Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening"

Transkript

1 Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen Jørgen Højbjerg Andersen Helene Devantié Klaus Frederiksen Eric Holm Anders Thorup Charlotte Muus Mogensen Erik Vigsø Hanne Gram Helle Samson Esther Jensen Per Bucholdt Andreasen Ole Opstrup Mai Pedersen Christa Hector Knudsen Rasmus Paaske Larsen Rasmus Rex Annemarie Steffensen Sine Thiman Dreyer Marlene Dupont Natasja Agerskov Perotti Torben Stærgaard Christian Orup Damgaard Lone Klixbüll (sekretær) Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Danmarks Kirketjenerforening Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dansk Organist og Kantor Samfund Danmarks Kordegneforening 3F Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Den Danske Præsteforening Danmarks Provsteforening Personalestyrelsen Formanden bød velkommen til mødet og rettede en speciel velkomst til Helene Devantié, Danmarks Kirketjenerforening, som var med for første gang. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar Gensidig orientering a. Nyt fra b. Status på FLØS, herunder orientering om FLØS-2 og e-lønsedler.

2 c. Orientering fra Uddannelsesudvalget d. Brancheudvalget under SCKK e. Orientering vedr. projekt teamsamarbejde for præster f. Planlægning af arbejdstid med outlook. Bilag vedlagt. g. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af sygefravær i folkekirken 3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken 4. Status på overenskomster for kirkefunktionærer og OK08/OK11 5. Informationsarkitektur og udvalgsopgaver. 6. Human Ressource Management 7. Eventuelt a. MUS arbejdsgruppen. Godkendelse af nyt MUS koncept. Bilag vedlagt. b. Arbejdsgruppen om implementering af 3-partsaftalen. Godkendelse af oplæg til implementering. Bilag vedlagt. c. Orientering om Projekt oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads. d. Orientering om Projekt 2. karriereforløb. e. HRM-styregruppen fremtidige opgaver Side 2 Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar 2010 Elisabeth Jensen bemærkede, at der på side 7 i referatet skal stå, at hun på sidste møde havde sagt, at menighedsrådene skal sørge for at give organisationerne meddelelse om, at der er sket ansættelse og ikke som der står, at de skal sende kopi af ansættelsesbeviset. Referatet blev herefter godkendt. Ad 2. Gensidig orientering Formanden gav en kort gennemgang af forhistorien for FSU tilbage fra Udvalget af 14. januar Udvalget behandlede konkrete enkeltsager om kirkefunktionærers lønforhold. I slutningen af 1980 erne og i starten af 1990 erne blev der fra de faglige organisationer givet udtryk for, at de ikke ønskede en ventil på forhandlingsretten i form af udvalget. Udvalget blev derfor opløst. Dette blev imidlertid for drastisk et skridt og organisationerne mente, at det var vigtigt, at udveksle erfaringer. Det blev til oprettelsen af FSU, hvor der dengang ikke var meget konkrete dagsordner og ej heller konkret sagsbehandling. Oprindelig blev FSU oprettet med henblik på udveksling af erfaringer vedrørende tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, men nu er alle faggrupper inddraget. Præsteforeningen repræsenterer i FSU A-siden, dvs. ikke vedrørende præsters løn- og ansættelses-

3 forhold, men forhold, hvor præsten leder kirkefunktionærerne. har til enhver tid kompetence til, at tage forskellige relevante emner op i FSU. Side 3 a. Nyt fra Formanden fortalte, at har 2 lovforslag i regeringens lovkatalog, som vil blive bragt frem i forbindelse med folketingets åbning. Det ene er et lovforslag vedrørende ændring af en dato i forhold til gravstedskapitaler, og det andet lovforslag vedrører ændring af ansættelsesloven, så mindretalsbeskyttelsen også indføres for overenskomstansatte præster samt forslag om, større mulighed for fleksibilitet for ansættelse af præster. Det er ikke noget stort lovprogram. Ministeren har lyttet til, at man trænger til en reformpause. Han orienterede om, at der er nedsat et udvalg, der skal se på provstestillingen. Udvalget skal se på muligheden for en bredere rekruttering af provster, samt lave et serviceeftersyn af provsteembedet set i lyset af den senere tids mange betænkninger, herunder muligvis inddrage en historisk omtale af provstestillingernes udvikling gennem tiderne. Det første møde afholdes i starten af oktober. Den første del af arbejdet vedrørende rekruttering skal behandles hurtigt, og man forventer at have et lovforslag klar omkring dette i begyndelsen af b. Status på FLØS, herunder orientering om FLØS-2 og e-lønsedler. Finn Skjoldan oplyste, at sidste års problemer med udsendelse af lønmateriale ser ud til at være overstået, da der ikke i år har været generelle problemer af den karakter. Der er påbegyndt en oprydning i FLØS. Tidligere medarbejdere, som har figureret i systemet, er blevet slettet, og stillingskategorier, som ikke længere anvendes, er ligeledes blevet slettet. Næste skridt er, at få oprettet nogle få stillingskategorier til dem, som enten ikke er tjenestemænd, tjenestemandslignende eller ansat efter overenskomsterne. I dag er der op mod et par hundrede stillingskategorier, men mængden vil blive reduceret væsentligt i løbet af det næste år. Torben Stærgaard orienterede om, at der har været arbejdet videre med elektroniske lønsedler siden sidste FSU-møde i januar Multidata tilbød i januar måned 2010 et nyt modul FLØS-2 hvor bl.a. e-lønsedler kunne indarbejdes som en overbygning i FLØS. Kordegne, kirkegårdsledere og har efterfølgende deltaget i en workshop for at se på modulet. Bearbejdningen fra workshoppen er sendt tilbage til Multidata, som efterfølgende har fremsendt en rapport til, som der ses på i øjeblikket. De elektroniske lønsedler vil formentlig blive en realitet fra starten af Som udgangspunkt vil ansatte i folkekirken få en elektronisk lønseddel, men såfremt der er enkelte personalegrupper/medarbejdere, som ikke har adgang til en PC/e-boks, vil de kunne rette henvendelse til arbejdsgiver, som herefter kan printe en lønseddel ud til medarbejderen. Han informerede endvidere om, at der har været arbejdet med decentral lønindberetning, hvor datafangsten til FLØS sker lokalt. Garnisons Kirkegård kører et pilotforsøg, da de også har erfaring med menighedsrådenes regnskaber. Man vil derfor kunne danne sig et helhedsindtryk af, hvordan det vil komme til at foregå i praksis.

4 Charlotte Muus Mogensen spurgte, om FLØS-2 vil betyde andre arbejdsgange end dem, som der er i dag. Side 4 Torben Stærgaard svarede, at systemet er indrettet sådan, at datafangsten kan foregå ved den enkelte medarbejder, men de aktører, som deltog i workshoppen mente, at stifterne forsat har en meget central rolle i forbindelse med indberetning af løn til FLØS. Som det ser ud nu, fortsætter den hidtidige struktur, men måske med mulighed for, at nogle menighedsråd kan foretage indtastning/indberetning, hvis man ønsker det. Hanne Gram spurgte, om der er mulighed for, at komme med forslag eller ønsker til forbedring af lønsedlerne. Torben Stærgaard svarede bekræftende til dette men kunne ikke på forhånd love, at alle ønsker imødekommes. Ønskerne skal sendes til Finn Skjoldan. c. Orientering fra Uddannelsesudvalget Annemarie Steffensen oplyste, at der siden sidste FSU-møde har været afholdt to møder i Uddannelsesudvalget. Et i februar og et i august Ved mødet i februar blev den endelige fordeling af midler fra kompetencefonden 2009 fastlagt. Der blev søgt for langt flere midler end der var til rådighed. Der var 215 ansøgninger og 108 ansøgninger blev imødekommet. Forklaringen på de mange ansøgninger i forhold til tidligere år skyldes formentlig, at man skal søge for hver uddannelse man ønsker, og kan altså ikke slå flere uddannelsesønsker sammen i én ansøgning. Der var 1,6 mio. kr. til fordeling og, der forventes nogenlunde det samme beløb til næste fordeling. Hun orienterede om, at opslaget for kompetencefonden 2010 starter med udgangen af september måned 2010 og løber til begyndelsen af december Der bliver et uddannelsesudvalgsmøde igen i februar 2011, hvor den endelige fordeling vil ske. Tilsagnsbreve/afslagsbreve vil kunne sendes ud omkring 1. marts Hun informerede endvidere om anvendelse af 3-partsmidlerne på de tre hovedorganisationers område. Midlerne til OAO-gruppen er anvendt efter et princip, der minder om kompetencefonden, og den kører nu for anden gang. ACgruppen har valgt at anvende midlerne til et kursus i kommunikation og retorik. Det er et konsulentfirma, som skal stå for selve kurset, ligesom konsulentfirmaet også vil udarbejde materiale til kurset. CO10-gruppen forventer at anvende midlerne på et seminar, som skal udbrede kendskabet til de nye overenskomster. Hun sagde, at man på det seneste møde i uddannelsesudvalget i august måned 2010 havde drøftet udvalget opgaver og fremtid. Der var generel tilslutning til, at uddannelsesudvalget skal fortsætte. På næste møde i udvalget skal der ske en bredere drøftelse af uddannede i folkekirken, ligesom der skal drøftes behovet for at lade kompetencefondens midler fordele på en anden måde end hidtil, hvor det er sket i forhold til lønsummen for de enkelte organisationer. Hun sagde afslutningsvis, at der i forbindelse med kompetencefonden har været stor succes med at få de ufaglærte og de kortuddannelse til at tage på uddannelse. Mange andre steder, er det AC-området, der er aftager af de fleste midler. Formanden oplyste, at ministeriet i den senere tid har overvejet udvalgenes fremtid. Det er ministeriets opfattelse, at der er et bredt ønske om, at uddannelsesud-

5 valget skal fortsætte arbejdet men måske under lidt anderledes rammer. Ministeriet vil fremover med jævne mellemrum vurdere behovet for at opretholde de enkelte udvalg. Side 5 Elisabeth Jensen spurgte, om arbejdet med at tilrettelægge et intro-kursus for nyansatte vil blive taget op igen. Formanden svarede, at ministeriet har søgt om at få videreført de midler, der er afsat og der er fuld tilslutning til at komme i gang med opgaven. Årsagen, til at der ikke er arbejdet videre hermed, har primært været, at ministeriet ikke har haft de nødvendige ressourcer. Hanne Gram ville være betænkelig ved at nedlægge uddannelsesudvalget og sagde, at det er godt med sådan et udvalg. Det har været godt for 3Fs område. d. Brancheudvalget under SCKK Annemarie Steffensen oplyste, at hele AMU-målgruppen nu er flyttet ind under Brancheudvalget. Der er travlt med arbejdet i de underarbejdsgrupper, der er under Brancheudvalget, så Brancheudvalgets møde den 2. september 2010 blev aflyst på grund af travlhed i underarbejdsgrupperne. Et af underudvalgene arbejder med at udvikle en faglæreruddannelse. Her er tanken, at lave et 1-dags seminar for underviserne på AMU-kurserne, hvor lærerne bl.a. præsenteres for emner som pædagogik og folkekirkens opbygning. Det er lykkedes at få finansieret seminariet gennem midler fra Undervisningsministeriet. Hun omdelte en liste over de underarbejdsgrupper, der er under Brancheudvalget. Charlotte Muus Mogensen bad om, at der på et tidspunkt kommer en tilbagemelding på, hvad der sker på uddannelsesområderne, da ikke alle organisationerne er med i de forskellige underudvalg. Erik Vigsø kunne tilslutte sig og sagde, at der mangler information om, hvad der arbejdes med i underudvalgene. Annemarie Steffensen svarede, at der er behov for at få bredt viden/information ud fra underarbejdsgrupperne. Helle Samson supplerede, at hun forestillede sig, at uddannelsesudvalget får en mere koordinerende rolle i fremtiden i forhold til at skabe overblik over de mange forskellige uddannelser og i forhold til at få informeret ud til andre udvalg/arbejdsgrupper. Formanden understregede, at ministeriet gerne vil se på, hvordan man kan brede orienteringen ud. e. Orientering vedr. projekt teamsamarbejde for præster Annemarie Steffensen orienterede om, at det er et SCKK støttet projekt og der er løbende blevet informeret om projektets fremdrift. Projektet er afsluttet, og det har været en stor succes. Projektets afsluttende rapport er lagt på Selvom projektet kun har involveret præster,

6 kan andre faggrupper utvivlsomt høste gode erfaringer til inspiration for videre arbejde. Dem som har været med i projektet står gerne til rådighed for vejledning og råd til andre personalegrupper. Biskoppen over Roskilde Stift og Roskilde Domprovsti deltog med stor entusiasme i projektet. Side 6 Formanden opfordrede til, at andre faggrupper også søger inspiration i rapporten fra projektet og til evt. at søge om midler fra SCKK til at komme i gang med et projekt. Ambassadørerne for projektet er villige til at hjælpe andre i gang. Charlotte Muus Mogensen oplyste i relation til dette, at de inden for hendes gruppe har tænkt på at arbejde med netværksdannelse. Annemarie Steffensen understregede, at der er lagt vægt på at beskrive metoder, der vil virke tilskyndende for andre at tage op. Klaus Frederiksen oplyste, at FDK har gode erfaringer med projekter, der fokuserer på teamsamarbejde. Hanne Gram supplerede, at de inden for hendes område har haft et konkret projekt, som har resulteret i udarbejdelse af en personalepolitik. Per Bucholdt Andreasen fandt det spændende, at der nu er kommet en mere generel systematisk beskrivelse af, hvordan man laver teamsamarbejde. Emnet er i øjeblikket i fokus blandt præster. f. Planlægning af arbejdstid med outlook. Bilag vedlagt. Torben Stærgaard henviste til den udsendte vejledning. Som følge af de nye overenskomster har IT-kontoret arbejdet med, hvordan planlægning af arbejdstid via outlook kan ske. Vesterbro Bykirke og et mindre provstisogn har sammen med IT-kontoret set på, hvorledes outlook som standardsystem kan anvendes til planlægning af arbejdstid uden, at man behøver at ændre noget ved outlook. Der har hersket en misforståelse om, at kirkefunktionærer ikke kan komme på kirkenettet. Det kan de godt, hvis man lokalt beslutter det. Øvelsen har derfor været, at man har arbejdet videre med outlook via Kirkenettet, da det også sikrer, at der er kommunikation indbyrdes mellem de ansatte. Økonomien for sognene er 200 kr. pr. medarbejder pr. år, hvorefter medarbejderne kan få en konto på Kirkenettet, så de kan bruge outlook og kalenderen. Han refererede til, at der er mange ansatte, som af menighedsrådet har fået stillet en mobiltelefon til rådighed. Mange mobiltelefoner kan i dag modtage post, og man kan via telefonen også se sin kalender, så hvis man ikke lige er på kontoret, kan man via telefonen følge med i planlægningen. Vejledingen er ikke et udtryk for en obligatorisk ordning, men er derimod en vejledning om, hvordan man lokalt kan vælge at bruge systemerne på en måde, hvor man har erfaring for, at det virker. Det bliver nu meldt ud til menighedsrådene og, der er herefter mulighed for, at man kan tilslutte sig. Formanden supplerede, at man kan tilgå systemet fra en privat PC. Ester Jensen spurgte, om det så er en forudsætning, at man har outlook installeret på sin private PC.

7 Torben Stærgaard svarede, at der er tale om en internetløsning, hvor man via internettet kigger i outlook, så det kræver kun, at man har en browser. Man kan ikke helt det samme via internettet, som hvis man har selve outlook installeret, men man har mulighed for at se sin post og kigge i sin kalender. Side 7 Inge Lise Pedersen spurgte, hvad den reelle udgift er for folkekirken. Torben Stærgaard svarede, at man ikke helt har dannet sig et overblik over det, men der vil formentlig være tale om 5-10 tusinde personer, som skal kobles til. Der er ikke tale om fx præster, da de i forvejen er tilkoblet. Det er kun de ekstra medarbejdere fx kontaktpersoner, som vil skulle tilkobles. Elisabeth Jensen bemærkede, at Landsforeningen er overrasket over, at der skal betales 200 kr. pr. medarbejder pr. år, da det, efter hendes opfattelse, i forbindelse med overenskomsterne var en forudsætning, at der blev stillet et system til rådighed, som kan håndtere en planlægning, uden at det skulle koste ekstra. Charlotte Muus Mogensen mente ikke, at det havde været en forudsætning for overenskomsten. Finn Skjoldan fremførte, at det ikke er en aftale og følgelig ikke er skrevet ind i selve overenskomstteksten, og det aldrig havde været en forudsætning for overenskomsterne. Det var et system, som ministeriet ville arbejde for at udvikle. Formanden pointerede, at ministeriet er blevet pålagt at finde en løsning i forbindelse med overenskomsterne. Der har været kigget på andre systemet, som koster væsentlig mere end 200 kr. pr. medarbejdere pr. år. Den løsning der er fundet, er ikke et pålæg, men noget man kan bruge, hvis man vil løse sin planlægning på en hensigtsmæssig måde. g. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af sygefravær i folkekirken Christa Hector Knudsen oplyste, at arbejdsgruppen har udarbejdet vejledningsmateriale vedrørende sygefravær for kirkefunktionærer, som er sendt i høring i FSU. De fleste organisationer har afgivet høringssvar, og de er generelt positive. Ministeriet regner med at publicere materialet via i nær fremtid. De bemærkninger der er kommet, vil man forsøge at få indarbejdet i materialet. Det andet punkt arbejdsgruppen har arbejdet med er, hvorvidt der skal ske en registrering af sygefravær for kirkefunktionærer. Der er fra arbejdsgruppen, opbakning til en obligatorisk central registrering af sygefravær for kirkefunktionærer, men der er forskellige synspunkter på, hvad statistikken om sygefravær skal bruges til. Der har været sendt en indstilling til arbejdsgruppen angående dette, og ministeriet kigger nu på en statistikmodel, som tilgodeser alle grupper. Endelig skal arbejdsgruppen beskæftige sig med, hvordan sygefraværet kan nedbringes ved at fokusere på trivsel. Emnet skal tages op på næste møde i arbejdsgruppen, hvor en repræsentant fra 3F vil komme med et indlæg om trivsel. Herefter vil der blive fremsendt en samlet indstilling fra arbejdsgruppen. Hanne Gram fandt, at registrering af sygefravær vil være et godt redskab til at holde øje med arbejdsmiljøet. Det bør gælde for alle folkekirkens ansatte.

8 Helle Samson var glad for, at ministeriet vil tage hånd om, hvordan de statistiske oplysninger kan benyttes. Side 8 Elisabeth Jensen bemærkede, at der havde været en drøftelse af, hvorvidt præsterne skal med i statistikken. Det er vigtigt, at det kommer til at fremgå, hvad statistikken dækker. Christa Hector Knudsen tilføjede, at ministeriet vil strikke en model sammen og titlen på statistikken bliver dækkende for, hvad den omhandler. Charlotte Muus Mogensen mente, at det ville være godt, hvis man har statistikken på plads før arbejdsgruppen beskæftiger sig med, hvordan sygefraværet kan nedbringes. Det er vanskeligt at gå til opgaven, når ikke statistikken foreligger. Christa Hector Knudsen tilføjede, at man kan have materialet/værktøjet klar, men først præsentere det, når statistikken foreligger. Formanden opfordrede arbejdsgruppen til at køre et parallelt forløb og dermed søge vejledning hos Trivselsmeter om, hvordan værktøjet kan udarbejdes, så det kan være klar, når statistikken foreligger. Præsternes ansættelsesmyndighed er og kirkefunktionærernes ansættelsesmyndighed er menighedsrådene. Det giver i sig selv nogle skævheder i forhold til at opgøre en statistik for alle personalegrupper, men vil koordinere en statistik, hvor ingen føler sig klemt, men hvor statistikken samtidig dækker bredt. Inge Lise Pedersen kunne tilslutte sig, at det tydeligt bør fremgå, hvilke personalegrupper statistikken dækker. Ad 3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken Formanden redegjorde for, at der i relation til arbejdsmiljø bliver arbejdet med området i forskellige organer nemlig i FSU, i Arbejdsmiljørådet og i Arbejdsgruppen angående arbejdsmiljø for præster. I alle tre organer har der været talt om, at der er behov for at gennemføre en ny undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø og ministeriet vil derfor søge om midler til at gennemføre undersøgelsen således, at der kan laves oplæg i 2011 med henblik på en gennemførelse af undersøgelsen i Undersøgelsen vil favne alle faggrupper. De tre organer skal drive processen, og vil understøtte med sekretariatsbistand. Udviklingen inden for IT kommer os i møde og gør, at det bliver billigere end sidste gang at distribuere og håndtere data. Inge Lise Pedersen var glad for, at undersøgelsen først skal gennemføres i 2012, da man på det tidspunkt er kommet lidt forbi overenskomsterne, som ellers vil skabe risiko for et fortegnet billede. Hun fandt det vigtigt, at en kvantitativ undersøgelse skal suppleres med en kvalitativ undersøgelse, ellers kan man ikke bruge undersøgelsen til ret meget. Formanden var enig og betonede vigtigheden af, at man på tværs af de tre arbejdsmiljøorganer skal gøre noget ud af at se på, hvorledes undersøgelsen skal gennemføres.

9 Elisabeth Jensen oplyste, at Arbejdsmiljørådet har afholdt sit 3. møde hvor opgaver blev drøftet herunder arbejdsmiljøundersøgelse og elektronisk APV. Hun oplyste, at det fra 2011, ikke er muligt at drive hjemmesiden Det er fra Landsforeningens side ved at blive undersøgt, om Arbejdsmiljørådet evt. kan overtage hjemmesiden. Det vil betyde, at hjemmesiden i så fald skal ligge på Landsforeningens server. I øjeblikket koster det kr. at have hjemmesiden liggende hos BAR SoSu. Landsforeningen vil undersøge, hvorvidt det via fællesfonden er muligt at skaffe midler til at opretholde hjemmesiden. Side 9 Formanden understregede, at det vil være godt at opretholde hjemmesiden. Ministeriet vil gerne være behjælpeligt med at udarbejde en handlingsplan, således at det sikres, at hjemmesiden ikke går tabt. Ad 4. Status på overenskomster for kirkefunktionærer og OK08/OK11 Finn Skjoldan erindrede om, at løn- og ansættelsesvilkår i staten og folkekirken varetages af Personalestyrelsen herunder OK11. Ministeriet har løbende drøftet med de faglige organisationer og menighedsrådene, hvorledes ministeriet kan understøtte den kommende forhandlingscyklus. Ministeriet vil udsende lønstatistik til menighedsrådene til brug for forhandlingerne, som finder sted i tidsrummet 15. september 2010 til 15. november Sammen med statistikken fremsendes en vejledning til menighedsrådene. Af statistikken vil fremgå gennemsnitslønnen for lokalområdet for de enkelte faggrupper, der er ansat. Statistikken vil også blive sendt til de forhandlingsberettigede organisationer, dog kun vedrørende den enkelte organisations egne medlemmer. Såfremt statistikken for et bestemt lokalområde kun repræsenterer fx 3 kirketjenere, vil statistikken blive udvidet til at repræsentere gennemsnitslønnen for et helt stift. Han informerede om, at der for 2 faggrupper pt. er ved at blive undersøgt, om der er sket en forkert indplacering i forbindelse med overenskomsternes indgåelse. Der er endnu ikke skabt det fulde overblik, men der arbejdes på det. Esther Jensen sagde, at sognemedhjælperne har konstateret, at man i løbet af det første år efter overenskomsternes indgåelse kun har modtaget 36% af de pligtige indberetninger om ansættelser fra menighedsrådene. Hun ønskede i forbindelse med OK11, at indberetningspligten går tilbage til stifterne, da stifterne er bedre til at opfylde forpligtelsen. Finn Skjoldan svarede, at man gerne vil drøfte dette i et andet forum, og at det kan være et muligt ønske til OK11. Han oplyste, at ministeriet i samarbejde med stifterne og Landsforeningen har nedsat en arbejdsgruppe til at forberede sig til forhandlingerne. Gruppen skal bl.a. forholde sig til organisationernes krav til OK11. Helle Samson var glad for, at ministeriet sørger for at udsende lønstatistikker, da de er meget efterspurgte. Hanne Gram oplyste, at 3F også er i gang med at forberede sig til de forestående forhandlinger. Ad 5. Informationsarkitektur og udvalgsopgaver

10 Torben Stærgaard orienterede om, at ministeriet har fået bevilget 1,5 mio. kr. fra SCKK, hvoraf 2/3 af midlerne skal gå til udviklingen af en uddannelsesportal med emner indenfor kirkeuddannelse. Midlerne er ikke tænkt anvendt til udvikling af den tekniske side af portalen, men til indholdet til hjemmesiden bl.a. vedrørende strategisk kompetenceudvikling I første omgang bliver portalen etableret for kirkefunktionærer, da det er dem, bevillingen dækker, men der satses på, at strukturen også på et senere tidspunkt kan bruges for andre personalegrupper i folkekirken. Der lægges op til, at de nuværende mange hjemmesider om uddannelse mv. fremover skal have et andet liv. Formålet er, at de folkekirkeligt ansatte kun skal præsenteres for de oplysninger, der har relevans for netop dem, Dermed bliver det mere overskueligt og brugervenligt. Fremover vil der derfor kun være to hjemmesider - den nye portal kirkeuddannelse og Der skal være hensigtsmæssige links til kurser mv. på hjemmesiderne således, at der bliver en kobling til de kurser som er relevante. Der vil desuden blive skabt mulighed for, at også folk med læsevanskeligheder kan få god nytte af hjemmesiderne fx via oplæsningsfunktioner. Side 10 Hanne Gram spurgte, om alle personalekategorier blandt kirkefunktionærer tænkes med ind i portalen. Torben Stærgaard svarede bekræftende til dette. Charlotte Muus Mogensen spurgte hvorledes strategisk kompetenceudvikling tænkes ind under uddannelse. Torben Stærgaard svarede, at der vil blive tale om en trefløjet hjemmeside dvs., der vil være en medarbejder tilgang, en arbejdsgiver tilgang og en fælles tilgang. Strategisk kompetenceudvikling vil være at finde på den tilgang, som menighedsrådet/arbejdsgiveren og medarbejderne får. Det, der er bevilget midler til, er bl.a. at opsamle erfaring med strategisk kompetenceudvikling og derved give de gode eksempler på, hvordan man arbejder målrettet med strategisk kompetenceudvikling. Charlotte Muus Mogensen spurgte, om hjemmesiden skal hedde kirkeuddannelse. Torben Stærgaard svarede, at det er det, som hjemmesiden hedder i øjeblikket. Han oplyste, at arbejdet som projekt at regne lukkes ned ved udgangen af Herefter vil der være tale om et system, der er i drift. Formanden pointerede vigtigheden i, at navngive en hjemmeside, som folk kan huske. Ad 6. Human Ressource Management a. MUS arbejdsgruppen. Godkendelse af nyt MUS koncept. Bilag vedlagt Finn Skjoldan opsummerede kort baggrunden for HRM-styregruppen. På 2 år har arbejdsgruppen afholdt 10 møder. Der er brugt en del tid på sproglige formuleringer dels for at sikre, at alle parter har en fælles forståelse og dels for, at der er opnået et resultat, som alle kan stå inde for. Nogle af resultaterne fra HRMstyregruppen skal forelægges for FSU. Såfremt FSU ikke er enstemmigt enig i et

11 givent resultat, vil det være sådan, at ministeriet må overveje, hvordan resultatet så skal være. Side 11 Han udbad sig herefter kommentarer til MUS konceptet. Hanne Gram udtrykte, at selve MUS konceptet er godt, men hun pointerede, at 3F ikke kan gå ind for, at der på side 6, 7 og 14 i materialet står omtalt, at man kan drøfte løn under MUS. MUS kan, efter hendes opfattelse, derved føre til en uhensigtsmæssig debat om løn. Det er derfor 3Fs ønske, at man fjerner omtalen af løn i konceptet. Finn Skjoldan bemærkede, at 3Fs problemstilling har været drøftet i både HRMstyregruppen og i MUS-arbejdsgruppen. Der er ikke tale om, at der ved MUS kan indgås en lønaftale men, at der kan ske en drøftelse af lønnen under MUS. Han sagde, at den øvrige del af HRM-styregruppen er enig i det, der står omkring løn i konceptet. Man kan ikke skille kompetenceudvikling og løn. Han spurgte, om 3F kan indgå et kompromis, hvis der, de steder hvor der står omtalt løn bliver indføjet, at man kan drøfte løn, men at der ikke kan ske forhandling. Charlotte Muus Mogensen bemærkede, at hun selv er med i MUS-arbejdsgruppen og dermed er tilhænger af, at kompetence og løn hænger sammen. Hun sagde dog, at hun ikke vil have et problem med, at der alle steder i konceptet kommer til at stå, at der ikke må forhandles om løn på MUS. Finn Skjoldan opsummerede, at der gives 10 dages høringsfrist til FSU s medlemmer. Høringen gælder det eksisterende udkast inkl. 3Fs ændringsforslag, således at der hvor løn omtales i konceptet bliver tilføjet, at der ikke kan ske forhandling. Eric Holm spurgte, hvorfor vendingen systematisk kompetenceudvikling ikke nævnes i MUS-konceptet. Sine Thiman Dreyer svarede, at det har været drøftet i MUS-arbejdsgruppen, men at MUS-konceptet i sig selv lægger op til, at kompetenceudvikling behandles strategisk og systematisk, hvorfor vendingen med vilje ikke er brugt. Christa Hector Knudsen tilføjede, at der via arbejdet i styregruppen om kompetenceløft kommer fokus på strategisk kompetenceudvikling. Elisabeth Jensen havde et teknisk opklarende spørgsmål til, hvordan MUSkonceptet kan implementeres, når implementering af 3-partsaftalen ikke er godkendt og implementeret. Hun refererede specielt til afsnittet om senior- og fratrædelsesaftale. Finn Skjoldan svarede, at cirkulæret er udarbejdet og udsendes, når MUS konceptet er godkendt. b. Arbejdsgruppen om implementering af 3-partsaftalen. Godkendelse af oplæg til implementering. Bilag vedlagt. Elisabeth Jensen havde en bemærkning til pkt om seniorpolitik, der er for holdningspræget formuleret. Hun mente ikke, at det hører hjemme i den del af

12 personalepolitikken, som der er lagt op til. Man bryder med systematikken i personalepolitikken. Side 12 Formanden oplyste, at ministeriet hører bemærkningerne, og vil inddrage dem i overvejelserne inden den endelige beslutning træffes. c. Orientering om Projekt oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads Finn Skjoldan orienterede kort om, at arbejdsgruppen pt. arbejder på at fastlægge mål og målgruppe. d. Orientering om Projekt 2. karriereforløb Finn Skjoldan fortalte, at der er udarbejdet et inspirationskatalog og dialogredskab som sammen med et præsentationsbrev vil blive lanceret på intranettet og Desuden vil materialet blive sendt til de faglige organisationer. e. HRM-styregruppen fremtidige opgaver Finn Skjoldan oplyste, at der blandt HRM-styregruppens medlemmer er overvejende opbakning til, at der fremover skal være et HR organ, der kan behandle HRrelaterede emner. Ministeriet vil udsende et forslag til, hvordan det kan ske. Hanne Gram, Helle Samson, Erik Vigsø og Charlotte Muus Mogensen gav udtryk for, at man bør opretholde et forum, der kan drøfte HR, da de enkelte menighedsråd er for små til at kunne løfte en sådan opgave. Ad 7. Eventuelt Der var ingen bemærkninger under eventuelt. FSU-møderne i 2011 finder sted: fredag 21. januar kl i Eigtved Pakhus fredag den 2. september kl i Eigtved Pakhus.

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010.

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dato: 29. januar 2010 Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Elisabeth Jensen

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 15. februar 2011 Referat af møde i FSU fredag den 21. januar 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 10. oktober 2007 Referat af møde i FSU den 7. september 2007 3. Kontor Sagsbehandler Sine Thiman Dreyer Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken.

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dato: 25. maj 2010 Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dokument nr. 53658/10 Kirkeministeriet Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Dok: Sagsbehandler

Læs mere

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 3. juli 2009 Referat af møde i FSU den 16. januar 2009 KM-3 Sagsbehandler Christa Hector Knudsen Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dato: 22. februar 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 20. januar 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Dato: 23. januar 2015 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Inge Lise Pedersen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 27. september 2011 Referat af mødet i FSU, fredag den 2. september 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Dato: 1. marts 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU fredag den 5. september 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Ole Wind Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Referet af møde i FSU, fredag den 17. januar 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Helene Devantié Klaus Frederiksen Merete Sand Anders Thorup

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU, fredag den 18. januar 2013 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Inge Lise Pedersen Ole Wind Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 10/9 2015 September 2015 Mødedato: 10. september 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V. Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen IT-Styregruppen Referat af møde nr. 19 den 22. september 2008 Til stede var: Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA) Kordegn Stephen Larsen (STL) Afdelingschef Steffen Brunés

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening Referat af møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg den 2. september 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd IT-Styregruppen Referat af møde nr. 18 den 16. januar 2008 Til stede var: Som repræsentant for: Bygningskonsulent Keld Nielsen Landsforeningen af Menighedsråd Biskop Jan Lindhardt Biskopperne Provst Paw

Læs mere

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00 - it til folkekirken Side Dato: 17. marts 2011 ItK-Dok. nr.: 23915-11 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst Paw Kingo Andersen

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Kirkekonferencen 2017

Kirkekonferencen 2017 Kirkekonferencen 2017 Arbejdsmiljø: aktuelle udfordringer og løsninger 9. september 2017 Hans Hjerrild, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Dagsorden Folkekirkens Arbejdsmiljøråd hvem er vi Den korte status på

Læs mere

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT IT-Styregruppen Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009 Til stede var: Bygningskonsulent Keld Nielsen Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA)

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system

Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Kunsten at udøve ledelse i Folkekirkens 2-strengede system Dagsorden Indledning om ledelse Definition af Folkekirkens 2-strengede system Workshop Pointer om ledelse til anvendelse i praksis Folkekirkens

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret Notat Referat 13. møde i styregruppen vedr. it-strategi - den 17. maj 2006. Til stede var: Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen Afdelingsleder Lone Toftgård (observatør) Provst Leif Arffmann

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver Dato: 3. januar 2006 Dok. Nr.: 269341 1 Indledning Provsteembedet er et gejstligt embede, og arbejdsgruppen har lagt stor vægt på, at dette også skal

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl.

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 20. juni 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Kim Heikki, Henrik E. Jørgensen, Ulla Lykke Pedersen, Charlotte

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 03/09 2014 September 2014 Mødedato: 3. september 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Kampmannsgade 4, 1790 København V., Det Grønne Mødelokale K-2-26 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL.

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL. Mødedato/-tid: 11. marts 2015 kl. 10.30 15.00 Mødested: Deltagere: Afbud fra: BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere