Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00."

Transkript

1 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Camilla Barner- Christensen (V), Torben Vigh (V), Kenneth Birkholm (C), Henrik Hjortdal (L), Court Møller (B) Henning Bach Christensen, Dorte Bloch Olsen, Martin Tinning, Birgit Hemmingsen

2 Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Børne- og Skoleudvalget 6 4 Orientering om Masterplanprocessen - Orientering 10 5 Godkendelse af reviderede vedtægter fra Sct. Georggårdens vuggestue 12 6 Kvartaltsvis budgetopfølgning marts Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring 16 8 Kommunale internationale skoler 20 9 Redegørelse 2014 vedrørende klagesager for Forebyggelse og Rådgivning 22 2/23

3 Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender Forslag Mødekalender 2016 (37425/15) 3. Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Børne- og Skoleudvalget 1. Oversigt over besparelser (49611/15) 2. Anlægsændringer (49617/15) 3. Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter (49837/15) 4. Budgetoplæg Skole og Familie (50437/15) 5. Budgetoplæg Børneområdet (50480/15) 5. Godkendelse af reviderede vedtægter fra Sct. Georggårdens vuggestue 1. Vedtægter Sct. Georggårdens vuggestue (45065/15) 6. Kvartaltsvis budgetopfølgning marts Budgetopfølgning marts 2015.pdf (44785/15) 7. Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring 1. Notat med bemærkninger til høringssvarene (44136/15) 2. Høringssvar vedr. Egebækskolen (45867/15) 9. Redegørelse 2014 vedrørende klagesager for Forebyggelse og Rådgivning 1. Redegørelse 2014 vedrørende klagersager for Forebyggelse og Rådgivning (48269/15) 3/23

4 Dagsorden med vedtagelser Meddelelser BSU Sagsnr. Resumé Randi Mondorf meddelte, at den samlede kommunalbestyrelse forud for fagudvalgsmøderne i juni får en samlet orientering om status for folkeskolereformen. To skoleledere vil hver give deres statusbillede. Randi Mondorf meddelte, at der på junimødet forelægges en sag om evaluering af folkeskolereformen, nationalt, kommunalt og i 4K-regi af Synlig læring. Randi Mondorf meddelte, at der fremlægges en sag på mødet i august/september vedr. træning/lektiecafé, idet nuværende lovgivning forventes ændret efter et valg. Henrik Hjortdal spurgte til tidspunktet for forelæggelse af sag vedr. delegationsplaner. Randi Mondorf meddelte, at delegationsplanerne fremlægges til behandling i efteråret. Randi Mondorf meddelte, at der på augustmødet vil blive fremlagt en sag om elevtrivselsundersøgelsen, som netop er afsluttet, og som er et kommunalt mål. Randi Mondorf fremlagde forslag om, at udvalget i forbindelse med daginstitutionsbesøg får en grundig orientering om den pædagogiske faglighed på 0-2 års området, herunder sprogarbejdet og omsætning af de kommunale læreplansmål til praksis fastlæggelse af konkrete mål og arbejdet med at nå disse. Der planlægges med en eftermiddagstur for udvalget i forbindelse med institutionsrådsmøde. Court Møller ønskede en sag på dagsordenen, der beskriver, hvordan den gode historie deles i forbindelse med tværfagligt samarbejde på skolerne. 4/23

5 Dagsorden med vedtagelser Forslag til Børne- og Skoleudvalgets mødekalender 2016 BSU Sagsnr. 15/6815 Resumé De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødekalender for 2016, jf. den kommunale styrelseslov. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og 17, stk. 4-udvalgene i Forslaget er dateret Mødekalenderen er, med respekt for skoleferier, indpasset i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. Bilag 1 Forslag Mødekalender 2016 Indstilling Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender mødekalenderen for Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 5/23

6 Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene for Børne- og Skoleudvalget BSU Sagsnr. 15/8401 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt. Økonomiudvalget vedtog den budgetrammerne for driftsbudgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for , herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg ", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetoplæg ". Børne- og Skoleudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto kr. i 2016 og kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link: Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder. Langsigtede politiske mål De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 6/23

7 Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Børne- og Skoleudvalget blandt andet drøfte følgende: Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål Målenes målbarhed Målenes tidshorisont hvornår skal den ønskede effekt være opnået? Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået? Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt? Vil udvalget foreslå nye mål? Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden ? Serviceudgifter Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt prisog lønfremskrivning. Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr. Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Tilpasningsforslag til budgettet For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden. De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med For Børne- og Skoleudvalget betyder det et tilpasningskrav på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. årligt fra og med Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem 7/23

8 Ændringer i serviceniveauet Strukturtilpasninger Forøgede indtægter Effektiviseringer og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med. Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni komme med konkrete forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september. Når forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til budgettilpasninger blive indarbejdet i Budgetforslag 2016, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag også til alle høringsberettigede. Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på side Forslag til Børne- og Skoleudvalgets investeringsoversigt fremgår af side 159 og viser for udvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter. Høring I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen , således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget. Bilag 1 Oversigt over besparelser 2 Anlægsændringer 3 Fordeling af tilpasningspulje mio.kr. på nettodriftsudgifter 4 Budgetoplæg Skole og Familie 5 Budgetoplæg Børneområdet Indstilling Direktionen foreslår, 8/23

9 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål, 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder med de faldne bemærkninger Direktionens forslag. 9/23

10 Dagsorden med vedtagelser Orientering om Masterplanprocessen - Orientering BSU Sagsnr. 14/31768 Resumé Som nævnt under Meddelelser den besluttede Børne- og Skoleudvalget den at sende materiale om revision af Masterplanen på dagtilbudsområdet ud til drøftelse i de nedsatte arbejdsgrupper. Herefter skulle Børneområdet arbejde videre med materialet og forelægge et endeligt forslag til Børne- og Skoleudvalget på augustmødet. På baggrund af de indkomne tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne; behovet for pladser; projekt Bedre udnyttelse af kommunens lokaler og effektiv økonomisk drift agter Børneområdet at udarbejde et revideret materiale, som drøftes med og i arbejdsgrupperne inden udarbejdelse af et endeligt materiale til Børne- og Skoleudvalgets behandling. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende materiale om revision af Masterplanen i høring i arbejdsgrupperne. Svarene fra arbejdsgrupperne skulle danne grundlag for, at Børneområdet kunne udarbejde konkrete forslag, som Børne- og Skoleudvalget kunne behandle og eventuelt sende i høring i de berørte bestyrelser i august På baggrund af ændrede forhold omkring kommunens økonomiske situation, den nye befolkningsprognose, indhøstede erfaringer med NemPlads og arbejdsgruppernes svar fra 1. runde agter Børneområdet at gennemføre endnu en runde, hvor arbejdsgrupperne får mulighed for at drøfte nogle mere konkrete forslag og alternativer til revision af Masterplanen. Børneområdet vil, som hidtil planlagt, fremlægge konkrete forslag til revision af Masterplanen for Børne- og Skoleudvalget i august. Her vil udvalget have mulighed for at sende forslagene i høring i de berørte bestyrelser sådan, at sagen kan genoptages med høringssvarene til møderækken i oktober Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den /23

11 tager orienteringen til efterretning. 11/23

12 Dagsorden med vedtagelser Godkendelse af reviderede vedtægter fra Sct. Georggårdens vuggestue BSU Sagsnr. 14/25081 Resumé Bestyrelsen for den selvejende institution Sct. Georggårdens vuggestue beliggende Vangeboled 1, 2840 Holte har fremsendt en revideret vedtægt til godkendelse. Det fremgår af vejledningen til Dagtilbudsloven, at vedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, som har delegeret godkendelsen til Børne- og Skoleudvalget. Vedtægterne forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Institutionsbestyrelsen for Sct. Georggårdens vuggestue har ønsket at revidere vedtægterne for institutionen. Den aktuelle vedtægt er godkendt i Da institutionen udelukkende har vuggestuepladser, er situationen den, at børnene kun går der i ca. 2 år. Det kan derfor være vanskeligt at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Vuggestuens institutionsbestyrelse ønsker derfor at have mulighed for at udpege en person fra lokalområdet med interesse for vuggestuen eller en repræsentant fra Sct. Georggilderne som medlem af institutionsbestyrelsen. Tidligere har Sct. Georggilderne udpeget et medlem til institutionsbestyrelsen. Derudover består revisionen af vedtægterne af en sproglig opdatering af vedtægterne samt en modernisering af organisationen (fra stuer til teams,) som betyder, at der vælges færre suppleanter til bestyrelsen. Af vejledningen til dagtilbudsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vedtægten overholder dagtilbudslovens bestemmelser samt, at vedtægten sikrer forældrene den indflydelse, de er sikret efter Dagtilbudslovens 14. Børneområdet har gennemgået vedlagte forslag til vedtægt for den selvejende institution Sct. Georggårdens vuggestue og kan anbefale, at vedtægten godkendes. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Vedtægter Sct. Georggårdens vuggestue Indstilling Direktionen foreslår, at vedtægterne for den selvejende institution Sct. Georggår- 12/23

13 dens vuggestue godkendes med forbehold for bestyrelsens underskrift. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 13/23

14 Dagsorden med vedtagelser Kvartaltsvis budgetopfølgning marts 2015 BSU Sagsnr. 15/8211 Resumé Skole og Familie fremlægger budgetopfølgning ultimo marts 2015 til orientering for Børne- og Skoleudvalget. Sagsfremstilling Skole og Familie har pr. ultimo marts 2015 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning og fremlægger til orientering for Børne- og Skoleudvalget den del, der vedrører afdelingen Forebyggelse og Rådgivning på politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgetopfølgningen består først og fremmest af en oversigt på funktionsniveau, som viser det korrigerede budget, det aktuelle forbrug og det forventede forbrug. På denne oversigt er der desuden forklaringer på eventuelle budgetafvigelser, se bilag. Budgetopfølgningen viser, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, på nuværende tidspunkt har forventning om et nettomindreforbrug på 653 t kr. i 2015, hvilket primært henføres til: En forventning om flere anbringelser i plejefamilier og færre anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner. Dette som led i strategien om at benytte mulighederne ved plejefamilier frem for andre typer anbringelser. En forventning om flere anbringelser på døgninstitutioner når det gælder handicapområdet specifikt. En forventning om flere udgifter til forebyggende foranstaltninger. Forventningen dækker over store mer-/mindreforbrug de enkelte foranstaltninger imellem. Herunder forventes et merforbrug på aflastningsordninger. En forventning om færre udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge. En forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udviklingen kan delvist henføres til stigningen i aflastningsordninger. Sammenholdes det forventede forbrug med sag om temaanalyse på det specialiserede socialområde, fremlagt for Børne- og Skoleudvalget , forventes forbru- 14/23

15 get for ,4 mio. lavere. Dette kan særligt henføres til forventningen om færre udgifter til anbringelser på opholdssteder. I forbindelse med beslutning om lukning af Egebækskolen afklares de økonomiske konsekvenser heraf. Sagens udfald kan betyde påvirkning af resultat 2015 og vil, når de endelige økonomiske konsekvenser kendes, blive fremlagt på Børne- og Skoleudvalget. Bilag 1 Budgetopfølgning marts 2015.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at budgetopfølgningen ultimo marts 2015 tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. 15/23

16 Dagsorden med vedtagelser Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring BSU Sagsnr. 15/3001 Resumé Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede og principgodkendte på møder i februar og marts at nedlægge Egebækskolen og overflytte SFO og skoledelen til Skovlyskolen. Principgodkendelsen har været i høring. Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På møder i februar og marts har Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen principgodkendt lukning af Egebækskolen. Sagen har været i høring og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Børne- og Skoleudvalget blev den orienteret om, at lukningen skulle være besluttet af Kommunalbestyrelsen inden 1. marts. Fejlen skyldtes, at en ny bekendtgørelse (af ) om skolenedlæggelser ikke, som den tidligere bekendtgørelse, fastsætter 1. marts, men i stedet henviser til Folkeskolelovens bestemmelser om beslutning inden 1. marts. Forvaltningen har orienteret Egebækskolens bestyrelse. På Egebækskolen har skoledelen været drevet under Folkeskoleloven, mens døgndelen har været drevet under Serviceloven. Af hensyn til børn og medarbejdere er det forvaltningens anbefaling, at processen fortsætter som aftalt. Der er modtaget høringssvar fra: Egebækskolens skolebestyrelse Skovlyskolens skolebestyrelse BUPL Nordsjælland Rudersdalkredsen DLF Personalegruppen på Egebækskolen Høringssvarene er behandlet i notat, der vedlægges sagen. Hovedtemaerne i høringssvarene er: bekymring for at den faglige kvalitet fastholdes, 16/23

17 at der tages hånd om processen med at få flyttet medarbejdere og elever fra Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen og få skabt en ny fælles kultur for det nye samlede tilbud, at de fysiske ramme skal gennemtænkes for at kunne rumme eleverne, et ønske fra de faglige organisationer om at den nye specialafdeling på Skovlyskolen etableres med selvstændigt MED-struktur. Forvaltningen har uddybende kommenteret på høringssvarene i vedlagte notat. Børnene Der er siden sagen blev principgodkendt visiteret 7 elever til skolen. Samtidig er der 7 elever der stopper på skolen til sommerferien. Der forventes dermed at være 41 elever på Egebækskolens skoledel ved starten af næste skoleår. Som det fremgik af sagen var der i februar unge anbragt på døgndelen. 2 af disse er fra andre kommuner, der er ved at finde alternative botilbud til dem. De øvrige 11 har der været, og er fortsat en afklaringsproces omkring i samarbejde med de unge selv og deres forældre. For 8 af de unge er der lagt planer for, hvor de skal flytte hen. En er allerede flyttet. Alle planer tager afsæt i den unges konkrete behov herunder uddannelse og planer udmøntes i dialog med de unge og deres forældre. Der er fortsat 3 unge, der er under afklaring i forhold til nyt tilbud. For disse tre unge forventes en snarlig afklaring. Personale Personalet fra skoledelen, leder, lærer og pædagoger vil blive flyttet til Skovlyskolen. Der vil være fokus på processen med at få skabt en ny medarbejdergruppe og kultur på den nye specialafdeling på Skovlyskolen. Hertil foreslås tildelt et engangsbeløb på kr. For det øvrige personale er der en struktureret proces, hvor medarbejderne, så vidt muligt, vil blive tilbudt relevante ledige stillinger andre stedet i kommunen. Endvidere er denne del af personalet tilbudt et kompetenceafklaringsforløb, ligesom de tilbydes psykologstøtte. Økonomiske konsekvenser for lukning af Egebækskolen Budgettet til den nye specialafdeling på Skovlyskolen sammensættes af det nuværende budget til skoledelen på Egebækskolen samt den nuværende tildeling til specialklasserne på Skovlyskolen, hvilket samlet giver et årligt budget på omkring 17 mio. kr. Idet Egebækskolen henhører under reglerne for takstfinansiering for institutioner, vil ophør af institutionen medføre et indtægtstab for Rudersdal Kommune på forrentninger, afskrivninger samt 7 % overheadberegninger. I alt 1,574 mio. i 2015 og 4,138 mio. i 2016 og efterfølgende år. Dette vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016 og efterfølgende år. Da der er tale om ganske få børn fra andre kommuner er det primært en teknisk korrektion. Afledte udgifter til fratrædelse af personale er beregnet til 5,633 mio. kr. og udbetales 17/23

18 individuelt i forhold til opsigelsesperioderne på de enkelte medarbejdere. Fratrædelsesog feriepengegodtgørelse for 2015 er 5,026 mio. kr. og 0,606 mio. kr. i Endvidere vil der, indtil der er truffet beslutning om evt. ny anvendelse af Egebækskolens bygninger, være en løbende driftsudgift på 0,260 mio. kr. årligt for 2016 og efterfølgende år og 0,043 mio. kr. for perioden Der er lagt en engangsbevilling ind i 2015 på 0,5 mio. kr. til etablering af ny kultur mv. i forbindelse med etablering af den nye specialafdeling. Institutionsdrift netto, kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 og efterfølgende år Strukturtilpasning: Forventede driftsudgifter Forventede takstindtægter Budgetmæssige konsekvenser (2015 indgår i indstillingspunkt 5 og i indstillingspunkt 8) Driftsudgifter i alt (indgår i indstillingspunkt 5) Forvaltningens omk. ved faldende belægning (indgår i indstillingspunkt 5) Følgeomkostninger i forbindelse opsigelser (indgår i indstillingspunkt 5) Engangsudgift til opbygning af nyt -500 tilbud (indgår i indstillingspunkt 5) Følgeudgifter til bygninger (indstillingspunkt )) Netto merudgift *Budget beregnet ud fra forventet belægning pr 1. maj Den samlede nettomerudgift i 2015 er opgjort til kr. begrundet i afviklingsudgifter og kr. i 2016 og kr. i 2017 og efterfølgende år. Strukturtilpasningen er en økonomisk hensigtsmæssig løsning, idet Rudersdal Kommune på sigt vil miste væsentlige indtægter for tomme pladser, som opstår ved et kraftigt fald af børn fra andre kommuner. På sigt forventes der dog samtidig en årlig besparelse i størrelsesordenen 8 mio. kr. samlet set, når der tages højde for alternative antal anbringelser og specialskoleelever på et tilsvarende niveau som i dag er tilknyttet til Egebækskolen. Ombygning af Skovlyskolen I forbindelse med overflytningen af Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen vil det være nødvendigt med en mindre ombygning. Denne del fremlægges i særskilt sag på møde i juni. 18/23

19 Ombygningen vil blive planlagt ud fra en samlet faglig vurdering ud fra hensynet til arkitektur, læringsmiljø og den pædagogiske indsats, bl.a. involvering af relevante medarbejdere. Bilag 1 Notat med bemærkninger til høringssvarene 2 Høringssvar vedr. Egebækskolen Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, 2) at Egebækskolens døgndel nedlægges pr , 3) at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk lægges ind under Skovlyskolen pr. 1. august 2015, 4) at Egebækskolens skole og SFO fysisk flytter til Skovlyskolen, når ombygningen er klar, 5) at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2015 og kr. i 2016, 6) at der gives en tillægsbevilling til følgeudgift ved lukning af Egebækskolen til bygninger på kr. i 2015 og kr. i 2016 og efterfølgende år, 7) at driften af bygningen overføres til politikområde administration under økonomiudvalget, og 8) at de budgetmæssige konsekvenser på 4,138 mio. kr. for 2016 og efterfølgende år indarbejdes i budgetforslaget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden tog udvalget mail af med tillæg til høringssvar fra Rudersdalkredsen til efterretning. Forvaltningen bemærker, at forhandlingerne med lærerkredsen er afsluttet, og det er aftalt, at tillidsmandsfunktionen for Egebækskolens lærere fortsætter for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med høringssvaret fra Egebækskolens personalegruppe vedr. behovet for bus, madordning og lejrskole tilkendegiver udvalget, at den afsatte budgetramme muliggør en fortsættelse af disse forhold, såfremt det prioriteres på skolen. 19/23

20 Dagsorden med vedtagelser Kommunale internationale skoler BSU Sagsnr. 15/7724 Resumé Folketinget forventes inden sommerferien at tredjebehandle Lovforslag om kommunale internationale grundskoler, hvor kommunerne får mulighed for at oprette en kommunal international grundskole med kommunal finansiering. Skole og Familie orienterer hermed om lovforslaget. Det vurderes ikke, at der for nuværende er grundlag for at oprette en kommunal international grundskole i kommunen. Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Folketinget forventes inden sommerferien at tredjebehandle Lovforslag om kommunale internationale grundskoler. Efter loven får kommunerne adgang til at oprette en international grundskole, hvis primære målgruppe er børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold her i landet på grund af beskæftigelse. Skolerne skal være et supplement til de allerede eksisterende frie internationale grundskoler/afdelinger. I bemærkningerne til lovforslaget er det fremhævet, at oprettelse af kommunale internationale grundskoler især vil være relevant i kommuner, hvor der ikke er interesse blandt de frie grundskoler for at etablere internationale grundskoletilbud. I København og den nordlige omegn af København er der i dag 8 internationale private skoler. 6 tilbyder engelsk, 1 tilbyder tysk og 1 tilbyder fransk. Formålet med loven er at forbedre kommunernes muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Hvis skolen har ledig kapacitet, kan der optages danske børn efter objektive kriterier, fastsat af kommunalbestyrelsen, men flertallet af børn skal være udlændinge. De kommunale internationale grundskoler er ikke omfattet af en række af folkeskolelovens bestemmelser, herunder om undervisningens organisering og tilrettelæggelse, timetal, fagrække, kvalifikationskrav til lærerne, holddannelse m.v. Undervisningen skal imidlertid stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningssproget kan være engelsk, tysk eller fransk. I faget dansk skal undervisningssproget være dansk. En kommunal international grundskole skal være en selvstændig skole med egen 20/23

21 skoleleder og skolebestyrelse. Alle udgifterne til skolen påhviler kommunen. Der må således ikke opkræves forældrebetaling eller modtages (med)finansiering fra andre parter. Tilskuddet skal svare til kommunens tilskud pr. folkeskolelev. Rudersdal Kommune har i skoleåret 2014/ elever, der går i internationale frie grundskoler/afdelinger. Eleverne går på skoler, der ligger i København, Hellerup og Hørsholm. Med bestemmelserne om at tilbuddet skal etableres som en selvstændig skole og ikke som en afdeling på allerede eksisterende skoler, vurderer Skole og Familie ikke at et sådan tilbud kan drives indenfor det tilskud, som kommunen giver i tilskud pr. folkeskoleelev. Det skyldes, at der er en lang række basisudgifter til en skole, uafhængigt af skolens elevtal. Skole og Familie vurderer ikke, at de elever, der i dag går på en international skole, vil skifte til en kommunal international grundskole. Det må derfor forudses at et sådan evt. skoletilbud vil skulle opbygges over en længere årrække samt, at det vil være nødvendigt at organisere eleverne i aldersintegrerede forløb, hvilket også er tilfældet på nogle af de internationale frie grundskolers afdelinger. Skole og Familie vurderer derfor ikke, at der i Rudersdal Kommune vil være grundlag for at etablere en kommunal international grundskole. Et sådant tilbud vil skulle drives i et samarbejde med en række omkringliggende kommuner for at sikre den tilstrækkelige volumen og faglige kvalitet. Endelig noterer Skole og Familie sig, at der er indsat en revisionsbestemmelse, hvor lovforslaget kan blive ændret allerede i 2018/19. Skole og Familie vurderer ikke på det foreliggende grundlag, at der er grundlag for at oprette en kommunal international grundskole i Rudersdal Kommune på nuværende tidspunkt. Indstilling Direktionen foreslår, 1) at orienteringen tages til efterretning, og 2) at der ikke på det foreliggende grundlag er behov for at anvende lovens mulighed for at oprette en kommunal international grundskole i Rudersdal Kommune. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Forinden bemærkede udvalget, ad indstillingens pkt. 2), at loven ikke muliggør oprettelse af en kommunal international grundskole i Rudersdal Kommune. 21/23

22 Dagsorden med vedtagelser Redegørelse 2014 vedrørende klagesager for Forebyggelse og Rådgivning BSU Sagsnr. 15/8319 Resumé Forebyggelse og Rådgivnings opgave er bl.a. at yde social, psykologisk og pædagogisk rådgivning og bistand til børn, unge og deres familier. Der træffes afgørelser i henhold til serviceloven. Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse over antal afgjorte sager i 2014 samt om antal sager, hvor borgeren har klaget over afgørelsen. Det fremgår af redegørelsen, at Forebyggelse og Rådgivning i 2014 har truffet afgørelser i sager og modtaget 70 klager. Ankestyrelsen har givet Forebyggelse og Rådgivning medhold i 32 sager, hjemvist 12 sager, ændret 11 sager og afvist 15 sager. Redegørelsen forelægges for Børne- og Skoleudvalget til orientering. Sagsfremstilling Redegørelsen indeholder oplysninger om antal afgørelser, antal klager og resultatet af de trufne afgørelser i ankeinstansen suppleret med forvaltningens kommentarer vedrørende afgørelserne. Derudover indeholder redegørelsen en beskrivelse af forvaltningens håndtering af klagesager samt forvaltningens anvendelse af Ankestyrelsens principafgørelser og praksisundersøgelser. Når en borger klager over en afgørelse, skal forvaltningen altid remonstrere afgørelsen. Det betyder, at der foregår en ny sagsbehandling på baggrund af klagen. Hvis borgeren får medhold ved den fornyede vurdering af sagen, sendes klagen ikke videre til klageinstansen. Borgeren har en klagefrist på 4 uger, fra modtagelse af afgørelsen. Klageinstansen kan træffe følgende afgørelser: a) Klageinstansen stadfæster kommunens afgørelse. Det betyder, at kommunens afgørelse opretholdes. b) Klageinstansen ændrer kommunens afgørelse. Ændringen kan bety- 22/23

23 de, at klageinstansen giver borgeren helt eller delvist medhold i klagen, og at kommunen skal bevilge det, som klageinstansen beslutter. c) Sagen hjemvises. Hjemvisning betyder, at kommunens afgørelse ophæves, og at forvaltningen skal indhente yderligere oplysninger, inden der træffes afgørelse på ny. En ny behandling kan munde ud i, at forvaltningen fastholder tidligere afgørelse eller, at afgørelsen ændres helt eller delvist. Hvis afgørelsen fastholdes helt eller delvist, kan borgeren på ny klage over afgørelsen. d) Sagen afvises. Det kan fx være i tilfælde, hvor borgeren ikke har overholdt klagefristen på 4 uger eller, hvor klageinstansen ikke har kompetence til at behandle sagen. Resultatet af de afgjorde klagesager Det fremgår af redegørelsen, at Forebyggelse og Rådgivning i 2014 har truffet afgørelser i sager og modtaget 70 klager, som er oversendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har givet Forebyggelse og Rådgivning medhold i 32 sager, hjemvist 12 sager, ændret 11 og afvist 15 sager.. Der klages i 5,9 % af alle afgørelser i I 2013 var det 5,2 %. Procedure vedrørende håndtering af klagesager For at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen forelægges alle klagesager for ledelsen, og afgørelserne drøftes mellem sagsbehandlerne for at opnå læring i forhold til, hvad klageinstansen lægger vægt på. Derudover deltager sagsbehandlerne løbende på kurser i relevant lovgivning med henblik på at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag. Endvidere følger forvaltningen kontinuerligt med i Ankestyrelsens orienteringer om principafgørelser samt Ankestyrelsens praksisundersøgelser for at sikre, at forvaltningens praksis er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens vurderinger. Chef for Forebyggelse og Rådgivning Charlotte Kruse Lange vil gennemgå sagen på mødet. Bilag 1 Redegørelse 2014 vedrørende klagersager for Forebyggelse og Rådgivning Indstilling Direktionen foreslår, at redegørelsen vedrørende klagesager 2014 tages til efterretning. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tager orienteringen til efterretning. 23/23

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mannaz A/S, Kogle Allé 1, 2970 Hørsholm Mødedato Onsdag den 9. maj 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. ændret mødested Søren

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Birkerød Idrætscenter, Glassalen. Mødedato Tirsdag den 21.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Birkerød Idrætscenter, Glassalen. Mødedato Tirsdag den 21. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Birkerød Idrætscenter, Glassalen Mødedato Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen (V), Anika Rée

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

HR-Centret 07-10-2015

HR-Centret 07-10-2015 NOTAT HR-Centret 07-10-2015 Lønstrategi pr. 03-11-2015 (vedtaget revision) Indledning Løn, der fastsættes centralt, er løsrevet fra de opgaver, mål og politikker, som fastsættes lokalt. Centralt fastsatte

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 076. Orientering fra formanden 155 077. Orientering fra forvaltningschefen

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl. 8.00-9.00 Fællesmøde

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner.

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner. Pkt.nr: 7 Målsætninger på 06 årsområdet visionsdelen 198747 Indstilling: at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 06 årsdaginstitutioner. Formål med indstilling: At Socialudvalget drøfter

Læs mere