PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato Rev Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune. Dato 19.12.2014 Rev. 25.02.2015. Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi PCB-RAPPORT"

Transkript

1 PCB-RAPPORT PCB Rapport for institutioner i Assens Kommune Dato Rev Undersøgelser Afhjælpningsforslag Økonomi 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Aarupskolen 4 Skallebølle skole 4 Glamsbjergskolen 5 Tommerup skole 6 Vissenbjerg skole 7 Brylle skole, Tallerupskolen og Assensskolen syd 8 Belysningsarmaturer ØKONOMISAMMENSTILLING 8 OVERORDNET RAPPORT 3.0 GENERELLE OPLYSNINGER PCB-UNDERSØGELSER AARUPSKOLEN SKALLEBØLLE SKOLE GLAMSBJERGSKOLEN TOMMERUP SKOLE VISSENBJERG SKOLE BRYLLE-, TALLERUP- OG ASSENSKOLEN BELYSNINGSARMATURER 22 BILAG. 2

3 PCB RAPPORT 1.0 Konklusion PCB er et stof med særdeles gode tekniske egenskaber, som var meget anvendt fra 1950 til 1977 (1986), hvor stoffet blev totalforbudt pga. de miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. I byggebranchen blev pcb anvendt som tilsætningsstof i elastiske fuger, lim, malinger, termoruder, plastlister, gulvbelægninger samt i elektrisk udstyr som lysarmaturer m.m. Forurening fra de primære pcb-kilder overføres desuden, via direkte eller luftbåren kontakt, til tilstødende bygningsdele. Pcb er en fællesbetegnelse for en række klorerede organiske stoffer. I EU betegnes pcb som et af de beskidte dusin, og pcb har dioxinlignende egenskaber. Der er ikke, på nuværende tidspunkt, udarbejdet entydige løsningsforslag på de forskellige forureningskombinationer med pcb. Der er i mange kommuner igangværende forsøg, som hver især retter sig mod specifikke problemstillinger. Der er således også i denne rapport lagt op til at der udføres forsøg i enkeltrum på nogle af institutionerne, inden den endelige løsning vælges. Der er i rapporten udarbejdet økonomiberegninger for hver institution på et løsningsforslag, som fokuserer på at nedbringe pcb-indholdet i luftmålingerne til under 300 ng. pcb/m3 luft, samt et forslag som herudover fjerner de primære forureningskilder. Ud af 21 udvalgte institutioner i Assens kommune med mulige pcb-problemer, blev der fundet pcb i luftmålingerne i 8 institutioner, hvoraf de 3 lå væsentligt under Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Disse er dog medtaget som en del af problemet, ved valg af forslag 2 med sanering af primære kilder. Tilbage står 5 skoler, som har pcb-målinger, der ligger inden for aktionsgrænserne fra 300 til 3000 ng. pcb/m3 luft. Endelig er der redegjort for en række institutioner, hvor der i sekundære rum stadig er monteret gamle pcb-holdige belysningsarmaturer, hvor der er potentiel fare for lækager, som kan medføre betydelige pcb-forureningsproblemer. I forbindelse med pcb-sanering opstår der en række arbejdsmiljøproblematikker og affaldshåndteringsproblemer, som der er taget højde for i overslagene. Alle bygningsmaterialer der indeholder over 50 mg. pcb/kg, skal regnes som farligt affald, som skal destrueres på Nord (Kommunekemi). Sundhedsstyrelsens anbefalinger for boliger og følsomme bygninger, som for eksempel skoler og børneinstitutioner, er følgende: Ved koncentrationer over ng. PCB-total/m3 luft tilrådes det, at der gribes ind uden unødig forsinkelse. Ved koncentrationer i intervallet ng. PCB-total/m3 luft tilrådes det, at der på sigt gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3. I Assens kommune ligger alle måleresultater imellem 0 og 2000 ng. pcb/m3 luft. 3

4 Aarupskolen, bilag 5.1, 5.2 og 5.3: På Aarupskolen er der konstateret store pcb-forekomster i betonelementfugerne på et bygningsareal på ca m2. Herudover er der forurening pga. den afsmittende effekt fra den primære kilde ved direkte og luftbåren overførsel af pcb til en række andre byggematerialer. På trods af ensartede høje pcb-målingstal i fugerne i alle de forurenede områder, er det kun i 2 lokaler, at forureningen medfører overskridelse af Sundhedsstyrelsens aktionsværdi. I disse 2 lokaler er der konstateret stor ubalance i luftudskiftningen, pga. procesudsugning, hvilket medfører periodevise store undertryk. Forslag 1 til forventet nedbringelse af pcb-indholdet til under 300 ng. pcb/m3 luft: Ventilationsanlæg justeres, og der monteres koordineret styring af lufttilførslen i fysik og sløjd. Alle elementsamlinger afdækkes i alle forurenede områder, for at undgå direkte kontakt med pcb, samt for at reducere afgasningen yderligere. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Forslag 2 til fjernelse af de primære forureningskilder, samt forsegling af sekundære og delvist tertiære kilder: Ventilationsanlæg justeres, og der monteres koordineret styring af lufttilførslen i fysik og sløjd. Elementfuger fjernes og tilstødende betonkanter sandblæses og forsegles. Inventar, lofter i gangarealer, udstyr m.m. skal de- og genmonteres for sanering. Malingslag med høje pcb-koncentrationer forsegles. Gulvbelægninger og undergulv udskiftes partielt ved fugesamlinger. Alle øvrige overflader nedvaskes grundigt. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Skallebølle skole, bilag 6.1, 6.2 og 6.3: På Skallebølle skole er der konstateret store pcb-forekomster i betonelementfugerne i den ældre del af skolen med et bygningsareal på ca m2. Herudover er der i mindre grad pcb-forekomster i termorudernes kitforsegling i de resterende ældre vinduespartier. På grund af de lidt høje målingstal, har der over tid været en forholdsvis stor afsmittende effekt fra de primære kilder, ved direkte og luftbåren overførsel af pcb, til en række andre byggematerialer. Skallebølle skole er forsynet med udsugningsanlæg uden direkte erstatningsluft, hvilket medfører et forholdsvist dårligt luftskifte og undertryk i lokalerne. Forslag 1 til forventet nedbringelse af pcb-indholdet til under 300 ng. pcb/m3 luft: På Skallebølle skole anbefales det, at der udføres forsøg i et enkelt klasselokale, inden der træffes beslutning om den endelige løsning: Nyt vægmonteret afbalanceret ventilationsanlæg monteres (genanvendes efterfølgende på Glamsbjergskolen). Alle elementsamlinger i lokalet afdækkes og afspærres, for at minimere afdampning og direkte kontaktmulighed. Vægoverflader forsegles. Øvrige overflader nedvaskes. 4

5 Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris 1 klasselokale kr Såfremt forsøget giver tilfredsstillende resultater, vil samme løsning i alle forurenede områder medføre følgende: Overslagspris forslag 1 kr Forslag 2 til fjernelse af de primære forureningskilder, samt forsegling af sekundære og delvist tertiære kilder: Nyt afbalanceret ventilationsanlæg monteres. Elementfuger fjernes og tilstødende betonkanter sandblæses og forsegles. Inventar samt lofter og en del installationer skal de- og genmonteres. Resterende ældre vinduespartier udskiftes. Malingslag med høje pcb-koncentrationer forsegles, og øvrige overflader nedvaskes. Gulvbelægninger og undergulv udskiftes partielt ved alle fugesamlinger. Ældre gulvbelægninger udskiftes. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Glamsbjergskolen, bilag 7.1, 7.2 og 7.3: På Glamsbjergskolen er der konstateret pcb-forekomster i blok 2, 3 og 4 med et samlet bygningsareal på ca m2. I blok 2 er der konstateret ensartede store pcb-forekomster i betonelementfugerne indv. Herudover er der pcb-forekomster i gamle fugerester samt i forseglingslimen på de ældre termoruder. I blok 3 er de umiddelbare primære kilder de elastiske fuger og forseglingslim ved de tilbageværende ældre vinduespartier. Dette giver imidlertid ikke svar på, hvorfor der i enkeltrum blev målt høje pcb-koncentrationer. Efter screening af de enkelte luftmålingers pcb-sammensætning, er det konstateret, at de enkeltstående høje målinger i blok 3 sandsynligvis skyldes utætte kondensatorer i ældre belysningsarmaturer. Disse er for en stor dels vedkommende udskiftet, men de har på et tidligere tidspunkt forurenet undergulve og gulvbelægninger pga. pcb-holdig oliedryp på gulvene, samt forurenet tertiære kilder som malingslag og andre overflader. I blok 4 angiver luftmålingerne, at der er pcb-forurening, men alle målinger ligger under aktionsværdien. I blok 4 skyldes forureningen sandsynligvis ligeledes pcb-forekomster fra udskiftede belysningsarmaturer. I de mest forurenede lokaler i de 3 blokke, har der over tid været en forholdsvis stor afsmittende effekt fra de primære kilder, ved direkte og luftbåren overførsel af pcb, til en række andre byggematerialer. Blok 2, 3 og 4 er forsynet med ældre ventilationsanlæg uden styring og ringe luftbalance, hvilket medfører et dårligt luftskifte og undertryk i lokalerne. I de lokaler, hvor der er suppleret med nye anlæg, ligger pcb-målingerne væsentligt under aktionsværdierne. 5

6 Forslag 1 til forventet nedbringelse af pcb-indholdet til under 300 ng. pcb/m3 luft: På Glamsbjergskolen anbefales det, at der udføres forsøg i enkelte klasselokaler, inden der træffes beslutning om den endelige løsning: På grund af risikoen for væsentlige forureninger af enkeltrum, fra tidligere utætte belysningsarmaturer, anbefales det, at der udføres luftmålinger i samtlige undervisningsrum, kontorer og gangarealer. Ventilationsanlæg indreguleres og suppleres med nye anlæg for balanceret ventilation i alle rum. Alle synlige elementsamlinger i blok 2 afdækkes og afspærres, for at minimere afdampning og direkte kontaktmulighed. Vægge med høje målingstal forsegles og øvrige overflader nedvaskes. Undergulve og gulvbelægninger i blok 3 udskiftes i enkeltlokaler med meget høje måleresultater. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris forslag 1 kr Forslag 2 til fjernelse af de primære forureningskilder, samt forsegling af sekundære og delvist tertiære kilder: Ventilationsanlæg indreguleres og suppleres med nye anlæg for balanceret ventilation i alle rum. Elementfuger fjernes i blok 2, og betonkanter sandblæses og forsegles.. Lofter og en del installationer skal de- og genmonteres i blok 2. Resterende ældre vinduespartier udskiftes i blok 2 og 3. Malingslag med høje pcb-koncentrationer fjernes. Undergulv udskiftes partielt ved alle fugesamlinger i blok 2 samt i enkeltrum i blok 3. Gulvbelægninger udskiftes i blok 2 og i enkeltrum i blok 3. Alle øvrige overflader nedvaskes grundigt. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris forslag 2 kr Tommerup skole, bilag 8.1, 8.2 og 8.3: På Tommerup skole er der konstateret pcb-forekomster i blok 3 i kælder, stueetage og 1. sal, og i blok 4 i kælder og stueetage. Samlet bygningsareal på ca m2. De primære forureningskilder er pcb-holdige elastiske fuger omkring ældre vinduer i kælderen i begge blokke samt i stueetagen i blok 4. Desuden er der pcb-holdigt kit ved termoruderne i samme områder. I blok 3, stueetage og 1. sal, er vinduer og fuger tidligere udskiftet. Forureningen her, som ligger væsentligt under aktionsværdien, skyldes fugerester fra de gamle fuger samt sekundære og tertiære kilder fra den tidligere forurening. I de mest forurenede lokaler, har der over tid været en forholdsvis stor afsmittende effekt fra de primære kilder, ved direkte og luftbåren overførsel af pcb, til en række andre byggematerialer. Blok 3 og 4 er forsynet med ældre udsugningsanlæg uden styring og luftbalance, hvilket medfører et dårligt luftskifte og undertryk i lokalerne. I fysiklokalet er der suppleret med et nyt ventilationsanlæg. Forslag til fjernelse af de primære forureningskilder, samt forsegling af sekundære og delvist tertiære kilder: Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi: Det anbefales, at ventilationsanlæggene i blok 3 og 4 udskiftes med nye anlæg for balanceret ventilation i alle rum. Der etableres et luftskifte på 2-3 gange i timen. 6

7 Resterende ældre vinduespartier udskiftes og fugerne fjernes. Sekundært forurenede kantmaterialer, som beton og murværk der har haft direkte kontakt med fugerne, sandblæses og forsegles. Vægoverflader med høje målingstal forsegles og øvrige overflader nedvaskes. Inventar og udstyr de- og genmonteres i rum med høje målingstal. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Arbejderne på Tommerup skole bør udføres i sammenhæng med den allerede bevilgede betonrenovering på blok 3 og 4. Vissenbjerg skole, bilag 9.1, 9.2 og 9.3: På Vissenbjerg skole er der konstateret store pcb-forekomster i betonelementfugerne i blok 1 og 2 med et bygningsareal på ca m2. Desuden indikerer målingerne, at der har været pcb i de tidligere udskiftede fuger omkring udskiftede vinduespartier. I rum med lidt høje målingstal, har der over tid været en forholdsvis stor afsmittende effekt fra de primære kilder, ved direkte og luftbåren overførsel af pcb, til en række andre byggematerialer. De 2 blokke er forsynet med ventilationsanlæg med krydsvekslere. Anlæggene har i perioder været taget ud af drift. Herudover er anlægget specielt i blog 1 i ubalance, hvilket medfører en del undertryk i lokalerne. Forslag 1 til forventet nedbringelse af pcb-indholdet til under 300 ng. pcb/m3 luft: På Vissenbjerg skole anbefales det, at der udføres forsøg i et enkelt klasselokale i blok 1, inden der træffes beslutning om den endelige løsning: Ventilationsanlæg justeres og suppleres for balanceret luftskifte på 2-3 gange i timen. Alle elementsamlinger i rummet afdækkes og afspærres, for at minimere afdampning og direkte kontaktmulighed. Vægge med høje målingstal forsegles og øvrige overflader nedvaskes. Kontrolmålinger. Overslagspris 1 klasselokale kr Såfremt forsøget giver tilfredsstillende resultater, vil samme løsning i de forurenede områder i blok 1 og 2 medføre følgende: Overslagspris forslag 1 kr Forslag 2 til fjernelse af de primære forureningskilder, samt forsegling af sekundære og delvist tertiære kilder: Ventilationsanlæg justeres og suppleres for balanceret luftskifte på 2-3 gange i timen. Elementfuger fjernes og tilstødende betonkanter sandblæses og forsegles. Inventar, lofter og en del installationer skal de- og genmonteres. Malingslag med høje pcb-koncentrationer forsegles Gulvbelægninger og undergulv udskiftes partielt ved alle fugesamlinger. Alle øvrige overflader nedvaskes grundigt. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris forslag 2 kr

8 Brylle skole, Tallerupskolen og Assensskolen syd: På de 3 ovennævnte skoler er der målt ng. pcb/m3 luft i indeluften. Forureningerne stammer fra udvendige elastiske fuger, som kun i mindre grad påvirker indeluften. Såfremt de primære kilder skal fjernes, vil det medføre følgende: Overslagspris kr Belysningsarmaturer. I depoter og øvrige birum på en række institutioner hænger der stadig ældre belysningsarmaturer med kondensatorer, der indeholder en pcb-holdig olie. Pcb-indholdet er fra 2 til 20 %. Kondensatorerne kan over tid give lækager, som kan medføre betydelige forureninger. En gennemgang af samtlige bygninger har givet en samlet optælling på 462 armaturer som umiddelbart skal udskiftes til nye armaturer. Overslagspris kr Økonomisammenstilling Erfaringspriser: Omfanget af erfaringspriser for udførelse af renoveringsarbejder pga. pcb er stadig meget beskedent. I Undersøgelse af erfaringspriser for pcb-sanering udarbejdet af Grontmij COWI i foråret 2014, angives, at en nedbringelse af pcb-koncentrationen fra mellem 300 og 3000 ng. pcb/m3 luft til under aktionsværdien på 300 ng. pcb/m3 luft, medfører en udgift på mellem 500 og kr. pr. m2 bygningsareal. Dette vurderes imidlertid til at være nogle lidt optimistiske tal. Erfaringstal fra en skolesanering i Rudersdal kommune, hvor der er udført den mindst mulige sanering med diverse afværgeforanstaltninger og nye ventilationsanlæg, har medført en pris på ca kr./m2 bygningsareal. Erfaringstal fra Roskilde Kommune med betydelig forurening pga. kondensatorer i lysarmaturer medførte en saneringspris på ca kr. pr. m2 bygningsareal. Erfaringstal fra totalsanering af et større lejlighedskompleks i Farum, medførte en pris på ca kr./m2. Overslagspriser: Overslagspriserne i forslag 1 er baseret på, at pcb-niveauet i luftmålingerne skal ned under aktionsværdien på 300 ng. pcb/m3 luft, og de primære kilder skal afskærmes mod direkte personkontakt. Forslagene for de enkelte skoler baseres i høj grad på en opgradering af alle ventilationsanlæg, til afbalanceret ventilation med et luftskifte på 2-3 gange i timen, suppleret med specifikke bygningsmæssige tiltag afledt af de forskellige forureningstyper og forureningsomfang. Enkelte steder, hvor det er økonomisk hensigtsmæssigt, eller hvor der er særlige forhold, er der regnet med fjernelse af de primære kilder. Der regnes med gennemførelse af forsøg i enkeltrum, for at fastlægge det nødvendige saneringsniveau. Dette forslag 1 fjerner i hovedsagen ikke de primære forureningskilder, hvilket vil medføre, at der, ved alle fremtidige mindre eller større ombygninger, skal påregnes udført pcb-håndtering med luftsluser, arbejdsmiljø og håndtering af farligt affald. 8

9 Overslagspriserne i forslag 2 er baseret på, at pcb-niveauet skal ned under 300 ng. pcb/m3 luft samt at alle primære kilder fjernes, og en del af de sekundære og tertiære kilder fjernes eller forsegles. I forslag 2 er det ligeledes forudsat, at alle ventilationsanlæg opgraderes som ovenfor. Forslag 2 indebærer helt eller delvis omflytning eller genhusning af eleverne. Denne udgift er ikke medregnet i overslagspriserne. Forurenede arealer: På de 5 skoler er der samlet ca m2 bygningsareal, hvori der befinder sig stærkt pcb-forurenede bygningsmaterialer (primære kilder). Heraf er der ca m2 hvor luftmålingerne ligger over aktionsgrænsen med måleresultater mellem ng. pcb/m3 luft. Ved fremtidige renoveringsarbejder skal der, i alle kommunens bygninger, fremover foretages kontrolundersøgelser for evt. mindre pcb-forekomster. Økonomisammenstilling: Forslag 1: Reduktion af pcb i indeluften til under 300 ng. pcb/m3 luft. Aarupskolen kr Skallebølle skole kr Glamsbjergskolen kr Tommerup skole kr Vissenbjerg skole kr Belysningsarmaturer generelt kr Forslag 1 i alt kr De anbefalede forsøgsrum kan resultere i, at der skal yderligere tiltag til, for at opnå et tilfredsstillende resultat. Forslag 2: reduktion af pcb-indhold til under 300 ng. pcb/m3 luft samt fjernelse af primære kilder. Aarupskolen kr Skallebølle skole kr Glamsbjergskolen kr Tommerup skole kr Vissenbjerg skole kr Udv. fuger på Brylle-, Tallerup- og Assensskolerne kr Belysningsarmaturer generelt kr Forslag 2 i alt kr Alle overslagsbeløb er excl. moms, men incl. rådgiverhonorar, uforudseelige udgifter og omkostninger. 9

10 OVERORDNET RAPPORT 3.0 Generelle oplysninger Kort om PCB PCB er en forkortelse for Poly Chlorerede Biphenyler, der er en miljø- og sundhedsskadeligt stofgruppe, som findes i visse byggematerialer og industrielle produkter. PCB er industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som ikke er naturligt forekommende. PCB besidder en række gode tekniske egenskaber, og blev derfor vidt udbredt i industrien fra 1950, indtil man opdagede de miljømæssige og sundhedsmæssige problemer. I Danmark blev PCB i 1977 totalt forbudt i åbne anvendelser, og senere i 1986 også i lukkede anvendelser, på grund af de alarmerende oplysninger om PCB s skadelige egenskaber. PCB er reguleret såvel nationalt som internationalt via Stockholmkonventionen og reglerne heri. PCB regnes miljømæssigt som et af de beskidte dusin, med dioxinlignende egenskaber. PCB i fugematerialer PCB s blødgørende egenskaber i kombination med en god vejrbestandighed gjorde PCB til et populært tilsætningsstof bla. til elastiske fugeprodukter. Blandt de typiske anvendelser af fugematerialer med PCB var fuger omkring vinduer og døre, fuger mellem bygningselementer af beton og som dilatationsfuger mellem bygningselementer. Den mest udbredte fugetype med PCB er polysulfidfugen. PCB i byggematerialer Ud over fugemasser, har PCB været anvendt som tilsætning i visse typer af lim og maling, typisk hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed. En anden udbredt anvendelse er brugen af PCB-holdig forsegling mellem glassene i termoruder samt i vindueskit. Ligeledes kan der forekomme PCB som tilsætningsstof i plastlister og gulvbelægninger. De fleste andre byggematerialer kan desuden indeholde PCB pga. afsmitning fra primære PCBholdige materialer. PCB i elektrisk udstyr PCB blev helt frem til 1986 bl.a. anvendt i kondensatorer f.eks. i forbindelse med lysarmaturer. Mange af disse er i dag udskiftede med moderne og mere energieffektive anlæg, men en del steder findes de stadig, specielt i sekundære rum med lav udnyttelsesgrad. PCB en i kondensatorer er indkapslet i metalbeholdere. Såvel udskiftede som nuværende armaturer kan have lækket PCB-holdigt olie, hvorved gulvbelægninger og evt. undergulve er blevet forurenet. PCB i luft PCB i bygningsmaterialer fordamper langsomt men vedvarende. Det medfører, at der i bygninger hvori der er anvendt PCB-holdige materialer, i mange tilfælde kan findes PCB i indeluften. Omregning af PCB-7 til PCB-total Ved analyse bestemmes normalt indholdet af 7 udvalgte PCB-kongener (PCB-7). Det totale indhold af de i alt 209 PCB-kongener beregnes i luft jf. Erhvervs og Byggestyrelsens Vejledning for måling af PCB i indeklimaet, ved at benytte en faktor 5. Denne omregning er nødvendig for at kunne sammenligne de fundne værdier af PCB med Sundhedsstyrelsens aktionsniveauer, der er baseret på den tyske standard DIN (VDI 4300) vedrørende retningslinjer for måling af indeluft. 10

11 Sundhedsstyrelsens aktionsværdier Anbefalinger for boliger og følsomme bygninger, som for eksempel skoler og børneinstitutioner: Sundhedsstyrelsen angiver følgende 2 aktionsniveauer for PCB i indeluft: Ved koncentrationer over ng. PCB-total/m3 luft tilrådes det, at der gribes ind uden unødig forsinkelse. Ved koncentrationer i intervallet ng. PCB-total/m3 luft tilrådes det, at der på sigt gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m3. På grundlag af de fundne koncentrationer, kan der foretages en yderligere risiko vurdering, baseret på brugernes alder, opholdstid og grad af forurening i de konkrete sager. Embedslægen Embedslæge Henrik L. Hansen har svaret på et konkret spørgsmål fra Byg, Beredskab og Ejendom vedr. opholdstid i forurenede lokaler, idet aktionsværdierne er baseret på ophold i 24 timer/365 dage om året. Voksne personer kan opholde sig i forurenede områder med pcb-koncentrationer over aktionsværdierne, såfremt opholdstiden er mindre end angivet ovenstående, hvilket også fremgår af Arbejdstilsynets anbefalinger. Embedslægen påpeger imidlertid, at der skal anvendes et særligt forsigtighedsprincip for lokaler der anvendes af børn og gravide. Embedslægen udtaler desuden: 11

12 4.0 pcb-undersøgelserne SBI-rapporter Efter fundet af pcb-forekomster i et større beboelseskompleks i Farum i 2009, kom der fra statens side øget fokus på bygningsundersøgelse, sundhedsrisici, affaldshåndtering og bygningssanering, som følge af pcb i byggematerialer. I efteråret 2013 udgav Statens Byggeforsknings Institut 2 rapporter vedrørende undersøgelse og renovering af bygninger med pcb. Rapporterne er udarbejdet på et foreløbigt grundlag, idet der stadig mangler et bredere sundhedsfagligt og udførelsesmæssigt grundlag, før der foreligger entydige udførelsesanvisninger for løsning af problemerne. Forundersøgelser På grundlag af ovenstående rapporter påbegyndte Byg, Beredskab og Ejendom i Assens Kommune en screening af alle kommunens bygninger primo Efter vurdering af tidspunkt for opførelse, eller evt. ombygning, samt materialesammensætning, efterfølgende kombineret med en bygningsbesigtigelse, blev der udpeget 21 kommunale institutioner, hvor der kunne være risiko for pcb-forekomster. Efter rådgiverudbud blev OBH-gruppen valgt som konsulenter, bla. i forbindelse med luft-og materialeprøveudtagning samt laboratorieundersøgelser. Herudover er Golder Associates konsulteret telefonisk, vedrørende deres erfaringer fra forskellige pcb-renoveringer i Rudersdal og Roskilde Kommuner. Der blev i første omgang udført luftmålinger, for at konstatere den umiddelbare sundhedsrisiko på de enkelte lokaliteter. Efterfølgende er der udført materialeundersøgelser, for at indkredse de primære, sekundære og tertiære forureningskilder. Kontrolmålinger af pcb-indholdet i indeluften i de 21 bygninger, medførte at 5 skoler skulle undersøges yderligere pga. luftmålinger med over 300 ng pcb/m3 luft. Herudover var der 3 skoler med en koncentration på under 100 ng pcb/m3 luft, mens der ikke blev konstateret pcb i indeluften på de øvrige lokationer. Sideløbende med pcb-målingerne har vi foretaget kontrolmålinger af ventilationsanlæggenes funktionsevne, samt kontrolmålinger af luftskiftene i de berørte områder. 12

13 5.0 Aarupskolen Skolens opbygning Aarupskolens kambygninger med pcb-problemer er i flg. BBR bygget i Skolebygningerne er indrettet med klasselokaler, faglokaler, kontorer, lærerværelse mv. Bygningerne er opført med indv. og udv. betonelementer samt betonelement tagdæk. Fladt tag med isolering og tagpap. Facadepartier med termoruder. En del facader er efterisoleret udvendig og facadepartierne er udskiftet. Der er skjulte elementfuger bag ved de renoverede facader. Hvert område er ventileret via individuelle ventilationsanlæg, som i større eller mindre grad er blevet tilpasset og renoveret i anlæggenes levetid. I blok 2 er der etableret nyt ventilationsanlæg i Målinger for PCB Luftmålingerne bilag 5.1 påviser, at der er pcb i indeluften i alle områder, som angivet på tegningsbilag 5.2, i alt ca m2. Det er dog kun i sløjd- og fysiklokalet i kam 2, at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger på henholdsvis 340 og 590 ng pcb/m3 luft. I de øvrige områder, hvor der er konstateret pcb-forurening, ligger luftmålingerne på mellem 90 og 180 ng pcb/m3 luft. Alle målinger er foretaget ved temperaturer på grader C. Ved normal temperatur på grader ville måleresultaterne ligge en anelse lavere, idet afgasningen falder med temperaturen. De udtagne materialeprøver (bilag 5.3) viser, at de primære PCB-kilder er de elastiske fuger imellem betonelementerne, både lodret og vandret. Herudover udgør de tilstødende bygningsdele, med direkte fugekontakt, sekundære kilder. (Betonelementsamlinger væg/væg og væg/betondæk samt malingslag og gulvbelægninger umiddelbart op af fugerne) Betonelementfugerne har et forholdsvist ensartet højt pcb-indhold i alle skolens forurenede områder. Desuden er et malingslag i fysiklokalet tertiært smittet med et lidt højt pcb-indhold. Øvrige malingslag på vægge og træværk, vinduesfuger og gulvbelægninger udgør mindre tertiære kilder pga. afsmittende effekt fra de primære kilder. Ventilationsmålinger Bygningerne er generelt velventilerede med balanceret ind- og udsugning. I sløjd- og fysiklokalet er der dog en meget uensartet lufttildeling. På grund af indstillinger og processug i disse to lokaler, er der meget ubalance i lufttildelingen, med periodevist kraftigt undertryk. Vurdering af resultaterne De elastiske fuger imellem indv. betonelementer er udført ens i alle de forurenede områder, og fugerne har et forholdsvist ensartet indhold af pcb. (13-16 %). Der er derfor en rimelig grund til at konkludere, at de uafbalancerede ventilationsforhold i sløjd og fysiklokalerne, er den primære årsag til de højere koncentrationer af pcb i indeluften i netop disse 2 lokaler. De forholdsvis store vægarealer i fysiklokalet, med forhøjet pcb-indhold i malingslaget, kan dog ligeledes være en medvirkende årsag. Anbefalinger Nedenstående anbefalinger forventes at nedbringe pcb-indholdet i rumluften til under 300 ng/m3 luft, i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den første anbefaling fokuserer kun på nedbringelse af pcb- indholdet: 1. Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi: 13

14 Det anbefales, at ventilationsanlæggene i fysik- og sløjdlokale indreguleres for balanceret ventilation. Der monteres supplerende spjæld til lokalerne og der monteres automatisk regulering af luftmængderne, som tilpasses den periodevise start og sluk af procesudsugningen. Vægoverflader i fysik forsegles Øvrige overflader i fysik og sløjd nedvaskes. Herudover afdækkes alle synlige betonelementsamlinger i alle inficerede områder med alutape og dækbrædt, så det ikke er muligt at pille i fugerne, og for reduktion af afgasningen. Der udføres efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Anden anbefaling fokuserer på fjernelse af de primære forureningskilder, samt forsegling af sekundære og delvist tertiære kilder: Der vil fortsat være pcb-forurening i mindre grad. Ved fjernelse af de primære kilder (elementfuger) vil der i en periode være risiko for forhøjede kontrolmåleresultater. 2. Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi samt pcb-sanering generelt: Pcb-holdige elastiske fuger fjernes. Der vil være udvendige elementsamlinger, hvor fugerne ikke er tilgængelige (og sandsynligvis ikke påvirker indeluften i nævneværdig grad). Lofter samt en del installationer i gangarealerne skal demonteres, for at kunne udføre pcbsanering. Sekundært forurenede kantmaterialer, som beton og murværk der har haft direkte kontakt med fugerne, sandblæses og forsegles. Malingslag i fysik, med høje pcb-koncentrationer, fjernes. Gulvbelægninger og undergulv udskiftes partielt ved fugesamlinger. Alle øvrige overflader nedvaskes. Ventilationsanlæg indreguleres og styres som ved forslag 1. Der udføres efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Skallebølle skole Skolens opbygning Skallebølle skole er i flg. BBR opført i , med seneste væsentlige tilbygninger i De forurenede områder er indrettet med klasselokaler, mediatek, kontorer, lærerværelse, omklædningsrum mv. Bygningerne er opført med indv. og udv. betonelementer samt betonelement tagdæk. Samlinger er udført med elastiske fuger. Fladt tag med isolering og tagpap. Vinduespartier er med termoruder. En del vinduespartier er udskiftet i Skolens ældre forurenede del er ventileret med mekaniske udsugningsanlæg, uden styret erstatningsluft. Målinger for PCB Luftmålingerne bilag 6.1 påviser, at der er pcb i indeluften i alle de ældre områder, som angivet på tegningsbilag 6.2, i alt ca m2. Luftmålingerne i klassefløjen samt omklædningsrum angiver at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger fra 820 til 1800 ng pcb/m3 luft. I aula/gymnastiksalsområdet er der målt 95 ng. pcb/m3 luft. Alle målinger er foretaget ved temperaturer på 20-23,5 grader C. 14

15 De udtagne materialeprøver (bilag 6.3) viser, at den primære forureningskilde er de elastiske fuger imellem indv. betonelementer, både lodret og vandret. En anden primær kilde er kit forsegling i de resterende ældre termoruder. Betonelementfugerne har et forholdsvist ensartet højt pcb-indhold i alle forurenede områder. Herudover udgør de tilstødende bygningsdele, med direkte fugekontakt, sekundære kilder. (Betonelementsamlinger væg/væg og væg/betondæk samt malingslag og gulvbelægninger umiddelbart op af fugerne) Desuden er der et højt pcb-indhold i tertiære kilder som malingslag på vægge og træværk samt gulvbelægninger. Endelig er der tertiære kilder med mindre pcb-indhold, i form af øvrige malingslag samt sandsynligvis lofter, som er forurenet via den afsmittende effekt fra de primære kilder. Ventilationsmålinger De berørte lokaler, med målinger over aktionsværdien, har alle et udsugningsanlæg, som medfører stor ubalance og undertryk i rummene. Dette kan erfaringsmæssigt være med til at øge pcbfordampningen, og dermed koncentrationen i indeluften. Vurdering af resultaterne De elastiske fuger imellem indv. betonelementer er udført i alle de forurenede områder, og fugerne har et forholdsvist ensartet højt indhold af pcb. (15-20 %). Kitforseglingen i de resterende ældre vinduer udgør ligeledes et problem. (0,5 % pcb). De primære pcb-kilder har over tid afgivet pcb til tilstødende materialer og til luften, hvor den herefter har bundet sig til malingslag, gulvbelægninger og loftoverflader. Herfra afgasses der til stadighed pcb retur til indeluften. Det vurderes at det vedvarende undertryk fra ventilationsudsugningen er en medvirkende årsag til de høje koncentrationer af pcb i indeluften. Anbefalinger Nedenstående anbefalinger forventes at nedbringe pcb-indholdet i rumluften til under 300 ng/m3 luft, i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Første anbefaling er et forsøg, som efter kontrolmåling kan indikere, om der findes andre løsninger end en totalsanering: 1. Forsøg med balanceret ventilation i et undervisningslokale: Det anbefales, at der udføres et forsøg, hvor der i et af klasselokalerne udføres balanceret ventilation, via et facademonteret ventilationsanlæg. (Anlægget genanvendes på Glamsbjergskolen). Herudover afdækkes synlige betonelementsamlinger i lokalet med alutape og dækliste. Alle vægoverflader forsegles og øvrige overflader nedvaskes. Efterfølgende kontrolmåling. Overslagspris for et klasselokale kr Med de forholdsvis høje målinger i primære og tertiære kilder, er chancen ikke stor, men såfremt forsøget falder tilfredsstillende ud, er overslagsprisen for tilsvarende arbejder i alle de forurenede områder følgende: Overslagspris kr Anden anbefaling fokuserer på fjernelse af primære, sekundære og tertiære forureningskilder. Der vil fortsat være pcb-forurening i mindre grad. Ved fjernelse af de primære kilder (elementfuger og vinduer) vil der i en periode være risiko for forhøjede kontrolmåleresultater. 2. Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi samt pcb-sanering generelt: 15

16 Pcb-holdige elastiske fuger fjernes. Lofter samt en del installationer i gangarealerne skal demonteres, for at kunne udføre pcb-sanering. Sekundært forurenede kantmaterialer, som beton og murværk der har haft direkte kontakt med fugerne, sandblæses og forsegles. Resterende ældre vinduespartier udskiftes. Malingslag med høje pcb-koncentrationer, forsegles. Undergulv udskiftes partielt ved fugesamlinger. Ældre gulvbelægninger udskiftes. Alle øvrige overflader nedvaskes. Nye afbalancerede ventilationsanlæg monteres. Der udføres efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Glamsbjergskolen Skolens opbygning De forurenede bygninger blok 2, 3 og 4 på Glamsbjergskolen er i flg. BBR opført i perioden Blok 3 er væsentligt ombygget i De forurenede område er indrettet med klasselokaler, kontorer, lærerværelse, lærerforberedelse, omklædningsrum mv. Bygningerne er opført med indv. og udv. betonelementer samt betonelement tagdæk. Samlinger er udført med elastiske fuger. Oprindeligt var bygningerne opført med fladt tag med isolering og tagpap. Bygningerne er efterfølgende forsynet med gitterspær og fibercementtagplader. Vinduespartier er med termoruder. Nordfacaden på blok 3 er ændret med udv. facadeisolering og - beklædning samt nye vinduespartier. Skolens forurenede områder er ventileret med de oprindelige ubalancerede mekaniske ventilationsanlæg, suppleret med en del mindre nyere anlæg. Målinger for PCB Luftmålingerne bilag 7.1 påviser, at der er pcb i indeluften i alle 3 blokke, som angivet på tegningsbilag 7.2, i alt ca m2. Luftmålingerne i blok 2 angiver at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi på 300 ng pcb/m3 luft med målinger på 350 og 550 ng pcb/m3 luft. Luftmålingerne i blok 3 i stueetagen angiver at pcb-indholdet overskrider den nederste aktionsværdi med målinger på henholdsvis 310 ng pcb/m3 luft, og i musiklokalet med 1700 ng/m3 luft. I kælderen i blok 3 er der målt 750 ng pcb/m3 luft i omklædningsrummene samt 1900 i ungdomsskolelokale. Luftmålingerne i blok 4 angiver at pcb-indholdet ikke overskrider den nederste aktionsværdi med 5 målinger fra 140 til 300 ng pcb/m3 luft. Den kendte usikkerhedsfaktor på måleresultaterne gør dog, at der også i disse områder skal vurderes forskellige tiltag, for at nedbringe forureningsgraden. De udtagne materialeprøver (bilag 7.3) viser, at der er forskellige primære kilder i de forskellige blokke. Det var imidlertid ikke muligt at fastslå alle primærkilderne ud fra de almindelige materialeprøver, hvorfor der er udført en yderligere screening af de enkelte prøvers sammensætning af forskellige pcb-typer, med følgende resultat: I blok 2 viser de udtagne materialeprøver (bilag 6.3), at de primære forureningskilder er de elastiske fuger imellem indv. betonelementer, både lodret og vandret. Herudover udgør diverse ældre fugerester samt forseglingslimen i de ældre termoruder ligeledes primære forureningskilder. Betonelementfugerne har et forholdsvist ensartet højt pcb-indhold i hele blok 2. Herudover udgør de tilstødende bygningsdele, med direkte fugekontakt, sekundære kilder. (Betonelementsamlinger væg/væg og væg/betondæk samt malingslag og gulvbelægninger umiddelbart op af fugerne) Desuden er der et højt pcb-indhold i tertiære kilder som malingslag på vægge og træværk. 16

17 Endelig er der tertiære kilder med mindre pcb-indhold, i form af øvrige malingslag, gulvbelægninger samt sandsynligvis lofter, som er forurenet via den afsmittende effekt fra de primære kilder. I blok 3 er de primære kilder elastiske fuger, samt forseglingslimen, ved ældre vinduespartier. Dette forklarer imidlertid ikke de høje pcb-målinger i enkeltrum. Ifølge servicelederen har der periodevis være oliedryp fra de ældre lysarmaturer. De fleste af disse armaturer er udskiftet, men kontrol af en kondensator fra et armatur i et sekundært rum, angiver, at disse også er en primær forureningskilde. Der kan således også være gammel forurening, af gulve og undergulve, fra armaturer som på nuværende tidspunkt er udskiftet. Ud over ovenstående, angiver den supplerende fingerprintscreening af materialeprøverne i blok 3 og 4, samt supplerende undersøgelser, at den primære kilde har været pcb-holdige kondensatorer i belysningsarmaturerne. Herudover er der tertiære kilder, forurenet af den afsmittende effekt fra de primære pcb-kilder, i form af malingslag, gulvbelægninger samt sandsynligvis lofter. Ventilationsmålinger Kvaliteten af ventilationssystemerne i de forskellige områder varierer meget. Blok 2 er kun bestykket med et indeffektivt udsugningsanlæg med direkte lufttilførsel igennem facadepartierne. Lufttilførdselsventiler er overvejende lukkede på grund af trækgener. Lokalerne har generelt et meget mangelfuldt luftskifte. Blok 3 har nyere ventilationsanlæg i halvdelen af lokalerne. I den resterende del er der mekaniske vinduesopluk, der kræver personbetjening, og som giver et forholdsvist lavt luftskifte. Blok 4 bliver betjent af det oprindelige indblæsnings- og udsugningsanlæg med roterende veksler. Anlægget giver et meget lavt uafbalanceret luftskifte, med konstant undertryk i lokalerne. Vurdering af resultaterne Blok 2: De elastiske fuger imellem indv. betonelementer er udført i hele blok 2, og fugerne har et forholdsvist ensartet højt indhold af pcb. (21%). Forseglingslimen i de ældre vinduer udgør ligeledes en væsentlig primær kilde. (19 % pcb). De primære pcb-kilder har over tid afgivet pcb til tilstødende materialer og til luften, hvor den herefter har bundet sig til malingslag, samt i mindre grad gulvbelægninger og loftoverflader. Herfra afgasses der til stadighed pcb retur til indeluften. Det vurderes at det dårlige luftskifte er en væsentlig medvirkende årsag til de høje koncentrationer af pcb i indeluften. Der kan være enkeltrum, hvor der er en højere forureningsgrad pga. dryp fra belysningsarmaturer. Blok 3: Forseglingslimen i, og omfugningen af, de resterende ældre vinduer udgør en primær kilde. (3 % pcb). Desuden udgør enkelte ældre kondensatorer i belysningsarmaturer ligeledes en væsentlig kilde (19 % pcb). Fingerprintscreening peger på, at de høje koncentrationer af pcb i luftmålingerne i enkeltrum skyldes tidligere lækkende kondensatorer, som har forurenet sekundære kilder som undergulve og gulvbelægninger. Der kan være yderligere enkeltrum, hvor der er en højere forureningsgrad pga. utætte belysningsarmaturer. De primære pcb-kilder har over tid afgivet pcb til tilstødende materialer og til luften, hvor den herefter har bundet sig til malingslag, samt i mindre grad gulvbelægninger og loftoverflader. Herfra afgasses der til stadighed pcb retur til indeluften. Det vurderes at det dårlige luftskifte i enkeltrum ligeledes er medvirkende årsag til de høje koncentrationer af pcb i indeluften. 17

18 Blok 4: Blok 4 er forurenet med pcb, men alle målinger ligger under aktionsværdien. Usikkerhed i måleresultaterne betyder dog, at der også her skal vurderes på reduktionsløsninger. Fingerprintscreeningerne tyder på, at der også i dette område er sket tidligere forurening fra lækkende kondensatorer. Der kan være enkeltrum, hvor der er en højere forureningsgrad pga. dryp fra belysningsarmaturer. I blok 4 giver ventilationsanlægget et lavt luftskifte, og ubalance i anlægget medfører et væsentligt undertryk i lokalerne. Anbefalinger Nedenstående anbefalinger forventes at nedbringe pcb-indholdet i rumluften til under 300 ng/m3 luft, i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Første anbefaling fokuserer kun på nedbringelse af pcb- indholdet til under aktionsværdien. 1. Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi: Det anbefales, at der i blok 2 og 3 udføres forsøgsrum, for at finde det nødvendige renoveringsniveau. På grund af risikoen for store pcb-koncentrationer i enkeltrum, pga. tidligere forurening fra utætte kondensatorer, foretages der luftmålinger i samtlige undervisningsrum og gangarealer i blok 2, 3 og 4. Det anbefales ligeledes, at ventilationsanlæggene i blok 2, 3 og 4 indreguleres og suppleres med nye anlæg for balanceret ventilation i alle rum. Der etableres et luftskifte på 2-3 gange i timen. Herudover afdækkes alle synlige betonelementsamlinger med alutape og dækliste i blok 2, så det ikke er muligt at pille i fugerne, og afgasningen reduceres. I blok 3 udskiftes gulvbelægning og undergulv i musik og ungdomsskolelokale, samt evt. omklædningsrum i kælder. Vægoverflader med høje pcb-koncentrationer forsegles. Øvrige overflader nedvaskes. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Altomfattende luftmålinger kan resultere i yderligere udskiftning af gulvbelægning og undergulv i enkeltrum. Overslagspris kr Anden anbefaling fokuserer på fjernelse af de primære forureningskilder samt fjernelse eller forsegling af de sekundære og tertiære kilder: Der vil fortsat være pcb-forurening i mindre grad. Ved fjernelse af de primære kilder (elementfuger og ældre vinduespartier) vil der i en periode være risiko for forhøjede kontrolmåleresultater. 2. Reduktion i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi på maks. 300 ng pcb/m3 luft ved totalsanering: Blok 2: Pcb-holdige elastiske elementfuger fjernes. Lofter samt en del installationer i gangarealerne skal demonteres, for at kunne udføre pcb-sanering. Sekundært forurenede kantmaterialer, som beton og murværk, der har haft direkte kontakt med fugerne, sandblæses og forsegles. Alle vinduespartier udskiftes. Malingslag med høje pcb-koncentrationer forsegles. Undergulv og gulvbelægning udskiftes partielt ved fugesamlinger. Alle øvrige overflader nedvaskes. Nyt afbalanceret ventilationsanlæg monteres. 18

19 Der udføres efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Blok 3: Resterende ældre vinduespartier udskiftes. Malingslag med høje pcb-koncentrationer forsegles. Undergulv og gulvbelægninger udskiftes i enkeltrum. Alle øvrige overflader nedvaskes i forurenede områder. Eksist. ventilationsanlæg i kælder justeres og nye afbalancerede ventilationsanlæg monteres i musiklokale og ungdomsskolelokale. Der udføres efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Blok 4: Overflader nedvaskes. Eksist. ventilationsanlæg i kælder ombygges for ny indblæsning, luftudskiftningen øges væsentligt og anlægget indreguleres for balanceret luftskifte. Der udføres efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Tommerup skole Skolens opbygning De forurenede bygninger blok 3 og 4 på Tommerup skole er i flg. BBR opført i perioden De forurenede områder er indrettet med klasselokaler, kontorer, lærerværelse, lærerforberedelse, omklædningsrum, gymnastiksal, ungdomsskole mv. Bygningerne er opført med in-situ støbt kælder. Stueplan og 1. sal er opført med søjle-/dragersystem i beton, med mellemliggende teglstensmure. Bygningerne er forsynet med gitterspær og eternitskifer, som efterfølgende er belagt med tagpap. Vinduespartier er med termoruder. I stueplan og 1. sal i blok 3 er vinduespartierne skiftet til plastvinduer i 1990-erne. Skolens forurenede områder er ventileret med de oprindelige mangelfulde udsugningsventilationsanlæg med dårligt luftskifte. Der er nyere ventilationsanlæg, som betjener fysiklokaler og lærerforberedelsesrum. Målinger for PCB Luftmålingerne bilag 8.1 påviser, at der er pcb i indeluften i alle etager i blok 3 og 4, som angivet på tegningsbilag 8.2, i alt ca m2 Luftmålingerne i blok 3 angiver at pcb-indholdet i kælderen overskrider den nederste aktionsværdi på 300 ng pcb/m3 luft med målinger på henholdsvis 350 og 480 ng pcb/m3 luft. I et lokale er der målt 200 ng pcb/m3 luft. Luftmålingerne i blok 3 i stueetagen og på 1. sal angiver at pcb-indholdet ligger under den nederste aktionsværdi med målinger fra 59 ng pcb/m3 luft til 180 ng/m3 luft. I kælderen i blok 4 er der målt 350 ng pcb/m3 luft i ungdomsskolelokalerne samt 880 ng pcb/m3 luft i omklædningsrummene. Luftmålingerne i stueetagen i blok 4 angiver at pcb-indholdet i gymnastiksal og klasseværelse ligger på henholdsvis 240 og 28 ng pcb/m3 luft. I pedel- og omklædningsrum er der målt henholdsvis 820 og 800 ng pcb/m3 luft. De udtagne materialeprøver (bilag 8.3) viser, at den primære kilde er de elastiske fuger omkring de resterende gamle udvendige døre og vinduer, samt kit ved termoruder. Herudover udgør de tilstødende bygningsdele, med direkte fugekontakt, sekundære kilder. Dette har bla. bevirket en væsentlig afsmittende forurening til nye fuger i blok 3, stueetage og 1. sal, hvor vinduespartierne tidligere er udskiftet. Der er et forholdsvist højt pcb-indhold i tertiære kilder som vægmalingen og vinduesmalingen i forurenede områder. 19

20 Desuden er der mindre tertiære kilder, forurenet af den afsmittende effekt fra de primære kilder, i form af øvrige malingslag, gulvbelægninger samt sandsynligvis lofter. Ventilationsmålinger Kvaliteten af ventilationssystemerne er generelt ringe. Anlægget i blok 3 er hovedsaligt baseret på ren udsugning med minimal kapacitet, dårligt luftskifte og ubalance i luftfordelingen. Blok 4 bliver ligeledes betjent af det oprindelige udsugningsanlæg. Anlægget giver et meget lavt luftskifte med konstant undertryk i lokalerne. Der er etableret nyere afbalanceret ventilationsanlæg i fysiklokale og lærerforberedelse. Vurdering af resultaterne I kælderen i blok 3 og 4 samt i stueetagen blok 4 er der stadig gamle trævinduer, hvor dels omfugningen (6-13 % pcb) og dels termorudekit (2 % pcb) er forurenet. De primære pcb-kilder har over tid afgivet pcb til tilstødende materialer og til luften, hvor den herefter har bundet sig til malingslag, samt i mindre grad gulvbelægninger og loftoverflader. Herfra afgasses der til stadighed pcb retur til indeluften. Ventilationsanlæggenes dårlige egenskaber vurderes at have stor indflydelse på luftmålingerne på Tommerup skole. Anbefalinger Nedenstående anbefalinger forventes at nedbringe pcb-indholdet i rumluften til under 300 ng/m3 luft, i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Anbefalingen fokuserer på nedbringelse af pcb- indholdet til under aktionsværdien, samt fjernelse af de primære kilder og forsegling af sekundære og tertiære kilder: 1. Reduktion af pcb-indholdet i h.t. Sundhedsstyrelsens aktionsværdi: Det anbefales, at ventilationsanlæggene i blok 3 og 4 udskiftes med nye anlæg for balanceret ventilation i alle rum, i alle etager. Der etableres et luftskifte på 3 gange i timen. Resterende ældre vinduespartier udskiftes. Sekundært forurenede kantmaterialer, som beton og murværk der har haft direkte kontakt med fugerne, sandblæses og forsegles. Vægoverflader med høje målingstal forsegles. Øvrige overflader nedvaskes. Efterfølgende og gentagne kontrolmålinger. Overslagspris kr Arbejderne på Tommerup skole vil med fordel kunne udføres i sammenhæng med den allerede bevilgede betonrenovering på blok 3 og Vissenbjerg skole Skolens opbygning De forurenede områder i blok 1 og 2 på Vissenbjerg skole er i flg. BBR opført i 1970, med væsentlige ombygninger og tilbygninger fra 2000 til De forurenede bygninger er indrettet med klasselokaler, kontorer, lærerværelse og faglokaler. Stueplan og 1. sal i blok 1er opført med betonelementer med mellemliggende elastiske fuger, hvilket ligeledes er tilfældet med stueetagen i blok 2. Bygningerne er forsynet med gitterspær og eternitskifer, som efterfølgende er belagt med tagpap. Vinduespartier er generelt udskiftet og facaderne efterisoleret udvendigt. Skolens forurenede områder er ventileret med de oprindelige ældre ventilationsanlæg. Målinger for PCB Luftmålingerne bilag 9.1 påviser, at der er pcb i indeluften i stueetage og på 1. sal i blok 1 samt i blok 2, som angivet på tegningsbilag 9.2, i alt ca m2. 20

21 Luftmålingerne i blok 1 angiver at pcb-indholdet i stueetagen overskrider den nederste aktionsværdi på 300 ng pcb/m3 luft med målinger på mellem 350 og 660 ng pcb/m3 luft. I skolekøkkenet, hvor der er nyere selvstændigt ventilationsanlæg, er den målt 210 ng pcb/m3 luft. Luftmålingerne i blok 1 angiver at pcb-indholdet på 1. sal, med indregnede usikkerheder, overskrider den nederste aktionsværdi på 300 ng pcb/m3 luft med målinger på mellem 280 og 920 ng pcb/m3 luft. I kælderen i blok 1 er der målt under 25 ng. pcb/m3 luft, sandsynligvis fra tertiære kilder. Luftmålingerne i blok 2 angiver et pcb-indhold på mellem 180 og 300 ng pcb/m3 luft. Pga. måleusikkerhed, bør der også her iværksættes tiltag for nedbringelse af pcb-forureningen. De udtagne materialeprøver (bilag 9.3) viser, at den primære kilde er de elastiske fuger imellem indv. beton vægelementer samt imellem væg- og dækelementer. Betonelementfugerne har et uensartet højt pcb-indhold i de forurenede områder. Desuden indikerer målingerne, at de udskiftede vinduespartier i blok 2, oprindeligt har været omfuget med pcb-holdigt fugemasse, som har smittet de tilstødende bygningsdele. Der er tertiære kilder med et lidt højt pcb-indhold i vægmalingerne. Herudover er der tertiære kilder, forurenet i mindre grad af den afsmittende effekt fra de primære kilder, i form af øvrige malingslag, gulvbelægninger samt sandsynligvis lofter. Partielle gulvbelægningsområder under betonfugerne har et højt indhold af pcb. Ventilationsmålinger De ældre ventilationsanlæg i de 2 blokke giver et lidt lavt og uafbalanceret luftskifte. Anlæggene har desuden i perioder været taget ud af drift. Anlæggene er opbygget uden spjæld til de enkelte rum, hvorfor luftskiftene er størst, i de rum der er nærmest anlæggets placering. I skolekøkkenet er der monteret et nyere ventilationsanlæg med godt luftskifte, hvilket giver pcb måling pænt under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi. Vurdering af resultaterne De elastiske fuger ved indv. betonelementer og dæk er udført i alle de forurenede områder. Fugerne har et uensartet højt indhold af pcb fra 5-21%. De elastiske fuger har over tid afgivet pcb til tilstødende betonelementer samt til indeluften, hvorefter den har bundet sig til malingslag, samt gulv- og loftoverflader. Herfra afgasser der til stadighed pcb retur til indeluften. De ældre ventilationsanlægs manglende egenskaber har sandsynligvis stor indflydelse på luftmålingerne på Vissenbjerg skole. Det eneste lokale (skolekøkken) der har tidssvarende ventilation, har måling pænt under de 300 ng/pcb/m3 luft. Anbefalinger Nedenstående forsøg og anbefalinger forventes at nedbringe pcb-indholdet i rumluften til under 300 ng/m3 luft, i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Første anbefaling fokuserer kun på nedbringelse af pcb- indholdet til under aktionsværdien. 1. Forsøg med balanceret ventilation i et undervisningslokale i blok 1: Det anbefales, at der udføres et forsøg, hvor der i et af klasselokalerne sikres balanceret ventilation med et luftskifte på min. 3 gange i timen. Herudover afdækkes synlige betonelementsamlinger i lokalet med alutape og dækliste. Forsegling af vægge og alle øvrige overflader nedvaskes. Efterfølgende kontrolmåling. Overslagspris for et klasselokale kr Ventilationsanlæg idriftsættes, justeres, suppleres og monteres med styring. Såfremt ovennævnte forsøg falder tilfredsstillende ud, vil overslagsprisen for tilsvarende arbejder i blok 1 og 2 være følgende: Overslagspris kr

PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport

PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune. Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT. Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport PCB Rapport - prøvelokaler Assens Kommune Dato 14.08.2015 PCB-RAPPORT Konklusion Anbefaling Økonomi Uddybende rapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Konklusion 3 Anbefaling 2.0 ØKONOMISAMMENSTILLING 4 UDDYBENDE

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

»PCB og miljøsanering

»PCB og miljøsanering »PCB og miljøsanering Kemiingeniør Jesper Jørgensen 22 222 145 Jejo@alectia.com Civilingeniør Christoffer Marxen 3010 9659 cmkn@alectia.com »Fakta om ALECTIA 700 medarbejdere i ind- og udland Hovedkontor

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole IDA Bygningsfysik Ingeniørernes Hus Tirsdag d. 8. juni Erfaringer med termisk stripning af PCB fra bygninger Case Gadstrup Skole Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver Associate Det hele

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

PCB-udveksling mellem luft og bygningsoverflader målt med emissionskamre

PCB-udveksling mellem luft og bygningsoverflader målt med emissionskamre PCB-udveksling mellem luft og bygningsoverflader målt med emissionskamre Møde i PCB-netværket 18. april 2018 Claus Lundsgaard A/S Intro Hvordan fungerer de tertiære kilder/dræn? Hvor dynamisk er udvekslingen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg.

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg. Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ 157 2880 BAGSVÆRD Udarbejdet for: Gladsaxe

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger

Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger PCB-netværksmøde Sbi Aalborg Universitet Onsdag d. 15. juni 2016 Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver,

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ 402 3050

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5 Kontrolmåling efter fugesanering Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal

Læs mere

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup

PCB i luften. Screening af PCB i luften på skoler. Aalborg kommune. Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej Skødstrup PCB i luften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Manbjergvej 47 8541 Skødstrup Sagsbehandler Bent Bukh Mobil: 2726 4792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Screening af PCB i luften på skoler Sagsnr.: 20131141

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 4 Dato 2015-03-13 Til Viborg Kommune Fra Carsten Ammitzbøll Bjørn (CAB) Jacob

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Frederiksberg Skole. Undersøgelse PCB. Januar 2010 ALECTIA A/S. Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01

Frederiksberg Skole. Undersøgelse PCB. Januar 2010 ALECTIA A/S. Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 F R E D E R I K S B E R G S K O L E S O R Ø K O M M U N E Frederiksberg Skole Januar 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 108 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

ETAPE PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014

ETAPE PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014 ETAPE 2 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014 INDHOLD INDLEDNING Indledning Placering i byen Campus Kujalleq: Eksisterende fysisk kapacitet Udvidelse

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Beboerinformationsmøde Onsdag den 25. oktober 2017 Christian Lind BO-Vest Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol.

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol. DATO 18.04.2016 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Naima Iqbal Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL niels_trap@golder.com OPFØLGENDE LUFT MÅLINGER PÅ TRØRØDSKOLEN Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Konklusion...3 Muligt omfang af PCB...3 Det videre forløb...3 Omkostninger...3 Kort om PCB...4 PCB s anvendelse

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

Håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij- COWI

Håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij- COWI Håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij- COWI Joan Maj Nielsen, projektleder, Afdelingen for affald og genanvendelse 1 Agenda Brugen

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres.

PCB fakta ark. Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. Senest opdateret 25. januar 2011 PCB fakta ark Dette faktaark beskriver hvordan PCB i fuger og andre byggematerialer, i indeluft, i arbejdsmiljøet samt i affald skal håndteres. De nævnte områder berører

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan A/B Mariendalsvej 62-64 2000 Frederiksberg Primo år 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Vedligeholdelsesplanen... 3 2. Beskrivelse af ejendommen... 4 3. Konklusion... 7 2 1. Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 11 bygninger fra perioden 1911 til 2008, hvoraf 5 er sammenbygget til én bygning. Derudover er der en pavillon-bygning og en nedlagt

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

UMT 2010 den 30. august 2011 Sagsbehandler: Rikke Voss Hvelplund G /07965 PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune

UMT 2010 den 30. august 2011 Sagsbehandler: Rikke Voss Hvelplund G /07965 PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune 01.11.34G01 2011/07965 PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune Sagens kerne Byrådet behandlede i maj 2011 en sag om PCB i kommunens egne bygninger. Byrådet besluttede, at sagen skulle genoptages, når der foreligger

Læs mere

Tilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 6. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen

Læs mere

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05.

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05. AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN Gug skole Solhøjsvej 2-4 9210 Aalborg SØ Renovering 2013 2014 Dispositionsforslag 05. september 2013 AaK Bygninger Danmarksgade 19 1. sal 9000 Aalborg Harde

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeluften

Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeluften Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeluften Februar 2016 Udgivelsesdato : 10. februar 2016 Vores reference : 30.9020.02 Udarbejdet af : Rune Østergaard Haven Kontrolleret af : Majbrith Langeland

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere