De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016."

Transkript

1 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning beskriver og uddyber de enkelte bestemmelser til bekendtgørelsens bestemmelser, som er skrevet i kursiv. Vejledningen er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen. I vejledningen er ændringsbekendtgørelse nr af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post mv. indarbejdet. Vejledningen retter sig primært til de medarbejdere i kommunerne, der behandler anmodninger om fritagelser fra tilslutning til Offentlig Digital Post og etablering af læseadgang. Vejledningen har til formål at beskrive og uddybe de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen har tilsvarende udarbejdet en vejledning til bekendtgørelse nr. 985 af 9. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter fra tilslutning til Offentlig Digital Post. Der findes herudover på Digital Post Administrationsportalen vejledninger til, hvordan fritagelsesog læseadgangsmodulet anvendes af sagsbehandlere i kommunerne. De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni Folketinget har den 2. juni 2017 besluttet at afskaffe den midlertidige fritagelse fra tilslutning til Digital Post for fysiske personer, således at en fritagelse fra Digital Post altid kommer til at gælde tidsubegrænset. Bekendtgørelsen er derfor ændret ved bekendtgørelse nr af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Det følger af ændringen, at det fremover alene er muligt at få en tidsubegrænset fritagelse, og at personer, der er fritaget fra tilslutning til Digital Post på ikrafttrædelsestidspunktet, vil forblive fritaget fra tilslutning til Digital Post. Dette gælder uanset om vedkommende forud for ændringen har en tidsbegrænset eller tidsubegrænset fritagelse.

2 2 Bekendtgørelsens enkelte bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v Det fællesoffentlige postsystem Offentlig Digital Post (herefter benævnt Digital Post) kan anvendes til digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og fysiske personer i overensstemmelse med lov om Offentlig Digital Post, medmindre den pågældende person er fritaget fra tilslutning til Digital Post efter reglerne i denne bekendtgørelse. Bestemmelsen angiver den digitale postløsning, som finansministeren efter 2 i lov om Offentlig Digital Post har bemyndigelse til at anvise som den postløsning, der er omfattet af loven. Bestemmelsen angiver endvidere bekendtgørelsens anvendelsesområde, herunder hvilken kommunikation som er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser. Digital kommunikation skal forstås bredt og omfatter således alle former for skriftlig kommunikation fra det offentlige, herunder meddelelser indeholdende begunstigende og bebyrdende afgørelser, oplysende meddelelser og processuelle henvendelser såsom partshøringer efter forvaltningslovens 19. Bekendtgørelsen vedrører alene kommunikation i Digital Post og alene kommunikation, der involverer det offentlige som afsender eller modtager. Bekendtgørelsen regulerer således ikke digital kommunikation, der foregår på anden måde end via Digital Post, herunder almindelig kommunikation mellem det offentlige og en borger eller anvendelse af særlige postfunktioner eller selvbetjeningsløsninger på offentlige hjemmesider. Bekendtgørelsen omfatter heller ikke kommunikation borgere og virksomheder imellem. Retsvirkningerne af denne kommunikation vil derfor fortsat bero på lovgivningens almindelige regler. Bekendtgørelsen regulerer ligeledes ikke indholdet i kommunikationen, men alene den form, hvori kommunikationen udveksles. Efter lovens 1 får offentlige afsendere ret - men ikke pligt - til at afsende kommunikation til bl.a. fysiske personer, der er tilsluttet Digital Post med de retsvirkninger, der følger af lovens 10. Det offentliges ret til at sende kommunikation til borgere og virksomheder indebærer, at en borger, der har sendt en almindelig til en offentlig myndighed, ikke kan kræve at modtage svar via almindelig , men at den offentlige myndighed eksempelvis kan sende svaret via den digitale postløsning. Tilsvarende kan den offentlige myndighed besvare en henvendelse modtaget som brevpost via den digitale postløsning. Dette gælder også, selvom borgeren eller virksomheden udtrykkeligt har anmodet om, at svaret sendes som papirpost.

3 3 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Digital Post mellem offentlige afsendere og fysiske personer på 15 år eller derover med personnummer. 2 Stk. 1 fastslår hovedanvendelsesområdet for bekendtgørelsen. Reglerne om fritagelse, etablering af læseadgang til andre og for sletning af indholdet i en digital postkasse gælder for alle borgere, der er tilsluttet Digital Post, dvs. for borgere, der er omfattet af lovens 3 om obligatorisk tilslutning og for borgere, der er omfattet af lovens 4 om frivillig tilslutning. Fysiske personer, der ikke har et personnummer efter CPR-loven kan ikke tilsluttes Digital Post og er således ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Finansministeren har i den offentlige digitale postløsning offentliggjort hvilke offentlige myndigheder, der er tilsluttet som offentlige afsendere. Denne offentliggørelse opdateres løbende. Stk. 2. En fysisk person kan fritages fra tilslutning til Digital Post, jf. 1, efter reglerne i 3-7, medmindre andet følger af anden lovgivning. Bestemmelsen i bekendtgørelsens 2, stk. 2, fastslår, at det er digital post, som fremsendes digitalt med hjemmel i lov om Offentlig Digital Post, som borgeren kan fritages fra. Det betyder modsætningsvist, at post, der sendes via Digital Post med hjemmel i anden lovgivning, fx SUlovgivningen eller lønsedler til ansatte i staten, ikke omfattes af fritagelsen. En borger, der bliver fritaget fra tilslutning til Digital Post, bliver således ikke automatisk fritaget fra at modtage meddelelser i Digital Post i forbindelse med ansøgning om SU. En borger, der ønsker fritagelse fra at modtage fx meddelelser om sin SU i Digital Post, skal derfor rette henvendelse til SUmyndighederne. En fritagelsesanmodning skal vurderes efter de regler, der gælder for digital kommunikation på SU-området. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på en fysisk persons tildeling af læseadgang til andre ved fremmøde i en kommune, jf. 13, medmindre tildeling af læseadgang er udelukket efter anden lovgivning. Tildeling af læseadgang til andre ved personens egen angivelse heraf via personens log-in i Digital Post omfattes ikke af denne bekendtgørelse. Efter bestemmelsen i stk. 3 finder bekendtgørelsen anvendelse på borgerens tildeling af læseadgang til andre på anden vis, end ved at borgeren giver tilladelse ved i postløsningen at angive, hvem der skal have læseadgang. Tildeling af læseadgang til andre kan dog være udelukket efter anden lovgivning. Det er ikke hensigten, at kommunen skal foretage en vurdering af, om tildeling af læseadgang kan være udelukket. Hvis tildeling af læseadgang er udelukket, vil dette fremgå af administrationsmodulet på Digital Post, således at sagsbehandleren ikke kan registrere en læseadgang for den pågældende. Stk. 4. Bekendtgørelsen finder anvendelse på sletning af indholdet i Digital Post efter en fysisk persons dødsfald og efter en juridisk enheds ophør.

4 4 Stk. 4 fastslår, at bekendtgørelsen finder anvendelse på sletning af indholdet i Digital Post efter en borgers dødsfald eller en virksomheds ophør. Kapitel 2 Fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Digital Post Anmodning om fritagelse 3. En fysisk person kan fritages fra tilslutning til Digital Post, hvis personen afgiver en underskrevet erklæring om at være omfattet af mindst én af følgende fritagelsesgrunde: 3 1) Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post- løsningen. 2) Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. 3) Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. 4) Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark. 5) Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPRlovens 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPRlovens 6, stk. 4. 6) Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen i at anvende Digital Post løsningen. 7) Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID (fx. på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres). 8) Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s. Bestemmelsen i 3 angiver fritagelsesgrundene, der kan begrunde fritagelse fra Digital Post. Borgeren er i forbindelse med anmodning om fritagelse ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene borgeren er omfattet af.

5 5 Fritagelsesgrund nr. 1 omhandler kognitiv funktionsnedsættelse, hvorved fx. forstås, at borgeren lider af lettere demens, er udviklingshæmmet eller på anden måde har en hjerneskade, der hindrer borgeren i at anvende Digital Post. Fritagelsesgrund nr. 2 omhandler fysisk funktionsnedsættelse, hvorved fx forstås, at borgeren er blind eller på anden måde handicappet. Fritagelsesgrund nr. 3 omhandler borgerens manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Hensigten med denne fritagelsesgrund er, at borgeren ikke skal pålægges at tage fx til biblioteket for at læse sin daglige post. Med opholdssted menes, at borgeren opholder sig et andet sted end i hjemmet og at dette ophold er af en vis varighed. En person, der har ophold et andet sted end i hjemmet er eksempelvis plejehjemsbeboere eller fængselsindsatte. Som computer anses tillige andre elektroniske enheder med adgang til internettet såsom ipads og lignende tablets. Det er imidlertid en forudsætning herfor, at de pågældende enheder kan tilgå postløsningen. Fx er det nødvendigt, at computeren har forbindelse til internettet. Ligeledes vil en borger kunne søge fritagelse efter bestemmelsen, hvis borgeren alene har adgang til en enhed, der ikke kan afvikle et program, der er nødvendigt for at tilgå postløsningen. Fritagelsesgrunden omfatter endvidere det forhold, at der faktisk forefindes en computer i borgerens hjem, men hvor den pågældende borger ikke har adgang til at bruge den. Dette kunne fx være tilfældet, hvor en borgers ægtefælle har en computer i parrets hjem, uden at borgeren benytter ægtefællens computer, fordi computeren er personlig. Personer, som ved lovens ikrafttræden er registreret udrejst i CPR, er ikke omfattet af lovens regler om obligatorisk tilslutning. Fritagelsesgrund nr. 4 omhandler borgere, der er tilsluttet Digital Post, men som efterfølgende bliver registreret som udrejst i CPR. Der sker ikke automatisk ophør af borgerens tilslutning til Digital Post, når borgeren bliver registreret som udrejst. Det er forventningen, at de fleste borgere, der udrejser, vil beholde deres digitale postkasse. Omvendt skal de ikke udelukkes fra at blive fritaget. Det kræver imidlertid, at de selv anmoder om fritagelse. Borgere, som er registreret som udrejst i CPR, og som er fritaget fra Digital Post, bliver omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning ved senere indrejse her i landet, jf. 3, stk. 1, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere.. I forbindelse med folkeregisterregistreringen sender Digitaliseringsstyrelsen informationsbrev til borgeren om obligatorisk tilslutning. Fritagelsesgrund nr. 5 omhandler de borgere, der uden at udrejse, bliver registreret uden fast bopæl eller opholdssted i Danmark. En borger, der bliver hjemløs, kan være eksempel på en borger, der omfattes af denne fritagelsesgrund. Fritagelsesgrund nr. 6 omhandler sproglige barrierer, hvorved forstås, at borgeren har svært ved at anvende Digital Post-løsningen. Ordblindhed kan også være et eksempel på en sproglig barriere. Fritagelsesgrund nr. 7 omhandler praktiske vanskeligheder ved at skaffe sig NemID. Fritagelsesgrunden omhandler borgere med ophold i udlandet, hvor der kan være langt til en dansk repræsentation, der kan udstede en NemID. Endvidere omfatter fritagelsesgrunden de borgere, der ikke har pas eller kørekort, og som derfor skal møde op i borgerservice for at få NemID, men hvor borgeren på grund af sygdom er forhindret i at forlade sit hjem. Fritagelsesgrund nr. 8 omhandler den forventeligt meget lille del af borgerne, der bor i et område, hvor der ikke kan etableres en bredbåndsdækning med en downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.

6 6 Personer, der bliver fritaget fra tilslutning til Digital Post, modtager fortsat deres post fra det offentlige som brevpost. De pågældende vil kunne tilslutte sig frivilligt efter lovens 4, hvis de ønsker tilslutning og opfylder betingelserne for at kunne tilsluttes. Hvis de pågældende herefter ønsker sig fritaget på ny, kræver det en fornyet indgivelse af anmodning om fritagelse En fysisk person, der vil anmode om fritagelse, skal henvende sig ved personligt fremmøde i den kommune, hvor vedkommende er eller senest har været folkeregistreret, jf. dog 12, stk. 3 og 4. Hovedreglen er, at den, der vil anmode om fritagelse, skal møde personligt op i borgerservice og afgive erklæring om at opfylde mindst en af fritagelsesgrundene. Ifølge bestemmelsen skal ansøgningen indgives i den kommune, hvor borgeren er eller senest har været bopælsregistreret. Bestemmelsen om, hvilken kommune borgeren skal give fremmøde i, er en ordensforskrift fastsat for at give en nogenlunde ligelig fordelt administrativ opgave kommunerne imellem. En kommune kan således ikke afvise at imødekomme en anmodning om tildeling af læseadgang alene med den begrundelse, at borgeren er mødt op i en anden kommune end borgerens opholds- eller bopælskommune. Som undtagelse til kravet om personligt fremmøde er der i bekendtgørelsens 12, stk. 3 og 4, fastsat regler om, at anmodningen om fritagelse i visse tilfælde kan indgives digitalt eller på brevpost. Disse regler vedrører personer, der er 15 år eller derover, og som ikke har bopæl eller fast ophold i Danmark, eller personer, der ikke har været folkeregistreret i Danmark. Stk. 2. Erklæringen, jf. 3, afgives til kommunen i den af kommunen anviste blanket til anmodning om fritagelse. Kommunalbestyrelsen bestemmer i forbindelse med fremmødet, om anmodningen skal afgives på papir eller elektronisk. Bestemmelsen i stk. 2 fastslår, at borgeren skal afgive erklæringen om at være omfattet af mindst én af fritagelsesgrundene på papir eller elektronisk. Borgeren skal underskrive anmodningen. Den enkelte kommune fastlægger, hvilken type blanket den vil anvende. Kommunen behøver ikke lægge sig fast på én blankettype. Kommunen kan således vælge at stille både en papirblanket og en elektronisk blanket til rådighed. Blanketten til anmodning om fritagelse, som er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og godkendt af Kommunernes Landsforening (KL), må ikke ændres uden Digitaliseringsstyrelsens accept. Kommunen må dog gerne indsætte oplysninger om kommunens navn m.v. i blanketten. Stk. 3. Den fysiske person skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation i forbindelse med afgivelse af erklæringen. Ifølge stk. 3 skal borgeren forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation i forbindelse med afgivelse af erklæringen om fritagelse. Der er ikke fastsat nærmere krav til karakteren af den foreviste legitimation. Det afgørende er, at personalet i borgerservice sikrer sig, at de står overfor en person, som er den, som vedkommende udgiver sig for at være.

7 En fysisk person kan i blanketten til anmodning om fritagelse, jf. 4, stk. 2, give en repræsentant fuldmagt til at indgive anmodning om fritagelse på personens (fuldmagtsgiverens) vegne. Blanketten skal være underskrevet af fuldmagtsgiveren, herunder skal fuldmagtsgiveren også have underskrevet den i blanketten indeholdte fuldmagtserklæring. Kommunalbestyrelsen kan tillade afgivelse af fuldmagt på anden måde end ved anvendelse af den i blanketten indeholdte fuldmagtserklæring. Efter bestemmelsen i stk. 1 kan en person, der ikke kan møde personligt op i kommunen, give fuldmagt til en anden (fuldmagtshaver), der kan anmode om fritagelse på fuldmagtsgiverens vegne. Kommunens blanket til anmodning om fritagelse skal indeholde en fuldmagtserklæring, som kan anvendes til dette formål. Det er denne fuldmagtserklæring, der skal anvendes. Kommunen kan dog vælge at tillade andre fuldmagtserklæringer. Stk. 2. Repræsentanten skal indgive anmodningen om fritagelse ved personligt fremmøde i den kommune, hvor fuldmagtsgiveren er eller senest har været bopælsregistreret i CPR. Stk. 2 bestemmer, at en ansøgning, der indgives ved personligt fremmøde af en repræsentant, skal indgives i den kommune, hvor den, på hvis vegne repræsentanten anmoder om fritagelse (fuldmagtsgiveren), er eller senest har været bopælsregistreret i CPR. Bestemmelsen i stk. 2, om hvilken kommune borgerens repræsentant skal give fremmøde i, er en ordensforskrift fastsat for at give en nogenlunde ligelig fordelt administrativ opgave kommunerne imellem. En kommune kan således ikke afvise at imødekomme en anmodning om fritagelse alene med den begrundelse, at borgerens repræsentant er mødt op i en anden kommune end borgerens opholds- eller bopælskommune. Stk. 3. Repræsentanten skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation samt afgive underskrevet erklæring om, at vedkommende repræsenterer fuldmagtsgiveren. Erklæringen afgives i blanketten til anmodning om fritagelse, jf. 4, stk. 2. Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal den fremmødte repræsentant tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed, eksempelvis adgangskort til den juridiske enhed. Den person, der indgiver anmodning om fritagelse på en andens vegne, skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation. Der er ikke fastsat nærmere krav til karakteren af den foreviste legitimation. Det afgørende er, at sagsbehandleren sikrer sig, at sagsbehandleren står overfor en person, som er den, den pågældende udgiver sig for at være. Repræsentanten skal tillige underskrive anmodningen, idet repræsentanten herved erklærer at repræsentere borgeren. Hvis repræsentanten er en juridisk enhed, fx et advokatfirma, skal den fremmødte repræsentant, fx en advokat for advokatfirmaet, kunne dokumentere sit tilhørsforhold til den juridiske enhed, eksempelvis vedkommendes visitkort eller adgangskort til den pågældende juridiske enhed. Om partsrepræsentation henvises i øvrigt til forvaltningslovens 8, stk. 1.

8 8 Stk. 4. For en fysisk person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, jf. stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes da på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Bestemmelsen vedrører fritagelse for personer, der grundet varig svækkelse eller lignende ikke kan give personligt fremmøde i kommunen, og som ikke er i stand til afgive fuldmagt til en repræsentant. Den personkreds, som kan omfattes af bestemmelsen, er fx visse personer, der er beboere på plejehjem. For disse personer skal det være muligt at blive fritaget uden afgivelse af erklæring, idet formodningen er for, at det er personer, hvis forhold kommunen i forvejen har kendskab til. Kommunen kan selv tage initiativ til fritagelsen, fx via plejepersonale, eller det kan ske på baggrund af en henvendelse til kommunen fra fx pårørende. Stk. 5. For en fysisk person, der på grund af ophold i kriminalforsorgens institutioner ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt, jf. stk. 1, kan kriminalforsorgen indgive anmodning om fritagelse, jf. 3, på personens vegne. Anmodningen kan efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning indgives digitalt eller pr. brevpost til den kommune, hvor den pågældende er eller senest har været folkeregistreret. En indsat i kriminalforsorgens institutioner kan som andre borgere anmode om fritagelse, hvis den indsatte opfylder mindst en af fritagelsesgrundene som anført i 3. Det er imidlertid nødvendigt at fastlægge en anden procedure for fritagelsen, da den indsatte i sagens natur ikke uden videre kan give personligt fremmøde eller har mulighed for at afgive fuldmagt. Det er hensigten, at den indsatte underskriver en fritagelsesanmodning, som kriminalforsorgen med den indsattes samtykke indgiver digitalt eller pr. brevpost til den kommune, hvor den indsatte er eller senest har været folkeregistreret. Afgørelse om fritagelse 6 6. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af den indgivne anmodning og foreviste legitimation, jf. dog 5, stk. 4 og 5, og 12, stk. 3 og 4. Forinden afgørelse træffes, yder kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering hjælp og vejledning med henblik på, at personen bliver i stand til at tilgå sin post i Digital Post i stedet for at blive fritaget. 6 vedrører afgørelse om fritagelse, herunder imødekommelse af anmodning om fritagelse eller afslag på anmodning om fritagelse. Afgørelsen om fritagelse er en forvaltningsretlig afgørelse. De forvaltningsretlige regler og principper skal derfor iagttages i forbindelse med afgørelsen. Det bærende princip for den obligatoriske tilslutning til Digital Post er, at alle, der kan, skal modtage deres post i Digital Post. Sagsbehandleren kan, inden der træffes afgørelse om fritagelse, efter en konkret vurdering yde relevant hjælp og vejledning, der sætter borgeren i stand til at blive modtager af post i Digital Post i stedet for at blive fritaget. Borgeren er ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene vedkommende er omfattet af, og der kan således ikke stilles krav om, at den konkrete grund oplyses. Men hvis borgeren selv

9 9 eller dennes repræsentant oplyser, at anmodningen skyldes, at borgeren skal udrejse af Danmark eller ikke længere er registreret med fast bopæl eller ophold, er hjælp og vejledning vedrørende adgang til Digital Post ikke relevante tiltag, og afgørelsen kan træffes uden at tilbyde en sådan yderligere hjælp og vejledning. Omfanget af den ydede hjælp og vejledning, inden der træffes afgørelse i øvrige tilfælde, må i øvrigt afstemmes konkret i forhold til den enkelte borger, herunder dennes udtrykte ønske om hjælp og vejledning i den dialog, der vil være en del naturlig del af mødet med borgeren. Det bemærkes, at den almindelige vejledningspligt i forvaltningslovens 7, stk. 1, ikke er fraveget med lov om Offentlig Digital Post. Generelt har alle myndigheder således en vejledningspligt over for borgerne i forbindelse med, at myndighederne er i kontakt med borgere. Sagsbehandleren bør - forinden der træffes afgørelse om fritagelse - tillige vejlede om, at personer, der ikke er i stand til at anvende postløsningen, har mulighed for at give andre adgang til at læse post, der er sendt til dem i postløsningen. Stk. 2. Hvis betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. 3-5, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om fritagelse af personen. Fritagelsen registreres elektronisk i Digital Post. Afgørelsen om registrering af fritagelsen meddeles personen eller dennes repræsentant. Den afgivne anmodning, om at borgeren er omfattet af mindst én af fritagelsesgrundene, skal ikke undergives en egentlig prøvelse. Det betyder, at sagsbehandleren i kommunen ikke skal efterprøve eller forlange dokumentation for, at borgeren er omfattet af mindst en af fritagelsesgrundene. Sagsbehandleren skal dog kontrollere, at de øvrige betingelser for fritagelse, herunder kravene til underskrift og behørig legitimation, er opfyldt, jf. nedenfor. En imødekommelse af anmodningen om fritagelse registreres ved, at sagsbehandleren logger ind i administrationsmodulet på Digital Post med sin digitale medarbejdersignatur og registrerer fritagelsen på den pågældende borger. I forbindelse hermed skal den afgivne og underskrevne anmodning journaliseres. Når en fritagelse er registreret i administrationsmodulet på Digital Post, dannes kvittering for fritagelsen. Sagsbehandleren kan meddele afgørelsen mundtligt og alene printe en skriftlig kvittering på borgerens anmodning. Borgeren skal således oplyses om muligheden for at få en skriftlig kvittering. Hvis kvitteringen udleveres til borgerens repræsentant, bør sagsbehandleren opfordre til, at repræsentanten afleverer kvitteringen til den borger, der er blevet fritaget. Stk. 3. Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt, meddeler kommunalbestyrelsen afslag på anmodningen om fritagelse, som meddeles personen eller dennes repræsentant. Afslaget meddeles skriftligt på begæring. Såfremt det er ganske åbenlyst, at ingen af fritagelsesgrundene kan finde anvendelse på borgeren, eller de øvrige betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt, skal der gives afslag på anmodningen om fritagelse. Som eksempler kan nævnes tilfælde, hvor en anmodning indgives pr. eller pr. telefon, ikke er behørigt underskrevet, eller hvor borgeren begrunder anmodningen om fritagelse med en anden grund end fritagelsesgrundene.

10 10 Hvis der foreligger en fejl, som kan rettes, skal sagsbehandleren vejlede borgeren om, hvordan fejlen kan rettes, således at anmodningen om fritagelse kan imødekommes. Et afslag på anmodning om fritagelse skal være begrundet og meddeles i forbindelse med borgerens fremmøde. En mundtligt meddelt afgørelse skal noteres på sagen. Hvis den fremmødte anmoder om skriftlig begrundelse, bør afslaget sendes med brevpost til borgeren og evt. tillige til dennes repræsentant, jf. herved forvaltningslovens 23, stk. 1. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 2 og 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 2 og 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dette følger af, at lov om Offentlig Digital Post ikke indeholder bestemmelse om, at afgørelserne kan indbringes for anden administrativ myndighed. Fritagelsens varighed 7. En fritagelse har virkning fra registreringsdatoen og gælder tidsubegrænset. 7 Registreringsdatoen er den dato, hvor fritagelsen registreres, dvs. i forbindelse med det personlige fremmøde i kommunen, hvor anmodningen om fritagelse indgives. Fritagelsen vil gælde tidsubegrænset indtil borgeren frivilligt vælger at tilslutte sig til Digital Post.

11 11 8 (ophævet) Kapitel 3 Uåbnet post 9 9. Hvis der på tidspunktet for registrering af en fritagelse fra tilslutning til Digital Post, jf. 7, er uåbnet post i den fritagne persons digitale postkasse, oplyser kommunalbestyrelsen den pågældende herom. Kommunalbestyrelsen har ikke adgang til personens digitale postkasse og kan således ikke oplyse omfanget af uåbnet post, dets indhold eller hvilke myndigheder, der har afsendt digital post til personen. Af 9 fremgår, at hvis der på tidspunktet for registreringen af fritagelsen ligger uåbnet post i borgerens digitale postkasse, kan denne post blive udskrevet på papir og sendt som almindeligt brev til borgerens folkeregisteradresse. Hvis den fritagne borger ikke har bopæl eller fast ophold i Danmark, skal borgeren selv angive en adresse til modtagelse af brevpost. Når den digitale post er leveret i adressatens digitale postkasse, kan posten ikke gøres tilgængelig for andre end adressaten selv. Sagsbehandleren har ikke adgang til indholdet i Digital Post eller til den enkelte borgers digitale postkasse. Sagsbehandleren modtager alene en systemteknisk meddelelse om, hvorvidt borgeren har uåbnet post. Sagsbehandleren kan i fritagelsesmodulet således alene se en "ja/nej" oplysning om, hvorvidt der ligger uåbnet post, men hverken antal meddelelser, indholdet heraf eller afsender(e). Stk. 2. Hvis personen eller dennes repræsentant fremsætter ønske herom, sørger kommunalbestyrelsen for, at den uåbnede post bliver sendt videre til personens folkeregisteradresse via en fjernprintløsning. For personer, der er omfattet af 12, stk. 4 eller 5, sendes den uåbnede post til den adresse, som personen oplyser. Hvis borgeren anmoder om det, kan medarbejderen i administrationsmodulet markere, at den uåbnede post skal sendes til udskrivning. Dette vil ske via en central printløsning, og den uåbnede post bliver således ikke udskrevet i kommunen. Ved fremsendelse af den udskrevne post vil det således være Digitaliseringsstyrelsen, der står som afsender af posten. Ved uåbnet post forstås uåbnet post, der er modtaget efter den obligatoriske ordnings ikrafttræden. Hvis en borger således har været tilsluttet Digital Post, før det blev obligatorisk, og der er uåbnet post modtaget i tiden forud for den obligatoriske ordning, vil denne post ikke være omfattet af muligheden for udskrivning ved kommunens foranstaltning.

12 12 Borgeren har i øvrigt følgende muligheder for at få adgang til sin post i Digital Post: Borgeren kan skaffe sig adgang med den offentlige digitale signatur, eller borgeren kan give læseadgang til en anden. Det forhold, at den fritagne borger først får kendskab til indholdet af den uåbnede post på et senere tidspunkt end fritagelsestidspunktet, ændrer ikke ved, at posten anses for at være kommet frem til den pågældende på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for adressaten i den digitale postløsning, jf. herved lovens 10, nr. 1 og lovforslagets specielle bemærkninger til 10. Post til fysiske personer, der ikke er tilsluttet Digital Post Ved afsendelse af post til Digital Post modtager offentlige afsendere automatisk oplysning om, hvilke personer der er tilsluttet Digital Post. Hvis en person ikke er tilsluttet Digital Post, skal afsenderen sørge for, at posten sendes til den pågældende som papirpost eller på anden vis. En fritagelse registreres centralt i Digital Post-løsningen, der genererer en tilmeldingsliste over, hvilke borgere som er tilsluttet Digital Post. Tilmeldingslisten opdateres løbende. Når en offentlig afsender vil sende post via Digital Post til en borger, der ikke er tilsluttet Digital Post, får den offentlige afsender automatisk via tilmeldingslisten oplysning om, hvilke borgere der er tilsluttet Digital Post. Den offentlige afsender må i så fald på anden vis sørge for at afsende posten til den pågældende borger, der ikke fremgår af tilmeldingslisten. Hvis den offentlige afsender anvender et afsendersystem, som er tilsluttet til Digital Post, vil posten automatisk blive dannet og afsendt som papirpost, når afsendersystemet modtager besked om, at borgeren ikke er tilsluttet Digital Post. En myndighed, der sender post, som borgeren i medfør af anden lovgivning er pålagt at modtage i Digital Post, kan uanset ovenstående, markere sine forsendelser, der således altid leveres i Digital Post. Dette gælder fx lønsedler til statsligt ansatte. Kapitel 4 Frivillig tilslutning af fysiske personer, der ikke er tilsluttet Digital Post En person, der er fritaget fra obligatorisk tilslutning til Digital Post, kan frivilligt tilslutte sig Digital Post ved at logge ind i postløsningen med den digitale signatur, der giver adgang til postløsningen, og tilmelde sig. Reglerne om frivillig tilslutning fremgår af lovens 4. Bestemmelserne i bekendtgørelsens 11, stk. 1-3 vedrører den personkreds, der fremgår af lovens 4, stk. 1, dvs. personer der er fritaget fra den obligatoriske tilslutning. En borger, der er fritaget fra den obligatoriske tilslutning til Digital Post, kan altid tilmelde sig postløsningen, hvis den pågældende er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen. Borgeren kan ophæve sin fritagelse ved at logge ind i Digital Post og foretage en tilmelding. Stk. 2. En persons tilslutning efter stk. 1 medfører, at fritagelsen bortfalder.

13 13 En borgers frivillige tilslutning efter stk. 1 medfører, at fritagelsen bortfalder. Hermed medfører den frivillige tilslutning til postløsningen de retsvirkninger, der følger af lovens 10. Ved tilmeldingen til postløsningen præsenteres borgeren for information om, at en tilmelding medfører, at fritagelsen fra den obligatoriske tilslutning til Digital Post bortfalder. Borgeren bliver ved tilmeldingen gjort opmærksom på, at der kan gå op til 8 kalenderdage, før tilmeldingen får virkning. Stk. 3. Hvis den pågældende på tidspunktet efter den frivillige tilslutning ønsker fritagelse, skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i 3-7 jf. dog 11, stk. 4. Efter bestemmelsen i stk. 3 medfører bortfald af fritagelse, at borgeren ikke selv kan fritage sig fra tilslutning til Digital Post. Framelding kan kun ske som registrering af fritagelse. Dette indebærer, at borgeren på ny skal anmode om fritagelse efter de regler, der fremgår af bestemmelserne i 3-7. Stk. 4. Indtil den 1. november 2014 kan en person, som er omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning, jf. 3, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, frivilligt tilslutte sig Digital Post, hvis den pågældende er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen. Den pågældende kan tilbagekalde sin frivillige tilslutning til postløsningen indtil den 1. november Herefter bliver den pågældende omfattet af den obligatoriske tilslutning, medmindre den pågældende fritages fra tilslutningen. Bestemmelsen i 11, stk. 4, er en overgangsregel, der beskriver, hvordan der forholdes frem til tidspunktet for, at reglerne om obligatorisk tilslutning i lovens 3, stk. 1, træder i kraft den 1. november Bestemmelsen svarer til lovens 4, stk. 3. Indtil den 1. november 2014 kan en borger, som er omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning frivilligt tilslutte sig Digital Post, hvis den pågældende er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til postløsningen. Den pågældende kan tilbagekalde sin frivillige tilslutning, indtil reglerne om obligatorisk tilslutning træder i kraft den 1. november Herefter bliver den pågældende automatisk omfattet af den obligatoriske tilslutning, uanset om den pågældende måtte have tilbagekaldt sin eventuelle frivillige tilslutning til postløsningen. I en sådan situation kan den pågældende alene fritages fra tilslutningen efter anmodning herom En fysisk person, der er 15 år eller derover, og som ikke har bopæl eller fast ophold i Danmark, kan frivilligt tilslutte sig Digital Post ved at logge ind i postløsningen og tilmelde sig, hvis den pågældende er tildelt personnummer og er i besiddelse af en digital signatur, der giver adgang til løsningen. Bestemmelsen i bekendtgørelsens 12, stk. 1 omhandler den personkreds, der er omfattet af 4, stk. 2, i lov om Offentlig Digital Post. Det vedrører fysiske personer, der ikke har bopæl eller fast

14 14 ophold i Danmark, og som derfor ikke er omfattet af reglerne om obligatorisk tilslutning i medfør af 3, stk. 1, i lov om Offentlig Digital Post. Som eksempler på personer, der kan tilslutte sig efter bestemmelsen, kan nævnes: en person, der arbejder i Danmark, men har sin bopæl i udlandet og derfor får post fra danske myndigheder som følge af denne tilknytning en hjemløs person uden fast ophold en person, der ved den obligatoriske ordnings ikrafttrædelse, er registreret udrejst af Danmark en person, der er bosiddende i udlandet, herunder et andet EU-land, på Færøerne eller i Grønland. En frivillig tilslutning forudsætter, at den pågældende har personnummer og den fornødne digitale signatur. Stk. 2. Tilslutningen er bindende, medmindre den pågældende fritages fra tilslutningen. Indtil den 1. november 2014 kan den pågældende dog vælge at tilbagekalde sin tilslutning til postløsningen. Bestemmelsen i stk. 2 svarer til lovens 4, stk. 2, 2. og 3. pkt. Indtil reglerne om obligatorisk tilslutning i lovens 3, stk. 1, træder i kraft den 1. november 2014, kan den pågældende vælge at tilbagekalde sin tilslutning til postløsningen. Herefter er tilslutningen bindende, medmindre den pågældende fritages fra tilslutningen. Stk. 3. Hvis den fysiske person ønsker fritagelse, jf. stk. 2, 1. pkt., skal anmodning om fritagelse indgives på ny. Anmodningen indgives og behandles efter reglerne i 3-7, medmindre den pågældende har ophold i udlandet, eller der foreligger andre ganske særlige forhold. I sådanne tilfælde kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende senest har været folkeregistreret, tillade, at anmodning om fritagelse indgives digitalt eller pr. brevpost til den pågældende kommunalbestyrelse. En borger, der har valgt frivilligt at tilslutte sig Digital Post, men senere ønsker at opnå fritagelse, skal indgive anmodning i den kommune, hvor vedkommende senest har været folkeregistreret. I sådanne tilfælde kan kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende senest har været folkeregistreret, tillade, at anmodning om fritagelse indgives digitalt eller pr. brevpost til den pågældende kommunalbestyrelse. Stk. 4. Hvis den pågældende ikke har været folkeregistreret i Danmark, indgives anmodningen om fritagelse digitalt eller pr. brevpost til Digitaliseringsstyrelsen efter styrelsens nærmere bestemmelse. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3, 2. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved anmodning om fritagelse af en fysisk person, der ikke længere har bopæl eller fast ophold i Danmark. Stk. 5 omhandler den personkreds, der er omfattet af 3, stk. 4 i lov om Offentlig Digital Post. Det vedrører personer, som udrejser efter at have været obligatorisk tilsluttet og således ikke længere har bopæl eller fast ophold i Danmark. Ved udrejse fortsætter en tilslutning uændret, medmindre personen anmoder om fritagelse. Hvis personen udrejser og på et senere tidspunkt vil anmode om fritagelse, skal anmodningen indgives i den kommune, hvor den pågældende senest har været folkeregisteret. Kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde tillade, at anmodning om fritagelse indgives digitalt eller pr. brevpost til den pågældende kommunalbestyrelse.

15 15 Kapitel 5 Læseadgang til tredjemand En fysisk person, der er tilsluttet Digital Post, kan ved personligt fremmøde i den kommune, hvor den pågældende er eller senest har været folkeregistreret, tildele en anden fysisk person eller juridisk enhed læseadgang til post, der er sendt til eller fra den pågældende i Digital Post. Den fysiske person, der giver læseadgang, skal forevise legitimation som anført i stk. 9. Den pågældende skal oplyse navn og personnummer på den fysiske person eller navn og CVR- nummer på den juridiske enhed, der ønskes tildelt læseadgang. Reglerne om læseadgang til tredjemand m.v. fremgår af lovens 6. Bestemmelsen i bekendtgørelsens 13 fastlægger reglerne for en fysisk persons mulighed for at få hjælp i borgerservice til at etablere læseadgang for andre til den pågældendes digitale postkasse. Bestemmelsen vedrører således ikke den læseadgang, som en fysisk person selv kan etablere ved at logge ind i sin digitale postkasse og dér angive, hvem den pågældende ønsker at give læseadgang. Med bestemmelsen åbnes der for, at borgerservice på anmodning fra en person tildeler læseadgangen. Hensigten er således, at en person, der kunne fritages i stedet for at søge om fritagelse, kan få etableret læseadgang til en anden person eller til en virksomhed. Den, der får tildelt læseadgang, skal selv være i besiddelse af den offentlige digitale signatur for at kunne tilgå den digitale post og skal selv være tilsluttet postløsningen. Borgerservice kan ikke kontrollere, om dette rent faktisk er tilfældet. Adgangen til at læse posten sker inde fra den digitale postkasse, som tilhører den, der har fået tildelt læseadgang. Bestemmelsen skal ses som en service, der ydes borgere, som kan vælge at give læseadgang som frivilligt alternativ til fritagelse. Det er vigtigt at fremhæve, at det er borgerens valg, om borgeren ønsker denne service etableret. Borgeren skal vejledes om, at det er borgerens ansvar, at den, der har fået læseadgang, også rent faktisk går ind og læser posten, idet retsvirkningen af at have modtaget et brev i den digitale postkasse indtræder, uanset om brevet er åbnet, og uanset om det er borgeren selv eller en anden, der har adgang til den digitale postkasse. Som eksempel på en livssituation, hvor etablering af læseadgang gennem borgerservice kan være hensigtsmæssig, er borgeren, der ønsker, at voksne børn har let adgang til borgerens post, selvom borgeren og borgerens børn bor langt fra hinanden. Det skal understreges, at læseadgang ikke er en fuldmagt til at repræsentere borgeren, der giver læseadgangen. Hvis den, der har fået læseadgangen, vil besvare et brev via Digital Post, skal det ske i dennes eget navn og fra vedkommendes egen digitale postkasse i Digital Post. Efter bestemmelsen i stk. 1 skal den, der vil give læseadgang, møde op personligt i borgerservice i den kommune, hvor personen er eller senest har været folkeregistreret og anmode om, at borgerservice tildeler læseadgang. Borgeren skal kunne oplyse både navn og personnummer (læseadgang til person) eller navn og CVR-nummer (læseadgang til virksomhed, f.eks. en rådgiver, advokat eller revisor). Når sagsbehandleren indtaster det oplyste personnummer eller CVRnummer, foretages en systemmæssig validering, således at sagsbehandleren kan kontrollere, at der er overensstemmelse mellem det navn og personnummer/cvr-nummer, som borgeren oplyser. Der stilles ikke formkrav til borgerens anmodning om etablering af læseadgang. En mundtlig anmodning samt oplysning om navn og personnummer/cvr-nummer på den, der ønskes tildelt

16 16 læseadgang, er tilstrækkelig. Kommunen er derfor ikke forpligtet til særskilt at kunne dokumentere anmodningen om etablering af læseadgang. Registreringen i administrationsmodulet vil være tilstrækkelig dokumentation. Borgeren skal fremvise samme legitimation, som skal fremvises ved udstedelse af NemID. Fremvisning af sundhedskort er således ikke tilstrækkelig. Bestemmelsen om, hvilken kommune borgeren eller dennes repræsentant skal give fremmøde i, er en ordensforskrift fastsat for at give en nogenlunde ligelig fordelt administrativ opgave kommunerne imellem. En kommune kan således ikke afvise at imødekomme en anmodning om tildeling af læseadgang alene med den begrundelse, at borgeren eller dennes repræsentant er mødt op i en anden kommune end borgerens opholds- eller bopælskommune. Stk. 2. En fysisk person kan ved fuldmagt tillade en anden at give fremmøde i kommunen med henblik på tildeling af læseadgang til den fremmødte eller til en juridisk enhed. Den fremmødte skal aflevere fuldmagten samt forevise legitimation som anført i stk. 9. Hvis den fremmødte repræsenterer en juridisk enhed, skal den fremmødte tillige forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed. Fuldmagten skal afgives i den af kommunalbestyrelsen anviste blanket om etablering af læseadgang. Kommunalbestyrelsen kan tillade afgivelse af fuldmagt på anden måde end ved anvendelse af den anviste fuldmagtserklæring. Stk. 2 vedrører, at den, der vil tildele læseadgang, kan gøre dette ved at give fuldmagt til en anden person eller til en virksomhed. Fuldmagten skal angive navn og personnummer på fuldmagtsgiver samt navn og personnummer eller CVR- nummer på den, der skal tildeles læseadgang.. Fuldmagten eller kopi heraf skal journaliseres således at fuldmagten opbevares som dokumentation for grundlaget for etablering af læseadgang. Registreringen i administrationsmodulet vil ikke være tilstrækkelig dokumentation i denne situation. Repræsentanten skal fremvise samme legitimation, som skal fremvises ved udstedelse af NemID. Fremvisning af sundhedskort er således ikke tilstrækkelig Dokumentation for tilhørsforhold til en juridisk enhed, kan fx bestå i forevisning af vedkommendes visitkort eller adgangskort til den pågældende juridiske enhed. Der er udarbejdet en særlig fuldmagtserklæring til brug ved etablering af læseadgang. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade andre fuldmagtserklæringer, men skal i givet fald sikre at fuldmagtsgiver med sin underskrift erklærer at have forstået, hvad etablering af læseadgang indebærer. Stk. 3. Tildeling af læseadgang efter stk. 1 kan ske til flere fysiske personer eller juridiske enheder. Der kan dog højst registreres 10 læseadgange. En borger kan give op til 10 læseadgange. Begrænsningen på 10 er valgt af sikkerhedsmæssige hensyn. Stk. 4. Læseadgangen registreres elektronisk i postløsningen og er gældende, indtil den tilbagekaldes eller slettes, jf. stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 fastslår, at læseadgangen registreres elektronisk i Digital Post. Det er sagsbehandleren i borgerservice, der foretager registreringen. Afgørelsen af, om en borger kan tildele læseadgang til en anden, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Kommunen skal derfor iagttage de almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven.

17 17 Stk. 5. Den, der har tildelt læseadgang til en anden, jf. stk. 1 og 2, kan til enhver tid tilbagekalde denne læseadgang ved personligt fremmøde i kommunen og mod forevisning af sundhedskort eller anden behørig legitimation, eller ved at den pågældende selv logger ind i postløsningen med en digital signatur, der giver adgang til løsningen, og sletter læseadgangen. Tredjemand kan tillige ved fremmøde og mod forevisning af fuldmagt samt sundhedskort eller anden behørig legitimation tilbagekalde en tildelt læseadgang. Tilbagekaldelsen registreres elektronisk i Digital Postløsningen. Den, der giver læseadgang, kan til enhver tid tilbagekalde en tildelt læseadgang. Det kan ske ved, at borgeren henvender sig i borgerservice og beder borgerservice slette en læseadgang. Borgerservice kan dog kun slette læseadgange, som er tildelt via borgerservice. Har borgeren selv tildelt en læseadgang digitalt, må borgeren slette læseadgangen på tilsvarende vis. Borgeren kan i øvrigt også selv digitalt slette en læseadgang, som er tildelt via borgerservice. Borgeren kan give fuldmagt til, at en anden kan tilbagekalde en læseadgang tildelt via borgerservice. I sådanne tilfælde skal repræsentanten forevise fornøden fuldmagt samt behørig legitimation. Stk. 6. Den, der via kommunen, jf. stk. 1 og 2, er tildelt læseadgang, kan læse og organisere den digitale post, herunder oprette digitale mapper. Bestemmelsen i stk. 6 fastlægger, hvad der forstås ved læseadgang. En læseadgang indebærer således, at den, der har fået læseadgang udover at læse posten - kan organisere posten ved at oprette mapper efter eget valg. Dette kan fx være praktisk for at bevare overblikket over post modtaget fra forskellige offentlige afsendere eller fx for at bevare overblikket over den post, der vedrører fast ejendom eller andre emner. Den, der har læseadgang til en anden persons digitale postkasse, kan i sin egen postkasse vælge at modtage advisering om ny post i den postkasse, der er læseadgang til. Stk.7. Den, der er tildelt læseadgang, kan slette den læseadgang, som den pågældende er blevet tildelt. Den, der har fået læseadgang, kan selv slette sin læseadgang. Det betyder, at det er borgerens ansvar at sikre, at den, borgeren har givet læseadgang, rent faktisk også anvender sin læseadgang. Borgerservice har ikke nogen mulighed for at følge op på, at en tildelt læseadgang rent faktisk også bliver benyttet. Stk. 8. Læseadgang givet til en juridisk enhed indebærer, at den juridiske enhed vælger, om den tildelte læseadgang gives til én eller alle de personer, der af den juridiske enhed er autoriseret som brugere i den juridiske enheds digitale postkasse i Digital Post. Stk. 8 fastslår, at hvis en borger via borgerservice tildeler læseadgang til et CVR-nummer, vælger den juridiske enhed gennem sin administrator af enhedens digitale postkasse, om den tildelte læseadgang gives til én eller alle personer, der er af den juridiske enhed er autoriseret som brugere i den juridiske enheds digitale postkasse i Digital Post. Borgerservice kan ikke foretage denne tildeling.

18 18 Stk. 9. Ved tildeling af læseadgang via kommunen som anført i stk. 1 og 2, skal den fysiske person eller dennes repræsentant forevise legitimation svarende til den legitimation, der kræves for at få udstedt den offentlige digitale signatur ved personligt fremmøde hos en offentlig myndighed, der er registreringsmyndighed i forbindelse med udstedelse af den offentlige digitale signatur. Bestemmelsen i stk. 9 angiver den legitimation, som en borger eller dennes repræsentant skal fremvise ved anmodning om etablering af læseadgang til andre. Legitimationskravet er det samme, som gælder for udstedelse af NemID. Det fremgår af hvilken legitimation der kræves. Stk. 10. Uanset at en fysisk person har tildelt læseadgang til en anden, anses den digitale post for at være kommet frem til den, der har tildelt læseadgang. Det er således den pågældendes ansvar, hvem personen måtte give adgang til den digitale postkasse. Posten i den digitale post anses for at være kommet frem til borgeren, uanset om borgeren har givet læseadgang til andre. Det er borgerens ansvar at sikre sig, at posten bliver læst. Det gælder også i de tilfælde, hvor borgeren ikke selv har digital adgang til sin digitale post. Mulighederne for etablering af læseadgang til boet efter en afdød eller til en værge efter iværksættelse af værgemål vil blive afklaret i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Justitsministeriet og Civilstyrelsen. Sådan læseadgang reguleres ikke i bekendtgørelsen eller i denne vejledning. Digitaliseringsstyrelsen forventer senest den 1. maj 2014 at kunne udsende en særskilt vejledning herom. Kapitel 6 Sletning af post i Digital Post Post, der er kommet frem til en fysisk person i Digital Post, kan kun slettes af den pågældende. Stk. 2. Ved fritagelse fra tilslutning til Digital Post efter reglerne i 3-7 sker der ingen sletning af posten i personens digitale postkasse. Stk. 3. Efter en persons dødsfald slettes indholdet i personens digitale postkasse automatisk 5 år efter dødsdagen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. En fysisk person eller juridisk enhed, der fx. ved skifteretsattest kan dokumentere at repræsentere boet efter en afdød, kan anmode om et senere slettetidspunkt end fastsat i stk. 3. Stk. 5. Anmodning om udskydelse af slettetidspunkt fremsættes for Digitaliseringsstyrelsen efter styrelsens nærmere bestemmelse, herunder vedrørende krævet dokumentation efter stk. 4. I 14 slås det fast, at kun borgeren selv kan slette indholdet i sin digitale postkasse i postløsningen Digital Post. Det betyder således, at der ikke sker nogen automatisk sletning af evt. allerede modtaget post i Digital Post, når en borger bliver fritaget fra tilslutning. Det er alene efter dødsfald, at der sker en automatisk sletning efter 5 år. En borger, der selv digitalt kan give læseadgang til en anden, kan vælge, om denne læseadgang også skal give adgang til at slette dokumenter. Det bemærkes, at den læseadgang, der kan etableres via borgerservice, alene omfatter adgang til at læse og organisere posten i mapper.

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post 2011/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om Offentlig

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Forslag til. Lov om Offentlig Digital Post

Forslag til. Lov om Offentlig Digital Post Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 71 Offentligt Forslag til Lov om Offentlig Digital Post Formål 1. Lovens formål er at fastsætte rammerne for og retsvirkningerne af digital kommunikation i postløsningen

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om Offentlig Digital Post Formål 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på digital

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter

Bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter BEK nr 1018 af 23/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-709-0779 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik BEK nr 19 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., Danmarks Statistik, j.nr. 13/01519 Senere ændringer

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside Sagsbehandlingstider Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkeregisteret) De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være,

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere