Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsassistentuddannelsens grundmodul"

Transkript

1 Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts Gældende fra 7. april Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K

2 Indholdsfortegnelse Indledning uddannelsens mål... 3 Uddannelsens struktur og opbygning... 7 Undervisnings- og samarbejdsformer... 9 Samarbejde med Søfartserhvervet og andre uddannelsesinstitutioner Fagbeskrivelser Søsikkerhed Brandbekæmpelse Praktisk sømandskab Fartøjstjeneste Sundhedslære og førstehjælp Navigation/søvejsregler Skibsteknik Orientering/maritim sikring Engelsk Grundlæggende tankskibskursus Hygiejnekursus for søfarende Arbejdssikkerhed Motorlære Tegningslæsning Værkstedsskole Vedligeholdelse El-lære Merit, Orlov og dispensation

3 Indledning uddannelsens mål Stiftelsen Georg Stages Minde formål er i overensstemmelse med stiftelsens fundats: at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første uddannelse i et dertil indrettet skoleskib Bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde mål for uddannelsen om bord er, at bibringe skoleskibet Georg Stage s elever de bedste forudsætninger som udgangspunkt for en karriere til søs. Det ønskes således, at eleverne efter endt ophold på skoleskibet Georg Stage er fagligt såvel som socialt velfunderede, samt at de er blevet stimuleret i deres ønske om at fare til søs. Heraf forstås at eleverne: får indgående kendskab til almindeligt forekommende tjenester om bord i et skib, herunder brovagt samt dæks- og maskinarbejder med normalt forekommende håndværktøj og maskiner. tilegner sådan viden om sundhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse, at de undgår ulykker og arbejdsskader og bliver bevidste om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø. bliver fortrolige med anvendelsen af SMS kodens generelle mønster og udviser ansvarsfølelse i de daglige tjenester, herunder beskyttelse af havmiljøet. opnår bevidsthed om sine personlige ressourcer, tolerance og forståelse for mellemmenneskelige reaktioner og handlinger i bl.a. krisesituationer. Kursusstruktur: Kurset er det første trin inden for skibsassistentuddannelsen, og der undervises efter bekendtgørelse nr. 787 af om skibsassistentuddannelsens grundmodul. Dersom kurset er gennemført med tilfredsstillende resultat giver det kompetence til udmønstring som ubefaren skibsassistent. Denne uddannelse giver mulighed for at bevæge sig videre på de maritime uddannelser og enten blive befaren skibsassistent, maskinmester eller navigatør. Efter afslutning af opholdet om bord søges det at støtte den enkelte elev videst muligt i ønsker om opnåelse af uddannelsesaftaler og hyreaftaler. 3

4 Under den efterfølgende sejltid skal der føres en uddannelsesbog. Bogen udleveres af skolen, og der orienteres om brugen af den i undervisningen. Målgruppe og adgangsbetingelser: Kurset står åbent for personer, der ønsker at fare til søs og/eller søger at kvalificere sig til relaterede erhverv. Eleven skal som minimum være 17,5 år gammel og have gennemført folkeskolens afgangsprøve eller tilsvarende uddannelse, og være sundhedsmæssigt egnet det vil sige såvel egnet til skibstjeneste som skikket til udkig. Der kan opnås optagelse på kurset hvis en elev under 17,5 år gammel og fyldt 16 år, kan dokumentere at der er indgået en uddannelsesaftale mellem den pågældende og et rederi om uddannelsesforløbet. Andre forhold: Eleverne forpligter sig til at følge hele undervisningsforløbet samt at henholde sig til SMS for Skoleskibet Georg Stage. Eleverne forpligter sig til at følge særlige regler for orden og arbejde om bord i skoleskibet Georg Stage. Eleverne skal benytte foreskrevet godkendte personlige værnemidler under alle praktiske øvelser og arbejder under uddannelsen og opholdet om bord. Varighed: Kursets varighed er 21 uger. Fordeling af teori og praktik er ca. (vejledende) teori 50% praktik 50% Uddannelsen tager et praktisk udgangspunkt, og den foregår således i værksteder, om bord på skoleskibet hvor der veksles imellem praktiske fag på dækket og teori om læ, ligesom der uddannelsen igennem arrangeres skibsbesøg, værftsbesøg og havnebesøg. 4

5 Antal deltagere: Antal deltagere i alt: 63 Maksimum: Minimum: 21 deltagere pr. klasse. (1 skifte bestående af 2 bakker) 15 deltagere pr. klasse Udstedelse af kursusbevis: Skoleskibets kursusbevis samt nødvendige certifikater til tjeneste i handelsflåden som ubefaren skibsassistent udstedes til deltagere, som efter skolens vurdering iht. Styrelsens "guidelines" har gennemført kurset med tilfredsstillende resultat. Prøver bedømmes efter 7-trins skalaen. Eleverne opfylder efter endt uddannelse kravene i STCW-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende 1) teoretisk & praktisk uddannelse til vagtholdsbevis, jf. STCW-konventionens reglement II/4, 2) grundlæggende søsikkerhed, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 3) brandbekæmpelse i skibe, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 4) arbejdssikkerhed/arbejdsmiljø til søs, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf , 5) førstehjælp, jf. STCW-kodens sektion A-VI/4, paragraf 1-3, 6) grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2, 7) hygiejnekompetencer for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på et skib og 8) sikringsberedskab, jf. STCW-kodens sektion A-VI/6, paragraf 4. Der udstedes: Søfartsskolebevis for bestået Grundkursus for skibsassistenter. I henhold til STCW A-VI/1 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Vagtholdsbevis. Jvf. STCW II/ 4 Bevis for uddannelse i brandbekæmpelse i skibe. Jvf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf

6 Bevis for gennemført kursus i Førstehjælp. Jvf. STCW-kodens sektion A-VI/4, paragraf 1-3 Bevis for gennemført kursus Grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe. Jvf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2 Bevis for gennemført kursus i generelt Sikringsberedskab, jvf. STCW A-VI/6 paragraf 4. Bevis for Maritimt Hygiejnekursus Duelighedsprøve i sejlads. Duelighedsprøve i motorpasning. ROC - bevis. Valgfrit. Valgfrit. Valgfrit. 6

7 Uddannelsens struktur og opbygning En skoleskibs hverdag er lidt anderledes end andre skoler. Havet, vejret og omstændighederne har altid forrang frem for et skema eller en undervisningsplan. For alligevel at sikre, at alle elever har været igennem alle fag og alle emner udarbejdes der en registrering af den enkelte elevs undervisning. Ved afslutningen af hvert togt kan det derefter dokumenteres, at eleven har været igennem den fornødne undervisning. Undervisningen fordeler sig i to hovedfaggrupper: I. Maritime fagemner (18 ECTS-point 757 timer) Søsikkerhed 2,2 Brandbekæmpelse 3,6 Praktisk sømandskab 4,0 Fartøjstjeneste 1,0 Sundhedslære og førstehjælp 0,8 Navigation/søvejsregler 2,2 Skibsteknik 1,7 Orientering/maritim sikring 0,4 Engelsk 1,2 Grundlæggende tankskibskursus 0,5 Hygiejnekursus 0,4 I alt 18 ECTS point Faget er bestået, når eksamen i alle fag er bestået. Alle karakterer angives på eksamensbeviset. II. Håndværksfag samt Maskin- og El-Lære (12 ECTS-point 610 timer) Arbejdssikkerhed 2,3 Motorlære 1,1 7

8 Tegningslæsning 0,6 Værkstedsskole/projektopgaver 5,0 Vedligeholdelse 2,5 El-lære 0,5 I alt 12 ECTS point Faget er bestået, når eksamen i alle fag er bestået. Alle karakterer angives på eksamensbeviset. Udover disse fag udbydes en række valgfag. 8

9 Undervisnings- og samarbejdsformer Det væsentligste kulturtræk ved Georg Stage som et lærende miljø, er, at lære af erfaring. Derfor tilstræber alle at indfange, dele og fordele viden, indsigt og erfaringer. Tillige er læringsmiljøet kendetegnet ved dag-til-dag læringsmuligheder i situationen. Ved at lade kommunikationen og informationen flyde frit, kan den enkelte påtage sig ansvar for egne handlinger. Samtidig bliver ansvaret hos den enkelte besætningsmedlem og elev den primære styringsydelse om bord. Overordnede strategier: No-blame-policy. Ingen er fuldkomne. Vi gør alle fejl. Fejl bør ikke skjules men frem i lyset, så alle kan lære af det. Derved kan antallet af fejl mindskes på langt sigt. Plads til alle under stor frihedsgrader. Det betyder ikke ubegrænsede udfoldelsesmuligheder, men gensidig hensyntagen og respekt for hinanden og hinandens forskelligheder. Tillid avler tillid. Under de rette omstændigheder er mennesker aktive, engagerede og ansvarlige; Og de vil gerne lære. Med forventning om og opmuntring til at tænke selv giver elever og besætning selvstændige bidrag til løsninger i dagligdagen. Ansvar for egen læring. Man kan ikke lave om på mennesker; derimod kan mennesker lave om på sig selv. Læring er lig med forandring og derfor må læringsmiljøet tilstræbe, at den enkelte kan tage ansvar for egen læring. Derfor gælder det om at opmuntre og støtte eleverne i at øge deres egen kompetence for at lære. Tryghed og rigelige informationer giver grobund for indflydelse og aktiv deltagelse. Indflydelse, og mulighed for at bruge det man har lært, fremmer motivationen. Ved at tilstræbe et frygtløst læringsmiljø fjernes blokeringer for læring og samtidig bliver niveauet for tilbagemeldinger højt. Et frygtløst læringsmiljø bidrager til at styrke selvværdet og selvtilliden hos den enkelte. Undervisningsdifferentiering forudsætter, at læreren dels tilstræber at gå ind i den enkelte elevs personlige forudsætninger og dels skaber den nødvendige individuelle støtte som et bidrag til at øge indlæringen Sociale færdigheder udvikles især ved - at lære af - at arbejde sammen. Arbejdsfunktioner som MOB øvelser, gruppearbejder, sejlmanøvrer - sætte/bjærge sejl, gøre sejl fast, vendinger mm. er fortrinlige til at træne i evnen til at samarbejde og skabe teamwork 9

10 Imitering altså efterligning af andre er en udbredt måde at lære på. Derfor bør besætningen foregå eleverne med et godt eksempel. Ved at vælge at undervisningen finder sted i skoleskibet kan eleverne tilbydes ekstraordinære undervisningsforløb. Disse undervisningsforløb underbygges gennem elevernes egne tildragelser ved øvelsesfartøjet drift og daglige rutiner i forbindelse med skibets og dermed uddannelsens rejse fra A. til B. Der er en række fordele ved at undervise på et skoleskib: At anvende et øvelsesfartøj som skolebygning har et betydelig rekrutteringspotentiale, som giver mulighed for at inspirere elevgrupper som det øvrige uddannelsessystem må opgive at appellere til. Eleverne opnår gennem deres indsats for teamet om bord et umiddelbart tilhørsforhold, som giver en følelse af stolthed, tryghed, selvværd og fagligt overskud til at gennemføre uddannelsen. Eleverne oplæres i skibsfartens internationale kompleksitet gennem øvelsesfartøjets muligheder for at færdes i miljøet og skabe de rammer der fuldender uddannelsen og elevernes maritime oplevelse. Gennem øvelsesfartøjets mobilitet er der rig mulighed for at bringe eleverne til lokaliteter hvor undervisningens indhold om bord suppleres med elevernes egne oplevelser og indlæring gennem ekskursioner. Ved at ligestille eleverne med besætningen i øvelsesfartøjets ISM system opnår eleverne gennem den daglige praktiske anvendelse en dyb forståelse for sikkerhedssystemets anvendelse. Målet ved den praktiske anvendelse af sikkerhedssystem er at eleverne får ånden med ud på deres fremtidige arbejdspladser. En sådan oplæring i systemanvendelse og ansvarsfølelsen for opfyldelse af sikkerhedssystemer får central betydning i fremtidens søfart. Et sådant indlæringsforløb kan ikke finde sted eller simuleres ved traditionel tavleundervisning med indlæring i et dødt ISM undervisningssystem. Idet et øvelsesfartøj er underkastet danske og internationale maritime lov komplekser, vil eleverne gennem ophold og de daglige rutiner opnå en naturlig interesse og forståelse for lovgrundlagene. Øvelsesfartøjet er gearet til at arbejde med komplekse sammensætninger af elevgrupper hvor den eneste fællesnævner er lysten til søen. Der er ofte store uddannelsesmæssige forskelle elevgruppen imellem. Gennem en ligelig fordeling af teoretiske og praktiske undervisningsaktiviteter opnås at alle eleverne har 10

11 mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden. Sådanne positive oplevelser er fundamentet for elevernes gensidige forståelse og respekt. At elevgruppen opfatter sig som ligeværdige er en central faktor for elevernes personlige. For opfyldelse af disse succeskriterier er et sejlførende øvelsesfartøj et uovertruffet og virkningsfuldt pædagogisk værktøj. For at fastholde fordelene ved uddannelse i et øvelsesfartøj er det af største vigtighed at øvelsesfartøjets udrustning i videst mulig omfang indgår som et praktisk element i elevernes hverdag. Det bør være målsætningen at eleverne i løbet af undervisningsforløbet opnår viden og selvtillid til at kunne betjene alle funktioner i skibet. Eleven skal på eget initiativ kunne finde støtte til betjeningen ved anvendelse af skoleskibets SMS tjeklister og procedurer. Undervisningen bør i stigende grad foregå projektorienteret med selvstændig indlæring. Elevernes medansvar og engagement for egen indlæring forudsættes opnået gennem en klar og tydelig formidling af målsætninger samt prioritering af aktiviteter og kursusindlæg der fremmer elevernes personlige og faglige udvikling. Der skal ved valg af tekniske installationer og elektronik tages højde for, at erhvervet i fremtiden stiller krav til elevernes tekniske kundskaber, indsigt og færdigheder. Elevernes tekniske indsigt skal underbygges med en solid sømandsmæssig ballast opnået gennem forståelse for elementernes betydning for skibet. Samarbejde med Søfartserhvervet og andre uddannelsesinstitutioner Skoleskibet Georg Stage har igennem mange år haft et tæt samarbejde med adskillige rederier, blandt andet Søværnet, som i en ubrudt linje siden 1882 har faciliteret kajplads, kontor og magasin for skibet. Skoleskibet har kvitteret for denne hjælp igennem uddannelse i praktisk sømandskab af søofficersaspiranter. Igennem et tæt samarbejde med Royal Arctic Line sikres det at der hvert år kommer grønlandske unge direkte fra grunduddannelsen på skoleskibet videre til Royal Arctic Lines skibe. Blandt andet rekrutterer Rederiet Esvagt, tankskibsrederiet Simonsen og det store norske sejlskibsrederi Statsraad Lehmkuhl unge ubefarne skibsassistenter fra skoleskibet igennem et tæt og gensidigt samarbejde. Stiftelsen forsøger kontinuerligt at konsolidere og udbygge samarbejdet med disse og andre 11

12 rederier både med henblik på at fremme vores elevers videre færd og på at udvikle uddannelsens form og indhold. Hvert år inviteres repræsentanter fra Rederierne til at fungere som observatører til skoleskibets mundtlige eksamener. Her opnås dels en validering af eksamensform og elevernes faglighed og dels gives eleverne igennem dagene med observatører om bord mulighed for at spørge ind til sømandslivet og blive inspireret af andre en skoleskibets egne instruktører. Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne Martec, Nyborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole og Marstal Navigationsskole omfatter blandt andet planlægning af og deltagelse i fælles seminar hvert år, hvor institutionernes fælles udfordringer diskuteres. Desuden forsøger vi på alle tænkelige måder, at finde nye samarbejdsformer både for udviklingen af eleverne og for udviklingen af skolen. 12

13 Fagbeskrivelser De enkelte fagbeskrivelser suppleres af kvalitetsstyringen, hvor indhold og form af undervisningen er uddybet. Søsikkerhed Formålsbeskrivelse: Formålet er gennem praktisk undervisning og brug af redningsmidler, evakueringsøvelser om bord samt SMS checklister at give eleverne viden om og kendskab til brugen og vedligeholdelsen af redningsmidler. Gennem teoretisk undervisning at skabe en interesse og positiv holdning til SMS systemet samt skabe en forståelse for, at søsikkerhed altid skal have en høj prioritet til søs. I relation til de øvrige arbejdssikkerhedsfag, at skabe en forståelse for, at en konstruktiv sikkerhedskultur beror på egne holdninger, forpligtigelse og aktive og selvstændig medvirken i hverdagen i almindelighed. Eksamen afholdes som handleprøve i træningsbassin Midtvejskontrol afholdes som en skriftlig og/eller praktisk prøve Eksamen afholdes som en skriftlig og mundtlig prøve Der gives én karakter. 13

14 Brandbekæmpelse Formålsbeskrivelse: Formålet er at give eleverne viden om brande, deres opståen, udbredelse og bekæmpelse om bord samt om betydningen af brandforebyggende foranstaltninger og brandøvelser. At give eleverne kendskab til brugen af brandslukningsudstyr, således at de kan deltage i øvelser og brandslukning om bord. At skabe forudsætninger for en sikkerhedskultur, der bidrager til en proaktiv holdning til betydningen af brandøvelser samt kontrol af brandudstyr. At skabe forudsætninger for læring gennem erfaringer med brandøvelser samt ved gruppearbejde at tilegne sig viden om katastrofebrande. At eleven gennemfører kursus hos Københavns Brand- og Redningsskole. Delkontrol afholdes løbende og omfatter bl.a. Midtvejskontrol afholdes som en skriftlig prøve. Slutkontrol afholdes som en skriftlig og/eller mundtlig samt praktisk prøve. Der gives én karakter Der udstedes bevis for uddannelse i brandbekæmpelse i skibe. STCW-95 14

15 Praktisk sømandskab Formål: Formålet er at sætte eleverne i stand til at udføre praktiske arbejder om bord med tovværk og wire med henblik på at anvende og udvikle dem ved praktiske opgaver i forbindelse med almindeligt skibsarbejde, fortøjning, ankring, surring, lodslejder, landgang og betjening af spil. Resultatkontrol udføres som delkontrol, midtvejskontrol og slutkontrol Delkontrollen afholdes løbende Midtvejskontrollen afholdes som en praktisk prøve Slutkontrollen afholdes som en praktisk prøve og en mundtlig eksamen Der gives én karakter 15

16 Fartøjstjeneste Formål: Formålet er at give eleverne en almen praktisk erfaring i fartøjstjeneste ved brug af såvel rojolle som, motorbåd samt udsættelse af og ud- og anhugning af fartøjerne. Øve evnen i samarbejde Giver eleverne mulighed for på skift at have ansvar samt udføre lederrollen i ved at være udsætningsleder på MOB båden eller som fører af jollerne. Praktisk eksamen med intern censur (bestået/ikke bestået). Særlig test gennemføres hvis elever skal have duelighedsbevis i sejlads eller skal føre jollerne på egen hånd. 16

17 Sundhedslære og førstehjælp Formål: Eleven skal igennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer for at være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme. Desuden skal eleven have kendskab til almene sundhedsmæssige forhold, der har særlig relation til søfartserhvervet. Der afholdes en skriftlig prøve i førstehjælp. Der afholdes en prøve i hjertemassage. Grundkursus i førstehjælp bedømmes: Bestået / ikke bestået. Faget bedømmes samlet: Bestået/ ikke bestået 17

18 Navigation/søvejsregler Formål: Formålet er at give eleverne en sådan indsigt i vagthold, navigation og søvejsregler, at de kan indgå som kvalificerede medlemmer af brovagten. Eksamen gennemføres som delkontrol, midtvejskontrol og slutkontrol. Delkontrol afholdes løbende. Midtvejskontrol afholdes ved en skriftlig prøve. Slutkontrol afholdes som en skriftlig prøve og en mundtlig prøve for 1/3 af eleverne. (lodtrækning). Der gives én karakter. 18

19 Skibsteknik Formålsbeskrivelse: Formålet er at give eleverne en sådan viden om skibe og deres udrustning, at de bliver i stand til at udføre almindeligt forekommende arbejde på dæk og i maskinrum på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der lægges særlig vægt på, at eleverne kan genkende og bruge korrekte navne og benævnelser vedrørende skibe og deres udrustning. Resultatkontrol gennemføres som delkontrol, midtvejskontrol og slutkontrol Delkontrol afholdes løbende Midtvejskontrol afholdes som en skriftlig prøve Slutkontrol afholdes som en skriftlig og mundtlig prøve Der gives én karakter 19

20 Orientering/maritim sikring Formål: At give eleverne kendskab til formelle strukturer i søfartserhvervet, herunder søfartens organisationer, sømandsloven, søloven, vagtholdsbekendtgørelsen, havmiljøet og dets beskyttelse, samt almen erhvervsorientering. Desuden gives eleverne kurset Generelt sikringsberedskab opfyldende STCWkodens sektion A-V1/6 4. Delkontrol afholdes ved overhøring Slutkontrol i generelt sikringsberedskab afholdes som skriftlig eksamen som bedømmes bestået/ ikke bestået 20

21 Engelsk Formål: Er at eleven opbygger et maritimt ordforråd der gør det muligt at kommunikere på engelsk, i vagttjeneste og arbejde såvel på dæk som i maskinen, samt forstå en skriftlig vejledning eller anvisning. Slutkontrol afholdes som en skriftlig prøve. Der gives en karakter på grundlag af den skriftlige prøve. Der anvendes en fælles lektionslog til faget engelsk, som alle lærerne påtegner. 21

22 Grundlæggende tankskibskursus Formål: At eleverne har fået kendskab til de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med ladningshåndtering om bord i tankskibe, så vedkommende kan medvirke ved udførelse af arbejdet om bord under iagttagelse af gældende forskrifter. Afsluttende prøve. Prøven er bestået eller ikke bestået, dette fremgår på afsluttende søfartsskolebevis. 22

23 Hygiejnekursus for søfarende Formål: Kurset skal give eleven indblik i lovgivningens bestemmelser om tilvirkning af fødevarer, egenkontrol samt de særlige forhold der gælder for håndtering af fødevarer om bord på et skib. Kurset varer 3 dage og afsluttes med en skriftlig eksamen som bedømmes bestået/ikke bestået. 23

24 Arbejdssikkerhed Formål At eleven har forståelse for skibets almene sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, kunne bruge personlige værnemidler korrekt. Være i stand til at tilegne sig ny information om arbejdssikkerhed. Der afholdes en skriftlig eksamensprøve. Der afholdes en mundtlig eksamen. Der gives en afslutningskarakter. 24

25 Motorlære Formålsbeskrivelse: At give eleverne viden om de væsentligste maskinkomponenter, der indgår i et skibsmaskinanlæg med hensyn til formål og primær funktion. At eleverne opnår kendskab til normale driftstilstande for fremdrivnings- og hjælpemaskineri med tilhørende systemer, og kendskab til klargøring, start, stop og afrigning af skibsdieselmotoranlæg. Eksamen gennemføres som delkontrol, midtvejskontrol og slutkontrol. Delkontrol foretages løbende. Midtvejskontrol afholdes som en skriftlig prøve. Slutkontrol afholdes som en skriftlig og mundtlig prøve. Der gives én karakter. 25

26 Tegningslæsning Formålsbeskrivelse: At give eleverne et sådant kendskab til tegningslæsning, at de kan anvende de generelle værktøjer til brug for udfærdigelse af tekniske tegninger, samt opnå den fornødne færdighed til at læse og forstå ukomplicerede tegninger. Delkontrol afholdes løbende Slutkontrol afholdes som en skriftlig prøve Der gives en karakter. 26

27 Værkstedsskole Formålsbeskrivelse: At eleverne ved praktisk arbejde øves i brugen af håndværktøj samt i mindre grad lysbuesvejsning, gassvejsning, TIG-svejsning og flammeskæring. Eleverne skal efter endt kursus kunne planlægge og udføre ukomplicerede arbejdsopgaver inden for fremstilling, reparation og vedligehold under iagttagelse af den nødvendige sikkerhed. Resultatkontrol gennemføres som delkontrol og slutkontrol. Delkontrol foretages løbende. Slutkontrol afholdes som en praktisk vurdering af skoleskibets instruktører. Der gives én karakter. 27

28 Vedligeholdelse Formålsbeskrivelse: Formålet er at sætte eleverne i stand til under vejledning at medvirke ved udførelsen af almindeligt forekommende vedligeholds- og reparationsarbejder om bord under sundheds- og sikkerhedsmæssige forsvarlige forhold. Der gives en bestået/ikke bestået karakter. Indsatsen i faget indgår i den samlede bedømmelse i faget håndværksfag. 28

29 El-lære Formålsbeskrivelse: At give eleverne kendskab til skibes el-forsyningsanlæg, systemernes opbygning med forbrugere og generatorer. Kendskabet skal være så stort at eleverne er bekendt med normale operationer ved ind- og udkobling af generatorer, samt at eleverne i praktikperioden ikke udsætter sig selv for personlig risiko eller forårsager driftsforstyrrelser. Resultatkontrol gennemføres som overhøring der foretages løbende. Slutkontrol afholdes som skriftlig prøve. El-lære er bestået eller ikke bestået. Dette påføres afsluttende bevis. 29

30 Merit, Orlov og dispensation Merit: Der gives merit til elever, som på forhånd har hygiejnekursus. Merit i øvrigt gives efter individuel vurdering af ansøgerens allerede opnåede kompetencer. Desuden følger Skoleskibet Georg Stage ministeriets retningslinjer for merit, beskrevet i Kapitel 9 i Bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse samt bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser. Orlov: Der kan ikke gives orlov under et togt. Dog kan kaptajnen i ekstraordinære tilfælde give kortere orlov i forbindelse med sygdom i familien eller lignende. Dispensation og klageret Forstanderen/kaptajnen træffer alle beslutninger vedrørende undervisning og togtet, når skibet er til søs Afgørelser truffet af forstander/kaptajn på skibet kan ankes til Stiftelsens direktør, men kan ikke forventes behandlet før efter togtets afslutning. Stiftelsen kan dispensere fra denne studieordning. Dog inden for rammerne af gældende lovgivning. 30

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere