 16

18 Generering af strøm og spænding Fakta - Magnetisk flux og spænding Sammenhængen mellem det vekslende magnetfelt og den inducerede spænding i spolerne blev opdaget af Michael Faraday i Sammenhængen kaldes derfor for Faradays lov. Han opdagede at når der sker en ændring i den magnetiske flux (") nær en spole af metaltråd, så vil der induceres en spænding (U) i spolen. Figur 2.10 Magnetisk flux Magnetisk flux er alle de magnetiske feltlinjer omkring en magnet som er illustreret i Figur 1.8. Feltstyrken (H) beskriver det magnetiske felts styrke, og det afhænger af densiteten af fluxen. Densiteten angiver mængden af flux i et område, altså hvor mange feltlinjer der er. Magnetisk felt og feltstyrke Et magnetisk felt er et område omkring en ladet partikel i bevægelse, en leder hvori der løber en elektrisk strøm, eller en magnet hvor andre partikler, ledere og magneter påvirkes af en magnetisk kraft. Det magnetiske felt er defineret ved en retning og en størrelse som grafisk kan illustreres som flux-linjer. Tætheden af flux-linjerne indikerer det magnetiske felts styrke; jo tættere de er på hinanden, jo stærkere er feltet. Retningen indikeres altid som fra nord til syd-polen, idet det er denne retning at en ladet partikel vil blive påvirket med en magnetisk kraft. De magnetiske feltlinjer angiver den samlede flux af magneten. H angiver feltstyrken, dvs. mængden af flux. 17

19 Definition Tesla SI-enheden af det magnetiske felt er tesla T = N A m N er newton, A er ampere og m er meter. Definition Magnetisk flux! Den magnetiske flux er et mål for det felt der findes omkring magnetiske elementer, såsom en permanent- eller en elektromagnet. På tegninger afbildes flux som feltlinjer omkring magneten. SI-enheden for flux er weber: 1Wb = 1T m 2 Størrelsen af den inducerede spænding afhænger af ændringen af fluxen igennem et område af spolen pr. tidsenhed og af antallet af viklinger (N) i spolen. For at forstå Faradays princip lidt bedre, ser vi igen på generatoren. Idet en magnet i rotoren passerer en statorvikling, vil mængden af den flux der passerer igennem viklingen, ændres. Denne ændring i flux bevirker at der induceres en spænding i spolen. Dette er illustreret i animationen på næste side. Definition Faradays lov Ændringen af flux (") igennem en lukket strømkreds genererer ifølge Faradays lov en spænding (U). Størrelsen af spændingen afhænger af antal vindinger (N) i spolen og størrelsen af ændringen af fluxen ( dϕ(t) d(t) ) : U = N dϕ(t) d(t) Det negative tegn fortæller hvilken retning strømmen løber i. Ofte er man kun interesseret i størrelsen af spændingen, og udtrykket kan derfor reduceres til: U = N dϕ(t) d(t) 18

20 Film 2.1 Flux Definition Frekvens Ofte angives periodetiden (T [s]) som en frekvens (f [Hz]). Sammenhængen mellem frekvens og periodetid er: f = 1 T Når spolen drejer, ændres mængden af den flux der passerer igennem overfladearealet A. Derved induceres en strøm og spænding. Rotorens omdrejningshastighed Rotorens omdrejningshastighed påvirker hvor hurtigt spændingerne veksler fra maksimum til minimum. En periode for en sinusspænding er den tid det tager spændingen at bevæge sig fra maksimum til minimum og tilbage til maksimum igen. Det svarer til den tid der går fra en nordpol passerer en statorvikling, til den næste nordpol passerer den samme statorvikling. Alle vekselspændinger i det danske og europæiske elnet har en frekvens på 50 Hz, hvilket svarer til en periodetid på 0,2 sekunder. For en generator med et enkelt polpar (som vist i Galleri 2.1) er periodetiden identisk med tiden for én omdrejning af rotoren. Det svarer til at rotoren har omdrejninger pr. minut. Hvis en synkrongenerator har to polpar og skal generere en spænding på 50 Hz, skal rotoren dreje med en hastighed på omdrejninger pr. minut. Jo flere poler generatoren har, jo langsommere er omdrejningshastigheden altså på rotoren. 19

21 Definition Vekselstrøm og vekselspænding Vekselstrøm er en elektrisk strøm der periodisk ændrer retning fra negativ til positiv. Da spænding i følge Ohms lov er lineært afhængig af strømmen, vil strømmen også periodisk veksle fra negativ til positiv. Når spændingen har vekslet fra negativ til positiv en gang, er der gået én periode. Antallet af perioder pr. sekund kaldes for frekvensen, og den måles i Hertz [Hz]. Definition Frekvens og periodetid Rotorens omdrejningshastighed angives i antal omdrejninger pr. minut og benævnes n. Sammenhængen mellem antallet af polpar (p), periodetiden (T) og frekvensen (f) kan udtrykkes med følgende ligninger, hvor de 60 angiver omregningen fra minutter til sekunder: f = n p 60 og T = 60 n 1 p Opgave a) Vil der induceres en spænding i statorviklingerne hvis rotoren i en synkrongenerator står stille? b) Hvor mange polpar skal en generator have hvis rotoren ønskede hastighed er 500 omdr/min? Opgave Forklar hvilken form spændingerne fra en 3-faset generator har når den måles med et oscilloskop. Hvorfor har den netop denne form? 20

22 Asynkrongeneratoren Figur 2.11 Simpel skitse af statoren Som nævnt tidligere eksisterer der to typer generatorer. Indtil nu har vi hørt om synkrongeneratoren. I dette afsnit beskrives asynkrongeneratoren, der er langt mere kompliceret end synkrongeneratoren. Alligevel har asynkrongeneratoren hidtil været den mest udbredte generatortype i vindmøller. Det skyldes at asynkrongeneratoren er bedre til at håndtere vindens omskiftelighed. Asynkrongeneratoren er ligesom synkrongeneratoren en specialbetegnelse for en maskine. Asynkronmaskinen er ligesom synkronmaskinen både i stand til at omdanne mekanisk energi til elektrisk energi som en generator og til at omdanne elektrisk energi til mekanisk energi, ligesom en motor. En asynkrongenerator består ligesom synkrongeneratoren af to dele: en rotor og en stator. Statoren i en asynkrongenerator er magen til statoren i en synkrongenerator. Den består altså af et rør, i hvis hulrum der er placeret tre statorviklinger med præcis 120 imellem sig. Der er 120º mellem de 3 statorviklinger. Rotoren i en asynkrongenerator En rotor i en asynkrongenerator opbygges af en jerncylinder med to metalringe (ofte kobber) i hver ende. Mellem ringene er et stort antal ledere/kobberstænger som vist i Figur

23 Figur 2.12 Rotor Figur 2.13 Magnetfeltets retning En rotor i en asynkronmaskine Den store forskel mellem en synkrongenerator og en asynkrongenerator er at asynkrongeneratoren skal startes op før den kan begynde at omdanne mekanisk energi til elektrisk energi. Det gør man ved at tilslutte statorviklingerne til vekselspænding. Når der løber en strøm i en statorvikling, dannes et magnetfelt omkring den, og der skabes en sydpol og en nordpol. Påtrykkes en statorvikling en vekselspænding, som betyder at spændingsforskellen over statorviklingen varierer mellem at være positiv og negativ, vil strømmen variere med spændingen og derfor skifte retning, så syd- og nordpol periodisk bytter plads. I Figur 1.11 er det vist hvorledes magnetfeltet omkring en statorvikling ændres når strømmen skifter retning. Magnetfeltet fra to statorviklinger. Strømretning er vendt i statorviklingen til højre, og derfor har syd- og nordpol byttet plads. Magnetfelterne fra statorviklingerne vil påvirke rotoren, sådan at den drejer rundt. Det skyldes at statorviklingerne skiftevis tiltrækker og frastøder rotoren, som det er vist på figuren nedenfor. Figur 2.14 Drejefelt 22

24 Magnetfeltet kaldes for et drejefelt. Drejefeltets hastighed kaldes den synkrone hastighed (ns). Ved at tilslutte statoren til vekselstrøm kan man altså få rotoren til at dreje rundt. I en sådan situation opfører asynkronmaskinen sig som en motor. Rotorens hastighed og dermed motorens hastighed er lavere en drejefeltets hastighed. For at forstå hvad det præcis er, der gør at rotoren drejer rundt, er det vigtigt at vide hvordan et magnetfelt påvirker sine omgivelser. Et skiftende magnetfelt i en lukket strømkreds vil, ifølge Faradays lov, inducere en spænding i asynkrongeneratoren, hvor rotoren består af flere lukkede strømkredse. Det skiftende magnetfelt fra statorviklingerne vil derfor inducere spændinger i rotorens strømkredse. Disse spændinger giver anledning til, at der løber strømme rundt i rotorens kobberstænger. Udover Faradays lov gælder der også en anden lov, for hvordan et magnetfelt påvirker sine omgivelser. Denne lov kaldes for Laplaces lov. Ifølge Laplaces lov vil en leder, hvori der løber en strøm, blive påvirket af en kraft, hvis den placeres i et magnetfelt. I asynkrongeneratoren betyder Laplaces lov, at lederne i rotoren påvirkes af en kraft, fordi de befinder sig i et magnetfelt skabt af statorviklingerne. Kraften betyder at rotoren bevæger sig. Definition Laplaces lov Når en leder hvori der løber en strøm, er placeret i et uniformt magnetfelt B, vil der blive induceret en kraft på lederen som afhænger af magnetfeltet omkring den. Den kraft som bliver induceret på lederen, kan udtrykkes ved:!!! F = i(l B) = i L B sin(θ) hvor B repræsenterer styrken af magnetfeltet [T], i repræsenterer den strøm som løber i lederen [A], l repræsenterer længden af lederen [m], og # repræsenterer vinklen mellem magnetfeltets og strømmens retning. 23

25 Figur 2.15 Laplaces lov langefinger i magnetfeltets retning, vil tommelfingeren pege i den resulterende krafts retning, som vist i figuren nedenfor. Figur 2.16 Højrehåndsreglen En leder hvor der løber en strøm (i), er placeret i et magnetfelt, og herved induceres en kraft (F) på lederen. Retningen af kraften kan bestemmes med højrehåndsreglen. Retningen afhænger af både strømmens retning og retningen af det omgivne magnetfelt. Placeres pegefinger i strømmens retning og Pegefingeren i strømmens retning, langefingeren i magnetfeltets, og tommelfingeren vil afsløre retningen af den resulterende kraft. 24

26 Opgave En strømførende ledning er placeret i et magnetfelt. Strømmen i lederen løber fra bunden til toppen af figuren, og lederens længde er 2 meter. Strømstyrken i lederen er 0,5 A. Magnetfeltets retning er ind i figuren, og styrken er 0,75 T. Hvor stor bliver den kraft som induceres på lederen, og hvilken retning har den? Princip for asynkrongeneratoren som generator I dette afsnit vil vi se lidt nærmere på hvad der sker når en rotor drejer hurtigere end et drejefelt i en stator. Et drejefelt inde i en stator skaber en syd- og en nordpol som drejer rundt. Det vil sige at man kan betragte Figur 2.17 Der induceres en strøm i de lukkede strømveje, og der skabes en kraft som resulterer i bevægelse, med hastigheden v. 25

27 magneten som stillestående og kobbertromlen som om den bevæger sig, ligesom vist på Figur 1.15 Som vi har set tidligere, induceres en spænding i kobbertromlen når en nordpol drejer rundt om den. Det skyldes, at en kobberleder bevæger sig igennem et magnetfelt. Den inducerede spænding afhænger af kobberlederens hastighed igennem magnetfeltet, magnetfeltets størrelse og længden på kobberlederen samt vinklen mellem magnetfeltet og retningen på kobberlederens bevægelse. Formel Induceret spænding Dette er sammenfattet i ligningen nedenfor:!!! e ind = (v B) l e ind er den inducerede spænding [v], B repræsenterer magnetfeltets størrelse [T] og l længden af lederen [m]. Denne inducerede spænding vil generere en strøm, som igen vil inducere en kraft på den del af lederen, som er i magnetfeltet. Dette er illustreret på figur Figur 2.18 Drejefeltet inducerer en kraft på kobberstangen i rotoren. Den inducerede spænding skaber straks en strøm, som løber igennem kobbertromlen fordi, der er en spændingsforskel mellem hver ende af den. Da kobbertromlen hvori der løber en strøm, er placeret i et uniformt magnetfelt, vil det skabe en mekanisk kraft (F) på den. Det viser sig ved hjælp af højrehåndsreglen at den mekaniske kraft er modsatrettet rotorens bevægelse, og derved vil den få kobbertromlen til at accelerere ned i hastighed og bremse rotoren. Da rotoren modvirker denne kraft som blev produceret af magnetfeltet i statorviklingerne, vil der induceres en modsatrettet strøm i statorviklingerne. Det vil sige at 26

28 når rotorhastigheden er større end hastigheden af drejefeltet, vil den producere en strøm til elnettet. Dermed fungerer den som en generator. Hvordan adskiller asynkrongeneratoren sig fra synkrongeneratoren? Case - 2-vinget mølle Camp Positive Energy på Roskilde Festival har både vindmølle og solceller for at generere strøm. Se videoen nedenfor og læs mere på deres hjemmeside. Film 2.2 Vind- og solenergi på Roskilde Festival A. Den kan ikke producere strøm B. Magnetfeltet kører den modsatte vej af rotoren C. Magnetfeltet og rotoren kører ikke synkront Check Answer Interview om Camp Positive Energy's solceller og vindmølle, der genererer energi til lejerens lyd- og lysanlæg. 27

29 Hvordan var det nu højrehåndsreglen virkede? Check Answer 28

30 Opsummering Kan du huske disse begreber? Tryk Effekt Elektrisk generator 3-faset system Magnetisk flux Vekselstrøm Frekvens Periodetid Højrehåndsreglen 29

31 KAPITEL 3 Distribution Kapitlet dækker: 1. Gallerier 2. Interaktive figurer 3. Videoer 30

32 SEKTION 1 Distribution Dette kapitel handler om hvordan el transporteres fra en vindmølle ud til forbrugeren. Figur 3.1 Strømmen der produceres i en vindmølle, transporteres hen til forbrugeren igennem fire ledninger: tre faseledere og en nul-leder. Når afstanden er stor mellem vindmøllen og forbrugeren, transformeres spændingen op til 150kV i en transformer nær vindmøllen for at nedsætte energitabet under transporten. Energitabet skyldes et uundgåeligt varmetab fra ledningerne til omgivelserne. Spændingen transformeres dog ned igen til 400/230 V ved en transformerstation nær forbrugeren da store spændinger kræver en stor sikkerhedsafstand. De fire ledninger kan både være luftledninger eller nedgravede kabler. I figur 3.1 er vejen fra en vindmølle hen til en forbruger skitseret. Dette kapitel beskriver forskellige aspekter ved transporten af elektriciteten: Transformeren og højspændingsledninger og -master. Strømmens vej fra en vindmølle hen til en forbruger. 31

33 Transformeren Når strømmen fra en vindmølle skal transformeres op og ned i spænding benyttes en transformer. En let metode at konstruere en transformer på er ved at vikle to stykker ledning omkring en jernkerne, som illustreret på Figur 3.2. De to stykker ledning er formet som en spole, og spolen til højre på skitsen kaldes primærspolen og spolen til venstre på skitsen kaldes sekundærspolen. Antallet af vindinger på primær og sekundærspolen repræsenteres henholdsvis som N p og N s. Figur 3.2 Transformer Definition Omsætningsforhold, transformer! Påtrykkes spolen spændingen U p på primærsiden vil spændingen U s i sekundærspolen afhænge af forholdet mellem antallet af vindinger i primærspolen (N p ) og sekundærspolen (N s ). Ligningen nedenfor viser sammenhængen mellem spændingen i primærspolen og sekundærspolen for en ideel transformer (hvilket betyder at der ses bort fra varmetab):!!! U s = N s N p U p I en ideel transformer er effekten i primærspolen den samme som effekten i sekundærspolen. Det vil sige at produktet af strøm og spændingen er ens på begge sider af spolen. Denne sammenhæng kan benyttes til at bestemme strømmen i sekundærspolen: En simpel transformer 32

34 Formel Strøm og spænding Eksempel! En ideel transformer har 10 primærviklinger og 5 sekundærvinklinger. Sekundærspolen er serieforbundet til en modstand R. Primærsiden påtrykkes en spænding på 20 V, og der løber en strøm på 1 ampere. Hvor stor bliver strømstyrken og spændingen i sekundærspolen? Ved at benytte de to ovenstående ligninger bliver spændingen i sekundærspolen: N 5 Us = s Up = 20V = 10V Np 10! Sammenhæng af strøm og spænding!! Pp = Ps Up Ip = Us Is!! Up Ip Ns Np Up = Is Is = Np Ns Up Ip Us = Is!! Ip P er effekt [W], U er spænding [v], I er strøm [A] og N er antal viklinger. Øvelse Betragt figuren til højre af en transformer, hvor en vindmøllegenerator forsyner en landsby med en samlet elektrisk modstand R. Beregn omsætningsforholdet i transformeren, og giv ét bud på antal viklinger på primær- og sekundærsiden. Antag at tabet i ledningerne er 0 W. Og strømstyrken bliver 10 Is = 1A = 2A 5 Det kan ses at en halvering af spændingen i sekundærspolen resulterer i en dobbelt så stor strøm. 33

35 Det magnetiske felt i en transformer En transformer benytter magnetisme til at overføre energi fra primærsiden til sekundærsiden. Derfor vil vi nu se nærmere på hvordan et magnetfelt skabes, og hvordan det påvirker omgivelserne og dermed sekundærspolen i en transformer. Når der løber en strøm i en leder, dannes der et magnetfelt omkring den. Retningen på magnetfeltet kan findes med højrehåndsreglen. Gribes om lederen med højre hånd med tommelfingeren i strømmens Figur 3.3 retning, vil de andre fire fingre pege i magnetfeltets retning. Vikles lederen som en spole, vil der dannes et magnetfelt B når der løber en strøm i lederen. Magnetfeltet går gennem spolen, som vist til venstre i Figur 3.3. Til venstre er vist magnetfeltet omkring en leder. Strømmen i primærspolen på en transformer vil danne et magnet felt som vist i figur 3.4. Nogle materialer, f.eks. jern, bliver til en svag magnet i nærheden af et magnetisk felt. Luft kan ikke Figur 3.4 Magnetfelt fra en strømførende leder (til venstre). Magnetfelt fra en spole (til højre). Magnetfelt fra primærspolen i en simpel transformer med jernkerne 34

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik

SUG DET OP Byg en støvsuger. Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik SUG DET OP Byg en støvsuger Ingeniørens Udfordring LÆRERVEJLEDNING Til mellemtrinnet Natur/Teknik 2 Ingeniørens Udfordring Lærervejledning Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet: Engineer

Læs mere

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer PSO-projekt nr. 340-028 Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer Forfattere: Claus M. Hvenegaard

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1 Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 2»Værd at vide om frekvensomformere«danfoss A/S Gengivelse tilladt med kildeangivelse Tryk: New Century Schoolbook,

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Introduktion til teknikken bag MR-skanning

Introduktion til teknikken bag MR-skanning Introduktion til teknikken bag MR-skanning Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, Hvidovre Hospital, DRCMR For seneste dokumentversion, se http://www.drcmr.dk/ English version: An introduction to

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com Member of the NKT Group Teknisk katalog 2013 Completing the picture www.nktcables.com Member of the NKT Group - nktdoc er udviklet i samarbejde med PC Schematic vi gør det nemt at regne den ud! Completing

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere