Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister"

Transkript

1 Dato: 27. september 2011 Referat af mødet i FSU, fredag den 2. september 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd Jørgen Højbjerg Andersen Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Helene Devantié Danmarks Kirketjenerforening Klaus Frederiksen Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Merete Sand Danmarks Kirkemusiker Forening Anders Thorup Foreningen af Præliminære Organister Charlotte Muus Mogensen Dansk Organist og Kantor Samfund Torben Palm Danmarks Kordegneforening Hanne Gram 3F Helle Samson Foreningen af Stiftsjurister Esther Jensen Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Per Bucholdt Andreasen Den danske Præsteforening Ole Opstrup Danmarks Provsteforening Christa Hector Knudsen Rasmus Paaske Larsen (ref.) Rasmus Rex Annemarie Steffensen Sine Thiman Dreyer Marlene Dupont Torben Stærgaard Dorte Omdal KM-3 Sagsbehandler Rasmus Paaske Larsen Der var afbud fra Mai Pedersen, Personalestyrelsen og Lone Klixbüll,. Formanden bød velkommen til mødet, særligt til Merete Sand fra Danmarks Kirkemusiker Forening, der afløser Eric Holm, til Torben Palm fra Danmarks Kordegneforening, der afløser Erik Vigsø samt til Dorte Omdal, der er ny elev i. 1. Godkendelse af referat af mødet den 21. januar 2011 Til referatets side 4 gjorde Helle Samson opmærksom på, at hun havde henvist til, at indtastningsopgaver ang. regnskab og økonomi i vid udstrækning er samlet ved det administrative fællesskab. 2. Gensidig orientering a. Nyt fra

2 Formanden oplyste, at grundet udskrivningen af valg til Folketinget vil initiativer med et væsentligt politisk indhold blive sat i bero indtil valget er overstået. Side 2 Der er et lovforslag på lovprogrammet om konsekvensrettelser af valgregler til menighedsrådsvalget i Øvrige lovforslag er lagt på hylden pga. Folketingsvalget. Provsteudvalget har færdiggjort sit arbejde, og udvalgets betænkning er ved at blive færdiggjort. Ministeren har nedsat et udvalg om et folkekirkeligt forsknings- og studiecenter. Udvalgets første møde tilstræbes afholdt i starten af oktober. Der er nedsat et udvalg om kirkelukninger. Udvalget skal overvejende se på, hvad der skal ske med kirkebygninger hvis de lukkes. Medlemmerne er bl.a. fra museumsverdenen. Der er nedsat et præsidium til fejring af Reformationsjubilæet i Det har sekretariat i ministeriet. Dronningen er protektor, og i præsidiet sidder repræsentanter fra bl.a. universiteter og kulturliv. Der har været intense forhandlinger om et ritual for vielse af homoseksuelle. Folketingsvalget har dog hindret en endelig politisk aftale. b. Status på FLØS Rasmus Rex oplyste, at driften af FLØS er meget stabil og mere end lever op til driftsmålene. Samarbejdet med Multidata fungerer godt. Det er ministeriets indtryk, at supporten til stifterne også fungerer godt hos Multidata. Der foregår løbende udvikling af større og mindre funktionaliteter i lønsystemet, såsom levering af elektronisk materiale fra FLØS, f.eks. lønsedler i e-boks. Der efterspørges mere udførlige bogføringsbilag fra FLØS i elektronisk form, som forventes klar i 1. kvartal IT-Kontoret agter at overtage opgaven fra Multidata med at distribuere lønmateriale til arbejdsgiverne, der herefter vil modtage kopi af lønsedler, bogføringsbilag etc. i elektronisk form i en særlig mappe på itskrivebordet, som der ikke kan slettes fra. Data i disse mapper vil dog kunne kopieres til brug for menighedsrådets videre arbejde. Ministeriet regner med, at hjemtagelsen af opgaven fra Multidata vil spare fællesfonden for ca. 1 mio. kr. Torben Stærgaard oplyste, at besparelsen påtænkes anvendt til FLØS2. Finn Skjoldan oplyste, at FLØS-oprydningsarbejdsgruppens fokus har været at reducere fejlkilder. Derfor er antallet af stillingskategorier mindsket, ligesom der nu er en større grad af systemstyring og -vejledning. Rasmus Rex erindrede om, at FLØS2 sammensmelter FLØS med et af Multidatas andre lønprodukter, der oprindeligt udspringer af FLØS. Det betyder en vis standardisering, men til gengæld får vi en række storkundefordele. Senere forventes en personaleportal taget i brug til indrappor-

3 tering af løndata fra decentralt hold. Multidata er i en analyse- og testfase, men planen for FLØS2 er for så vidt klar, når projektet er endeligt godkendt i ministeriet. Side 3 Torben Stærgaard oplyste, at m og stiftskontorcheferne har aftalt, at en arbejdsgruppe med deltagere fra IT-Kontoret og stiftskontorcheferne vil udarbejde krav til opbygningen af portalen, der tidligst vil blive tilbudt menighedsrådene i Helle Samson bekræftede, at FLØS længe har kørt meget stabilt. Hun opfordrede til, at man tager den nødvendige tid til at sikre en god udvikling og implementering af FLØS2. c. Orientering fra Uddannelsesudvalget Annemarie Steffensen oplyste, at udvalget i år har holdt møder i februar og august. I februar blev der uddelt 1½ mio. kr. til 118 ud ad 244 ansøgninger. Systemet fungerede i det store og hele godt. Der er fokus på, at få ubrugte midler meldt tilbage igen, så man så vidt muligt kan udbyde dem på ny og få anvendt alle midlerne. Der er også nogle 3-partsmidler tilbage. For tiden overvejes det, hvordan de sidste midler herfra kan anvendes. Alle evalueringer og afrapporteringer sendes løbende til evalueringsudvalget, der tager stilling til, om de skal offentliggøres, og hvordan vi kan drage nytte af erfaringerne. En arbejdsgruppe ser på udvikling af et 1-dags-kursus med små introduktioner til nye medarbejdere i folkekirken. Det er idéen, at kurset skal gennemføres inden for de første 6 måneders ansættelse. Kurset dækker alle nyansatte, inkl. præsterne. Landsforeningen har tilbudt at stå for meget af det praktiske, herunder som udbydere af kurset. Der skal afvikles 3 pilotprojekter, der forventes at køre i januar-februar 2012, og der er kontakt til 3 provstier herom. Charlotte Muus Mogensen foreslog tilbud om et genopfriskningskursus efter f.eks. 2-3 års ansættelse Esther Jensen oplyste, at sognemedhjælperforeningen har udarbejdet små video-klip, der let kan tilrettes andre faggrupper. Sognemedhjælperforeningen har 10 års gode erfaringer med en kursusudbyder af intro-kurser. De formidler gerne en kontakt, hvis det kan hjælpe udviklingen af de generelle intro-kurser på vej. Annemarie Steffensen fortalte, at der i perioden 26. september 28. november 2011 er mulighed for nye ansøgninger til kompetencefonden. Formanden bad alle overveje, hvordan ubrugte midler kan genudbydes, så de ikke går til spilde. d. Brancheudvalget under SCK

4 Sine Thiman Dreyer oplyste, at der er afholdt to møder siden seneste FSU-møde. Side 4 Den samordnede uddannelsesstruktur vedr. kirkefunktionærerne fungerer godt, og i brancheudvalget er der en god dialog omkring udvikling og justeringer af uddannelser til kirkefunktionærerne. Man vil nu se på, om der skal ske en videreudvikling af de kurser, der udbydes. Evalueringen vil bl.a. indebære, at uddannelsesmålbeskrivelser sammenholdes med forventninger og behov til medarbejdernes kompetencer. Projektet om kompetenceløft for kirkefunktionærer, herunder Uddannelsesportalen, er kørt godt. Det 3. delprojekt i projekt Kan uddannelsesportalen bruges som hjælpemiddel til kompetenceafklaring sættes nu i gang. Det undersøges bl.a. nu, om der kan skabes mulighed for, at portalen kan bruges aktivt i forbindelse med MUS-samtalen. Der gennemføres et pilotprojekt i et provsti, hvor der laves en kompetenceregistrering af medarbejderne. Der kører et pilotprojekt med et it-kompetencekursus (DO-IT) i en række provstier. Målgruppen er OAO-faggrupperne, og projektet er støttet med midler fra Personalestyrelsens og OAOs fællesudvalg OPU. Erfaringerne fra pilotprojektet skal bruges til at implementere DO-IT i folkekirken. Der kører et pilotprojekt om uddannelse i ledelse. Målgruppen er CO10- faggrupperne, og projektet støttes med midler fra Personalestyrelsens og CO10s fællesudvalg CLOPU. Der udbydes 20 stipendier til 2 moduler i ledelse på akademiuddannelsen. Erfaringerne fra pilotprojektet skal bruges til at tilrettelægge et uddannelsesforløb til medarbejdere i folkekirken, som har eller skal have ledelse som en arbejdsopgave. Den 1. september 2011 blev det obligatorisk at bruge elektronisk tilmelding til AMU-uddannelserne. En arbejdsgruppe under brancheudvalget har set på, hvordan den elektroniske tilmelding blev implementeret i folkekirken. Tilmelding kan ske via uddannelsesportalen, forudsat man har en digital signatur, og det får alle menighedsråd via nem-id. Brancheudvalget vil udarbejde materiale om Kom godt i gang med digital signatur, som vil blive lagt på uddannelsesportalen. Formanden henviste til, at statens uddannelsesportal CAMPUS nu også tilbydes til de, der ikke kører med statens lønsystem. Ministeriet holder derfor øje med udviklingen vedr. CAMPUS. Sine Thiman Dreyer oplyste, at CAMPUS vil blive afprøvet i forbindelse med delprojekt 3 kompetenceløft for kirkefunktionærer. Hensigten er at afprøve, om CAMPUS er anvendelig i folkekirken. 3. Forelæggelse af informations- og inspirationsmateriale vedr. trivselsundersøgelse i folkekirken. Christa Hector Knudsen fortalte, at ministeriet efter seneste FSU-møde har udarbejdet informations- og inspirationsmateriale vedr. trivselsundersøgelse i

5 folkekirken. Materialet blev omdelt (en elektronisk udgave er udsendt mandag den 5. september 2011 med en høringsfrist på 3 uger). Side 5 4. OK11 og OK13 Finn Skjoldan oplyste, at OK11 ikke gav noget særligt økonomisk resultat, selv om der fra alle sider var udvist oprigtig forhandlingsvilje. De nye overenskomster blev derfor videreført uændret. På statens område var resultatet også blot en videreførelse. HK argumenterede for, at organisationsaftalen for HK ere på statens område også skal gælde for folkekirken. Personalestyrelsens praksis i sådanne sager er at bede organisationen dokumentere, at de repræsenterer mindst 50% af de ansatte. Styrelsen har oplyst, at hvis HK kan dokumenterer dette, vil organisationsaftalen blive anset for også at gælde folkekirken. Klaus Frederiksen oplyste, at de fleste kirkegårdskontorer følger principperne fra HK-organisationsaftalen i de individuelle ansættelser. Erfaringer fra de nye OK er vil indgå i forberedelsen af OK13. Ministeriet har ikke taget initiativ til nye møder med organisationerne, men er åbne for sådanne drøftelser, hvis organisationerne ønsker det. Der er relativt mange sager om brud på OK er og aftaler. Ministeriet har forståelse for, at organisationerne skal føre sager, men det har nok et ret voldsomt omfang i øjeblikket. Ministeriet vil derfor gerne påpege, at organisationerne kan overveje at rette henvendelse til ministeriet, i stedet for blot at køre sagen som en brud-sag. De kan tage forbehold for, evt. senere at køre sagen som en brud-sag. Fordelen vil være, at alle kan anvende ressourcerne effektivt, ligesom det kan medvirke til, at arbejdspladserne efterlades uden sår. Hanne Gram undrede sig over, at folkekirken ikke omfattes af de almindelige regler om samarbejdsudvalg. Charlotte Muus Mogensen nævnte, at der i forberedelserne til OK13 bør fokuseres på, om man kan rejse andre krav end lønkrav. Finn Skjoldan svarede, at der måske kan bygges videre på erfaringerne fra OK erne. 5. Orientering vedr. projekt kompetenceudvikling for stiftspersonale Marlene Dupont oplyste, at stiftsadministrationerne og ministeriet i samarbejde har iværksat projektet, da mange nye opgaver er kommet til (og bortfaldet) i stiftsregi, bl.a. pga. overenskomsterne, overgang fra-regel-tilrammestyring etc. Projektets formål er at etablere de nødvendige kvalifikationer hos stiftspersonalet, sikre menighedsrådene en ensartet rådgivning fra stifternes side og at fastholde stifterne som attraktive arbejdspladser. Der gennemføres en foranalyse med en række fokusgrupper for at kortlægge det nuværende kompetenceniveau og de fremtidige kompetencekrav. I starten af 2012 vil stiftsansatte i et pilotprojekt gennemgå et kompetenceudviklingsforløb med f.eks. e-læring, evt. via CAMPUS.

6 Helle Samson er formand for projektets styregruppe med repræsentanter fra stiftsadministrationernes TAT-, AC- og HK-personale samt ministeriet, ligesom der er tilknyttet en intern konsulent (stiftsfuldmægtig Pernille Hack fra Fyens Stift) til projektet. Projektet er delvis finansieret af stifterne, ligesom SCK har bidraget. Omprioriteringspuljen på fællesfonden er også søgt om bidrag. Side 6 Der skal vælges en ekstern konsulent, og der er kommet 30 ansøgninger. Helle Samson oplyste, at fokus i første omgang er på de HK-ansatte i stiftsadministrationerne, men tanken er, at alle stiftsansatte skal nyde godt af projektet. Inge Lise Pedersen spurgte, hvorfor der begyndes nedefra, i stedet fra at starte med f.eks. stiftskontorcheferne. Helle Samson svarede, at det bl.a. skyldes finansieringskilden SCK, og de opgaver, der skal løses som følge af rollefordelingen. Formanden oplyste, at ministeriet i dag gennemfører en vis kompetenceudvikling direkte for stiftsadministrationernes AC-personale. 6. Initiativer vedr. arbejdsmiljø i folkekirken Ministeriet har søgt midler til opfølgning på den psykosociale undersøgelse af arbejdsmiljøet for Årsagen er, at man skulle handle nu, hvis man skulle nå at få økonomien på plads. Ministeriet vil senere nedsætte arbejdsgruppe m.v. Hanne Gram nævnte, at 3F har lavet et meget populært APV-spil til brug for kirkegårdene. Hun vil sørge for, at ministeriet får dem tilsendt, med henblik på videre distribution til FSU. Inge Lise Pedersen nævnte, at Folkekirkens Arbejdsmiljøråds nyhedsbreve fungerer. Et forslag til nye vedtægter skal behandles på Arbejdsmiljørådets næste møde, der afholdes i løbet af et par uger. Landsforeningen håber at få økonomi til at sikre en bedre sekretariatsdækning for rådet. Elisabeth Jensen opfordrede til, at arbejdsmiljørepræsentanterne gøres opmærksomme på, at der findes kurser, som er målrettet folkekirkens ansatte. Det er aftalt med de faglige organisationer, at de modtager de nødvendige oplysninger, hvorefter de vil bringe gratis omtale i deres fagblade. Ministeriet vil også gerne bringe omtale af kurserne på sine websites. 7. Orientering fra HR-udvalget under Sine Thiman Dreyer erindrede om, at HRM-udvalget er erstattet af HRudvalget, som har afholdt 2 møder siden seneste FSU-møde. HR-udvalget er et samlende organ, der skal koordinere de overordnede behov for en HR-strategidannelse i folkekirken, f.eks. på baggrund af tilbagemeldinger fra de fora, hvor der behandles spørgsmål vedr. folkekirkelige arbejdspladser. Endvidere arbejdes der på en struktur, som skal sikre videregivelse af viden mellem de forskellige fora.

7 Finn Skjoldan oplyste, at der er udarbejdet et emnekatalog, der bl.a. fokuserer på HR i forbindelse med samarbejde mellem / sammenlægning af menighedsråd. Der er også fokus på, hvad der er god ledelse, god adfærd og god kommunikation i folkekirken. Der kigges også på registrering af sygefravær, med henblik på at sygefravær kan forebygges. Side 7 Inge Lise Pedersen bad om, at Landsforeningen modtager emnekataloget. Finn Skjoldan lovede dette, og oplyste, at udvalgets referater offentliggøres på nettet. 8. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads samt information om uddannelsesportalen Arbejdsgruppen er nedsat efter en FSU-beslutning. Formålet er at tiltrække de bedst egnede til folkekirken, og skabe en identitet indadtil. Siden forrige FSU-møde har arbejdsgruppen søgt omprioriteringspuljen om midler til en kampagne om folkekirken som arbejdsplads, f.eks. til pjecer og deltagelse i messer. Der er søgt om kr., og gruppen afventer svar på ansøgningen. Det er overvejet at udbrede kendskab til folkekirken via Facebook. Der er også talt om ambassadør-ordninger, hvor personale kan tage ud med de gode historier om folkekirken. Sine Thiman Dreyer oplyste, at uddannelsesportalen er et godt medie til at udbrede kendskabet til folkekirken som arbejdsplads. Hun efterlyste på ny relevant billedmateriale fra faggrupperne til brug for portalen, ligesom hun igen bad om eksempler på gode historier. Charlotte Muus Mogensen spurgte, hvem der rent praktisk skal skrive den gode historie. Sine Thiman Dreyer svarede, at foreningerne som udgangspunkt selv skal skrive det, men at ministeriet gerne vil påtage sig at gennemskrive det modtagne materiale. Formanden henviste til, at der evt. kan offentliggøres en lydfil i stedet for en skriftlig artikel. Christa Hector Knudsen nævnte, at uddannelsesportalen nu giver direkte adgang til at tilmelde sig kurserne. Der er nu også mulighed for at læse om kurser, der ikke udbydes endnu. Der modtages ofte anmodninger om optagelse af nye uddannelser på portalen. Disse drøftes i brancheudvalget eller andet relevant forum, så det kun er relevante kurser, der optages på portalen. 9. Information om regelsanering Finn Skjoldan forklarede, at ministeriet er i færd med at gennemføre en regelsanering, bl.a. som følge af overenskomsterne. I den forbindelse søger ministeriet at lægge sig så tæt op ad statens regler som muligt. I efteråret 2010 blev der udsendt en række ophævelsescirkulærer, og man er for tiden ved at se på det store 1997-cirkulære. Der påtænkes udsendt et cirkulære om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, et om tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer, samt et om restgruppen af kirkefunktionærer.

8 Desuden påtænkes der et cirkulære om stillingsopslag samt et cirkulære om regulering af ansættelsesvilkår for alle ansatte i folkekirken. Side 8 Folketingsvalget betyder, at der ikke udsendes noget forud for valget. Efter valget påtænkes materialet sendt i høring hos de faglige organisationer, formentlig i efteråret Formanden oplyste, at der tilstræbes en forenkling, så de nye regler sammen med overenskomsterne vil gøre arbejdet lettere for menighedsrådene. 10. Orientering vedr. rapport om opgave- og rollefordeling herunder nedsættelse af koordineringsudvalget Formanden fortalte, at ministeriet medio 2010 drøftede med Landsforeningen, at der skulle nedsættes et rolle- og opgavefordelingsudvalg sammen med bl.a. stiftsadministrationerne og provstierne. Udvalget har afgivet sin rapport, der bl.a. anbefaler, at Landsforeningen fremover tager sig af den egentlige partsrepræsentation på vegne af menighedsrådene. Rådgivningen om kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold sker ved stifterne. Ministeriet kan også autorisere stifternes vejledninger på bestemte områder. Der skal fremover være en klassificeringsmodel for de konsulenter, der hidtil er blevet ansat af samarbejdende menighedsråd. Klassificeringen foretages af et koordineringsudvalg, der stort består af de samme, der var med i rolle- og opgavefordelingsudvalget. Koordineringsudvalget har afholdt sit første møde. Der behandles evt. konflikter i relation til opgavefordelingen, ligesom klassificeringen af konsulentstillinger foretages der. Arbejdsprocessen fungerer godt, og der afholdes kvartalsvise møder. Efter en indkøring sigtes mod 2-3 møder årligt. Formanden anbefalede, at man fra organisationernes side kigger på rapporten, der er offentliggjort på ministeriets hjemmeside. Der blev udtrykt generel enighed om, at rapporten er god og oplysende. 11. Evt. Marlene Dupont fortalte, at ansøgningen til SCK om MUS for præster efter seneste FSU-møde aldrig blev udsendt til FSU, da SCK ønskede nogle ændringer til ansøgningen for at yde støtte til projektet. Der arbejdes på en revideret ansøgning, og ministeriet vender tilbage, når den er klar. Torben Stærgaard nævnte, at en række forskellige parter, har været involveret i en meget minutiøs gennemgang af registreringsområdet (CPR / DNK- Person). og CPR-kontoret hævede i maj 2011 udviklingskontrakten med CSC, da CSC ikke var i stand til at opfylde den, bl.a. pga. den faglige konflikt mellem CSC og Prosa. Det betyder en udskydelse af projektet om en personaleportal, og de fordele, som vi havde håbet at kunne sætte i drift.

9 Sine Thiman Dreyer orienterede om, at ministeriet i går (1. september 2011) afleverede sin ligestillingsrapport til ligestillingsministeren. Rapporten omfatter både departementet og præsterne. Konklusionen er, at der gøres meget for at arbejde med ligestillingsspørgsmålet. Der er bl.a. god fremgang i antallet af kvindelige provster. Side 9 Ministeriet har undersøgt, hvorfor man har søgt (eller ikke har søgt) provstestillinger. Svarene viser, at kvinder oplyste, at administrationsopgaver og økonomiske opgaver ikke blev anset for at være attraktive i provstestillinger. Torben Palm spurgte, om man kan få et FLØS-udtræk over antal personer i bestemte faggrupper. Dette bekræftede Finn Skjoldan. Torben Palm oplever stor efterspørgsel om det nye kirkeregnskab. Kordegneforeningen udbyder derfor et kursus på 1 dag med fokus på dette område. 12. Orientering vedr. FSU-mødet den 20. januar 2012 Grundet det danske EU-formandskab afholdes næste møde i Dansk Design Center, H. C. Andersens Boulevard 27 i København, lige over for Tivoli.

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010.

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dato: 29. januar 2010 Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Elisabeth Jensen

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 10. oktober 2007 Referat af møde i FSU den 7. september 2007 3. Kontor Sagsbehandler Sine Thiman Dreyer Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dato: 22. februar 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 20. januar 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 15. februar 2011 Referat af møde i FSU fredag den 21. januar 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 3. juli 2009 Referat af møde i FSU den 16. januar 2009 KM-3 Sagsbehandler Christa Hector Knudsen Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Dato: 23. januar 2015 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Inge Lise Pedersen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Dato: 1. marts 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU, fredag den 18. januar 2013 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Inge Lise Pedersen Ole Wind Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU fredag den 5. september 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Ole Wind Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Referet af møde i FSU, fredag den 17. januar 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Helene Devantié Klaus Frederiksen Merete Sand Anders Thorup

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken.

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dato: 25. maj 2010 Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dokument nr. 53658/10 Kirkeministeriet Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Dok: Sagsbehandler

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen IT-Styregruppen Referat af møde nr. 19 den 22. september 2008 Til stede var: Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA) Kordegn Stephen Larsen (STL) Afdelingschef Steffen Brunés

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd IT-Styregruppen Referat af møde nr. 18 den 16. januar 2008 Til stede var: Som repræsentant for: Bygningskonsulent Keld Nielsen Landsforeningen af Menighedsråd Biskop Jan Lindhardt Biskopperne Provst Paw

Læs mere

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00 - it til folkekirken Side Dato: 17. marts 2011 ItK-Dok. nr.: 23915-11 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst Paw Kingo Andersen

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 25. maj 2016, kl. 11.30-15.00, Roskilde Stift Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Følgende deltog i mødet: Bent Normann Olsen, formand Erik Rasmussen, næstformand Sognepræst Ulla Schou Rasmussen

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 15. september 2016, kl. 10.30-14.00 Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 10/9 2015 September 2015 Mødedato: 10. september 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V. Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret Notat Referat 13. møde i styregruppen vedr. it-strategi - den 17. maj 2006. Til stede var: Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen Afdelingsleder Lone Toftgård (observatør) Provst Leif Arffmann

Læs mere

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT IT-Styregruppen Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009 Til stede var: Bygningskonsulent Keld Nielsen Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA)

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening Referat af møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg den 2. september 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Kirkekonferencen 2017

Kirkekonferencen 2017 Kirkekonferencen 2017 Arbejdsmiljø: aktuelle udfordringer og løsninger 9. september 2017 Hans Hjerrild, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Dagsorden Folkekirkens Arbejdsmiljøråd hvem er vi Den korte status på

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016 Side1 af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 2016 Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller,

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift onsdag d. 19. maj 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst Ole

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 11-13.30,

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Margrethe Winther - Nielsen, Ole Pagels, Susanne I. Rasmussen, Finn

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Notat. Referat af møde nr. 16 i it-styregruppen - den 10. maj 2007. 1 Dagsorden og næste møde. 2 Orienteringspunkter

Notat. Referat af møde nr. 16 i it-styregruppen - den 10. maj 2007. 1 Dagsorden og næste møde. 2 Orienteringspunkter Notat Referat af møde nr. 16 i it-styregruppen - den 10. maj 2007. Dato: 11. 16. maj 2007 Kirkeministeriet IT kontoret Sagsbehandler Heidi Duelund Laulund Til stede var: Afdelingschef Steffen Brunés, formand

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl.

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken

1. Dækningsområde. 2. Obligatorisk introkursus for førstegangsansatte i folkekirken Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer I henhold til 22 i lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. fastsættes: 1. Dækningsområde

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Mandag den 19. november 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Pernille Østrem Tom Allan

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Birgit Munk Hansen, Tina Morgen Kristensen, Charlotte Brøndum, Anni Søby

Læs mere

Referat. IT-styregruppen, møde 23 - tirsdag den 15. december 2009

Referat. IT-styregruppen, møde 23 - tirsdag den 15. december 2009 IT-styregruppen, møde 23 - tirsdag den 15. december 2009 Deltagere: Biskop Steen Skovsgaard Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Gert Nicolajsen (GENI) Kordegn Stephen Larsen

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod.

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod. Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.186) Danmarks Kirketjenerforening (advokat Noaman Azzouzi) mod Kirkeministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Lene Damkjær Christensen) 1. Sagens

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v.

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Dato: 15. januar 2007 Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Indledning Ved brev af 9. november 2006 (dokumentnr. 293631) udsendte Kirkeministeriet

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere