Indbrud i Danmark og vores nabolande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbrud i Danmark og vores nabolande"

Transkript

1 Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon ,

2 Side 1

3 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Kriminalitet og indbrud i Danmark Forekomst af kriminalitet og antal rejste sigtelser Indbrud i privat beboelse og erhverv 7 3. nabolandene 9 4. Indbrudsindikatorer i Danmark og nabolandene Forsikringer, præmier og erstatninger Politiets ressourcer og prioriteringer Befolkningstæthed og urbanisering Tryghed blandt de indbrudsramte danskere Litteratur 19 Side 2

4 Side 3

5 1. Sammenfatning I denne rapport belyses udviklingen i antallet af indbrud i Danmark og. Danmark har suverænt flest anmeldte indbrud per indbyggere. I forhold til er antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse i Danmark 6,5 gange højere end i Norge, 4,5 gang højere end i Tyskland og 3,5 gang højere end i Sverige. Indbrud i beboelser udgør 1 pct. af alt anmeldt kriminalitet i Danmark. Der har været en kraftig vækst i antallet af indbrud i beboelser i Danmark over de sidste knap 1 år. Specielt fra 25 til 29 steg det årlige antal indbrud i beboelse fra 3. til 49.. Siden har der kun været en svagt faldende tendens til 42. indbrud i 213. Det er vanskeligt at forklare, hvorfor Danmark er så plaget af indbrud. I denne rapport præsenteres en række indikatorer, der traditionelt anses for at være en konsekvens af eller en forklaring på en høj forekomst af indbrud. Men indikatorerne giver ikke nogen entydige forklaringer på, hvorfor Danmark er mere indbrudsplaget end. Rapportens hovedresultater viser: Privatforsikringsmarkedet udgør en større del af økonomien i Danmark end i, men det er uklart, om det er en konsekvens af, at flere er forsikrede i Danmark, eller at der er flere indbrud. Erstatningerne på ejendomsforsikringer udgør en større andel af BNP. Erstatningerne per indbrud er højere i Danmark end i vores nordiske nabolande. Det kan indikere, at der er flere værdier at stjæle i danske hjem. Politistyrken i Danmark har samme størrelse som i. Men opklaringsprocenten for indbrud er lavere i Danmark end i Norge og Sverige. Befolkningstætheden er højere i Danmark end i Norge og Sverige, hvilket traditionelt er korreleret med mere kriminalitet. Men ses der på andelen af befolkningen, der bor i bymæssige områder, som er forbundet med mere kriminalitet, er der kun en lille forskel landene imellem. Danskerne er de femte mest livstilfredse borgere i OECD-området og dem, der føler sig mest trygge i deres nærområde. 93 pct. af danskerne føler sig trygge i deres nærområde, men samtidig mener 6 pct., at indbrud forekommer i deres nærområde. Både danskere, der har været udsat for indbrud, og andre, der oplever indbrud i deres nærområder, er mere utrygge. Men det er ikke tilstrækkeligt til at have en væsentlig påvirkning af danskernes generelle tryghed. Forekomsten af indbrud får flertallet af danskerne til at tage forholdsregler for at undgå indbrud. 3 ud af 4 lader lyset være tændt eller beder naboen om at se efter huset. Omkring hver tredje, som oplever indbrud forekommer i nærområdet, har installeret bedre låse, og hver femte har en tyverialarm. Rapporten er disponeret som følger. I afsnit 2 beskrives udviklingen i indbrud i Danmark i forhold til den samlede forekomst af kriminalitet. Afsnit 3 beskriver antallet af indbrud i Danmark i forhold til. I afsnit 4 præsenteres en række indbrudsindikatorer for Danmark og. Afsnit 5 beskriver, hvordan kriminalitet og indbrud påvirker danskernes tryghed. I bilaget er en oversigt over forsikringsbetingelser og sikringskrav. Side 4

6 Kriminalitet og indbrud i Danmark I dette afsnit belyses udviklingen i antal indbrud i Danmark over perioden Formålet er at belyse udviklingen over tid og forholdet mellem forskellige typer af kriminalitets relative størrelse Forekomst af kriminalitet og antal rejste sigtelser I 213 anmeldtes 43. straffelovsforbrydelser i Danmark. 1 Den største kategori er ejendomsforbrydelser, jf. figur 1. Ud af 42. ejendomsforbrydelser er 42. indbrud i (privat) beboelse. Indbrud i beboelse forekommer oftere end hver af de øvrige tre hovedkategorier. Antallet af anmeldte forbrydelser er ikke nødvendigvis svarende til det faktiske antal forbrydelser. I det omfang, at det ikke er alle forbrydelser, der anmeldes, er der tale om mørketal. For indbrud formodes mørketallet dog at være begrænset. Blandt andet fordi, at det er en forudsætning for at få forsikringserstatning, at indbruddet er anmeldt til politiet, jf. (212). Anmeldte forbrydelser Figur 1 Anmeldte forbrydelser Antal Antal Indbrud i beboelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser (hj.akse) Seksualforbrydelser Andre forbrydelser Anm.: Ejendomsforbrydelser er tyveri, røveri og inkl. indbrud i beboelse. Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. 1 Straffelovsforbrydelser kan inddeles i fire kategorier: Seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre forbrydelser. Ejendomsforbrydelser omfatter tyveri, indbrud, røveri m.m. Side 5

7 Ejendomsforbrydelser udgør 94 pct. af alle anmeldte forbrydelser i 213, mens indbrud i beboelser udgør 1 pct. af alle forbrydelser, jf. tabel 1. Tabel 1 Fordeling af forbrydelser, Seksualforbrydelser,5,6,6,6,6 Voldsforbrydelser 2,5 3, 4,3 3,8 3,9 Ejendomsforbrydelser 95,7 95, 93,2 94, 93,5 Andre forbrydelser 1,3 1,4 1,8 1,6 2, I alt 1, 1, 1, 1, 1, heraf indbrud i beboelser 6, 6,5 6,8 9,5 9,8 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Forekomsten af kriminalitet kan måske kædes sammen med risikoen for at blive dømt. Ejendomsforbrydelser er den klart største kriminalitetskategori, men kun for 15 pct. af anmeldelserne er der nogen, som sigtes for forbrydelsen, jf. figur 2. For seksualforbrydelser, voldsforbrydelser og andre forbrydelser er det i 213 mellem 72 og 78 pct. af alle anmeldelser, hvor der rejses sigtelse. Ud af de 42. indbrud i beboelser, der blev anmeldt i 213, blev der rejst sigtelser i 2.8 sager svarende til 6,8 pct. I 57 pct. af sigtelserne træffes der fældende afgørelser, jf. Danmarks Statistik (213). Med andre ord er der tale om ca. 2. dømte personer for indbrud i beboelse. Når der kun rejses sigtelser i 6,8 pct. af sagerne, hænger det til dels sammen med prioriteringer i politiet. Forekomsten af indbrud er i absolutte størrelser høj i forhold til de andre kriminalitetsformer. Derfor må det også formodes, at det vil kræve betydelige ekstra ressourcer, hvis der skal rejses samme andel sigtelser for indbrud som fx voldsforbrydelser. I Danmark Statistik (213) præsenteres statistikker, der viser nogle karakteristika for personer dømt for indbrud. Men når der kun bliver dømt 2. personer i mere end 4. sager, giver statistikken formentlig ikke et fyldestgørende billede af, hvem der begår indbrud i Danmark. Side 6

8 Figur 2 Sigtelser i pct. af anmeldelser, Pct Seksualforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre forbrydelser Voldsforbrydelser heraf indbrud i beboelser Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Indbrud i privat beboelse og erhverv Indbrud kan opdeles i indbrud i erhverv, (privat) beboelse og ubeboede bebyggelser. I figur 3 er vist fordeling af anmeldte indbrud i erhverv og beboelse på kvartalsbasis fra 1995 til 213. Fra 1995 til 25 var der flere indbrud i erhverv end i beboelse, men siden er der sket en kraftig vækst i indbrud i beboelse, mens der har været et fald i indbrud i erhverv. I 25 blev de fælles minimumsstandarder for sikring af erhvervsejendomme strammet. 2 Men som det fremgår af figur 3, var antallet af indbrud i erhverv allerede faldende inden forsikringskravene blev strammet. 2 EU s konkurrencemyndighed godkendte tilbage i 199 erne forsikringsbranchens anbefalede fælles krav på erhvervsforsikringsområdet. Side 7

9 Figur 3 Anmeldte indbrud 1. kvt kvt.213 Antal Beboelse Erhverv Anm.: De udglattede kurver er femkvartalers glidende, centrerede gennemsnit. Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Antal af anmeldte indbrud per indbyggere adskiller sig væsentligt på tværs af Danmark. Region Sjælland og Region Hovedstaden er de to regioner, hvor der anmeldes flest indbrud i forhold til befolkningens størrelse, jf. figur 4. Der anmeldes færrest indbrud i Region Nordjylland, hvor antal indbrud per indbygger også har været relativt konstant over perioden 27 til 213. Væksten i indbrud fra 27 til 29 skete primært i Region Sjælland, Hovedstaden og Syddanmark. Figur 4 Antal anmeldte indbrud per 1. indbyggere, Antal per 1. indbyggere Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik. Region Nordjylland Side 8

10 Grækenland Danmark Belgien Holland Irland Schweiz Island Italien Storbritanien Luxembourg Cypern Liechtenstein Spanien Portugal Bulgarien Ungaren Sverige Frankrig Estland Malta Østrig Tyskland Tyrkiet Slovenien Norge Litauen Finland Polen Kroatien Makedonien Serbien Tjekkiet Rumænien Slovakiet 3. nabolandene I et internationalt perspektiv er det tydeligt, at Danmark er hårdt ramt af indbrud. Faktisk viser indbrudstal fra FN fra 211, at Danmark har verdensrekord i antal indbrud (privat + erhverv) med indbrud per 1. indbyggere. Tilsvarende havde Danmark i 212 en kedelig 2. plads, når det kommer til antal indbrud i privat bebyggelse sammenlignet med resten af Europa. I 212 havde Danmark 779 indbrud per 1. indbyggere kun overgået af Grækenland med 79 indbrud per 1. indbyggere, jf. figur 5. Figur 5 Indbrud per 1. indbyggere, 212 Indbrud per 1. indbyggere Kilde: Eurostat. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark i 213 havde 748 indbrud per 1. indbyggere, jf. figur 6. Sammenlignet med havde Danmark i 212 over 6,5 gange så mange indbrud som Norge (12 indbrud pr. 1. indbyggere), 4,5 gange så mange som Tyskland (176 indbrud) og 3,5 gange så mange som Sverige (225 indbrud). I et historisk perspektiv er omfanget af erhvervsindbrud faldet herhjemme såvel som i Sverige, Norge og Tyskland. Mellem 26 og 29 afveg Danmark dog fra den faldende trend, jf. figur 7. Siden 29 er antal erhvervsindbrud faldet herhjemme. Danmark har igennem hele perioden fra 25 til 212 det højeste niveau af indbrud privat og erhverv per 1. indbyggere. Tilmed har væksten i indbrud i privat beboelse i Danmark også været stærkest, mens faldet på erhvervsområdet omvendt kun har været mindre i Tyskland, når vi sammenligner med nabolandene. Side 9

11 Figur 6 Indbrud i beboelse per 1. indbyggere, Indbrud per 1. indbyggere Danmark Tyskland Sverige Norge Kilde: De respektive landes statistik kontorer. Figur 7 Erhvervsindbrud, Indeks (25=1) Danmark Tyskland Sverige Norge Anm.: Antal erhvervsindbrud er indekseret for at kunne sammenligne landene af forskellige størrelse over tid. For Tyskland er erhvervsindbrud regnet som samlede indbrud minus indbrud i privat beboelse. Kilde: FN og de respektive landes statistikkontorer. Side 1

12 4. Indbrudsindikatorer i Danmark og nabolandene Det er vanskeligt at forklare, hvorfor Danmark er mere plaget af indbrud end vores nabolande. Forekomsten af kriminalitet og herunder indbrud kan skyldes en lang række samfundsforhold. Det kan spænde fra landets generelle velstandsniveau over institutionelle forhold til individuel adfærd både blandt boligejere og kriminelle. I det følgende gennemgås en række indikatorer, der i større eller mindre grad hænger sammen med antallet af anmeldte indbrud i Danmark Forsikringer, præmier og erstatninger Forsikringsmarkedets størrelse eller aktivitet i forhold til den samlede økonomi kan anvendes som en indikator for forsikringers udbredelse. I Danmark har 9 pct. af alle husstande en indboforsikring, jf. (213). Tal for forsikringspræmierne for ejendomsforsikring (indboforsikring for private og erhvervsejendomme) i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) viser, at forsikringspræmierne udgør omkring 1 pct. af BNP i Danmark, jf. figur 8. I Norge, og Tyskland udgør præmierne omkring,6 pct. af BNP. Præmierne i forhold til BNP kan være højere i Danmark, fordi flere har en forsikring, eller fordi erstatningerne også er højere i Danmark end i, jf. tabel 2. Erstatningerne inden for ejendomsforsikringer udgør i Danmark,92 pct. af BNP i 211. Det er væsentlig højere end i. 3 For erstatningernes vedkomne kan en del af forklaring være den højere forekomst af indbrud. Det er ikke muligt at bestemme, om forsikringsmarkedets størrelse er en konsekvens af, at flere er forsikrede, at ejendomsforsikringspolicer dækker forskelligt mellem landene, eller at forsikringerne oftere anvendes, fordi der er en højere forekomst af indbrud. 3 Erstatningerne i 211 omfatter udover tyveri og indbrud bl.a. også vandskader. I den forbindelse indgår skybruddet over København i juli, men også i 29 og 21 er erstatningerne i Danmark væsentlig over de øvrige lande. Side 11

13 Figur 8 Forsikringsudbredelse, Pct. af BNP 1,2 1,,8,6,4,2, Danmark Sverige Norge Tyskland Anm.: Forsikringsaktivitet for ejendomsforsikring er samlede præmier (privat + erhverv) i forhold til BNP. Kilde: Insurance Europe og egne beregninger. Tabel 2 Erstatninger i pct. af BNP, Danmark,7,91,9,92 Sverige,17,19,18,17 Norge,39,44,53,45 Tyskland.... Anm.: Data for Tyskland er ikke tilgængeligt. Kilde: Insurance Europe. For Danmark, Norge, Sverige og Tyskland kan erstatningerne per indbrud i privat beboelse sammenlignes. I Danmark er de gennemsnitlige erstatninger per indbrud knap 25. kr. Det er 4. kr. mere end i Sverige, 1. kr. mere end i Norge, jf. figur 9. I Tyskland er erstatningerne per indbrud på højde med Danmark. Når erstatningerne er så høje i Danmark kan det måske indikere, at der er flere værdier i de danske hjem. 4 4 Dette underbygges endvidere af en rundspørge blandt nordiske forsikringsselskaber, som peger på, at forskellene i erstatninger på tværs af landene ikke skyldes forskelle i forsikringsbetingelser og forsikringernes dækning. Side 12

14 Figur 9 Erstatninger per indbrud i privat beboelse, 212 Erstatninger per indbrud, 1. DKK Danmark Tyskland Sverige Norge Kilde:, Svensk Försäkring, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Finans Norge, Nationalbanken og egne beregninger Politiets ressourcer og prioriteringer Politistyrken i forhold til befolkningens størrelse kan være en indikator for politiets ressourcer. Politistyrkens relative størrelse i Danmark adskiller sig ikke væsentligt fra med undtagelse af Tyskland, hvor der er 3, politifolk per 1. indbyggere, mens der er omkring 2, politifolk per 1. indbyggere i Danmark og de øvrige lande, jf. figur 1. Omvendt beskriver den samlede politistyrkes størrelse ikke, hvordan politiets ressourcer prioriteres mellem forskellige typer kriminalitet. 5 5 Der kan ligeledes være forskelle mellem landene i, hvordan sikkerhedsopgaver o.lign. er organiseret mellem politi og sikkerhedsbranchen. Side 13

15 Figur 1 Politistyrke per 1. indbyggere, Politistyrke per 1. indbygere 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Danmark Sverige Norge Tyskland Kilde: Eurostat. Antal sigtelser i forhold til antal anmeldelser kan give en ide om politiets prioritering af ressourcer. Det skal dog bemærkes, at denne opgørelse ikke fanger, hvis en sigtet har begået flere af de anmeldte indbrud. Figur 11 viser, at opklaringsprocenten i Danmark siden 1998 har ligget væsentlig under Norges. Før 22 lå opklaringsprocenten herhjemme noget højere end i Sverige, men Sverige har siden årtusindeskiftet oplevet en stigende opklaringsprocent, og denne var i 212 dobbelt så høj som i Danmark. Figur 11 Opklaringsprocent, Pct Danmark Sverige Norge Anm.: Opklaringsprocenten for Danmark er sigtede i procent af anmeldelser, mens det for Norge og Sverige er opklarede sager i procent af anmeldelser. Kilde: De respektive landes statistikkontorer Side 14

16 4.3. Befolkningstæthed og urbanisering Befolkningstæthed kan være bestemmende for forekomsten af kriminalitet og indbrud. Tesen er, at en højere befolkningstæthed hænger sammen med mere kriminalitet og flere indbrud. Sammenlignes befolkningstætheden er den højest i Holland, hvor befolkningstætheden er næsten fire gange højere end i Danmark. Omvendt er befolkningstætheden i Norge og Sverige kun mellem 15 og 2 pct. af Danmark, jf. figur 12. Figur 12 Indbyggere per km 2, 211 Indbyggere per km Danmark Sverige Norge Tyskland Kilde: Eurostat. Udover befolkningstætheden kan urbanisering også være korreleret med indbrud. Ses der på andelen af befolkningen, der bor i bymæssige områder, er forskellene mellem landene betydeligt mindre end forskellene i befolkningstætheden. I Danmark bor omkring 55 pct. af befolkningen i bymæssige områder i 212, jf. figur 13. Det er nogenlunde det samme i Sverige, mens det er lidt under halvdelen i Norge. I Tyskland og Holland det det hhv. 63 og 74 pct. Side 15

17 Figur 13 Andel af befolkninger der bor i bymæssige områder, 212 Pct Danmark Sverige Norge Tyskland Kilde: OECD. Sammenholdes befolkningstætheden og andelen af befolkningen, der bor i bymæssige områder, er der ingen sammenhæng til det højere antal indbrud i Danmark. Nok er befolkningstætheden langt lavere i Norge og Sverige, men andelen, der bor i bymæssige områder, er næsten den samme som i Danmark. Med de tilgængelige indikatorer er der ingen tydelige bud på, hvorfor forekomsten af indbrud i Danmark er flere gange højere end i. Den afgørende forskel skal findes andet steds. 5. Tryghed blandt de indbrudsramte danskere Dette afsnit tager udgangspunkt i, at det umiddelbart kan virke som et paradoks, at danskerne er mere trygge og lykkelige end i andre lande samtidig med, at forekomsten af indbrud er høj. Omfanget af kriminalitet (i nærområdet) påvirker generelt tryghedsopfattelsen negativt. Hvis man ser bort fra Danmark og sammenholder forekomsten af indbrud med tryghedsopfattelsen i nærområdet, er der en tendens til, at flere indbrud er negativt korreleret med tryghed, jf. figur 14. Tryghed er målt som andelen af borgere, der føler sig trygge ved at færdes i deres nærområde. Det er en indikator, som må forventes at være påvirket af forekomsten af indbrud i nærområdet. Men det er bemærkelsesværdigt, at Danmark adskiller sig ved at have den højeste indbrudsrate og den højeste tryghed. Side 16

18 Figur 14 Sammenhæng mellem indbrud og tryghedsfølelsen, 21 Føler sig tryg i nærområdet, pct FIN SWE DNK 8 AUT 75 DEU ESP GBR IRL 7 FRA EU-27 BEL 65 POL EST NLD 6 SVN ITA 55 CZE HUN LUX GRC 5 PRT Indbrud per 1. indbyggere Anm.: OECD s indikator for tryghed, feeling safe, måler andelen af befolkningen, der er trygge ved at færdes i deres nærområde. EU-27-lande, hvor data er tilgængeligt. Kilde: Eurostat og OECD (211). (212) har undersøgt danskernes tryghed med udgangspunkt i en stor spørgeskemaundersøgelse udført af Danmarks Statistik. Danskernes selvopfattede tryghed er generelt høj. I undersøgelsen angiver 93 pct., at de er meget eller lidt trygge. Og kun 3 pct. angiver, at de generelt er lidt eller meget utrygge. Danskerne er generelt trygge selvom undersøgelsen viser, at 6 pct. af danskerne oplever, at indbrud forekommer i deres nærområde, og 7 pct. angiver at have været udsat for indbrud inden for de seneste 12 måneder. Sammen med tyveri er indbrud den type kriminalitet, som danskerne mener, forekommer hyppigst i deres nærområde. Lidt mere end halvdelen af dem, der oplever forekomst af indbrud eller tyveri, føler sig af samme årsag lidt eller meget utrygge. Det er også halvdelen af dem, der angiver, at der forekommer vold og trusler i nærområdet, som angiver, at det gør dem lidt eller meget utrygge. Blandt personer, der ikke har været udsat for en af disse typer kriminalitet, er det kun 5-1 pct., der er meget utrygge. Når danskerne opdeles efter, om de har været udsat for indbrud eller ej, viser undersøgelsen, at blandt personer, der har været udsat for indbrud (svarende til 7 pct.), er det 2 ud af 3 der føler sig lidt eller meget utrygge. Der er altså en klar negativ effekt på trygheden af at have været udsat for indbrud. Tilsvarende resultater ses for andre typer kriminalitet. Men effekten slår tilsyneladende ikke fuldt igennem på danskernes generelle tryghed. Forebyggelse af indbrud er udbredt blandt danskerne. 97 pct. af dem, der har været udsat for indbrud, og 9 pct. af dem, der ikke har været udsat for indbrud, har taget forholdsregler for at undgå indbrud. Det er flere end for andre typer af kriminalitet. Blandt danskerne, der forbygger indbrud, er der en stor forskel i udbredelsen af forskellige forholdsregler. 3 ud af 4, som oplever indbrud forekommer i nærområdet, lader lyset brænde eller beder naboen se efter huset. Men det er kun hver tredje, der har installeret bedre låse. Blandt dem, der Side 17

19 har været udsat for indbrud, er det dog 42 pct. Hver 3., der har oplevet indbrud i nærområdet, får skiftet deres lås. Ud af de personer, som har været udsat for indbrud i egen bolig, er det dog kun 42 pct., der får skiftet låsen. 15 pct. af dem, som oplever indbrud i nærområdet, har anskaffet sig en tyverialarm, mens dette gælder for 25 pct. af personerne, som faktisk har været udsat for indbrud. Side 18

20 6. Litteratur Danmarks Statistik (213), Kriminalitet 212. (212), Kriminalitet og tryghed 212, Analyserapport 212:3. (213), Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 21, Analyserapport 213:4 OECD (211), How s Life measuring well-being, OECD better life initiative. Statistikkilder (21. januar 214): Side 19

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK Denne publikation kan købes gennem Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information Herstedvang 12 2620 Albertslund

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

TEKNISK NOTE NR. 15. Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark

TEKNISK NOTE NR. 15. Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark TEKNISK NOTE NR. 15 Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Opgaven... 3 1 Indledning... 4 2 Omkostninger ved politi, retsvæsen og kriminalforsorg...

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Vold og overgreb mod kvinder

Vold og overgreb mod kvinder Vold og overgreb mod kvinder Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS) Af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard Københavns Universitet/Justitsministeriets

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere