STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen"

Transkript

1 STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014

2 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart... 3 Kvalitet... 3 Kvalifikationsramme... 3 Læringsudbytte... 4 Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point... 7 HÅNDVÆRKSFAG SAMT MASKIN- OG ELLÆRE (12 ECTS-point)... 7 MARITIME FAGEMNER (18 ECTS-point)... 7 Linje & valgfag... 8 MASKINTEKNISKE LINJE FAG (18 ECTS POINT)... 8 A-NIVEAU VALGFAG (12 ECTS POINT)... 8 OFFSHORE VALGFAG (12 ECTS POINT)... 8 Undervisnings- og samarbejdsformer... 9 Samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner... 9 Studieplaner... 9 Uddannelsesbekendtgørelse... 9 Studieordning... 9 Modulbeskrivelse... 9 Forløbsplan Beskrivelse af fagemner Eksaminer, prøver og anvendte bedømmelsesformer Kriterier for at bestå Studieaktivitet Merit Orlov Dispensation Figur 1 Modul oversigt... 7

3 Forord MARTEC har udarbejdet denne studieordning for HF-Søfart, i overensstemmelse med Uddannelses og forskningsministeriets bekendtgørelse 787 af 20/06/2014. Studieordningen er udarbejdet af uddannelseschefen i samarbejde med afdelingslederen og lærerkollegiet. MARTEC ser HF-Søfart som et uddannelsesforløb i tillæg til den gymnasiale del, hvor der hele tiden arbejdes på, at de studerende skal opleve et studie med både praktisk og teoretisk indhold, således at de ved endt uddannelse er klar til at udføre deres erhverv med god faglig ballast, eller med lethed kan indsluses på de videregående maritime uddannelser. MARTEC er i løbende dialog med erhvervets parter, hvor der hentes inspiration til undervisningen, samt normer for sikkerhedskultur studeres for at den studerende får et bredt kendskab til dette element af uddannelsen. MARTEC følger behovet for fornyelse af studieordningen. En revision af denne kan iværksættes af MARTEC i forbindelse med ændringer af love og/eller bekendtgørelser. Lærergruppens evaluering af afsluttede forløb kan også give forslag til ændringer. Studieordningen bliver revideret løbende min. 1 gang om året og godkendes af MARTEC s ledelse. Denne studieordning er gældende for studerende der påbegynder en HF-Søfart uddannelse med studiestart August 2014 eller senere og betegnes Studieordning for HF-Søfart uddannelsen. Studieordningen, der angiver de nærmere regler for uddannelsen til ubefaren skibsassistent samt de maritime valgfag der udbydes af MARTEC, er udfærdiget i henhold til følgende love og bekendtgørelser. Bekendtgørelse nr. 466 af , med ændringer af 30/ & 04/ , om maritime uddannelser Bekendtgørelse nr. 1289, 14/ , med ændringer af 16/ & 16/ , om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr af 16/ om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser Bekendtgørelse nr. 787 af 20/ , om skibsassistentens grundmodul m.v. Side 1 af 14

4 Uddannelsens mål Formål I henhold til Uddannelses og forskingsministeriets bekendtgørelse 787 af 20/06/ er formålet med uddannelsen defineret som følger: 1. Skibsassistentuddannelsens grundmodul har til formål at give personer, der ønsker beskæftigelse inden for søfartsområdet, en grundlæggende teoretisk og praktisk faglig uddannelse, der gør dem i stand til at udføre forekommende praktisk arbejde inden for dæks- og maskinområdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Stk. 2. Uddannelsen til skibsassistent skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, med senere ændringer (STCWkonventionen), reglement VI/1 om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring (basic training) og de teoretiske elementer i reglement II/4 om vagthold. Stk. 3. Uddannelsens formål er endvidere at fungere som første led i en uddannelse, der kan bygges videre på med efterfølgende praktisk sejlads og afslutningsmodul. Ydermere tilføjes her efter reference til Kapitel 9 om særligt tilrettelagte forløb 13. Det særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart) skal som supplement til formålet i 1 forberede eleverne til en videregående uddannelse målrettet de maritime erhverv. Stk. 2. Elever, der er optaget på en hf-uddannelse, jf. lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), kan sideløbende optages på skibsassistentuddannelsens grundmodul. Uddannelsesinstitutionen skal sørge for de nærmere rammer for sådanne forløb. Stk. 3. Uanset adgangskravene i 7, stk. 2-3 og stk. 4, nr. 2, kan elever, der er optaget på en hfuddannelse, optages sideløbende på skibsassistentuddannelsens grundmodul. Såfremt skibsassistentuddannelsens grundmodul gennemføres på et skoleskib, eller eleven skal deltage i den nautiske valgfagslinje med offshore modul, jf. bilag 2, skal eleven dog være skikket til udkig, jf. 7, stk. 4, nr. 2. Stk. 4. Elever, der sideløbende med en hf-uddannelse også er optaget på skibsassistentuddannelsens grundmodul skal deltage i valgfag svarende til 30 ECTS-point ud over den almindelige studietid for skibsassistentuddannelsens grundmodul, jf. 6. Eleven kan vælge såvel maritime valgfag som valgfag, der udbydes som enkeltfag ved et VUC, jf. bilag 2. Stk. 5. En uddannelsesinstitution, der udbyder det særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart), skal udbyde mindst en af de valgfagslinjer, der fremgår af bilag 2. Stk. 6. Hvis en uddannelsesinstitution udbyder det særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart), skal der udarbejdes en særskilt studieordning for forløbet, der skal opfylde kravene i 8-9 og beskrive sammenhængen til hf-uddannelsen. Stk. 7. De øvrige regler i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for den maritime del af det særligt tilrettelagte forløb (HF-Søfart). Side 2 af 14

5 MARTECs mål for HF-Søfart Uddannelsen til skibsassistent med særligt tilrettelagte forløb på MARTEC støtter op om konceptet at de faglige kompetencer er i højsædet. Både de faglige kompetencer samt de sikkerhedsmæssige aspekter skal være helt i top, således en skibsassistent selvstændigt kan udføre sine pligter med høj standard. Kvalitet MARTEC arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor kunden, herunder de studerende, er i centrum. Udmøntningen af værdigrundlaget sker på grundlag af de tre overordnede værdigrundlag jf. procedure i MARTECs Q-system: Engageret - Loyal Fremadrettet. MARTEC er grundlæggende til for kundernes skyld og opfatter sig som et uddannelsescenter, der arbejder såvel lokalt, regionalt og landsdækkende som internationalt. MARTEC producerer uddannelser af høj kvalitet på et lønsomt grundlag og i et attraktivt og udviklende skolemiljø, hvor der tages individuelle hensyn til ansatte, kunder herunder studerende og aftagere. Studieordningen er skolens grundlag for undervisningens hensigter og niveau, herunder de pædagogiske principper skolen ønsker, skal ligge til grund for al undervisning og for skolens arbejde med og holdning til de studerendes medbestemmelse, demokratiske rettigheder og arbejde i demokratiske organer f.eks. studieråd. Der arbejdes løbende med at udvikle kvaliteten af undervisningen - gennem evaluering i lærerteams, justering og udvikling af undervisningen, handlingsplaner, iværksættelse af medarbejderuddannelse, initiativer til forbedring af skolemiljøet samt inspiration fra erhvervets parter. På skoleplan danner tilfredshedsundersøgelser blandt studerende og aftagere baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten i uddannelserne. Kvalifikationsramme Den danske kvalifikationsramme for livslang læring er en samlet, systematisk og niveaudelt oversigt over offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser, der kan erhverves inden for det danske uddannelsessystem fra folkeskoleniveau til universitetsniveau samt inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på et af disse otte niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. Skibsassistentens Grundmodul er indplaceret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Side 3 af 14

6 Den danske kvalifikationsramme beskriver følgende overordnede mål for det læringsudbytte, som man forventes at have opnået med en kvalifikation på niveau 2: Læringsudbytte Viden Skal have grundlæggende viden inden for almene fag eller på udvalgte områder inden for et erhvervs- eller fagområde. Skal have forståelse for arbejdsmarkedets grundlæggende vilkår og mekanismer. Færdigheder Skal kunne anvende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter. Skal kunne korrigere for fejl eller afvigelser fra en plan eller standard. Skal kunne præsentere og diskutere resultaterne af eget arbejde. Kompetencer Skal kunne tage personlig stilling og handle i simple og overskuelige situationer. Skal kunne tage et vist ansvar for udviklingen af arbejdsformer og indgå i ukomplicerede gruppeprocesser. Skal kunne indgå i delvist åbne læringssituationer og søge vejledning og supervision. MARTEC arbejder med de 3 kategorier på følgende måde: Viden Denne kategori dækker over den studerendes forståelse af og viden om teorier, empiriske undersøgelser, metoder, centrale begreber og praktikker inden for det professionsfaglige område. Læringsudbyttet er, at den studerende skal kunne angive, definere, gengive, genkende, navngive, omformulere, oversætte, referere, skitsere eller på anden måde reproducere sin tilegnede viden og forståelse. Færdigheder Kategorien er et udtryk for den studerendes brug af sin viden til at løse problemstillinger, besvare opgaver og i det hele taget kunne forholde sig til virkelighedens fænomener inden for maskinmesterprofessionens område. Læringsudbyttet er, at den studerende skal kunne producere viden samt beregne, danne, opstille og reflektere over professionsfaglige problematikker. Side 4 af 14

7 Kompetencer Denne kategori omfatter den studerendes formgivning, udførelse og formidling af sit arbejde på en klar og tilgængelig måde. Læringsudbyttet er, at der fra den studerendes side skal være et element af godt professionsfagligt arbejde i præstationen. Den studerende skal kunne kombinere viden og færdigheder til praktisk og teoretisk arbejde ved at bestemme, finde, håndtere, identificere, søge og udvælge arbejde inden for faget. Mål for læringsudbyttet på Skibsassistentuddannelsen Læringsmål for viden er, at skibsassistenten med gennemført grundmodul har 1) viden om almindeligt forekommende arbejde om bord i et skib, 2) viden om brovagt samt dæks- og maskinarbejde med normalt forekommende håndværktøj og maskiner, 3) alment kendskab til skibes opbygning, indretning, maskineri og andet udstyr, 4) alment kendskab til skibets navigatoriske og maskintekniske arbejdsområder, 5) viden om sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse, således at ulykker og arbejdsskader kan undgås og 6) kendskab til entreprenørskab i form af grundlæggende begreber og inspiration til forbedring af processer og arbejdsgange. Læringsmål for færdigheder er, at skibsassistenten med gennemført grundmodul kan 1) udføre konkrete vedligeholdelses- og reparationsopgaver om bord i et skib, 2) udføre arbejdet i overensstemmelse med fastsatte normer for kvalitet, 3) udføre praktisk brandbekæmpelse og 4) beherske et grundlæggende maritimt engelsk inden for de for professionsområdet relevante områder. Læringsmål for kompetencer er, at skibsassistenten med gennemført grundmodul kan 1) indgå aktivt i samarbejdet omkring planlægning af arbejdsopgaver, 2) selvstændigt udføre praktiske opgaver i forbindelse med almindeligt skibsarbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde, 3) være bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø og 4) deltage aktivt i at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og skabe gode samarbejdsrelationer. Side 5 af 14

8 Eleven skal efter endt uddannelse opfylde kravene i STCW-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende 1) teoretisk uddannelse til vagtholdsbevis, jf. STCW-konventionens reglement II/4 med undtagelse af den praktiske fartstid, 2) grundlæggende søsikkerhed, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 3) brandbekæmpelse i skibe, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 4) arbejdssikkerhed/arbejdsmiljø til søs, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 5) førstehjælp, jf. STCW-kodens sektion A-VI/4, paragraf 1-3, 6) grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCWkonventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2, 7) hygiejnekompetencer for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på et skib og 8) sikringsberedskab, jf. STCW-kodens sektion A-VI/6, paragraf 4. Elever, der gennemfører et særligt tilrettelagt forløb (HF-Søfart), jf. 13, og som vælger den nautiske valgfagslinje med offshore-modul, jf. bilag 2, skal endvidere opfylde kravene i STCWkonventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende 1) uddannelse i krisestyring og sikkerhed i forbindelse med sejlads i passagerskibe, jf. STCWkonventionens reglement V/2 paragraf 4+5 samt STCW-kodens sektion AV/2 paragraf 1+2, 2) Restricted Operator s Certificate (ROC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), jf. STCW-konventionens reglement IV/2, 3) teoretiske emner til Duelighedsbevis til handelsskibe og 4) teoretiske elementer i uddannelse i arbejdsmiljø til handelsskibe. Elever, der gennemfører et særligt tilrettelagt forløb (HF-Søfart), jf. 13, og som vælger den maskintekniske valgfagslinje med offshore modul, jf. bilag 2, skal endvidere opfylde kravene i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse om beredskab mv. på offshoreanlæg mv. Side 6 af 14

9 Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point Jf. Uddannelses og forskningsministeriets bekendtgørelse 787 af 20/06/ er uddannelsen normeret til 30 ECTS point, svarende til 0,50 årsværk. MARTEC har valgt, at uddannelsen er en 20 ugers uddannelse med maksimum 10 moduler á 4 lektioner pr. uge. Figur 1 Modul oversigt HÅNDVÆRKSFAG SAMT MASKIN- OG ELLÆRE (12 ECTS-point) - Fagemne: Indledende håndværksmæssig uddannelse - Fagemne: Maskinlære og el-lære MARITIME FAGEMNER (18 ECTS-point) - Fagemne: Praktisk sømandskab og vedligehold - Fagemne: Vagttjeneste, søvejsregler og skibsteknik - Fagemne: Maritim engelsk - Fagemne: Søsikkerhed samt kendskab til maritim sikring - Fagemne: Sundhedslære og Førstehjælp - Fagemne: Brandbekæmpelse - Fagemne: Arbejdssikkerhed/arbejdsmiljø - Fagemne: Grundlæggende tankskibskursus - Fagemne: Hygiejnekursus for søfarende Side 7 af 14

10 For en mere detaljeret gennemgang af skibsassistentens grundmodul henvises til Studieordningen for Skoleskibet Danmark. Linje & valgfag Som anvist på bilag 1 HF-Søfart Frederikshavn Modul og fagoversigt skal den studerende i det første år vælge om denne efterfølgende vil følge hhv. den nautiske eller den maskintekniske linje. Vælges den nautiske linje køres forløbene af Skagen Skipperskole, og der henvises her til deres Studieordning for denne mulighed. MARTEC er ansvarlig for tilvalgsfagene på den maskintekniske linje, som er fordelt på følgende moduler: MASKINTEKNISKE LINJE FAG (18 ECTS POINT) - Fagemne: Teoretisk og praktisk arbejde, maskinværksted (drejning, fræsning og svejsning) - Fagemne: Teoretisk og praktisk el-teknisk arbejde - Fagemne: Teoretisk og praktisk arbejde med forbrændingsmotorer - Fagemne: Materialeforståelse - Fagemne: Teoretisk og praktisk arbejde med pneumatik og hydraulik - Fagemne: Projektplanlægning af praktisk arbejde - Fagemne: Udførelse og forståelse af teknisk dokumentation Efter at have gennemgået de maskintekniske linjefag skal den studerende vælge valgfagspakke. A-NIVEAU VALGFAG (12 ECTS POINT) Her er valget mellem A-Niveau valgfag, som Frederikshavn Gymnasium og MARTEC i samarbejde er ansvarlig for. Den sidste fordeling af ansvarsområder i denne pakke er under udarbejdelse, og vil blive indført heri, så snart de forelægger. Offshore valgfagspakken håndteres af MARTEC, og denne indeholder følgende elementer; OFFSHORE VALGFAG (12 ECTS POINT) - Fagemne: Branchekendskab (4 moduler) - Fagemne: Søsikkerhed/onshore sikkerhed (2 moduler) - Fagemne: Brandbekæmpelse/beredskab (2 moduler) - Fagemne: Redningsmidler/Bådfører (8 moduler) - Fagemne: Helikopterevakuering (HUET) (2 moduler) - Fagemne: Miljøbeskyttelse (4 moduler) - Fagemne: Arbejdsmiljø/APV/Sikkerhedsarbejde (8 moduler) - Fagemne: Rescue and working at heights (4 moduler) - Fagemne: Betjening af kraner og anhugning (16 moduler) Side 8 af 14

11 Undervisnings- og samarbejdsformer Undervisningen bør tilrettelægges sådan, at der er en veksling mellem den teoretiske viden og den praktiske anvendelse heraf. Der vil til undervisningen anvendes flere forskellige undervisningsmetoder, såsom: - Klasseundervisning, defineres som holdundervisning med maksimal holdstørrelse på ca Forelæsninger, defineres som holdundervisning, hvor holdstørrelsen væsentlig overstiger 16 - Gruppearbejde, hvor en gruppe af studerende i samarbejde arbejder på løsning af en problemstilling - Værkstedsundervisning, defineres som undervisning under produktionslignende forhold, hvor der stilles særlige krav til lokaler og holdstørrelse - Emneopgave, som er et sammenhængende undervisningsforløb, hvor et mål eller delmål nås - Computer Based Training, undervisning der stiller særlige krav til software - Cases, undervisning hvor sædvanligvis grupper, behandler en konkret situation fra virkeligheden og prøver at løse problemer og opstille begreber og principper Samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner I den udstrækning det er muligt, vil MARTEC i samarbejde med det omkringliggende erhverv planlægge undervisningen i et omfang, således at der kan dannes praktiske paralleller til den teoretiske undervisning. Vi har et tæt samarbejde med Skagen Skipperskole og Nordjysk Brand og Redningsskole omkring indholdet og opfyldelsen af kravene stillet i bekendtgørelsen, vi bruger dette samarbejde til at videreudvikle og benytte de spidskompetencer de pågældende uddannelsesinstitutioner har i forhold til brovagt, brandbekæmpelse samt førstehjælp. Studieplaner Undervisningen planlægges og tilrettelægges efter nedenstående hierarki. Uddannelsesbekendtgørelse Denne udarbejdes af Uddannelses og forskningsministeriet. Studieordning Studieordningen udarbejdes af MARTEC, og er det grundlæggende dokument for beskrivelse af MARTECs måde at gennemføre uddannelsen. Den fungerer som skolens grundlag for undervisningens hensigter og niveau, herunder de pædagogiske principper skolen ønsker, skal ligge til grund for al undervisning. Modulbeskrivelse Modulbeskrivelsen beskriver overordnet det enkelte moduls indhold, der findes nødvendigt for at nå de af Uddannelses og forskningsministeriets målsætninger samt andre krav. Disse udarbejdes af de respektive faggrupper der er dannet på MARTEC. Side 9 af 14

12 Forløbsplan En forløbsplanen beskriver det detaljerede forløb for et undervisningsmodul. Denne udarbejdes af underviseren efter gældende skabelon. Denne plan registreres og opbevares af afdelingslederen, og føres løbende af underviseren. Efter endt undervisningsforløb danner den inspiration til korrektioner til fremtidigt undervisningsforløb. Beskrivelse af fagemner OFFSHORE VALGFAG Fagemne: Branchekendskab Fagemne: Søsikkerhed /offshore sikkerhed Fagemne: Brandbekæmpelse / beredskab Fagemne: Redningsmidler / Bådfører Fagemne: Helikopterevakuering (HUET) Fagemne: Miljøbeskyttelse Fagemne: Arbejdsmiljø / APV / Sikkerhedsarbejde Fagemne: Rescue and working at heights Fagemne: Betjening af kraner og anhugning Fagemnet dækker over en indføring af eleven i produktionen af olie fra undergrunden til raffinaderiet. Fagemnet dækker over Søsikkerhedsdelen, samt sikkerhedssystemerne der er anvendes offshore. Fagemnet dækker over de brandbekæmpelses foranstaltninger der forefindes på en offshore installation, samt det beredskab der er til rådighed på en sådanne. Fagemnet dækker over uddannelsen til bådfører på en offshore installation. Dette gælder både for nedfirbare og fritfaldsbåde, samt fastinstallerede MES systemer. Fagemnet dækker over træning i HUET jf. gældende lovgivning på området. Fagemnet dækker over de foranstaltninger der er taget i offshore branchen i forbindelse med forebyggende samt uheldsbegrænsende miljøbeskyttelse, samt de systemer der eksternt kan anvendes i tilfælde af forurening af havmiljøet. Fagemnet tager udgangspunkt og følger i vid udstrækning pensum for 16 uddannelsen Fagemnet dækker over de 2 dages modul jf. GWO standarden for Working at Heights, således den studerende modtager uddannelse i korrekt anvendelse af faldsikringssystemer samt evakueringssystemer anvendt i vindmøller både off- og onshore. Fagemnet dækker over grundlæggende uddannelse som Slinger og Banksman samt introducerende træning i uddannelsen som Offshore Crane Operator Side 10 af 14

13 Eksaminer, prøver og anvendte bedømmelsesformer Nedenstående skema har til hensigt at synliggøre hvilke fag og hvilke eksaminer der skal til for at bestå de enkelte prøver. Det er på skibsassistentuddannelsens grundmodul, samt HF-Søfarts maskintekniske linje ikke muligt at gå til gruppeprøve i nogle af fagene. Fag Prøveform Bedømmelse Fagemne: Teoretisk og praktisk arbejde, maskinværksted (drejning, fræsning og svejsning) MASKINTEKNISK LINJE Fagemne: Teoretisk og praktisk el-teknisk arbejde Fagemne: Teoretisk og praktisk arbejde med forbrændingsmotorer Fagemne: Materialeforståelse Fagemne: Teoretisk og praktisk arbejde med pneumatik og hydraulik Fagemne: Projektplanlægning af praktisk arbejde Fagemne: Udførelse og forståelse af teknisk dokumentation Side 11 af 14

14 Fagemne: Branchekendskab Fagemne: Søsikkerhed /onshore sikkerhed Fagemne: Brandbekæmpelse / beredskab Fagemne: Redningsmidler / Bådfører Fagemne: Helikopterevakuering (HUET) Fagemne: Miljøbeskyttelse Fagemne: Arbejdsmiljø / APV / Sikkerhedsarbejde Fagemne: Rescue and working at heights Fagemne: Betjening af kraner og anhugning OFFSHORE VALGFAG Intern skriftlig prøve Intern praktisk prøve Intern praktisk prøve Intern praktisk prøve Intern praktisk prøve Intern skriftlig prøve Intern skriftlig prøve Intern praktisk prøve Intern praktisk prøve B / IB B / IB B / IB B / IB B / IB 12 skalaen 12 skalaen B / IB B / IB *: På karakterbladet vil der stå et G på fag, der enten er meritgodkendt eller bestået ved prøve. Kriterier for at bestå Eleven skal bestå fagene med minimum karakteren 02 eller benævnelsen B: Studieaktivitet Det forventes at kursisten er studieaktiv, ved såvel fremmøde som ved forberedelse til undervisningen. Der føres løbende protokol over elevens fremmøde. Ved mere end 10% fravær i enkeltfag vil den studerende blive nægtet adgang til eksamen i det pågældende fag. Gældende regler er nærmere beskrevet i skolens Q-system. Merit Meritvurdering foretages inden uddannelses opstart ved tilmelding til kursus. Gyldigt certifikat med korrekte referencer skal dokumenteres Side 12 af 14

15 Der er i specielle tilfælde mulighed for at søge om realkompetence vurdering, såfremt man kun kan dokumentere at have arbejdet med et fag, men ikke har et gyldigt bevis derfor. Prøven vil blive tilrettelagt efter MARTECs interne procedurer. Orlov Grundet uddannelsens brudstykker er spredt ud over et længere forløb kan der ikke gives orlov under uddannelsen. Får man behov for at afbryde uddannelsen, vil man ved senere tilmelding kunne tildeles merit i allerede beståede fag. Dispensation MARTEC kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af MARTEC selv. F.eks. kan MARTEC vurdere merit efter optagelse såfremt det findes fordelagtigt for begge parter. Side 13 af 14

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere