Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde"

Transkript

1 Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en højere arbejdsmarkedstilknytning og en højere løn, end dem der ikke får en ungdomsuddannelse. Derudover viser det sig, at de personer der ikke får en ungdomsuddannelse har en øget risiko for førtidspension, kontanthjælp og ledighed allerede år efter folkeskolen. Uddannelse er således den sikreste vej til et godt stabilt voksen- og arbejdsliv. af stud.polit Andreas Mølgaard & Forskningschef Mikkel Baadsgaard 18. maj 211 Analysens hovedkonklusioner Andelen af en ungdomsårgang, som ikke har fået en ungdomsuddannelse år efter, de forlod folkeskolen, ligger på knap 21 procent. Det svarer til, at det er en femtedel af en ungdomsårgang, der står uden ungdomsuddannelse. Analysen tager udgangspunkt i en opdeling af årgangen af 1-årige i 199 efter om de efterfølgende afslutter en ungdomsuddannelse eller ej. Analysen viser hvorledes det går med disse grupper med hensyn til arbejdsmarkedstilknytning, indkomst, boligforhold mv. Næsten 2 år efter folkeskolen er det ca. 9 procent af de unge med en ungdomsuddannelse, der er i beskæftigelse, mens det for de unge uden en ungdomsuddannelse kun er ca. 7 procent der er i beskæftigelse. En langt større andel af gruppen uden en ungdomsuddannelse modtager førtidspension eller kontanthjælp sammenlignet med unge der har afsluttet en ungdomsuddannelse. Det gælder både og (knap) 2 år efter folkeskolen. Indkomstmæssigt er der ligeledes store forskelle på grupperne med og uden ungdomsuddannelse navnlig efter endt uddannelse. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det generelt gode kort på hånden. I denne analyse ses der således på, hvordan personer med og uden en ungdomsuddannelse klarer sig med hensyn til arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status, brancheopdeling, indkomst og boligform senere i livet. Tidligere analyser fra bl.a. AE har vist, at der fremover bliver mangel på uddannet arbejdskraft, og under krisen, har vi set, at det især er ufaglærte, der har mistet deres arbejde. Mange af de ufaglærte job, der er forsvundet, kommer formentlig aldrig igen. Netop derfor er uddannelsen et godt kort på hånden på fremtidens arbejdsmarked. De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at den danske ungdom er langt fra at opfylde målsætningen om, at 9 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i år 21, det vil sige enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse. Andelen af en ungdomsårgang, som ikke har fået en ungdomsuddannelse år efter, de forlod folkeskolen, ligger på knap 21 procent i 29. Det er således lidt over en femtedel af en ungdomsårgang, der står uden ungdomsuddannelse år efter afslutningen af 9. klasse. Dette fremgår af figur 1, der viser andelen af en ungdomsårgang uden ungdomsuddannelse. Figur 1. Andel af en ungdomsårgang uden ungdomsuddannelse år efter 9. klasse år efter 9. klasse Anm.: Tallene viser andelen af en ungdomsårgang, som ikke har taget en ungdomsuddannelse 2 år og år efter folkeskolen. Kilde: AE på baggrund af UNI-C Statistik og Analyse, profilmodellen (29). 2

3 Flere unge med ungdomsuddannelse får job Når man ser på en årgang, der blev færdige med folkeskolen i 199 og måler på andelen, der er i beskæftigelse opdelt efter om de gennemfører en ungdomsuddannelse eller ej, viser det sig, at andelen af unge med en ungdomsuddannelse har en højere beskæftigelse. Dette fremgår af figur 2. I boks 1 er opgørelsesmetoden nærmere beskrevet. Figur 2. De 1-årige i 199 fordelt på ungdomsuddannelse og beskæftigelse senere i livet Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata (199-28). Faktisk ligger andelen af unge med en ungdomsuddannelse højere over hele perioden fra 199 til 28. Baggrunden for at unge, der tager en ungdomsuddannelse også i de helt unge år, har en beskæftigelsesfrekvens, der er højere end unge, der ikke får en uddannelse, er bl.a., at en forholdsvis stor andel af de studerende optræder, som beskæftigede på grund af praktikperiode eller deltidsbeskæftigelse ved siden af studierne. I 28 var det omkring 9 procent af de unge med en ungdomsuddannelse, der var i beskæftigelse, hvor det for de unge uden en ungdomsuddannelse lå på omkring 7 procent. Boks 1 Nærmere om opgørelsen I denne analyse anvendes Danmarks Statistiks registre til at belyse hvordan det i løbet af de seneste knap 2 år er gået en ungdomsårgang med hensyn til arbejdsmarkedstilknytning, indkomst boligforhold mv. Konkret tages der i analysen udgangspunkt i alle 1-årige mod bopæl i Danmark i 199. Denne ungdomsårgang opdeles i to grupper alt efter om de år efter (dvs. som 2-årig) har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ej. Det skal bemærkes, at de forskelle der kan konstateres med hensyn til fx arbejdsmarkedstilknytning, indkomst- og boligforhold mellem grupperne med og uden ungdomsuddannelse ikke kan tages som udtryk for den isolerede uddannelseseffekt. Det skyldes, at de to grupper adskiller sig på en række andre parametre som fx kvalifikationer, motivation, social baggrund mv. Figur 2 viser, fordelingen af årgangen på brancher afhængigt af, om de har gennemført en ungdomsuddannelse eller ej. 3

4 Figur 2. De 1-årige i 199 fordelt ungdomsuddannelse og brancher i år 28 Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Finansiering og forsikring Handel og transport mv. Industri mv. Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug mv. Offentlig administration mv. Uoplyst aktivitet Anm: Branchen Industri mv. dækker over Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed. Branchen Offentlig administration mv. dækker over Offentlig administration, undervisning og sundhed. Branchen Landbrug mv. dækker over Landbrug, skovbrug og fiskeri. Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata (199-28). Flere unge uden uddannelse er på førtidspension eller kontanthjælp Når man måler på de unges socioøkonomiske status opdelt på ungdomsuddannelse, fremgår det, at en langt større andel af gruppen uden en ungdomsuddannelse er på førtidspension, kontanthjælp eller er ledige. I 28 (dvs. som 33-årig) er det således 7,4 procent af gruppen uden ungdomsuddannelse, der er på førtidspension, hvor andelen for dem der har gennemført en ungdomsuddannelse ligger på,6 procent i 28. Førtidspensionsrisikoen er således mere end 12 gange større for gruppen uden ungdomsuddannelse. Tilsvarende er,6 procent på kontanthjælp blandt dem uden ungdomsuddannelse, mens det kun er,4 procent af dem med en ungdomsuddannelse, der er på kontanthjælp. Risikoen for at modtage kontanthjælp er dermed ligeledes omtrent 12 gange højere for gruppen uden uddannelse sammenholdt med risikoen for personer med en ungdomsuddannelse. Det fremgår af tabel 1, der viser årgangens socioøkonomiske status i 1996, 22 og 28. Tabel 1. 1-årige i 199 fordelt på ungdomsuddannelse og socioøkonomisk status senere i livet Førtidspension,,2,6 2,4 4, 7,4 Kontanthjælp -,4,4 -,7,3 Ledig 3,8 3,6 1,1, 7,8 2,6 Studerende 11, 6, 1,2 4,6 2,7 1,1 Øvrige,8 4,8,9 23, 1,7 13,3 Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata (1996, 22 og 28). 4

5 Uddannelse betaler sig også i lønposen Med hensyn til indkomst for den unge afhængigt af ungdomsuddannelse, viser det sig, at allerede 12 år efter folkeskolen (i år 22) ligger en større andel af de unge med en ungdomsuddannelse i de højeste indkomstdeciler. Det fremgår af figur 3A. Af figur 3B fremgår det, at billede i 28 er det samme. Væsentligste forskel er blot, at en større andel af dem, der har fået en ungdomsuddannelse, nu er rykket op i de højeste indkomstdecieler. Figur 3A Indkomstdeciler 22 Figur 3B Indkomstdeciler Anm.: Indkomstgruppen er opgjort på baggrund af de individuelle disponible indkomster for befolkningens som helhed. Kilde: AE pba. Danmarks statistiks registerdata (22) Anm.: Indkomstgruppen er opgjort på baggrund af de individuelle disponible indkomster for befolkningens som helhed. Kilde: AE pba. Danmarks statistiks registerdata (28) Figur 4 ser på indkomstforholdet mellem de to grupper. Det er fundet ved at se på den gennemsnitlige disponible indkomst for de 1-årige med en ungdomsuddannelse i forhold til de 1-årige uden en ungdomsuddannelse, år efter folkeskolen. Den sorte linje angiver et uændret indkomstforhold, dvs. det tilfælde hvor den gennemsnitlige. disponible indkomst er ens for de to grupper. Som det fremgår af figuren løber den disponible indkomst for dem med en uddannelse mere og mere fra dem uden en ungdomsuddannelse jo længere tid der går. Figur 4. Indkomstforhold i gns. disponibel indkomst for de 1-årige i 199 over tid. Forhold 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7 Forhold 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7, ,6 Anm: Indkomstforholdet er fundet ved at se på den gns. disponible indkomst for de 1-årige med en ungdomsuddannelse ifht. de 1-årige uden en ungdomsuddannelse. Den sorte linje angiver et uændret indkomstforhold, dvs. det tilfælde hvor den gns. disponible indkomst er ens for de to grupper. Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistiks registerdata (199-28)

6 En stor andel af unge med ungdomsuddannelse bor i ejerbolig En opdeling på boligtype viser, at blandt de personer der tager en ungdomsuddannelse er det omkring 6 pct., der bor i ejerbolig i 28. For gruppen der ikke gennemførte en ungdomsuddannelse er andelen procent, jf. figur B. Omvendt er det en væsentlig større andel af dem uden ungdomsuddannelse, der bor i almen bolig sammenlignet med de unge, der afslutter en ungdomsuddannelse, jf. figur A. Figur A. Andel i almene boliger Figur B. Andel i ejerbolig Kilde: AE pba. Danmarks statistiks registerdata (199-28) Kilde: AE pba.. Danmarks statistiks registerdata (199-28) Alle unge skal have en uddannelse Som det fremgår af analysen, har unge med en uddannelse i bagagen bl.a. højere beskæftigelseschance og højere indkomst sammenlignet med personer, der ikke tager en ungdomsuddannelse. Uddannelse er således den sikreste vej til et godt stabilt voksen- og arbejdsliv. Uddannelse er ikke kun vigtigt, for den enkelte, men ligeledes for samfundet. Samfundet får også del i gevinsterne ved uddannelse gennem øgede skatteindbetalinger og færre udgifter til overførsler. Netop derfor er det altafgørende, at alle unge får en ungdomsuddannelse, det vil sige enten en erhvervsuddannelse, der direkte giver adgang til arbejdsmarkedet, eller en gymnasial uddannelse, der leder an til en videregående uddannelse. Fremadrettet er det særdeles afgørende, at andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse øges. Et stigende uddannelsesniveau er nemlig nøglen til at generere stigende økonomisk vækst og velstandsudvikling i Danmark. 6

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere