Indbrud i Danmark og vores nabolande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbrud i Danmark og vores nabolande"

Transkript

1 Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon ,

2 Side 1

3 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Kriminalitet og indbrud i Danmark Forekomst af kriminalitet og antal rejste sigtelser Indbrud i privat beboelse og erhverv 7 3. nabolandene 9 4. Indbrudsindikatorer i Danmark og nabolandene Forsikringer, præmier og erstatninger Politiets ressourcer og prioriteringer Befolkningstæthed og urbanisering Tryghed blandt de indbrudsramte danskere Litteratur 19 Side 2

4 Side 3

5 1. Sammenfatning I denne rapport belyses udviklingen i antallet af indbrud i Danmark og. Danmark har suverænt flest anmeldte indbrud per indbyggere. I forhold til er antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse i Danmark 6,5 gange højere end i Norge, 4,5 gang højere end i Tyskland og 3,5 gang højere end i Sverige. Indbrud i beboelser udgør 1 pct. af alt anmeldt kriminalitet i Danmark. Der har været en kraftig vækst i antallet af indbrud i beboelser i Danmark over de sidste knap 1 år. Specielt fra 25 til 29 steg det årlige antal indbrud i beboelse fra 3. til 49.. Siden har der kun været en svagt faldende tendens til 42. indbrud i 213. Det er vanskeligt at forklare, hvorfor Danmark er så plaget af indbrud. I denne rapport præsenteres en række indikatorer, der traditionelt anses for at være en konsekvens af eller en forklaring på en høj forekomst af indbrud. Men indikatorerne giver ikke nogen entydige forklaringer på, hvorfor Danmark er mere indbrudsplaget end. Rapportens hovedresultater viser: Privatforsikringsmarkedet udgør en større del af økonomien i Danmark end i, men det er uklart, om det er en konsekvens af, at flere er forsikrede i Danmark, eller at der er flere indbrud. Erstatningerne på ejendomsforsikringer udgør en større andel af BNP. Erstatningerne per indbrud er højere i Danmark end i vores nordiske nabolande. Det kan indikere, at der er flere værdier at stjæle i danske hjem. Politistyrken i Danmark har samme størrelse som i. Men opklaringsprocenten for indbrud er lavere i Danmark end i Norge og Sverige. Befolkningstætheden er højere i Danmark end i Norge og Sverige, hvilket traditionelt er korreleret med mere kriminalitet. Men ses der på andelen af befolkningen, der bor i bymæssige områder, som er forbundet med mere kriminalitet, er der kun en lille forskel landene imellem. Danskerne er de femte mest livstilfredse borgere i OECD-området og dem, der føler sig mest trygge i deres nærområde. 93 pct. af danskerne føler sig trygge i deres nærområde, men samtidig mener 6 pct., at indbrud forekommer i deres nærområde. Både danskere, der har været udsat for indbrud, og andre, der oplever indbrud i deres nærområder, er mere utrygge. Men det er ikke tilstrækkeligt til at have en væsentlig påvirkning af danskernes generelle tryghed. Forekomsten af indbrud får flertallet af danskerne til at tage forholdsregler for at undgå indbrud. 3 ud af 4 lader lyset være tændt eller beder naboen om at se efter huset. Omkring hver tredje, som oplever indbrud forekommer i nærområdet, har installeret bedre låse, og hver femte har en tyverialarm. Rapporten er disponeret som følger. I afsnit 2 beskrives udviklingen i indbrud i Danmark i forhold til den samlede forekomst af kriminalitet. Afsnit 3 beskriver antallet af indbrud i Danmark i forhold til. I afsnit 4 præsenteres en række indbrudsindikatorer for Danmark og. Afsnit 5 beskriver, hvordan kriminalitet og indbrud påvirker danskernes tryghed. I bilaget er en oversigt over forsikringsbetingelser og sikringskrav. Side 4

6 Kriminalitet og indbrud i Danmark I dette afsnit belyses udviklingen i antal indbrud i Danmark over perioden Formålet er at belyse udviklingen over tid og forholdet mellem forskellige typer af kriminalitets relative størrelse Forekomst af kriminalitet og antal rejste sigtelser I 213 anmeldtes 43. straffelovsforbrydelser i Danmark. 1 Den største kategori er ejendomsforbrydelser, jf. figur 1. Ud af 42. ejendomsforbrydelser er 42. indbrud i (privat) beboelse. Indbrud i beboelse forekommer oftere end hver af de øvrige tre hovedkategorier. Antallet af anmeldte forbrydelser er ikke nødvendigvis svarende til det faktiske antal forbrydelser. I det omfang, at det ikke er alle forbrydelser, der anmeldes, er der tale om mørketal. For indbrud formodes mørketallet dog at være begrænset. Blandt andet fordi, at det er en forudsætning for at få forsikringserstatning, at indbruddet er anmeldt til politiet, jf. (212). Anmeldte forbrydelser Figur 1 Anmeldte forbrydelser Antal Antal Indbrud i beboelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser (hj.akse) Seksualforbrydelser Andre forbrydelser Anm.: Ejendomsforbrydelser er tyveri, røveri og inkl. indbrud i beboelse. Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. 1 Straffelovsforbrydelser kan inddeles i fire kategorier: Seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre forbrydelser. Ejendomsforbrydelser omfatter tyveri, indbrud, røveri m.m. Side 5

7 Ejendomsforbrydelser udgør 94 pct. af alle anmeldte forbrydelser i 213, mens indbrud i beboelser udgør 1 pct. af alle forbrydelser, jf. tabel 1. Tabel 1 Fordeling af forbrydelser, Seksualforbrydelser,5,6,6,6,6 Voldsforbrydelser 2,5 3, 4,3 3,8 3,9 Ejendomsforbrydelser 95,7 95, 93,2 94, 93,5 Andre forbrydelser 1,3 1,4 1,8 1,6 2, I alt 1, 1, 1, 1, 1, heraf indbrud i beboelser 6, 6,5 6,8 9,5 9,8 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Forekomsten af kriminalitet kan måske kædes sammen med risikoen for at blive dømt. Ejendomsforbrydelser er den klart største kriminalitetskategori, men kun for 15 pct. af anmeldelserne er der nogen, som sigtes for forbrydelsen, jf. figur 2. For seksualforbrydelser, voldsforbrydelser og andre forbrydelser er det i 213 mellem 72 og 78 pct. af alle anmeldelser, hvor der rejses sigtelse. Ud af de 42. indbrud i beboelser, der blev anmeldt i 213, blev der rejst sigtelser i 2.8 sager svarende til 6,8 pct. I 57 pct. af sigtelserne træffes der fældende afgørelser, jf. Danmarks Statistik (213). Med andre ord er der tale om ca. 2. dømte personer for indbrud i beboelse. Når der kun rejses sigtelser i 6,8 pct. af sagerne, hænger det til dels sammen med prioriteringer i politiet. Forekomsten af indbrud er i absolutte størrelser høj i forhold til de andre kriminalitetsformer. Derfor må det også formodes, at det vil kræve betydelige ekstra ressourcer, hvis der skal rejses samme andel sigtelser for indbrud som fx voldsforbrydelser. I Danmark Statistik (213) præsenteres statistikker, der viser nogle karakteristika for personer dømt for indbrud. Men når der kun bliver dømt 2. personer i mere end 4. sager, giver statistikken formentlig ikke et fyldestgørende billede af, hvem der begår indbrud i Danmark. Side 6

8 Figur 2 Sigtelser i pct. af anmeldelser, Pct Seksualforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre forbrydelser Voldsforbrydelser heraf indbrud i beboelser Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Indbrud i privat beboelse og erhverv Indbrud kan opdeles i indbrud i erhverv, (privat) beboelse og ubeboede bebyggelser. I figur 3 er vist fordeling af anmeldte indbrud i erhverv og beboelse på kvartalsbasis fra 1995 til 213. Fra 1995 til 25 var der flere indbrud i erhverv end i beboelse, men siden er der sket en kraftig vækst i indbrud i beboelse, mens der har været et fald i indbrud i erhverv. I 25 blev de fælles minimumsstandarder for sikring af erhvervsejendomme strammet. 2 Men som det fremgår af figur 3, var antallet af indbrud i erhverv allerede faldende inden forsikringskravene blev strammet. 2 EU s konkurrencemyndighed godkendte tilbage i 199 erne forsikringsbranchens anbefalede fælles krav på erhvervsforsikringsområdet. Side 7

9 Figur 3 Anmeldte indbrud 1. kvt kvt.213 Antal Beboelse Erhverv Anm.: De udglattede kurver er femkvartalers glidende, centrerede gennemsnit. Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Antal af anmeldte indbrud per indbyggere adskiller sig væsentligt på tværs af Danmark. Region Sjælland og Region Hovedstaden er de to regioner, hvor der anmeldes flest indbrud i forhold til befolkningens størrelse, jf. figur 4. Der anmeldes færrest indbrud i Region Nordjylland, hvor antal indbrud per indbygger også har været relativt konstant over perioden 27 til 213. Væksten i indbrud fra 27 til 29 skete primært i Region Sjælland, Hovedstaden og Syddanmark. Figur 4 Antal anmeldte indbrud per 1. indbyggere, Antal per 1. indbyggere Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Region Nordjylland Side 8

10 Grækenland Danmark Belgien Holland Irland Schweiz Island Italien Storbritanien Luxembourg Cypern Liechtenstein Spanien Portugal Bulgarien Ungaren Sverige Frankrig Estland Malta Østrig Tyskland Tyrkiet Slovenien Norge Litauen Finland Polen Kroatien Makedonien Serbien Tjekkiet Rumænien Slovakiet 3. nabolandene I et internationalt perspektiv er det tydeligt, at Danmark er hårdt ramt af indbrud. Faktisk viser indbrudstal fra FN fra 211, at Danmark har verdensrekord i antal indbrud (privat + erhverv) med indbrud per 1. indbyggere. Tilsvarende havde Danmark i 212 en kedelig 2. plads, når det kommer til antal indbrud i privat bebyggelse sammenlignet med resten af Europa. I 212 havde Danmark 779 indbrud per 1. indbyggere kun overgået af Grækenland med 79 indbrud per 1. indbyggere, jf. figur 5. Figur 5 Indbrud per 1. indbyggere, 212 Indbrud per 1. indbyggere Kilde: Eurostat. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i 213 havde 748 indbrud per 1. indbyggere, jf. figur 6. Sammenlignet med havde Danmark i 212 over 6,5 gange så mange indbrud som Norge (12 indbrud pr. 1. indbyggere), 4,5 gange så mange som Tyskland (176 indbrud) og 3,5 gange så mange som Sverige (225 indbrud). I et historisk perspektiv er omfanget af erhvervsindbrud faldet herhjemme såvel som i Sverige, Norge og Tyskland. Mellem 26 og 29 afveg Danmark dog fra den faldende trend, jf. figur 7. Siden 29 er antal erhvervsindbrud faldet herhjemme. Danmark har igennem hele perioden fra 25 til 212 det højeste niveau af indbrud privat og erhverv per 1. indbyggere. Tilmed har væksten i indbrud i privat beboelse i Danmark også været stærkest, mens faldet på erhvervsområdet omvendt kun har været mindre i Tyskland, når vi sammenligner med nabolandene. Side 9

11 Figur 6 Indbrud i beboelse per 1. indbyggere, Indbrud per 1. indbyggere Danmark Tyskland Sverige Norge Kilde: De respektive landes statistik kontorer. Figur 7 Erhvervsindbrud, Indeks (25=1) Danmark Tyskland Sverige Norge Anm.: Antal erhvervsindbrud er indekseret for at kunne sammenligne landene af forskellige størrelse over tid. For Tyskland er erhvervsindbrud regnet som samlede indbrud minus indbrud i privat beboelse. Kilde: FN og de respektive landes statistikkontorer. Side 1

12 4. Indbrudsindikatorer i Danmark og nabolandene Det er vanskeligt at forklare, hvorfor Danmark er mere plaget af indbrud end vores nabolande. Forekomsten af kriminalitet og herunder indbrud kan skyldes en lang række samfundsforhold. Det kan spænde fra landets generelle velstandsniveau over institutionelle forhold til individuel adfærd både blandt boligejere og kriminelle. I det følgende gennemgås en række indikatorer, der i større eller mindre grad hænger sammen med antallet af anmeldte indbrud i Danmark Forsikringer, præmier og erstatninger Forsikringsmarkedets størrelse eller aktivitet i forhold til den samlede økonomi kan anvendes som en indikator for forsikringers udbredelse. I Danmark har 9 pct. af alle husstande en indboforsikring, jf. (213). Tal for forsikringspræmierne for ejendomsforsikring (indboforsikring for private og erhvervsejendomme) i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) viser, at forsikringspræmierne udgør omkring 1 pct. af BNP i Danmark, jf. figur 8. I Norge, og Tyskland udgør præmierne omkring,6 pct. af BNP. Præmierne i forhold til BNP kan være højere i Danmark, fordi flere har en forsikring, eller fordi erstatningerne også er højere i Danmark end i, jf. tabel 2. Erstatningerne inden for ejendomsforsikringer udgør i Danmark,92 pct. af BNP i 211. Det er væsentlig højere end i. 3 For erstatningernes vedkomne kan en del af forklaring være den højere forekomst af indbrud. Det er ikke muligt at bestemme, om forsikringsmarkedets størrelse er en konsekvens af, at flere er forsikrede, at ejendomsforsikringspolicer dækker forskelligt mellem landene, eller at forsikringerne oftere anvendes, fordi der er en højere forekomst af indbrud. 3 Erstatningerne i 211 omfatter udover tyveri og indbrud bl.a. også vandskader. I den forbindelse indgår skybruddet over København i juli, men også i 29 og 21 er erstatningerne i Danmark væsentlig over de øvrige lande. Side 11

13 Figur 8 Forsikringsudbredelse, Pct. af BNP 1,2 1,,8,6,4,2, Danmark Sverige Norge Tyskland Anm.: Forsikringsaktivitet for ejendomsforsikring er samlede præmier (privat + erhverv) i forhold til BNP. Kilde: Insurance Europe og egne beregninger. Tabel 2 Erstatninger i pct. af BNP, Danmark,7,91,9,92 Sverige,17,19,18,17 Norge,39,44,53,45 Tyskland.... Anm.: Data for Tyskland er ikke tilgængeligt. Kilde: Insurance Europe. For Danmark, Norge, Sverige og Tyskland kan erstatningerne per indbrud i privat beboelse sammenlignes. I Danmark er de gennemsnitlige erstatninger per indbrud knap 25. kr. Det er 4. kr. mere end i Sverige, 1. kr. mere end i Norge, jf. figur 9. I Tyskland er erstatningerne per indbrud på højde med Danmark. Når erstatningerne er så høje i Danmark kan det måske indikere, at der er flere værdier i de danske hjem. 4 4 Dette underbygges endvidere af en rundspørge blandt nordiske forsikringsselskaber, som peger på, at forskellene i erstatninger på tværs af landene ikke skyldes forskelle i forsikringsbetingelser og forsikringernes dækning. Side 12

14 Figur 9 Erstatninger per indbrud i privat beboelse, 212 Erstatninger per indbrud, 1. DKK Danmark Tyskland Sverige Norge Kilde:, Svensk Försäkring, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Finans Norge, Nationalbanken og egne beregninger Politiets ressourcer og prioriteringer Politistyrken i forhold til befolkningens størrelse kan være en indikator for politiets ressourcer. Politistyrkens relative størrelse i Danmark adskiller sig ikke væsentligt fra med undtagelse af Tyskland, hvor der er 3, politifolk per 1. indbyggere, mens der er omkring 2, politifolk per 1. indbyggere i Danmark og de øvrige lande, jf. figur 1. Omvendt beskriver den samlede politistyrkes størrelse ikke, hvordan politiets ressourcer prioriteres mellem forskellige typer kriminalitet. 5 5 Der kan ligeledes være forskelle mellem landene i, hvordan sikkerhedsopgaver o.lign. er organiseret mellem politi og sikkerhedsbranchen. Side 13

15 Figur 1 Politistyrke per 1. indbyggere, Politistyrke per 1. indbygere 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Danmark Sverige Norge Tyskland Kilde: Eurostat. Antal sigtelser i forhold til antal anmeldelser kan give en ide om politiets prioritering af ressourcer. Det skal dog bemærkes, at denne opgørelse ikke fanger, hvis en sigtet har begået flere af de anmeldte indbrud. Figur 11 viser, at opklaringsprocenten i Danmark siden 1998 har ligget væsentlig under Norges. Før 22 lå opklaringsprocenten herhjemme noget højere end i Sverige, men Sverige har siden årtusindeskiftet oplevet en stigende opklaringsprocent, og denne var i 212 dobbelt så høj som i Danmark. Figur 11 Opklaringsprocent, Pct Danmark Sverige Norge Anm.: Opklaringsprocenten for Danmark er sigtede i procent af anmeldelser, mens det for Norge og Sverige er opklarede sager i procent af anmeldelser. Kilde: De respektive landes statistikkontorer Side 14

16 4.3. Befolkningstæthed og urbanisering Befolkningstæthed kan være bestemmende for forekomsten af kriminalitet og indbrud. Tesen er, at en højere befolkningstæthed hænger sammen med mere kriminalitet og flere indbrud. Sammenlignes befolkningstætheden er den højest i Holland, hvor befolkningstætheden er næsten fire gange højere end i Danmark. Omvendt er befolkningstætheden i Norge og Sverige kun mellem 15 og 2 pct. af Danmark, jf. figur 12. Figur 12 Indbyggere per km 2, 211 Indbyggere per km Danmark Sverige Norge Tyskland Kilde: Eurostat. Udover befolkningstætheden kan urbanisering også være korreleret med indbrud. Ses der på andelen af befolkningen, der bor i bymæssige områder, er forskellene mellem landene betydeligt mindre end forskellene i befolkningstætheden. I Danmark bor omkring 55 pct. af befolkningen i bymæssige områder i 212, jf. figur 13. Det er nogenlunde det samme i Sverige, mens det er lidt under halvdelen i Norge. I Tyskland og Holland det det hhv. 63 og 74 pct. Side 15

17 Figur 13 Andel af befolkninger der bor i bymæssige områder, 212 Pct Danmark Sverige Norge Tyskland Kilde: OECD. Sammenholdes befolkningstætheden og andelen af befolkningen, der bor i bymæssige områder, er der ingen sammenhæng til det højere antal indbrud i Danmark. Nok er befolkningstætheden langt lavere i Norge og Sverige, men andelen, der bor i bymæssige områder, er næsten den samme som i Danmark. Med de tilgængelige indikatorer er der ingen tydelige bud på, hvorfor forekomsten af indbrud i Danmark er flere gange højere end i. Den afgørende forskel skal findes andet steds. 5. Tryghed blandt de indbrudsramte danskere Dette afsnit tager udgangspunkt i, at det umiddelbart kan virke som et paradoks, at danskerne er mere trygge og lykkelige end i andre lande samtidig med, at forekomsten af indbrud er høj. Omfanget af kriminalitet (i nærområdet) påvirker generelt tryghedsopfattelsen negativt. Hvis man ser bort fra Danmark og sammenholder forekomsten af indbrud med tryghedsopfattelsen i nærområdet, er der en tendens til, at flere indbrud er negativt korreleret med tryghed, jf. figur 14. Tryghed er målt som andelen af borgere, der føler sig trygge ved at færdes i deres nærområde. Det er en indikator, som må forventes at være påvirket af forekomsten af indbrud i nærområdet. Men det er bemærkelsesværdigt, at Danmark adskiller sig ved at have den højeste indbrudsrate og den højeste tryghed. Side 16

18 Figur 14 Sammenhæng mellem indbrud og tryghedsfølelsen, 21 Føler sig tryg i nærområdet, pct FIN SWE DNK 8 AUT 75 DEU ESP GBR IRL 7 FRA EU-27 BEL 65 POL EST NLD 6 SVN ITA 55 CZE HUN LUX GRC 5 PRT Indbrud per 1. indbyggere Anm.: OECD s indikator for tryghed, feeling safe, måler andelen af befolkningen, der er trygge ved at færdes i deres nærområde. EU-27-lande, hvor data er tilgængeligt. Kilde: Eurostat og OECD (211). (212) har undersøgt danskernes tryghed med udgangspunkt i en stor spørgeskemaundersøgelse udført af Danmarks Statistik. Danskernes selvopfattede tryghed er generelt høj. I undersøgelsen angiver 93 pct., at de er meget eller lidt trygge. Og kun 3 pct. angiver, at de generelt er lidt eller meget utrygge. Danskerne er generelt trygge selvom undersøgelsen viser, at 6 pct. af danskerne oplever, at indbrud forekommer i deres nærområde, og 7 pct. angiver at have været udsat for indbrud inden for de seneste 12 måneder. Sammen med tyveri er indbrud den type kriminalitet, som danskerne mener, forekommer hyppigst i deres nærområde. Lidt mere end halvdelen af dem, der oplever forekomst af indbrud eller tyveri, føler sig af samme årsag lidt eller meget utrygge. Det er også halvdelen af dem, der angiver, at der forekommer vold og trusler i nærområdet, som angiver, at det gør dem lidt eller meget utrygge. Blandt personer, der ikke har været udsat for en af disse typer kriminalitet, er det kun 5-1 pct., der er meget utrygge. Når danskerne opdeles efter, om de har været udsat for indbrud eller ej, viser undersøgelsen, at blandt personer, der har været udsat for indbrud (svarende til 7 pct.), er det 2 ud af 3 der føler sig lidt eller meget utrygge. Der er altså en klar negativ effekt på trygheden af at have været udsat for indbrud. Tilsvarende resultater ses for andre typer kriminalitet. Men effekten slår tilsyneladende ikke fuldt igennem på danskernes generelle tryghed. Forebyggelse af indbrud er udbredt blandt danskerne. 97 pct. af dem, der har været udsat for indbrud, og 9 pct. af dem, der ikke har været udsat for indbrud, har taget forholdsregler for at undgå indbrud. Det er flere end for andre typer af kriminalitet. Blandt danskerne, der forbygger indbrud, er der en stor forskel i udbredelsen af forskellige forholdsregler. 3 ud af 4, som oplever indbrud forekommer i nærområdet, lader lyset brænde eller beder naboen se efter huset. Men det er kun hver tredje, der har installeret bedre låse. Blandt dem, der Side 17

19 har været udsat for indbrud, er det dog 42 pct. Hver 3., der har oplevet indbrud i nærområdet, får skiftet deres lås. Ud af de personer, som har været udsat for indbrud i egen bolig, er det dog kun 42 pct., der får skiftet låsen. 15 pct. af dem, som oplever indbrud i nærområdet, har anskaffet sig en tyverialarm, mens dette gælder for 25 pct. af personerne, som faktisk har været udsat for indbrud. Side 18

20 6. Litteratur Danmarks Statistik (213), Kriminalitet 212. (212), Kriminalitet og tryghed 212, Analyserapport 212:3. (213), Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 21, Analyserapport 213:4 OECD (211), How s Life measuring well-being, OECD better life initiative. Statistikkilder (21. januar 214): Side 19

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Forebyggelse. side 1. Forebyggelse. fokus på fire områder

Forebyggelse. side 1. Forebyggelse. fokus på fire områder ima iminalitet rbejdsmarked Forebyggelse Forebyggelse side 1 side 2 Sådan tænker vi forebyggelse At forebyggelse betaler sig, kan de fleste blive enige om. Forebyggelse handler imidlertid ikke kun om penge,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Fakta om forsikring og pension vidste du det?

Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 1 Fakta om forsikring og pension vidste du det? side 2 vidste du det om pension? side 3 Danskerne får 54 milliarder kr. fra pensionsselskaberne Mia. kr. 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere