Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere"

Transkript

1 Dato: 22. februar 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 20. januar 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd Helene Devantié Danmarks Kirketjenerforening Klaus Frederiksen Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Merete Sand Dansk Kirkemusiker Forening Anders Thorup Organistforeningen Charlotte Muus Mogensen Dansk Organist og Kantor Samfund Torben Palm Danmarks Kordegneforening Hanne Gram 3F Esther Jensen Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Per Bucholdt Andreasen Den danske Præsteforening Ole Opstrup Danmarks Provsteforening Christa Hector Knudsen Rasmus Paaske Larsen Rasmus Rex Annemarie Steffensen Sine Thiman Dreyer Marlene Dupont Dorte Omdal Lone Klixbüll (ref.). Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Der var afbud fra Helle Samson, Foreningen af Stiftsjurister, Jørgen Højbjerg Andersen, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Mai Pedersen, Moderniseringsstyrelsen samt Torben Stærgaard, Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Formanden bød velkommen til mødet. Mødet afholdes, på grund af EUformandsskabet, i Dansk Design Center og ikke som vanligt i Eigtveds Pakhus. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af møde den 2. september Gensidig orientering a. Nyt fra b. Status på FLØS

2 c. Orientering fra Uddannelsesudvalget herunder orientering fra arbejdsgruppen vedr. Introkursus i folkekirken Side 2 3. OK13 d. Brancheudvalget under SCK e. Orientering fra Koordinationsudvalget 4. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken herunder præsentation af guide til trivselsundersøgelse på de folkekirkelige arbejdspladser. Bilag vedlægges. 5. Valg af medlemmer til styregruppe til undersøgelse af arbejdsmiljøet for ansatte i folkekirken. Bilag vedlægges. 6. Vejledning om samarbejde mellem menighedsråd 7. Orientering fra HR-udvalget herunder om projekt ledelsesudvikling i folkekirken 8. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads 9. Orientering vedrørende projekt kompetenceudvikling i stiftsadministrationerne 10. Evt. Ad 1. Godkendelse af referat af møde den 2. september 2011 Merete Sand gjorde opmærksom på, at det retteligt hedder Dansk Kirkemusiker Forening og ikke - som anført på side 1 i referatet - Danmarks Kirkemusiker Forening. Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet. Ad 2. Gensidig orientering a. Nyt fra Formanden orienterede om, at der siden sidste FSU-møde har været et regeringsskifte. Manu Sareen er tiltrådt som ny minister for det samlede ressortområde. Ministeret har siden 1926 haft en delt minister, men har altså nu fået egen minister. Ressortændringen har medført, at ministeriet fysisk er flyttet sammen med ligestillingsafdelingen. Der er blevet udarbejdet et nyt logo til ministeriet hvilket bl.a. betyder, at også ministeriets brevhoved vil blive ændret. Funktionsmæssigt arbejder ministeriet søjleopdelt inden for de to områder ligestilling og kirke, men personalemæssigt, økonomisk mv. er det blevet ét hus. I Ministeriet for Ligestilling og Kirke er der nu ca. 60 mennesker ansat. Han orienterede endvidere om, at ministeriet i første del af den nye regeringsperiode har flere lovforslag. Lovforslaget om åremålsansættelse af biskopper samt lovforslag vedrørende en tilbagerulning af lokalfinansierede

3 præstestillinger, så de fremover finansieres af fællesfonden vil blive fremsat. (Forslaget om åremålsansættelse af biskopper er siden sat i bero). Endvidere har ministeret et lovforslag om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn). Det lovforslag hænger sammen med Social- og Integrationsministeriets lovforslag om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om rettens pleje og ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Side 3 Han fortalte, at EU formandskabet sætter sit præg i ministeriet, idet det fylder meget på ligestillingsområdet. Endelig nævnte han, at der i mange andre ministerier for øjeblikket sker personalenedskæringer, som konsekvens af bespareler på det statslige område. Charlotte Muus Mogensen spurgte til besparelser i relation til udvalgsarbejdet om lukning af kirker. Hun fortalte i den sammenhæng, at DOKS har indsendt en anmodning om aktindsigt i udvalgssagen. Formanden svarede, at det som udvalget beskæftiger sig med er at undersøge, hvordan man skal forholde sig, hvis en kirke indstilles til lukning. Finn Skjoldan orienterede om, at han har søgt og fået bevilget orlov fra sin stilling som specialkonsulent i. Han stopper derfor med udgangen af februar måned Han takkede medlemmerne af FSU for det altid gode og konstruktive samarbejde. Formanden gjorde opmærksom på, at FSU i 2012 har 20 års jubilæum, idet samarbejdsudvalget blev oprettet i Jubilæet vil blive markeret i forbindelse med næste FSU-møde, som finder sted 7. september b. Status på FLØS Rasmus Rex informerede om drift og udvikling på FLØS-området. For så vidt angår drift, er der kun positivt at sige, idet der er et højt niveau både hvad angår selve driften, men også med hensyn til svartider. IT-kontoret har, som der også blev informeret om på sidste FSU-møde, overtaget opgaven fra Multidata med at distribuere lønmateriale til arbejdsgiverne. Overtagelsen er sket pr. 1. januar Sammen med det elektroniske lønmateriale til arbejdsgiverne følger også nu bogføringsbilag med specifikationer. Der er enkelte større kirkegårde som endnu ikke er overgået, men det vil ske i forbindelse med januar eller februar måneds lønkørsel. Det elektroniske lønmateriale fra 1. januar 2011 og frem ligger i en mappe på DAP (Den Digitale Arbejdsplads). På udviklingssiden informerede han om FLØS2, som består af flere faser. Første fase handler om, at FLØS lønkernen sammensmeltes med Multidatas andre lønprodukter/lønkerner. Det arbejde er godt i gang og Multidata er i øjeblikket i gang med at teste. Migreringsfasen forventes færdig i løbet af efteråret Samtidig lægges der rammer for næste fase i udviklingsprocessen, som omfatter en personaleportal i FLØS. Personaleportalen vil danne grundlag for en kommende decentral indberetning til FLØS. Implementering af personaleportalen vil formentlig være klar i 3. kvartal Beslut-

4 ningen om et FLØS2 gør, at der ikke vil blive indlagt udviklingsopgaver af større karakter i det nuværende FLØS. Som forberedelse til FLØS2, er der et cirkulære på vej om obligatorisk indberetning til FLØS. Moderniseringsstyrelsen kræver, at der for alle lønmodtagere indberettes løn og fravær på grund af sygdom og fravær på grund af barns 1. og 2. sygedag til forhandlingsdatabasen. Det er dog fortsat frivilligt, om man vil anvende FLØS til udbetaling af lønnen. Ministeriet er i færd med at lokalisere de menighedsråd, som ikke anvender FLØS til indberetning. Cirkulæret om obligatorisk indberetning træder i kraft den 1. april 2012 og publiceres snarest i Retsinformation. Side 4 Formanden supplerede, at baggrunden for obligatorisk indberetning til FLØS er, at Moderniseringsstyrelsen har rettet henvendelse til ministeriet om at få bragt forhandlingsdatabasen ajour og dermed at få indberettet samtlige lønmodtagere. Så vidt ministeriet er bekendt med, er der omkring menighedsråd som ikke foretager indberetning via FLØS. De menighedsråd vil ministeriet rette henvendelse til. Klaus Frederiksen bemærkede, at der er fra nogle af de menighedsråd, som ikke anvender FLØS, er en positiv tilkendegivelse om fremadrettet at ville anvende systemet. Hanne Gram gjorde opmærksom på, at det i forbindelse med forberedelserne til OK13 er konstateret, at det ikke via FLØS/forhandlingsdatabasen er muligt at få oplyst, hvor mange ekstra ansatte fx ansatte på fleksjob - de enkelte arbejdsgivere har. Det kan være vanskeligt at skulle forhandle eller lægge en politik på et grundlag, der ikke er et fuldt overblik over. Formanden svarede, at ministeriet vil gøre sit bedste for at skabe et overblik og er i dialog med Moderniseringsstyrelsen. Rasmus Rex supplerede, at der i FLØS er grænser for detaljeringsgraden. Det er derfor ikke så lige til at søge de personer, som er ansat i fx flexjob. Han bemærkede, at kerneopgaven i forhold til FLØS er, at levere korrekt løn til tiden. Han fortalte, at arbejdsgruppen vedrørende oprydning i FLØS er ved at færdiggøre sit arbejde. Det vil betyde, at der bl.a. lukkes ned for en række lønarter. Det vil forinden blive meldt ud via FLØS-nyt og udfærdiget vejledninger om korrekt anvendelse af indberetningen. Formanden bemærkede, at oprydningsarbejdet forhåbentlig er med til sikre, en reducering af fejlindtastning i FLØS, hvilket i sidste ende gerne skulle resultere i korrekt løn. Finn Skjoldan sagde, at det nu bliver obligatorisk at indberette løn via FLØS, men en forudsætning for at forhandlingsdatabasen bliver korrekt er også, at der sker en ens anvendelse af FLØS. Torben Palm bemærkede, at lokalløn 2010 gav nye lønrammer for kordegne. Han spurgte hvornår lønrammerne implementeres i FLØS. Rasmus Rex svarede, at lønrammerne vil være tilgængelige i FLØS sidst i marts 2012.

5 Formanden sagde afslutningsvis, at FLØS pr. 1. oktober 2012 skal kunne håndtere ny løn for præster omfattende alle tjenestemandsansatte. Først herefter drosles der ned for udviklingen af det nuværende FLØS. Side 5 c. Orientering fra Uddannelsesudvalget herunder orientering fra arbejdsgruppen vedr. Introkursus i folkekirken Annemarie Steffensen informerede om, at der ikke har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget siden sidste FSU-møde, men at næste møde i udvalget finder sted fredag den 10. februar Der er indsendt 321 ansøgninger til kompetencefonden på en samlet værdi på over 7 mio. kr. Ministeriet har fra SCK modtaget 1,1 mio. kr. til fordeling i 2012, men mangler fortsat den sidste tredjedel af midlerne, for at kunne foretage den endelige fordeling for Helene Devantié bemærkede, at der i kompetencefondsdatabasen står anført, at fordelingen er sket. Annemarie Steffensen svarede, at det formentlig er en teknisk fejl, og at ministeriet vil undersøge problemet og herefter give en tilbagemelding til organisationerne. Fejlen er rettet. Formanden bad organisationerne om at overveje en model, der kan løse problemet med genanvendelse af ubrugte midler fra ansøgere, som af den ene eller anden årsag ikke har anvendt alle de midler, de har fået bevilget. Som det er nu, returneres der mange ubrugte midler til SCK. Annemarie Steffensen supplerede, at der allerede er igangsat en proces, hvor stifterne skal melde ind om ubrugte midler. Charlotte Muus Mogensen nævnte, at man i det elektroniske system/databasen kunne overveje at indlægge en automatisk påmindelse til ansøgere/arbejdsgiver om at melde ind, hvis ikke alle midler anvendes. Annemarie Steffensen tilkendegav, at en rykkerprocedure kunne være en mulighed. Hun fortalte, at Uddannelsesudvalget endvidere har beskæftiget sig med introkursus for nyansatte i folkekirken. I februar måned vil der blive afholdt pilotprojeketer i henholdsvis København, Ribe og Fyens Stifter. Der sigtes mod, at alle nyansatte inden for det første ansættelsesår skal på introkursus og at det gøres obligatorisk. Der vil formentlig blive afholdt 1-2 kurser årligt pr. stift afhængigt af antallet af nyansættelser. Der vil være plads til ca. 30 personer pr. hold. Landsforeningen forestår evalueringen af pilotforløbene. På næste FSU-møde vil der blive informeret nærmere om selve iværksættelsen af kurserne. Ester Jensen spurgte, hvordan fordelingen mellem faggrupperne var. Annemarie Steffensen svarede, at man til pilotforløbene har fundet deltagerne ved at anmode menighedsrådene om at oplyse hvem der var ansat indenfor de seneste 12 måneder. Det var ikke opgjort efter faggrupper.

6 d. Brancheudvalget under SCK Sine Thiman Dreyer orienterede om seneste nyt fra Brancheudvalget. I øjeblikket er man i AMU-regi - ved at foretage en evaluering af den samordnede uddannelsesstruktur. En del af evalueringen er bl.a. at sikre, at man har den nødvendige information for at kunne udbyde de rigtige kurser. Der vil gå en rum tid med selve evalueringen, og de enkelte faggrupper vil blive hørt individuelt i forbindelse med evalueringen. Der er endvidere i Brancheudvalget planlagt en større markedsføringsindsats i forhold til kirkefunktionærerne. Indsatsen går på at få afklaret kompetencer hos den enkelte ansatte sammenholdt med de uddannelsesmålbeskrivelser menighedsrådene har samt forventninger og behov hos den enkelte kirkefunktionær. Man har i den forbindelse fået bevilget til en uddannelsesdag, som først vil blive afholdt efter menighedsrådsvalget Hun orienterede endvidere om, at det der i forhold til projektet om kompetenceløft for kirkefunktionærer har været arbejdet med om e- læringsværktøjet CAMPUS kan bruges som værktøj til kompetenceafklaring og forberedelse til MUS. Værktøjet afprøves i øjeblikket i Rudersdal Provsti og der vil ske en evaluering af forløbet i 2. kvartal Der vil, som et led i evalueringen, blive afholdt et seminar hvor det skal afklares, om CAMPUS er det rigtige værktøj at anvende og om det kan anbefales til brug for MUS for hele folkekirken. Hun fortalte at man i Brancheudvalget endvidere er i gang med at se på, hvordan medarbejdere kan arbejde sammen i faglige teams. Det er fx relevant, når flere menighedsråd samarbejder om personalet. Brancheudvalget vil udfærdige en ansøgning om midler til et forsøgsprojekt. Der vil blive sat fokus på egen kompetenceudvikling men også på menighedsrådenes visioner og mål. Derudover har Brancheudvalget arbejdet med de almindelige driftsopgaver. På sidste FSU-møde blev der orienteret om et pilotprojekt om uddannelse i ledelse, hvor målgruppen er CO10 faggrupperne. Der var udbudt 20 stipendier til 2 moduler i ledelse på akademiuddannelsen som efterfølgende er blevet tildelt. De fire pilotprojekter vedrørende DO-IT kompetenceafklaring er blevet gennemført med udgangen af januar 2012 og der afventes en evaluering. Der tilbydes nu 2 IT-certificeringer til 92 medarbejdere. Fortrinsvis til dem der har deltaget i forsøgsprojekterne. Formanden refererede til, at man i IT-kontoret er ved at se på et e- læringsværktøj - i første omgang målrettet stifterne og ministeriet - men på sigt også til personalet på folkekirkens arbejdspladser. CAMPUS er lidt tungt at navigere i, så der satses derfor på et lidt mindre tungt produkt. Der vil blive informeret nærmere om dette på næste FSU-møde den 7. september Side 6 e. Orientering fra Koordinationsudvalget Formanden orienterede om, at der på baggrund af rapporten om opgave- rollefordeling mellem Kirkeministeriet, stifterne, provsterne og Landsforenin-

7 gen af Menighedsråd, er nedsat et koordineringsudvalg til at følge op på de anbefalinger, der ligger i rapporten. Udvalget arbejder bl.a. med klassificering af stifts- og provstikonsulenter. Han kvitterede for det gode samarbejde med både Landsforeningen og stifterne i hele processen omkring opgavefordelingen. Mødefrekvensen i koordinationsudvalget vil formentlig i noget tid endnu være 4 gange årligt, men hen ad vejen regner man med en mødefrekvens på 1-2 om året. Side 7 Ad 3. OK13 Finn Skjoldan oplyste, at der ikke er noget der tyder på, at der bliver flere midler til forhandling ved OK13 end ved OK11. Men der vil være behov for at se på, om erfaringer med de nye overenskomster i folkekirken giver anledning til ændringer. Et særligt fokusområde, som der kigges i øjeblikket er planlægning af arbejdstid. Ministeriet vil gerne i dialog med de faglige organisationer for at drøfte erfaringer og evaluere. CFU har stillet krav om anvendelse af statens regler om samarbejdsaftaler og beskyttelsen af tillidsrepræsentanter på folkekirkens område. Man er derfor også som et fokuspunkt ved at se på, om reglerne skal finde anvendelse på folkekirkens område. Hanne Gram tilføjede, at man for 3F s vedkommende har set på statens regler vedrørende dette og at man mener, at reglerne også skal gælde på folkekirkens område. Finn Skjoldan nævnte endvidere, at ministeriet den 22. december 2011 har sendt en høring ud vedrørende regelforenkling på folkekirkens område. Fristen på høringen er den 23. januar Med regelforenklingen følger også ens rammevilkår for de ansatte som ikke enten er overenskomstansatte eller tjenestemandsansat. Charlotte Muus Mogensen fandt det positivt at man allerede er startet på forberedelserne til OK13. Ad 4. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken herunder præsentation af guide til trivselsundersøgelse på de folkekirkelige arbejdspladser Formanden oplyste, at man har fået bevilget kr. fra SCK til udarbejdelse af nyt MUS-koncept for præster. Marlene Dupont fortalte, at guiden til trivselsundersøgelser for de folkekirkelige arbejdspladser har været sendt i høring. Der er kommet meget få bemærkninger fra høringsrunden, men bemærkningerne har resulteret i, at ministeriet nu også har udarbejdet en quickguide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. Både guiden og quickguiden er offentliggjort på Per Bucholdt Andreasen spurgte, om der er gjort lignende overvejelser vedrørende trivselsundersøgelse gældende for præster.

8 Marlene Dupont svarede, at det spørgsmål vil blive taget med i arbejdsgruppen om arbejdsmiljø for præster. Side 8 Christa Hector Knudsen redegjorde for, at det vil give god mening hvis menighedsrådene i forbindelse med en trivselsundersøgelse også inddrager præsten i undersøgelsen. Formanden sagde at det er vigtigt, at præsten deltager i trivselsundersøgelsen i forhold til arbejdspladsens generelle arbejdsmiljø, men at man i arbejdsgruppen om præsters arbejdsmiljø må se nærmere på, om der også skal udarbejdes en tilsvarende guide om trivselsundersøgelse for præster. Inge Lise Pedersen var enig og sagde, at arbejdspladsens trivselsundersøgelse ikke giver mening, hvis ikke præsten også deltager. Hun spurgte om menighedsrådet kan pålægge præsten at deltage i arbejdspladsens trivselsundersøgelse. Formanden svarede, at ministeriet vil undersøge det spørgsmål og vende tilbage med et svar. Per Bucholdt Andreasen sagde, at det vil være godt at få afklaret, så ikke præsten føler sig holdt udenfor. Esther Jensen spurgte, om undersøgelsen er lovfæstet og om der bliver holdt øje med, om man foretager undersøgelsen. Christa Hector Knudsen svarede, at undersøgelsen ikke er lovfæstet og der er derfor ikke sanktioner, hvis man ikke foretager undersøgelsen. Man har dog en pligt til at foretage undersøgelsen, som stammer fra resultatet af 3- partsforhandlingerne. Formanden tilføjede, at det vil få konsekvenser for ministeriet, hvis ikke ministeriet melder ud, at der er en pligt til at få foretaget en sådan undersøgelse. Ad 5. Valg af medlemmer til styregruppe til undersøgelse af arbejdsmiljøet for ansatte i folkekirken Formanden informerede om, at man længe har forsøgt at skaffe finansiering til en ny arbejdsmiljøundersøgelse til afløsning for den, som fandt sted i Der er nu via budgetfølgegruppen afsat en bevilling til en sådan undersøgelse. Der er sket stor udvikling på det teknologiske område siden 2002, så en ny undersøgelse vil blive billigere end i Det udsendte oplæg ses gerne drøftet i FSU. Hvis FSU kan blive enig om at udpege 2 medlemmer, vil ministeriet kontakte henholdsvis arbejdsgruppen vedrørende præsters psykiske arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet med henblik på udpegning af medlemmer til styregruppen. Formandskabet og sekretariatsbetjeningen vil blive varetaget af ministeriet. Der vil formentlig være tale om en forholdsmæssig tung arbejdsopgave, idet det vil kræve bearbejdning af indsamlet materiale samt forberedelse af en efterfølgende konference mv. Der fandt en generel drøftelse sted og der var enighed om, at det er vigtigere, at både Landsforeningen, præsterne og kirkefunktionærerne er repræsenteret

9 i styregruppen end at der nødvendigvis udpeges 2 repræsentanter fra de tre fora. Side 9 Efter en afstemning, hvor ministeriet blev sendt udenfor, blev der foretaget valg til styregruppen. Charlotte Muus Mogensen informerede om at der fra kirkefunktionærsiden er udpeget Anders Thorup fra Organistforeningen, Gunna Sørensen fra Danmarks Kordegneforening og en repræsentant fra 3F. Per Bucholdt Andreasen bekendtgjorde, at der fra præsterne side er udvalgt en præst og en provst. For præsterne er udpeget Jens Chr. Bach Iversen og for provsterne er udpeget Eigil Saxe. Inge Lise Pedersen orienterede om at hun selv, som formand for Landsforeningen af Menighedsråd, indtræder i styregruppen. Formanden takkede medlemmerne for den hurtige indsats med at få udpeget medlemmerne og sagde, at ministeriet nu vil indkalde styregruppen med henblik på at starte arbejdet op. Ad 6. Vejledning om samarbejde mellem menighedsråd Finn Skjoldan fortalte, at der har været afviklet et projekt i Rudersdal Provsti om samarbejde mellem menighedsråd. Ministeriet har været involveret i processen og det har efterfølgende resulteret i, at ministeriet har udarbejdet en vejledning vedrørende samarbejde mellem menighedsråd. Vejledningen er i første omgang tænkt anvendt af stifterne, men også som information til menighedsrådene. Det er en procesvejledning, men også en vejledning, som giver juridisk indsigt på området. Vejledningen forventes offentliggjort i februar Formanden supplerede, at ministeriets 2. kt. har været med til at udarbejde vejledningen, idet det er dem, som godkender samarbejdsvedtægterne. Ministeriets 3. kt. har udarbejdet personaledelen i vejledningen. Vejledningen forventes klar til brug inden for ca. 1 måned. Hanne Gram nævnte, at udkastet ser rigtig fint ud. Det er godt, at der i vejledningen er lagt vægt på dialog og medarbejderindflydelse. Ad 7. Orientering fra HR-udvalget herunder om projekt ledelsesudvikling i folkekirken Sine Thiman Dreyer orienterede fra ministeriets HR-udvalg og sagde, at der i udvalget er fokus på forskellige temaer. Bl.a. er vejledning om samarbejde mellem menighedsråd sendt i høring i udvalget. Endvidere er HR-udvalget i gang med at se på ligestilling i forhold til løn samt på emner som kompetenceudviklingsindsats og ledelse. Marlene Dupont fortalte, at HR-udvalget er ved at se på, hvordan man kan arbejde med ledelse i folkekirken. Det overvejes, at søge om midler til et projekt om menighedsrådenes ledelse enten via SCK eller via omprioriteringspuljen. Der har i udvalget været talt om at få konkretiseret evt. proble-

10 matikker i forhold til værdibaseret ledelse i menighedsrådene. FSU vil løbende blive informeret om projektet. Side 10 Formanden supplerede, at der ofte efterlyses de ledelsesmæssige evner til at lægge en konflikt død samt på ledelsens evne til at udtale sin anerkendelse af medarbejdernes og deres indsats/resultater. Inge Lise Pedersen fremførte, at det er en fordel at få klarlagt en terminologi fra starten, idet en del af problemerne handler om, at der bliver talt om forskellige ting. Finn Skjoldan var enig og sagde, at det er vigtigt i HR-udvalget af få afdækket ledelse på et overordnet niveau set i forhold til bl.a. ledelsens vision og mission. Formanden sagde, at FSU løbende vil blive orienteret om projektet. Ad 8. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads Sine Thiman Dreyer fortalte, at arbejdsgruppen har arbejdet med forskellige indsatsområder. Bl.a. kan man på få indblik i folkekirken som arbejdsplads, idet der her er indlagt gode fortællinger og videoklip om folkekirken som arbejdsplads. Hun opfordrede organisationerne til forsat at sende gode historier ind med henblik på, at de bliver lagt på portalen. Marlene Dupont informerede om, at arbejdsgruppen, som et oplysningstiltag, har drøftet, at deltage i regionale jobmesser. Til det formål har gruppen søgt og fået bevilget kr. til et pilotprojekt, hvor tanken er, at udarbejde et koncept, der kan anvendes på lokale jobmesser. Det er endvidere tanken, at der skal udarbejdes en pjece om folkekirken som arbejdsplads. Det forventes, at folkekirken er repræsenteret på en jobmesse i Billund-Vejen i januar Det er de faglige organisationer, der skal være repræsenteret på messerne og ikke ministeriets personale. Hun opfordrede medlemmerne af FSU til at melde ind, såfremt nogle ønsker at deltage i pilotprojektet. Der vil blive informeret nærmere om pilotprojektet på næste FSU-møde. Sine Thiman Dreyer supplerede, at man inden for et større geografisk område kan samarbejde om at lade sig være repræsenteret på lokale jobmesser. Charlotte Muus Mogensen tilføjede, at repræsentanterne på jobmesserne sagtens kan være lokale medarbejdere og ikke nødvendigvis repræsentanterne fra de faglige organisationer. Ad 9. Orientering vedrørende projekt kompetenceudvikling i stiftsadministrationerne Marlene Dupont fortalte om projekt kompetenceudvikling i stiftsadministrationerne. Et af hovedformålene med projektet er at målrette stiftets rådgivning til menighedsrådenes behov. Der har været gennemført en foranalyse og stiftets medarbejdere har udfyldt et spørgeskema bl.a. med oplysning om

11 hvad de ser som stifternes vigtigste opgaver fremover. Menighedsrådene og andre interessenter er gennem flere fokusgruppeinterviews tilsvarende blevet spurgt, hvilke opgaver de gerne vil have hjælp fra stifterne til. Der skal herefter udarbejdes en samlet kompetenceudviklingsmodel som skal indarbejdes i et fælles MUS-koncept for stiftspersonalet. Næste skridt i processen er afvikling af et pilotprojekt, hvor stiftspersonalet afprøver forskellige læringsmetoder. FSU vil løbende blive informeret. Side 11 Inge Lise Pedersen spurgte, om man via ministeriets intranet kan blive informeret om projektet. Formanden svarede, ministeriet vil undersøge muligheden for, at FSU kan blive koblet på intranettet. Ad 10. Evt. Næste FSU-møde finder sted fredag den 7. september 2012 i Eigtveds Pakhus. Charlotte Muus Mogensen og Anders Thorup meddelte på forhånd, at de er forhindret i at deltage i FSU-mødet den 7. september 2012.

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 15. februar 2011 Referat af møde i FSU fredag den 21. januar 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 10. oktober 2007 Referat af møde i FSU den 7. september 2007 3. Kontor Sagsbehandler Sine Thiman Dreyer Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 27. september 2011 Referat af mødet i FSU, fredag den 2. september 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010.

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dato: 29. januar 2010 Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Elisabeth Jensen

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken.

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dato: 25. maj 2010 Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dokument nr. 53658/10 Kirkeministeriet Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Dok: Sagsbehandler

Læs mere

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 3. juli 2009 Referat af møde i FSU den 16. januar 2009 KM-3 Sagsbehandler Christa Hector Knudsen Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU fredag den 5. september 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Ole Wind Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Dato: 23. januar 2015 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Inge Lise Pedersen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Dato: 1. marts 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Referet af møde i FSU, fredag den 17. januar 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Helene Devantié Klaus Frederiksen Merete Sand Anders Thorup

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU, fredag den 18. januar 2013 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Inge Lise Pedersen Ole Wind Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen IT-Styregruppen Referat af møde nr. 19 den 22. september 2008 Til stede var: Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA) Kordegn Stephen Larsen (STL) Afdelingschef Steffen Brunés

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 15. september 2016, kl. 10.30-14.00 Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00 - it til folkekirken Side Dato: 17. marts 2011 ItK-Dok. nr.: 23915-11 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst Paw Kingo Andersen

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 10/9 2015 September 2015 Mødedato: 10. september 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V. Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 25. maj 2016, kl. 11.30-15.00, Roskilde Stift Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT IT-Styregruppen Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009 Til stede var: Bygningskonsulent Keld Nielsen Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA)

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Kirkekonferencen 2017

Kirkekonferencen 2017 Kirkekonferencen 2017 Arbejdsmiljø: aktuelle udfordringer og løsninger 9. september 2017 Hans Hjerrild, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Dagsorden Folkekirkens Arbejdsmiljøråd hvem er vi Den korte status på

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd IT-Styregruppen Referat af møde nr. 18 den 16. januar 2008 Til stede var: Som repræsentant for: Bygningskonsulent Keld Nielsen Landsforeningen af Menighedsråd Biskop Jan Lindhardt Biskopperne Provst Paw

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening Referat af møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg den 2. september 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling:

Svar: I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen hedder det om seksuel ligestilling: Kirkeudvalget 2011-12 L 105, endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt Notat Talepapir til svar på KIU L 105 Samrådsspørgsmål A den 1. juni 2012 Dato: 30. maj 2012 Sagsbehandler Marjun Egholm Samrådsspørgsmål

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Følgende deltog i mødet: Bent Normann Olsen, formand Erik Rasmussen, næstformand Sognepræst Ulla Schou Rasmussen

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl

Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Henrik Wigh-Poulsen, Eva Fischer Boel, Grethe

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 007-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 25. november 2010 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 25. november 2010 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet den 25. november 2010 kl. 14.00 Mødedeltagere: Paul Verner Skærved, Ole Sørensen, Birte Jacobsen, Bente Kaysen, Henrik Wigh-Poulsen, Jens Rønn Sørensen, Bent Larsen, Jens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 30. januar 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Februar 2013 Mødenr.: 7 Deltagere: Jens Christian Bach Iversen,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 03/09 2014 September 2014 Mødedato: 3. september 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Kampmannsgade 4, 1790 København V., Det Grønne Mødelokale K-2-26 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod.

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod. Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.186) Danmarks Kirketjenerforening (advokat Noaman Azzouzi) mod Kirkeministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Lene Damkjær Christensen) 1. Sagens

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl.

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Margrethe Winther - Nielsen, Ole Pagels, Susanne I. Rasmussen, Finn

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet Evt.

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet Evt. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. kl. 15.00 Mødested: Tureby kirkelade Mødet holdt i Tureby kirkelade. Tureby menighedsråd deltog under punkt 3. Hans Pedersen forlod

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 13. februar 2013 kl. 19.00 i foredragssalen. Fraværende: Kirsten Evald Grønbech (forhåndsafbud ) Per Knudsen (forhåndsafbud) Helle Øst (afbud) Bent Nielsen

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter BEK nr 1501 af 10/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 119081/13 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v.

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Dato: 15. januar 2007 Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Indledning Ved brev af 9. november 2006 (dokumentnr. 293631) udsendte Kirkeministeriet

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 17. februar 2010 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Helle Øst - afbud Finn Bjørnum - sygemeldt. Kirsten Madsen - afbud 17.02.2010 09/10, 09 Init.: 1.

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere