...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger"

Transkript

1 Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der er tale om jordbrugsejendomme, byerhvervsejendomme eller andelsboliger. I DLR Kredit koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning af disse ejendomstyper. Vore vurderingssagkyndige har alle et stort lokalkendskab og en stor faglig viden om de ejendomskategorier, de vurderer. DLR Kredit kan derfor foretage en hurtig og fagligt korrekt værdiansættelse, hvor det kun er vurderingen af ejendommen, der er i fokus. DLR Kredits hovedkontor i København har medarbejdere med en høj faglig ekspertise inden for jordbrugsejendomme, byerhvervsejendomme og andelsboliger og kan derfor foretage en effektiv lånesagsbehandling. DLR Kredit samarbejder tæt med lokale og regionale pengeinstitutter. Det er grundlaget for vores arbejde, at kunden får den bedste rådgivning med hensyn til valg af finansiering. Dette sker bedst i lånsøgers egen bank, sparekasse eller andelskasse, som har et samlet overblik over lånsøgers økonomi. Så kan DLR Kredit koncentrere sig om belåning af fast ejendom det er derfor: DLR Kredit er realkredit. Udlånet DLR Kredits udlånsområde dækker jordbrugsejendomme, byerhvervsejendomme og andelsboliger. Lånebeløbet og hvilke typer lån, der kan tilbydes, afhænger dels af ejendommens værdi, dels af lånsøgers økonomi. DLR Kredit tilbyder følgende typer af realkreditlån: fastforrentede lån i danske kroner rentetilpasningslån (RT-lån) i danske kroner og euro

2 Side 2 af 9 Alle låntyper tilbydes som annuitetslån. Der er mulighed for en indledende periode med afdragsfrihed afhængig af ejendommens type og lånsøgers økonomi. Alle låntyper tilbydes tillige med løbetider op til 30 år. Ved finansiering af andelsboliger med kommunal garanti kan løbetiden dog være op til 35 år. Realkredit til landbrugsejendomme Landbrugsejendomme omfatter: landbrug skovbrug gartneri dambrug boliglandbrug medhjælperboliger m.v. friarealer DLR-lån skal have pant inden for 70 pct. af ejendommens kontante handelsværdi, dog inden for 80 pct. for boliglandbrug. Ved boliglandbrug forstås ejendomme med et areal op til 10 ha, hvor landbrugsaktiviteten ikke er af afgørende betydning for ejerens økonomi. Samtidig må driftsbygningerne ikke have væsentlig betydning for ejendommens værdi. Den kontante handelsværdi fastsættes ved en vurdering foretaget af DLR Kredits lokale vurderingssagkyndige. Ved vurdering af landbrugsejendomme indgår udover værdien af jord og bygninger også besætning og inventar, der er indlagt i den faste ejendom. Markmaskiner, uhøstede afgrøder, beholdninger samt plantebestanden i gartnerier indgår ikke i vurderingen. Søges der lån til finansiering af en planlagt eller igangværende investering, herunder jordkøb og besætningsudvidelse, tages der ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen efter gennemførelsen skønnes at ville tilføre ejendommen. Man kan derfor, allerede inden en investering eller et jordkøb gennemføres, få et overblik over finansieringsmulighederne. Belåning af produktionslandbrug DLR Kredit har mange års erfaring med vurdering og belåning af produktionsejendomme. Det gælder produktionsejendomme inden for såvel hovedproduktionsgrenene mælkeproduktion, svineproduktion og planteavl som de mere specialiserede produktioner inden for gartneri, pelsdyravl, skovbrug m.v. Ved finansiering af produktionsejendomme lægger DLR Kredit ved værdiansættelsen vægt på ejendommens produktionsanlæg, fremtidige muligheder for produktionsudvidelser, ejendommens harmoniforhold samt hvilken produktionsgren ejendommen er indrettet til. Ved bedømmelse af lånsøger og lånsøgers økonomi lægges der vægt på de realiserede resultater, driftslederens faglige kvalifikationer samt forventningerne til indtjeningen.

3 Side 3 af 9 Belåning af boliglandbrug Boliglandbrug er typisk kendetegnet ved, at ejendommens bolig bærer hovedparten af værdien sammen med det begrænsede jordareal, der hører til ejendommen. Ejendommens driftsbygninger er som regel af begrænset størrelse og uden større produktionsmæssig værdi. Ofte anvendes driftsbygningerne alene til garage og eventuelt lidt hobbydyr m.v. DLR Kredit lægger ved belåningen af boliglandbrug afgørende vægt på boligens standard, ejendommens herlighedsværdi samt ejendommens beliggenhed i forhold til indkøbsmuligheder, skole m.v. Byerhvervsejendomme Byerhvervsejendomme omfatter mange forskellige typer ejendomme: private boligudlejningsejendomme kontor- og forretningsejendomme industri- og håndværksejendomme kollektive energiforsyningsanlæg grunde m.v. Begrebet kontor- og forretningsejendomme omfatter ejendomme, der enten udlejes eller anvendes af ejeren til administration eller servicevirksomhed m.v. Som eksempel på kontor- og forretningsejendomme kan nævnes kontorarealer, butikker, lagerlokaler samt restauranter og lignende spisesteder. Kontor- og forretningslokaler omfatter tillige værkstedslokaler og andre lokaler, hvorfra der f.eks. sker reparation, sortering, pakning el. lign. Boligudlejningsejendomme kan belånes med 80 pct. af ejendommens værdiansættelse (kontantværdien). Kontor- og forretningsejendomme samt kollektive energiforsyningsanlæg kan belånes med 70 pct. af værdiansættelsen, mens industri- og håndværksejendomme kan belånes med 60 pct. Lånegrænsen for ubebyggede grunde m.v. er 40 pct. af værdiansættelsen. Inden for private boligudlejningsejendomme og kontor- og forretningsejendomme skelnes der mellem rene og blandede ejendomme. Rene ejendomme omfatter ejendomme, hvor mindst 80 pct. af det samlede bruttoetageareal benyttes til boligudlejning eller kontor- og forretningsformål. Anvendes ejendommens arealer både til bolig og erhverv, betegnes ejendommen som blandet ejendom, hvis mellem 20 og 80 pct. af ejendommens samlede etageareal anvendes til enten bolig eller kontor- og forretningsformål. "Blandede" ejendomme belånes efter reglerne for henholdsvis bolig og erhverv, hvor lånegrænsen for boligdelen er 80 pct. af værdiansættelsen, mens den for erhvervsdelen er 70 pct.

4 Side 4 af 9 Belåning af boligudlejningsejendomme og kontor- og forretningsejendomme Udgangspunktet for belåning af boligudlejningsejendomme samt kontor- og forretningsejendomme er kontantværdien fastsat af DLR Kredit ved en vurdering af ejendommen. Udlejning af boligudlejningsejendomme samt af kontor- og forretningsejendomme er underkastet en række lovbestemmelser herunder lejeloven, boligreguleringsloven, erhvervslejeloven og skattelovgivningen. Endvidere kan lokalplaner og servitutter regulere ejendommens anvendelsesmuligheder. Disse bestemmelser indgår sammen med ejendommens beliggenhed, stand, udlejningsmuligheder og driftsøkonomi i værdiansættelsen. Er der særlige forhold ved ejendommen, som f.eks. frastykningsmuligheder eller behov for større bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder, indgår disse forhold ligeledes i værdiansættelsen. Søges der lån til planlagte istandsættelses- eller forbedringsarbejder på ejendommen, tages der ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen skønnes at ville tilføre ejendommen. Det er derfor muligt, allerede inden investeringen påbegyndes, at få et lånetilbud og dermed et overblik over finansieringsmulighederne. Andelsboliger Private andelsboliger En privat andelsboligforening er et fællesskab, der ejer en boligejendom, hvor hver andelshaver har brugsret til en lejlighed i ejendommen. Ejendommen ejes af foreningen. Det enkelte medlem andelshaveren har en andel af foreningens formue. Andelsboligforeningens forhold reguleres af foreningens vedtægter og af lovgivningen. Der sondres mellem to typer andelsboliger: nyopførte ustøttede andelsboliger med garanti og ustøttede private andelsboliger Nyopførte ustøttede andelsboliger med garanti Nyopførte ustøttede andelsboliger med garanti er en nyere form for andelsboliger, der blev åbnet mulighed for fra og med Denne andelsboligform har visse lighedspunkter med de tidligere støttede andelsboliger. Ustøttede andelsboliger med garanti kan opføres af de kommende andelshavere, entreprenører, boligselskaber m.v. Ansøgning om kommunal garanti for finansieringen indgives til kommunen, inden byggeriet påbegyndes, eller inden der er indgået aftale om køb af en eksisterende ejendom, såfremt boligerne etableres ved ombygning af en eksisterende ejendom. Den kommunale garanti omfatter den del af finansieringen, som er placeret udover 65 pct. af anskaffelsessummen. Der ydes ikke offentlig ydelses- eller etableringsstøtte til andelsboligforeningen.

5 Side 5 af 9 Ustøttede private andelsboliger Traditionelle ustøttede private andelsboliger kan enten etableres i nyopførte eller i eksisterende ejendomme, der omdannes til andelsboliger. Etablering af ustøttede andelsboliger sker hyppigt i en eksisterende ejendom, der har været anvendt til udlejning. Lejerne har her ofte krav på at overtage ejendommen, når den sælges. Sker dette, etableres en andelsboligforening. Beboerne skal have mulighed for at overtage ejendommen på samme vilkår, som sælger dokumenteret kan opnå ved salg til anden side. Belåning af private andelsboliger Udgangspunktet for belåning af både ustøttede andelsboliger med og uden kommunal garanti er kontantværdien fastsat af DLR Kredit ved vurdering af ejendommen. Der er for private ustøttede andelsboliger valgfrihed med hensyn til hvilken låntype, der ønskes anvendt til finansieringen. Løbetiden kan være op til 30 år - dog op til 35 år for ustøttede andelsboliger med en kommunal garanti. Lånegrænsen for lån i DLR Kredit er 80 pct. af vurderingen. Den resterende del finansieres med andelshaverindskud og eventuelt lån i pengeinstitut. Låneoptagelse i DLR Kredit Optagelse af lån i DLR Kredit kan ske ved henvendelse til: lånsøgers pengeinstitutforbindelse DLR Kredits administration i København, tlf Oversigt over pengeinstitutter, som DLR Kredit samarbejder med, og DLR Kredits lokale vurderingssagkyndige findes på Her kan der tillige hentes et ansøgningsskema, ligesom der er en oversigt over hvilke dokumenter m.v., DLR Kredit skal bruge til vurdering og sagsbehandling. På er det tillige muligt at regne på forskellige typer af DLR-lån, ligesom der er mulighed for at foretage konverteringsberegninger på eksisterende DLR-lån. Ofte vil låneformidlende pengeinstitut kunne foretage tilsvarende beregninger til brug for rådgivning f.eks. i forbindelse med en konvertering. Udbetaling af lån Tilbudte lån kan udbetales, når DLR Kredit har modtaget tinglyst anmærkningsfrit pantebrev. Er der i lånetilbudet stillet betingelser (vilkår), skal disse være opfyldt, før lånet udbetales. Lånet kan dog udbetales straks, såfremt et pengeinstitut over for DLR Kredit garanterer, at vilkårene for lånets udbetaling opfyldes efterfølgende.

6 Side 6 af 9 Lån til en planlagt eller en igangværende investering kan udbetales som forhåndslån, inden investeringen er gennemført. Ved forhåndslån vil DLR Kredit normalt stille krav om, at lånebeløbet eller en del heraf deponeres i et pengeinstitut, indtil investeringen er gennemført og godkendt af DLR Kredits vurderingssagkyndige. I stedet for en deponering kan lånet udbetales, såfremt et pengeinstitut stiller en garanti over for DLR Kredit. Ved optagelse af lån er obligationskursen på udbetalingsdagen afgørende for størrelsen af låneprovenuet, hvis lånet optages som obligationslån. Optages lånet som kontantlån, er obligationskursen afgørende for renten på kontantlånet og dermed for lånets ydelser. Fastkursaftale Usikkerheden om størrelsen af låneprovenuet respektive kontantlånsrenten kan fjernes ved, at lånsøger indgår en fastkursaftale med sit pengeinstitut eller DLR Kredit. DLR Kredit udbetaler herefter lånet i henhold til fastkursaftalen under forudsætning af, at DLR Kredit har modtaget tinglyst anmærkningsfrit pantebrev, og lånevilkårene i øvrigt er opfyldt. Alternativt kan lånet udbetales, såfremt lånsøgers pengeinstitut over for DLR Kredit garanterer, at vilkårene for lånets udbetaling opfyldes efterfølgende. DLR Kredits låntyper Kontantlån eller obligationslån Fastforrentede lån fra DLR Kredit kan udbetales som kontantlån eller obligationslån. Rentetilpasningslån (RT-lån), herunder i euro, udbetales kun som kontantlån. Terminsydelsen på et obligationslån og på et kontantlån med samme provenu er ens, men fordelingen af ydelsen på rente og afdrag er forskellig, jævnfør nedenstående oversigt. Provenu/ydelse Kurstab Konvertering og skat (privatpersoner) Konvertering skat (selskaber) og Kontantlån Obligationslån Låneprovenuet er fast. Ydelsen afhænger af kursen på udbetalingstidspunktet Ydelsen er fast. Provenuet afhænger af kursen på udbetalingstidspunktet Kurstab er normalt kun fradragsberettiget for selskaber o.lign. Kurstab er normalt ikke fradragsberettiget. En eventuel kursgevinst ved konvertering vil som hovedregel være skattepligtig. Kan konverteres uden skattemæssige konsekvenser. En eventuel kursgevinst ved konvertering er skattepligtig. En eventuel kursgevinst ved konvertering er skattepligtig

7 Side 7 af 9 Rentetilpasningslån (inkonverterbart) RT-lån fra DLR Kredit udbetales som kontantlån med 4 årlige terminer. RT-lån er baseret på udstedelse af inkonverterbare stående obligationer. RT-lån tilbydes i danske kroner (DKK) og i euro (EUR) Generelt gælder, at lån i euro har de samme karakteristika og tilbydes med samme vilkår som RT-lån i danske kroner. Dette gælder også med hensyn til indfrielse af eurolån. RT-lån tilbydes som annuitetslån og som afdragsfrie lån i op til 10 år, hvorefter lånet afdrages som annuitetslån. Begge varianter tilbydes med løbetider på op til 30 år, dog op til 35 års løbetid ved finansiering af andelsboliger med kommunegaranti. I hvilket omfang, der kan tilbydes afdragsfrihed, afhænger af ejendommens karakter, lånets placering og lånsøgers økonomi. RT-lån tilbydes i 5 varianter - F1 til F5 hvor hele lånet rentetilpasses henholdsvis hvert år, hvert andet år eller op til hvert femte år. F angiver, at hele lånet rentetilpasses med et fast interval, og tallet angiver med hvilket interval (målt i år), rentetilpasningen sker. Yderligere information om rentetilpasningslån kan rekvireres i DLR Kredit, hos DLR Kredits lokale vurderingssagkyndige eller i lånsøgers pengeinstitut CIBOR6 lån (konverterbart) (tilbydes ikke længere) DLR CIBOR6 lån er et obligationslån baseret på 10-årige konverterbare obligationer med variabel rente. Renten fastsættes to gange årligt pr. 1. januar og 1. juli og beregnes på grundlag af 6 måneders CIBOR rentesatsen den 4. sidste bankdag i december respektive juni måned multipliceret med 365/360. DLR CIBOR har en løbetid på maksimalt 30 år (dog op til 35 år ved lån til andelsboliger med kommunal garanti). Da de obligationer, der udstedes i forbindelse med lånets udbetaling, har en kortere løbetid end selve lånet, vil DLR frem til lånets udløb med mellemrum skulle refinansiere CIBOR6 lånet - det vil sige sælge nye obligationer til brug for indfrielse af de hidtidige obligationer. Første gang lånet refinansieres, er den 1. januar 2018 og derefter normalt hvert 10. år. DLR CIBOR6 kan ydes med afdragsfrihed i op til 10 år. Den afdragsfrie periode påbegyndes altid umiddelbart efter lånets udbetaling. Efter udløbet af den afdragsfrie periode tilbagebetales lånet som et annuitetslån. EURIBOR3 lån (konverterbart (tilbydes ikke længere) DLR EURIBOR3 lån er et obligationslån baseret på 10-årige konverterbare obligationer med variabel rente. Renten fastsættes 4 gange årligt pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober og beregnes på grundlag af 3 måneders EURIBOR rentesatsen den 4. sidste bankdag i december, marts, juni, respektive september måned multipliceret med 365/360.

8 Side 8 af 9 DLR EURIBOR3 har en løbetid på maksimalt 30 år (dog op til 35 år ved lån til andelsboliger med kommunal garanti). Da de euro-obligationer, der udstedes i forbindelse med lånets udbetaling, har en kortere løbetid end selve lånet, vil DLR frem til lånets udløb med mellemrum skulle refinansiere EURIBOR3 lånet - det vil sige sælge nye euro-obligationer til brug for indfrielse af de hidtidige obligationer. Første gang lånet refinansieres, er den 1. januar 2018 og derefter normalt hvert 10. år. DLR EURIBOR3 kan ydes med afdragsfrihed i op til 10 år. Den afdragsfrie periode påbegyndes altid umiddelbart efter lånets udbetaling. Efter udløbet af den afdragsfrie periode tilbagebetales lånet som et annuitetslån. Praktiske oplysninger når lånet er udbetalt Når lånet er udbetalt, kan der på et senere tidspunkt opstå behov for at foretage ændringer af lånet f.eks. ved indfrielse, frastykning af en del af ejendommen eller evt. ved ejerskifte. I disse situationer er låntager altid velkommen til at kontakte DLR Kredit eller søge rådgivning i eget pengeinstitut. Førtidig indfrielse Der kan altid foretages hel eller delvis førtidig indfrielse af DLR-lån. Lån baseret på inkonverterbare obligationer kan kun indfries med obligationer af samme serie og rentefod som de, der ligger til grund for det pågældende lån uanset om obligationskursen på indfrielsestidspunktet er over 100. Fastforrentede lån baseret på inkonverterbare obligationer, hvor lånet er udbetalt før 6. april 1995, kan endvidere indfries ved, at Økonomistyrelsen overtager forpligtelsen for det inkonverterbare fastforrentede lån på nærmere fastlagte vilkår. Lån baseret på konverterbare obligationer kan ligeledes helt eller delvis indfries førtidigt med obligationer, jævnfør ovenfor om inkonverterbare lån. Herudover kan der ske hel eller delvis førtidig indfrielse med et kontantbeløb, der svarer til obligationsrestgælden opgjort til kurs 100 for den del af lånet, der ønskes indfriet. I sidstnævnte tilfælde skal lånet opsiges senest 2 måneder før en termin. RT-lån kan helt eller delvis indfries til kurs 100 ved en rentetilpasning. Opsigelse skal ske med mindst 1 eller 2 måneders varsel i overensstemmelse med pantebrevet og evt. tillægsaftaler forud for rentetilpasningen. Relaksation Ved relaksation, det vil sige frastykning af en del af en ejendom, skal DLR Kredits lånegrænse fortsat overholdes. En vurdering af restejendommen kan derfor være nødvendig til afgørelse af, om lånet fortsat ligger inden for lånegrænsen.

9 Side 9 af 9 Ejerskifte DLR-lån kan som hovedregel overtages af ejendommens nye ejer. Til brug for afgørelse af, om DLR-lån kan overtages, vil DLR Kredit sædvanligvis anmode køber om økonomiske oplysninger, f.eks. i form af seneste årsopgørelser eller regnskaber. Professionel realkredit til professionelle DLR blev stiftet i 1960 af pengeinstitutter, Danmarks Nationalbank og landbrugets organisationer under navnet Dansk Landbrugs Realkreditfond. Frem til 1. juli 2000 var DLRs virksomhed begrænset til belåning af landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme (jordbrugsejendomme). Siden 1. juli 2000 har DLR haft mulighed for at yde lån til andre ejendomme end jordbrugsejendomme. DLR blev fra 1. januar 2001 omdannet til et aktieselskab under navnet DLR Kredit A/S. Ejerkredsen bag DLR Kredit er regionale og lokale pengeinstitutter. DLR Kredits udlånsområde er gradvist udvidet og omfatter landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, private boligejendomme til udlejning, andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, almene boliger samt industri- og håndværksejendomme og andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde. DLR Kredit tilbyder således lån til næsten alle ejendomskategorier. Væsentligste undtagelser er ejerboliger og fritidshuse. DLR Kredits virksomhed reguleres af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og af lov om finansiel virksomhed. DLR Kredit er under tilsyn af Finanstilsynet. DLR Kredits organisation omfatter hovedkontoret i København med 130 medarbejdere og ca. 60 vurderingssagkyndige, der hver dækker et vurderingsområde. DLR Kredit har et tæt samarbejde med regionale og lokale pengeinstitutter med henblik på at yde kunderne den bedst mulige service og finansiering. DLR Kredits hjemmeside indeholder yderligere information om DLR Kredit A/S.

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Realkredit til andelsboliger

Realkredit til andelsboliger Side 1 af 5 Realkredit til andelsboliger Juli 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Realkredit til landbrug

Realkredit til landbrug Side 1 af 5 Realkredit til landbrug September 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori BEK nr 148 af 29/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 39 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug

LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug v/steen Pedersen, DLR Kredit 21. oktober 2015 AGENDA Kort om DLR Kredit Økonomi Kapitalforhold Konsekvenser af finanskrisen Finansiering af investeringer i

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Valg af låntype og renteprocent Årsberetning 1997 Renteudviklingen i 1990'erne har ført til en række låneomlægninger. Da renten i 1993 faldt til et markant lavt niveau,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Stor grund til bolig eller projekt

Stor grund til bolig eller projekt Stor grund til bolig eller projekt Sdr. Højrupvejen 15, 575 Ringe Stor byggegrund på 1986m2 Grunden er beliggende i Havndrup. Havndrup er et landsbysamfund med ca. 9 indbyggere i Fåborg Midtfyn kommune

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a,

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, Bavnebjerg 44 6720 Fanø Fanø Byråd Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Borgmesteren MODTAGET Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, 3 O SEP. 2015 FAN«KOMMUNE TIf. 75 16 27 24 SE nr. 16 93 46 90 E-mail nf@fanonet.dk

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Storkunder Ejendomme Team Almen Aalborg: * Lotte Dahlstrøm * Lisbeth

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... side 3 Hvad skal der ske?... side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken?... side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere