BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG SKOLEUDVALGET"

Transkript

1 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal: præsentation for Kommunalbestyrelsen af forebyggelsespakker v/kls forebyggelseschef Tine Curtis Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Jens Darket (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kenneth Birkholm (C), Court Møller (B), Maria Steno (L) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Børne- og Skoleudvalgets Studietur datoændring 6 3 Forslag til kvalitetsstandarder vedr. befordring 8 4 Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner 15 5 Evaluering af projektet Pædagogisk IT og medielæring på Børneområdet - orienteringssag 18 6 Udviklingsplan 2015 til 2018 for dagtilbudsområdet 21 7 Anlægsregnskab for køb af ejendommen Fredsholm 22 8 Revision af Masterplan for dagtilbudsområdet til budget /25

3 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Notat om lærersituationen (3830/15) 3. Forslag til kvalitetsstandarder vedr. befordring 1. BSU - almen skolekørsel (168192/14) 2. BSU - specialskole/specialbørnehave (168200/14) 3. BSU - handicappede og midlertidigt syge (168206/14) 4. BSU - individuel kørsel efter serviceloven (168202/14) 5. EVBU - jobsamtale (168182/14) 6. EVBU - vejledning og opkvalificering (168159/14) 7. EVBU - nytteindsats, vejledning og opkvalificering (168184/14) 8. EVBU - løntilskud (168169/14) 9. EVBU - Integrationslov (168179/14) 10. SOSU - aktivitetscentre (168224/14) 11. SOSU - ambulant genoptræning (168222/14) 12. SOSU - vedligeholdende træning efter serviceloven (175032/14) 13. SOSU - daghjem (175044/14) 14. SOSU - lægekørsel af pensionister (168153/14) 15. SOSU - STU, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (168208/14) 16. SOSU - individuel befordring 117 (168211/14) 17. SOSU - specialundervisning for voksne (168216/14) 18. SOSU - serviceloven 103 (168219/14) 19. SOSU - serviceloven 104 (168221/14) 4. Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner 1. Golders statusnotat af pdf (180325/14) 5. Evaluering af projektet Pædagogisk IT og medielæring på Børneområdet - orienteringssag 1. Evalueringsrapport - Pilotprojekt om Pædagogisk IT og medielæring (180862/14) 6. Udviklingsplan 2015 til 2018 for dagtilbudsområdet 1. Udviklingsplan for dagtilbudsområdet 2015 til 2018 (178862/14) 8. Revision af Masterplan for dagtilbudsområdet til budget Revision af Masterplan på dagtilbudsområdet til budget 2016 (178360/14) 2. Oversigt over ombygning og renovering (180857/14) 3. Prognose pr. område (180395/14) 3/25

4 4. Status på Masterplan 2014 (181714/14) 5. Oplæg til BSU (4689/15) 4/25

5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Børne- og Skoleudvalgets møde indledes med fællesmøde i Lille Sal med bestyrelsen for Ung I Rudersdal om 0-18 års politikken. Martin Tinning orienterede om status på implementeringen af folkeskolereformen, herunder status for Birkerød Skole. Martin Tinning omdelte statusnotat af om lærersituationen, hvilket også er vedlagt som bilag Henning Bach Christensen orienterede om deltagelsen i KL s Børn og Unge Topmøde januar. Billetter mv. udsendes umiddelbart før. Dorte Bloch mindede om temamødet om højkvalitetsinstitutioner med Brenda Taggart den kl på Gentofte Rådhus. Dorte Bloch orienterede om, at der er ansøgningsfrist den til puljen Bedre normering. Børnerområdet vil ansøge om midler til flere pædagoger. Randi Mondorf mindede om, at der er institutionsrådsmøde om 0-18 års politikken den fra kl. 17 i Lille Sal.. Martin Tinning meddelte, at der den fra er formel indvielse af Birkerød Skole. Overtandlæge Lene Køppen orienterede sidst på udvalgets møde om tandplejens struktur og opgaver. Bilag 1 Notat om lærersituationen 5/25

6 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Børne- og Skoleudvalgets Studietur datoændring BSU Sagsnr. 14/21891 Resumé Børne- og Skoleudvalget godkendte den planlægning og gennemførelse af en studietur den april Det har ikke vist sig muligt at gennemføre en studietur med det ønskede indhold på disse datoer på grund af ferie i England. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af ny dato. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget godkendte en studietur med 3 temaer, som er helt centrale for 0 18 års området. Synlig læring individuel progression og målfastsættelse af børnenes læring og udvikling Digitalisering herunder digital understøttelse af individuel progression og digital understøttelse af læring Synligt læringsmiljø fysisk, visuelt understøttelse af læringsrum. Forvaltningen har vurderet, at engelske skoler kan fremvise de mest spændende og overbevisende resultater på disse områder. Det er imidlertid ikke muligt at besøge engelske skoler og institutioner på det godkendte tidspunkt, da disse er lukkede i forlængelse af påskeferien. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at studere det samme indhold i Norge, men dette vurderes ikke at kunne leve op til formålet. Forvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en studietur september Indstilling Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget gennemfører en studietur september Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 6/25

7 Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. 7/25

8 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til kvalitetsstandarder vedr. befordring BSU Sagsnr. 13/16783 Resumé Forvaltningen forelægger forslag til kvalitetsstandarder for befordring af borgere, der er berettiget til befordring helt eller delvist på Rudersdal Kommunes regning. Forslagene er et resultat af et tværgående arbejde i forvaltningen. Anledningen til den målrettede indsats på befordringsområdet er den økonomiske aftale mellem regeringen og KL for 2014, som beskrev, at kommunerne havde et effektiviseringspotentiale. Kommunalbestyrelsen vedtog på den baggrund i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 en besparelse på befordring på 1,5 mio. kr. årligt i 2015 og fremover. Med de foreslåede kvalitetsstandarder og takstforhøjelser og en planlagt effektivisering hos Beredskabet, der leverer en del af befordringen til Rudersdal Kommune, forventes det vedtagne potentiale realiseret. Dog forventes ikke en fuld realisering i 2015, da ændringerne ikke vil have helårseffekt. Forslagene til kvalitetsstandarder er vedlagt, og er sendt i høring hos høringsberettigede parter. Forslagene forelægges sammen med høringssvarene på udvalgenes møder i februar måned med henblik på vedtagelse. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse og genoptagelse efter høring og til Miljø- og Teknikudvalget med henblik på udarbejdelse af en analyse af flextur. Sagsfremstilling Økonomiudvalget blev på mødet orienteret om, at forvaltningen som led i undersøgelsen af effektiviseringspotentialet vedr. befordring, som fremgik af aftalen mellem regering og KL for 2014, ville udarbejde forslag til kvalitetsstandarder for befordring af borgere, der er berettiget til befordring helt eller delvist på Rudersdal Kommunes regning. Forslagene ville blive udarbejdet med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, som Rudersdal Kommune gennem de seneste år har arbejdet med, bl.a. i forbindelse med Aktiv hver dag på Ældreområdet. Den rehabiliterende tilgang anerkender borgernes udviklingsmuligheder og behov for aktiv og selvstændig deltagen i hverdagslivet med ingen eller mindst mulig hjælp. Den rehabiliterende tilgang anerken- 8/25

9 der, at der også er borgere, der midlertidigt eller permanent har behov for befordring til aktiviteter uden for hjemmet. Forvaltningen har nu afsluttet sit arbejde og forelægger sine forslag til kvalitetsstandarder. Konsekvenserne af den ændrede befordring i forhold til indsatsen/tilbuddet, som befordringen er visiteret til, vil løbende blive evalueret af forvaltningen. I fald der skabes utilsigtede konsekvenser i forhold til indsatsen/tilbuddet, vil kvalitetsstandarderne blive revurderet og fremlagt på ny til politisk godkendelse. Der er ikke tidligere udarbejdet kvalitetsstandarder på tværs af områderne, hvorfor der er mindre forskelle i udformningen. Arbejdsgruppen har imidlertid vurderet, at det var vigtigere, at de nye kvalitetsstandarder for befordring kunne ses i sammenhæng med de øvrige kvalitetsstandarder, som borgeren vil kende fra sin hverdag, end at de er fuldstændig ensartede på tværs af kommunen. Ændringer i forhold til gældende praksis Kvalitetsstandarderne beskriver standarder for helt eller delvist kommunalt finansieret personbefordring, som på mange områder ligner praksis fra den aktuelle befordringsstandard. De væsentligste forskelle er den rehabiliterende tilgang og yderligere samkørsel inden for borgergrupper og på tværs af borgergrupper, f.eks. at børn kan samkøre med voksne. Udgangspunktet er derfor, at alle borgere kan køre sammen, som de ville gøre, hvis de benyttede den kollektive trafik. Børn skal dog gennem planlægningen af kørslen beskyttes mod voksne, som ikke er i ligevægt. Der vil stadig forekomme solokørsler, hvis det vurderes, at samkørsel vil volde fysisk eller psykisk skade på medpassagererne. Visitation ud fra den rehabiliterende tilgang sker således ud fra en vurdering af, Om borgeren fysisk og kognitivt kan befordre sig selv. Om borgeren kan rehabiliteres til i højere grad at befordre sig selv. Om borgeren har behov for kompenserende befordring. Visitation til samkørsel sker således ud fra en vurdering af, I hvilken grad den enkelte borger har en adfærd der er så afvigende, at den ikke tillader samkørsel med andre borgergrupper. I hvilken grad den enkelte borger har så særlige behov for tryghed m.v., at de ikke tillader samkørsel med andre borgere eller borgergrupper. Udarbejdelse af egentlige økonomiske konsekvensberegninger af forslagene kræver et indgående kendskab til hver enkelt bevilling. Arbejdsgruppen foreslår, at arbejdsgruppen fremlægger skøn over konsekvenserne i september 2015, når kvalitetsstandarderne er vedtaget, og revisiteringer er påbegyndt. På Børne- og Skoleudvalgets område er der udarbejdet følgende kvalitetsstandarder: 9/25

10 Almindelig skolekørsel Befordring til specialskole / specialbørnehave Befordring af midlertidigt syge og tilskadekomne, samt børn med handicap Individuel befordring af børn, unge og familier, jf. serviceloven. Almindelig skolekørsel og Befordring til specialskole / specialbørnehave. Kvalitetsstandarderne giver ikke anledning til større ændringer ift. gældende praksis. Det er præciseret, hvortil befordringen ydes, hvis forældrene ikke bor sammen, og at skolekørsel kun dækker distriktsskolen. For enkelte specialskolebørns og unges vedkommende vil det skulle vurderes, hvorvidt barnet / den unge og forældrene kan medvirke til befordring, og om de unge på sigt vil kunne blive selvbefordrende. Befordring af midlertidigt syge og tilskadekomne, samt børn med handicap. Det er præciseret, hvortil befordringen ydes, hvis forældrene ikke bor sammen og at skolekørsel kun dækker distriktsskolen. Midlertidigt syge og tilskadekomne får efter gældende praksis bevilget taxa. Efter den foreslåede kvalitetsstandard skal der altid foretages en vurdering af, hvorvidt barnet / den unge og forældrene kan medvirke til befordringen. For så vidt angår børn med handicap, kan den rehabiliterende tilgang betyde, at enkelte børn og unge på sigt kan blive selvbefordrende. Individuel befordring af børn, unge og familier, jf. serviceloven. Den rehabiliterende tilgang kan betyde, at forældrene i højere grad kommer til at medvirke til befordringen, og at enkelte børn og unge på sigt kan blive selvbefordrende. Særligt om fælles forældremyndighed. I forhold til kørsel til og fra skole, almen skolekørsel, specialskolekørsel, specialbørnehaver samt handicappede og midlertidigt tilskadekomnes skolekørsel, foreslås en minimal udvidelse af bekendtgørelsens anvendelsesområde ved fælles forældremyndighed. Det foreslås, at skolekørsel kan gives til begge hjem, hvis begge forældre bor inden for skoledistriktet. Efter bekendtgørelsen kan forældrene i denne situation selv vælge, til hvilket af de to hjem befordringen skal ske. Da Rudersdal Kommune generelt har små skoledistrikter, vurderes dette ikke at betyde merudgifter. I nogle situationer vil det tværtimod betyde mindreudgifter. Det kan til gengæld imødekomme et behov og ønske hos de mange delte familier. På Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område er der udarbejdet følgende kvalitetsstandarder: Økonomisk støtte til befordring i forbindelse med jobsøgning Deltagere i vejledning og opkvalificering og deltagere i virksomhedspraktik og nytteindsats målgruppe 1,4, 5 og 7 Deltagere i vejledning og opkvalificering og deltagere i virksomhedspraktik og nytteindsats målgruppe 2, 3 og Deltagere i ansættelse med løntilskud målgruppe 1-5 og Økonomisk støtte til befordring i forbindelse med deltagelse i integrationspro- 10/25

11 grammet. Det meste af den befordring, der bevilges i Beskæftigelsesområdet er bundet af lovgivning, hvorfor implementeringen af disse kvalitetsstandarder ikke forventes at betyde ændringer for borgerne. Det er alene de borgere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 83, altså kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsydelsesmodtagere, og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering, i virksomhedspraktik eller i nytteindsats. Disse borgere kan i dag modtage op til kr. i tilskud til befordring til deres aktivitet. Med indførelsen af kvalitetsstandarderne vil disse borgere fremover kun modtage tilskud, hvis de fysisk eller kognitivt ikke selv er i stand til at befordre sig til aktiveringsstedet. Er afstanden mellem bopæl og aktivitetssted mere end 12 km., vil der blive ydet et tilskud fra de 12 km. og til aktivitetsstedet efter gældende lovgivning. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der udarbejdet følgende: kvalitetsstander: Inden for Ældreområdet: Befordring til Aktivitetscentre i Rudersdal Befordring til ambulant genoptræning, efter Sundhedsloven Befordring til ambulant genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven. Befordring til daghjem Kvalitetsstandarderne erstatter de tidligere ydelsesbeskrivelser for befordring og visitationskriterier til befordring, som blev godkendt i Kvalitetsstandarderne beskriver den praksis Ældreområdet har haft på andre områder de senere år. Paradigmeskiftet i 2010 fra kompenserende hjælp til rehabilitering af borgeren til at generhverve egen evne til aktivitet og deltagelse, er således implementeret i vurderingen af borgernes behov for befordring. Det betyder, at borgerens mulighed for selvstændigt at kunne befordre sig, vurderes ud fra borgerens rehabiliteringspotentiale til selvstændig befordring og dermed til øvrig aktivitet og deltagelse. Borgere, der ikke længere kan befordre sig, modtager kompenserende befordring, og har behov for det for at kunne vedligeholde funktionsniveau længst muligt. Forslag til ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau omhandler en harmonisering, således at der er brugerbetaling på al befordring af ældre. Konkret betyder det, at der indføres brugerbetaling til ambulant genoptræning efter serviceloven, hvilket forventes at berøre 85 borgere årligt. Der indføres ikke brugerbetaling for befordring til genoptræning efter sundhedsloven, idet der ikke er lovhjemmel hertil. Derudover foreslås brugerbetalingen for befordringen hævet med 25 %, således at en ugentlig kørsel til aktivitetscenter og genoptræning vil koste 94 kr. pr. måned eller 23,50 kr. pr. uge ved en ugentlig kørsel. Til sammenligning koster et to-zoners klip 30 kr. og et 3-zoners periodekort for pensionister 143 kr. pr. måned med ubegrænset 11/25

12 kørsel. For borgere, der befordres til daghjem, indgår befordringen i daghjemstaksten, som for 2015 udgør 98,50 kr. pr dag. På nuværende tidspunkt udgør befordringens andel af taksten 17 kr. pr. dag, og med den foreslåede stigning på 25 % vil befordringstaksten udgøre 21,25 kr. pr. dag, således at den samlede takst for ophold på daghjem vil udgøre 102,75 kr. Inden for Borgerservices område: Befordring til læge og speciallæge Med forslaget til kvalitetsstandard ændres praksis ikke. Forvaltningen er vidende om, at et lovforslag er under udarbejdelse, som kan få betydning for kørslen, og vil ved den lejlighed fremlægge et nyt forslag til kvalitetsstandard. Inden for Psykiatri og Handicaps område: Befordring til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Særlig befordring efter 117 Befordring til særligt tilrettelagt specialundervisning for voksne Befordring til tilbud efter Servicelovens 103 Befordring til tilbud efter Servicelovens 104 Ovenstående kvalitetsstandarder følger den praksis Psykiatri og Handicap har haft de senere år. Hvad angår borgere, hvor Rudersdal Kommune er betalingskommune men ikke handlekommune, har Rudersdal Kommune ingen indflydelse på serviceniveau eller leverandør. Befordring til tilbud efter servicelovens 103 og 104 samt befordring til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse varetages af Movia, som sikrer samkørsel med borgere i målgruppen i de 29 kommuner, som har deltaget i udbuddet. Flextur Arbejdsgruppen er i forbindelse med arbejdet blevet opmærksom på, at der kan være sammenhæng mellem udgifterne til Flextur, som er en del af den kollektive trafik, og de kvalitetsstandarder, som fremlægges politisk. Det skyldes, at Flextur i visse situationer har et højt serviceniveau i forhold til den befordring, som visiterede borgere modtager. Det må således antages, at de borgere, der har kendskab til og mulighed for at benytte Flextur, i et eller andet omfang vil benytte Flextur, hvorfor udgifterne hertil vil stige. Udgifterne til flextur blev ved vedtagelsen i Teknik- og Miljøudvalget d anslået til ca kr. årligt. De seneste opgørelser viser, at udgifterne i 2014 forventes at blive ca kr., som indeholdes i udgifterne til kollektiv trafik. 12/25

13 Forvaltningen anbefaler derfor, at flexturs-ordningen tages op til revision, og at forvaltningen udarbejder en analyse af ordningen, som forelægges Miljø- og Teknikudvalget. Økonomi Udarbejdelse af egentlige økonomiske konsekvensberegninger af forslagene kræver et indgående kendskab til hver enkelt bevilling. Direktionen foreslår derfor, at der fremlægges skøn over konsekvenserne i september 2015, når kvalitetsstandarderne er vedtaget, og revisiteringer er påbegyndt. Med de foreslåede kvalitetsstandarder og takstforhøjelser og en planlagt effektivisering hos Beredskabet, der leverer en del af befordringen til Rudersdal Kommune, forventer forvaltningen det vedtagne potentiale på 1,5 mio. kr. årligt realiseret. Dog forventes ikke en fuld realisering i 2015, da ændringerne ikke vil have helårseffekt. Forvaltningen foreslår, at der med virkning fra indføres brugerbetaling på befordring til ambulant genoptræning efter serviceloven, og at taksten for befordring til aktivitetshjem og genoptræning fastsættes til 94 kr. pr. måned for en ugentlig kørsel, og at taksten for daghjem fastsættes til 102,75 kr. pr. dag. Bilag 1 BSU - almen skolekørsel 2 BSU - specialskole/specialbørnehave 3 BSU - handicappede og midlertidigt syge 4 BSU - individuel kørsel efter serviceloven 5 EVBU - jobsamtale 6 EVBU - vejledning og opkvalificering 7 EVBU - nytteindsats, vejledning og opkvalificering 8 EVBU - løntilskud 9 EVBU - Integrationslov 10 SOSU - aktivitetscentre 11 SOSU - ambulant genoptræning 12 SOSU - vedligeholdende træning efter serviceloven 13 SOSU - daghjem 14 SOSU - lægekørsel af pensionister 15 SOSU - STU, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 16 SOSU - individuel befordring SOSU - specialundervisning for voksne 18 SOSU - serviceloven SOSU - serviceloven 104 Indstilling Direktionen foreslår, 1) at forslagene fremlægges til godkendelse for relevante fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på møderne i februar 2015 sammen med høringssvarene, 2) at der forelægges konsekvensberegninger af kvalitetsstandarderne på udvalgenes møder i september 2015, og 13/25

14 3) at Miljø- og Teknikudvalget godkender, at forvaltningen udarbejder en analyse af flextur til forelæggelse på et kommende møde. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 14/25

15 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner BSU Sagsnr. 14/13018 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den etape af yderligere undersøgelse af evt. PCB-forurenede skoler og daginstitutioner i Rudersdal Kommune. Golders Associates A/S har foretaget en gennemgang af 16 skoler og institutioner i Rudersdal Kommune med henblik på at vurdere risikoen for, at PCB kan optræde i indeklimaet i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede niveau. Golders har vurderet 3 skoler i kategori rød gruppe, hvor anvendelse af PCB i bygningsårene var mest udbedt. På den baggrund anbefales det, at der foretages undersøgelse af følgende 3 skoler: Trørødskolen, Nærum Skole og Sjælsøskolen i nævnte rækkefølge. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af 2. etape med undersøgelse af 3 skoler. Sagsfremstilling Golders Associates A/S har foretaget en gennemgang af 16 skoler og daginstitutioner for at vurdere risikoen for, at PCB kan optræde i indeklimaet i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede niveau. Golders gennemgang vedlægges som bilag. De undersøgte bygninger er alle opført i perioden 1950 til 1977, som er den periode, hvor PCB blev anvendt i byggeriet i Danmark. Golders har vurderet de sandsynlige forekomster af bygningsmaterialer, der kan indeholde PCB i høje koncentrationer. Golders har kategoriseret de 16 bygninger i 3 kategorier. 3 skoler er vurderet i rød gruppe, som er gruppen med udbredte forekomster af elastiske fuger og termoruder. 4 daginstitutioner er vurderet i gul gruppe, som er gruppen med begrænsede forekomster af elastiske fuger og termoruder. 7 bygninger er vurderet i grøn gruppe, som er gruppen der enten ikke er opført i perioden eller ikke er vurderet at have fuger eller termoruder for perioden. På den baggrund anbefales, at de 3 skoler i rød gruppe først undersøges nærmere for PCB. De tre skoler, der først undersøges er Trørødskolen, Nærum Skole og 15/25

16 Sjælsøskolen. Når rødgruppen er gennemgået og eventuelle udbedringer færdiggjort, påbegyndes gul gruppe efter en forelagt og godkendt plan. Golders anbefaler, at indeklimaet undersøges med målinger. Golders foreslår, at der udtages et repræsentativt antal luftprøver til vurdering af, om der er risiko for, at årsmiddelværdien overskrider Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi. Målingerne gennemføres som reproducerbare målinger under normal daglig drift i henhold til de anbefalinger, som gives i SBI-anvisning 241 (Statens Bygningsinstitut). En reproducerbar måling foretages uden brugere, hvilket giver mulighed for at evt. senere målinger, som opfølgning på PCB-reducerende tiltag kan sammenlignes med udgangskoncentration. Forvaltningen anbefaler, at det besluttes at iværksætte undersøgelse af de tre nævnte skoler, dog således, at undersøgelserne foretages én af gangen, så eventuelle tiltag og renovering udføres én af gangen. Afhængig af omfanget af PCBforekomst og evt. renovering er det vurderingen, at de 3 skoler kan gennemgås i løbet Opgaven organiseres i lighed med PCB-renoveringen af Skovlyskolen af en nedsat styregruppe med de specifikke skoleledelser, Kommunikation, kommunallæge, Rudersdal Ejendomme og direktionen. Arbejdstilsyn og embedslæge involveres efter behov. Kommunens handlepligt, jf. PCB-guiden Det er kommunernes ansvar at håndtere PCB i kommunale bygninger. Med godkendelse af ovennævnte plan lever Rudersdal Kommune fortsat op til retningslinjerne. Økonomi De tre undersøgelser koster ca kr. og foreslås finansieret af anlægsprojekt Skovlyskolen, PCB-renovering. I forbindelse med anlægsregnskabet for renoveringen på Skovlyskolen vil dette anlægsprojekt blive foreslået overført til Økonomiudvalget og ændre navn til PCBrenovering generelt. Bilag 1 Golders statusnotat af pdf Indstilling Direktionen foreslår, 1) at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning, og foreslår indstillet, 16/25

17 2) at 2. etape, hvor Trørødskolen, Nærum Skole samt Sjælsøskolen undersøges for, om PCB optræder i indeluften i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier, iværksættes med en skole af gangen, 3) at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på kr., 4) at der gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb kr. på anlægsprojekt Skovlyskolen, PCB-renovering, og 5) at sagen genoptages, når resultatet af de første målinger på Trørødskolen foreligger. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1 og indstiller Direktionens forslag ad 2-5 tiltrådt. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. 17/25

18 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Evaluering af projektet Pædagogisk IT og medielæring på Børneområdet - orienteringssag BSU Sagsnr. 14/34485 Resumé Børneområdet har i perioden februar 2014 til oktober 2014 gennemført et pilotprojekt om indførelse af tablets i det pædagogiske arbejde i 11 daginstitutioner. Der er udarbejdet en evalueringsrapport fra pilotprojektet, som danner grundlag for den udrulning, der vil være for Pædagogisk IT og medielæring i alle daginstitutioner fra Evalueringsrapporten forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering. Sagsfremstilling Baggrund Børneområdet har de seneste år haft fokus på, hvordan digitale medier kan anvendes i dagtilbud som understøttelse af det pædagogiske arbejde. Senest har Børneområdet i 2014 gennemført et pilotprojekt Pædagogisk IT og medielæring i daginstitutioner også kaldet ipaddebørn for at få erfaring med anvendelse af tablets som pædagogisk læringsredskab i forhold til de 0-5 årige. I pilotprojektet deltog i alt 11 kommunale og selvejende børnehuse. Mål for pilotprojektet 1. Afprøve og indhente erfaringer med, hvordan tablets kan udvikle og understøtte den pædagogiske kerneopgave herunder læreplanstemaerne 2. Indhente erfaring med, hvordan børn kan være medskabere af digitale produktioner (lyd, foto, billedbehandling m.v.) 3. Afprøve og opsamle erfaringer med nye arbejdsgange og organiseringsformer i forhold til tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde ved brug af tablets 4. Bibringe erfaringer om behovet for kompetenceudvikling, således at pædagogerne kan mestre både den tekniske og den didaktiske udfordring ved indførelse af digitale medier 5. Få erfaring med, hvordan digitale medier kan understøtte en god overgang til skolen 18/25

19 6. Afprøvning af IT standard for teknisk infrastruktur, behov for tablets mv. - bibringe erfaringer om behovet for tekniske installationer og infrastruktur Evaluering af ipaddebørn Evalueringen af pilotprojektet er baseret på 3 forskellige informationskilder: et midtvejsstatusmøde med erfaringsopsamling fra de involverede pædagoger og ledere fra de 11 børnehuse. besvarelse af tre spørgsmål, med udgangspunkt i mål for projektet survey udsendt til de 91 deltagere i pilotprojektet Uddrag fra evalueringen: IT-standard og forhold i børnehuset En væsentlig forudsætning for de positive erfaringer er, at der fra start har været udtænkt en it-standard, som har været gældende for alle børnehuse. Dette har haft stor betydning for brugertilfredsheden, samtidig med at den hurtige og lette adgang til trådløst netværk, den enkle opsætning af medarbejderens ipad og den forholdsvis lette adgang til support, enten fra en kollega eller fra Børneområdet eller en medarbejder i IT-afdelingen, har haft stor betydning. Ledelsesmæssigt fokus Evalueringen viser, at medarbejderne generelt oplever, at der er et stort organisatorisk fokus på digitalisering i børnehusene både fra det politiske og forvaltningsmæssige niveau. De kvalitative data peger i retning af, at der er en sammenhæng mellem stærkt ledelsesmæssigt fokus, og i hvor høj grad der er fokuseret på brug af digitale redskaber. Jo tættere ledelsesmæssig opbakning der er, desto større udbytte. Dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde Evalueringen viser, at der i alle børnehuse er udarbejdet mål for anvendelse af digitale redskaber og gjort erfaringer med at anvende dem i det pædagogiske arbejde. De erfaringer, der er gjort, er meget positive, og der gives udtryk for, at det er et spændende nyt område, og at anvendelsen af digitale redskaber er mangfoldig. Endvidere viser evalueringen, at s og BørneRuden anvendes af næsten alle pædagoger, og at kalenderfunktionen også har vundet stor udbredelse. NemFoto og PersonaleNet har indirekte styrket organiseringen af det pædagogiske arbejde, hvilket underbygges af, at det er blevet betydelig lettere at arbejde med samtidig med, at tilgængeligheden er styrket. Flere børnehuse har arbejdet med digital dannelse ved at inddrage og tale med børnene om etik og om, hvordan man kan håndtere distribuering af billeder fx på BørneRuden. Børnefællesskaber (inklusion) Erfaringerne viser, at digitale redskaber giver nogle særlige muligheder for arbejdet med børn med særlige behov. Både pædagoger, inklusionspædagoger og specialpædagoger giver udtryk for, at digitale redskaber kan fungere som en ramme et 19/25

20 fælles tredje, hvor det igennem digitale redskaber kan være lettere for barnet at danne relationer til andre børn. Overgang til skolen Erfaringerne med inddragelse af digitale redskaberi i det skoleforberedende arbejde giver et indblik i, hvordan digitale redskaber kan anvendes. Evalueringen viser også, at der er behov for fokus på yderligere kendskab til flere af de læringsprogrammer, der er målrettet de kommende skolebørn samt udvidelse af samarbejdet med indskoling/sfo. Udrulning af projektet til alle børnehuse Kommunalbestyrelsen bevilgede ved vedtagelsen af budget mio. kr. i 2016, således, at alle børnehuse kan få udrullet projektet. Evalueringsresultaterne fra pilotprojektet indgår i denne planlagte udrulning af tablets til de resterende 30 børnehuse i løbet af Udrulningen vil foregå i 3 faser, og indeholder også kompetenceudvikling. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag. Bilag 1 Evalueringsrapport - Pilotprojekt om Pædagogisk IT og medielæring Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. 20/25

21 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Udviklingsplan 2015 til 2018 for dagtilbudsområdet BSU Sagsnr. 14/33098 Resumé Børneområdet fremlægger hermed forslag til fireårig udviklingsplan for dagtilbudsområdet gældende for perioden 2015 til og med Udviklingsplanen beskriver de temaer, som alle dagtilbud skal have fokus på i de kommende fire år. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Udviklingsplanen tager udgangspunkt i det eksisterende udkast til kommende 0-18 års politik og i de fælles kommunale læreplansmål, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den Udviklingsplanen beskriver de temaer, som vil være styrende for dagtilbudsområdet. Temaerne vil blive udfoldet i de to kommende Kvalitetsrapporter for 2015 til 2016 og 2017 til Den første Kvalitetsrapport vil blive fremlagt for Børne- og Skoleudvalget på februarmødet. Bilag 1 Udviklingsplan for dagtilbudsområdet 2015 til 2018 Indstilling Direktionen foreslår, at Udviklingsplanen for dagtilbudsområdet godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. 21/25

22 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Anlægsregnskab for køb af ejendommen Fredsholm BSU Sagsnr. 14/33959 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede at købe ejendommen Fredsholm, beliggende Bistrup Byvej 18, 3460 Birkerød, matr. nr. 2X Bistrup By, Bistrup, af Søstrene Af Det Dyrebare Blod. Borgmesteren blev bemyndiget til at indgå købsaftale med sælger i henhold til købstilbud på kr. med overtagelse 31. december Ejendommen blev erhvervet for kr. Anlægsregnskabet forelægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede den Borgmesteren til at forhandle med sælger om køb af Fredsholm i henhold til salgstilbud på kr. Ejendommen blev erhvervet for kr. med overtagelse pr Der er ikke tinglyst hæftelser på ejendommen og kommunen overtager ingen gæld. De samlede omkostninger i forbindelse med handlens afslutning beløber sig ,63, som tilsammen med købsprisen udgør ,63 kr. Det økonomiske afregning mellem Rudersdal Kommune og sælger er sket forholdsvis længe efter overtagelsen, og der aflægges derfor først nu regnskab for købet af ejendommen. Børnehaven Fredsholm, som er bygget til ca. 60 børn, blev i en periode anvendt som kommunal børnehave. Børnehaven er i dag en selvejende institution under den selvejende områdeinstitution Ruderen. Bygningen var utidssvarende indrettet med mange små rum. Den blev derfor i renoveret i henhold til Masterplanen for kr., finansieret af kommunale anlægsmidler. 22/25

23 Børnehaven fremstår i dag indvendigt som et børnehus, der er indrettet med læringsmiljøer som beskrevet i Masterkonceptet. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en anlægsbevilling på ,63 kr., og 2) at regnskabet godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. 23/25

24 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Revision af Masterplan for dagtilbudsområdet til budget 2016 BSU Sagsnr. 14/31768 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den en Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering. Der er efterfølgende godkendt en Masterplan for ny- til- og ombygning af daginstitutionerne, som senest er godkendt revideret Det fremgår af den vedtagne Masterplan, at Børneområdet i forbindelse med de årlige beslutninger vedrørende budgettet for det kommende år skal fremlægge forslag til konkret udmøntning af de anlægsmidler, der er afsat til ombygninger og renoveringer med angivelse af, hvilke børnehuse, der bør prioriteres. Børne- og Skoleudvalget godkendte den kriterier for prioriteringen, og udmøntningen skal tage udgangspunkt i det Masterkoncept, der er godkendt i Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget vedtog den en procesplan for, hvordan den årlige revision skal ske. Med udgangspunkt i den vedtagne procesplan fremlægger forvaltningen i denne sag et notat til drøftelse i arbejdsgrupperne, som bl.a. indeholder drøftelse af det kommende års planlægning og prioritering, forslag til udmøntning af anlægsbudgettet for 2016 og efterfølgende år samt forslag om ramme og struktur for skovbørnehavegrupper i institutionerne. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udsendelse til de nedsatte arbejdsgrupper. Sagen vil blive genoptaget på Børne- og Skoleudvalgets møde den , jf. procesplanen. Sagsfremstilling I følge procesplanen for revision af Masterplan på daginstitutionsområdet skal Børne- og Skoleudvalget på majmødet forelægges forslag til Masterplansrevision, som udsendes til behandling i de nedsatte arbejdsgrupper. Børneområdet har ønsket at fremrykke dette i år til januar mødet, da resultatet af bygningsscreeningen foreligger. Dette vil give bedre tid til arbejdsgrupperne at behandle det udsendte materiale. Arbejdsgrupperne skal i perioden frem til den gennemgå deres områders problemstillinger i forhold til Prognosen for udvikling i børnetallet og forslag til kapacitetstilpasninger Lokaleforhold til daglejeaktiviteter i Pasningsområde 1 Behov for skovgrupper og eventuel finansiering af oprettelse af yderligere grupper 24/25

25 Prioritering af behov for renovering mv. af blivende bygninger De konkrete forslag til prioriteringer af nybyggeri og renoveringer Svarfristen for arbejdsgrupperne er Sagen om revision af Masterplan genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde den Arbejdsgruppernes tilbagemeldinger vil indgå i udarbejdelsen af dagsordenssagen. De konkrete forslag sendes herefter i høring i de berørte institutions- og forældrebestyrelser. Materiale der vedlægges til brug for arbejdsgruppernes arbejde: Procesplan Notat om Revision af Masterplan på dagtilbudsområdet til budget 2016 Resultat af screeningen samt dagsordenssagen Svarskema (for at lette arbejdsgruppernes arbejde) Børnechef Dorte Bloch Olsen vil på mødet gennemgå notatet om Masterplan til budget Bilag 1 Revision af Masterplan på dagtilbudsområdet til budget Oversigt over ombygning og renovering Prognose pr. område 4 Status på Masterplan Oplæg til BSU Indstilling Direktionen foreslår, 1) at materialet udsendes til arbejdsgrupperne med svarfrist den , og 2) at sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalgets møde den Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling. 25/25

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Administrationscentret Store Sal

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Administrationscentret Store Sal ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Mødedato Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt Kl. 13.30 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 15.00 BESKYTTET VÆRKSTED, LØGSTØR Indholdsfortegnelse 16. Meddelelser

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Camilla Barner- Christensen

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 18. februar 2015 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015

ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015 1 ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015 1.Aktiviteter primært med intern betydning for Ældrerådets funktion (organisation). Antal ordinære møder: Der har været afholdt i alt 10 møder. Årsregnskab 2014:

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Mødet afholdes i Det Røde Værelse. Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Gældende pr. 01-08 2015 servicekatalog Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Baggrund... 3 Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med befordring i 2014... 3 Overblik

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Birkerød Idrætscenter, Glassalen. Mødedato Tirsdag den 21.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Birkerød Idrætscenter, Glassalen. Mødedato Tirsdag den 21. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Birkerød Idrætscenter, Glassalen Mødedato Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen (V), Anika Rée

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. januar 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. januar 2015. Mødetidspunkt Kl. 17. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 28. januar 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere