Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening"

Transkript

1 Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen Jørgen Højbjerg Andersen Helene Devantié Klaus Frederiksen Eric Holm Anders Thorup Charlotte Muus Mogensen Erik Vigsø Hanne Gram Helle Samson Esther Jensen Per Bucholdt Andreasen Ole Opstrup Mai Pedersen Christa Hector Knudsen Rasmus Paaske Larsen Rasmus Rex Annemarie Steffensen Sine Thiman Dreyer Marlene Dupont Natasja Agerskov Perotti Torben Stærgaard Christian Orup Damgaard Lone Klixbüll (sekretær) Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Danmarks Kirketjenerforening Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dansk Organist og Kantor Samfund Danmarks Kordegneforening 3F Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Den Danske Præsteforening Danmarks Provsteforening Personalestyrelsen Formanden bød velkommen til mødet og rettede en speciel velkomst til Helene Devantié, Danmarks Kirketjenerforening, som var med for første gang. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar Gensidig orientering a. Nyt fra b. Status på FLØS, herunder orientering om FLØS-2 og e-lønsedler.

2 c. Orientering fra Uddannelsesudvalget d. Brancheudvalget under SCKK e. Orientering vedr. projekt teamsamarbejde for præster f. Planlægning af arbejdstid med outlook. Bilag vedlagt. g. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af sygefravær i folkekirken 3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken 4. Status på overenskomster for kirkefunktionærer og OK08/OK11 5. Informationsarkitektur og udvalgsopgaver. 6. Human Ressource Management 7. Eventuelt a. MUS arbejdsgruppen. Godkendelse af nyt MUS koncept. Bilag vedlagt. b. Arbejdsgruppen om implementering af 3-partsaftalen. Godkendelse af oplæg til implementering. Bilag vedlagt. c. Orientering om Projekt oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads. d. Orientering om Projekt 2. karriereforløb. e. HRM-styregruppen fremtidige opgaver Side 2 Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar 2010 Elisabeth Jensen bemærkede, at der på side 7 i referatet skal stå, at hun på sidste møde havde sagt, at menighedsrådene skal sørge for at give organisationerne meddelelse om, at der er sket ansættelse og ikke som der står, at de skal sende kopi af ansættelsesbeviset. Referatet blev herefter godkendt. Ad 2. Gensidig orientering Formanden gav en kort gennemgang af forhistorien for FSU tilbage fra Udvalget af 14. januar Udvalget behandlede konkrete enkeltsager om kirkefunktionærers lønforhold. I slutningen af 1980 erne og i starten af 1990 erne blev der fra de faglige organisationer givet udtryk for, at de ikke ønskede en ventil på forhandlingsretten i form af udvalget. Udvalget blev derfor opløst. Dette blev imidlertid for drastisk et skridt og organisationerne mente, at det var vigtigt, at udveksle erfaringer. Det blev til oprettelsen af FSU, hvor der dengang ikke var meget konkrete dagsordner og ej heller konkret sagsbehandling. Oprindelig blev FSU oprettet med henblik på udveksling af erfaringer vedrørende tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, men nu er alle faggrupper inddraget. Præsteforeningen repræsenterer i FSU A-siden, dvs. ikke vedrørende præsters løn- og ansættelses-

3 forhold, men forhold, hvor præsten leder kirkefunktionærerne. har til enhver tid kompetence til, at tage forskellige relevante emner op i FSU. Side 3 a. Nyt fra Formanden fortalte, at har 2 lovforslag i regeringens lovkatalog, som vil blive bragt frem i forbindelse med folketingets åbning. Det ene er et lovforslag vedrørende ændring af en dato i forhold til gravstedskapitaler, og det andet lovforslag vedrører ændring af ansættelsesloven, så mindretalsbeskyttelsen også indføres for overenskomstansatte præster samt forslag om, større mulighed for fleksibilitet for ansættelse af præster. Det er ikke noget stort lovprogram. Ministeren har lyttet til, at man trænger til en reformpause. Han orienterede om, at der er nedsat et udvalg, der skal se på provstestillingen. Udvalget skal se på muligheden for en bredere rekruttering af provster, samt lave et serviceeftersyn af provsteembedet set i lyset af den senere tids mange betænkninger, herunder muligvis inddrage en historisk omtale af provstestillingernes udvikling gennem tiderne. Det første møde afholdes i starten af oktober. Den første del af arbejdet vedrørende rekruttering skal behandles hurtigt, og man forventer at have et lovforslag klar omkring dette i begyndelsen af b. Status på FLØS, herunder orientering om FLØS-2 og e-lønsedler. Finn Skjoldan oplyste, at sidste års problemer med udsendelse af lønmateriale ser ud til at være overstået, da der ikke i år har været generelle problemer af den karakter. Der er påbegyndt en oprydning i FLØS. Tidligere medarbejdere, som har figureret i systemet, er blevet slettet, og stillingskategorier, som ikke længere anvendes, er ligeledes blevet slettet. Næste skridt er, at få oprettet nogle få stillingskategorier til dem, som enten ikke er tjenestemænd, tjenestemandslignende eller ansat efter overenskomsterne. I dag er der op mod et par hundrede stillingskategorier, men mængden vil blive reduceret væsentligt i løbet af det næste år. Torben Stærgaard orienterede om, at der har været arbejdet videre med elektroniske lønsedler siden sidste FSU-møde i januar Multidata tilbød i januar måned 2010 et nyt modul FLØS-2 hvor bl.a. e-lønsedler kunne indarbejdes som en overbygning i FLØS. Kordegne, kirkegårdsledere og har efterfølgende deltaget i en workshop for at se på modulet. Bearbejdningen fra workshoppen er sendt tilbage til Multidata, som efterfølgende har fremsendt en rapport til, som der ses på i øjeblikket. De elektroniske lønsedler vil formentlig blive en realitet fra starten af Som udgangspunkt vil ansatte i folkekirken få en elektronisk lønseddel, men såfremt der er enkelte personalegrupper/medarbejdere, som ikke har adgang til en PC/e-boks, vil de kunne rette henvendelse til arbejdsgiver, som herefter kan printe en lønseddel ud til medarbejderen. Han informerede endvidere om, at der har været arbejdet med decentral lønindberetning, hvor datafangsten til FLØS sker lokalt. Garnisons Kirkegård kører et pilotforsøg, da de også har erfaring med menighedsrådenes regnskaber. Man vil derfor kunne danne sig et helhedsindtryk af, hvordan det vil komme til at foregå i praksis.

4 Charlotte Muus Mogensen spurgte, om FLØS-2 vil betyde andre arbejdsgange end dem, som der er i dag. Side 4 Torben Stærgaard svarede, at systemet er indrettet sådan, at datafangsten kan foregå ved den enkelte medarbejder, men de aktører, som deltog i workshoppen mente, at stifterne forsat har en meget central rolle i forbindelse med indberetning af løn til FLØS. Som det ser ud nu, fortsætter den hidtidige struktur, men måske med mulighed for, at nogle menighedsråd kan foretage indtastning/indberetning, hvis man ønsker det. Hanne Gram spurgte, om der er mulighed for, at komme med forslag eller ønsker til forbedring af lønsedlerne. Torben Stærgaard svarede bekræftende til dette men kunne ikke på forhånd love, at alle ønsker imødekommes. Ønskerne skal sendes til Finn Skjoldan. c. Orientering fra Uddannelsesudvalget Annemarie Steffensen oplyste, at der siden sidste FSU-møde har været afholdt to møder i Uddannelsesudvalget. Et i februar og et i august Ved mødet i februar blev den endelige fordeling af midler fra kompetencefonden 2009 fastlagt. Der blev søgt for langt flere midler end der var til rådighed. Der var 215 ansøgninger og 108 ansøgninger blev imødekommet. Forklaringen på de mange ansøgninger i forhold til tidligere år skyldes formentlig, at man skal søge for hver uddannelse man ønsker, og kan altså ikke slå flere uddannelsesønsker sammen i én ansøgning. Der var 1,6 mio. kr. til fordeling og, der forventes nogenlunde det samme beløb til næste fordeling. Hun orienterede om, at opslaget for kompetencefonden 2010 starter med udgangen af september måned 2010 og løber til begyndelsen af december Der bliver et uddannelsesudvalgsmøde igen i februar 2011, hvor den endelige fordeling vil ske. Tilsagnsbreve/afslagsbreve vil kunne sendes ud omkring 1. marts Hun informerede endvidere om anvendelse af 3-partsmidlerne på de tre hovedorganisationers område. Midlerne til OAO-gruppen er anvendt efter et princip, der minder om kompetencefonden, og den kører nu for anden gang. ACgruppen har valgt at anvende midlerne til et kursus i kommunikation og retorik. Det er et konsulentfirma, som skal stå for selve kurset, ligesom konsulentfirmaet også vil udarbejde materiale til kurset. CO10-gruppen forventer at anvende midlerne på et seminar, som skal udbrede kendskabet til de nye overenskomster. Hun sagde, at man på det seneste møde i uddannelsesudvalget i august måned 2010 havde drøftet udvalget opgaver og fremtid. Der var generel tilslutning til, at uddannelsesudvalget skal fortsætte. På næste møde i udvalget skal der ske en bredere drøftelse af uddannede i folkekirken, ligesom der skal drøftes behovet for at lade kompetencefondens midler fordele på en anden måde end hidtil, hvor det er sket i forhold til lønsummen for de enkelte organisationer. Hun sagde afslutningsvis, at der i forbindelse med kompetencefonden har været stor succes med at få de ufaglærte og de kortuddannelse til at tage på uddannelse. Mange andre steder, er det AC-området, der er aftager af de fleste midler. Formanden oplyste, at ministeriet i den senere tid har overvejet udvalgenes fremtid. Det er ministeriets opfattelse, at der er et bredt ønske om, at uddannelsesud-

5 valget skal fortsætte arbejdet men måske under lidt anderledes rammer. Ministeriet vil fremover med jævne mellemrum vurdere behovet for at opretholde de enkelte udvalg. Side 5 Elisabeth Jensen spurgte, om arbejdet med at tilrettelægge et intro-kursus for nyansatte vil blive taget op igen. Formanden svarede, at ministeriet har søgt om at få videreført de midler, der er afsat og der er fuld tilslutning til at komme i gang med opgaven. Årsagen, til at der ikke er arbejdet videre hermed, har primært været, at ministeriet ikke har haft de nødvendige ressourcer. Hanne Gram ville være betænkelig ved at nedlægge uddannelsesudvalget og sagde, at det er godt med sådan et udvalg. Det har været godt for 3Fs område. d. Brancheudvalget under SCKK Annemarie Steffensen oplyste, at hele AMU-målgruppen nu er flyttet ind under Brancheudvalget. Der er travlt med arbejdet i de underarbejdsgrupper, der er under Brancheudvalget, så Brancheudvalgets møde den 2. september 2010 blev aflyst på grund af travlhed i underarbejdsgrupperne. Et af underudvalgene arbejder med at udvikle en faglæreruddannelse. Her er tanken, at lave et 1-dags seminar for underviserne på AMU-kurserne, hvor lærerne bl.a. præsenteres for emner som pædagogik og folkekirkens opbygning. Det er lykkedes at få finansieret seminariet gennem midler fra Undervisningsministeriet. Hun omdelte en liste over de underarbejdsgrupper, der er under Brancheudvalget. Charlotte Muus Mogensen bad om, at der på et tidspunkt kommer en tilbagemelding på, hvad der sker på uddannelsesområderne, da ikke alle organisationerne er med i de forskellige underudvalg. Erik Vigsø kunne tilslutte sig og sagde, at der mangler information om, hvad der arbejdes med i underudvalgene. Annemarie Steffensen svarede, at der er behov for at få bredt viden/information ud fra underarbejdsgrupperne. Helle Samson supplerede, at hun forestillede sig, at uddannelsesudvalget får en mere koordinerende rolle i fremtiden i forhold til at skabe overblik over de mange forskellige uddannelser og i forhold til at få informeret ud til andre udvalg/arbejdsgrupper. Formanden understregede, at ministeriet gerne vil se på, hvordan man kan brede orienteringen ud. e. Orientering vedr. projekt teamsamarbejde for præster Annemarie Steffensen orienterede om, at det er et SCKK støttet projekt og der er løbende blevet informeret om projektets fremdrift. Projektet er afsluttet, og det har været en stor succes. Projektets afsluttende rapport er lagt på Selvom projektet kun har involveret præster,

6 kan andre faggrupper utvivlsomt høste gode erfaringer til inspiration for videre arbejde. Dem som har været med i projektet står gerne til rådighed for vejledning og råd til andre personalegrupper. Biskoppen over Roskilde Stift og Roskilde Domprovsti deltog med stor entusiasme i projektet. Side 6 Formanden opfordrede til, at andre faggrupper også søger inspiration i rapporten fra projektet og til evt. at søge om midler fra SCKK til at komme i gang med et projekt. Ambassadørerne for projektet er villige til at hjælpe andre i gang. Charlotte Muus Mogensen oplyste i relation til dette, at de inden for hendes gruppe har tænkt på at arbejde med netværksdannelse. Annemarie Steffensen understregede, at der er lagt vægt på at beskrive metoder, der vil virke tilskyndende for andre at tage op. Klaus Frederiksen oplyste, at FDK har gode erfaringer med projekter, der fokuserer på teamsamarbejde. Hanne Gram supplerede, at de inden for hendes område har haft et konkret projekt, som har resulteret i udarbejdelse af en personalepolitik. Per Bucholdt Andreasen fandt det spændende, at der nu er kommet en mere generel systematisk beskrivelse af, hvordan man laver teamsamarbejde. Emnet er i øjeblikket i fokus blandt præster. f. Planlægning af arbejdstid med outlook. Bilag vedlagt. Torben Stærgaard henviste til den udsendte vejledning. Som følge af de nye overenskomster har IT-kontoret arbejdet med, hvordan planlægning af arbejdstid via outlook kan ske. Vesterbro Bykirke og et mindre provstisogn har sammen med IT-kontoret set på, hvorledes outlook som standardsystem kan anvendes til planlægning af arbejdstid uden, at man behøver at ændre noget ved outlook. Der har hersket en misforståelse om, at kirkefunktionærer ikke kan komme på kirkenettet. Det kan de godt, hvis man lokalt beslutter det. Øvelsen har derfor været, at man har arbejdet videre med outlook via Kirkenettet, da det også sikrer, at der er kommunikation indbyrdes mellem de ansatte. Økonomien for sognene er 200 kr. pr. medarbejder pr. år, hvorefter medarbejderne kan få en konto på Kirkenettet, så de kan bruge outlook og kalenderen. Han refererede til, at der er mange ansatte, som af menighedsrådet har fået stillet en mobiltelefon til rådighed. Mange mobiltelefoner kan i dag modtage post, og man kan via telefonen også se sin kalender, så hvis man ikke lige er på kontoret, kan man via telefonen følge med i planlægningen. Vejledingen er ikke et udtryk for en obligatorisk ordning, men er derimod en vejledning om, hvordan man lokalt kan vælge at bruge systemerne på en måde, hvor man har erfaring for, at det virker. Det bliver nu meldt ud til menighedsrådene og, der er herefter mulighed for, at man kan tilslutte sig. Formanden supplerede, at man kan tilgå systemet fra en privat PC. Ester Jensen spurgte, om det så er en forudsætning, at man har outlook installeret på sin private PC.

7 Torben Stærgaard svarede, at der er tale om en internetløsning, hvor man via internettet kigger i outlook, så det kræver kun, at man har en browser. Man kan ikke helt det samme via internettet, som hvis man har selve outlook installeret, men man har mulighed for at se sin post og kigge i sin kalender. Side 7 Inge Lise Pedersen spurgte, hvad den reelle udgift er for folkekirken. Torben Stærgaard svarede, at man ikke helt har dannet sig et overblik over det, men der vil formentlig være tale om 5-10 tusinde personer, som skal kobles til. Der er ikke tale om fx præster, da de i forvejen er tilkoblet. Det er kun de ekstra medarbejdere fx kontaktpersoner, som vil skulle tilkobles. Elisabeth Jensen bemærkede, at Landsforeningen er overrasket over, at der skal betales 200 kr. pr. medarbejder pr. år, da det, efter hendes opfattelse, i forbindelse med overenskomsterne var en forudsætning, at der blev stillet et system til rådighed, som kan håndtere en planlægning, uden at det skulle koste ekstra. Charlotte Muus Mogensen mente ikke, at det havde været en forudsætning for overenskomsten. Finn Skjoldan fremførte, at det ikke er en aftale og følgelig ikke er skrevet ind i selve overenskomstteksten, og det aldrig havde været en forudsætning for overenskomsterne. Det var et system, som ministeriet ville arbejde for at udvikle. Formanden pointerede, at ministeriet er blevet pålagt at finde en løsning i forbindelse med overenskomsterne. Der har været kigget på andre systemet, som koster væsentlig mere end 200 kr. pr. medarbejdere pr. år. Den løsning der er fundet, er ikke et pålæg, men noget man kan bruge, hvis man vil løse sin planlægning på en hensigtsmæssig måde. g. Orientering fra arbejdsgruppen vedrørende håndtering af sygefravær i folkekirken Christa Hector Knudsen oplyste, at arbejdsgruppen har udarbejdet vejledningsmateriale vedrørende sygefravær for kirkefunktionærer, som er sendt i høring i FSU. De fleste organisationer har afgivet høringssvar, og de er generelt positive. Ministeriet regner med at publicere materialet via i nær fremtid. De bemærkninger der er kommet, vil man forsøge at få indarbejdet i materialet. Det andet punkt arbejdsgruppen har arbejdet med er, hvorvidt der skal ske en registrering af sygefravær for kirkefunktionærer. Der er fra arbejdsgruppen, opbakning til en obligatorisk central registrering af sygefravær for kirkefunktionærer, men der er forskellige synspunkter på, hvad statistikken om sygefravær skal bruges til. Der har været sendt en indstilling til arbejdsgruppen angående dette, og ministeriet kigger nu på en statistikmodel, som tilgodeser alle grupper. Endelig skal arbejdsgruppen beskæftige sig med, hvordan sygefraværet kan nedbringes ved at fokusere på trivsel. Emnet skal tages op på næste møde i arbejdsgruppen, hvor en repræsentant fra 3F vil komme med et indlæg om trivsel. Herefter vil der blive fremsendt en samlet indstilling fra arbejdsgruppen. Hanne Gram fandt, at registrering af sygefravær vil være et godt redskab til at holde øje med arbejdsmiljøet. Det bør gælde for alle folkekirkens ansatte.

8 Helle Samson var glad for, at ministeriet vil tage hånd om, hvordan de statistiske oplysninger kan benyttes. Side 8 Elisabeth Jensen bemærkede, at der havde været en drøftelse af, hvorvidt præsterne skal med i statistikken. Det er vigtigt, at det kommer til at fremgå, hvad statistikken dækker. Christa Hector Knudsen tilføjede, at ministeriet vil strikke en model sammen og titlen på statistikken bliver dækkende for, hvad den omhandler. Charlotte Muus Mogensen mente, at det ville være godt, hvis man har statistikken på plads før arbejdsgruppen beskæftiger sig med, hvordan sygefraværet kan nedbringes. Det er vanskeligt at gå til opgaven, når ikke statistikken foreligger. Christa Hector Knudsen tilføjede, at man kan have materialet/værktøjet klar, men først præsentere det, når statistikken foreligger. Formanden opfordrede arbejdsgruppen til at køre et parallelt forløb og dermed søge vejledning hos Trivselsmeter om, hvordan værktøjet kan udarbejdes, så det kan være klar, når statistikken foreligger. Præsternes ansættelsesmyndighed er og kirkefunktionærernes ansættelsesmyndighed er menighedsrådene. Det giver i sig selv nogle skævheder i forhold til at opgøre en statistik for alle personalegrupper, men vil koordinere en statistik, hvor ingen føler sig klemt, men hvor statistikken samtidig dækker bredt. Inge Lise Pedersen kunne tilslutte sig, at det tydeligt bør fremgå, hvilke personalegrupper statistikken dækker. Ad 3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken Formanden redegjorde for, at der i relation til arbejdsmiljø bliver arbejdet med området i forskellige organer nemlig i FSU, i Arbejdsmiljørådet og i Arbejdsgruppen angående arbejdsmiljø for præster. I alle tre organer har der været talt om, at der er behov for at gennemføre en ny undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø og ministeriet vil derfor søge om midler til at gennemføre undersøgelsen således, at der kan laves oplæg i 2011 med henblik på en gennemførelse af undersøgelsen i Undersøgelsen vil favne alle faggrupper. De tre organer skal drive processen, og vil understøtte med sekretariatsbistand. Udviklingen inden for IT kommer os i møde og gør, at det bliver billigere end sidste gang at distribuere og håndtere data. Inge Lise Pedersen var glad for, at undersøgelsen først skal gennemføres i 2012, da man på det tidspunkt er kommet lidt forbi overenskomsterne, som ellers vil skabe risiko for et fortegnet billede. Hun fandt det vigtigt, at en kvantitativ undersøgelse skal suppleres med en kvalitativ undersøgelse, ellers kan man ikke bruge undersøgelsen til ret meget. Formanden var enig og betonede vigtigheden af, at man på tværs af de tre arbejdsmiljøorganer skal gøre noget ud af at se på, hvorledes undersøgelsen skal gennemføres.

9 Elisabeth Jensen oplyste, at Arbejdsmiljørådet har afholdt sit 3. møde hvor opgaver blev drøftet herunder arbejdsmiljøundersøgelse og elektronisk APV. Hun oplyste, at det fra 2011, ikke er muligt at drive hjemmesiden Det er fra Landsforeningens side ved at blive undersøgt, om Arbejdsmiljørådet evt. kan overtage hjemmesiden. Det vil betyde, at hjemmesiden i så fald skal ligge på Landsforeningens server. I øjeblikket koster det kr. at have hjemmesiden liggende hos BAR SoSu. Landsforeningen vil undersøge, hvorvidt det via fællesfonden er muligt at skaffe midler til at opretholde hjemmesiden. Side 9 Formanden understregede, at det vil være godt at opretholde hjemmesiden. Ministeriet vil gerne være behjælpeligt med at udarbejde en handlingsplan, således at det sikres, at hjemmesiden ikke går tabt. Ad 4. Status på overenskomster for kirkefunktionærer og OK08/OK11 Finn Skjoldan erindrede om, at løn- og ansættelsesvilkår i staten og folkekirken varetages af Personalestyrelsen herunder OK11. Ministeriet har løbende drøftet med de faglige organisationer og menighedsrådene, hvorledes ministeriet kan understøtte den kommende forhandlingscyklus. Ministeriet vil udsende lønstatistik til menighedsrådene til brug for forhandlingerne, som finder sted i tidsrummet 15. september 2010 til 15. november Sammen med statistikken fremsendes en vejledning til menighedsrådene. Af statistikken vil fremgå gennemsnitslønnen for lokalområdet for de enkelte faggrupper, der er ansat. Statistikken vil også blive sendt til de forhandlingsberettigede organisationer, dog kun vedrørende den enkelte organisations egne medlemmer. Såfremt statistikken for et bestemt lokalområde kun repræsenterer fx 3 kirketjenere, vil statistikken blive udvidet til at repræsentere gennemsnitslønnen for et helt stift. Han informerede om, at der for 2 faggrupper pt. er ved at blive undersøgt, om der er sket en forkert indplacering i forbindelse med overenskomsternes indgåelse. Der er endnu ikke skabt det fulde overblik, men der arbejdes på det. Esther Jensen sagde, at sognemedhjælperne har konstateret, at man i løbet af det første år efter overenskomsternes indgåelse kun har modtaget 36% af de pligtige indberetninger om ansættelser fra menighedsrådene. Hun ønskede i forbindelse med OK11, at indberetningspligten går tilbage til stifterne, da stifterne er bedre til at opfylde forpligtelsen. Finn Skjoldan svarede, at man gerne vil drøfte dette i et andet forum, og at det kan være et muligt ønske til OK11. Han oplyste, at ministeriet i samarbejde med stifterne og Landsforeningen har nedsat en arbejdsgruppe til at forberede sig til forhandlingerne. Gruppen skal bl.a. forholde sig til organisationernes krav til OK11. Helle Samson var glad for, at ministeriet sørger for at udsende lønstatistikker, da de er meget efterspurgte. Hanne Gram oplyste, at 3F også er i gang med at forberede sig til de forestående forhandlinger. Ad 5. Informationsarkitektur og udvalgsopgaver

10 Torben Stærgaard orienterede om, at ministeriet har fået bevilget 1,5 mio. kr. fra SCKK, hvoraf 2/3 af midlerne skal gå til udviklingen af en uddannelsesportal med emner indenfor kirkeuddannelse. Midlerne er ikke tænkt anvendt til udvikling af den tekniske side af portalen, men til indholdet til hjemmesiden bl.a. vedrørende strategisk kompetenceudvikling I første omgang bliver portalen etableret for kirkefunktionærer, da det er dem, bevillingen dækker, men der satses på, at strukturen også på et senere tidspunkt kan bruges for andre personalegrupper i folkekirken. Der lægges op til, at de nuværende mange hjemmesider om uddannelse mv. fremover skal have et andet liv. Formålet er, at de folkekirkeligt ansatte kun skal præsenteres for de oplysninger, der har relevans for netop dem, Dermed bliver det mere overskueligt og brugervenligt. Fremover vil der derfor kun være to hjemmesider - den nye portal kirkeuddannelse og Der skal være hensigtsmæssige links til kurser mv. på hjemmesiderne således, at der bliver en kobling til de kurser som er relevante. Der vil desuden blive skabt mulighed for, at også folk med læsevanskeligheder kan få god nytte af hjemmesiderne fx via oplæsningsfunktioner. Side 10 Hanne Gram spurgte, om alle personalekategorier blandt kirkefunktionærer tænkes med ind i portalen. Torben Stærgaard svarede bekræftende til dette. Charlotte Muus Mogensen spurgte hvorledes strategisk kompetenceudvikling tænkes ind under uddannelse. Torben Stærgaard svarede, at der vil blive tale om en trefløjet hjemmeside dvs., der vil være en medarbejder tilgang, en arbejdsgiver tilgang og en fælles tilgang. Strategisk kompetenceudvikling vil være at finde på den tilgang, som menighedsrådet/arbejdsgiveren og medarbejderne får. Det, der er bevilget midler til, er bl.a. at opsamle erfaring med strategisk kompetenceudvikling og derved give de gode eksempler på, hvordan man arbejder målrettet med strategisk kompetenceudvikling. Charlotte Muus Mogensen spurgte, om hjemmesiden skal hedde kirkeuddannelse. Torben Stærgaard svarede, at det er det, som hjemmesiden hedder i øjeblikket. Han oplyste, at arbejdet som projekt at regne lukkes ned ved udgangen af Herefter vil der være tale om et system, der er i drift. Formanden pointerede vigtigheden i, at navngive en hjemmeside, som folk kan huske. Ad 6. Human Ressource Management a. MUS arbejdsgruppen. Godkendelse af nyt MUS koncept. Bilag vedlagt Finn Skjoldan opsummerede kort baggrunden for HRM-styregruppen. På 2 år har arbejdsgruppen afholdt 10 møder. Der er brugt en del tid på sproglige formuleringer dels for at sikre, at alle parter har en fælles forståelse og dels for, at der er opnået et resultat, som alle kan stå inde for. Nogle af resultaterne fra HRMstyregruppen skal forelægges for FSU. Såfremt FSU ikke er enstemmigt enig i et

11 givent resultat, vil det være sådan, at ministeriet må overveje, hvordan resultatet så skal være. Side 11 Han udbad sig herefter kommentarer til MUS konceptet. Hanne Gram udtrykte, at selve MUS konceptet er godt, men hun pointerede, at 3F ikke kan gå ind for, at der på side 6, 7 og 14 i materialet står omtalt, at man kan drøfte løn under MUS. MUS kan, efter hendes opfattelse, derved føre til en uhensigtsmæssig debat om løn. Det er derfor 3Fs ønske, at man fjerner omtalen af løn i konceptet. Finn Skjoldan bemærkede, at 3Fs problemstilling har været drøftet i både HRMstyregruppen og i MUS-arbejdsgruppen. Der er ikke tale om, at der ved MUS kan indgås en lønaftale men, at der kan ske en drøftelse af lønnen under MUS. Han sagde, at den øvrige del af HRM-styregruppen er enig i det, der står omkring løn i konceptet. Man kan ikke skille kompetenceudvikling og løn. Han spurgte, om 3F kan indgå et kompromis, hvis der, de steder hvor der står omtalt løn bliver indføjet, at man kan drøfte løn, men at der ikke kan ske forhandling. Charlotte Muus Mogensen bemærkede, at hun selv er med i MUS-arbejdsgruppen og dermed er tilhænger af, at kompetence og løn hænger sammen. Hun sagde dog, at hun ikke vil have et problem med, at der alle steder i konceptet kommer til at stå, at der ikke må forhandles om løn på MUS. Finn Skjoldan opsummerede, at der gives 10 dages høringsfrist til FSU s medlemmer. Høringen gælder det eksisterende udkast inkl. 3Fs ændringsforslag, således at der hvor løn omtales i konceptet bliver tilføjet, at der ikke kan ske forhandling. Eric Holm spurgte, hvorfor vendingen systematisk kompetenceudvikling ikke nævnes i MUS-konceptet. Sine Thiman Dreyer svarede, at det har været drøftet i MUS-arbejdsgruppen, men at MUS-konceptet i sig selv lægger op til, at kompetenceudvikling behandles strategisk og systematisk, hvorfor vendingen med vilje ikke er brugt. Christa Hector Knudsen tilføjede, at der via arbejdet i styregruppen om kompetenceløft kommer fokus på strategisk kompetenceudvikling. Elisabeth Jensen havde et teknisk opklarende spørgsmål til, hvordan MUSkonceptet kan implementeres, når implementering af 3-partsaftalen ikke er godkendt og implementeret. Hun refererede specielt til afsnittet om senior- og fratrædelsesaftale. Finn Skjoldan svarede, at cirkulæret er udarbejdet og udsendes, når MUS konceptet er godkendt. b. Arbejdsgruppen om implementering af 3-partsaftalen. Godkendelse af oplæg til implementering. Bilag vedlagt. Elisabeth Jensen havde en bemærkning til pkt om seniorpolitik, der er for holdningspræget formuleret. Hun mente ikke, at det hører hjemme i den del af

12 personalepolitikken, som der er lagt op til. Man bryder med systematikken i personalepolitikken. Side 12 Formanden oplyste, at ministeriet hører bemærkningerne, og vil inddrage dem i overvejelserne inden den endelige beslutning træffes. c. Orientering om Projekt oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads Finn Skjoldan orienterede kort om, at arbejdsgruppen pt. arbejder på at fastlægge mål og målgruppe. d. Orientering om Projekt 2. karriereforløb Finn Skjoldan fortalte, at der er udarbejdet et inspirationskatalog og dialogredskab som sammen med et præsentationsbrev vil blive lanceret på intranettet og Desuden vil materialet blive sendt til de faglige organisationer. e. HRM-styregruppen fremtidige opgaver Finn Skjoldan oplyste, at der blandt HRM-styregruppens medlemmer er overvejende opbakning til, at der fremover skal være et HR organ, der kan behandle HRrelaterede emner. Ministeriet vil udsende et forslag til, hvordan det kan ske. Hanne Gram, Helle Samson, Erik Vigsø og Charlotte Muus Mogensen gav udtryk for, at man bør opretholde et forum, der kan drøfte HR, da de enkelte menighedsråd er for små til at kunne løfte en sådan opgave. Ad 7. Eventuelt Der var ingen bemærkninger under eventuelt. FSU-møderne i 2011 finder sted: fredag 21. januar kl i Eigtved Pakhus fredag den 2. september kl i Eigtved Pakhus.

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT

IT-Styregruppen. Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009. 1 Godkendelse af dagsorden. 2 Orienteringspunkter. 3 Styring af IT IT-Styregruppen Referat af møde nr. 20 - den 14. januar 2009 Til stede var: Bygningskonsulent Keld Nielsen Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA)

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen

1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm, formand for budgetfølgegruppen c/o Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr. /13 Dato: 8. marts 2013 Dagsorden 1. Velkomst ved biskop Kjeld Holm,

Læs mere

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret

Den Danske Præsteforening. Kirkeministeriet/IT-Kontoret. Kirkeministeriet. Kirkeministeriet/IT-Kontoret Notat Referat 13. møde i styregruppen vedr. it-strategi - den 17. maj 2006. Til stede var: Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen Afdelingsleder Lone Toftgård (observatør) Provst Leif Arffmann

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Brandsoft regnskab Der foreslås indkøbt et Brandsoft regnskab med licenser til samtlige menighedsråd. 1. Menighedsrådene får således mulighed for at

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Kirkeministeriet. Menighedsråd

Kirkeministeriet. Menighedsråd Notat Referat af møde nr. 15 i it-strategi styregruppen, den 31. januar 2007. Til stede var: Afdelingschef Steffen Brunés, formand IT-Chef Torben Stærgaard Biskop Jan Lindhardt Bygningskonsulent Keld Nielsen

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen, Beate Andreassen

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 REFERAT Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli 2009 2. Orientering fra formanden 3. Orientering

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift.

Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift. Velkomst Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift. Denne temaaften er én ud af 10 temaaftener, der afholdes i landets

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen 1 DSB i tal Kunder dagligt ca. 450.000 Tog dagligt ca. 1.050 S-tog dagligt ca. 1.130 Stationer

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015.

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.3.2015

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere