Baggrundsnotat Den 22. september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat Den 22. september 2017"

Transkript

1 Baggrundsnotat Den 22. september 2017 Madproduktion i Syddjurs Kommune Både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har besluttet at omlægge kostproduktionen til plejecentrene, så madlavning kommer tættere på beboernes hverdagsliv. Dette er gjort muligt grundet Ældreministeriets pulje til renovering af plejehjemskøkkener, som begge kommuner har søgt og fået bevilget midler fra. Ministeriets mål med puljen er at bringe madduft og aktivitet omkring måltidet tilbage til plejehjemskøkkenerne. Renoveringen skal være færdig inden årets udgang og madproduktion sættes i værk snarest i det nye år. Med denne omlægning fjernes en markant del af produktionsgrundlaget for Djurs Mad I/S. Dermed reduceres køkkenets stordriftsfordele, hvilket fører til en øgning af enhedsomkostningerne ved den resterende produktion, som omfatter madservice til hjemmeboende ældre (der er visiteret til madservice), døgnpladser i Tirstrup, samt institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej). Nærværende notat indeholder tre dele. Indledningsvist beskrives en række overordnede rammebetingelser og fakta om levering af mad til hjemmeboende i Syddjurs Kommune. Dernæst redegøres der for fem forskellige muligheder for en omlægning af den samlede madservice i Syddjurs kommune: 1. Produktionen af mad sendes i udbud 2. Produktionen finder sted i andet køkken i Syddjurs Kommune 3. Produktionen finder sted i et tværkommunalt samarbejde 4. Syddjurs Kommune køber Djurs Mads køkken og står selv for produktionen 5. Produktionen fortsætter uændret hos Djurs Mad Endelig afsluttes notatet med en oversigt over de fremtidige kommunale udgifter for hver af de 5 modeller. Der er desuden vedlagt et bilag til notatet, der indeholder en række juridiske rammer for levering af madservice. 1

2 Rammebetingelser for madservice Frit valg af leverandør Hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice, har siden 1. januar 2003 haft frit valg af leverandør. Kommunalbestyrelsen skal som minimum søge at skabe grundlag for, at modtagerne af madservice kan vælge mellem 2 leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal. Syddjurs Kommune skal sikre, at hovedleverandøren kan levere de diæter og kosttyper, som borgerne har brug for. Djurs Mad løfter i dag forpligtelsen som hovedleverandør og leverer alle typer af diæter og kosttyper. Det er også Djurs Mad, der - som hovedleverandør af mad til hjemmeboende borgere - på baggrund af en omkostningsberegning, fastsætter prisen for mad til de hjemmeboende. Syddjurs Kommune skal godkende de andre leverandører af madservice, som søger om at blive godkendt og som kan levere til de pris- og kvalitetskrav, som Syddjurs kommune har defineret. På nuværende tidspunkt er Det Danske Madhus godkendt som leverandør af madservice i Syddjurs Kommune. Fakta om madservice til hjemmeboende i Syddjurs Kommune Pr. 1. august 2017 var der visiteret 324 borgere til madservice. Heraf var 219 visiteret til madservice fra Djurs Mad, og 105 visiteret til madservice fra Det Danske Madhus. I perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017 har Djurs Mad solgt i alt hovedretter og biretter til hjemmeboende i Syddjurs Kommune. Fordelingen af solgte retter fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1. Antal enheder solgt af Djurs Mad til hjemmeboende Antal solgte enheder i perioden 1. juni maj 2017 Hovedret, almindelig Hovedret, diæt Biret, almindelig Biret, diæt Kommunerne må opkræve en egenbetaling for madservice. Borgernes maksimale egenbetaling fastsættes én gang om året af Sundheds- og ældreministeriet. Dette prisloft angiver, hvor meget en borger skal betale for f.eks. en hovedret inkl. udbringning. 2

3 Afregningsprisen er den pris, som Djurs Mad opkræver hos Syddjurs Kommune. Såfremt kommunens omkostning til at levere madservice med udbringning overstiger borgernes egenbetaling, så skal kommunen afholde den udgift, der er mellem egenbetalingen og afregningsprisen til Djurs Mad. Nedenstående tabel viser henholdsvis afregningspris, egenbetaling (prisloft) og den kommunale udgift pr. ret for madservice til hjemmeboende i Tabel 2. Egenbetaling, afregningspris med Djurs Mad og kommunal udgift pr. ret i Afregningspris Egenbetaling (prisloft) Difference (kommunal udgift pr. solgt ret) Hovedret, almindelig 51,86 kr. 52 kr. -0,14 kr. Hovedret, diæt 69,14 kr. 52 kr. 17,14 kr. Biret, almindelig 13,83 kr. 13,50 kr. 0,33 kr. Biret, diæt 13,83 kr. 13,50 kr. 0,33 kr. På baggrund af antal solgte enheder fra Djurs Mad til hjemmeboende borgere i perioden 1. juni maj 2017 og på baggrund af afregningspriserne for 2017 har Syddjurs Kommune i perioden haft en udgift til madservice på i alt ca kr. Hertil kommer en mindre udgift vedrørende mad fra Det Danske Madhus på i alt ca kr., denne udgift er ikke taget med i det følgende. Fordelingen af udgiften på de forskellige retter fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3. Udgift til madservice til hjemmeboende borgere på baggrund af solgte enheder fra Djurs Mad i perioden 1. juni maj Antal Kommunal udgift pr. ret Kommunal udgift i alt Hovedret, almindelig ,14 kr. 0 kr. Hovedret, diæt ,14 kr kr. Biret, almindelig ,33 kr kr. Biret, diæt ,33 kr kr. I alt kr. 3

4 Model 1: Produktion af mad sendes i udbud Kommunen kan vælge at løse sin forpligtigelse til at levere mad til hjemmeboende ved at gennemføre et udbud af madservice. Ved et udbud af madservice overtager den vindende leverandør opgaven som hovedleverandør af madservice. Den opgave varetages i øjeblikket af Djurs Mad. I 2013 blev reglerne på fritvalgsområdet i serviceloven ændret således, at kommunerne enten kan sikre, at borgerne har et frit valg ved at have minimum to godkendte leverandører af madservice eller via de såkaldte fritvalgsbeviser. Det vil således være opgaven som hovedleverandør af madservice, som vil blive udbudt. Efter udbuddet er gennemført, kan man vælge imellem de to alternativer for at sikre borgeren det frie valg; godkendelsesmodellen eller fritvalgsbevis. Konkurrencesituationen på markedet for madservice Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt potentielt kan være flere leverandører på markedet, der kan løfte opgaven som leverandør af madservice i Syddjurs Kommune i et vist omfang. Det Danske Madhus, som har hovedsæde i Thisted er dog den pt. den eneste helt store leverandør på markedet. I dag har Det Danske Madhus 6 madhuse fordelt rundt om i landet. Det Danske Madhus er desuden godkendt som fritvalgs- eller hovedleverandør i 84 kommuner, heriblandt Syddjurs Kommune. Der bliver iværksat en indledende markedsundersøgelse, for at afsøge markedet for øvrige interesserede leverandører. Muligheden for at skabe frit valg efter udbud Godkendelsesmodellen I dag anvender vi godkendelsesmodellen med en kommunal hovedleverandør (Djurs Mad). Øvrige leverandører kan løbende søge om godkendelse til at blive fritvalgsleverandører, på baggrund af byrådsgodkendte kvalitetskrav, og priser beregnet på baggrund af en omkostningsberegning for den kommunale hovedleverandør. Det er kun Det Danske Madhus der er godkendt som fritvalgsleverandør i dag. Forvaltningen har en forventning om, at mindre lokale leverandører lettere ville kunne overskue opgaven, og derfor ville byde sig til, hvis kommunen blev inddelt i distrikter, og leverandørerne kunne byde på det antal distrikter der passede til deres formåen. Dette vil åbne op for konkurrencen, og give mulighed for, at få mindre, ofte lokale, virksomheder på banen. 4

5 Hvis nuværende omfang af opgaven bibeholdes, at hele kommunen skal kunne leveres til ved godkendelse, vurderer forvaltningen, at der vil være en risiko for, at Det Danske Madhus fortsat vil være den eneste private leverandør, som afgiver tilbud. I det tilfælde vil kommunen for at opfylde sin forpligtelse om at sikre et frit valg, skulle tilbyde at udstede fritvalgsbeviser til de borgere, som måtte ønske dette. Fritvalgsbevis Et fritvalgsbevis svarer til en voucher/et købebevis. Når kommunen udsteder et fritvalgsbevis til en borger, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registreret virksomhed til at levere ydelsen. Leverandøren skal ikke godkendes af kommunen, men kommunen skal stille kvalitetskrav til leverandøren. Brugen af fritvalgsbeviser kræver, at kommunalbestyrelsen har besluttet det. Beslutter kommunalbestyrelsen, at borgerne kan bruge fritvalgsbeviser, skal borgeren søge om at få et. Den private leverandør, som borgeren vælger, skal være en cvr-registreret virksomhed. Det betyder bl.a., at borgeren ikke kan bruge fritvalgsbeviset til at vælge en pårørende eller anden privat person til at levere maden. Det er kommunen, der står for afregningen, og borgeren modtager således ikke midler i forbindelse med et fritvalgsbevis. Borgeren hæfter således heller ikke over for leverandøren. Kommunen skal fastsætte værdien af fritvalgsbeviset for de ydelser, der er omfattet af ordningen. For f.eks. madservice vil det således alene være det kommunale tilskud til maden, som udgør værdien af et fritvalgsbevis, og ikke yderligere beløb, som borgerne eventuelt selv betaler. Vælger kommunen at supplere et udbud med fritvalgsbeviser, fastsættes værdien af fritvalgsbeviset ud fra den valgte leverandørs pris. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ydelserne udføres korrekt, og at borgerne får den mad, som de har ret til. Brugen af fritvalgsbeviser ændrer ikke på kommunalbestyrelsens tilsyns- og opfølgningsforpligtelse. Kommunen har derfor fortsat pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses. Serviceloven giver kommunen mulighed for at fratage en borger retten til at benytte et fritvalgsbevis, hvis det vurderes, at borgeren ikke er i stand til at administrere ordningen. 5

6 Det er forvaltningens vurdering, at der vil være relativt mange administrationsomkostninger forbundet med fritvalgsbeviser. Udbuddets omfang I forbindelse med udbud af madservice til hjemmeboende ældre i henhold til Serviceloven, er det også nødvendigt at have nogle overvejelser omkring rest produktionen som Djurs Mad varetager i dag (døgnpladser i Tirstrup, samt institutioner på socialområdet). Denne rest produktion kan tænkes ind i et samlet udbud, alternativt skal denne opgave behandles selvstændigt, enten som en selvstændig udbudsproces, eller ved en hjemtagning af opgaven til eksempelvis Køkken Syddjurs. Tidshorisont for gennemførsel af udbud Beslutter Syddjurs Kommune at udbyde madserviceopgaven, så skal private leverandører på baggrund af et skriftligt udbudsmateriale inviteres til at byde på at levere madservice i kommunen. Det estimeres, at et udbud der udelukkende omfatter madservice til hjemmeboende ældre i henhold til Serviceloven, vil kunne være gennemført med drift start ca. 6 måneder efter, at der er truffet politisk beslutning herom. Tidsestimatet kan være forbundet med usikkerhed i forbindelse med den lovpligtige høring af materialet. Det estimeres, at et udbud der omfatter både madservice til hjemmeboende ældre i henhold til Serviceloven, samt rest produktion som nævnt i afsnittet ovenfor, vil kunne være gennemført med drift start ca. 9 måneder efter, at der er truffet politisk beslutning herom. Tidsestimatet kan være forbundet med usikkerhed i forbindelse med den lovpligtige høring af materialet. 6

7 Model 2: Produktion finder sted i andet køkken i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt et større produktionskøkken - Køkken Syddjurs - beliggende i Rønde. I forhold til at vurdere muligheder og udfordringer ved at madproduktionen overtages helt eller delvis af Køkken Syddjurs, har Syddjurs Kommune bedt konsulentfirmaet BDO om at levere to analyser: En foranalyse Administrationen har tidligere gennemført en intern undersøgelse, hvoraf det fremgår, at Køkken Syddjurs vil kunne varetage den fremtidige madservice til døgnpladser i Tirstup, institutioner på socialområdet (Marie Magdalene og Tendrup Møllevej), samt fastholde drift af cafeer og serviceproduktion. Undersøgelsen er baseret på administrationens foreløbige beregninger af omkostningsniveauet. Administrationen har efterfølgende bedt konsulentfirmaet BDO om at vurdere Køkken Syddjurs muligheder for at varetage den samlede fremtidige madservice i Syddjurs Kommune, der udover ovennævnte, også vil omfatte madservice til de godt 200 hjemmeboende borgere, der i dag får leveret deres mad fra Djurs Mad I/S. BDO har lavet en foreløbig vurdering af de tekniske produktionsmuligheder i Køkken Syddjurs. BDO vurderer, at det vil være muligt for Køkken Syddjurs at levere den samlede madservice. Vurderingen baserer sig på følgende forudsætninger: Det nuværende behov (hvor ca. 210 visiterede hjemmeboende efterspørger mad fra Syddjurs Kommune). En udvidet anvendelsestid af køkkenet. En investering på i alt kr. ekskl. moms. Overdragelse af lagerdepot. Scenarieberegning Administrationen har desuden bedt BDO om at udarbejde en nærmere beskrivelse og beregning af scenarier omfattende en samlet produktion i Køkken Syddjurs. Dette analysearbejde afrapporteres på SÆ-mødet den 8. november

8 Model 3: Produktionen finder sted i et tværkommunalt samarbejde Norddjurs Kommune har fået advokatfirmaet Bech-Bruun til at undersøge, om der er lovgrundlag for at sikre den fortsatte leverance af mad til hjemmeboende borgere i Norddjurs Kommune via et tværkommunalt samarbejde med en eller flere kommuner omkring madproduktion til hjemmeboende. Det er Bech-Bruuns vurdering, at det er muligt at afløfte den kommunale udbudsforpligtigelse ved at etablere et tværkommunalt samarbejde med en eller flere kommuner. Der vil være tale om et fælleskommunalt samarbejde, hvor to eller flere kommuner går sammen om at løse den fælles opgave om produktion af mad til hjemmeboende. Produktionen vil som udgangspunkt kun skulle finde sted i ét produktionskøkken af hensyn til muligheden for at opnå stordriftsfordele. Det er en betingelse, at det tværkommunale samarbejde etableres som et reelt samarbejde, hvor de deltagende kommuner bidrager til samarbejdet og, at der er en fælles målsætning for samarbejdet. Der vil derudover blive en omkostningsdeling, hvor Norddjurs Kommune afholder en andel af omkostningerne svarende til Norddjurs kommunes andel af den samlede produktion i køkkenet. Derudover vil der skulle etableres et samarbejdsforum i forhold til koordinering af driften. De deltagende kommuners bidrag kan være forskelligt og en kommune kan have en større rolle end den anden kommune. Det centrale er, at der alle deltagende kommuner påtager sig forpligtigeler i forhold til samarbejdet og bidrage til den fælles gennemførelse af opgaven. Det er Bech-Bruuns vurdering, at det er muligt at opfylde betingelserne og etablere et tværkommunalt samarbejde med en eller flere kommuner om levering af mad til hjemmeboende uden at skulle gennemføre et forudgående udbud. Det tværkommunale samarbejde vil blive hovedleverandør af mad til hjemmeboende og dermed blive prissættende for mad til hjemmeboende i Norddjurs Kommune. Private fritvalgsleverandører vil kunne blive godkendt som fritvalgsleverandører af madservice helt på samme betingelser, som kendes i dag. Det skal bemærkes, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke har indgået i konkrete forhandlinger med en anden kommune om mulighederne for at indgå i et samarbejde om madservice. Den juridiske vurdering fra Bech-Bruun er vedlagt som bilag til notatet. Forvaltningen i Syddjurs Kommune har en bemærkning til den juridiske vurdering fra Bech-Bruun: 8

9 Ad pkt. 3.3 Ad udførelse på det åbne marked. Det er i notatet angivet, at levering til borgere, som kommunen har en forpligtelse til at levere mad/madordning overfor, ikke er omfattet af et frit marked for madproduktion til almene borgere, hvorfor der ikke er noget frit marked man skal forholde sig til. Da der er tale om et fritvalgsområde, er der netop et marked for private leverandører (eksempelvis Det Danske Madhus eller mindre lokale leverandører), også selvom der er en kommunal (eller tværkommunal) hovedleverandør. Det være sig enten igennem en godkendelsesmodel eller ved tilbud om fritvalgsbeviser, og dermed er der potentielt et afgrænset frit marked bestående af borgere der er visiteret til madservice. Hvis denne betragtning er korrekt, falder en af forudsætningerne for konklusionen i notatet 1, og fremgangsmåden vil skulle revurderes. Ovenstående bemærkning er sendt til Bech-Bruun, der i samarbejde med Norddjurs Kommune, på baggrund af bemærkningen har valgt, at gennemgå notatet igen. Det er ikke sikkert der skal ændres noget, men forvaltningen i Syddjurs vil blive orienteret om udfaldet af denne ekstra gennemgang når den foreligger. Hvis bekymringen fra forvaltningen viser sig at være grundløs, vil fremgangsmåden 1:1 kunne gennemføres i Syddjurs Kommune også. 1 Forudsætningen om at 15 nr. 3 i Udbudsloven er opfyldt, blot ud fra den betragtning at levering af mad til ældre i henhold til Servicelovens 83 ikke sker på det åbne marked, hvorfor der ikke vurderes på andelen af aktiviteter samarbejdet vedrører. 9

10 Model 4: Syddjurs Kommune køber Djurs Mads køkken og står selv for produktionen Det er i aftalen omkring oprettelsen af Djurs Mad gjort muligt, at Djurs Mad kan overtages af én af de to kommuner. Det er således muligt for Syddjurs Kommune at købe Djurs Mad, såfremt Syddjurs Kommune ønsker at producere mad til hjemmeboende på Djurs Mad. Af interessentskabskontraktens 18 stk. 2 fremgår det, at i tilfælde af at en interessent opsiger interessentskabskontrakten, modtager denne 90 pct. (11,046 mio. kr.) af den på udtrædelsestidspunktet fastsatte værdi af den ejerandel, som interessenten har i selskabet. Den tilbageværende interessent kan tilbagebetale i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på 5 år med en årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct. Det endelige anlægsregnskab pr. 7. juni 2017 viser, at udgiften til at opføre Djurs Mad var 35,919 mio. kr. pr. 1. januar 2018 er køkkenets værdi nedskrevet til 24,546 mio. kr. Dette betyder, at hver af de to kommuner har værdier i køkkenet svarende til 12,273 mio. kr. Som følge af 90 pct. reglen ved opsigelse er Syddjurs Kommunes omkostning til at købe køkkenet estimeret til 11,046 mio. kr. Hvis der i Djurs Mads nuværende lokaler kun produceres køle-vakuum mad til hjemmeboende i Syddjurs Kommune, vil den kommunale udgift til madservice leveret fra Djurs Mad til hjemmeboende i Syddjurs Kommune stige ca. 3,911 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Udgiften til Det Danske Madhus vil stige med en lignende faktor. 10

11 Tabel 5. Beregning af merudgift til madservice til hjemmeboende, hvis der kun produceres mad til hjemmeboende i Syddjurs Kommune i Djurs Mads lokaler Hovedret, alm. Hovedret, diæt Biret, alm. og diæt Total Forskel til pris i alt, i dag Antal portioner til hjemmeboende i Syddjurs i perioden juni 2016 til maj Takst, 2017 kr. 51,86 kr. 69,14 kr. 13,83 Pris i alt kr kr kr kr Takst, hvis der kun produceres mad til hjemmeboende i Syddjurs Kommune i Djurs Mads lokaler kr. 114,56 kr. 152,74 kr. 30,55 Pris i alt kr kr kr kr kr

12 Model 5: Produktionen fortsætter uændret hos Djurs Mad Hvis Syddjurs og Norddjurs kommuner fastholder produktionen af mad til hjemmeboende på Djurs Mad, så vil den forventede årlige kommunale udgift til hjemmeboende i Syddjurs Kommune stige med ca. 0,656 mio. kr. årligt jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at hvis taksten stiger, så vil det samtidig betyde en ekstra udgift til Det Danske Madhus, der afregnes til samme takster som hovedleverandøren kan producere til. Tabel 4. Beregning af merudgift til madservice til hjemmeboende, når Syddjurs og Norddjurs producerer mad til beboere på plejecentre på det enkelte plejecenter. Hovedret, alm. Hovedret, diæt Biret, alm. og diæt Total Forskel til pris i alt, i dag Antal portioner til hjemmeboende i Syddjurs Kommune i perioden juni maj Takst, 2017 kr. 51,86 kr. 69,14 kr. 13,83 Pris i alt kr kr kr kr Takst, når både Syddjurs og Norddjurs kommuner producerer varm mad på plejecentre i stedet for at få det fra Djurs Mad kr. 62,37 kr. 83,16 kr. 16,63 Pris i alt kr kr kr kr kr

13 Forventninger til den fremtidige kommunale udgift til madservice Forvaltningen i Norddjurs har haft kontakt til tre østjyske kommuner, hvor Det Danske Madhus er hovedleverandør, for at kunne give et estimat på mulige priser, hvis der gennemføres et udbud. De tre kommuner er Odder Kommune, Silkeborg Kommune og Aarhus Kommune. Desuden har forvaltningen i Norddjurs indhentet priseksempler fra to nabokommuner, der selv står for madproduktionen. Der er tale om Randers Kommune og Favrskov Kommune. Priserne ift. produktionen i Køkken Syddjurs (model 2) afventer BDO rapporten, der foreligger 8. november Tabel 6 viser priser i de fem kommuner samt taksterne ved forskellige modeller for Djurs Mad. Tabel 6. Priser på madservice til hjemmeboende i udvalgte kommuner: Hovedret, alm. Biret, alm. Hovedret, diæt Biret, diæt Djurs Mad, i dag Odder Silkeborg Aarhus Djurs Mad, Model 4 (Syddjurs overtager Djurs Mad alene) kr. 51,86 kr. 13,83 kr. 69,14 kr. 13,83 kr. 48,11 kr. 12,37 kr. 58,14 kr. 15,42 kr. 55,68 kr. 19,58 kr. 82,33 kr. 19,58 kr. 52,74 kr. 17,46 kr. 56,74 kr. 17,46 kr. 114,56 kr. 30,55 kr. 152,74 kr. 30,55 Djurs Mad, Model 5 (Syddjurs og Norddjurs fortsætter med Djurs Mad til hjemmeboende) kr. 62,37 kr. 16,63 kr. 83,16 kr. 16,63 Randers Favrskov kr. 47,12 kr. 9,63 kr. 57,71 kr. 11,77 kr. 58,00 kr. 16,50 kr. 58,00 kr. 16,50 Kilde: De respektive kommuner. 13

14 Tabel 7 viser de beregnede kommunale udgifter, som Syddjurs Kommune ville have, hvis Syddjurs Kommune kunne opnå samme priser som de øvrige fem kommuner. Beregningen tager udgangspunkt i de tidligere anførte mængder, som Djurs Mad har solgt til hjemmeboende i Syddjurs Kommune i perioden 1. juni maj Disse mængder ganges på den del af den kommunale udgift, der overstiger prisloftet på henholdsvis 52 kr. for en hovedret og 13,50 kr. for en biret, som borger selv skal betale. Tabel 7. Beregning af kommunal udgift til madservice til hjemmeboende ved forskellige modeller Hovedret, alm. Biret, alm. Hovedret, diæt Biret, diæt I alt Djurs Mad, i dag kr. 0 kr kr kr kr Odder Silkeborg Aarhus kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Djurs Mad, Model 4 kr kr kr kr kr Djurs Mad, Model 5 kr kr kr kr kr Randers Favrskov kr. 0 kr. 0 kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr Hvis de nuværende priser, der afregnes med Djurs Mad, fortsætter, vil udgiften udgøre ca kr., mens udgiften forventes at blive på ca kr., hvis Djurs Mad fortsætter og kun leverer mad til hjemmeboende i Norddjurs og Syddjurs kommuner (model 5). Endelig vil den kommunale udgift til mad til hjemmeboende udgøre ca kr., hvis Djurs Mads nuværende lokaler kun anvendes til at producere mad til hjemmeboende i Syddjurs Kommune (model 4). Som det fremgår af ovenstående vil den forventede kommunale udgift til madservice til hjemmeboende borgere i Syddjurs Kommune være på henholdsvis ca kr., kr. og kr., hvis Syddjurs Kommune gennem et udbud kan opnå de samme indkøbspriser, som Odder, 14

15 Silkeborg og Aarhus Kommune betaler hos Det Danske Madhus. Hvis man tager udgangspunkt i de gennemsnitlige priser i de tre kommuner vil den forventede udgift for Syddjurs Kommune blive på kr. (model 1). Hvis man tager udgangspunkt i de to priseksempler, hvor kommunerne selv producerer maden, vil Syddjurs Kommunes udgift til madservice til hjemmeboende blive på henholdsvis ca kr. og ca kr. (model 3). Afslutningsvis skal det bemærkes, at i de tilfælde, hvor udgiften er større end den nuværende udgift til Djurs Mad, vil der samtidig komme en merudgift til Det Danske Madhus. Dette skyldes, at Syddjurs Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til at afregne fritvalgsleverandøren med samme pris, som betales til hovedleverandøren. Tilsvarende vil der være en mindreudgift til Det Danske Madhus, hvis omkostningerne bliver mindre end de nuværende udgifter til madservice til hjemmeboende. 15

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SYDDJURS KOMMUNE SCENARIEBEREGNING KØKKEN SYDDJURS PRÆSENTATION AF RESULTATER OG ANBEFALINGER 1 OPGAVEN Opstilling og beregning af 2 scenarier for den fremtidige køkkendrift i Køkken Syddjurs Anbefalinger

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 8. november 2017 Kl. 12:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 8. november 2017 Kl. 12:00 Konferencerummet Ebeltoft. Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 8. november 2017 Kl. 12:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard (V) Kim Lykke Jensen (F) Jens

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje

Center for Sundhed & Pleje Center for Sundhed & Pleje Fremtidig organisering på madserviceområdet 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 6. marts at få foretaget en analyse af den fremtidige organisering

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE

BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE / REGION SJÆLLAND DECEMBER 2010 1. Baggrund for projektet Guldborgsund Kommune har på baggrund af

Læs mere

Afklaringsnotat. 1. Baggrund. 2. Det frie leverandørvalg

Afklaringsnotat. 1. Baggrund. 2. Det frie leverandørvalg HADERSLEV KOMMUNE UDBUD AF MADSERVICE Afklaringsnotat 1. Baggrund Haderslev Kommune ønsker at forberede udbud af madservice til hjemmeboende borgere. Madservice leveres i dag af kommunen selv. Udbuddet

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen ANALYSE AF KOMMUNERNES KVALITETSSTANDARDER FOR MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE ÆLDRE VISER, AT DER ER STORE REGIONALE FORSKELLE. I 37 af landets kommuner

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Forretningsplan 2012. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20121

Forretningsplan 2012. Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20121 Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.17-04-20121 Forord Med udgangspunkt i interessentskabskontraktens 1 punkt 1.3.1 1.3.20 udfærdiger Djurs Mad I/S en forretningsplan. Forretningsplanen

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Forretningsplan 2012

Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.15-06-2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Ide og forretningsgrundlag...4 Mission:...4 Vision:...4 Mål:...4 Marked og kunder - forretningsområder...5

Læs mere

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune Madservice til borgere i eget hjem Rudersdal Kommune Lovgrundlag Madservice er omfattet af 83 i Lov om Social Service (Serviceloven), med tilhørende Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning,

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 10. januar 2013. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 10. januar 2013. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 10. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Forretningsplan 2012

Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012 Forretningsplan 2012. Heidi Schmølz.14-11-2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Ide og forretningsgrundlag... 4 Mission:... 4 Vision:... 4 Mål:... 4 Marked og kunder - forretningsområder...

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg Til Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende og ældremad Medlem af Borgerrepræsentationen Pia Allerslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2014

Madservice. Kvalitetsstandard 2014 Madservice Kvalitetsstandard 2014 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere som

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Betinget udbygningsaftale

Betinget udbygningsaftale Betinget udbygningsaftale Mellem Carlsberg Byen Ejendomme 1 p/s CVR nr.: 35248552 Olivia Hansens Gade 2 1799 København V som ejer af Rahbeks Allé 15-17 af matr.nr. 66b, 66c og 66i, Frederiksberg, og Frederiksberg

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

STATUS OG VIDERE PROCES FÆLLESKØKKENET FÆLLESNOTAT FOR REGION SJÆLLAND, GULDBORGSUND KOMMUNE OG LOLLAND KOMMUNE

STATUS OG VIDERE PROCES FÆLLESKØKKENET FÆLLESNOTAT FOR REGION SJÆLLAND, GULDBORGSUND KOMMUNE OG LOLLAND KOMMUNE STATUS OG VIDERE PROCES FÆLLESKØKKENET FÆLLESNOTAT FOR REGION SJÆLLAND, GULDBORGSUND KOMMUNE OG LOLLAND KOMMUNE NOVEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 af 6 Indledning... 3 Status... 3 Udbud af byggeopgaven...

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Udvalgsmøde ØK Onsdag den 15. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Udvalgsmøde ØK Onsdag den 15. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. Referat Økonomiudvalget (ØK) Udvalgsmøde ØK Onsdag den 15. november 2017 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen (A) Jan

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2014 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R

SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R SPØRGSMÅL / S VAR U D B U D OM FØ RSTE ETAP E AF U DD AN N E L SE AF G RØ N BO LIGKONTRAK T S AK T Ø R E R 30. oktober 2013 Ref. cvf/kgr/lko R EVIDE RE T 22/10-13 SPØRGSMÅL O G SV AR 2-14 TI L FØJE T R

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere